ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Παπικών στους Αγίους Τόπους από το 2013 (video) ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ .Η ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1965..Μ.Χ. ''Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ'', ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΝΑ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ. ΠΑΙΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ; ΟΙ ΦΡΑΓΓΟΛΑΤΙΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΛΛΟ ΤΕΡΤΙΠΙ, ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ. ΣΟΥ ΛΕΝΕ: ''ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΜΕ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΒΥΣΣΟ. ΕΤΣΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΜΕΝΗΝ ΟΦΡΥΝ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΚΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΛΑ Ν' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ!!! ΕΤΣΙ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΟΛΙΓΟ ΤΥΡΙ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟ. ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ''ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΑΠΗ'' ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΥΜΩΝ, ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΕΛΘΕΙ Η ΠΟΘΗΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΟΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΩΠΟ Ν' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ, ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΤΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΚΟΥΤΕ; ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΔΩ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΤΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ, ΤΙΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ''ΕΛΛΗΝΩΝ'' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΙΠΛΟΑΣΠΑΣΜΟΥΣ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΩΜΑΤΑ, Κ.Α. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΑΡΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΣΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΙ ΠΑΜΕ. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ''ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ'' ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ. ΘΑ ΔΟΥΜΕ Π.Χ. Ο ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΤΙΝΟ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ''ΑΓΑΠΗΣ'' ΣΤΟ ''ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ'' ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΕ ΧΡΟΝΙΑ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΕΛΛΗΝΕΣ'', ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ. ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΟΤΙ ΔΕΝ Θ' ΑΡΓΗΣΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΘΕΟΦΙΛΟ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΝΑ ΣΚΥΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ, ΕΔΩ ΕΙΣΘΕ ΚΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ. ΓΙΑ ΚΕΙ ΠΑΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ. ΑΥΤΕΣ ΘΑΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΜΙΑ DE FACTO ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ''ΑΓΑΠΗ'' ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ. ΜΗ ΔΕΙΤΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΟΠΕΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΡΩΣΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΙΕΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΥΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. ΠΑΝΤΩΣ, ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ. ΤΟΥΣ ΠΙΕΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΒΙΑΖΩΝΤΑΙ, Ν' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΟΥΝ, ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΤΟ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΩΣ, ΜΗ ΠΕΙΤΕ ΕΠΕΙΤΑ ΟΤΙ ΔΕ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑ...


Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Παπικών στους Αγίους Τόπους από το 2013 (video)


Όπως αναφέρουν Ρωμαιοκαθολικά Μ.Μ.Ε “Ως χειρονομία υπέρ της ενότητας και του οικουμενισμού, οι Ρωμαιοκαθολικοί της Ιερουσαλήμ από  το 2013 θα εορτάζουν το Πάσχα στους Αγίους Τόπους με τους Ορθοδόξους.ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ''Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ'', ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΝΑ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ. 

ΠΑΙΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ; ΟΙ ΦΡΑΓΓΟΛΑΤΙΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΛΛΟ ΤΕΡΤΙΠΙ, ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ.

ΣΟΥ ΛΕΝΕ: ''ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΜΕ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΒΥΣΣΟ.
ΕΤΣΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΜΕΝΗΝ ΟΦΡΥΝ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ.
ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΚΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΛΑ Ν' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ!!!
ΕΤΣΙ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΟΛΙΓΟ ΤΥΡΙ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟ. ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ''ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΑΠΗ'' ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΥΜΩΝ, ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΕΛΘΕΙ Η ΠΟΘΗΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ.

ΜΑΛΙΣΤΑ, ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΟΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΩΠΟ Ν' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ, ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΕΤΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΚΟΥΤΕ;

ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΔΩ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΤΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ, ΤΙΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ''ΕΛΛΗΝΩΝ'' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΙΠΛΟΑΣΠΑΣΜΟΥΣ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΩΜΑΤΑ, Κ.Α. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΑΡΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.
ΣΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΙ ΠΑΜΕ.
ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ''ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ'' ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ. ΘΑ ΔΟΥΜΕ Π.Χ. Ο ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΤΙΝΟ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ''ΑΓΑΠΗΣ'' ΣΤΟ ''ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ'' ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΕ ΧΡΟΝΙΑ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΕΛΛΗΝΕΣ'', ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ.

ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΟΤΙ ΔΕΝ Θ' ΑΡΓΗΣΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΘΕΟΦΙΛΟ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΝΑ ΣΚΥΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ.

ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ, ΕΔΩ ΕΙΣΘΕ ΚΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ. ΓΙΑ ΚΕΙ ΠΑΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ.
ΑΥΤΕΣ ΘΑΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΜΙΑ DE FACTO ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ''ΑΓΑΠΗ'' ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.

ΜΗ ΔΕΙΤΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΟΠΕΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΡΩΣΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΙΕΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΥΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.

ΠΑΝΤΩΣ, ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ.
ΤΟΥΣ ΠΙΕΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΒΙΑΖΩΝΤΑΙ, Ν' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΟΥΝ, ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΤΟ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΩΣ, ΜΗ ΠΕΙΤΕ ΕΠΕΙΤΑ ΟΤΙ ΔΕ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑ.Η ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1965..Μ.Χ.
4/ 11/2012.  In 1582 Pope Gregory XIII adopted the current Gregorian calendar, which is used in most parts of the world. This calendar actually replaced the Julian calendar which was approved by Julius Cesar during his reign. 
Despite the replacement, some in the Orthodox Church still use the Julian calendar. In places like the Holy Land, where Catholics and Orthodox live together, this reality can pose a problem.
FR. PIERBATTISTA PIZZABALLA
Custodian of the Holy Land
“Ecumenism in the Holy Land is not a theological problem, is a pastoral problem. Because all families are mixed families. One part is Orthodox and another Catholic. So we have two different calendars: the Gregorian calendar and the Julian calendar for families.”
As a gesture in favor of unity, the Latin Patriarchate of Jerusalem has decided to modify its liturgical schedule in 2013 to that of the Orthodox. That means Easter in the Holy Land will be celebrated on May 5th next year instead of March 31. There is an exception though.  Both have agreed that  Jerusalem and Bethlehem will not follow the new calendar. 
FR. PIERBATTISTA PIZZABALLA
Custodian of the Holy Land
“For Christian families, it's a problem. They want to celebrate Christmas together and Easter together. So the Catholic Church decided to adopt just for Easter, not for Christmas, the Julian calendar in order to allow and permit our Christian families to celebrated Easter together.”
The intention of the Patriarchate is that from 2015 the Catholic Church in the Holy Land will  adopt the Julian calendar, definitively.  From that point onwards, Christians will celebrate Easter together, the central celebration of the faith.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου