ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

«Ἃγιοι Κολλυβάδε̋» ὑπό π. Νικολάου ∆ηµαρᾶ Dr.Jur. Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο̋ τηλ.: 26340-22179, 31805 Μάιο̋ 2005 Ο«Ἃγιοι Κολλυβάδε̋» ὑπό π. Νικολάου ∆ηµαρᾶ Dr.Jurhttp://www.orthway.org/Pdf%27s/K_5_2005.pdf. Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο̋ τηλ.: 26340-22179, 31805 Μάιο̋ 2005 Ο

http://www.orthway.org/Pdf%27s/K_5_2005.pdf


«Ἃγιοι Κολλυβάδε̋»
ὑπό π. Νικολάου ∆ηµαρᾶ Dr.Jur.
Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο̋
τηλ.: 26340-22179, 31805
Μάιο̋ 2005
Ο Νεοεποχίτες ''
γιοι'' το Ο κουµενισµο
Πορφύριος καί Παΐσιος
γαπητέ µοι π. Γεώργιε!
άν ο δελφοί πού συντάσσουν τήν «Παρακαταθήκη» %χουν 'πιχειρήµατα νά ντιτάξουν στίς
παράδεκτες πό πλευρ+ς ,ρθοδόξου Θεολογίας καί Πατερικ.ς Παραδόσεως µεθόδους πού
χρησιµοποιο0σε 1 Πορφύριος, ε3µαστε πρόθυµοι νά τά δεχθο0µε.
άν 4µως προσπαθο0ν µέ γενικούς φορισµούς καί 5βρεις νά µειώσουν τήν 7σχύ τ8ν
παρατιθεµένων στή µελέτη µας – σηµειωτέον µε στοιχε:α πού προέρχονται πό βιβλία τ8ν
Νεοηµερολογιτ8ν δελφ8ν µας − 'πιχειρηµάτων, 4πως =ρθά 'πισηµαίνεται και πό σοβαρούς
Νεοηµερολογίτες Θεολόγους, τότε 'κτίθενται στούς σκεπτοµένους ,ρθοδόξους ναγν8στες.
Γράφει 1 Νεοηµερολογίτης καί κοινωνός το0 Α7ρεσιάρχου Βαρθολοµαίου καί το0
Λατινόφρονος Νεοηµερολογίτου ρχιεπισκόπου Χριστοδούλου π. ρσένιος Βλιαγκόφτης στήν
''Παρακαταθήκη'', ριθµ. Τεύχ. 39, σελ. 23−24, ναφορικά µέ τό Hρθρο µας πού ποκαλύπτεται 4τι 1
Πορφύριος Iταν µάγος:
''∆όξαν Μαγδαλην
ς Μοναχ
ς γιοµάχου ζήλωσε προσφάτως   παλαιοηµερολογίτης π.
Νικόλαος ∆ηµαρ%ς ∆ρ.Ν. ... & π. Νικόλαος ∆ηµαρ%ς τόν Α(γουστο το) 2004 δηµοσίευσε στό
παλαιοηµερολογίτικο περιοδικό " .γιοι Κολλυβάδες" βλάσφηµο πολυσέλιδο 2ρθρο ... στό  πο4ο,
ταλαίπωρος, χαρακτηρίζει, 6ς ''µάγο'', ''δαιµονόπληκτο'', ''πλανεµένο'' "νεοεποχίτη'' καί 2λλα παρόµοια τόν
7γιο Γέροντα τ
ς ποχ
ς µας π. Πορφύριο.
Καθώς λέγει   γιοµάχος <ρθρογράφος, =τοιµάζει παρόµοιο 2ρθρο καί γιά τόν 2λλο µεγάλο
7γιο τ
ς ποχ
ς µας τόν π. Παΐσιο ?γιορείτη.
Πρόκειται γιά βλασφηµία κατά το) ?γίου Πνεύµατος, @  ποία συνίσταται <κριβAς σέ το)το: οC
νέργειες τ
ς Χάριτος το) Θεο) <ποδίδονται στόν πονηρό.''
φο0 τονίσουµε 4τι 'µε:ς ε3µαστε ,ρθόδοξοι καί Kχι...παλαιοηµερολογίτες, φο0 κολουθο0µε
4,τι L κκλησία πίστευε καί κολουθο0σε παντο0 καί  πάντα, 'ν8 1 π. ρσένιος κολουθε: τήν
Καινοτοµία καί τήν αNρεση το0 Νεοηµερολογιτισµο0−Ο7κουµενισµο0, το0 Pπενθυµίζουµε χαρακτηριστικά
τ.ς βιοτ.ς το0 µάγου Πορφυρίου γιά τά 1πο:α δέν πήραµε καµµία πάντηση:
1. λλά πρίν π' 4λα, π8ς εRναι δυνατόν νά γίνεται  σύγκριση το0 µάγου Πορφυρίου µέ τόν Sγιο
Νεκτάριο;
U   γιος Νεκτάριος δέν ζο0σε σέ 'ποχή πού τά πατριαρχε:α εRχαν πέσει  στήν αNρεση το0
Ο7κουµενισµο0, πού κολουθο0σαν ο Πορφύριος καί Παΐσιος, οWτε εRχε λλάξει τό Xορτολόγιο τ.ς
κκλησίας µας.
  Yς γνωστόν 1 Sγιος κοιµήθηκε πρό τ.ς Νεοηµερολογιακ.ς λλαγ.ς (τό 1920).
]ταν Kντως Sγιος!
Πουθενά στόν βίο του δέν διαβάζουµε τερατώδη παρόµοια µέ τά το0 Πορφυρίου.
2. ^χουν −ο γωνιστές κατά τά Hλλα α_τοί δελφοί µας τ.ς «Παρακαταθήκης»− διαβάσει ποτέ στά
Συναξάρια τ.ς κκλησίας µας γιά «aγίους» πού, 'πειδή εRχαν...«διορατικό χάρισµα» πήγαιναν νά βρο0ν
κρυµµένους θησαυρούς ... πό τόν καιρό τ.ς Γερµανικ.ς Κατοχ.ς; !!!  b να ψάχνουν συνεχ8ς γιά νερό dς
Hλλοι ραβδοσκόποι µέ τήν βοήθεια...το0 διορατικο0 τους χαρίσµατος;
3. ΕRχαν νάγκη ο γνήσιοι Sγιοι τ.ς ,ρθοδοξίας νά πιάνουν...τόν σφυγµό τ8ν προσερχοµένων γιά νά
µαντέψουν;
Νά κάνουν δηλ. ψυχοµετρία; !!!  fπως %κανε συνεχ8ς,
1
  λλά καί σέ µένα 1 Πορφύριος!!!
                                 
1
  gπάρχουν δηµοσιευµένες φωτογραφίες 4πως L φωτογραφία, στή σελ. 129, στό βιβλίο Γεωργίου
Κρουσταλάκη, ) Γέρων Πορφύριος, ,θ.ναι 1997, Β΄ 2κδοσις, βλ. καί σελ. 96.2
4. ΕRχαν ο ληθε:ς Sγιοι 1ράµατα µέ µάντεις, 4πως 5 µάγος Πορφύριος ε6δε...τόν µάντη Τειρεσία; !!!
5. Πού %παιρναν, 4πως 5 µάγος Πορφύριος, µέ τό σ8µα τους σχ.µα−στάση «µυστική» στό Μαντε:ο τ.ς
∆ωδώνης;
6. Πού θαύµαζαν...τό lγαλµα το0 ∆ία στό Μουσε:ο τ.ς θήνας, ντί νά διαφωτίσουν τούς νθρώπους καί
νά ξεσκεπάσουν τήν δαιµονική θρησκεία τ8ν ε7δώλων;
7. Πού ''%βλεπαν'' ρχα:α κάτω πό τή γ.; Καί µάλιστα 4πως πό τήν θ.να %βλεπε 1 µάγος
Πορφύριος...τά ρχα:α πού βρίσκονταν στό Βελιγράδι!!!
8. Πού δοκίµαζαν τό νερό, πού βρισκόταν πολλά µέτρα κάτω πό τή γ.…µέ τήν χούφτα τους ''νοερά'' (!) γιά
νά δο0ν Hν εRναι γλυκό p aλµυρό;
9. Πού «%βλεπαν» πό τήν Xλλάδα ποιό ποτάµι...στήν Κορέα!!! εRχε γλυκό νερό καί ποιό Kχι τόσο καλό, Hν
καί δέν εRχαν πάει ποτέ 'κε:;
10. Πού κράταγαν τό χέρι σθενο0ς, 4πως %κανε 5 µάγος Πορφύριος, καί το0 %καναν καυτηριασµό χωρίς
νάρκωση στό χειρουργε:ο;!!!
11. Πού 1ρµο0σαν...σάν α3λουροι, 4πως %κανε 5 µάγος Πορφύριος, καί 2γδυναν τόν συνοµιλητή τους !!!
γιά νά ποδείξουν 4τι Kντως εRχε κάνει 'γχείρηση καί νά 'πιβεβαιωθε: µέ α_τό τόν τρόπο τό...διορατικό
τους χάρισµα !!!
12. Πού νέβαιναν πάνω... πό τά Hστρα !!! ...καί πάνω πό τό σύµπαν!!!, καί βρίσκονταν, κατά δική τους
'ντυπωσιακή διήγηση καί προβολή...τ.ς ''aγιότητός'' τους, κοντά...στό θρόνο τ.ς qγίας Τριάδος;!!!
13. Πού προέβλεπαν 4τι τό Μοναστήρι τους θά γινόταν προσκύνηµα 'φάµιλλο...µέ τ.ς Παναγίας µας, στήν
Τ.νο;
2
14. Πού ξαφνικά τηλεφωνο0σαν µέσα στή νύχτα γιά νά δώσουν συµβουλές, 4πως 1 Πορφύριος σέ µοναχές
στό Α3γιο, (πού σηµειωτέον δέν γνώριζε), γιά...τά ψάρια το0 7χθυοτροφείου τους.
15. Πού «πέρναγαν µέσα πό τούς τοίχους», 4πως %κανε  5 µάγος Πορφύριος
3
, γιατί, 4πως
'ντυπωσιασµένα διηγο0νταν τά πνευµατικοπαίδια του γνώριζε Hριστα τήν µορικακή δοµή καί τήν
διάσπαση τ.ς 5λης;
16. Καί Hν Iταν Kντως lγιος 1 Πορφύριος, γιατί ο µαθητές του %καναν τήν νακοµιδή τ8ν λειψάνων του
νύκτα; Φοβήθηκαν µήπως βλαβε: L ψυχή του µετά θάνατον, 'ν8 'ν ζωs Kντος το0 γέροντός τους τόν
διεφήµιζαν συνεχ8ς; Μήπως κατά τήν 'κταφή του Pπ.ρχαν σηµε:α πού ναιρο0σαν τήν φήµη του dς
aγίου;
4
άν, λοιπόν, %τσι %χουν τά πράγµατα, τότε τί νά πο0µε γιά τόν Παΐσιο, πού παρέπεµπε στόν µέ
κανότητες µέντιουµ καί µέσα µέντιουµ χρησιµοποιο0ντα Πορφύριο λέγοντας:
−Gν πήγατε στόν Γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά π%τε σ’ αIτόν.
5 Γέροντας Πορφύριος
ε ναι σκέτη πνευµατική τηλεόραση!
6
−Gν τό συζήτησες µέ τόν γέροντα Πορφύριο, δέν χρειάζεται νά τό συζητήσεις καί µ’ µένα, γιατί
κε νος ε ναι γχρωµη δορυφορική τηλεόραση, ν$ γώ ε µαι &σπρόµαυρη.
7
Πάντως Iταν καί α_τός...τηλεόραση!!!
 ^στω καί σπρόµαυρη!!!
Λίγη συστολή καί ταπείνωση δέν θά %βλαπτε...
Μήπως καί 1 Παΐσιος χρησιµοποιο0σε παρόµοια «µέσα» µέ τόν Πορφύριο, µιά καί λέει στόν «∆ιονύσιο
Φαρασιώτη»:
                                 
2
fπως %γραψε 1 γέροντας Πετρώνιος τ.ς qγιορειτικ.ς Σκήτης το0 Τιµίου Προδρόµου στόν «,ρθόδοξο
Τύπο».
3
 O µαρτυρίες προέρχονται πό τόν Θεολόγο Β. Γ. καί τόν Μουσικό ∆. Λ. τά στοιχε:α τ8ν 1ποίων µαζί
µέ πολλές Hλλες %γγραφες καί προφορικές 'νυπόγραφες µαρτυρίες κρατ+µε στό ρχε:ο µας Hχρι
καιρο0. Πρόκειται κυρίως γιά γράµµατα πού πήραµε πό διάφορα σηµε:α τ.ς Xλλάδος καί πό τό
'ξωτερικό καί 'πιβεβαιώνουν τίς θέσεις µας.
4
Στό Sγιον uρος Pπάρχει L συνήθεια µετά τήν παρέλευση τρι8ν 'τ8ν πό τήν κοίµηση κάποιου πατρός,
νά γίνεται L νακοµιδή τ8ν λειψάνων του, νά πλένονται τά λείψανα, νά 'κτίθενται σέ κοινό προσκύνηµα,
µέ κοινή 'πιµνηµόσυνη δέηση κλπ. Ο µαθητές το0 Πορφυρίου νύκτα %καναν τήν νακοµιδή τ8ν
λειψάνων του!!! Καί ρωτ+µε γιατί; Βλ. σχετικά καί  )µερολογιακόν λύχνισµα, Νικηφόρου Νάσου
vεροµονάχου, Βόλος 1998, σελ. 59 wπ. καί 7διαίτερα 63 καί 64.
5
Σ.σ. %λεγε γιά τόν wαυτό του 1 Παΐσιος. ∆έν γνώριζαν ο συνοµιλητές του 4τι µιλο0σαν µέ τόν 3διο.
6
Nεροµονάχου Χριστοδούλου, * Γέρων Παΐσιος, %κδοση v. xσυχαστηρίου «Παναγία L Φοβερά
Προστασία», σελ. 199. Βλ. τόν ΜΖ΄ >ερόν Κανόνα τ.ς ΣΤ" Bγίας Ο κουµενικ.ς Συνόδου πού Cφορίζει
τόν µοναχόν πού θά κοιµηθεE µόνον σέ γυναικεEο µοναστήρι!!! U Παΐσιος γηροκοµήθηκε 'πί µακρόν
πό τίς ...καλόγριες!!! το0 Μοναστηριο0 τ.ς Σουρωτ.ς: πό τίς 22 ,κτωβρίου το0 1993 µέχρι τίς 12
yουλίου το0 1994! σχεδόν zνα 1λόκληρο χρόνο. Βλ. vεροµονάχου yσαάκ,  Βίος γέροντος Παϊσίου το/
0γιορείτου, Sγιον uρος 2004, σελ. 340 καί 350. Τώρα κατά πόσον...''qγιορείτης'' εRναι 5 Παΐσιoς πού
γηροκοµιέται Cπό...καλόγριες %ξω πό τό Sγιον uρος, Hς τό κρίνουν ο σκεπτόµενοι ναγν8στες...
7
Nεροµονάχου Χριστοδούλου ?γιορείτου, Σκε/ος κλογ2ς, Sγιον uρος, 1996, σελ. 379.3
− Hσε µε νά περπατήσω µέσα σου!!! Καί µυρίζουν καί τά πόδια µου!!!
8
φο0 Iταν τόσο προορατικός γιατί δέν τάφηκε στόν τάφο πού 1 3διος εRχε σκάψει στό Sγιον uρος
9
γιά νά %χει καί µνήµη θανάτου, λλά ντιθέτως σέ Iνα γυναικεEο µοναστήρι Jκτός Bγίου Kρους;
10
Τί
παράδειγµα καταλείπει στούς qγιορε:τες µοναχούς; fταν γεν+νε καί σθενο0ν νά ψάχνουν νά βρο0ν
καλόγριες 'κτός qγίου uρους...γιά νά τούς γηροκοµήσουν;...
 fλα 4σα γράφονται νωτέρω εRναι τεκµηριωµένα µέσα πό βιβλία πού %χουν γράψει δελφοί µας
Νεοηµερολογίτες.
11

U Παΐσιος εRχε περίεργα 1ράµατα µέ τόν...Χριστό!
Τήν πρώτη φορά τό κατάλαβε 4τι τό 4ραµα Iταν πλάνη  το0 'χθρο0, µιά καί...''5 Χριστός'' το
Jµφανίστηκε σάν ξανθός νέος, πάνω σέ φωτεινή στήλη καί... πέφυγε τήν πλάνη...
Τήν δεύτερη φορά Oµως...ε6δε πράγµατι...''τόν Χριστό'' (;) !!!
,φο καί πάλι Rταν...ξανθός καί τά µάτια του...γαλανά κατά τό πρότυπο τSν δυτικSν
προτεσταντικSν CναγεννησιακSν παραστάσεων. Καί µάλιστα τόν %βλεπε πό τό πλάι (δηλ. προφίλ!!!)
∆έν το0 µίλησε. Κοίταξε λίγο δίπλα (!!!), Kχι κριβ8ς 'κε:νον
12
...!!!
{ τ.ς πλάνης καί τ.ς δαιµονικ.ς συµπαιγνίας!
13
                                 
8
Ο4 Γκουρού, * Νέος καί * Γέροντας Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, σελ. 55, 56,  2002. Βλ. καί σελ. 177: ''Μάλλον
(  γκουρού Νιράτζαν) γυρόφερνε τό νο) παρά διείσδυε µέσα του. Μ%λλον προσπαθο)σε νά συµπεράνει
<πό διάφορες νδείξεις, χωρίς νά µπορε4 νά γνωρίσει 2µεσα καί <πόλυτα µέ τήν <π' <πευθείας καί εSς
βάθος παφή, Tπως Uκανε   γέροντας Παΐσιος, πού µέ  τήν συνέργεια το) ?γίου Πνεύµατος,
''περπατο)σε µέσα µου'' καί εSσχωρο)σε στά βαθύτατα το) νο) καί τ
ς ψυχ
ς µου ... <πόλυτα.  Wµως, 2ν
καί αIτό τό 'ψάξιµο' σέ σχέση µέ το) γέροντα Xταν <στε4ο...''  Βλ. καί σελ. 181 ναφορικά µέ τίς
τερατώδεις Pπερβολές γιά τίς πίθανες θαυµατουργικές καί 7αµατικές δυνάµεις το0 Παϊσίου.
9
Σελ. 15 το0 λευκώµατος, vεροµονάχου Χριστοδούλου qγιορείτου, * Γέρων Παΐσιος. '' γέροντας &πό
νωρίς ε χε &νοίξει * 8διος τόν τάφο του, στό κελλί του ''Παναγούδα'', καί στό νο) του εYχε πάντα τήν
@µέρα τ
ς ξόδου του <πό αIτήν δA τήν µάταιη ζωή.'' 4.π. σελ. 270. Tφτιαξε καί Uλλους τάφους καί σέ
Hλλα aγιορείτικα κελιά, 4που κατά καιρούς %µεινε, Cλλά σέ κανέναν Cπό αVτούς δέν τάφηκε...
10
Βλ. vεροµονάχου yσαάκ, Βίος γέροντος Παϊσίου το/ 0γιορείτου, Sγιον uρος 2004, σελ. 348, 4που 1 π.
yσαάκ προσπαθε: νά δικαιολογήσει τήν παραµονή το0 ... aγιορείτη Παϊσίου στό γυναικε:ο Μοναστήρι...
11
«ΑIτή τή στιγµή βρίσκοµαι πάνω <πό τό σύµπαν, πέρα  <πό τά 2στρα! Βρίσκοµαι κοντά στό Θεό,...
γγίζω τή Θεότητα, (!) εYµαι κοντά στήν ?γία Τριάδα. (!) Γεωργίου Κρουσταλάκη, Γέρων Πορφύριος,
θ.ναι 1997, Β΄ %κδοσις, σελ. 69.
«∆έν ξέρεις, βρέ εIλογηµένε, Tτι Tταν θελήσω νά σέ δA, καί στήν 2κρη τ
ς γ
ς νά εIρίσκεσαι, σέ βλέπω
τί κάνεις;», Κλείτου ]ωανείδη, 5 γέρων Πορφύριος, Μαρτυρίες καί  Jµπειρίες, θήνα 1993,σελ. 120.
Γιά νά κάνει τίς «διαγνώσεις» του χρησιµοποιο σε ψυχοµετρία, %πιανε τό σφυγµό τ8ν προσερχοµένων!
Βλ.  Γεωργίου Κρουσταλάκη, ) Γέρων Πορφύριος, θ.ναι 1997, Β΄ %κδοσις, σελ. 129, 4που καί σχετική
φωτογραφία, βλ. καί σελ. 96. Μέθοδο πού χρησιµοποιο0ν τά µέντιουµ! Χρειαζόταν, 1πωσδήποτε νά
πιάσει κάτι γιά νά µαντέψει, τό χέρι, τό κεφάλι, τό ρο0χο. «^βλεπε» γεγονότα το0 παρελθόντος πού
σχετίζονταν µέ «γίγαντες» καί µέ µάντεις, 4πως 1 Τειρεσίας:
«& π. Πορφύριος «εYδε» µέ τή Θεία Χάρη καί περιέγραψε τό διάσηµο Θηβα4ο µάντη, τόν Τειρεσία, τόν υCό
τo) ΕIήρους καί τ
ς νύµφης Χαρικλο)ς, Tπως αIτόν περιγράφει @ <ρχαία `λληνική µυθολογία πολλούς
αSAνες π.Χ. καί Tπως τόν <πεικονίζει γνωστό <ρχα4ο  <νάγλυφο, τυφλό, χειραγωγούµενο <πό δύο
φήβους.» Κρουσταλάκη, 4.π. σελ. 93.
Βλ. σχετικά µέ τά νωτέρω Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί λόγοι, :. Μ. Χρυσοπηγ2ς, Χανιά 2003, σελ.
175. Κρουσταλάκη, O.π. σελ. 58, 59. Βλ. 'πίσης Κρουσταλάκη, 4.π. σελ. 68. Βλ. καί σελ. 85, 87 wπ. Σύγκρινε
καί σελ. 94. Βλ. καί Hλλα φοβερά καί τερατώδη στίς  σελ. 74 καί 78. Καί  Βίος καί λόγοι, γέροντος
Πορφυρίου, Nερά Μονή Χρυσοπηγ
ς,  Χανιά 2003,  σελ. 135, 136. Νά σηµειώσουµε 'πίσης γιά τόν
Πορφύριο 4τι 4ταν τόν ρωτο0σαν γιά τό Pπ’ ριθµόν zνα πρόβληµα τ.ς κκλησίας σήµερα, γιά τόν
Ο7κουµενισµό καί τόν Νεοηµερολογιτισµό, %λεγε 4τι α_τός δέν γνωρίζει για_τά τά θέµατα καί 4τι δέν
σχολε:ται, 'ν8 εRχε χρόνο νά σχολε:ται µέ 4λα τά Hλλα:
«aθελα Tλα νά τά µαθαίνω µέχρι τό βάθος καί τό πλάτος» !
«...ΓιαIτό <γόρασα βιβλία τ
ς Sατρικ
ς, <νατοµίας,  φυσιολογίας κ.2., bστε νά µελετήσω καί νά
κατατοπιστA. Γιά cνα µάλιστα διάστηµα παρακολούθησα καί παραδόσεις στήν ]ατρική Σχολή γιά
µεγαλύτερη κατάρτιση. Τή φιλοµάθεια αIτή τήν εYχα γιά Tλα τά πράγµατα. aθελα Tλα νά τά µαθαίνω
µέχρι τό βάθος καί τό πλ%τος.''.» Βίος καί λόγοι, σελ. 135. fλα pθελε νά τά µαθαίνει 1 δυστυχής καί νά
τά γνωρίζει, 'κτός πό τά τ.ς qγιωτάτης ,ρθοδόξου Πίστεως καί τήν διδασκαλία τ8ν qγίων Πατέρων
περί τ.ς Pποχρεωτικ.ς διακοπ.ς το0 µνηµοσύνου τ8ν Λατινοφρόνων καί Ο7κουµενιστ8ν Βαρθολοµαίων
καί Χριστοδούλων... Βλ. γιά περισσότερες ναφορές τό προηγούµενο τε0χος,  «Ἃγιοι Κολλυβάδε̋»,
ΑWγουστος 2004.
12
Nεροµονάχου ]σαάκ, Βίος γέροντος Παϊσίου το/ 0γιορείτου, Sγιον uρος 2004, σελ. 2414
U Παΐσιος Iταν...τόσο ταπεινός πού πό ταπείνωση 2κανε παρακοή στόν...\διο τόν Κύριο!!!
  ν8 παντο0 καί πάντα δίδασκε τήν Pπακοή καί µιλο0σε γιά τούς καρπούς καί τίς δωρεές τ.ς
Pπακο.ς...
Συγκεκριµένα λέει:
''Μολονότι µέ κάποιο 2λλο γεγονός ε χε φανε =τι * Θεός ?θελε νά γίνω 4ερέας, πλέον ο(τε στό
Cερό δέν τολµο)σα νά µπA, <ναλογιζόµενος τό φρικτό  µυστήριο πού οSκονοµίe Θεο) κε4 µέσα
τελε4ται.''
14
''−Wταν gµουν στήν Κόνιτσα, στό µοναστήρι το) Στοµίου, µιά νύχτα, νA <γρυπνο)σα καί
προσευχόµουν,   µφανίστηκε * Κύριός µας µέ µορφή πισκόπου (φορο)σε δηλαδή τά νδύµατα το)
<ρχιερέως) καί µο) εYπε:
   −Ε ναι θέληµά µου νά γίνεις 4ερέας
15
, Tπως πίσης καί   τάδε νεαρός <πό τό τάδε χωριό.
   ... βεβαιώθηκα πAς τό Tραµα Xταν 2ληθινό.
   ...
   Τώρα τελευταία Xλθε cνας πίσκοπος καί µο) λέει:
   −Πρέπει νά γίνεις Cερέας καί πνευµατικός.
   Τότε το) εYπα Tτι Uχω κάποιο κώλυµα.
   Μο) λέει:
  −Τί κώλυµα Uχεις;
   Στόν πόλεµο, το) λέω hπηρετο)σα φαντάρος καί εYχα εSδικότητα <συρµατιστ
. iτσι Uχω γίνει αSτία
νά σκοτωθο)ν πολλοί, γιατί εSδοποιο)σα τόν στρατηγό καί Uστελναν <εροπλάνα, Tπου χρειαζόταν, καί
βοµβάρδιζαν.''
16

U...Κύριος το0 ποκάλυψε τό θέληµά του νά γίνει ερέας, λλά 1 Παΐσιος ...pξερε καλύτερα!...
U 3διος 1 Θεός δέν γνώριζε 4τι εRχε κώλυµα...
Α_τά 4λα εRναι παιδαριώδη καί γιά κατανάλωση πό τούς φελε:ς...
ν8 θαύµαζε τήν ρετή τ8ν ζηλωτ8ν Πατέρων το0 qγίου uρους, 4πως φαίνεται καί πό τό βιβλίο
του ''BγιορεEται Πατέρες καί Bγιορείτικα'' καί 7διαίτερα τήν σύγχρονη 1σιακή µορφή το0 qγίου uρους
τόν Γέροντα Πέτρο (τόν Πετράκη)
17
 καί τούς Hλλους 1σίους ζηλωτές πού περιγράφει στό βιβλίο του, δέν
τούς κολούθησε στήν 1µολογιακή τους στάση καί στή διακοπή το0 µνηµοσύνου τ8ν Λατινοφρόνων καί
Ο7κουµενιστ8ν το0 'σβεσµένου Φαναρίου.
ντιθέτως,  προσκυνο σε Jπί ]ρα τά πόδια το µασώνου καί Ο κουµενιστ. ∆ηµητρίου, Kντας
γονατιστός µπροστά του µέ τό κεφάλι κολληµένο στό %δαφος, ...4πως καί Pπεραµυνόταν το0
ρχιµασώνου, ποστάτη καί τυµπανιαίου θηναγόρα.
18
Μέ... ''χτυπηµατάκια'' (σφαλιαρίτσες;!)...µετέδιδε...τή χάρη.
19
−Γιατί κουρεύτηκες, π
γες στό στρατό; Μέ πείραξε.
Χαµογέλασα.
−lχι γέροντα... π
γα στήν ]νδία... τό ξέρετε;
                                                                                                         
13
 Σέ νεαρή Lλικία 15 'τ8ν το0 εRχε 'µφανιστε: καί πάλι 1 Χριστός... πό τήν µέση καί πάνω (''σέ
µπο0στο''!!!) καί το0 µίλησε γιά νά πιστέψει. Nεροµονάχου ]σαάκ, Βίος γέροντος Παϊσίου το/ 0γιορείτου,
Sγιον uρος 2004, σελ. 50−51. Πολύ περίεργη L 'µφάνιση...το0 Κυρίου...γιά τήν Πατερική γραµµατεία καί
τούς Θεολόγους τ.ς κκλησίας µας.
14
Σκε ος Jκλογ.ς, σελ. 130.
15
 Σελ. 285−286,  5 Γέρων Παΐσιος, Nεροµονάχου Χριστοδούλου. Συνιστο0σε διάκριτη Pπακοή σέ zναν
καλό πνευµατικό βλ. σελ. 175 wπ. καί κυρίως σελ. 177, ...Cλλά στόν Κύριο τSν δυνάµεων καί Σωτ.ρα
Χριστό µας 2κανε παρακοή!!!
    uντως τραγελαφικά πράγµατα, πού προδίδουν τόν µεγάλο κρυφό 'γωισµό το πλανεµένου Παϊσίου,
4πως παρουσιάζεται σέ πολλά Hλλα περιστατικά πού δέν ντέχουν στό φ8ς τ.ς σοβαρ.ς κριτικ.ς,
συγκρινόµενα µέ τήν σκητική πολιτεία τ8ν γνησίων µεγάλων ββάδων τ.ς 'ρήµου, πραγµατικ8ν qγίων
τ.ς Μι+ς, qγίας, Καθολικ.ς καί ποστολικ.ς κκλησίας. fλες ο Pπογραµµίσεις στά παραπεµπόµενα
κείµενα εRναι δικές µας.
16
4. π. σελ. 286
17
Γέροντος Παϊσίου, 8
η
 %κδοση 2001, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, σελ. 64 wπ. Μάλιστα pθελε νά γίνει
Pποτακτικός το0 1σίου Kντως Ζηλωτο0 π. Πέτρου, λλά ο µνηµονευτές qγιορε:τες ...δέν τόν Hφησαν...
18
) Γέρων Παΐσιος, Nεροµονάχου Χριστοδούλου, σελ. 222. U 'πίσης τυµπανια:ος πατριάρχης ∆ηµήτριος
Iταν καί α_τός µέλος τ.ς 'ν Τουρκί€ wλληνοφώνου µασονικ.ς στο+ς ''χουλούς'' (ε7λικρίνεια) dς καί τ.ς
στο+ς ''χακικάτ'' ( λήθεια), µέσ τ8ν 1ποίων πό ρκετο0 χρόνου βρισκόταν σέ 'παφή µέ τήν µητέρα
στοά τ.ς Xλλάδος. Βλ. a προδοσία το ''πατριάρχου'' ∆ηµητρίου σελ. 15 καί Θεοδωρήτου Cεροµονάχου,
Παλαιόν καί Νέον, bρθοδοξία καί αcρεσις; 1991, σελ. 30, βλ. καί φωτοτυπίες πό τό 'πίσηµο περιοδικό
τ.ς µασονίας τ.ς Xλλάδος στό Φιλήµατα eούδα, σελ. 325 καί 146, ∆' %κδ. 1996.
19
 4.π. Ο Γουρού.. σελ. 244 5
−Βρέ νιόνιο, λές νά µήν τό ξέρω;
−Σ%ς Uγραψα cνα γράµµα, gθελα νά σ%ς τό στείλω, <λλά τό Uχασα.
−∆έν πειράζει, γώ τό π
ρα.
20
Στή συνέχεια
ναδηµοσιεύονται φωτογραφίες τ ν µασόνων πατριαρχ ν, πού προσκυνο σε Παΐσιος. # $θηναγόρας &π'ρξε µεγαλύτερος

ποστάτης, για+τό καί τυµπανίστηκε κατά τίς µαρτυρίες α+τοπτ ν µαρτύρων.
Τό µεγαλύτερο κακό πού κάνουν 4λοι α_τοί πού προβάλλουν τούς διάφορους Παΐσιους καί
Πορφύριους dς aγίους στήν 'κκλησία εRναι 1 ποπροσανατολισµός τ8ν πιστ8ν.
ντί νά %χουν dς διδασκάλους καί πλανε:ς 1δηγούς τούς Θεοφόρους Πατέρες τ.ς κκλησίας τούς
Θεηγόρους 1πλίτες τ.ς παρατάξεως Κυρίου, τόν Χρυσορρήµονα Πατέρα, τόν Ο_ρανοφάντρα Μέγα Βασίλειο,
τόν Μέγα Φώτιο, τόν τρόµητο Uµολογητή καί Μέγα Sγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, τόν Sγιο Μάρκο τόν
Ε_γενικό καί τούς 'πί Βέκκου το0 Λατινόφρονος Μαρτυρήσαντες qγιορε:τες Πατέρες, τυφλώνουν τούς
Χριστιανούς µέ τίς παράδεκτες, θολές καί σοφιστικές τοποθετήσεις το0 πλανεµένου Παϊσίου:
^λεγε 1 Παΐσιος, 4ταν τόν ρωτο0σαν Hν πρέπει νά κόψουν ο qγιορε:τες τό µνηµόσυνο το0 Λατινόφρονος καί
ρχιοικουµενιστ. προϊσταµένου τους Βαρθολοµαίου:
−Τί νά σ%ς πA; Κι γώ εYµαι <πελπισµένος µ’ αIτόν τόν πρωθυπουργό. iχει καταστρέψει τήν `λλάδα βάζοντας
µέσα στό Σύνταγµα τό `λληνικό, πού εYναι στό nνοµα τ
ς ?γίας Τριάδας, Tλους τούς <ντίχριστους νόµους. ∆έν hποφέρεται
πιά! Γι' αIτό <ποφάσισα κι γώ νά σηκωθA νά φύγω <πό τήν `λλάδα καί τό lρος καί νά πάω στό Σινά.
Τότε οC πατέρες το) εYπαν:
−Γέροντα, πρός Θεο), µήν κάνετε τέτοιο πρ%γµα καί φύγετε ξ αSτίας το) πρωθυπουργο), γιατί αIτός σήµερα
α(ριο "θά πέσει" καί θά @συχάσουµε.
                                 
20
∆ιονυσίου Φαρασιώτη, 4. π.  fλα Iταν α_τονόητα γιά τόν Παΐσιο 4τι τά pξερε ...καί τό %δειχνε... γιά νά
τό 'µπεδώσουν καλά ο 1παδοί του 4τι εRναι διορατικός. U συγγραφέας γράφει µέ θαυµασµό καί γιά τήν
γερόντισσα Γαβριηλία, πού 1 βίος της εRναι πλήρης ο7κουµενιστικο0 πνεύµατος καί τό βιβλίο πού
γράφτηκε για_τήν θεωρε:ται 'πικίνδυνο γιά τήν ,ρθόδοξη ζωή καί διδασκαλία. ''...µετά <πό µία νηφάλια,
σωτερική κριτική τAν <προκαλύπτων <ναγνωστAν, διαπιστώνεται, 2τυπα g συνειδητά, τό αCρετικό
περιεχόµενο τ
ς  ''Fσκητικ2ς τ2ς Fγάπης'', καί τό βιβλίο τοποθετε4ται στά πιό ψηλά ράφια τ
ς
βιβλιοθήκης, γιά νά µή µεταδίδεται @ διάβρωση πού <ρχικά προκάλεσε'', γράφει 1 σοβαρός Θεολόγος
ρχιµανδρίτης  π. Σαράντης Σαράντος στά προλεγόµενα τ.ς καλοπροαίρετης καί πόλυτα
τεκµηριωµένης κριτικ.ς το0 διακόνου π. Βασιλείου Σπηλιοπούλου, θ.ναι 2003 σελ. 2. ''Κατά τή γνώµη
µας,'' γράφει 1 συγγραφέας,  τό βιβλίο αIτό στοχεύει στήν προώθηση το) λαϊκο) οSκουµενισµο), στήν
προώθηση, δηλαδή <νάµεσα στούς πλούς oρθοδόξους Χριστιανούς κληρικούς καί λαϊκούς τ
ς
διδασκαλίας Tτι Tλες οC θρησκε4ες κατέχουν µέρος τ
ς <ληθείας καί συνεπAς, nχι µόνον δέν
δικαιούµεθα νά <πορρίπτουµε τίς διάφορες διδασκαλίες τους <λλά Uχουµε χρέος Cερό νά τίς
<ποδεχθο)µε, bστε νά φθάσουµε κάποτε στήν πιθυµητή, γιά τούς φορε4ς αIτ
ς τ
ς Sδέας, cνωση Tλων
τAν θρησκειAν σέ µία.'' 4.π. σελ. 4. ξίζει Kντως νά διαβάσει κανείς τήν κριτική το0 π. Βασιλείου (σελίδες
31), γιά νά µήν 7σοπεδωθε: L =ρθόδοξη, δαµάντινη,   ληθεύουσα διδασκαλία, µέ 4λες τίς Pπόλοιπες
κακοδοξίες, 4λων τ8ν 1µολογι8ν καί 4λων τ8ν θρησκει8ν πό τήν προσπάθεια τ.ς Pποτακτικ.ς της,
κατά τόν π. Σαράντη Σαράντο.6
Κι   γέροντας χαµογελώντας τούς εYπε:
Καί σε4ς τό pδιο νά κάνετε, πού συµβουλεύετε νά κάνω γώ: Κάντε hποµονή, γιατί δέν εYναι σωστό νά ξεκοπο)µε
<πό τήν qκκλησία το) Χριστο). Νά εIχόµαστε Tµως συνάµα   Θεός νά φωτίζει Tλους τούς hψηλά Cσταµένους νά
rρθοτοµο)ν τό λόγο τ
ς <ληθείας
Τί νά πρωτοθαυµάσει κανείς πό τίς νοησίες καί τίς σοφιστε:ες το0 πλανεµένου Παϊσίου;
fταν σύσσωµη L κκλησία διδάσκει τήν ποτείχιση τ8ν ,ρθοδόξων πό τούς κακοδόξους, Λατινόφρονες καί
Ο7κουµενιστές 'πισκόπους, 'µε:ς θά κούσουµε τόν πλανεµένο 'παινέτη το0 κακοδόξου Βαρθολοµαίου καί το0 προσκυνητ.
το0 µασώνου ∆ηµητρίου;
fχι! Μυριάκις uχι!
Κατ’ ρχήν f δαιµονοδίδακτη σοφιστεία το πονηρο Παϊσίου 2γκειται στό gξ.ς σοφιστικό τέχνασµα:
Βάζοντας dς µείζονα πρόταση το0 νωτέρου συλλογισµο0  κατασκευασµένη πρόταση πού θά 5δηγήσει στό
συµπέρασµα πού θέλει, θολώνει τούς καλοπροαίρετους πατέρες.
∆ηλ. π8ς θά %πρεπε νά διατυπώσει τό 'πιχείρηµά του zνας ληθής καί γνήσιος ββ+ς τ.ς 'ρήµου;
Θά %πρεπε νά πε::
fταν 1 πατέρας, 1 πατριάρχης (p 1 πρωθυπουργός!
21
) 1δηγε: τά παιδιά του στήν πορνεία
22
 καί τά ναγκάζει νά
πορνέψουν εRναι Pποχρεωµένα τά παιδιά νά πορνέψουν;
b µέσως νά διακόψουν κάθε σχέση µαζί του καί νά ποµακρυνθο0ν π’ α_τόν τό δυνατόν συντοµότερα;
fταν διακόπτει κάποιος τό µνηµόσυνο τ8ν α ρετικ8ν φεύγει πό τήν 'κκλησία;
b σώζει τήν κκλησία πό τίς α ρέσεις καί τά σχίσµατα πού προκαλο0ν ο Λατινόφρονες καί ο Ο7κουµενιστές
κατά τόν ΙΕ΄ τ.ς ΑΒ' vερ+ς Συνόδου, 4πως wρµηνεύουν 4λοι ο ,ρθόδοξοι wρµηνευτές;
Μέ τήν διαφήµιση πού %καναν στόν γράµµατο καί πλανεµένο Παΐσιο ο Νεοηµερολογίτες καί ο Ο7κουµενιστές
τύφλωσαν τούς ναγν8στες τ8ν wκατοµµυρίων βιβλίων πού 'γράφησαν περί Παϊσίου καί %γιναν best sellers, φο0
προωθο0νται πό 4λους τούς Ο7κουµενιστές..
Τά βιβλία α_τά %καναν πάµπλουτους τούς 'κδότες τους... πού τά 'κδίδουν καί τά 'πανεκδίδουν..
                                 
21
ΟWτε γίνεται δεκτή L δαιµονοδίδακτη σοφιστική ''Παϊσιανή ναλογία'', γιατί τά πράγµατα εRναι πολύ
διαφορετικά στήν κκλησία πό τήν...πολιτική. ^τσι π.χ. L µοιχεία στό ποινικό δίκαιο δέν κολάζεται λλά
γιά τήν κκλησία ποτελε: θανάσιµο aµάρτηµα καί χωρίζει πό τόν Θεό!
22
 Πορνεία θεωρε:ται κατά τούς qγίους Πατέρες L αNρεση καί L κοινωνία µέ τούς α ρετικούς, 7δίως κατά
τόν Θεοφόρο Gγιο Σάββα τόν )γιασµένον.7

^τσι ποτέ δέν θά ναζητήσουν ο ναγν8στες τους νά µάθουν, τί διδάσκουν ο Θεοφόροι Πατέρες γιά τό θέµα
τ.ς Cποτειχίσεως... Τούς ρκο0ν ''ο διδαχές το0 Παϊσίου''...
µε:ς 4µως %χουµε καθ.κον συνεχ8ς νά τούς Pπενθυµίζουµε τήν Πατερική διδασκαλία 'πί το0 θέµατος καί
ντιπαραβάλλοντας τήν λήθεια τ8ν Πατέρων νά πελάσουν τό ψε0δος το0 Παϊσίου:
'' Gπαντες ο4 τ2ς Iκκλησίας διδάσκαλοι, πJσαι α4 Σύνοδοι πJσαι α4 θε αι γραφαί, φεύγειν τούς Kτερόφρονας
παραινο/σι καί τ2ς αLτ$ν κοινωνίας διΐστασθαι'' κατά τόν Μέγαν Sγιον Μjρκον τόν ΕVγενικόν.
23
''... Πέπεισµαι γάρ &κριβ$ς, =τι =σον &ποδιΐσταµαι  τούτου καί τ$ν τοιούτων, γγίζω τN ΘεN καί πJσι το ς
πιστο ς καί Oγίοις Πατράσι, καί Pσπερ τούτων χωρίζοµαι, οQτως Kνο/µαι τR &ληθείS καί το ς Oγίοις Πατράσι το ς
Θεολόγοις τ2ς Iκκλησίας...''
24
''Φεύγετε οWν καί Xµε ς, &δελφοί, τήν πρός &κοινωνήτους κοινωνίαν καί τό µνηµόσυνον τ$ν &µνηµονεύτων...''
25
'' Iχθρούς γάρ Θεο/ * Χρυσόστοµος, οL µόνον τούς α4ρετικούς, &λλά καί τούς τοιούτοις κοινωνο/ντας µεγάλY
καί πολλR τR φωνR &πεφήνατο''
''Φυλάξατε τι Kαυτάς τ2ς ψυχοφθόρου α4ρέσεως, [ς \ κοινωνία &λλοτρίωσις το/ Χριστο/.
26
''Ο4 µέν τέλεον περί τήν πίστιν ναυάγησαν ο4 δέ ε] καί το ς λογισµο ς οL κατεποντίσθησαν, =µως τR κοινωνίS
τ2ς α4ρέσεως συνόλυνται.''
27
''Πλήν =τι µολυσµόν χει \ κοινωνία κ µόνου το/ &ναφέρειν αLτόν κ^ν _ρθόδοξος ε]η * &ναφέρων''
28
''Ε] µέν πίστεως `νεκεν (πονηρός b * \γούµενος) φε/γε καί παραίτησαι: µή µόνον ^ν ^νθρωπος b, &λλά κ^ν
^γγελος ξ οLρανο/ κατιών. Ε] δέ βίου `νεκεν, µή περιεργάζου.'' Κατά τόν Gγιον eωάννην τόν Χρυσόστοµον.
29
''Π$ς οgν µνηµονεύσωµεν αLτόν hντα Λατινόφρονα...
Ο4 δέ &κοινώνητοι οLδέ µνηµονεύονται, οLδέ γάρ χει ^δειαν τις τ$ν 4ερωµένων εWχεσθε π' κκλησίαις'' (hπέρ
τAν <κοινωνήτων) κατά τόν Gγιον ∆οσίθεον :εροσολύµων.
30
          & Γ΄ Nερός Κανών τ
ς Γ' ΟSκουµενικ
ς Συνόδου παραγγέλλει: ''Μηδόλως Xποκε σθαι το ς &ποστατήσασιν ?
&φισταµένοις πισκόποις.''
Κατά τήν Ζ' δέ Ο]κουµενικήν Σύνοδον: ''Τούς τολµ$ντας Kτέρως φρονε ν ? διδάσκειν, ? κατά τούς ναγε ς
α4ρετικούς, τάς Iκκλησιαστικάς Παραδόσεις &θετε ν καί καινοτοµίας πινοε ν ? &ποβάλλεσθαι τι κ τ$ν &νατειθεµένων
τR IκκλησίS...ε] πισκόπους µέν hντας ? κληρικούς ? µονάζοντας καθαιρε σθαι. Iάν δέ λαϊκοί, τ2ς κοινωνίας τ$ν
oρθοδόξων &φορίζεσθαι.''
fταν, λοιπόν, διαστρέφει τήν κκλησιαστικήν Παράδοσιν καί τήν qγίαν Πίστιν, µένοντας κοινωνικός µέ τούς
Ο7κουµενιστές καί τούς Νεοηµερολογίτες Καινοτόµους, 1 πλανεµένος Παΐσιος ναθεµατίζεται καί φορίζεται πό τήν
κκλησίαν, τήν Κυριακή τ.ς ,ρθοδοξίας πού διαβάζονται τά φοβερά ναθέµατα τ.ς Ζ΄ Ο7κουµενικ.ς Συνόδου!
 ∆έν διάβασε Hραγε ποτέ p Hν δέν τό κατανοο0σε διαβάζοντάς το, δέν Hκουσε τί διδάσκει 5 Θεοφόρος Πατήρ
τ.ς lκκλησίας, τό κλέος τ.ς ,λεξανδρείας καί πάσης τ.ς bρθοδόξου lκκλησίας Μέγας ,θανάσιος;
''Βαδίζοντες τήν <πλαν
 καί ζωηφόρον  δόν, rφθαλµόν µέν κκλόψωµεν σκανδαλίζοντα, µή τόν αSσθητόν, <λλά
τόν νοητόν. Οvον, άν   qπίσκοπος g   Πρεσβύτερος,  οC nντες rφθαλµοί τ
ς qκκλησίας, κακAς <ναστρέφωνται καί
                                 
23
 PG 160, 105 C.
24
Bγίου Μάρκου το ΕVγενικο , PG 160, 536.
25
Bγίου Μάρκου το ΕVγενικο , PG 160, 1097 D-1100 Α.
26
0γίου Θεοδώρου το/ Στουδίτου PG 99, 1275.
27
0γίου Θεοδώρου το/ Στουδίτου PG 99, 1164.
28
0γίου Θεοδώρου το/ Στουδίτου 1.π.
29
Uµιλία 36 στήν πρός Xβραίους 'πιστολή.
30
∆ωδεκάβιβλος, σελ. 907. 8
σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αIτούς κβάλλεσθαι. Συµφέρον γάρ στίν ^νευ αLτ$ν συναθροίζεσθαι εSς εIκτήριον οYκον, ?
µετ' αLτ$ν µβληθ2ναι, pς µετά qννα καί Καϊάφα ε]ς τήν γέενναν το/ πυρός.''
31
∆έν διάβασε Uραγε m δέν Uκουσε ποτέ 5 πονηρός Παΐσιος τί διδάσκει 5 Μέγας ∆ιδάσκαλος τ.ς lκκλησίας
Θεοφόρος Φώτιος;
''Α4ρετικός στίν * ποιµήν; Λύκος στίν. Φυγε ν ξ αLτο/ καί &ποπηδJν δεήσει, µηδ' &πατηθ2ναι προσελθε ν
κ^ν \µέτερον περισαίνειν δοκε . Φ/γε τήν κοινωνίαν αLτο/ καί τήν πρός αLτόν *µιλίαν, pς ]όν hφεως.''
fπως 4µως 4λα δείχνουν τά 'γνώριζε λλά τά ποσιωπο0σε, γιατί Iταν νθρωπάρεσκος καί γαπο0σε τήν δόξαν
τ8ν νθρώπων µ+λλον παρά τήν δόξαν το0 Θεο0...
νακτήσεως τ.ς Πόλης, fσον φορ+ τά θαύµατα πού ποδίδονται στόν Παΐσιο, πρέπει νά τονίσουµε 4τι πολλά
πό α_τά µφισβητο0νται, 4πως καί ο διάφορες νοησίες, µέ τίς ψευδοπροφητε:ες περί πολέµου µέ τήν Τουρκία καί πού
θά µ+ς τήν δώσουν ο Ρ8σοι... γιατί δέν θά ξέρουν τί νά τήν κάνουν...!!! Ψευδοπροφητε:ες πού εRναι
παιδαριώδεις καί γιά κατανάλωση πό τούς φελε:ς...
32
Τά σηµεEα τοEς Cπίστοις κατά τήν qγίαν Γραφήν. λλά καί 'δ8 1δηγός µας Hς εRναι 5 Χρυσορρήµων Πατήρ:
<<Καί γάρ JκεEνοι ''ο θεοί τSν oλλήνων'' πολλά πολλάκις διά τ.ς αVτSν τέχνης νοσήµατα Cπήλασαν, καί πρός
pγείαν τούς κάµνοντας Jπανήγαγον. Τί οqν κοινων.σαι δεE τ.ς Cσεβείας διά το το; Μή γένοιτο...>>
33
''Κάθε `ναν πού διδάσκει διαφορετικά &πό αLτά πού χουµε διδαχθε , &κόµα καί ^ν ε ναι &ξιόπιστος, &κόµα
καί ^ν νηστεύει ? παρθενεύει κι ^ν θαυµατουργε ? ^ν προφητεύει, νά τόν θεωρε ς λύκο, πού κρύβεται κάτω &πό µιά
προβιά καί ργάζεται τόν &φανισµό τ$ν προβάτων'', διδάσκει διά µέσου τ8ν α7ώνων 1 Sγιος yγνάτιος 1 Θεοφόρος.
34
Τό 3διο διδάσκει καί 1 Sγιος ναστάσιος 1 Σιναΐτης:
''tχουµε διδαχθε νά µή δίνουµε σηµασία, στά σηµε α, =ταν αLτός πού τά νεργε διδάσκει &ντίθετα µέ τήν
εLσέβεια.''
35
                                 
31 Μ. Fθανασίου, P.G. 35, 22.
32
Πολιτευόταν καί CσεβSς, Oπως 4ταν %δωσε...στήν ρκούδα, πού παρουσιάστηκε στό δρόµο του στό Στόµιο, νά
φάει zνα πό τά δύο πρόσφορα πού εRχε µαζί του µέ τήν σφραγίδα το0 yησο0 Χριστο0, προορισµένα νά γίνουν Σ8µα
καί Αµα Χριστο0 στή Θεία Λειτουργία, ) γέρων Παΐσιος, Nεροµ. Χριστοδούλου σελ. 296. b καί περίσκεπτα 4ταν
%δωσε τσιγάρα σέ κάποιον προσκυνητή, γιατί δέν εRχε τί νά τά κάνει φο0 κάποιος το0 τά εRχε στείλει γιά νά
'κφράσει τήν ε_γνωµοσύνη του, 4ταν νοήτως το0 εRπε γιά '' στε:ο'':
−  ^, στε:λε µου τσιγάρα!!! 4. π. σελ. 93
33
 P.G. 48, 854.
34
πιστολή πρός bρωνα διάκονον ντιοχείας, 2.
35
 P.G. 89, 529 A.http://www.orthway.org/Pdf%27s/K_5_2005.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου