ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ο Πάπας στο κόλπο: Ηλεκτρονικές ταυτότητες με RFID [ΒΙΝΤΕΟ ] πλινθίο (τσιπάκι) θα δώσει το Βατικανό στους κληρικούς και τους εργαζoμένους του 5/12/12 Μάθαμε σήμερα ότι το Βατικανό έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μια κάρτα ως ταυτότητα η οποία έχει ένα μικρο-τσιπ ενσωματωμένo στο εσωτερικό της και η οποία είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή εντοπισμού. Αυτή η κάρτα θα δοθεί στον κλήρο και τους εργαζόμενους στο Βατικανό. Μια πηγή μέσα στο Βατικανό αναγνώρισε ότι είχαν αρχίσει να σκέφτονται αυτή την Κάρτα εδώ και χρόνια, αλλά αρνήθηκε να δώσει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά. Η κοινή ονομασία των εν λόγω συσκευών είναι RFID ή Radio Frequency Identification (Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων). Η έκδοση αυτών των Καρτών θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το Βατικανό βλέπει την ανάγκη χρήσης καρτών που παρακολουθούνται, λόγω της καταδίκης ενός ατόμου για κλοπή ιδιωτικών εγγράφων του ποντίφικα και την διαρροή τους σε έναν Ιταλό δημοσιογράφο σε μια "ενοχλητική παραβίαση της ασφάλειας που συγκλόνισε το Βατικανό νωρίτερα αυτό το έτος", σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph. Υπάρχουν πολλοί ζηλωτές (fundamental) Χριστιανοί βλέπουν αυτό το θέμα ως έναν από τους τρόπους με τον οποίο ο Αντί-Χριστος μπορεί να εμφανισθεί στον κόσμο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Πολλά λέγονται στην Αγία Γραφή σχετικά με τον αριθμό 666 και πως αυτός ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί ως το χάραγμα του θηρίου (Αποκ. 13:17 - "καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.") Φυσικά, η ηλεκτρονική Ταυτότητα/Κάρτα Εντοπισμού που το Βατικανό σχεδιάζει να εφαρμόσει δεν είναι (κατ' ανάγκην) το "χάραγμα του θηρίου", και σίγουρα δεν είναι ο αριθμός 666, αλλά σίγουρα σημαίνει ότι το Βατικανό χαράζει νέο τρόπο σκέψης για την Καθολική Εκκλησία. Με άλλα λόγια, είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τη χρήση αυτών των συσκευών οι οποίες προβληματίζουν πολλούς όταν συνδέονται με τις προειδοποιήσεις της βιβλικής προφητείας. Στις ΗΠΑ πρόσφατα, σε ένα σχολείο του San Antonio, την οργή των γονέων και των μαθητών προκάλεσε η σχολική περιφέρεια με την απόφασή της οι μαθητές να φορούν την Κάρτα παρακολούθησης σε ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό τους, που θα παρακολουθεί τις κινήσεις τους στην πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές που δεν θα φορούν τις συσκευές θα υποστουν τιμωρίες. Όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην ηλεκτρονική εποχή, τόσο περισσότερα από αυτού του είδους τα πράγματα θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμη ακούσει εάν η αμερικανή εκκλησία σχεδιάζει, ή χρησιμοποιεί παρόμοιες συσκευές. secureidnews id-ont ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ.... Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012 | Έλληνα πολίτη Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντικαταστήσει τις αστυνομικές ταυτότητες με την λεγόμενη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ . Η κάρτα αυτή θα έχει μηχανισμό παρόμοιο με τις κάρτες ανάληψης χρημάτων απο τα ATM , τις τηλεκάρτες , τις κάρτες ανανέωσης χρόνου των καρτοκινητών . Μέσα στην Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη θα μπορούν να γραφτούν πολλές πληροφορίες για τον κάτοχο της κάρτας αλλά θα μπορεί , κάποια στιγμή , να γραφτούν και τα χρήματα που κατέχει και πλέον όλες οι αγορές και πωλήσεις να γίνονται μέσω της κάρτας . Δεν θα υπάρχουν πια ούτε χαρτονομίσματα ούτε κέρματα . Ένας αριθμός χρημάτων θα σβήνεται απο μια κάρτα και θα γράφεται στην άλλη . Θα σου πεί η κυβέρνηση οτι αυτή η κάρτα θα φέρει πολλά καλά : 1) Θα μηδενιστεί η φοροδιαφυγή . Η Εφορεία θα μπορεί να βλέπει στην Κάρτα τί χρηματική περιουσία έχει ο καθένας και πότε την απέκτησε . Θα μπορεί να αφαιρεί απο την Κάρτα του τους φόρους όποτε ο χρήστης θα αγοράζει ή θα πουλά κάτι . Δεν θα χρειάζεται να τον κυνηγά για να εισπράξει . 2) Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα γίνει πανεύκολη ή δεν θα χρειάζεται πλέον . Θα είναι όλα αποθηκευμένα στην κάρτα . Η Κάρτα αυτή θα είναι συγχρόνως πορτοφόλι , αστυνομική ταυτότητα , βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο . 3) Αν την χάσεις ή σου την κλέψουν , θα μπορείς να το δηλώσεις στην αστυνομία και να την απενεργοποιήσουν , οπότε ο κλέφτης να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχεις . Σε σένα θα σου βγάζουν καινούργια με όλα τα χρήματα που είχες και όλα τα στοιχεία . Μάλιστα κάποια στιγμή θα σου πούν οτι το μικροσκοπικό τσιπάκι της κάρτας μπορούν ( αν θέλεις ! ) να σου το φυτέψουν κάτω απο το δέρμα και να μην έχεις τον φόβο μη το χάσεις ή σου το κλέψουν . Αφού γίνουν κανα δυό εξαφανίσεις παιδιών ( εντελώς τυχαίες ! ) θα σου πούν οτι πρέπει την Κάρτα να την φυτέψεις απο τώρα στα παιδιά σου για να μπορούν να τα εντοπίζουν όπου και άν βρίσκονται . 4) Θα σου πούν οτι με την κάρτα αυτή θα έρθει επιτέλους η ΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ! Διότι θα γίνουν πανεύκολα τα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ . Θα έχουμε δημοψηφίσματα για το κάθε τι . Η κυβέρνηση θα ζητά την γνώμη του λαού για όλα τα ζητήματα . Δες όμως τι ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ : 1) Δεν θα σου πούν οτι οι μεγάλοι διαπλεκόμενοι φοροφυγάδες και οι πολιτικοί θα εξακολουθούν να διαφεύγουν . Αυτοί θα έχουν πάντα τις κατάλληλες ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ για να προμηθευτούν μια ΔΕΥΤΕΡΗ Ηλεκτρονική Κάρτα ( με άλλο όνομα ) μέσα στην οποία θα έχουν όλο το παράνομο χρήμα . 2) Δεν θα σου πούν οτι άν οι κυβερνώντες νευριάσουν μαζί σου διότι είπες κάτι εναντίον τους , θα μπορούν να σβήσουν το ποσό των χρημάτων που υπάρχει στην κάρτα σου και να γράψουν οτι το έπαιξες στο καζίνο . Δεν θα υπάρχει τρόπος να αποδείξεις οτι λές αλήθεια . 3) Δεν θα σου πούν οτι η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ( δεν θα υπάρχει η ασφάλιση ΙΚΑ και Δημοσίου για πάντα ! ) θα μπορεί να βλέπει πόσες φορές αρρώστησες ( και απο τί ασθένεια ) και θα σου πεί "Α, εσύ είσαι πολύ φιλάσθενος . Δεν σε ασφαλίζω " . Το ίδιο θα μπορεί και ο κάθε μελλοντικός εργοδότης σου ( που ασφαλώς θα είναι κάποια γιγαντιαία πολυεθνική εταιρεία) . 4) Δεν θα σου πούν οτι το τσιπάκι που θα φυτεύεται κάτω απο το δέρμα καθόλου δεν θα προστατέψει το παιδί σου απο την απαγωγή διότι : # Εντοπίζεται και αφαιρείται απο το δέρμα πολύ εύκολα . # Αν καλυφθεί με αλουμινόχαρτο ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ! 5) Δεν θα σου πούν οτι η Ηλεκτρονική Κάρτα θα είναι ο θάνατος της τελευταίας σταγόνας δημοκρατίας που μας έμεινε . Πράγματι , θα διοργανώνουν δημοψηφίσματα για το κάθε τί . ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του δημοψηφίσματος όμως θα μπορεί να το "μαγειρέψει" ο χειριστής του κεντρικού υπολογιστή ( που φυσικά θα είναι μέλος πολλών μυστικών ταγμάτων και στοών ) . 6) Δεν θα σου πούν οτι χάκερς μπόρεσαν να διαβάσουν την Κάρτα και αύριο ίσως μπορούν να δημιουργούν ανύπαρκτο χρήμα γεμίζοντας την κάρτα τους με ποσά ή αφαιρώντας ποσά απο άλλες κάρτες ! Δεν θα σου πούν οτι "Ο Πρόεδρος της Μυστικής Αστυνομίας στη Γερμανία κατηγορεί τους πολιτικούς ότι σχεδίασαν τις νέες ταυτότητες χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια και με παλιομοδίτικες μεθόδους. Αυτή η τεχνική είναι παιχνιδάκι για τους " ειδικούς" να πάρουν όποια στοιχεία θέλουν και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα." Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=30112:2010-11-06-140000&catid=24:katxriseis-i-xrrisima&Itemid=204#ixzz159PoImcN 7) Δεν θα σου πούν οτι η Μ. Βρετανία ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ τις Ηλεκτρονικές Κάρτες του Πολίτη όταν διαπίστωσε τα ελαττώμματά τους ( http://koumara.blogspot.com/2010/10/blog-post_31.html?zx=2989e31cf6003bec ) Έλληνα Θα ήταν αποδεκτή η κάρτα αν την επέβαλλε μια ΤΙΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ . Θέλεις να γνωρίζει τα πάντα για σένα η κυβέρνηση του 18 % ; Αλλά αφού επιμένουν να τα ξέρουν όλα για εμάς έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο . Λοιπόν ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : 1) Μέσα σε όλες τις αίθουσες της Βουλής να υπάρχουν κάμερες συνδεδεμένες με το διαδίκτυο . Να μπορεί ο κάθε πολίτης απο τον υπολογιστή του να δεί τί συζητιέται μέσα στο Κοινοβούλιο και ΠΟΣΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ! Σε κάθε αίθουσα να υπάρχουν 4 ( τέσσερις ) τουλάχιστον κάμερες ώστε να καλύπτεται ολόκληρος ο χώρος . Σήμερα υπάρχει μόνο μια κάμερα ( δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο ) και καταγράφει ΜΟΝΟ τον ομιλητή χωρίς να δείχνει πόσοι είναι παρόντες . 2) Να αναρτάται στο διαδίκτυο τί μισθούς και αποζημιώσεις πήρε κάθε μήνα κάθε βουλευτής και υπουργός 3) Να είναι μόνιμα αναρτημένο στο διαδίκτυο το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και το ΤΙ ΕΣΧΕΣ κάθε βουλευτή και υπουργού ( και των μελών της οικογενείας του ) . 4) Να είναι μόνιμα αναρτημένη στο διαδίκτυο η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ κάθε υπουργού και βουλευτή ( Ας μην φοβούνται απαγωγές για λύτρα. Έχουν αστυνομικούς που τους προστατεύουν ) . Θα ήταν αποδεκτή η κάρτα αν ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ . Όλοι υποπτευόμαστε οτι θα περιέχει τον αριθμό 666 που προκαλεί τους χριστιανούς . Γιατί διάλεξαν ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ τον αριθμό ; Δεν ήξεραν οτι θα προκαλέσουν ; Ή μήπως επιδιώκουν 5 ή 6 αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν αρνηθεί να παραλάβουν την Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη και απολύθηκαν . Πρέπει να τους βρούμε και να τους ενισχύσουμε οικονομικά . ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Μας λένε ( οι πολιτικοί ) οτι τα τελευταία 30 χρόνια αποκτήσαμε "κακές συνήθειες" : - Ανταλλάσουμε την ψήφο με διορισμό στο Δημόσιο - Καταναλώνουμε πολλά - Θέλουμε να δουλεύουμε λίγο και να εισπράττουμε πολλά Μας λένε οτι είμαστε ο πιο κακομαθημένος λαός στην Ευρώπη . Αυτές τις συνήθειες όμως μας τις έμαθαν οι πολιτικοί απο τα σχολικά θρανία ήδη όπου ισχύει το δόγμα "Διαβάσεις , δεν διαβάσεις κάπου θα περάσεις !" Αφού όμως απαιτούν απο εμάς να κόψουμε τις "κακές συνήθειες" πρέπει να τους υπενθυμίσουμε οτι και αυτοί απέκτησαν "κακές συνήθειες" : - Κακιά συνήθεια Νο 1 : Ασυλία . Πρέπει να την κόψουν για να δώσουν καλό παράδειγμα ! Είναι οι πιό κακομαθημένοι πολιτικοί στην Ευρώπη ! - Κακιά συνήθεια Νο 2 : Να καθορίζουν οι ίδιοι τον μισθό τους . Ο μισθός τους πρέπει να γίνει όσο του νεοδιόριστου δημοσίου υπαλλήλου μέχρι να μηδενιστεί το χρέος μας ! - Κακιά συνήθεια Νο 3 : Να προωθούν τα παιδιά τους στην πολιτική . Όσο ο γονιός είναι στην ενεργό πολιτική να απαγορεύεται να βάλει υποψηφιότητα το παιδί του . - Κακιά συνήθεια Νο 4 : Να είναι ο κομματάρχης δικτάτορας του κόμματος . Πρέπει η λίστα των υποψηφίων βουλευτών να εγκρίνεται απο όλους τους εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος . - Κακιά συνήθεια Νο 5 : Να μην δίνουν σημασία σε άκυρα - λευκά- αποχή . 300 βουλευτές να εκλέγονται μόνον όταν αποχή - άκυρα - λευκά είναι μηδέν . Ο αριθμός των βουλευτών να μειώνεται κατά το ποσοστό των άκυρων-λευκών-αποχής . - Κακιά συνήθεια Νο 6 : Να εισπράττουν τα κόμματα επιχορήγηση απο το Δημόσιο ταμείο . Πρέπει να κοπεί . Να πείθουν τον κόσμο με επιχειρήματα . Όχι με αφισσοπόλεμο . - Κακιά συνήθεια Νο 7 : Να μολύνουν κομματικά όλους τους χώρους . Να αφήσουν τους αστυνομικούς , τους στρατιωτικούς και τους δικαστικούς να ρυθμίζουν μόνοι τους τα θέματα προαγωγών και μεταθέσεων . http://lofos.info

   Χάκερς "έσπασαν" την κάρτα του πολίτη στη Γερμανία. Μακριά από τις νέες ταυτότητες


Εμφανίσεις: 3506
Χάκερς " έσπασαν" την κάρτα του πολίτη στη Γερμανία. Μακριά από τις νέες ταυτότητεςΟι ευαίσθητες προσωπικές  πληροφορίες  που θα αποτυπώνονται στις νέες γερμανικές ταυτότητες  με τα μικροτσίπ  και οι οποίες θα κυκλοφορήσουν απο τον ερχόμενο Νοέμβριο, υποκλέπτονται πολύ εύκολα σύμφωνα με τη δοκιμή που έγινε σε  ένα τηλεοπτικο δελτίο ειδήσεων.

Ο τηλεπαρουσιαστής του καναλιού ARD  κάλεσε μέλος της οργάνωσης χάκερ με την ονομασία "Chaos Computer Club" για να ανακαλύψει πόσο ασφαλή  ήταν τα αμφισβητούμενα νέα τσιπ ραδιοσυχνότητας (RIHD) με τα οποία θα είναι εφοδιασμένες οι νέες Γερμανικές ταυτότητες...

Χρησιμοποίοησαν απλούς ερασιτεχνικούς σαρωτές ανίχνευσης (scanners) σαν και αυτούς που θα κυκλοφορήσουν μαζί με τις νέες ταυτότητες και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να υποκλέψουν με ευκολία τα  στοιχεία που είχαν γραφτεί στο  "απρόσβλητο" microchip  της Γερμανικής "Κάρτας του Πολίτη". Τα στοιχεία που υπέκλεψαν ήταν τα δύο δακτυλικά αποτυπώματα και ένας εξαψήφιος κωδικός που θα αποτελούν την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου.

Οι σαρωτές αυτοί όπως είπαμε θα κυκλοφορήσουν  μαζί με τις νέες "κάρτες του πολίτη" και το Υπουργείο εσωτερικών σκοπεύει να μοιράσει 1.000.000 τέτοια μηχανήματα με κόστος €24.000.000, σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές αναγνώρισης ελέγχου, αμφίδρομης καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν στα στοιχεία του κατόχου και των λεπτομερειών της συναλλαγής  που πραγματοποίησε (αγορά ,παρεχόμενες υπηρεσίες  κλπ).

Μετά απο αυτή την τηλεοπτική επίδειξη  υποκλοπής των στοιχείων που περείχε το microchip, σε συνέντευξή του ο Γερμανός Υπουργός εσωτερικών Thomas de Maizière είπε ότι δεν είδε κανέναν άμεσο λόγο προκειμένου να ασχοληθεί το υπουργείο με αυτό το .... υποτιθέμενο θέμα ασφαλείας. Όπως ήταν αναμενόμενο μετά απο λίγες ημέρες το ομοσπονδιακό γραφείο για τη ασφάλεια πληροφοριών (BSI) απέρριψε τις δίκαιες ανησυχίες των συντελεστών της τηλεοπτικής αυτής αποκάλυψης για την ασφάλεια αυτής της νέας κάρτας - ταυτότητας.

Ο ειδικός Jens Bender και εκπρόσωπος των εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας, είπε ότι η κάρτα ήταν ασφαλής και μαλιστα επικαλέσθηκε την ύπαρξη του συνδυασμού του ενσωματωμένου τσιπ με τον εξαφήφιο κωδικό αριθμό ως σημαντική βελτίωση ασφάλειας "έναντι της μέχρι σήμερα τυποποιημένης διαδικασίας του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης του κατόχου. "

Πηγή...


Μακριά από τις νέες ταυτότητες. Η γερμανική αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες...

Χάκερς " έσπασαν" την κάρτα του πολίτη στη Γερμανία. Μακριά από τις νέες ταυτότητες

Η νέα ταυτότητα, η οποία θα έχει τα πάντα στο μικροκύκλωμα, δηλαδή όλα τα προσωπικά στοιχεία του καθενός μας, φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ασφαλής όσο μας λένε οι δημόσιες υπηρεσίες. Αν και δεν κυκλοφόρησε ακόμα, εντούτοις τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν στη δημόσια συζήτηση. Οι χρήστες προειδοποιούνται να μην της έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και να μην την χρησιμοποιήσουν!

Τα στοιχεία που είναι επάνω στο μικροκύκλωμα, είναι εύκολο παιχνιδάκι για τους ειδικούς, να τα "σπάσουν" και να τα κακομεταχειριστούν. Αυτό δεν το λέει κάποιος που έχει αντίρρηση στην ηλεκτρονικοποίηση των παντων, αλλά η ίδια η αστυνομία, η οποία εντόπισε πολλά αδύνατα σημεία αυτής της νέας ταυτότητας και λέει ανοιχτά: "Μακριά τα χέρια σας από τις νέες ταυτότητες"!

Προειδοποιούν τους πολίτες να μην έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια που διαφημίζεται για το νέο δημόσιο ντοκουμέντο (ταυτότητα), αφού μπορεί εύκολα να γίνει παιχνίδι στα χέρια των κακοποιών.

Ο Πρόεδρος της Μυστικής Αστυνομίας στη Γερμανία κατηγορεί τους πολιτικούς ότι σχεδίασαν τις νέες ταυτότητες χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια και με παλιομοδίτικες μεθόδους. Αυτή η τεχνική είναι παιχνιδάκι για τους " ειδικούς" να πάρουν όποια στοιχεία θέλουν και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα.


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΡΩΣΙΑ. ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ( ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΣΤΙΧΟΙ 16-18 ) Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ....( ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ κ.α ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΤΙ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ....ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΜΕ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ.http://www.youtube.com/watch?v=ijN3RhjsabA..

ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ....

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

|

Έλληνα  πολίτη 
   Η  κυβέρνηση    σχεδιάζει  να  αντικαταστήσει    τις   αστυνομικές  ταυτότητες   με  την  λεγόμενη   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ .
Η  κάρτα  αυτή  θα   έχει  μηχανισμό  παρόμοιο  με   τις  κάρτες   ανάληψης  χρημάτων  απο  τα   ATM   ,  τις  τηλεκάρτες ,  τις  κάρτες  ανανέωσης  χρόνου  των  καρτοκινητών .
Μέσα  στην  Ηλεκτρονική  Κάρτα  του   Πολίτη  θα  μπορούν  να  γραφτούν  πολλές  πληροφορίες    για  τον  κάτοχο  της  κάρτας   αλλά   θα  μπορεί  ,  κάποια  στιγμή  ,   να  γραφτούν  και  τα  χρήματα  που  κατέχει   και  πλέον  όλες  οι  αγορές  και  πωλήσεις  να  γίνονται   μέσω  της  κάρτας  .  Δεν  θα  υπάρχουν  πια  ούτε  χαρτονομίσματα  ούτε  κέρματα .  Ένας   αριθμός  χρημάτων  θα  σβήνεται  απο  μια  κάρτα  και  θα  γράφεται  στην  άλλη .
 Θα  σου  πεί  η  κυβέρνηση   οτι   αυτή  η  κάρτα   θα  φέρει  πολλά  καλά  :
1)  Θα  μηδενιστεί  η  φοροδιαφυγή  .  Η  Εφορεία  θα  μπορεί  να   βλέπει   στην   Κάρτα  τί   χρηματική  περιουσία  έχει  ο  καθένας  και  πότε  την  απέκτησε .  Θα  μπορεί  να  αφαιρεί   απο  την  Κάρτα  του  τους  φόρους   όποτε  ο  χρήστης   θα   αγοράζει  ή  θα  πουλά  κάτι .  Δεν  θα  χρειάζεται  να  τον  κυνηγά    για  να  εισπράξει . 
2)  Η  έκδοση  βεβαιώσεων  και  πιστοποιητικών   θα  γίνει  πανεύκολη  ή  δεν  θα  χρειάζεται  πλέον  .  Θα  είναι  όλα  αποθηκευμένα  στην  κάρτα .  Η  Κάρτα αυτή  θα  είναι   συγχρόνως   πορτοφόλι ,  αστυνομική  ταυτότητα ,  βιβλιάριο  υγείας   και  διαβατήριο .
3)  Αν  την  χάσεις  ή  σου  την  κλέψουν  ,  θα  μπορείς   να  το  δηλώσεις  στην  αστυνομία  και  να  την  απενεργοποιήσουν  ,  οπότε  ο  κλέφτης  να  μην  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  τα  χρήματα  που  έχεις . Σε  σένα  θα  σου  βγάζουν  καινούργια με  όλα  τα χρήματα  που  είχες  και  όλα  τα  στοιχεία .  Μάλιστα  κάποια  στιγμή  θα  σου  πούν  οτι  το μικροσκοπικό   τσιπάκι  της  κάρτας   μπορούν  (  αν  θέλεις ! )  να  σου  το  φυτέψουν  κάτω  απο  το  δέρμα   και  να  μην  έχεις   τον  φόβο  μη  το  χάσεις   ή  σου  το  κλέψουν . Αφού  γίνουν  κανα δυό  εξαφανίσεις  παιδιών  (  εντελώς   τυχαίες  ! )   θα  σου  πούν  οτι  πρέπει  την  Κάρτα   να  την  φυτέψεις   απο  τώρα  στα  παιδιά  σου   για  να  μπορούν  να  τα  εντοπίζουν   όπου  και  άν  βρίσκονται .
4)  Θα  σου  πούν   οτι  με  την  κάρτα  αυτή θα  έρθει   επιτέλους   η ΤΕΛΕΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ !  Διότι  θα  γίνουν  πανεύκολα  τα  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  . Θα  έχουμε   δημοψηφίσματα  για  το  κάθε  τι  .  Η  κυβέρνηση  θα  ζητά  την  γνώμη  του  λαού  για   όλα  τα  ζητήματα .
Δες  όμως   τι   ΔΕΝ  ΘΑ  ΣΟΥ  ΠΟΥΝ  :

1)  Δεν   θα σου  πούν   οτι  οι  μεγάλοι   διαπλεκόμενοι   φοροφυγάδες   και  οι   πολιτικοί  θα εξακολουθούν  να  διαφεύγουν .  Αυτοί  θα  έχουν  πάντα  τις  κατάλληλες   ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ  για  να  προμηθευτούν  μια  ΔΕΥΤΕΡΗ    Ηλεκτρονική  Κάρτα   ( με  άλλο  όνομα )  μέσα  στην  οποία  θα  έχουν   όλο  το  παράνομο  χρήμα .
2)  Δεν  θα  σου  πούν   οτι   άν  οι  κυβερνώντες   νευριάσουν  μαζί  σου  διότι   είπες   κάτι  εναντίον  τους  ,  θα  μπορούν  να  σβήσουν  το  ποσό  των  χρημάτων   που  υπάρχει  στην  κάρτα  σου  και  να  γράψουν  οτι  το  έπαιξες  στο  καζίνο .  Δεν  θα  υπάρχει  τρόπος   να  αποδείξεις   οτι  λές  αλήθεια .
3)  Δεν  θα  σου  πούν   οτι  η   ιδιωτική   ασφαλιστική    εταιρεία  (  δεν θα  υπάρχει   η  ασφάλιση  ΙΚΑ  και  Δημοσίου  για  πάντα ! )  θα  μπορεί  να  βλέπει  πόσες  φορές  αρρώστησες   ( και  απο  τί  ασθένεια )  και  θα  σου  πεί  "Α,  εσύ  είσαι  πολύ  φιλάσθενος .  Δεν  σε  ασφαλίζω " . Το  ίδιο  θα  μπορεί  και  ο  κάθε  μελλοντικός  εργοδότης  σου  (  που  ασφαλώς   θα  είναι  κάποια  γιγαντιαία  πολυεθνική  εταιρεία) .


4)  Δεν  θα  σου   πούν   οτι  το τσιπάκι  που  θα  φυτεύεται   κάτω  απο  το  δέρμα   καθόλου  δεν  θα  προστατέψει   το  παιδί  σου  απο   την  απαγωγή  διότι : 
#  Εντοπίζεται   και  αφαιρείται  απο  το   δέρμα  πολύ   εύκολα .
#  Αν  καλυφθεί  με  αλουμινόχαρτο   ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ  ! 

5)  Δεν  θα  σου  πούν   οτι  η   Ηλεκτρονική   Κάρτα  θα  είναι   ο   θάνατος   της   τελευταίας   σταγόνας  δημοκρατίας   που  μας  έμεινε .  Πράγματι  , θα  διοργανώνουν  δημοψηφίσματα  για  το  κάθε  τί  .  ΤΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   του  δημοψηφίσματος  όμως   θα  μπορεί  να  το  "μαγειρέψει"  ο  χειριστής   του    κεντρικού  υπολογιστή  ( που  φυσικά  θα  είναι  μέλος  πολλών  μυστικών ταγμάτων  και  στοών ) .

6) Δεν  θα  σου  πούν  οτι    χάκερς   μπόρεσαν  να  διαβάσουν  την Κάρτα   και  αύριο  ίσως μπορούν  να   δημιουργούν  ανύπαρκτο  χρήμα  γεμίζοντας  την  κάρτα  τους  με  ποσά  ή  αφαιρώντας  ποσά  απο  άλλες  κάρτες !
 Δεν  θα  σου  πούν  οτι  "Ο Πρόεδρος της Μυστικής Αστυνομίας στη Γερμανία κατηγορεί τους πολιτικούς ότι σχεδίασαν τις νέες ταυτότητες χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια και με παλιομοδίτικες μεθόδους. Αυτή η τεχνική είναι παιχνιδάκι για τους " ειδικούς" να πάρουν όποια στοιχεία θέλουν και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα."
Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=30112:2010-11-06-140000&catid=24:katxriseis-i-xrrisima&Itemid=204#ixzz159PoImcN


7) Δεν  θα  σου   πούν  οτι  η  Μ. Βρετανία   ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ   τις Ηλεκτρονικές   Κάρτες   του  Πολίτη  όταν  διαπίστωσε  τα  ελαττώμματά  τους  ( http://koumara.blogspot.com/2010/10/blog-post_31.html?zx=2989e31cf6003bec  ) 


Έλληνα 
   Θα  ήταν   αποδεκτή     η  κάρτα  αν  την  επέβαλλε   μια  ΤΙΜΙΑ   ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  .  Θέλεις   να  γνωρίζει  τα  πάντα  για  σένα   η  κυβέρνηση  του  18 %   ; 

Αλλά   αφού   επιμένουν  να   τα  ξέρουν  όλα  για  εμάς   έχουμε  δικαίωμα  να  ζητήσουμε   και  εμείς   κάτι  αντίστοιχο  .  Λοιπόν   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ   :
1) Μέσα  σε όλες   τις  αίθουσες   της  Βουλής  να  υπάρχουν  κάμερες   συνδεδεμένες   με  το  διαδίκτυο .  Να  μπορεί  ο  κάθε  πολίτης  απο  τον  υπολογιστή  του   να  δεί  τί  συζητιέται   μέσα  στο  Κοινοβούλιο  και  ΠΟΣΟΙ   ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ !   Σε  κάθε  αίθουσα  να  υπάρχουν   4  ( τέσσερις )  τουλάχιστον  κάμερες  ώστε  να  καλύπτεται   ολόκληρος  ο  χώρος .  Σήμερα  υπάρχει  μόνο  μια  κάμερα  ( δεν  είναι   συνδεδεμένη  στο διαδίκτυο )   και  καταγράφει  ΜΟΝΟ  τον  ομιλητή  χωρίς να   δείχνει  πόσοι  είναι  παρόντες .
2)  Να  αναρτάται  στο  διαδίκτυο  τί   μισθούς   και αποζημιώσεις   πήρε   κάθε  μήνα  κάθε  βουλευτής  και  υπουργός 
3)  Να  είναι  μόνιμα  αναρτημένο   στο  διαδίκτυο  το  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ   και  το  ΤΙ  ΕΣΧΕΣ   κάθε  βουλευτή  και  υπουργού  ( και  των  μελών  της  οικογενείας   του ) .
4)  Να  είναι   μόνιμα  αναρτημένη  στο  διαδίκτυο  η  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ    κάθε  υπουργού  και  βουλευτή ( Ας  μην  φοβούνται  απαγωγές  για  λύτρα. Έχουν  αστυνομικούς   που  τους  προστατεύουν  ) .

   Θα  ήταν  αποδεκτή  η  κάρτα  αν  ΔΕΝ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ .   Όλοι  υποπτευόμαστε  οτι  θα  περιέχει  τον  αριθμό  666  που  προκαλεί  τους  χριστιανούς .  Γιατί  διάλεξαν  ΑΥΤΟΝ  ΑΚΡΙΒΩΣ   τον  αριθμό  ;  Δεν  ήξεραν  οτι  θα  προκαλέσουν ;  Ή  μήπως  επιδιώκουν  

 5 ή  6    αστυνομικοί   μέχρι  στιγμής   έχουν  αρνηθεί  να  παραλάβουν  την   Ηλεκτρονική  Κάρτα  του   Πολίτη    και  απολύθηκαν .  Πρέπει  να  τους  βρούμε  και  να  τους  ενισχύσουμε  οικονομικά .

ΚΑΚΕΣ   ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Μας   λένε  ( οι  πολιτικοί )  οτι  τα  τελευταία   30  χρόνια    αποκτήσαμε  "κακές   συνήθειες"  :
 -  Ανταλλάσουμε  την  ψήφο  με  διορισμό  στο  Δημόσιο 
 -  Καταναλώνουμε   πολλά 
 - Θέλουμε   να  δουλεύουμε  λίγο  και  να  εισπράττουμε   πολλά 

Μας  λένε  οτι  είμαστε  ο  πιο  κακομαθημένος  λαός  στην  Ευρώπη . Αυτές  τις  συνήθειες   όμως   μας  τις  έμαθαν  οι  πολιτικοί  απο  τα  σχολικά   θρανία  ήδη  όπου   ισχύει  το  δόγμα  "Διαβάσεις  ,  δεν  διαβάσεις  κάπου  θα  περάσεις !" 
Αφού  όμως   απαιτούν  απο  εμάς  να  κόψουμε   τις  "κακές  συνήθειες"  πρέπει   να  τους  υπενθυμίσουμε  οτι  και  αυτοί   απέκτησαν  "κακές  συνήθειες" :
Κακιά  συνήθεια  Νο 1 : Ασυλία .  
Πρέπει  να  την  κόψουν  για  να  δώσουν  καλό  παράδειγμα ! Είναι  οι  πιό  κακομαθημένοι  πολιτικοί   στην  Ευρώπη !

Κακιά  συνήθεια  Νο 2 : Να  καθορίζουν  οι  ίδιοι  τον  μισθό  τους  .
 Ο  μισθός  τους  πρέπει  να  γίνει  όσο  του  νεοδιόριστου  δημοσίου  υπαλλήλου  μέχρι  να   μηδενιστεί  το  χρέος  μας  !

Κακιά  συνήθεια  Νο 3 : Να   προωθούν  τα  παιδιά  τους  στην  πολιτική . 
 Όσο  ο  γονιός  είναι  στην  ενεργό   πολιτική  να  απαγορεύεται   να  βάλει  υποψηφιότητα  το  παιδί  του .

- Κακιά  συνήθεια  Νο 4 : Να   είναι  ο  κομματάρχης  δικτάτορας  του  κόμματος .  
Πρέπει   η  λίστα  των  υποψηφίων  βουλευτών  να  εγκρίνεται   απο  όλους  τους   εν  ενεργεία   βουλευτές  του  κόμματος .

Κακιά  συνήθεια  Νο 5 : Να  μην  δίνουν σημασία  σε   άκυρα - λευκά- αποχή . 
 300  βουλευτές  να  εκλέγονται   μόνον  όταν  αποχή - άκυρα - λευκά  είναι  μηδέν .  Ο  αριθμός  των  βουλευτών  να  μειώνεται  κατά  το  ποσοστό  των  άκυρων-λευκών-αποχής . 

- Κακιά  συνήθεια  Νο 6 : Να  εισπράττουν τα  κόμματα  επιχορήγηση   απο  το  Δημόσιο  ταμείο .
  Πρέπει  να  κοπεί . Να  πείθουν  τον  κόσμο με  επιχειρήματα  .  Όχι  με  αφισσοπόλεμο .

- Κακιά  συνήθεια  Νο 7 : Να   μολύνουν  κομματικά  όλους  τους  χώρους  . 
 Να  αφήσουν   τους  αστυνομικούς ,  τους   στρατιωτικούς  και  τους    δικαστικούς   να  ρυθμίζουν  μόνοι  τους   τα  θέματα  προαγωγών  και  μεταθέσεων . 

http://lofos.info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου