ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Γήινες Κατασκευές τα δήθεν «ΑΤΙΑ» (“UFO”)! Δημοσιευμένο στις 04 Δεκέμβριος 2012 Προβολές: 102 Τα πιλοτάρουν Άνθρωποι με Ονοματεπώνυμα... – Η σχέση τους με τις Μυστικές Αδελφότητες Θιβέτ, Υπερβορείας κτλ. – ΚΑΙ... ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!... Σχετικά με το θέμα της κυκλοφορίας τόσο στον πλανήτη όσο και στο διάστημα ιπταμένων δίσκων, έχω να σημειώσω τα εξής. Ότι καταρχάς πρώτη αναφορά έκανα στο εν λόγω θέμα ήδη το 1972, όταν ήμουν στην Σουηδία. Ακολούθησαν νέες αναφορές μου, από τις οποίες οι πλέον σημαντικές είναι η αναφορά το 2001 στον τηλεοπτικό σταθμό “Alter” και σε μερικές ακόμη εκπομπές που έκανα, όπου εκεί είπα συγκεκριμένα και ποιοι τους κατασκευάζουν και ποιοι τους πετάνε! Την ίδια εκείνη περίοδο (βασικά από το 2001 έως και το 2004) συμμετείχα σε μια σειρά εκπομπών του Κώστα Χαρδαβέλλα, όπου και αναφέρθηκα όχι μόνο στις βιομηχανίες κατασκευής ιπταμένων δίσκων, αλλά επίσης και στους πιλότους τους, αλλά και στους «εγκεφάλους» που κατασκεύαζαν τους κινητήρες αυτών των οχημάτων... Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι έχω ήδη κάνει μια πλήρη παρουσίαση του θέματος της ύπαρξης ιπταμένων δίσκων στον πλανήτη Γη και πέριξ (δηλ. στο διάστημα), όπου βασικά ισχυρίζομαι ότι: οι ιπτάμενοι αυτοί δίσκοι είναι αποκλειστικά γήινης κατασκευής! Αυτό δε, το ισχυρίζομαι διότι είχα την δυνατότητα να βρω τα ονόματα των κατασκευαστών, αλλά και ορισμένων πιλότων, όπως π.χ. του Γιάννη Γεωργιάδη (ο οποίος σκοτώθηκε, μαζί με την γυναίκα του, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του γιου του Ωνάση, του Αλέξανδρου). Μετά λοιπόν από τις δημόσιες αυτές καταθέσεις μου (σε περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση κτλ.), από το 1972 έως και το 2004, προέβην επίσης πρόσφατα σε αποκαλύψεις στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα». Σ’ αυτές έχουν παρατεθεί χειροπιαστές αποδείξεις για τα κοσμοδρόμια των Ατλάντων, το ανάγλυφο κεφάλι του Άτωρα στο κοσμοδρόμιο «Χάρα» της Φωκίδας, μήκους 150 μέτρων (!) και άλλα πολλά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, με κορύφωση το βιβλίο «Έψιλον Εφευρετών και Υπερόπλα, από τον Γκιόλβα στον Πάλμο» («Ε.Ω.», Κυριακή 22 Ιουλίου 2012), όπου έγινε επίσης αναφορά σ’ αυτά τα θέματα, έχω κλείσει νομίζω την παρουσίαση του θέματος απ’ όλες τις πλευρές (ιστορική, τεχνολογική, γεωστρατηγική κτλ.). Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε, στο πλαίσιο μιας ανασκόπησης του ζητήματος, ένα κείμενο-ντοκουμέντο, το οποίο κάνει σαφή αναφορά στο ζήτημα (από την οπτική των Έψιλον), και είναι άκρως διαφωτιστικό για το θέμα των δήθεν “UFO” («ΑΤΙΑ»), που στην πραγματικότητα αποτελούν γήινες κατασκευές. Ακολουθεί το κείμενο-ντοκουμέντο, της συνεργάτιδος Ε1100, σε μερικά αποσπάσματά του, από 25.11.2004: «Το 1945 συμμετέχουν στην προσπάθεια εκτέλεσης συγκεκριμένου προγράμματος της «Ε» με έδρα την Ανταρκτική 90°-160° Δυτικά, κυβερνητικά πρόσωπα της Αργεντινής, Έλληνες εφοπλιστές, βιομήχανοι, πολιτικοί, συλλέκτες, δυο γνωστές οικογένειες εύπορων επιχειρηματιών των ΗΠΑ, 500 περίπου Έλληνες επιχειρηματίες Νοτίου Αμερικής, Γερμανοί, Ελβετοί, Αυστριακοί, Ιάπωνες κ.ά. Η έδρα εις Ν. Πόλο ήτο αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποίησαν οι Γερμανοί τον Ιανουάριο του 1939 υπό τον Alfred Ritscher. Η αποστολή αυτή δεν ήτο η πρώτη. Από το 1873 υπήρξε προσπάθεια συστηματικής εξερεύνησης της Ανταρκτικής με επικεφαλής των αποστολών τον Wilhelm Filchner το 1911, τον Albert Merz το 1925 κ.ά. Το 1939, όμως, μετά από μελέτες εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή Queen Maud, την οποία μετονόμασαν σε New Schwabenland έχοντας τραβήξει 11.000 φωτογραφίες την περιοχή αλλά και επιβεβαιώνοντας τα χαρακτηριστικά πανάρχαιων χαρτών, ξεκίνησαν την κατασκευή της πρώτης υπογείου βάσεως, η οποία αποπερατώθη το 1942. Το διάστημα 1945-1947 με τη βοήθεια Ελλήνων εφοπλιστών και Ελλήνων κατοίκων Αργεντινής δημιουργούν εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Gallegos και επιτυγχάνουν πλήρη λειτουργία βάσεων, εργαστηρίων, βιομηχανικών ομάδων κτλ. Τη βάση παρέδωσε στους «Ε» η εχθρική προς τους Ναζί λεγόμενη «Φατρία Β’». Η εφημερίδα Critica του Buenos Aires ανέφερε το 1945 την μεταφορά υλικού δια 23 υπερσύγχρονων τότε γερμανικών υποβρυχίων, αεροσκαφών, σκαφών επιφανείας κτλ. αποκαλύπτοντας ιδιαίτερα τα υποβρύχια V530 και U977. Τα αεροσκάφη εναλλασσόμενης ενέργειας, αντιβαρύτητας κλπ. (αυτά που οι ΗΠΑ προσπάθησαν αργότερα να παρουσιάσουν ως “UFO”) πλην ενός, μεταφέρθηκαν στη βάση της Ανταρκτικής. Τα αεροσκάφη αυτά ήταν συνέχεια τεχνολογίας γνωστής από χιλιάδες χρόνια πριν έως τον Σωκράτη ή τον Μέγα Αλέξανδρο. Αναφορά για τα αεροσκάφη αυτά έχουμε στην μάχη Ασάνας-Ατλάντων, στην μυθολογία των Νεβάρ του Νεπάλ και την θρησκεία τους «Juranic», στον Πλάτωνα («Φαίδων»), τον «Προμηθέα Δεσμώτη» και πολλές άλλες πηγές. [ΣΗΜ.: «Ασάνα» είναι το πέμπτο ιερό όνομα της θεάς Αθηνάς]. Την τεχνολογία αυτή άρχισαν να μελετούν οι ομάδες “Vril”, “Thule” και “Black Sun” από το 1918, πιθανότατα συλλέγουσες περισσότερες πληροφορίες αργότερα από τις δεκαετείς επιστημονικές αποστολές των Γερμανών ανά τον κόσμο. Υπάρχει η εντύπωση στους ενασχολούμενους με αυτά ότι οι ερευνητικές αποστολές στους πρόποδες του Θιβέτ απέδωσαν οφέλη διότι ως εξηγεί η ανωτέρω θεωρία, τεχνολογία της Θούλης (Υπερβορείας Χώρας) διετηρήθη στους Μαύρους Λάμα του Θιβέτ όταν μετά από μετακίνηση του άξονα της γης, οι κάτοικοι της Θούλης (Άριοι) ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Αριάνα κοντά στους Μπον, φυλή στους πρόποδες του Θιβέτ, που ως Θεόν ελάτρευσαν επί 5.000 χρόνια τον Απόλλωνα, αργότερα όμως η περιοχή υπέστη χομοβαρικές επιρροές και διεσπάσθησαν σε δύο στρατόπεδα-χώρους με πρωτεύουσες την Agartha και την Shamballa! Όλα αυτά περιπλέκονται με τους Δίσκους των Ντρόπας, τα Βιμάνας (ιπτάμενα οχήματα κατοίκων Βορείου Ινδίας), θεωρίες χρονομεταφοράς, τις Ελληνίδες Φεγγαροθεές και τον γιό της Αυγής και του Αστραίου που είναι αντίπαλοι του Αριμάν και των Αριμανιστών. Μάλιστα, η ανωτέρω μυθολογία αναφέρει και σύγκρουση Αρίων-Χθονίων στην έρημο Gobi. Πληροφορίες για τους ζητητές της θεωρίας της Αριάνας λένε ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατά το τελευταίο βήμα του στο Ιράκ έψαχνε πύλη προς άλλη διάσταση, πράγμα που για τους ενασχολούμενους με τα Προϊστορικά γίνεται εμφανές από τα τοπωνύμια κάποιας περιοχής. Παρά του ότι, λοιπόν, τα μουσεία του Ιράκ που συμπτωματικά είναι η μόνη ομάδα κτιρίων που όλα εβλήθησαν και παρά την εξαφάνιση πλακών αρχαίων γραφών, η πασιφανής πύλη δεν ευρέθη! Όλη αυτή τη σαλάτα στοιχείων δεν μπορώ να την υιοθετήσω και προτιμώ να υποστηρίξω την άποψη του εφευρέτη Γεωργίου Γκιόλβα ότι τα περισσότερα στοιχεία-πληροφορίες τα έλαβαν από άγνωστα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αφού μόνο το 2,8% των αρχαίων κειμένων έχει διασωθεί επίσημα. Να σημειωθεί ότι 200 αμετάφραστα Αραβικά βιβλία 1000 ετών προσφέρθηκαν στο Υπ. Παιδείας το 2004 λόγω του ότι εμπεριείχαν άγνωστη ελληνική γραμματεία και δεν εισήχθησαν στη χώρα διότι το Υπουργείο δεν ενδιαφέρθηκε! (ΑΠ 1992/9.4.2004) Στην ανάπτυξη της Γερμανικής τεχνολογίας το 1919 η συμμετοχή των Ελλήνων ήταν σχετικά μικρή αλλά την περίοδο 1945-2004 η συμμετοχή των πιλότων των εν λόγω αεροσκαφών είναι 40% Ελλήνων εξωτερικού και 20% γεννηθέντων εν Ελλάδι! Στη μεταστροφή της γνώμης των Ναζί περί Ελλήνων πιστεύω ότι συνέβαλε σημαντικά η εργασία των διαπρεπών επιστημόνων Stant Muller και Frans Dolger το 1943-1945 στη Χαλκιδική κυρίως, όπου με την βοήθεια του Διοικητού Χωροφυλακής, επέτυχαν συγκρίσεις του γενετικού φορτίου-χαρακτηριστικών μεταξύ οστών Αρχαίων Ελλήνων και συγχρόνων, με το συμπέρασμα της απολύτου φυλετικής συνέχειας στους Νεοέλληνες. Οι ηττηθέντες, λοιπόν, του πολέμου παρεχώρησαν την τεχνολογία στους Απολλώνιους, οι οποίοι την διαχειρίζονται έως σήμερα έχοντας κυριαρχήσει οικονομικά εις ΗΠΑ-Νότια Αμερική με σημαντικό μερίδιο μετοχών στις Βιομηχανίες όπλων, μεγάλες προόδους στα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Νοτίου Αμερικής, και τρομερή ανάπτυξη στους τομείς: αντιβαρύτητα, ταχυμετρική προώθηση, μαγνητική ορμή εναλλασσόμενης ενέργειας, κινητήρες εκμετάλλευσης του δημιουργημένου κενού έμπροσθεν του οχήματος, κινητήρες ιόντων υδραργύρου κα. σε μια συνέχεια των ερευνών των Victor Schauberger, Walter & Reimar Horten, Hans Coler, Rudolf Schriever, Karl Haushofer και άλλων. Το Ιστορικό Των Λεγόμενων U.F.O. Μετά από 18 χρόνια ερευνών των Ομάδων «Vril», «Thule» και «Black Sun» έχουμε τα σκάφη με ενδεικτικό όνομα RFZ1 το 1934, RFZ2 το 1936 και RFZ3-4 (ονομαζόμενο και Ε4 Μαύρος Ήλιος) το 1938. Με την ένταξη στο πρόγραμμα «Wunderwaffen» έχουμε σαν συνέχεια συνεδρίου που έγινε το 1943 στο Kolberg εξέλιξη του οχήματος Vril 1 του 1942 έως το Vril 7 με ταχύτητες κοντά στα 10.000 χλμ ανά ώρα, ένα εκ των οποίων ήτο οπλισμένο με 3X30 MK108 και 2 MG17 πολυβόλα. Ακολουθεί το RFZ5 Haunebu 1, το Haunebu 2 και το Haunebu 3 με 250 πόδια διάμετρο και Laser ικανό να διατρήσει 4 εκ. μέταλλο. Το 1943 ένα Vril 7 εκτελώντας το πρόγραμμα «Andromeda» μέσα σε ένα υπερδιαστατικό τούνελ, επιχείρησε να φθάσει στον πλανήτη Aldebaran του Αστερισμού του Ταύρου, επιστρέφοντας εξαιρετικά φθαρμένο-καταπονημένο. Μετά το 1946 έχουμε μοντέλα τύπου «Σεισμός», έως τα σύγχρονα μοντέλα... Αερομαχίες Με Αεροπορία ΗΠΑ: Το 1946-1947 έστειλαν οι Αμερικάνοι τον Ναύαρχο Richard E. Byrd εις Ανταρκτική σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις εξελίξεις και προφασιζόμενοι Γεωφυσική Εξερεύνηση, κατέβασαν το 1949 δύο στόλους με θωρηκτά, δυο αεροπλανοφόρα και 4000 πεζοναύτες. Στην πρώτη κρούση είχαν απώλεια 8 αεροσκάφη και ένα σκάφος επιφανείας. Έκτοτε έγιναν άλλες 18 αερομαχίες. Κατά δηλώσεις του κ. Γκιόλβα, 19 αερομαχίες έγιναν από το 1949 έως σήμερα μεταξύ «UFO» των «Ε» και αεροπορίας των ΗΠΑ. Τα μόνα αεροσκάφη που έχασαν οι «Ε», όχι από αερομαχίες ως φημολογείται εντός, είναι ένα στο Roswell στο New Mexico και ένα στη Δυτική περιοχή του Τσούτσουρα στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης, την περίοδο 1947-1949. Το δεύτερο κατερρίφθη τυχαία από βολές εκ του εδάφους. Στο Roswell, ως απεκάλυψε ο Philip J. Corso 50 έτη μετά, υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης του θέματος ενώ το σκάφος, τελικά, απεδείχθη ότι έφερε ανάγλυφο το όνομά του: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»! Η υγεία του Philip J. Corso επιδεινώθη ταχύτατα μετά τις αποκαλύψεις και πέθανε. Η Προσπάθεια Συγκάλυψης Των Γεγονότων Παραπλανώντας Τους Πάντες Οι ΗΠΑ δημιούργησαν το 1947 τη 12μελή Επιτροπή «Majic» ή «Majestic» και ξεκίνησαν σχέδιο παραπληροφόρησης. Ταυτόχρονα ενεφανίσθη ο Ray Palmer με τα περιοδικά «Amazing Stories», «Fate», «Other Worlds», «Flying Saucers» και άλλα, που ενίσχυσαν την μυθολογία περί εξωγήινων. Οι κυβερνητικοί μηχανισμοί CIA, DIA και NSA φρόντιζαν να αποθαρρύνουν δηλώσεις μαρτύρων, ενώ παρουσίασαν νόμους που απαγόρευαν την ανακοίνωση σχετικών πληροφοριών! Εκατοντάδες τεχνικοί που πέρασαν από την Γερμανία σε ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, συνέχισαν τις έρευνες σε νέα προγράμματα όπως: Paperclip, Lusty κ.α. με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυτικών και ανατολικών «UFO». Μεγάλος αριθμός των τεχνικών αυτών αλλά και της NASA προσεχώρησαν στην «Ε»! Ερωτήματα δημιουργούν τα ανωτέρω για το ποιοί είναι οι πλανητάρχες σήμερα... Ο Έλληνας Εφευρέτης Της «Ε» Γεώργιος Γκιόλβας Ο Γεώργιος Γκιόλβας σε νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τον Nicola Tesla και τον Albert Einstein από τον οποίο πήρε το πρώτο του Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Επραγματοποίησε 63 συνολικά εφευρέσεις, εκ των οποίων 8 αμυντικές. Ορισμένες από αυτές είναι: RPV [Remotely Piloted Vehicle] (Μη Επανδρωμένο Όχημα), Άρτεμις 30, Σάλπιγγος Θανάτου, Bevatron, Ίλιον 2000-4 κλπ. Ο ίδιος ισχυρίσθηκε ότι μέλη επιτελικά ήσαν οι: Σταύρος Νιάρχος, Αριστοτέλης και Αλέξανδρος Ωνάσης, Ιωάννης Πασσάς, Χρήστος (Κριστίνο) Νικολαΐδης, Μποδοσάκης (Πρόδρομος) Αθανασιάδης και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Αμερικής. Προβλέποντας τον θάνατό του με κάλεσε το πρωί της ημέρας που κατέπεσε το Columbia και μετά από συζήτηση τριών ωρών μου ζήτησε να καταγράψουμε σε 2 βιντεοκασσέτες την ιστορία της «Ε» και την προσωπική του προσπάθεια. Σε λίγο χρόνο μετά την καταγραφή η σύζυγός του, με την οποία συνεργάζομαι σήμερα επιτυχώς, μου γνωστοποίησε την απώλειά του. Έτσι, λοιπόν, έληξε η 5ετής στενή συνεργασία μας, αφήνοντας εις το καλλιτεχνικό γραφείο «Αίσθηση Αρμονίας» της κας Νικολάου δύο συνεντεύξεις σε Beta και MiniDV περί «Ε», πληροφορίες για τρείς εκ των εφευρέσεών του με φωτογραφίες και οδηγίες καθώς και άλλο υλικό όπως χειρόγραφο κείμενό του προς έκδοση, Διδακτορικές Διατριβές του, μελέτες από Αργεντινή κτλ.»... Γιώργος Πάλμος


Γήινες Κατασκευές τα δήθεν «ΑΤΙΑ» (“UFO”)!


Haunebu2-07
Τα πιλοτάρουν Άνθρωποι με Ονοματεπώνυμα... – Η σχέση τους με τις Μυστικές Αδελφότητες Θιβέτ, Υπερβορείας κτλ. – ΚΑΙ... ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!...
Σχετικά με το θέμα της κυκλοφορίας τόσο στον πλανήτη όσο και στο διάστημα ιπταμένων δίσκων, έχω να σημειώσω τα εξής. Ότι καταρχάς πρώτη αναφορά έκανα στο εν λόγω θέμα ήδη το 1972, όταν ήμουν στην Σουηδία. Ακολούθησαν νέες αναφορές μου, από τις οποίες οι πλέον σημαντικές είναι η αναφορά το 2001 στον τηλεοπτικό σταθμό “Alter” και σε μερικές ακόμη εκπομπές που έκανα, όπου εκεί είπα συγκεκριμένα και ποιοι τους κατασκευάζουν και ποιοι τους πετάνε! Την ίδια εκείνη περίοδο (βασικά από το 2001 έως και το 2004) συμμετείχα σε μια σειρά εκπομπών του Κώστα Χαρδαβέλλα, όπου και αναφέρθηκα όχι μόνο στις βιομηχανίες κατασκευής ιπταμένων δίσκων, αλλά επίσης και στους πιλότους τους, αλλά και στους «εγκεφάλους» που κατασκεύαζαν τους κινητήρες αυτών των οχημάτων...

Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι έχω ήδη κάνει μια πλήρη παρουσίαση του θέματος της ύπαρξης ιπταμένων δίσκων στον πλανήτη Γη και πέριξ (δηλ. στο διάστημα), όπου βασικά ισχυρίζομαι ότι: οι ιπτάμενοι αυτοί δίσκοι είναι αποκλειστικά γήινης κατασκευής! Αυτό δε, το ισχυρίζομαι διότι είχα την δυνατότητα να βρω τα ονόματα των κατασκευαστών, αλλά και ορισμένων πιλότων, όπως π.χ. του Γιάννη Γεωργιάδη (ο οποίος σκοτώθηκε, μαζί με την γυναίκα του, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του γιου του Ωνάση, του Αλέξανδρου).

Μετά λοιπόν από τις δημόσιες αυτές καταθέσεις μου (σε περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση κτλ.), από το 1972 έως και το 2004, προέβην επίσης πρόσφατα σε αποκαλύψεις στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα». Σ’ αυτές έχουν παρατεθεί χειροπιαστές αποδείξεις για τα κοσμοδρόμια των Ατλάντων, το ανάγλυφο κεφάλι του Άτωρα στο κοσμοδρόμιο «Χάρα» της Φωκίδας, μήκους 150 μέτρων (!) και άλλα πολλά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, με κορύφωση το βιβλίο «Έψιλον Εφευρετών και Υπερόπλα, από τον Γκιόλβα στον Πάλμο» («Ε.Ω.», Κυριακή 22 Ιουλίου 2012), όπου έγινε επίσης αναφορά σ’ αυτά τα θέματα, έχω κλείσει νομίζω την παρουσίαση του θέματος απ’ όλες τις πλευρές (ιστορική, τεχνολογική, γεωστρατηγική κτλ.).

Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε, στο πλαίσιο μιας ανασκόπησης του ζητήματος, ένα κείμενο-ντοκουμέντο, το οποίο κάνει σαφή αναφορά στο ζήτημα (από την οπτική των Έψιλον), και είναι άκρως διαφωτιστικό για το θέμα των δήθεν “UFO” («ΑΤΙΑ»), που στην πραγματικότητα αποτελούν γήινες κατασκευές. Ακολουθεί το κείμενο-ντοκουμέντο, της συνεργάτιδος Ε1100, σε μερικά αποσπάσματά του, από 25.11.2004:
«Το 1945 συμμετέχουν στην προσπάθεια εκτέλεσης συγκεκριμένου προγράμματος της «Ε» με έδρα την Ανταρκτική 90°-160° Δυτικά, κυβερνητικά πρόσωπα της Αργεντινής, Έλληνες εφοπλιστές, βιομήχανοι, πολιτικοί, συλλέκτες, δυο γνωστές οικογένειες εύπορων επιχειρηματιών των ΗΠΑ, 500 περίπου Έλληνες επιχειρηματίες Νοτίου Αμερικής, Γερμανοί, Ελβετοί, Αυστριακοί, Ιάπωνες κ.ά. Η έδρα εις Ν. Πόλο ήτο αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποίησαν οι Γερμανοί τον Ιανουάριο του 1939 υπό τον Alfred Ritscher. Η αποστολή αυτή δεν ήτο η πρώτη. Από το 1873 υπήρξε προσπάθεια συστηματικής εξερεύνησης της Ανταρκτικής με επικεφαλής των αποστολών τον Wilhelm Filchner το 1911, τον Albert Merz το 1925 κ.ά.
Το 1939, όμως, μετά από μελέτες εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή Queen Maud, την οποία μετονόμασαν σε New Schwabenland έχοντας τραβήξει 11.000 φωτογραφίες την περιοχή αλλά και επιβεβαιώνοντας τα χαρακτηριστικά πανάρχαιων χαρτών, ξεκίνησαν την κατασκευή της πρώτης υπογείου βάσεως, η οποία αποπερατώθη το 1942. Το διάστημα 1945-1947 με τη βοήθεια  Ελλήνων εφοπλιστών και Ελλήνων κατοίκων Αργεντινής δημιουργούν εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Gallegos και επιτυγχάνουν πλήρη λειτουργία βάσεων, εργαστηρίων, βιομηχανικών ομάδων κτλ. Τη βάση παρέδωσε στους «Ε» η εχθρική προς τους Ναζί λεγόμενη «Φατρία Β’».
nazi VRIL6Η εφημερίδα Critica του Buenos Aires ανέφερε το 1945 την μεταφορά υλικού δια 23 υπερσύγχρονων τότε γερμανικών υποβρυχίων, αεροσκαφών, σκαφών επιφανείας κτλ. αποκαλύπτοντας ιδιαίτερα τα υποβρύχια V530 και U977. Τα αεροσκάφη εναλλασσόμενης ενέργειας, αντιβαρύτητας κλπ. (αυτά που οι ΗΠΑ προσπάθησαν αργότερα να παρουσιάσουν ως “UFO”) πλην ενός, μεταφέρθηκαν στη βάση της Ανταρκτικής. Τα αεροσκάφη αυτά ήταν συνέχεια τεχνολογίας γνωστής από χιλιάδες χρόνια πριν έως τον Σωκράτη ή τον Μέγα Αλέξανδρο. Αναφορά για τα αεροσκάφη αυτά έχουμε στην μάχη Ασάνας-Ατλάντων, στην μυθολογία των Νεβάρ του Νεπάλ και την θρησκεία τους «Juranic», στον Πλάτωνα («Φαίδων»), τον «Προμηθέα Δεσμώτη» και πολλές άλλες πηγές. [ΣΗΜ.: «Ασάνα» είναι το πέμπτο ιερό όνομα της θεάς Αθηνάς].
Την τεχνολογία αυτή άρχισαν να μελετούν οι ομάδες “Vril”, “Thule” και “Black Sun” από το 1918, πιθανότατα συλλέγουσες περισσότερες πληροφορίες αργότερα από τις δεκαετείς επιστημονικές αποστολές των Γερμανών ανά τον κόσμο. Υπάρχει η εντύπωση στους ενασχολούμενους με αυτά ότι οι ερευνητικές αποστολές στους πρόποδες του Θιβέτ απέδωσαν οφέλη διότι ως εξηγεί η ανωτέρω θεωρία, τεχνολογία της Θούλης (Υπερβορείας Χώρας) διετηρήθη στους Μαύρους Λάμα του Θιβέτ όταν μετά από μετακίνηση του άξονα της γης, οι κάτοικοι της Θούλης (Άριοι) ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Αριάνα κοντά στους Μπον, φυλή στους πρόποδες του Θιβέτ, που ως Θεόν ελάτρευσαν επί 5.000 χρόνια τον Απόλλωνα, αργότερα όμως η περιοχή υπέστη χομοβαρικές επιρροές και διεσπάσθησαν σε δύο στρατόπεδα-χώρους με πρωτεύουσες την Agartha και την Shamballa!
Όλα αυτά περιπλέκονται με τους Δίσκους των Ντρόπας, τα Βιμάνας (ιπτάμενα οχήματα κατοίκων Βορείου Ινδίας), θεωρίες χρονομεταφοράς, τις Ελληνίδες Φεγγαροθεές και τον γιό της Αυγής και του Αστραίου που είναι αντίπαλοι του Αριμάν και των Αριμανιστών. Μάλιστα, η ανωτέρω μυθολογία αναφέρει και σύγκρουση Αρίων-Χθονίων στην έρημο Gobi. Πληροφορίες για τους ζητητές της θεωρίας της Αριάνας λένε ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατά το τελευταίο βήμα του στο Ιράκ έψαχνε πύλη προς άλλη διάσταση, πράγμα που για τους ενασχολούμενους με τα Προϊστορικά γίνεται εμφανές από τα τοπωνύμια κάποιας περιοχής. Παρά του ότι, λοιπόν, τα μουσεία του Ιράκ που συμπτωματικά είναι η μόνη ομάδα κτιρίων που όλα εβλήθησαν και παρά την εξαφάνιση πλακών αρχαίων γραφών, η πασιφανής πύλη δεν ευρέθη!
Όλη αυτή τη σαλάτα στοιχείων δεν μπορώ να την υιοθετήσω και προτιμώ να υποστηρίξω την άποψη του εφευρέτη Γεωργίου Γκιόλβα ότι τα περισσότερα στοιχεία-πληροφορίες τα έλαβαν από άγνωστα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αφού μόνο το 2,8% των αρχαίων κειμένων έχει διασωθεί επίσημα. Να σημειωθεί ότι 200 αμετάφραστα Αραβικά βιβλία 1000 ετών προσφέρθηκαν στο Υπ. Παιδείας το 2004 λόγω του ότι εμπεριείχαν άγνωστη ελληνική γραμματεία και δεν εισήχθησαν στη χώρα διότι το Υπουργείο δεν ενδιαφέρθηκε! (ΑΠ 1992/9.4.2004)
Στην ανάπτυξη της Γερμανικής τεχνολογίας το 1919 η συμμετοχή των Ελλήνων ήταν σχετικά μικρή αλλά την περίοδο 1945-2004 η συμμετοχή των πιλότων των εν λόγω αεροσκαφών είναι 40% Ελλήνων εξωτερικού και 20% γεννηθέντων εν Ελλάδι! Στη μεταστροφή της γνώμης των Ναζί περί Ελλήνων πιστεύω ότι συνέβαλε σημαντικά η εργασία των διαπρεπών επιστημόνων Stant Muller και Frans Dolger το 1943-1945 στη Χαλκιδική κυρίως, όπου με την βοήθεια του Διοικητού Χωροφυλακής, επέτυχαν συγκρίσεις του γενετικού φορτίου-χαρακτηριστικών μεταξύ οστών Αρχαίων Ελλήνων και συγχρόνων, με το συμπέρασμα της απολύτου φυλετικής συνέχειας στους Νεοέλληνες.
Οι ηττηθέντες, λοιπόν, του πολέμου παρεχώρησαν την τεχνολογία στους Απολλώνιους, οι οποίοι την διαχειρίζονται έως σήμερα έχοντας κυριαρχήσει οικονομικά εις ΗΠΑ-Νότια Αμερική με σημαντικό μερίδιο μετοχών στις Βιομηχανίες όπλων, μεγάλες προόδους στα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Νοτίου Αμερικής, και τρομερή ανάπτυξη στους τομείς: αντιβαρύτητα, ταχυμετρική προώθηση, μαγνητική ορμή εναλλασσόμενης ενέργειας, κινητήρες εκμετάλλευσης του δημιουργημένου κενού έμπροσθεν του οχήματος, κινητήρες ιόντων υδραργύρου κα. σε μια συνέχεια των ερευνών των Victor Schauberger, Walter & Reimar Horten, Hans Coler, Rudolf Schriever, Karl Haushofer και άλλων.
Το Ιστορικό Των Λεγόμενων U.F.O.
Μετά από 18 χρόνια ερευνών των Ομάδων «Vril», «Thule» και «Black Sun» έχουμε τα σκάφη με ενδεικτικό όνομα RFZ1 το 1934, RFZ2 το 1936 και RFZ3-4 (ονομαζόμενο και Ε4 Μαύρος Ήλιος) το 1938. Με την ένταξη στο πρόγραμμα «Wunderwaffen» έχουμε σαν συνέχεια συνεδρίου που έγινε το 1943 στο Kolberg εξέλιξη του οχήματος Vril 1 του 1942 έως το Vril 7 με ταχύτητες κοντά στα 10.000 χλμ ανά ώρα, ένα εκ των οποίων ήτο οπλισμένο με 3X30 MK108 και 2 MG17 πολυβόλα.
nazi PlanVril1Ακολουθεί το RFZ5 Haunebu 1, το Haunebu 2 και το Haunebu 3 με 250 πόδια διάμετρο και Laser ικανό να διατρήσει 4 εκ. μέταλλο. Το 1943 ένα Vril 7 εκτελώντας το πρόγραμμα «Andromeda» μέσα σε ένα υπερδιαστατικό τούνελ, επιχείρησε να φθάσει στον πλανήτη Aldebaran του Αστερισμού του Ταύρου, επιστρέφοντας εξαιρετικά φθαρμένο-καταπονημένο. Μετά το 1946 έχουμε μοντέλα τύπου «Σεισμός», έως τα σύγχρονα μοντέλα...
Αερομαχίες Με Αεροπορία ΗΠΑ: Το 1946-1947 έστειλαν οι Αμερικάνοι τον Ναύαρχο Richard E. Byrd εις Ανταρκτική σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις εξελίξεις και προφασιζόμενοι Γεωφυσική Εξερεύνηση, κατέβασαν το 1949 δύο στόλους με θωρηκτά, δυο αεροπλανοφόρα και 4000 πεζοναύτες.
Στην πρώτη κρούση είχαν απώλεια 8 αεροσκάφη και ένα σκάφος επιφανείας. Έκτοτε έγιναν άλλες 18 αερομαχίες. Κατά δηλώσεις του κ. Γκιόλβα, 19 αερομαχίες έγιναν από το 1949 έως σήμερα μεταξύ «UFO» των «Ε» και αεροπορίας των ΗΠΑ. Τα μόνα αεροσκάφη που έχασαν οι «Ε», όχι από αερομαχίες ως φημολογείται εντός, είναι ένα στο Roswell στο New Mexico και ένα στη Δυτική περιοχή του Τσούτσουρα στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης, την περίοδο 1947-1949. Το δεύτερο κατερρίφθη τυχαία από βολές εκ του εδάφους.
Στο Roswell, ως απεκάλυψε ο Philip J. Corso 50 έτη μετά, υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης του θέματος ενώ το σκάφος, τελικά, απεδείχθη ότι έφερε ανάγλυφο το όνομά του: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»! Η υγεία του Philip J. Corso επιδεινώθη ταχύτατα μετά τις αποκαλύψεις και πέθανε.
Η Προσπάθεια Συγκάλυψης Των Γεγονότων Παραπλανώντας Τους Πάντες
Οι ΗΠΑ δημιούργησαν το 1947 τη 12μελή Επιτροπή «Majic» ή «Majestic» και ξεκίνησαν σχέδιο παραπληροφόρησης. Ταυτόχρονα ενεφανίσθη ο Ray Palmer με τα περιοδικά «Amazing Stories», «Fate», «Other Worlds», «Flying Saucers» και άλλα, που ενίσχυσαν την μυθολογία περί εξωγήινων. Οι κυβερνητικοί μηχανισμοί CIA, DIA και NSA φρόντιζαν να αποθαρρύνουν δηλώσεις μαρτύρων, ενώ παρουσίασαν νόμους που απαγόρευαν την ανακοίνωση σχετικών πληροφοριών!
Εκατοντάδες τεχνικοί που πέρασαν από την Γερμανία σε ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, συνέχισαν τις έρευνες σε νέα προγράμματα όπως: Paperclip, Lusty κ.α. με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυτικών και ανατολικών «UFO». Μεγάλος αριθμός των τεχνικών αυτών αλλά και της NASA προσεχώρησαν στην «Ε»! Ερωτήματα δημιουργούν τα ανωτέρω για το ποιοί είναι οι πλανητάρχες σήμερα...
Ο Έλληνας Εφευρέτης Της «Ε» Γεώργιος Γκιόλβας
Ο Γεώργιος Γκιόλβας σε νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τον Nicola Tesla και τον Albert Einstein από τον οποίο πήρε το πρώτο του Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Επραγματοποίησε 63 συνολικά εφευρέσεις, εκ των οποίων 8 αμυντικές. Ορισμένες από αυτές είναι: RPV [Remotely Piloted Vehicle] (Μη Επανδρωμένο Όχημα), Άρτεμις 30, Σάλπιγγος Θανάτου, Bevatron, Ίλιον 2000-4 κλπ.
Ο ίδιος ισχυρίσθηκε ότι μέλη επιτελικά ήσαν οι: Σταύρος Νιάρχος, Αριστοτέλης και Αλέξανδρος Ωνάσης, Ιωάννης Πασσάς, Χρήστος (Κριστίνο) Νικολαΐδης, Μποδοσάκης (Πρόδρομος) Αθανασιάδης και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Αμερικής.
Προβλέποντας τον θάνατό του με κάλεσε το πρωί της ημέρας που κατέπεσε το Columbia και μετά από συζήτηση τριών ωρών μου ζήτησε να καταγράψουμε σε 2 βιντεοκασσέτες την ιστορία της «Ε» και την προσωπική του προσπάθεια. Σε λίγο χρόνο μετά την καταγραφή η σύζυγός του, με την οποία συνεργάζομαι σήμερα επιτυχώς, μου γνωστοποίησε την απώλειά του. Έτσι, λοιπόν, έληξε η 5ετής στενή συνεργασία μας, αφήνοντας εις το καλλιτεχνικό γραφείο «Αίσθηση Αρμονίας» της κας Νικολάου δύο συνεντεύξεις σε Beta και MiniDV περί «Ε», πληροφορίες για τρείς εκ των εφευρέσεών του με φωτογραφίες και οδηγίες καθώς και άλλο υλικό όπως χειρόγραφο κείμενό του προς έκδοση, Διδακτορικές Διατριβές του, μελέτες από Αργεντινή κτλ.»...
Γιώργος Πάλμος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου