ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Χωρίς ηθικούς φραγμούς, ελέγχους και την ελάχιστη επιστημονική επίβλεψη θέτονται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο βωμό της ιατρικής εξέλιξης στη χώρα μας. Γιατροί φέρονται να πραγματοποιούν κλινικές δοκιμές σε ασθενείς δίχως οι τελευταίοι να γνωρίζουν το παραμικρό, καταστρατηγώντας τη σχετική νομοθεσία και παρακάμπτοντας την ενδεδειγμένη διαδικασία. Άνθρωποι ηλικιωμένοι, με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανήμποροι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους μετατρέπονται σε πειραματόζωα από «επιστήμονες» δίχως τη συγκατάθεσή τους. Η ζοφερή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα… οι νόμοι υπάρχουν για να παραβιάζονται, με τις περιπτώσεις παράνομων κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία να είναι ουκ ολίγες, κάτι που προκάλεσε και την παρέμβαση του αρμοδίου επιτρόπου Υγείας Τζον Ντάλι…
Χωρίς ηθικούς φραγμούς, ελέγχους και την ελάχιστη επιστημονική επίβλεψη θέτονται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο βωμό της ιατρικής εξέλιξης στη χώρα μας.
Γιατροί φέρονται να πραγματοποιούν κλινικές δοκιμές σε ασθενείς δίχως οι τελευταίοι να γνωρίζουν το παραμικρό, καταστρατηγώντας τη σχετική νομοθεσία και παρακάμπτοντας την ενδεδειγμένη διαδικασία.
Άνθρωποι ηλικιωμένοι, με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανήμποροι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους μετατρέπονται σε πειραματόζωα από «επιστήμονες» δίχως τη συγκατάθεσή τους.
Η ζοφερή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα… οι νόμοι υπάρχουν για να παραβιάζονται, με τις περιπτώσεις παράνομων κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία να είναι ουκ ολίγες, κάτι που προκάλεσε και την παρέμβαση του αρμοδίου επιτρόπου Υγείας Τζον Ντάλι…

Κλινικές δοκιμές
Στα χέρια του αρμόδιου επίτροπου της ΕΕ για θέματα Υγείας κ. Τζον Ντάλι βρίσκονται συγκεκριμένες καταγγελίες για συστηματικές παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα των κλινικών δοκιμών. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιτροπές δεοντολογίας των νοσοκομείων που ελέγχουν τη νομιμότητα των πειραματικών πρωτοκόλλων είναι ανύπαρκτες. Γιατροί-«επιστήμονες» ξεκινούν κλινικές δοκιμές σε ασθενείς γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τόσο τη νομοθεσία όσο και την ανθρώπινη υπόσταση των ασθενών.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των νοσοκομείων είτε δεν ενημερώνονται καθόλου είτε ενημερώνονται κατόπιν εορτής, όταν τα πειράματα έχουν προχωρήσει και οι ασθενείς έχουν ήδη μετατραπεί σε πειραματόζωα! Ιστορίες σκοτεινές και στόματα ερμητικά κλειστά τόσο από την πλευρά των γιατρών όσο και των ασθενών. Μία ανεξήγητη «ομερτά», που όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν μιλά γι’ αυτή.
Ο κ. Ντάλι δεσμεύτηκε να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα των κλινικών δοκιμών ύστερα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργου Παπανικολάου. Αυτό που θα ερευνηθεί είναι το κατά πόσο παραβιάζεται η Οδηγία 2001/20/ΕΚ, γνωστή ως «Οδηγία για τις κλινικές δοκιμές» που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ορίζει ένα σύνολο αυστηρών απαιτήσεων για την προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συμμετέχοντος στις κλινικές δοκιμές. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η παραβίαση είναι συστηματική και ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας, τότε ο πέλεκυς θα είναι βαρύς. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα κατά του κράτους-μέλους, σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.
Πιο απλά, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να δυσφημιστεί διεθνώς ως η χώρα των ελεύθερων πειραμάτων σε ανθρώπους! Ιστορίες που έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας για πειράματα σε ασθενείς σε χώρες της Αφρικής και έχουν προκαλέσει ανατριχίλα στη διεθνή κοινότητα είναι πολύ πιθανό να βγουν στην επιφάνεια και για την Ελλάδα. Με τη μόνη διαφορά ότι η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα, αλλά χώρα-μέλος της ΕΕ με υψηλό επιστημονικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας. Το πλήγμα θα είναι βαρύ.
«Δυσοσμία» σε Τζάνειο και Λαϊκό
Η ιστορία με τα ανθρώπινα πειραματόζωα δεν είναι κάτι καινούριο. Διάφορες υποθέσεις έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας σάλο στην κοινή γνώμη. Η πρακτική περίπου η ίδια: Χορήγηση πειραματικών φαρμάκων σε ασθενείς δίχως τη συγκατάθεσή τους και χωρίς την έγκριση των Αρχών.
Η περίπτωση του Τζάνειου Νοσοκομείου είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές. Στα χέρια των «Ράμπο» του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) βρίσκεται ένας ογκώδης φάκελος με πειράματα τα οποία διεξήχθησαν σε ασθενείς το 2005. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός καρδιολόγος που την περίοδο εκείνη ήταν διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου και ήταν επικεφαλής της συγκεκριμένης μελέτης. Οι ασθενείς είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, από τις οποίες η μία λάμβανε εικονικό φάρμακο (placebo) και η δεύτερη σκεύασμα γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας. Μόνο που, σύμφωνα με πληροφορίες, για την έρευνα αυτή ουδέποτε ενημερώθηκε ούτε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά ούτε και το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Η μελέτη ξεκίνησε εν αγνοία τόσο των αρμόδιων Αρχών όσο και των ασθενών, ενώ δεν τηρήθηκαν και μια σειρά από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.
Ο επικεφαλής, μάλιστα, καρδιολόγος είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση λίγα χρόνια πριν στο ίδιο νοσοκομείο. Η υπόθεση, ύστερα από σειρά δημοσιευμάτων, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και εκδόθηκε γι’ αυτή απαλλακτικό βούλευμα. Τα ερωτήματα όμως για τη δεύτερη μελέτη παραμένουν, πόσω μάλλον την ώρα που για το θέμα των πειραμάτων ενδιαφέρονται και οι ευρωπαϊκές Αρχές.
Παρόμοια υπόθεση για την οποία έχει διαταχθεί έρευνα φαίνεται να εκτυλίχθηκε κατά το παρελθόν και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Οι επιθεωρητές Υγείας ξεσκονίζουν εξονυχιστικά τα στοιχεία και σε αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείεται τα πειράματα να διεξήχθησαν δίχως να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Μένει μόνο να αποδειχτεί κάτι τέτοιο στην πράξη, με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Σχέση φαρμακευτικών εταιρειών με γιατρούς
Δυστυχώς, όμως, η ζοφερή πραγματικότητα των κλινικών δοκιμών δεν σταματά εδώ. Πίσω από τα παράνομα πειράματα φέρεται ότι έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία, με ένα περίεργο σύμπλεγμα γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών. Λίγο πολύ, οι «ευγενικές» χορηγίες φαρμακευτικών εταιρειών σε γιατρούς είναι κάτι που παραμένει κοινό μυστικό στην ιατρική κοινότητα. Ταξίδια στο εξωτερικό, «δωράκια», στενές σχέσεις, εξοπλισμοί γραφείων, χρηματοδοτήσεις για σεμινάρια που μετατρέπονται σε αναψυχή, περιπτώσεις που κατά το παρελθόν έχουν γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Μία τέτοια υπόθεση ξεσκονίζουν οι άνδρες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Πρόκειται για το φάκελο «Κλινικές Δοκιμές» και αφορά τις λεγόμενες παρεμβατικές και μη παρεμβατικές μελέτες, όπως επίσης και τις μελέτες παρατήρησης. Με τη μόνη διαφορά ότι η έρευνα αυτή ξεφεύγει από το καθαρά οικονομικό σκέλος και μπαίνει σε μονοπάτια που έχουν να κάνουν με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
Στις μελέτες παρατήρησης, η πρακτική που ακολουθείται είναι απλή: Οι γιατροί αναλαμβάνουν να παρακολουθούν τις παρενέργειες φαρμακευτικού σκευάσματος συγκεκριμένης εταιρείας σε έναν αριθμό ασθενών. Το σκεύασμα είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και οι γιατροί αμείβονται με χιλιάδες ευρώ από την ενδιαφερόμενη φαρμακευτική εταιρεία. Εδώ ακριβώς εγείρονται και τα πρώτα ερωτήματα. Εφόσον η καταγραφή των παρενεργειών είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων του γιατρού, για ποιο λόγο εισπράττουν χιλιάδες ευρώ ως αμοιβή; Μια έντονη δυσωδία κατευθυνόμενης συνταγογράφησης αιωρείται στην ατμόσφαιρα.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβατικές μελέτες, η περίπτωση είναι πιο σύνθετη. Αυτό που ερευνούν οι άνδρες του ΣΔΟΕ είναι το κατά πόσο η διαδρομή της χρηματοδότησης των ερευνών είναι καθ’ όλα νόμιμη. Με βάση τη νομοθεσία, κάθε εταιρεία που ζητά να γίνει μια συγκεκριμένη μελέτη αναλαμβάνει και τη χρηματοδότησή της. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες που οι κλινικές δοκιμές έχουν γίνει παράνομα. Η κάλυψη της χρηματοδότησης γίνεται από μυστικά κονδύλια των εταιρειών ή μήπως επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο;
Αν ισχύει το πρώτο, τότε μιλάμε για κραυγαλέα περίπτωση φοροδιαφυγής, ενώ τίθεται έντονα και η ηθική διάσταση του προβλήματος. Για ποιο λόγο μια εταιρεία να χρηματοδοτήσει μυστικά μια έρευνα, εφόσον θα μπορούσε να λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ και να διεξαχθεί υπό πλήρη νομιμότητα; Μήπως για κάποιο άγνωστο λόγο οι μελέτες αυτές ουδέποτε θα νομιμοποιούνταν, διότι το περιεχόμενό τους είναι τέτοιο που δεν συνάδει με τη νομοθεσία;
Αν επιβαρύνεται το Δημόσιο, τότε το σκάνδαλο είναι ακόμη μεγαλύτερο. Όχι μόνο ζημιώνεται το κοινωνικό σύνολο, αλλά άθελά του ο Έλληνας φορολογούμενος μετατρέπεται σε «χρηματοδότη» πειραμάτων σε συνανθρώπους του. Τα θύματα στην προκειμένη περίπτωση είναι τόσο οι ασθενείς όσο και οι φορολογούμενοι.
Μια τέτοια περίπτωση κλινικών δοκιμών που έγιναν εν αγνοία των ασθενών ερεύνησαν οι άνδρες του ΣΔΟΕ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί αποκαλύφθηκε η περίπτωση ασθενούς –πλέον δεν βρίσκεται εν ζωή– που είχε μπει σε διαδικασία κλινικών δοκιμών χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό. Κάποιος ή κάποιοι τον μετέτρεψαν σε πειραματόζωο, δίχως να σεβαστούν ότι επρόκειτο για ασθενή…Έλεγχοι και σε άλλα νοσοκομεία Ανάλογες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής. Τα αποτελέσματά τους αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς, εάν προκύψουν παρόμοια ευρήματα, τότε το σκάνδαλο θα είναι τεράστιο. Επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν να αποτελούν συμπτώσεις· συνιστούν πρακτική.
Και, δυστυχώς, στην όλη ιστορία υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικό. Τα χρήματα που έρρεαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες με τη μορφή «ευγενικών» χορηγιών σε γιατρούς έχουν μειωθεί σημαντικά και έχουν αυξηθεί τα κονδύλια για έρευνα. Κάθε χρόνο διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στα πανεπιστήμια. Ήδη το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στο άνοιγμα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συγκεκριμένων πανεπιστημίων.
Στις έρευνες αυτές συνήθως προΐσταται ένας επικεφαλής πανεπιστημιακός, με μια ερευνητική ομάδα των δέκα με δεκαπέντε ατόμων. Στόχος τους είναι η διεξαγωγή πειραματικών πρωτοκόλλων με σκοπό την καταγραφή αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένα σκευάσματα. Μένει μόνο να διαπιστωθεί η νομιμότητα των χρημάτων αυτών. Εάν αποδειχτεί ότι αυτά δίνονταν «κάτω από το τραπέζι», τότε τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά σχετικά με τη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης.
epikaira.gr

ΕΡΩΤΗΜΑ …ΚΡΙΣΕΩΣ:
Από πότε έχει στα χέρια του τους φακέλους των επιθεωρητών ο Σαμπατακάκης???… Ο Ρακιντζής???

ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ
ellinikoforoum.blogspot.com


http://attikanea.blogspot.com/2012/04/blog-post_9871.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου