ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Οι πλάνες ΜΕΡΙΚΩΝ νεοημερολογίτιων...Θαύματα και Ιερά Λείψανα... (Νο 1)


Οι πλάνες..Θαύματα και Ιερά Λείψανα... (Νο 1).
Η νέοημερολογίτικη εκκλησία (ν.ε.) της Ελλάδος, εκτός των αιρέσεων που έχει υιοθετήσει ως μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπως το ότι ο Πάπας είναι αλάθητος, είναι Πρώτος και επικεφαλής των χριστιανών επισκόπων επί της Γης και άλλα τέτοια μυθεύματα, διατηρεί στους κόλπους της πολλές πλάνες και αιρέσεις, ιδιαιτέρως στα πλατιά λαικά στρώματα... Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αδιαφορίας ΑΡΚΕΤων μισθωτών ιερέων και επισκόπων της, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ, αφού αποσχίστηκαν από την Εκκλησία Του Χριστού το 1924, εξαιτίας της αντικανονικής εισαγωγής του παπικού ημερολογίου στην Ορθόδοξη Λατρεία. Το οποίο είναι απορριπτέο και καταδικασθέν από 3 Πανορθόδοξες Συνόδους, (1583,1587,1593). Υπαγώμενοι δε στο υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων ως γνήσιοι υπάλληλοι του κράτους, απορροφήθηκαν από την επικρατούσα δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία και σε συνδυασμό με την σιγουριά του επαγγέλματος...(πια)... μισθός, ένσημα, επιδόματα, συντάξεις και όλα τα συναφή, σε εποχές που ο ελληνικός λαός δεν είχε να φάει, έχασαν κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Η έκπτωση από την Ορθοδοξία και η προδοσία των 30 αργυρίων, τους καθιστά ανήμπορους να βοηθήσουν αποτελεσματικά και Σωτήρια μία ψυχή... Εξ ού και το μέγα πνευματικό κενό, στην σύγχρονη κοινωνία, των ανύπαρκτων ψευδοποιμένων του Δημοσίου...


Πολλοί λέγουν πως το να πληρώνονται οι ιερείς δεν είναι μεμπτό. Άλλοι από άγνοια στα του ευαγγελίου και άλλοι υπηρετώντας σκοπιμότητες δόλιες και αντιχριστιανικές. Σ'εκείνους που από άγνοια υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, θα αναφέρουμε μόνο τα αδιάψευστα λόγια Του Δεσπότου Χριστού μας στην παραβολή του καλού ποιμένος. ''Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο ποιμένας και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει τον λύκο ερχόμενο, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει'' (Κατά Ιωάννην κεφ.10 στ.11,12). Απόλυτα και χωρίς θολές αοριστολογίες μοντέρνων θεολόγων, ρασοφόρων και μή, Ο Κύριος, μας λέγει πως δεν αναγνωριζει τους μισθωτούς ποιμένες ως ποιμένες... Αφού Ο Ίδιος Ο Κύριος δεν αναγνωρίζει τους έμμισθους επαγγελματίες, ως ιερείς του, πώς περιμένουν οι νεοημερολογίτες ρασοφόροι, να τους αναγνωρίσουμε εμείς ως άμισθοι ιερείς που ειμαστε και πιστοί στα Δόγματα και τις Παραδόσεις Της Εκκλησίας μας;;; Τόσο ενοχλούνται από τους απανταχού της Ελλάδος Γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς την στιγμή που έχουν την κρατική υπόσταση, τον κρατικό μισθό, την αναγνώριση του Πάπα ως αδελφών του, και επιπλέον τις μπίζνες με το Κατάρ, τις τράπεζες και άλλα ευαγή ιδρύματα;;; Μήπως τους ενοχλεί η διαφορά μας; Αν είναι αυτό, τότε το θέμα λύνεται εύκολα. Αρκεί να ομολογήσουν εγγράφως και εμπράκτως την Ορθόδοξη ομολογία Των Πατέρων, να επιστρέψουν στην εφαρμογή Του Ευαγγελίου, να αρνηθούν τον μισθό του κρατικού προυπολογισμού, εν ολίγοις να επιστρέψουν Στην Εκκλησία απ'όπου εφυγαν...

Και τότε ο λαός πάλι θα τους σεβαστεί, επιπλέον δε θα χρειάζονται πια τόση μελάνη να γράφουν για σύγχρονους δήθεν θαυματοποιούς αγίους, για ψεύτο-οράματα γεροντάδων που πληροφορήθηκαν πως Η Εκκλησία είναι στο Πατριαρχείο, και άλλα παρόμοια αστεία αλλά και τραγικά συνάμα, αφού αυτά διαβάζονται κι από ψυχές που δεν γνωρίζουν από εκκλησιαστική ιστορία και Διδασκαλία Χριστού, με αποτέλεσμα να πιστεύουν πως όπου υπάρχει θαύμα εκεί υπάρχει και Η Εκκλησία... Αυτή η λογική όμως ουδεμία σχέση έχει με την Ορθόδοξη θέση. Γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο, Εκκλησία θα ήταν και ο Παπισμός όπου έχουμε πολλά θαύματα και οράματα... Μόνο στην Παναγία της Λούρδης, χιλιάδες παπικοί προσκυνητές μιλούν κάθε χρόνο για προσωπικο θαύμα που θεωρούν πως βίωσαν προσευχόμενοι ενώπιον του αγάλματος Της... Οι μουσουλμάνοι της Θράκης ζητούν διάφορα από τον Αγιο Γεώργιο, κρεμόντας τα αιτήματα τους και τις προσευχές τους σ'ένα δέντρο, γραμμένα σε χαρτάκια... Πολλοί μιλούν για θαυμαστές θεραπείες δικών τους και προσωπικές σωτήριες παρεμβάσεις του Αγίου... Άρα με βάση την αιρετική διδασκαλία των νεοημερολογιτών θεολόγων, Εκκλησία είναι και ο μουσουλμανισμός!!! Επιπλέον οι ινδουιστές, θεωρούν τα ποντίκια, τις αγελάδες, και άλλα ζώα, ιερά, τον ποταμό Γάγγη ιερό επίσης, ομολογούν πολλά θαύματα στην ζωή τους από τα προκυνήματα τους στον εν λόγω ποταμό. Σημειώστε δε, πως χρησιμοποιούν τα μολυσμένα νερά του (από την καθημερινή ρίψη μισοκαμένων πτωμάτων, χημικών αποβλήτων, ούρων, κοπράνων κλπ) , για πόση θεραπευτική, πλύσιμο ματιών, όπως το ίδιο πράττουν και με τα ούρα των αγελάδων..! Παρά ταύτα δεν παθαίνουν τίποτα!!! Προφανώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει αναπτύξει άμυνες μετά από αιώνες τέτοιων συνηθειών. Οι ίδιοι όμως τα βιώνουν αυτά ως θαύματα. Με βάση την αιρετική σκέψη των νεοημερολογιτών θα πούμε, έχουμε θαύματα, άρα και Εκκλησία στον ινδουισμό;;; Επίσης πολλοί Άγιοι πλανήθηκαν από τέτοιου είδους οπτασίες, π.χ.ο Άγιος Ισαάκιος ο Έκλειστος, της Λαύρας του Κιέβου, που προσκύνησε τον διάβολο νομίζωντας ότι είναι Ο Δεσπότης Χριστός...


Οι Άγιοι ήταν απολύτως προσεχτικοί απέναντι σε θαύματα, οράματα, οπτάσιες και λοιπά φαινόμενα. Έτσι Η Παναγία μας ''διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής'' (Λκ. 2. 51 ) Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος. Μόνο σε ειδική περίπτωση απεκάλυψε (Β' Κορ. 12. 1-11). Και όλοι οι Άγιοι ήταν ταπεινοί και δεν φανέρωναν τις εκ Θεού οπτασίες και αποκαλύψεις (βλ.βίος Αγίου Αντωνίου, 39. ΒΕΠ τόμος 33, σελ.31). Έτσι,και δεν υπέπιπταν οι ίδιοι στην υπερηφάνεια, και απέφευγαν την λατρεία προς το πρόσωπο τους, κάτι που αντιθέτως σήμερα καλλιεργείται από την (ν.ε.) με την διαφήμιση κατά κόρον ψευδοαγίων γεροντάδων, και τέλος απέφευγαν το σκάνδαλο στους αρχάριους στην Πίστη. Η σκοπιμότητα όμως της (ν.ε.) δεν έχει όρια. Προκειμένου να κρατήσει την πελατεία της -έτσι βλέπει τον ελληνικό λαό- έχει επιδοθεί σ'έναν ατελέσφορο άγωνα αποδείξεως των αναποδείκτων... 
Με αποτέλεσμα να βλέπουμε επιβολή στην συνείδηση των χριστιανών, μέσω της διαφήμισης, αγίων που δεν είναι άγιοι...Σε κάποια Μονή της Μητρόπολης Φθιώτιδος βρεθηκε σώμα κοιμηθέντος ιερομονάχου,σε κατάσταση ημιαποσύνθεσης, και αυτό κατ'ευθείαν βαπτίστηκε από τα Μ.Μ.Ε. λείψανο αδιάφθορο... Τα χαρακτηριστικά ενός σώματος Αγίου που δεν εφθάρη είναι η γλυκιά όψη, το δέος που προκαλεί ένα τέτοιο θέαμα, και όχι το μακάβριο της ημιδιαλύσεως του σώματος και του προσώπου που αντικρύσαμε όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες μας... Κατόπιν σκέπασαν το πρόσωπο  του νεκρού το οποίο κάποιοι είπαν πως το παρατήρησαν να αποσυντίθεται ακόμα περισσότερο...  Βέβαια ο μηχανισμός αγιοποιήσεως της (ν.ε.) είχε καταφέρει να εφεύρει έναν ακόμη ''Άγιο'' πολλά υποσχόμενο, αφού τα πούλμαν είχαν ξεκινήσει ήδη τα νέα δρομολόγια τους προς τη Μονή, νέα εικονίδια του εν λόγω ιερομονάχου στην δέουσα τιμή βέβαια!!! Νέα βιβλία για το γεγονός, κλπ κλπ κλπ.


Για να μην αναφερθούμε στις δεκάδες εκδόσεις προφητειών σύγχρονων γεροντάδων που δεν είναι τίποτα παραπάνω από αντιγραφές προφητειών Αγίων Της Εκκλησίας μας, ή ψευδοπροφητείες που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ βέβαια (π.χ. η περίπτωση του στρατιωτικού Γράψα που δέχτηκε την ψευδοπροφητεία του μοναχού Παισίου, πως πριν πάρει σύνταξη θα μπεί στην Κωσταντινούπολη ως κατακτητής!!! Έχει πάρει σύνταξη βέβαια χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα... Το αυτό συνέβη και με την ταφή του εν λόγω μοναχού. Έσκαψε  εντός Αγίου Όρους 7 τάφους, ο ίδιος, με την προφητεία ότι θα ταφεί σε κάποιον απ'αυτούς... Τελικώς εκοιμήθη και ετάφη εκτός Αγίου Όρους..! Τέλος όλοι οι Άγιοι όπως είπαμε ήταν ταπεινοί και δεν απεκάλυπταν τι είχαν βιώσει σε σχέση με προσωπικές αποκαλυψεις. Αντιθέτως ο μοναχός Παίσιος μιλούσε για δικές του εμπειρίες ''θαυμάτων'' ανοικτά (π.χ. έλεγε ότι του εμφανιζόταν Η Παναγία και ότι έμοιαζε με την εικόνα Της Ιεροσολημήτισσας!!! )...Ας δούμε τις γνώμες δύο μόνο Αγίων για τα θαύματα, ώστε να αντιληφθούμε τις πλάνες των νεοημερολογιτών μοντέρνων θεολόγων, ρασοφόρων και μή. Καθώς και την παραπληροφόρηση μέσω των ψεύτικων αντιαιρετικών σάιτ που έχουν κατασκευάσει αιρετικοί και βλάσφημοι, έναντι Του Χριστού μας, νεοημερολογίτες.Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης γράφει σχετικά: Ακόμα κι αν δείς θαύμα ή άλλο σημείο από αιρετικό ή και άπιστο (!!!) να γίνεται, κατ'οικονομίαν Θεού, μην εκπλαγείς, ούτε να αμφισβητήσεις Την Ορθόδοξη Πίστη. Πολλές φορές η πίστη του προσευχομένου είναι που κάνει το θαύμα κι όχι η αξία του δήθεν ποιήσαντος το θαύμα. Γνωρίζουμε για κάποιον αιρετικό επίσκοπο στην πόλη της Κυζίκου, πνευματομάχο, που μετακίνησε ένα δέντρο μπροστά από την πόρτα του ναού του, γιατί έκρυβε το φως, μ'ένα του μόνο λόγο (!!!). Άλλη φορά έκανε με την προσευχή του να μιλησει νεκρός και να δηλώσει το χρηματικό ποσό που χρωστούσε στον δανειστή του... Όταν κοιμήθηκε ο αιρετικός επίσκοπος πολλά θαύματα και σημεία έγιναν στον τάφο του... Αιρετικός που κάνει θαύματα και προφητεύει, είναι σίγουρο ότι εμπαίζεται από τους δαίμονες,  κι ας νομίζει ότι Ο Θεός ενεργεί σ'αυτόν τα θαύματα... (Οδηγός Αναστασίου Σιναίτου, σελ.74 και 76) 

 Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ''Αυτό είναι το γνώρισμα της διαβολικής μεθόδου, το να κρύβει την αλήθεια κάτω απ'τήν πλάνη, χρησιμοποιώντας πολλά ομοιώματα της αλήθειας ώστε να κλέψει τις ψυχές των ευκολόπιστων''... (Ομιλία 46η, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον).

 Άρα λοιπόν το γνώρισμα της Ορθόδοξης Πίστης μας διασφαλίζει το θαύμα, ως εκ Θεού ερχόμενο, κι αυτό με προυποθέσεις. Δεν μας εξασφαλίζει το θαύμα την Ορθοδοξία όπως προσπαθούν να πλανήσουν το απλό πιστό οι πλανεμένοι νεοημ/τες προπαγανδιστές και εφευρέτες ''αγίων''... Σ'όλο τον κόσμο γίνονται θαύματα, παντού ορθόδοξοι είναι;; 


 Παπικοί, πεντηκοστιανοί, μουσουλμάνοι, ιεχωβαδες, βουδιστές, σιχ, και πόσοι άλλοι αιρετικοί και αρνητές Του Χριστού μας, όλοι αυτοί είναι Η Εκκλησία επειδή αυτό συμφέρει την αιρετική προπαγάνδα των οικουμενιστών νεοημερολογιτών;;; 

Ας δούμε τι λέγει σχετικά και ο ίδιος Ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο ώστε να κατανοήσουμε πόσο αντί ευαγγελική είναι σε ένα ακόμα θέμα η (ν.ε.). Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ.7 στ.22-23. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πουν: ''Κύριε, Κύριε δεν προφητεύσαμε στο όνομα σου; Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομα σου; Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομα σου;'' Και τότε θα τους πω κι εγώ: ''ποτέ δε σας ήξερα, φύγετε μακρυά μου εσείς που αντιστρατεύετε τον νόμο Του Θεού'' !!!

Αδιάφορο για Τον Κύριο το να κάνει κάποιος θαύματα.Δυστυχώς οι άνθρωποι όμως πλανώνται από τα ψευτοθαύματα και δεν μελετουν Τις Γραφές ώστε να έχουν τα σωστά κριτίρια... Η αλήθεια όμως για όλους εκείνους που δεν τηρούν την Ορθόδοξη διδασκαλία και τους νόμους Της Εκκλησίας Του είναι αυτή που μας λέει Ο Κύριος. Δε σας ξέρω !!! 

Την απάντηση μας την έδωσαν οι Άγιοι Της Εκκλησίας μας. Ο Ίδιος Ο Κύριος. Όποιος θέλει ακολουθεί την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, που την παρέλαβαν από τον Κύριο μας. Όποιος θέλει, την διαβολική διδασκαλία του αρχέκακου εχθρού και των συνειδητών ακολούθων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου