ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

147 επιχειρήσεις αποκλείσει την παγκόσμια οικονομία 18ες Οκτώβριο του 2012 από την ανάγνωση του Honigmann Η γερμανική τράπεζα καταλαμβάνει 12η θέση! Ποιος πάντα προσπαθούσε να καταλάβω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ποια εταιρεία αντιμετωπίζει, ενώ στις ατέλειωτες διακλαδώσεις Holdings, επαναλαμβανόμενα ονόματα με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, διασυνδέσεις, δύσκολο να εντοπιστούν μετοχών - με λίγα λόγια: Οι αναζητήσεις τρέχουν στην άμμο. Με βάση τα δεδομένα από 37 εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές και οι επιχειρήσεις, έχουν βρει τώρα μια μικρή ομάδα Ελβετών αναλυτών να ρίξει λίγο περισσότερο φως σε αυτή τη ζούγκλα δομή. Πηγαίνετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επικριτής του συστήματος προϋποθέτει ότι φέρνουν μαζί τους τα θέματα της οικονομίας και το τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι κάπου. Αλλά κάνουν διεθνείς διασυνδέσεις συγχέουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυεθνικών, όπως ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να λύσει το "γόρδιο δεσμό" είναι σαν. "Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη. Πρέπει να απαλλαγούμε από όλα τα δόγματα, ανεξάρτητα από το αν είναι ή συνωμοσία για τις ελεύθερες αγορές. Η ανάλυσή μας βασίζεται στην πραγματικότητα, "παραδέχτηκε ο Δρ Τζέιμς Glattfelder του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης για να καταλάβουν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Αναλύονται 37 εκατομμύρια ατομικά στοιχεία από διεθνείς εταιρείες και επενδυτές από το έτος 2007. Ο αριθμός των πολυεθνικών βρέθηκε με 43.060. Ως επόμενο βήμα, οι διασυνδέσεις αναλύθηκαν. Με λεγόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου και άλλα δίκτυα έδειξαν ότι κάθε μία από αυτές τις εταιρείες που συμμετέχουν είναι κατά μέσο όρο σε 20 άλλους. Αυτό οδήγησε, με τη σειρά του, ότι υπάρχουν μόνο 1.318 επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα αυτού του ένθετου ιδιοκτησίας. Αλλά αυτό ήταν η ανάλυση είναι μακριά από πάνω. Ακόμη και σε αυτό το "σκληρό πυρήνα" έδειξε ένα πρότυπο διασυνδέσεις. Στο κέντρο, δεν υπήρχαν πάνω από 147 εταιρείες, οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν το 40 τοις εκατό τελικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Στην κορυφή Barclays PLC με έδρα το Λονδίνο, που ακολουθείται από Εταιρείες του Ομίλου Capital Inc και FMR Corporation. Ακόμη και η γερμανική τράπεζα, UBS, Goldman Sachs, JP Morgan Chase και η Merrill Lynch & Co είναι οι ηγέτες. Η παρούσα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το διάσημο επιστημονικό περιοδικό «Public Library of Science" (PLoS One) είναι. Οι ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ισχυρές εταιρείες του επόμενου αναφέρονται κόσμο, ήταν στις 19 Οκτώβριο από NewScientist ανακοινωθεί. Με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν μέχρι τώρα μόνο ταχυδρομείου σε απευθείας σύνδεση αξίζει τον κόπο, τα διαθέσιμα στοιχεία, να αφιερώσει ένα άρθρο. Dan Braha, καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης δήλωσε ότι αυτή η συγκέντρωση του κεφαλαίου, όπως πολύ φυσική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, να αποκτήσουν μερίδια αμοιβαίων πολυεθνικές για οικονομικούς λόγους και όχι με σκοπό την παγκόσμια κυριαρχία. Ωστόσο Braha είναι επίσης της γνώμης ότι αυτά τα 147 υπερ-εταιρεία, ενώ ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά παρ 'όλα αυτά ενωμένοι γύρω από κοινά συμφέροντα που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν η διεθνής ζήτηση πολιτική αλλάζει αυτή την κυρίαρχη δομή του δικτύου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτές θα είναι σαν μια επίθεση εναντίον των κοινών συμφερόντων. 50 πιο σημαίνοντες εταιρείες στον κόσμο: Πρώτα Barclays plc δευτερόλεπτα Capital Group Companies Inc τρίτο FMR Corporation τέταρτο AXA πέμπτη State Street Corporation έκτο JP Morgan Chase & Co 7ο Legal & General Group plc 8η Vanguard Group Inc 9ης UBS 10ο Merrill Lynch & Co Inc 11 Wellington Management Co LLP 12 Γερμανική Τράπεζα 13 Franklin Resources Inc 14ου Credit Suisse Group 15ης Walton Enterprises LLC 16ο Bank of New York Mellon είδους 17ης Natixis 18η Η Goldman Sachs Group Inc 19ης T Rowe Price Group Inc 20ης Legg Mason Inc 21ο Morgan Stanley 22η Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 23ης Northern Trust Corporation 24ο Société Générale 25ης Bank of America 26ης Lloyds TSB Group plc 27η Invesco plc 28ης Allianz SE 29ης TIAA 30ης Old Mutual Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 31ης Aviva plc 32α Schroders plc 33ης Dodge & Cox 34η Lehman Brothers Holdings Inc * 35η Sun Life Financial Inc 36ης Standard Life plc 37η CNCE 38ης Nomura Holdings Inc 39ο Η Εταιρεία εμπιστοσύνη Αποθετήριο 40ης Αμοιβαία Μασαχουσέτης Life Insurance 41ης Η ING Groep NV 42α Brandes Investment Partners LP 43η Unicredito Italiano SPA 44α Deposit Insurance Corporation της Ιαπωνίας 45η Vereniging Aegon 46η BNP Paribas 47η Συγγενείς Managers Group Inc 48ης Resona Holdings Inc 49α Capital Group International Inc 50η Κίνα Όμιλος Εταιρία Πετροχημικών * Όταν τα υποκείμενα δεδομένα είναι από το έτος 2007, η Lehman Brothers εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. http://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft/finanzen/3424-147-unternehmen-herrschen-ueber-die-weltwirtschaft.html .


147 επιχειρήσεις αποκλείσει την παγκόσμια οικονομία

deutsche_bank_topΗ γερμανική τράπεζα καταλαμβάνει 12η θέση! Ποιος πάντα προσπαθούσε να καταλάβω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ποια εταιρεία αντιμετωπίζει, ενώ στις ατέλειωτες διακλαδώσεις Holdings, επαναλαμβανόμενα ονόματα με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, διασυνδέσεις, δύσκολο να εντοπιστούν μετοχών - με λίγα λόγια: Οι αναζητήσεις τρέχουν στην άμμο.Με βάση τα δεδομένα από 37 εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές και οι επιχειρήσεις, έχουν βρει τώρα μια μικρή ομάδα Ελβετών αναλυτών να ρίξει λίγο περισσότερο φως σε αυτή τη ζούγκλα δομή.
Πηγαίνετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επικριτής του συστήματος προϋποθέτει ότι φέρνουν μαζί τους τα θέματα της οικονομίας και το τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι κάπου. Αλλά κάνουν διεθνείς διασυνδέσεις συγχέουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυεθνικών, όπως ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να λύσει το "γόρδιο δεσμό" είναι σαν.
"Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη. Πρέπει να απαλλαγούμε από όλα τα δόγματα, ανεξάρτητα από το αν είναι ή συνωμοσία για τις ελεύθερες αγορές. Η ανάλυσή μας βασίζεται στην πραγματικότητα, "παραδέχτηκε ο Δρ Τζέιμς Glattfelder του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης για να καταλάβουν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Αναλύονται 37 εκατομμύρια ατομικά στοιχεία από διεθνείς εταιρείες και επενδυτές από το έτος 2007. Ο αριθμός των πολυεθνικών βρέθηκε με 43.060. Ως επόμενο βήμα, οι διασυνδέσεις αναλύθηκαν. Με λεγόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου και άλλα δίκτυα έδειξαν ότι κάθε μία από αυτές τις εταιρείες που συμμετέχουν είναι κατά μέσο όρο σε 20 άλλους. Αυτό οδήγησε, με τη σειρά του, ότι υπάρχουν μόνο 1.318 επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα αυτού του ένθετου ιδιοκτησίας.
Αλλά αυτό ήταν η ανάλυση είναι μακριά από πάνω. Ακόμη και σε αυτό το "σκληρό πυρήνα" έδειξε ένα πρότυπο διασυνδέσεις. Στο κέντρο, δεν υπήρχαν πάνω από 147 εταιρείες, οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν το 40 τοις εκατό τελικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Στην κορυφή Barclays PLC με έδρα το Λονδίνο, που ακολουθείται από Εταιρείες του Ομίλου Capital Inc και FMR Corporation. Ακόμη και η γερμανική τράπεζα, UBS, Goldman Sachs, JP Morgan Chase και η Merrill Lynch & Co είναι οι ηγέτες.
Η παρούσα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το διάσημο επιστημονικό περιοδικό «Public Library of Science" (PLoS One) είναι. Οι ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ισχυρές εταιρείες του επόμενου αναφέρονται κόσμο, ήταν στις 19 Οκτώβριο από NewScientist ανακοινωθεί. Με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν μέχρι τώρα μόνο ταχυδρομείου σε απευθείας σύνδεση αξίζει τον κόπο, τα διαθέσιμα στοιχεία, να αφιερώσει ένα άρθρο.
Dan Braha, καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης δήλωσε ότι αυτή η συγκέντρωση του κεφαλαίου, όπως πολύ φυσική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, να αποκτήσουν μερίδια αμοιβαίων πολυεθνικές για οικονομικούς λόγους και όχι με σκοπό την παγκόσμια κυριαρχία.Ωστόσο Braha είναι επίσης της γνώμης ότι αυτά τα 147 υπερ-εταιρεία, ενώ ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά παρ 'όλα αυτά ενωμένοι γύρω από κοινά συμφέροντα που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν η διεθνής ζήτηση πολιτική αλλάζει αυτή την κυρίαρχη δομή του δικτύου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτές θα είναι σαν μια επίθεση εναντίον των κοινών συμφερόντων.
50 πιο σημαίνοντες εταιρείες στον κόσμο:
Πρώτα Barclays plc 
δευτερόλεπτα Capital Group Companies Inc 
τρίτο FMR Corporation 
τέταρτο AXA 
πέμπτη State Street Corporation 
έκτο JP Morgan Chase & Co 
7ο Legal & General Group plc 
8η Vanguard Group Inc 
9ης UBS 
10ο Merrill Lynch & Co Inc 
11 Wellington Management Co LLP 
12 Γερμανική Τράπεζα 
13 Franklin Resources Inc 
14ου Credit Suisse Group 
15ης Walton Enterprises LLC 
16ο Bank of New York Mellon είδους 
17ης Natixis 
18η Η Goldman Sachs Group Inc 
19ης T Rowe Price Group Inc 
20ης Legg Mason Inc 
21ο Morgan Stanley 
22η Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 
23ης Northern Trust Corporation 
24ο Société Générale 
25ης Bank of America 
26ης Lloyds TSB Group plc 
27η Invesco plc 
28ης Allianz SE 29ης TIAA 
30ης Old Mutual Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
31ης Aviva plc 
32α Schroders plc 
33ης Dodge & Cox 
34η Lehman Brothers Holdings Inc * 
35η Sun Life Financial Inc 
36ης Standard Life plc 
37η CNCE 
38ης Nomura Holdings Inc 
39ο Η Εταιρεία εμπιστοσύνη Αποθετήριο 
40ης Αμοιβαία Μασαχουσέτης Life Insurance 
41ης Η ING Groep NV 
42α Brandes Investment Partners LP 
43η Unicredito Italiano SPA 
44α Deposit Insurance Corporation της Ιαπωνίας 
45η Vereniging Aegon 
46η BNP Paribas 
47η Συγγενείς Managers Group Inc 
48ης Resona Holdings Inc 
49α Capital Group International Inc 
50η Κίνα Όμιλος Εταιρία Πετροχημικών
* Όταν τα υποκείμενα δεδομένα είναι από το έτος 2007, η Lehman Brothers εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου