ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΑΣ 7 ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ "Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού" (ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ) "Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός" (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ) Η αίρεσις του οικουμενισμού εκηρύχθη δια της επισήμου αιρετικής ομολογίας του πατριαρχείου Κων/πόλεως το 1920, δια της «Εγκυκλίου προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» (σ.σ. όχι τας Ορθοδόξους τοπικάς Εκκλησίας). Δια πρώτην φοράν το πατριαρχείον Κων/πόλεως ΑΝΕΤΡΕΠΕΝ το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως: «Εις Μίαν Εκκλησίαν» και διεκήρυττεν επισήμως πίστιν εις πολλάς «εκκλησίας»… Δια πρώτην φοράν εν ορθόδοξον πατριαρχείον ωμολογούσε δημοσίως και δια του πλέον επισήμου τρόπου ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Μία, δεν είναι η Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η γνωστή υπό το όνομα Ορθόδοξος, αλλά ότι «εκκλησίαι» του Χριστού είναι και… όλαι αι αιρέσεις, αίτινες υπάρχουσι εις το πρόσωπον της γης!... Η αδιαμαρτύρητος αποδοχή υπό των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών και επισκόπων της ΦΟΒΕΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ των «κλάδων» έσβησεν τας επτά λυχνίας της Ι. Αποκαλύψεως, τας επτά εκείνας Ορθοδόξους Εκκλησίας και εθρήνησαν οι Έλληνες μετά διετίαν την μικρασιατικήν καταστροφήν. Το πρώτον βήμα της αιρετικής εγκυκλίου Το πρώτον βήμα, αναφερόμενον εντός της αιρετικής αυτής εγκυκλίου, η οποία είναι γνωστή εις τους αναγνώστας μας, ήτο· «η παραδοχή ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών»!! Η οποία επάρατος μεταρρύθμισις, εγένετο το εν έτει 1924. Όμως, ο τότε Ορθόδοξος ΛΑΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕΝ! Και αμέσως διεχώρισεν τας ευθύνας του. ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΔΙΩΧΘΗΣΑΝ από τας μονάς των. ΑΠΗΛΑΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Αι Μοναί ΗΡΝΟΥΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ έστω και ερειπωμένης καλύβης εις Μοναχούς ΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝΤΑΣ εις το α’ βήμα της αιρετικής εγκυκλίου. Το αυτό συνέβη και εις την υπόλοιπον Ελλάδα. Μάλιστα Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ήτο απηνέστερος. ΙΕΡΕΙΣ ΕΞΥΡΙΖΟΝΤΟ, ΕΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΟ, ΕΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΟ, ΕΞΩΡΙΖΟΝΤΟ, ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ και αρτισύστατοι ΜΟΝΑΙ ΕΚΛΕΙΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π. Η εφαρμογή των ετέρων όρων της εγκυκλίου Μετά μάχην δεκαετηρίδων και πλέον μεταξύ νεοημερολογιτών και Ορθοδόξων, οι πρώτοι επεκράτησαν εις πλήθος πιστών, τη υποστηρίξει, πάντοτε της ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Έμειναν όλοι οι Ι. Ναοί και αι Ι. Μοναί εις χείρας των νεοημερολογιτών. Άπασα η Εκκλησιαστική και Μοναστηριακή περιουσία. Επί πλέον, το Κράτος ανέλαβεν την μισθοδοσίαν του κλήρου των με υπαγωγή αυτών ΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ! Το Κράτος εβοήθησεν και βοηθεί προκλητικώς τους νεοημερολογίτας και ΔΙΩΚΕΙ τους Ορθοδόξους. (…) Έψαχναν, εν συνεχεία, να εύρουν κατάλληλον πρόσωπον να προβή εις την εφαρμογήν των άλλων όρων της εγκυκλίου… Το πρόσωπον αυτό είχεν ετοιμασθή από την ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑΝ και εις κατάλληλον καιρόν το εγκατέστησαν εις τον θρόνον του. Ήταν ο «πατριάρχης» Αθηναγόρας. ΕΞΗΝΑΓΚΑΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ τον νόμιμον πατριάρχην κ. Μάξιμον και ετοποθέτησαν τον ΜΑΣΩΝΟΝ 33ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ κ. Αθηναγόραν. Ούτος εις τον ενθρονιστήριον λόγον του… εξεπέρασε τους όρους της ανωτέρω ρηθείσης ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΣΕΒΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (του 1920) και ΔΙΕΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ το δόγμα της «ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ». Είπεν ο κ. Αθηναγόρας: «Απατώμεθα και αμαρτάνομεν, εάν νομίζωμεν ότι η ορθόδοξος πίστις κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είναι ανάξια. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον Μουσουλμανισμόν, δια να φθάσουν εις τον θεόν των και άλλαι εκατοντάδες εκατομμυρίων είναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδδισταί. (!!!!!!!!!!!!) Σκοπός κάθε θρησκείας είναι να βελτιώση τον άνθρωπον» (εφημερίς «Χρόνος» Κων/πόλεως 20 Μαρτίου 1949 και «Ορθόδοξος Τύπος» φ. 94 Δεκ. 1968) !!!!!!!!!! Ο Αθηναγόρας εντός ολίγου χρονικού διαστήματος προέβη εις την πλήρη εφαρμογήν της εγκυκλίου του 1920. Συνηντήθη τρις με τον αιρεσιάρχην πάπαν και ήνοιξεν διάπλατα τον δρόμον ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. *** ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

Ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων: "Τέσσερα μεγάλα θηρία εγέννησεν ο ιστ΄ αιών: την αίρεσιν του Λουθήρου, την αίρεσιν του Καλβίνου, την αίρεσιν των Γιεζουβιτών, και την αίρεσιν του νέου Καλενταρίου".    Σελ 9 του Ιερού Πηδαλίου.
«Ας ηξεύρουν γαρ ότι και αι οικουμενικαί σύνοδοι, όπου μετά την πρώτην έγιναν, και οί λοιποί Πατέρες, έβλεπον ναι και αυτοί, ως σοφοί όπου ήτο πώς έκατέβη πολλύ η ισημερία ΑΛΛ' ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΆ (21) ΜΑΡΤΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΗΥΡΕΝ Η Ά ΣΥΝΟΔΟΣ, ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ήτις δεν προξενεί, ούτε εις την εύρεσιν του έδικού μας Πάσχα καμμίαν σύγχυσιν, ούτε βλάβην εις την ευσέβειαν»
Ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων: "Τέσσερα μεγάλα θηρία εγέννησεν ο ιστ΄ αιών: την αίρεσιν του Λουθήρου, την αίρεσιν του Καλβίνου, την αίρεσιν των Γιεζουβιτών, και την αίρεσιν του νέου Καλενταρίου".    Σελ 9 του Ιερού Πηδαλίου.
«Ας ηξεύρουν γαρ ότι και αι οικουμενικαί σύνοδοι, όπου μετά την πρώτην έγιναν, και οί λοιποί Πατέρες, έβλεπον ναι και αυτοί, ως σοφοί όπου ήτο πώς έκατέβη πολλύ η ισημερία ΑΛΛ' ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΆ (21) ΜΑΡΤΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΗΥΡΕΝ Η Ά ΣΥΝΟΔΟΣ, ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ήτις δεν προξενεί, ούτε εις την εύρεσιν του έδικού μας Πάσχα καμμίαν σύγχυσιν, ούτε βλάβην εις την ευσέβειαν»
       


Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΑΣ 7 ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ......


 "Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού" (ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ)

"Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός" (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ)


Η αίρεσις του οικουμενισμού εκηρύχθη δια της επισήμου αιρετικής ομολογίας του πατριαρχείου Κων/πόλεως το 1920, δια της «Εγκυκλίου προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» (σ.σ. όχι τας Ορθοδόξους τοπικάς Εκκλησίας).

Δια πρώτην φοράν το πατριαρχείον Κων/πόλεως ΑΝΕΤΡΕΠΕΝ το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως: «Εις Μίαν Εκκλησίαν» και διεκήρυττεν επισήμως πίστιν εις πολλάς «εκκλησίας»… Δια πρώτην φοράν εν ορθόδοξον πατριαρχείον ωμολογούσε δημοσίως και δια του πλέον επισήμου τρόπου ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Μία, δεν είναι η Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η γνωστή υπό το όνομα Ορθόδοξος, αλλά ότι «εκκλησίαι» του Χριστού είναι και… όλαι αι αιρέσεις, αίτινες υπάρχουσι εις το πρόσωπον της γης!...

Η αδιαμαρτύρητος αποδοχή υπό των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών και επισκόπων τηςΦΟΒΕΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ των «κλάδων» έσβησεν τας επτά λυχνίας της Ι. Αποκαλύψεως, τας επτά εκείνας Ορθοδόξους Εκκλησίας και εθρήνησαν οι Έλληνες μετά διετίαν την μικρασιατικήν καταστροφήν.

Το πρώτον βήμα της αιρετικής εγκυκλίου

Το πρώτον βήμα, αναφερόμενον εντός της αιρετικής αυτής εγκυκλίου, η οποία είναι γνωστή εις τους αναγνώστας μας, ήτο· «η παραδοχή ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών»!! Η οποία επάρατος μεταρρύθμισις, εγένετο το εν έτει 1924.

Όμως, ο τότε Ορθόδοξος ΛΑΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕΝ! 

Και αμέσως διεχώρισεν τας ευθύνας του. ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΔΙΩΧΘΗΣΑΝ από τας μονάς των. ΑΠΗΛΑΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Αι Μοναί ΗΡΝΟΥΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ έστω και ερειπωμένης καλύβης εις Μοναχούς ΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝΤΑΣ εις το α’ βήμα της αιρετικής εγκυκλίου.
Το αυτό συνέβη και εις την υπόλοιπον Ελλάδα. Μάλιστα Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ήτο απηνέστερος. ΙΕΡΕΙΣ ΕΞΥΡΙΖΟΝΤΟ, ΕΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΟ, ΕΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΟ, ΕΞΩΡΙΖΟΝΤΟ, ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ και αρτισύστατοι ΜΟΝΑΙ ΕΚΛΕΙΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π.

Η εφαρμογή των ετέρων όρων της εγκυκλίου

Μετά μάχην δεκαετηρίδων και πλέον μεταξύ νεοημερολογιτών και Ορθοδόξων, οι πρώτοι επεκράτησαν εις πλήθος πιστών, τη υποστηρίξει, πάντοτε της ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Έμειναν όλοι οι Ι. Ναοί και αι Ι. Μοναί εις χείρας των νεοημερολογιτών. Άπασα η Εκκλησιαστική και Μοναστηριακή περιουσία. Επί πλέον, το Κράτος ανέλαβεν την μισθοδοσίαν του κλήρου των με υπαγωγή αυτών ΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ! Το Κράτος εβοήθησεν και βοηθεί προκλητικώς τους νεοημερολογίτας και ΔΙΩΚΕΙ τους Ορθοδόξους. (…)

Έψαχναν, εν συνεχεία, να εύρουν κατάλληλον πρόσωπον να προβή εις την εφαρμογήν των άλλων όρων της εγκυκλίου…
Το πρόσωπον αυτό είχεν ετοιμασθή από την ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑΝ και εις κατάλληλον καιρόν το εγκατέστησαν εις τον θρόνον του. Ήταν ο «πατριάρχης» Αθηναγόρας. ΕΞΗΝΑΓΚΑΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ τον νόμιμον πατριάρχην κ. Μάξιμον και ετοποθέτησαν τον ΜΑΣΩΝΟΝ 33ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ κ. Αθηναγόραν. Ούτος εις τον ενθρονιστήριον λόγον του… εξεπέρασε τους όρους της ανωτέρω ρηθείσης ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΣΕΒΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (του 1920) και ΔΙΕΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ το δόγμα της «ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ».
 Είπεν ο κ. Αθηναγόρας: «Απατώμεθα και αμαρτάνομεν, εάν νομίζωμεν ότι η ορθόδοξος πίστις κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είναι ανάξια. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον Μουσουλμανισμόν, δια να φθάσουν εις τον θεόν των και άλλαι εκατοντάδες εκατομμυρίων είναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδδισταί. (!!!!!!!!!!!!) Σκοπός κάθε θρησκείας είναι να βελτιώση τον άνθρωπον» (εφημερίς «Χρόνος» Κων/πόλεως 20 Μαρτίου 1949 και «Ορθόδοξος Τύπος» φ. 94 Δεκ. 1968) !!!!!!!!!!

Ο Αθηναγόρας εντός ολίγου χρονικού διαστήματος προέβη εις την πλήρη εφαρμογήν της εγκυκλίου του 1920. Συνηντήθη τρις με τον αιρεσιάρχην πάπαν και ήνοιξεν διάπλατα τον δρόμον ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.***
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

1 σχόλιο:

  1. Ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων: "Τέσσερα μεγάλα θηρία εγέννησεν ο ιστ΄ αιών: την αίρεσιν του Λουθήρου, την αίρεσιν του Καλβίνου, την αίρεσιν των Γιεζουβιτών, και την αίρεσιν του νέου Καλενταρίου". Σελ 9 του Ιερού Πηδαλίου.
    «Ας ηξεύρουν γαρ ότι και αι οικουμενικαί σύνοδοι, όπου μετά την πρώτην έγιναν, και οί λοιποί Πατέρες, έβλεπον ναι και αυτοί, ως σοφοί όπου ήτο πώς έκατέβη πολλύ η ισημερία ΑΛΛ' ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΆ (21) ΜΑΡΤΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΗΥΡΕΝ Η Ά ΣΥΝΟΔΟΣ, ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ήτις δεν προξενεί, ούτε εις την εύρεσιν του έδικού μας Πάσχα καμμίαν σύγχυσιν, ούτε βλάβην εις την ευσέβειαν»

    ΑπάντησηΔιαγραφή