ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

http://www.orthway.org/Pdf%27s/ecclessia%20simainomeni.pdf


http://www.orthway.org/Pdf%27s/ecclessia%20simainomeni.pdf

Εκκλησία σηµαινοµένη ν το ς Μυστηρίοις
πάντηση στόν " ρθόδοξο Τύπο" τ ς 3
ης
  Φεβρουαρίου 2006
 τι τάχα µπορε$ % Νεοηµερολογίτικη Σύνοδος τ+ν Ο-κουµενιστ+ν
το. κ. Χριστοδούλου νά 1µφισβητε$ τά τελούµενα
3πό τ+ν 1γωνιστ+ν ρθοδόξων το. Πατρίου 6ορτολογίου Μυστήρια
Στήν συνεδρία τ ς Βουλ ς στίς 22.01.1931 τότε πρωθυπουργός τ ς λλάδος
λευθέριος Βενιζέλος τόνισε µέ <µφαση τά =ξ ς: "... Κυβέρνησις δέν χει κανένα
λόγο νά πεµβαίν πως !παγορεύει ε#ς τούς θέλοντας νά !κολουθο&ν τό παλαιόν
µερολόγιον τήν κτέλεσιν συµφώνως µέ α*τό τ+ν θρησκευτικ+ν α*τ+ν καθηκόντων.
φυσική, λοιπόν, διέξοδος ε.ναι νά κάµουν α*τοί µίαν #δικήν των /κκλησίαν, τήν
/κκλησίαν τ+ν Παλαιοηµερολογιτ+ν. Καί τούς ε.πον. 1ν δέν τήν κάµατε, νά συνέλθετε,
καθ' χετε δικαίωµα κ το& Συντάγµατος, α*το& το& 4ποίου κατάχρησιν κάνουν ο5
δηµόσιοι 6πάλληλοι, νά συνεταιρισθ7τε καί νά κάµετε  τήν /κκλησίαν τ+ν
Παλαιοηµερολογιτ+ν, νά κανονίσετε τά τ7ς κλογ7ς τ+ν 5ερέων σας καί τ+ν
πισκόπων σας !κόµη,  διότι δέν ε ναι ο τε α
ρετικοί, ο τε σχισµατικοί ο

πιµένοντες ε ς τό παλαιόν µερολόγιον. Νά ε.σθε βέβαιοι τι 9 Κυβέρνησις
µπνεοµένη !πό τάς !ρχάς τ7ς !νεξιθρησκείας καί τ7ς πλήρους λευθερίας τ7ς
συνειδήσεως, θά σ:ς βοηθήσ µέ κάθε τρόπον..."
Α@τό τό Aπο$ο θεώρησε Cς α@τονόητο A µεγάλος πολιτικός καί στή συνέχεια
Dπιβεβαίωσε % Πολιτεία καί % ∆ικαιοσύνη µέ πάγια Νοµολογία τ+ν δικαστηρίων  λων
τ+ν βαθµ+ν το. Συµβουλίου τ ς Fπικρατείας καί το. ρείου Πάγου Dπικυρώνει,
1
 %
κρατική Νεοηµερολογιτική Dκκλησία 1ρνε$ται πεισµατικά νά παραδεχθε$!
Θέτει 3πο 1µφισβήτηση τά µυστήρια  τ"ν µόνων #ρθοδόξων, κατά τήν
δήλωση το' τ. Πατριάρχου +εροσολύµων ∆ιοδώρου.
µφισβητε$ τήν Dγκυρότητα τ+ν Μυστηρίων τ+ν Dµµενόντων στά Πάτρια καί
διωκοµένων 1πό τό 1924 ρθοδόξων.
Fκείνων πού φύλαξαν πνευµατικές Θερµοπύλες!
Fκείνων πού φυλακίστηκαν καί βασανίστηκαν γιά τήν Kγίαν ρθοδοξίαν!
Fκείνων πού οL Ναοί τους σφραγίστηκαν καί κατεδαφίστηκαν 1πό τίς
Μπουλντόζες τ ς Καινοτοµίας Dπανειληµµένως!      
Fκείνων πού οL Ναοί τους βεβηλώθηκαν 1πό τούς Καινοτόµους
Νεοηµερολογίτες καί τά πειθήνια σ' α@τούς Pργανα τ ς κρατικ ς Dξουσίας!
                                 
1
Βλ. καί Γνωµοδότηση τ ς Rλοµέλειας το. Νοµικο. Συµβουλίου το. Κράτους, 304/1977, καί
794/1986 καί 1ποφάσεις 4801/1937 Τριµελο.ς Πληµ/δικείου θην+ν, 4799/1938 καί 2176/1939
Μονοµελο.ς Πληµ/δικείου Θεσσαλονίκης, 2016/1939 Πληµ/δικείου Λαµίας, 468/1940 Τριµελο.ς
Πληµ/δικείου Wρακελείου, 100/1946 Fφετείου Κρήτης, 529/1947 Πληµ/δικείου Καβάλας, 1704/1947
Πληµ/δικείου Χαλκίδος, 1056/1948 Τριµελο.ς Πληµ/δικείου Θεσσαλονίκης, 1344/1964 Βούλευµα
Συµβουλίου Πληµ/δικείου Πειραι+ς, 1209/1972 Μονοµελο.ς Πληµ/δικείου Πειραι+ς, 230/1973
Τριµελο.ς Fφετείου Θράκης, 1554, 1974 Τριµελο.ς Πληµ/δικείου ∆ράµας, 713/1983 Μονοµελο.ς
Πληµ/δικείου Χίου, 146/1990 Τριµελο.ς Πληµ/δικείου ∆ράµας, 2538/1990 Πληµ/δικείου Θηβ+ν.
Βλ. καί 1ποφάσεις 378 καί 379 το. 1980 το. ρείου Πάγου, κατά τίς Aπο$ες οL
Παλαιοηµερολογίτες δέν εYναι οZτε σχισµατικοί οZτε αLρετικοί. Βλ. καί 1ποφάσεις 494/1997 καί
495/1997 το. Συµβουλίου τ ς Fπικρατείας.
Ε-δική δήλωση περιελήφθη στό Σύνταγµα το. 1975, σύµφωνα µέ τήν Aποία οL Γνήσιοι ρθόδοξοι
Χριστιανοί Παλαιοηµερολογ$ται δύνανται νά τελο.ν 1κωλύτως τά λατρευτικά τους καθήκοντα.
ναγνωρίζονται 1πό τό Κράτος Cς ρθόδοξοι Κληρικοί, πόφαση 30.09.1985 \πουργείου \γείας
Πρόνοιας καί Κοινωνικ+ν σφαλίσεων.
Τελο.ν 1νεµπόδιστα  λες τίς ρθόδοξες Lεροπραξίες σέ  -διαίτερους Ναούς, οL Aπο$οι
λειτουργο.ν ] 1νεγείρονται µέ κανονική κρατική ^δεια κατά τίς Dγκυκλίους Χ.Ο.Π. 137/15.10.81 καί
91/01.06.82.
Τά τελούµενα 1πό α@τούς µυστήρια (Βαπτίσεις, Γάµοι)  1ναγνωρίζονται 1πό τήν 6λληνική
∆ικαιοσύνη, βλ. Γνωµοδότηση Ε-σαγγελέως ρείου Πάγου  /γγελου Μπουρόπουλου, 1/71 το.
1947, Θεµις ΝΗ΄, σελ. 70−71 καί 1πόφαση Πολυµελο.ς Πληµ/δικείου Πειραι+ς 1513.
Σύµφωνα µέ τήν πρόσφατη 1πόφαση 613/02.04.1996 το. \πουργείου Fξωτερικ+ν τά Μυστήρια
τ+ν ρθοδόξων το. Πατρίου 6ορτολογίου καταχωρο.νται καί στά Ληξιαρχικά Βιβλία τ+ν
6λληνικ+ν Προξενίων το. Fξωτερικο..  2
Fκείνων πού 3πέστησαν 1νηλε διωγµό Dπί dγδόντα χρόνια 1πό τίς δυνάµεις
το. σκότους καί το. πνευµατικο. µεσαίωνα!
Fκείνων πού <µειναν πιστοί στά κελεύσµατα τ ς ΣΤ΄ καί τ ς Ζ΄ Ο-κουµενικ ς
Συνόδου πού Aρίζουν:
   "Ε- τις πfσαν παράδοσιν Fκκλησιαστικήν <γγραφόν  τε ] ^γραφον 1θετε$,
1νάθεµα <στω".
 καί τ+ν Πανορθοδόξων Συνόδων τ+ν Dτ+ν 1582, 1587 καί 1592 πού
1ναθεµατίζουν  ποιον τολµο.σε νά 1λλάξει τό α-ώνιο 6ορτολόγιο τ ς Fκκλησίας µας!
2
Fκείνων πού 1νέδειξαν gγίους, τ+ν Aποίων τά λείψανα παραµένουν ^φθαρτα,
iς το. 0γίου 1ωάννου το' Ρουµάνου στήν <ρηµο το. Kγίου Γεωργίου το. Χοζεβίτου,
το' 3γίου 1ωάννου το' Μαξίµοβιτς καί το.  3γίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τ+ν
Ρώσσων τ ς ∆ιασπορfς, 6πό τού ποίους π ραν τήν διαδοχή καί τήν +ερωσύνη ο7
#ρθόδοξοι το' Πατρίου ορτολογίου στή β΄ φάση το. αLµατοβαµµένου kερο. γ+να
τους!
∆έν προβληµατίζονται 1πό τήν Fκκλησιαστική kστορία πού διδάσκει  τι σέ
κάθε 1ντίστοιχη περίοδο, οL ρθόδοξοι διώκονταν, φυλακίζονταν, βασανίζονταν καί
Aδηγο.νταν καί στό µαρτύριο, γιατί 3περασπίζονταν 8ρια 9 :θεντο ο7 Πατέρες ;µ"ν;
ντιθέτως, εYναι δυνατόν νά εYναι καί τρόπων µέτοχος καί θρόνων διάδοχος A
κ. Χριστόδουλος, πού προσκαλε$ στήν Kγιοτόκο 6λλάδα µας τόν δικέρατο γίγαντα τ ς
Ρώµης, τόν Πάπα, καί =τοιµάζεται νά τόν προσκυνήσει καί πάλι στό Βατικανό σέ λίγες
µέρες;
ΕYναι τρόπων µέτοχος καί θρόνων διάδοχος A κ. Χριστόδουλος πού
διοργανώνει τό προτεσταντικό συνέδριο το. Παγκοσµίου Συµβουλίου το. Σατανf στήν
καρδιά τ ς 6λλάδας µας,  που συµµετέχουν συµπροσευχητικά µέ πάστορες καί
παστορίνες καί Νεοηµερολογίτες Dπίσκοποι καί Lερε$ς;
∆έν <χουµε ποστολική ∆ιαδοχή οL ρθόδοξοι το. Πατρίου Wµερολογίου καί
<χουν οL Ο-κουµενιστές το. Φαναρίου πού µεταδίδουν τά µυστήρια στούς προαιωνίους
αLρετικούς Λατίνους κατά τόν 0γιον Νικόδηµον;
mχει A κ. Βαρθολοµα$ος τήν χάριν τ ς kερωσύνης πού συνιερουργε$ µέ τόν
Πάπα καί κοινωνε$ τούς Λατίνους;
mχουν οL Νεοηµερολογίτες τήν Θείαν Χάριν,  ταν εYναι κοινωνικοί µέ τό
Πατριαρχε$ο ντιοχείας, τό Aπο$ο κοινωνε$ µυστηριακά µέ τούς Μονοφυσίτες, πού
εYναι καταδικασµένοι 1πό τέσσερις ΟLκουµενικές Συνόδους καί δέν <χουν οL
ρθόδοξοι πού 1γωνίζονται 3πέρ τ ς 1µωµήτου Πίστεως!
mχουν τήν χάριν τ ς Lερωσύνης Dκε$νοι πού 3πογράφουν προδοτικές
συµφωνίες στό Σαµπεζύ µέ τούς Μονοφυσίτες καί στό Μπάλαµαντ µέ τούς Φράγκους;
= κκλησία >πάρχει καί συνεχ"ς µορφο'ται ν το ς Μυστηρίοις καί διά τ"ν
Μυστηρίων. Μόνον 8σοι διαβιο'ν κτός τ ς µυστηριακ ς ζω ς τ ς 6γάπης καί
κτός κείνου τό πο ον πάντοτε, παντο' καί >πό πάντων πιστεύθη ε@ναι κτός
το' Σώµατος το' Χριστο'.
ΟL ρθόδοξοι το. Πατρίου 6ορτολογίου 1γωνιζόµαστε κρατο.ντες τάς Παραδόσεις.
n,τι πάντοτε, παντο. καί 3πό πάντων Dπιστεύθη. mχουµε Dµπειρία τί σηµαίνει  πλήρωµα τ ς
Πεντηκοστ ς. ∆ιότι 1κριβ+ς % ποστολικότητα τ ς Fκκλησίας δέν Dξαντλε$ται στό 1διάσπαστο
τ ς gλυσίδας τ ς kερατικ ς ∆ιαδοχ ς 1πό τούς ποστόλους µέχρι σήµερα. W ποστολική
∆ιαδοχή νοε$ται µόνον µέσα στήν πιστότητα τ ς ποστολικ ς Παραδόσεως, χωρίς τήν Aποία
δέν 3πάρχει ποστολική ∆ιαδοχή, <στω καί ^ν % gλυσίδα τ+ν Dπισκοπικ+ν χειροθεσι+ν φτάνει
µέχρι τούς ποστόλους.
Α@τή τήν ποστολική Παράδοση βιο.µεν ψυχo τε καί πνεύµατι οL ρθόδοξοι.
ΟL ρθόδοξοι το. Πατρίου 6ορτολογίου κρατο.ντες τάς Παραδόσεις, µένοντες µακριά
1πό τίς αLρετικές συνάξεις, τίς συµπροσευχές καί τόν  Πανθρησκειακό Ο-κουµενισµό,
1ποδοκιµάζοντας τίς προδοτικές συµφωνίες µέ προαιώνιους αLρετικούς, εpµαστε Dκε$νοι πού
δικαιο.νται νά καυχόµαστε λέγοντας:
"Στοιχο µεν  πόµενοι τ! συνόλ#, τ$ %ρχαιότητι, τ$ συµφωνί)", "βεβαιούµενοι χάριτι
τ$ καρδί)" καί  τι  σέ κάθε ΕDχαριστιακή Σύναξη 6ποτελο'µε τήν Καθολική   κκλησία, τήν
σηµαινοµένην ν το ς το' Χριστο' 3γίοις Μυστηρίοις κατά τόν 0γιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα
3
.
                                 
2
Κατά τόν πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο.
3
 6ρµηνεία τ ς Θείας Λειτουργίας, κεφ. Λη΄PG 150, 452.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου