ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΔΩΣΑΝ 100.000 ευρω ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ!! ΦΩΤΟ ΣΟΚ!! 2]Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό


ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΔΩΣΑΝ 100.000 ευρω ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ!! ΦΩΤΟ ΣΟΚ!!


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!!

ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ!! 

Την Τετάρτη 22/02/12 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε η συνάντησητης ηγεσίας του Υπάτου Συμβούλιου της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος με τον Προκαθύμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών .
Με τον Μακαριότατο συζητήθηκαν θέματα όπως η Οικονομική Δωρεά των 100.000 $ του τάγματος για την αποκατάσταση ζημιών της Μητρόπολης Αθηνών που έχουν υποστεί απο τους σεισμούς του 1999. Επίσης για την συμβολή του τάγματος στο θεάρεστο έργο της διανομής τροφίμων σε άστεγους και απόρους της Αθήνας . Συζητήθηκαν και άλλα θέματα του τάγματος προς ενημέρωση στον Μακαριότατο. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 45'.!!
apollonios
diadrastiko.blogspot.
Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό 

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος για όλους και όλα- Τι είπε για τον Ψωμιάδη και τον Παπαγεωργόπουλο και την περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο Παναγιότατος μιλά για την προσφορά της περιουσίας της Εκκλησίας της Κύπρου και την απουσία αντίστοιχης κίνησης από την Εκκλησία της Ελλάδος. Για τις καταδίκες Παπαγεωργόπουλου, Ψωμιάδη, κρατώντας αποστάσεις από τον πρώτο, δικαιολογώντας το δεύτερο. Για το διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας και τη βοήθεια προς τους πλέον αδυνάμους της οικονομικής κρίσης. Για το διάλογο Ορθοδοξίας-Καθολικισμού

Συνέντευξη στον Τραϊανό Χατζηδημητρίου
Φωτογραφία: Παύλος Μακρίδης
Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προσέφερε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την περιουσία της Εκκλησίας της Κύπρου, για να σωθεί η πατρίδα του. Γιατί ποτέ η Εκκλησία της Ελλάδας δεν έκανε κάτι παρόμοιο;
Οπωσδήποτε η κίνηση αυτή του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου προκάλεσε συγκίνηση και στην Κύπρο και έξω από αυτήν. Βεβαίως δεν έδωσε την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων της κυπριακής Εκκλησίας, αλλά ένα είδος υποθήκης για να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση. Ως προς τη δεύτερη πλευρά του ερωτήματός σας, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά δεν έχει την περιουσία που πολύ συχνά ο κόσμος θεωρεί ότι έχει. Ενα μεγάλο «κούρεμα» της εκκλησιαστικής περιουσίας έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα, το μεγαλύτερο το 1952, όταν ο τότε αρχιεπίσκοπος στην ουσία παραχώρησε την εκκλησιαστική περιουσία στο κράτος και μάλιστα σε αντάλλαγμα αυτής της παραχώρησης δόθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ορισμένα οικόπεδα που κατόπιν χτίστηκαν και αποτελούν τη λεγόμενη αστική περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει η περιουσία με την έννοια που φαντάζεται ο κόσμος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης έχει στην περιοχή της 28 ακίνητα τα οποία ανήκουν όλα και τα διαχειρίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος και όχι η τοπική μητρόπολη. 
Και πάλι κάτι που είπε ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ότι πρέπει να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την καταστροφή της οικονομίας του νησιού. Πιστεύετε ότι και εδώ πρέπει, όσοι διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις, να λογοδοτούν; 
Βεβαίως. Αυτό δεν είναι θέμα εκδίκησης αλλά είναι θέμα δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση κάποιου, εάν παρανομήσει, πρέπει να λογοδοτήσει και ανάλογα να κριθεί. 
Πώς βλέπετε τη δικαστική κρίση που έχει ήδη υπάρξει για δύο πρόσωπα της πόλης μας, που τα γνωρίζετε: τον πρώην δήμαρχο, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, και τον πρώην περιφερειάρχη, Παναγιώτη Ψωμιάδη; 
Και τους δύο τους γνώρισα κατά την άσκηση των καθηκόντων μου τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο καθένας είχε το θεσμικό του ρόλο. Για τον τέως δήμαρχο, υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Δε μου επιτρέπεται να την κρίνω. Ωστόσο, σε ανθρώπινο επίπεδο εκφράζω τη συμπάθειά μου και την πεποίθησή μου ότι, κατά την άσκηση των προηγούμενων καθηκόντων του, προσέφερε και στην πόλη και στην πατρίδα. Για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, το θέμα για το οποίο εξέπεσε του αξιώματός του αφορά μία μείωση προστίμου σε ένα βενζινοπώλη που είχε και προβλήματα υγείας. Θεωρώ αυτό που θεωρεί και η πλειοψηφία του κόσμου, ότι δεν έπραξε κάτι κακό. Ορισμένοι θεωρούν, επειδή έχουν δημοσιευτεί πολλές φωτογραφίες σε κοινές εκδηλώσεις που παρευρέθηκα με τον τέως δήμαρχο και τον τέως περιφερειάρχη, ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση. Ο καθένας εκπροσωπούσε το θεσμό που υπηρετούσε και τίποτα περισσότερο. 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η μητρόπολη Θεσσαλονίκης πώς εννοεί τη βοήθειά της προς τον κόσμο; 
Εχουμε τα προβλήματά μας και εμείς όπως και όλος ο κόσμος, όπως και οι Κύπριοι τώρα, και μέσα σ' αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να παρέχουμε μία βοήθεια με σύνθημα που πήρε και διαστάσεις: Κανείς νηστικός στη Θεσσαλονίκη. Εχουμε αυτήν τη στιγμή 14 συσσίτια, το μεγαλύτερο είναι στην οδό Αμύντα, του Αγίου Δημητρίου, με 300 μερίδες φαγητό την ημέρα. Είναι το μόνο σε συνεργασία με το δήμο. Εχουμε στον Προφήτη Ηλία με 200 μερίδες την ημέρα και άλλα που έχουν μεταξύ 120, 150 μέχρι 200 μερίδες την ημέρα. Αντιμετωπίσαμε έκτακτες περιστάσεις πολιτών πληρώνοντας το χαράτσι της ΔΕΗ, ώστε να έχουν φως, με αποδεικνυομένη, όμως, την ανεργία του αρχηγού της οικογένειας και παίρνοντας υπόψη τη φορολογική δήλωση. Αυτό έγινε σε αρκετές περιπτώσεις. Επίσης, δώσαμε έκτακτα επιδόματα και εμείς ως μητρόπολη και τα φιλόπτωχα ταμεία των 43 ενοριών μας, μέχρι 50 και 100 ευρώ κατά περίπτωση. Επίσης, πήρα την απόφαση ως πρόεδρος του «Παπαφείου» και ανοίξαμε ένα οίκημα, το «Φιλοξενείον», που υπήρχε εντός του χώρου, με τη βοήθεια του δήμου το επισκευάσαμε και κάθε βράδυ μένουν άστεγοι που έχουν ανάγκη, κάνουν το μπάνιο τους και φεύγουν το πρωί. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας, πληρώσαμε σε ορισμένα ξενοδοχεία την παραμονή αστέγων. 
Ας πούμε ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης βλέπει τους βουλευτές να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, στην Αγία Τριάδα και όχι στο Σύνταγμα. Στο μυαλό του αυτό ταυτίζει την Ελλάδα με ακραίες ισλαμικές χώρες, όπως το Ιράν. Μήπως θα έπρεπε επιτέλους να γίνει ο διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας; 
Επειδή είμαι πλέον από τους παλαιότερους ιεράρχες, θυμάμαι ότι αυτό συζητιόταν από την εποχή του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Την είχε πει μάλιστα και τη φράση που είπατε εσείς. Πολλές φορές λέγεται και δε γίνεται. Είναι δύσκολο. Και αυτό, γιατί, πρώτον, αντίθετα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το ποσοστό του πληθυσμού που τουλάχιστον είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι είναι 95%. Δεύτερον, υπάρχει μια ευγνωμοσύνη για την Εκκλησία, για τις θυσίες της, για τους αγώνες της, που βοήθησε να κρατηθεί η γλώσσα και η θρησκεία για 400 χρόνια. Τρίτον, αυτήν τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι, αν θέλει κάποιος, ορκίζεται στην Αγία Τριάδα. Αν δε θέλει, ορκίζεται στη συνείδησή του. Είναι ελεύθερη επιλογή και είναι σεβαστή. Δεν υπάρχει ίχνος σύγκρισης μεταξύ της θρησκευτικότητας της ελληνορθόδοξης πίστης με όσα ισχύουν στο Ισλάμ, ιδιαίτερα σε κάποιες ακραίες μορφές του. Εκεί π.χ. σκότωσαν με λιθοβολισμό ένα κορίτσι επειδή είχε σχέσεις με ένα αγόρι. Σ' αυτά η Εκκλησία μας είναι πολύ ανοιχτή. Ωστόσο, ο χωρισμός που λέτε είναι δύσκολος. Αυτές είναι οι αντιστάσεις μας. Η φιλοπατρία, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη με την καθαρότητα που έχει και την ανιδιοτέλεια είναι τα εχέγγυά μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλοι έχουν άλλη άποψη. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στην ενθρόνιση του νέου Πάπα στη Ρώμη. Χίλια χρόνια, ώς το 1054, η Εκκλησία έζησε από κοινού και άλλα χίλια χρόνια ζει χωριστά. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να αποδώσει ο διάλογος περί ενότητας των Εκκλησιών ή είναι μια διαδικασία «να 'χαμε να λέγαμε»; 
Ο διάλογος πάντοτε είναι χρήσιμος. Τον είχε ξεκινήσει ο μεγάλος Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ενώ δεν οδήγησε σε θεαματικά αποτελέσματα,συνέτεινε στο να είναι πιο ήπιες οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών.Υποχώρησε η ουνία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Να γίνεται λοιπόν ο διάλογος, αλλά από πλευράς του πληρώματος της Εκκλησίας, υπάρχει μια δυσκολία να γίνουν παραχωρήσεις στα βασικά θέματα της Πίστεως. Να σας πω όμως ακόμη κάτι που είναι πολύ σημαντικό: το Βατικανό είναι κράτος, δεν είναι μόνον Εκκλησία. Εχει και στην Ελλάδα πρέσβη. Η ισχύς του είναι παγκόσμια. Εμείς είμαστε εθνικές Εκκλησίες. Αυτό είναι ένα μείον για την Ορθοδοξία. Γι' αυτό βλέπετε, ενώ ένας ήταν ο Πατριάρχης, ο Κωνσταντινουπόλεως, μόνον αυτός λέγεται Οικουμενικός, μετά έγινε και ο Ρωσίας λόγω πληθυσμού, ακολούθησαν και ο Βουλγαρίας, ο Ρουμανίας, ο Σερβίας. Ονομάστηκαν Πατριάρχες. Αυτή η πολυδιάσπαση δυσκολεύει τα πράγματα για να φτάσουν σε ένα σημείο, ιδιαίτερα από την πλευρά των φανατικών που δε θέλουν διάλογο με το Βατικανό. Ωστόσο με ένα πνεύμα ευαγγελικό και χριστιανικό, νομίζω ότι αυτός ο διάλογος αλλά και η επικοινωνία ιδιαίτερα σε μια τέτοια εόρτια στιγμή, είναι χρήσιμα.  
http://www.agelioforos.gr 3 σχόλια:

 1. ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΔΩΣΑΝ 100.000 ευρω ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ!! ΦΩΤΟ ΣΟΚ!! 2]Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό!!! http://661691.blogspot.gr/2013/04/100000-2.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. I was late for work. That is why Skin Serum is still very impressive (In fact, I've seen Skin Cream). That is a sui generis Skin Serum. There's a thousand methods to talk on my fully realized remarks touching on Skin Serum. You won't suppose these are the matter of fact thoughts in regard to Anti Aging Cream.

  Instalift Serum UK
  Instalift Cream UK
  Instalift UK
  Instalift UK
  Instalift Serum
  Instalift Serum UK
  Instalift Cream UK
  Instalift
  Instalift UK
  Instalift Cream UK

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. You want to keep your passion for Tech Gadgets. alive. Can't you imagine my arrangement? We'll look at that with no nonsense lore. This is like a turtle on a fence

  post. If you love Tech Gadgets. set it free. This will be a foolish collection of facts.


  AOL support number
  powervolt energy saver

  ΑπάντησηΔιαγραφή