ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

"Δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή ..." είπατε ; Που ήσασταν τόσα χρόνια όλοι εσείς οι "ευαίσθητοι χριστιανοί"; ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΩ ΚΡΑΤΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ''ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ'' ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967,ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ! Γιατί δεν ξεσηκωθήκατε για την Κάρτα του Πολίτη και το Ηλεκτρονικό Φακέλωμα, για την κατάργηση της εξομολόγησης στα σχολεία, για την κατάργηση των επιδομάτων στους Πολυτέκνους, για τις συμπροσευχές του Οικ.Πατριαρχείου με ετερόδοξους και αλλόδοξους, Ποιος σας είπε ότι δικαιούστε να ξυπνήσετε μετά από 20 χρόνια -πολιτικού- ύπνου όχι για να διαμαρτυρηθείτε για τα λαμόγια που λήστεψαν την πατρίδα μας, ούτε για την Νέα Τάξη που ετοιμάζεται να την κατασπαράξει, αλλά για να χτυπήσετε το μόνο κόμμα που λυσσομανά το σύστημα της Νέας Τάξης εναντίον του; Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση στη Βουλή για την Κάρτα του Πολίτη. Σύσσωμη η αριστερά ΑΠΕΙΧΕ! ενώ οι ΑΝ.ΕΛ. και η ΝΔ περιορίστηκαν σε "νερόβραστες" τοποθετήσεις στυλ "ήξεις-αφήξεις". Δείτε τώρα και τα βίντεο με την παρουσία της Χρυσής Αυγής (μέσα στη Βουλή) : "Ταυτοποιείτε κάθε άτομο μ' ένα ψηφιακό αριθμό" http://661691.blogspot.gr/2012/12/blog-leftgr-1-2-3-4-lions-5-20-25-20-25.html Στην παρούσα χρονική συγκυρία, το πολιτικό μας σύστημα καταρρέει. Τα "πιόνια του", εμφανίζονται πλέον δημόσια, μόνον μέσα από την ασφάλεια των τηλεοπτικών στούντιο. Διαπιστώνουμε μία ιδιαίτερα "παράξενη" επίθεση από μεμονωμένα εκκλησιαστικά πρόσωπα ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Τελείως προκλητικά ακούμε από κάποιους "Χριστιανούς"(...), να τους αποκαλούν, από "Νεοναζί", "Νεοπαγανιστές" και "φασίστες", μέχρι "εγκληματική οργάνωση". Δείτε ένα τέτοιο κείμενο από κάποιους που αυτοπροσδιορίζονται ως "Χριστιανοί", αναδημοσιευμένο μάλιστα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ left.gr! : ... Όπως διαπιστώνουμε στο κείμενο: Επιστρατεύθηκε ακόμη και η εξαφανισμένη εδώ και δεκαετίες "Χριστιανική Δημοκρατία" (αν το θυμάστε το κόμμα αυτό!) Επιστρατεύθηκαν ακόμη και θεολόγοι, που πρωτοστατούν να καταργηθεί η Ορθόδοξη κατήχηση από το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία και για να γίνει το μάθημα θρησκειολογικό. Ο γνωστός πλέον -λόγω της θέσης του για τη Χρ.Αυγή- μητροπολίτης Σιατίστης, στη νέα του συνέντευξη έφτασε σε σημείο να δηλώνει ότι "δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή" (κάτι γράψαμε στο παρελθόν για τα μυστικά κονδύλια του ΥΠ.ΕΞ. που καθυστερούσαν, προς το Οικουμ.Πατριαρχείο). Στους αγουροξυπνημένους αυτούς αυτοπροσδιοριζόμενους τάχα ως "Χριστιανοί"(...) και στους εντολοδόχους τους, ΑΠΑΝΤΑΜΕ με τα ακόλουθα ερωτήματα : 1. Μας λέτε: "Ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να ψηφίζει την Χρ.Αυγή". Μάλιστα.. Επιτρέπεται δηλαδή να ψηφίζει τους Μασόνους της ΝΔ, τους άθεους του ΚΚΕ, τους εκκλησιομάχους-ανθέλληνες του ΣΥΡΙΖΑ,των Οικολόγων και της ΔΗΜΑΡ και τους νεοταξίτες του Τζήμερου; 2. Αποκαλείτε τα μέλη της Χρ.Αυγής: "Νεοναζί" και "Νεοπαγανιστές". Τους γνωρίζετε; Κάλεσατε ποτέ στελέχη της Χρ.Αυγής να τους γνωρίσετε και να ενημερωθείτε για τις θέσεις τους; Πόσο χριστιανικό είναι να συκοφαντείς κάποιον χωρίς να έχεις τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να τον γνωρίσεις και να του δοθεί η δυνατότητα να απολογηθεί προηγουμένως; Χαρακτηρίσατε αντίστοιχα ποτέ, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, "Νεοσταλινισμό" ή "Νεοκομμουνισμό"; 3. Αποκαλέσετε τη Χρ.Αυγή "εγκληματική οργάνωση". Οι παλουκοφόροι του ΠΑΜΕ δεν είναι "εγκληματική οργάνωση"; Γιατί για αυτούς δεν είπατε κουβέντα; Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς καλύπτει νομικά και συχνά και πολιτικά τις τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις βίας αναρχικών, δεν είναι "εγκληματική οργάνωση". Τολμήσατε ποτέ να τον χαρακτηρίσετε έτσι; 4. Αποκαλείται το πολιτικό κόμμα Χρ.Αυγή "αίρεση". Γιατί δεν αποκαλείτε "αίρεση" τον καπιταλισμό (και την οικονομική εξαθλίωση που προκαλεί) , τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό (με τις καταστροφές των ναών, τις διώξεις πιστών και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης); Ένα πολιτικό κόμμα διαχειρίζεται τα προβλήματα του κράτους και ΔΕΝ θεολογεί. Δεν γίνεται λοιπόν να το αποκαλείτε "αίρεση" Πότε τολμήσατε να χαρακτηρίσετε με συνεντεύξεις "αίρεση" τους Μασόνους, τους Ροταριανούς και τους Lions; Γιατί δεν τολμάτε με νεότερη ανακοίνωσή σας να δηλώσετε ότι οι ιδιότητες αυτές δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του πιστού; 5. Πως γίνεται να διαδίδετε κείμενα της Χρ.Αυγής τουλάχιστον 20-25 ετών (που προφανώς προέρχονται από την ΕΥΠ) για να τη συκοφαντήσετε; Διαδώσατε ποτέ κείμενα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ πριν 20-25 χρόνια; Οι λαθρομετανάστες μπορούν -κατά τη γνώμη σας- να ενσωματωθούν, οι κομμουνιστές μπορούν να αλλάξουν, οι μόνοι που δεν μπορούν να αλλάξουν είναι η Χρ.Αυγή;!! 6. Μιλάτε για "δημοκρατία", ειλικρινά σκέτη ειρωνεία, αφού κανένας μητροπολίτης δεν εκλέχτηκε με την ψήφο του πιστού λαού, αλλά συχνά μέσα από τις πιο υποχθόνιες και καταχθόνιες διεργασίες. Μήπως γι αυτό δεν αφήνετε να αποφασίζουν οι ίδιοι οι πιστοί και προκαταλαμβάνετε εσείς τη γνώμη τους;. Μιλάτε για "δημοκρατία", γιατί λοιπόν δεν αντιδράσατε στην προεκλογική φίμωση της ιστοσελίδας της Χρ.Αυγής και τον συνεχιζόμενο εξοστρακισμό της από τα κανάλια. Ακόμη και τα προφίλ τους στο facebook τα έκλεισαν. Και τώρα, το πιο ΣΑΠΙΟ πολιτικό σύστημα, προσπαθεί να τη βγάλει "εκτός νόμου". Εμπρός λοιπόν, γιατί δεν διαμαρτύρεστε για την λογοκρισία; 7. Όσο για την "αγάπη στον πλησίον" (τη μοναδική "χρησιμότητα" της Ορθοδοξίας για αρκετούς αριστεριστές), εντάξει, ο λαθρομετανάστης από το Πακιστάν και τον Αφγανιστάν και τη Νιγηρία είναι "πλησίον" (δεν βλέπετε ούτε την εγκληματικότητα, ούτε την παραοικονομία, ούτε τον κίνδυνο εξισλαμισμού της Ευρώπης, αφού ουδέποτε στα χρονικά ισλαμιστές έχουν ενσωματωθεί σε χριστιανικές κοινωνίες). Όλοι οι άλλοι λοιπόν είναι "ο πλησίον", εκτός από τους ψηφοφόρους ή τα στελέχη της Χρ.Αυγής; 8. Που ήσασταν τόσα χρόνια όλοι εσείς οι "ευαίσθητοι χριστιανοί"; Γιατί δεν ξεσηκωθήκατε για την Κάρτα του Πολίτη και το Ηλεκτρονικό Φακέλωμα, για την κατάργηση της εξομολόγησης στα σχολεία, για την κατάργηση των επιδομάτων στους Πολυτέκνους, για τις συμπροσευχές του Οικ.Πατριαρχείου με ετερόδοξους και αλλόδοξους, Ποιος σας είπε ότι δικαιούστε να ξυπνήσετε μετά από 20 χρόνια -πολιτικού- ύπνου όχι για να διαμαρτυρηθείτε για τα λαμόγια που λήστεψαν την πατρίδα μας, ούτε για την Νέα Τάξη που ετοιμάζεται να την κατασπαράξει, αλλά για να χτυπήσετε το μόνο κόμμα που λυσσομανά το σύστημα της Νέας Τάξης εναντίον του; Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση στη Βουλή για την Κάρτα του Πολίτη. Σύσσωμη η αριστερά ΑΠΕΙΧΕ! ενώ οι ΑΝ.ΕΛ. και η ΝΔ περιορίστηκαν σε "νερόβραστες" τοποθετήσεις στυλ "ήξεις-αφήξεις". Δείτε τώρα και τα βίντεο με την παρουσία της Χρυσής Αυγής (μέσα στη Βουλή) : "Ταυτοποιείτε κάθε άτομο μ' ένα ψηφιακό αριθμό" "Φτιάχνετε μηχανισμό ελέγχου προσωπικών δεδομένων" "Ο ΑΜΚΑ αποδομεί το άτομο" "Δημιουργείτε ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό καθεστώς" "Οι νέες ταυτότητες θα θυμίζουν πιστωτικές κάρτες" "Κοινωνικός θάνατος για όποιον δεν έχει τον ΑΜΚΑ" "Θα κατασκοπεύετε τους Έλληνες" Κάντε τον κόπο να διαβάσετε επίσης (από προηγούμενη ανάρτησή μας) : Ερώτηση της Χρυσής Αυγής για τον εκκλησιασμό, την πρωινή προσευχή, την έπαρση της σημαίας στα σχολεία αλλά και τις καταστρατηγήσεις (μέσω εγκυκλίων) του υποχρεωτικού χαρακτήρα του εκκλησιασμού. Διαβάστε την εδώ. Ερώτηση της Χρυσής Αυγής για την προσβολή του γέροντος Παϊσίου από χρήστη του facebook Διαβάστε την εδώ Τοποθέτηση του βουλευτή κ.Παππά ενάντια στο βλάσφημο θεατρικό έργο Corpus Christi εντός της βουλής. Δείτε το βίντεο εδώ. Ερώτηση για την Κάρτα του Πολίτη. Διαβάστε την ερώτηση εδώ και δείτε το βίντεο εδώ Ερώτηση για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Συρίας. Δείτε το βίντεο εδώ "δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή" είπατε;;; Επίλογος, (μόνον για όσους δεν μας γνωρίζουν): Ως ιστολόγιο αποστρεφόμαστε τον κομματικό λόγο. Ταυτότητά μας και μόνη μας δέσμευση, είναι η αγάπη για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Κάποιες φορές όμως χρειάστηκε να τοποθετηθούμε πολιτικά πχ. στηρίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά στην εκλογή του ως Πρόεδρος της ΝΔ, αφού αντίπαλός του η γνωστή (...) κ.Μπακογιάννη στηρίζοντας τον Πάνο Καμμένο όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει στις εντολές της Νέας τάξης και τόλμησε να αποχωρήσει από το κομματικό μαντρί, προβάλλοντας τις όποιες πατριωτικές τοποθετήσεις βουλευτών του ΛΑΟΣ στέλνοντας όμως παράλληλα τελεσίγραφα : προς τα στελέχη της ΝΔ που απροκάλυπτα δήλωναν προεκλογικά Ροταριανοί στις εξαγγελίες υποψηφιοτήτων του ΛΑΟΣ επιπέδου Ψινάκη στην προδοσία όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων στη Θράκη, με τις υποψηφιότητες γνωστών Τουρκόφιλων μουσουλμάνων Αυτό επιλέξαμε και τώρα. Όταν βλέπεις ένα "στημένο παιχνίδι" και "στρατευμένα" στρατιωτάκια να υπακούν πειθήνια στο ρόλο τους, έχεις υποχρέωση να πάρεις θέση. Αναρτήθηκε από Μαχητής Θεσσαλονίκης antiparakmi.blogspot.com


"Δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή ..." είπατε ;   Που ήσασταν τόσα χρόνια όλοι εσείς οι "ευαίσθητοι χριστιανοί"; ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΩ ΚΡΑΤΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ''ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ'' ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967,ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!

Γιατί δεν ξεσηκωθήκατε για την Κάρτα του Πολίτη και το Ηλεκτρονικό Φακέλωμα, για την κατάργηση της εξομολόγησης στα σχολεία, για την κατάργηση των επιδομάτων στους Πολυτέκνους, για τις συμπροσευχές του Οικ.Πατριαρχείου με ετερόδοξους και αλλόδοξους, 
Ποιος σας είπε ότι δικαιούστε να ξυπνήσετε μετά από 20 χρόνια -πολιτικού- ύπνου όχι για να διαμαρτυρηθείτε για τα λαμόγια που λήστεψαν την πατρίδα μας, ούτε για την Νέα Τάξη που ετοιμάζεται να την κατασπαράξει, αλλά για να χτυπήσετε το μόνο κόμμα που λυσσομανά το σύστημα της Νέας Τάξης εναντίον του; 
Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση στη Βουλή για την Κάρτα του Πολίτη.
Σύσσωμη η αριστερά ΑΠΕΙΧΕ! 
ενώ οι ΑΝ.ΕΛ. και η ΝΔ περιορίστηκαν σε "νερόβραστες" τοποθετήσεις στυλ "ήξεις-αφήξεις".
Δείτε τώρα και τα βίντεο με την παρουσία της Χρυσής Αυγής (μέσα στη Βουλή) :
"Ταυτοποιείτε κάθε άτομο μ' ένα ψηφιακό αριθμό"
http://661691.blogspot.gr/2012/12/blog-leftgr-1-2-3-4-lions-5-20-25-20-25.html

Από το Blog ΑντιΠαρακμή
Στην παρούσα χρονική συγκυρία,  το πολιτικό μας σύστημα καταρρέει.
Τα "πιόνια του", εμφανίζονται πλέον δημόσια, μόνον μέσα από την ασφάλεια των τηλεοπτικών στούντιο.
Διαπιστώνουμε μία ιδιαίτερα "παράξενη" επίθεση από μεμονωμέναεκκλησιαστικά πρόσωπα ενάντια στη Χρυσή Αυγή.
Τελείως προκλητικά ακούμε από κάποιους "Χριστιανούς"(...), να τους αποκαλούν, από "Νεοναζί", "Νεοπαγανιστές" και "φασίστες",  μέχρι "εγκληματική οργάνωση".
Δείτε ένα τέτοιο κείμενο από κάποιους που αυτοπροσδιορίζονται ως "Χριστιανοί",
αναδημοσιευμένο μάλιστα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ left.gr! : ...


Όπως διαπιστώνουμε στο κείμενο:  

Επιστρατεύθηκε ακόμη και η εξαφανισμένη εδώ και δεκαετίες  "Χριστιανική Δημοκρατία" (αν το θυμάστε το κόμμα αυτό!)
Επιστρατεύθηκαν ακόμη και θεολόγοι, που πρωτοστατούν να καταργηθεί η Ορθόδοξη κατήχηση από το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία και για να γίνει το μάθημα θρησκειολογικό.


Ο γνωστός πλέον -λόγω της θέσης του για τη Χρ.Αυγή- μητροπολίτης Σιατίστης, στη νέα του συνέντευξη έφτασε σε σημείο να δηλώνει ότι "δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή(κάτι γράψαμε στο παρελθόν για τα μυστικά κονδύλια του ΥΠ.ΕΞ. που καθυστερούσαν,  προς το Οικουμ.Πατριαρχείο).

Στους αγουροξυπνημένους αυτούς αυτοπροσδιοριζόμενους τάχα ως "Χριστιανοί"(...)   
και στους εντολοδόχους τους,
ΑΠΑΝΤΑΜΕ με τα ακόλουθα ερωτήματα :

1. Μας λέτε: "Ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να ψηφίζει την Χρ.Αυγή". Μάλιστα..  
Επιτρέπεται δηλαδή να ψηφίζει τους Μασόνους της ΝΔ, τους άθεους του ΚΚΕ, τους εκκλησιομάχους-ανθέλληνες του ΣΥΡΙΖΑ,των Οικολόγων και της ΔΗΜΑΡ και τους νεοταξίτες του Τζήμερου;

2. Αποκαλείτε τα μέλη της Χρ.Αυγής: "Νεοναζί" και "Νεοπαγανιστές".
Τους γνωρίζετε;
Κάλεσατε ποτέ στελέχη της Χρ.Αυγής να τους γνωρίσετε και να ενημερωθείτε για τις θέσεις τους; 
Πόσο χριστιανικό είναι να συκοφαντείς κάποιον χωρίς να έχεις τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να τον γνωρίσεις και να του δοθεί η δυνατότητα να απολογηθεί προηγουμένως;
Χαρακτηρίσατε αντίστοιχα ποτέ, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, "Νεοσταλινισμό" ή "Νεοκομμουνισμό";

3. Αποκαλέσετε τη Χρ.Αυγή "εγκληματική οργάνωση".
Οι  παλουκοφόροι του ΠΑΜΕ δεν είναι  "εγκληματική οργάνωση"; Γιατί για αυτούς δεν είπατε κουβέντα;
Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς καλύπτει νομικά και συχνά και πολιτικά τις τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις βίας αναρχικών, δεν είναι "εγκληματική οργάνωση". Τολμήσατε ποτέ να τον χαρακτηρίσετε έτσι;

4. Αποκαλείται το πολιτικό κόμμα Χρ.Αυγή "αίρεση".
Γιατί δεν αποκαλείτε "αίρεση" τον καπιταλισμό (και την οικονομική εξαθλίωση που προκαλεί) , τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό (με τις καταστροφές των ναών, τις διώξεις πιστών και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης);
Ένα πολιτικό κόμμα διαχειρίζεται τα προβλήματα του κράτους και ΔΕΝ  θεολογεί. Δεν γίνεται λοιπόν να το αποκαλείτε "αίρεση"
Πότε τολμήσατε να χαρακτηρίσετε με συνεντεύξεις "αίρεση" τους Μασόνους, τους Ροταριανούς και τους Lions; Γιατί δεν τολμάτε με νεότερη ανακοίνωσή σας να δηλώσετε ότι οι ιδιότητες αυτές δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του πιστού;

5. Πως γίνεται να διαδίδετε κείμενα της Χρ.Αυγής τουλάχιστον 20-25 ετών (που προφανώς προέρχονται από την ΕΥΠ) για να τη συκοφαντήσετε;
Διαδώσατε ποτέ κείμενα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ πριν 20-25 χρόνια;
Οι λαθρομετανάστες μπορούν -κατά τη γνώμη σας- να ενσωματωθούν, οι κομμουνιστές μπορούν να αλλάξουν, οι μόνοι που δεν μπορούν να αλλάξουν είναι η Χρ.Αυγή;!!

6. Μιλάτε για "δημοκρατία", ειλικρινά σκέτη ειρωνεία, αφού κανένας μητροπολίτης δεν εκλέχτηκε με την ψήφο του πιστού λαού, αλλά συχνά μέσα από τις πιο υποχθόνιες και καταχθόνιες διεργασίες. Μήπως γι αυτό δεν αφήνετε να αποφασίζουν οι ίδιοι οι πιστοί και προκαταλαμβάνετε εσείς τη γνώμη τους;.
Μιλάτε για "δημοκρατία", γιατί λοιπόν δεν αντιδράσατε στην προεκλογική φίμωση της ιστοσελίδας της Χρ.Αυγής και τον συνεχιζόμενο εξοστρακισμό της από τα κανάλια. Ακόμη και τα προφίλ τους στο facebook τα έκλεισαν.
Και τώρα, το πιο ΣΑΠΙΟ πολιτικό σύστημα, προσπαθεί να τη βγάλει "εκτός νόμου"Εμπρός λοιπόν, γιατί δεν διαμαρτύρεστε για την λογοκρισία;

  7. Όσο για την "αγάπη στον πλησίον" (τη μοναδική "χρησιμότητα" της Ορθοδοξίας για αρκετούς αριστεριστές), εντάξει, ο λαθρομετανάστης από το Πακιστάν και τον Αφγανιστάν και τη Νιγηρία είναι "πλησίον"  (δεν βλέπετε ούτε την εγκληματικότητα, ούτε την παραοικονομία, ούτε τον κίνδυνο εξισλαμισμού της Ευρώπης, αφού ουδέποτε στα χρονικά ισλαμιστές έχουν ενσωματωθεί σε χριστιανικές κοινωνίες).
Όλοι οι άλλοι λοιπόν είναι "ο πλησίον", εκτός από τους ψηφοφόρους ή τα στελέχη της Χρ.Αυγής; 

 8. Που ήσασταν τόσα χρόνια όλοι εσείς οι "ευαίσθητοι χριστιανοί";  
Γιατί δεν ξεσηκωθήκατε για την Κάρτα του Πολίτη και το Ηλεκτρονικό Φακέλωμα, για την κατάργηση της εξομολόγησης στα σχολεία, για την κατάργηση των επιδομάτων στους Πολυτέκνους, για τις συμπροσευχές του Οικ.Πατριαρχείου με ετερόδοξους και αλλόδοξους,
Ποιος σας είπε ότι δικαιούστε να ξυπνήσετε μετά από 20 χρόνια -πολιτικού- ύπνου όχι για να διαμαρτυρηθείτε για τα λαμόγια που λήστεψαν την πατρίδα μας, ούτε για την Νέα Τάξη που ετοιμάζεται να την κατασπαράξει, αλλά για να χτυπήσετε το μόνο κόμμα που λυσσομανά το σύστημα της Νέας Τάξης εναντίον του; 

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση στη Βουλή για την Κάρτα του Πολίτη.

Σύσσωμη η αριστερά ΑΠΕΙΧΕ! 
ενώ οι ΑΝ.ΕΛ. και η ΝΔ περιορίστηκαν σε "νερόβραστες" τοποθετήσεις στυλ "ήξεις-αφήξεις".

Δείτε τώρα και τα βίντεο με την παρουσία της Χρυσής Αυγής (μέσα στη Βουλή) :

"Ταυτοποιείτε κάθε άτομο μ' ένα ψηφιακό αριθμό"

"Φτιάχνετε μηχανισμό ελέγχου προσωπικών δεδομένων"


"Ο ΑΜΚΑ αποδομεί το άτομο"


"Δημιουργείτε ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό καθεστώς"


"Οι νέες ταυτότητες θα θυμίζουν πιστωτικές κάρτες"
  

"Κοινωνικός θάνατος για όποιον δεν έχει τον ΑΜΚΑ"


"Θα κατασκοπεύετε τους Έλληνες"Κάντε τον κόπο να διαβάσετε επίσης (από προηγούμενη ανάρτησή μας) :

 • Ερώτηση της Χρυσής Αυγής για τον εκκλησιασμό, την πρωινή προσευχή, την έπαρση της σημαίας στα σχολεία αλλά και τις καταστρατηγήσεις (μέσω εγκυκλίων) του υποχρεωτικού χαρακτήρα του εκκλησιασμού. Διαβάστε τηνεδώ.
 • Ερώτηση της Χρυσής Αυγής για την προσβολή του γέροντος Παϊσίου από χρήστη του facebook Διαβάστε την εδώ
 • Τοποθέτηση του βουλευτή κ.Παππά ενάντια στο βλάσφημο θεατρικό έργο Corpus Christi εντός της βουλής. Δείτε το βίντεο εδώ.
 • Ερώτηση για την Κάρτα του Πολίτη. Διαβάστε την ερώτησηεδώ και δείτε το βίντεο εδώ 
 • Ερώτηση για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Συρίας. Δείτε το βίντεο εδώ
"δεν μπορεί ένας χριστιανός να ψηφίζει Χρυσή Αυγή" είπατε;;;

Επίλογος(μόνον για όσους δεν μας γνωρίζουν):

Ως ιστολόγιο αποστρεφόμαστε τον κομματικό λόγο. Ταυτότητά μας και μόνη μας δέσμευση, είναι η
αγάπη για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

Κάποιες φορές όμως χρειάστηκε να τοποθετηθούμε πολιτικά πχ.
 • στηρίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά στην εκλογή του ως Πρόεδρος της ΝΔαφού αντίπαλός του η γνωστή (...) κ.Μπακογιάννη
 • στηρίζοντας τον Πάνο Καμμένο όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει στις εντολές της Νέας τάξης και τόλμησε να αποχωρήσει από το κομματικό μαντρί, 
 • προβάλλοντας τις όποιες πατριωτικές τοποθετήσεις βουλευτών του ΛΑΟΣ 
στέλνοντας όμως παράλληλα τελεσίγραφα :
 • προς τα στελέχη της ΝΔ που απροκάλυπτα δήλωναν προεκλογικά Ροταριανοί 
 • στις εξαγγελίες υποψηφιοτήτων του ΛΑΟΣ επιπέδου Ψινάκη
 • στην προδοσία όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων στηΘράκη, με τις υποψηφιότητες γνωστών Τουρκόφιλων μουσουλμάνων 
Αυτό επιλέξαμε και τώρα. Όταν βλέπεις ένα "στημένο παιχνίδι" και "στρατευμένα" στρατιωτάκια να υπακούν πειθήνια στο ρόλο τους, έχεις υποχρέωση να πάρεις θέση.antiparakmi.blogspot.com

1 σχόλιο:

 1. Που ήσασταν τόσα χρόνια όλοι εσείς οι "ευαίσθητοι χριστιανοί"; ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΩ ΚΡΑΤΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ''ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ'' ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967,ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!
  Γιατί δεν ξεσηκωθήκατε για την Κάρτα του Πολίτη και το Ηλεκτρονικό Φακέλωμα, για την κατάργηση της εξομολόγησης στα σχολεία, για την κατάργηση των επιδομάτων στους Πολυτέκνους, για τις συμπροσευχές του Οικ.Πατριαρχείου με ετερόδοξους και αλλόδοξους,
  Ποιος σας είπε ότι δικαιούστε να ξυπνήσετε μετά από 20 χρόνια -πολιτικού- ύπνου όχι για να διαμαρτυρηθείτε για τα λαμόγια που λήστεψαν την πατρίδα μας, ούτε για την Νέα Τάξη που ετοιμάζεται να την κατασπαράξει, αλλά για να χτυπήσετε το μόνο κόμμα που λυσσομανά το σύστημα της Νέας Τάξης εναντίον του;
  Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση στη Βουλή για την Κάρτα του Πολίτη.
  Σύσσωμη η αριστερά ΑΠΕΙΧΕ!
  ενώ οι ΑΝ.ΕΛ. και η ΝΔ περιορίστηκαν σε "νερόβραστες" τοποθετήσεις στυλ "ήξεις-αφήξεις".
  Δείτε τώρα και τα βίντεο με την παρουσία της Χρυσής Αυγής (μέσα στη Βουλή) :
  "Ταυτοποιείτε κάθε άτομο μ' ένα ψηφιακό αριθμό"
  http://661691.blogspot.gr/2012/12/blog-leftgr-1-2-3-4-lions-5-20-25-20-25.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή