ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΔΩΣΑΝ 100.000 ευρω ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ!! ΦΩΤΟ ΣΟΚ!! 2]Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό


ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΔΩΣΑΝ 100.000 ευρω ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ!! ΦΩΤΟ ΣΟΚ!!


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!!

ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ!! 

Την Τετάρτη 22/02/12 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε η συνάντησητης ηγεσίας του Υπάτου Συμβούλιου της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος με τον Προκαθύμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών .
Με τον Μακαριότατο συζητήθηκαν θέματα όπως η Οικονομική Δωρεά των 100.000 $ του τάγματος για την αποκατάσταση ζημιών της Μητρόπολης Αθηνών που έχουν υποστεί απο τους σεισμούς του 1999. Επίσης για την συμβολή του τάγματος στο θεάρεστο έργο της διανομής τροφίμων σε άστεγους και απόρους της Αθήνας . Συζητήθηκαν και άλλα θέματα του τάγματος προς ενημέρωση στον Μακαριότατο. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 45'.!!
apollonios
diadrastiko.blogspot.
Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος: Φανατικοί όσοι δε θέλουν τον διάλογο με το Βατικανό 

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος για όλους και όλα- Τι είπε για τον Ψωμιάδη και τον Παπαγεωργόπουλο και την περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο Παναγιότατος μιλά για την προσφορά της περιουσίας της Εκκλησίας της Κύπρου και την απουσία αντίστοιχης κίνησης από την Εκκλησία της Ελλάδος. Για τις καταδίκες Παπαγεωργόπουλου, Ψωμιάδη, κρατώντας αποστάσεις από τον πρώτο, δικαιολογώντας το δεύτερο. Για το διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας και τη βοήθεια προς τους πλέον αδυνάμους της οικονομικής κρίσης. Για το διάλογο Ορθοδοξίας-Καθολικισμού

Συνέντευξη στον Τραϊανό Χατζηδημητρίου
Φωτογραφία: Παύλος Μακρίδης
Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προσέφερε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την περιουσία της Εκκλησίας της Κύπρου, για να σωθεί η πατρίδα του. Γιατί ποτέ η Εκκλησία της Ελλάδας δεν έκανε κάτι παρόμοιο;
Οπωσδήποτε η κίνηση αυτή του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου προκάλεσε συγκίνηση και στην Κύπρο και έξω από αυτήν. Βεβαίως δεν έδωσε την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων της κυπριακής Εκκλησίας, αλλά ένα είδος υποθήκης για να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση. Ως προς τη δεύτερη πλευρά του ερωτήματός σας, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά δεν έχει την περιουσία που πολύ συχνά ο κόσμος θεωρεί ότι έχει. Ενα μεγάλο «κούρεμα» της εκκλησιαστικής περιουσίας έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα, το μεγαλύτερο το 1952, όταν ο τότε αρχιεπίσκοπος στην ουσία παραχώρησε την εκκλησιαστική περιουσία στο κράτος και μάλιστα σε αντάλλαγμα αυτής της παραχώρησης δόθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ορισμένα οικόπεδα που κατόπιν χτίστηκαν και αποτελούν τη λεγόμενη αστική περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει η περιουσία με την έννοια που φαντάζεται ο κόσμος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης έχει στην περιοχή της 28 ακίνητα τα οποία ανήκουν όλα και τα διαχειρίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος και όχι η τοπική μητρόπολη. 
Και πάλι κάτι που είπε ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ότι πρέπει να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την καταστροφή της οικονομίας του νησιού. Πιστεύετε ότι και εδώ πρέπει, όσοι διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις, να λογοδοτούν; 
Βεβαίως. Αυτό δεν είναι θέμα εκδίκησης αλλά είναι θέμα δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση κάποιου, εάν παρανομήσει, πρέπει να λογοδοτήσει και ανάλογα να κριθεί. 
Πώς βλέπετε τη δικαστική κρίση που έχει ήδη υπάρξει για δύο πρόσωπα της πόλης μας, που τα γνωρίζετε: τον πρώην δήμαρχο, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, και τον πρώην περιφερειάρχη, Παναγιώτη Ψωμιάδη; 
Και τους δύο τους γνώρισα κατά την άσκηση των καθηκόντων μου τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο καθένας είχε το θεσμικό του ρόλο. Για τον τέως δήμαρχο, υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Δε μου επιτρέπεται να την κρίνω. Ωστόσο, σε ανθρώπινο επίπεδο εκφράζω τη συμπάθειά μου και την πεποίθησή μου ότι, κατά την άσκηση των προηγούμενων καθηκόντων του, προσέφερε και στην πόλη και στην πατρίδα. Για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, το θέμα για το οποίο εξέπεσε του αξιώματός του αφορά μία μείωση προστίμου σε ένα βενζινοπώλη που είχε και προβλήματα υγείας. Θεωρώ αυτό που θεωρεί και η πλειοψηφία του κόσμου, ότι δεν έπραξε κάτι κακό. Ορισμένοι θεωρούν, επειδή έχουν δημοσιευτεί πολλές φωτογραφίες σε κοινές εκδηλώσεις που παρευρέθηκα με τον τέως δήμαρχο και τον τέως περιφερειάρχη, ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση. Ο καθένας εκπροσωπούσε το θεσμό που υπηρετούσε και τίποτα περισσότερο. 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η μητρόπολη Θεσσαλονίκης πώς εννοεί τη βοήθειά της προς τον κόσμο; 
Εχουμε τα προβλήματά μας και εμείς όπως και όλος ο κόσμος, όπως και οι Κύπριοι τώρα, και μέσα σ' αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να παρέχουμε μία βοήθεια με σύνθημα που πήρε και διαστάσεις: Κανείς νηστικός στη Θεσσαλονίκη. Εχουμε αυτήν τη στιγμή 14 συσσίτια, το μεγαλύτερο είναι στην οδό Αμύντα, του Αγίου Δημητρίου, με 300 μερίδες φαγητό την ημέρα. Είναι το μόνο σε συνεργασία με το δήμο. Εχουμε στον Προφήτη Ηλία με 200 μερίδες την ημέρα και άλλα που έχουν μεταξύ 120, 150 μέχρι 200 μερίδες την ημέρα. Αντιμετωπίσαμε έκτακτες περιστάσεις πολιτών πληρώνοντας το χαράτσι της ΔΕΗ, ώστε να έχουν φως, με αποδεικνυομένη, όμως, την ανεργία του αρχηγού της οικογένειας και παίρνοντας υπόψη τη φορολογική δήλωση. Αυτό έγινε σε αρκετές περιπτώσεις. Επίσης, δώσαμε έκτακτα επιδόματα και εμείς ως μητρόπολη και τα φιλόπτωχα ταμεία των 43 ενοριών μας, μέχρι 50 και 100 ευρώ κατά περίπτωση. Επίσης, πήρα την απόφαση ως πρόεδρος του «Παπαφείου» και ανοίξαμε ένα οίκημα, το «Φιλοξενείον», που υπήρχε εντός του χώρου, με τη βοήθεια του δήμου το επισκευάσαμε και κάθε βράδυ μένουν άστεγοι που έχουν ανάγκη, κάνουν το μπάνιο τους και φεύγουν το πρωί. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας, πληρώσαμε σε ορισμένα ξενοδοχεία την παραμονή αστέγων. 
Ας πούμε ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης βλέπει τους βουλευτές να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, στην Αγία Τριάδα και όχι στο Σύνταγμα. Στο μυαλό του αυτό ταυτίζει την Ελλάδα με ακραίες ισλαμικές χώρες, όπως το Ιράν. Μήπως θα έπρεπε επιτέλους να γίνει ο διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας; 
Επειδή είμαι πλέον από τους παλαιότερους ιεράρχες, θυμάμαι ότι αυτό συζητιόταν από την εποχή του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Την είχε πει μάλιστα και τη φράση που είπατε εσείς. Πολλές φορές λέγεται και δε γίνεται. Είναι δύσκολο. Και αυτό, γιατί, πρώτον, αντίθετα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το ποσοστό του πληθυσμού που τουλάχιστον είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι είναι 95%. Δεύτερον, υπάρχει μια ευγνωμοσύνη για την Εκκλησία, για τις θυσίες της, για τους αγώνες της, που βοήθησε να κρατηθεί η γλώσσα και η θρησκεία για 400 χρόνια. Τρίτον, αυτήν τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι, αν θέλει κάποιος, ορκίζεται στην Αγία Τριάδα. Αν δε θέλει, ορκίζεται στη συνείδησή του. Είναι ελεύθερη επιλογή και είναι σεβαστή. Δεν υπάρχει ίχνος σύγκρισης μεταξύ της θρησκευτικότητας της ελληνορθόδοξης πίστης με όσα ισχύουν στο Ισλάμ, ιδιαίτερα σε κάποιες ακραίες μορφές του. Εκεί π.χ. σκότωσαν με λιθοβολισμό ένα κορίτσι επειδή είχε σχέσεις με ένα αγόρι. Σ' αυτά η Εκκλησία μας είναι πολύ ανοιχτή. Ωστόσο, ο χωρισμός που λέτε είναι δύσκολος. Αυτές είναι οι αντιστάσεις μας. Η φιλοπατρία, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη με την καθαρότητα που έχει και την ανιδιοτέλεια είναι τα εχέγγυά μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλοι έχουν άλλη άποψη. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στην ενθρόνιση του νέου Πάπα στη Ρώμη. Χίλια χρόνια, ώς το 1054, η Εκκλησία έζησε από κοινού και άλλα χίλια χρόνια ζει χωριστά. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να αποδώσει ο διάλογος περί ενότητας των Εκκλησιών ή είναι μια διαδικασία «να 'χαμε να λέγαμε»; 
Ο διάλογος πάντοτε είναι χρήσιμος. Τον είχε ξεκινήσει ο μεγάλος Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ενώ δεν οδήγησε σε θεαματικά αποτελέσματα,συνέτεινε στο να είναι πιο ήπιες οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών.Υποχώρησε η ουνία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Να γίνεται λοιπόν ο διάλογος, αλλά από πλευράς του πληρώματος της Εκκλησίας, υπάρχει μια δυσκολία να γίνουν παραχωρήσεις στα βασικά θέματα της Πίστεως. Να σας πω όμως ακόμη κάτι που είναι πολύ σημαντικό: το Βατικανό είναι κράτος, δεν είναι μόνον Εκκλησία. Εχει και στην Ελλάδα πρέσβη. Η ισχύς του είναι παγκόσμια. Εμείς είμαστε εθνικές Εκκλησίες. Αυτό είναι ένα μείον για την Ορθοδοξία. Γι' αυτό βλέπετε, ενώ ένας ήταν ο Πατριάρχης, ο Κωνσταντινουπόλεως, μόνον αυτός λέγεται Οικουμενικός, μετά έγινε και ο Ρωσίας λόγω πληθυσμού, ακολούθησαν και ο Βουλγαρίας, ο Ρουμανίας, ο Σερβίας. Ονομάστηκαν Πατριάρχες. Αυτή η πολυδιάσπαση δυσκολεύει τα πράγματα για να φτάσουν σε ένα σημείο, ιδιαίτερα από την πλευρά των φανατικών που δε θέλουν διάλογο με το Βατικανό. Ωστόσο με ένα πνεύμα ευαγγελικό και χριστιανικό, νομίζω ότι αυτός ο διάλογος αλλά και η επικοινωνία ιδιαίτερα σε μια τέτοια εόρτια στιγμή, είναι χρήσιμα.  
http://www.agelioforos.gr Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Όλες οι Κεντρικές Τράπεζες ανήκουν στην οικογένεια Rothschild εκτός απο τρείς!


Όλες οι Κεντρικές Τράπεζες ανήκουν στην οικογένεια Rothschild εκτός απο τρείς!


Το έτος 2000 υπήρχαν 7 χώρες στις οποίες η κεντρική τράπεζα δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ. Αυτές ήταν:

Afghanistan
Iraq
Sudan
Libya
Cuba
North Korea
Iran

Στην συνέχεια είχαμε το «τρομοκρατικό» χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και αμέσως μετά τον πόλεμο στις χώρες αυτές. Ο πόλεμος είχε σαν αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες των χωρών αυτών να ελέγχονται πλήρως απο την οικογένεια Ρόθτσιλντ και το Παγκόσμιο Τραπεζικό τους σύστημα. Το ίδιο έγινε και στην Γιουγκοσλαβία όπου η Κεντρική Τράπεζα της χώρας δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ και τους υπόλοιπους Εβραίους Διεθνείς Τραπεζίτες και έτσι εισέβαλλαν οι «δημοκράτες» κατ’εντολή των Ρόθτσιλντ. Μετά τους δυο αυτούς πολέμους έμειναν μόνο 5 χώρες που δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ:

Sudan
Libya
Cuba
North Korea
Iran

Όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν πόσο γρήγορα στήθηκε η Κεντρική Τράπεζα της Βενγκάζης. Επίσης κλάπηκε και ο τεράστιος θησαυρός που υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας απο τους χρόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμη. Μόνο 3 τράπεζες υπάρχουν πλέον που δεν ελέγχονται απο τους Ρόθτσιλντ:

Cuba
North Korea
Iran

Όπως καταλαβαίνετε αυτές οι χώρες αποτελούν και τον στόχο των Ρόθτσιλντ. ΟΜΩΣ στην Κούβα όπως έχουμε δημοσιεύσει παλαιότερα η "Επανάσταση" πραγματοποιήθηκε απο μερικούς συμπατριώτες των Ρόθτσιλντ (σ.σ:εβραϊκής καταγωγής δηλαδή). Διαβάστε εδώ

Το 1930: Η πρώτη παγκόσμια Τράπεζα των Ρόθτσιλντ ιδρύθηκε στην Βασιλεία της Ελβετίας και ήταν η «Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων»

ΠΗΓΗ    ΠΗΓΗ

Οι πλάνες ΜΕΡΙΚΩΝ νεοημερολογίτιων...Θαύματα και Ιερά Λείψανα... (Νο 1)


Οι πλάνες..Θαύματα και Ιερά Λείψανα... (Νο 1).
Η νέοημερολογίτικη εκκλησία (ν.ε.) της Ελλάδος, εκτός των αιρέσεων που έχει υιοθετήσει ως μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπως το ότι ο Πάπας είναι αλάθητος, είναι Πρώτος και επικεφαλής των χριστιανών επισκόπων επί της Γης και άλλα τέτοια μυθεύματα, διατηρεί στους κόλπους της πολλές πλάνες και αιρέσεις, ιδιαιτέρως στα πλατιά λαικά στρώματα... Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αδιαφορίας ΑΡΚΕΤων μισθωτών ιερέων και επισκόπων της, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ, αφού αποσχίστηκαν από την Εκκλησία Του Χριστού το 1924, εξαιτίας της αντικανονικής εισαγωγής του παπικού ημερολογίου στην Ορθόδοξη Λατρεία. Το οποίο είναι απορριπτέο και καταδικασθέν από 3 Πανορθόδοξες Συνόδους, (1583,1587,1593). Υπαγώμενοι δε στο υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων ως γνήσιοι υπάλληλοι του κράτους, απορροφήθηκαν από την επικρατούσα δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία και σε συνδυασμό με την σιγουριά του επαγγέλματος...(πια)... μισθός, ένσημα, επιδόματα, συντάξεις και όλα τα συναφή, σε εποχές που ο ελληνικός λαός δεν είχε να φάει, έχασαν κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Η έκπτωση από την Ορθοδοξία και η προδοσία των 30 αργυρίων, τους καθιστά ανήμπορους να βοηθήσουν αποτελεσματικά και Σωτήρια μία ψυχή... Εξ ού και το μέγα πνευματικό κενό, στην σύγχρονη κοινωνία, των ανύπαρκτων ψευδοποιμένων του Δημοσίου...


Πολλοί λέγουν πως το να πληρώνονται οι ιερείς δεν είναι μεμπτό. Άλλοι από άγνοια στα του ευαγγελίου και άλλοι υπηρετώντας σκοπιμότητες δόλιες και αντιχριστιανικές. Σ'εκείνους που από άγνοια υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, θα αναφέρουμε μόνο τα αδιάψευστα λόγια Του Δεσπότου Χριστού μας στην παραβολή του καλού ποιμένος. ''Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο ποιμένας και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει τον λύκο ερχόμενο, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει'' (Κατά Ιωάννην κεφ.10 στ.11,12). Απόλυτα και χωρίς θολές αοριστολογίες μοντέρνων θεολόγων, ρασοφόρων και μή, Ο Κύριος, μας λέγει πως δεν αναγνωριζει τους μισθωτούς ποιμένες ως ποιμένες... Αφού Ο Ίδιος Ο Κύριος δεν αναγνωρίζει τους έμμισθους επαγγελματίες, ως ιερείς του, πώς περιμένουν οι νεοημερολογίτες ρασοφόροι, να τους αναγνωρίσουμε εμείς ως άμισθοι ιερείς που ειμαστε και πιστοί στα Δόγματα και τις Παραδόσεις Της Εκκλησίας μας;;; Τόσο ενοχλούνται από τους απανταχού της Ελλάδος Γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς την στιγμή που έχουν την κρατική υπόσταση, τον κρατικό μισθό, την αναγνώριση του Πάπα ως αδελφών του, και επιπλέον τις μπίζνες με το Κατάρ, τις τράπεζες και άλλα ευαγή ιδρύματα;;; Μήπως τους ενοχλεί η διαφορά μας; Αν είναι αυτό, τότε το θέμα λύνεται εύκολα. Αρκεί να ομολογήσουν εγγράφως και εμπράκτως την Ορθόδοξη ομολογία Των Πατέρων, να επιστρέψουν στην εφαρμογή Του Ευαγγελίου, να αρνηθούν τον μισθό του κρατικού προυπολογισμού, εν ολίγοις να επιστρέψουν Στην Εκκλησία απ'όπου εφυγαν...

Και τότε ο λαός πάλι θα τους σεβαστεί, επιπλέον δε θα χρειάζονται πια τόση μελάνη να γράφουν για σύγχρονους δήθεν θαυματοποιούς αγίους, για ψεύτο-οράματα γεροντάδων που πληροφορήθηκαν πως Η Εκκλησία είναι στο Πατριαρχείο, και άλλα παρόμοια αστεία αλλά και τραγικά συνάμα, αφού αυτά διαβάζονται κι από ψυχές που δεν γνωρίζουν από εκκλησιαστική ιστορία και Διδασκαλία Χριστού, με αποτέλεσμα να πιστεύουν πως όπου υπάρχει θαύμα εκεί υπάρχει και Η Εκκλησία... Αυτή η λογική όμως ουδεμία σχέση έχει με την Ορθόδοξη θέση. Γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο, Εκκλησία θα ήταν και ο Παπισμός όπου έχουμε πολλά θαύματα και οράματα... Μόνο στην Παναγία της Λούρδης, χιλιάδες παπικοί προσκυνητές μιλούν κάθε χρόνο για προσωπικο θαύμα που θεωρούν πως βίωσαν προσευχόμενοι ενώπιον του αγάλματος Της... Οι μουσουλμάνοι της Θράκης ζητούν διάφορα από τον Αγιο Γεώργιο, κρεμόντας τα αιτήματα τους και τις προσευχές τους σ'ένα δέντρο, γραμμένα σε χαρτάκια... Πολλοί μιλούν για θαυμαστές θεραπείες δικών τους και προσωπικές σωτήριες παρεμβάσεις του Αγίου... Άρα με βάση την αιρετική διδασκαλία των νεοημερολογιτών θεολόγων, Εκκλησία είναι και ο μουσουλμανισμός!!! Επιπλέον οι ινδουιστές, θεωρούν τα ποντίκια, τις αγελάδες, και άλλα ζώα, ιερά, τον ποταμό Γάγγη ιερό επίσης, ομολογούν πολλά θαύματα στην ζωή τους από τα προκυνήματα τους στον εν λόγω ποταμό. Σημειώστε δε, πως χρησιμοποιούν τα μολυσμένα νερά του (από την καθημερινή ρίψη μισοκαμένων πτωμάτων, χημικών αποβλήτων, ούρων, κοπράνων κλπ) , για πόση θεραπευτική, πλύσιμο ματιών, όπως το ίδιο πράττουν και με τα ούρα των αγελάδων..! Παρά ταύτα δεν παθαίνουν τίποτα!!! Προφανώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει αναπτύξει άμυνες μετά από αιώνες τέτοιων συνηθειών. Οι ίδιοι όμως τα βιώνουν αυτά ως θαύματα. Με βάση την αιρετική σκέψη των νεοημερολογιτών θα πούμε, έχουμε θαύματα, άρα και Εκκλησία στον ινδουισμό;;; Επίσης πολλοί Άγιοι πλανήθηκαν από τέτοιου είδους οπτασίες, π.χ.ο Άγιος Ισαάκιος ο Έκλειστος, της Λαύρας του Κιέβου, που προσκύνησε τον διάβολο νομίζωντας ότι είναι Ο Δεσπότης Χριστός...


Οι Άγιοι ήταν απολύτως προσεχτικοί απέναντι σε θαύματα, οράματα, οπτάσιες και λοιπά φαινόμενα. Έτσι Η Παναγία μας ''διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής'' (Λκ. 2. 51 ) Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος. Μόνο σε ειδική περίπτωση απεκάλυψε (Β' Κορ. 12. 1-11). Και όλοι οι Άγιοι ήταν ταπεινοί και δεν φανέρωναν τις εκ Θεού οπτασίες και αποκαλύψεις (βλ.βίος Αγίου Αντωνίου, 39. ΒΕΠ τόμος 33, σελ.31). Έτσι,και δεν υπέπιπταν οι ίδιοι στην υπερηφάνεια, και απέφευγαν την λατρεία προς το πρόσωπο τους, κάτι που αντιθέτως σήμερα καλλιεργείται από την (ν.ε.) με την διαφήμιση κατά κόρον ψευδοαγίων γεροντάδων, και τέλος απέφευγαν το σκάνδαλο στους αρχάριους στην Πίστη. Η σκοπιμότητα όμως της (ν.ε.) δεν έχει όρια. Προκειμένου να κρατήσει την πελατεία της -έτσι βλέπει τον ελληνικό λαό- έχει επιδοθεί σ'έναν ατελέσφορο άγωνα αποδείξεως των αναποδείκτων... 
Με αποτέλεσμα να βλέπουμε επιβολή στην συνείδηση των χριστιανών, μέσω της διαφήμισης, αγίων που δεν είναι άγιοι...Σε κάποια Μονή της Μητρόπολης Φθιώτιδος βρεθηκε σώμα κοιμηθέντος ιερομονάχου,σε κατάσταση ημιαποσύνθεσης, και αυτό κατ'ευθείαν βαπτίστηκε από τα Μ.Μ.Ε. λείψανο αδιάφθορο... Τα χαρακτηριστικά ενός σώματος Αγίου που δεν εφθάρη είναι η γλυκιά όψη, το δέος που προκαλεί ένα τέτοιο θέαμα, και όχι το μακάβριο της ημιδιαλύσεως του σώματος και του προσώπου που αντικρύσαμε όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες μας... Κατόπιν σκέπασαν το πρόσωπο  του νεκρού το οποίο κάποιοι είπαν πως το παρατήρησαν να αποσυντίθεται ακόμα περισσότερο...  Βέβαια ο μηχανισμός αγιοποιήσεως της (ν.ε.) είχε καταφέρει να εφεύρει έναν ακόμη ''Άγιο'' πολλά υποσχόμενο, αφού τα πούλμαν είχαν ξεκινήσει ήδη τα νέα δρομολόγια τους προς τη Μονή, νέα εικονίδια του εν λόγω ιερομονάχου στην δέουσα τιμή βέβαια!!! Νέα βιβλία για το γεγονός, κλπ κλπ κλπ.


Για να μην αναφερθούμε στις δεκάδες εκδόσεις προφητειών σύγχρονων γεροντάδων που δεν είναι τίποτα παραπάνω από αντιγραφές προφητειών Αγίων Της Εκκλησίας μας, ή ψευδοπροφητείες που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ βέβαια (π.χ. η περίπτωση του στρατιωτικού Γράψα που δέχτηκε την ψευδοπροφητεία του μοναχού Παισίου, πως πριν πάρει σύνταξη θα μπεί στην Κωσταντινούπολη ως κατακτητής!!! Έχει πάρει σύνταξη βέβαια χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα... Το αυτό συνέβη και με την ταφή του εν λόγω μοναχού. Έσκαψε  εντός Αγίου Όρους 7 τάφους, ο ίδιος, με την προφητεία ότι θα ταφεί σε κάποιον απ'αυτούς... Τελικώς εκοιμήθη και ετάφη εκτός Αγίου Όρους..! Τέλος όλοι οι Άγιοι όπως είπαμε ήταν ταπεινοί και δεν απεκάλυπταν τι είχαν βιώσει σε σχέση με προσωπικές αποκαλυψεις. Αντιθέτως ο μοναχός Παίσιος μιλούσε για δικές του εμπειρίες ''θαυμάτων'' ανοικτά (π.χ. έλεγε ότι του εμφανιζόταν Η Παναγία και ότι έμοιαζε με την εικόνα Της Ιεροσολημήτισσας!!! )...Ας δούμε τις γνώμες δύο μόνο Αγίων για τα θαύματα, ώστε να αντιληφθούμε τις πλάνες των νεοημερολογιτών μοντέρνων θεολόγων, ρασοφόρων και μή. Καθώς και την παραπληροφόρηση μέσω των ψεύτικων αντιαιρετικών σάιτ που έχουν κατασκευάσει αιρετικοί και βλάσφημοι, έναντι Του Χριστού μας, νεοημερολογίτες.Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης γράφει σχετικά: Ακόμα κι αν δείς θαύμα ή άλλο σημείο από αιρετικό ή και άπιστο (!!!) να γίνεται, κατ'οικονομίαν Θεού, μην εκπλαγείς, ούτε να αμφισβητήσεις Την Ορθόδοξη Πίστη. Πολλές φορές η πίστη του προσευχομένου είναι που κάνει το θαύμα κι όχι η αξία του δήθεν ποιήσαντος το θαύμα. Γνωρίζουμε για κάποιον αιρετικό επίσκοπο στην πόλη της Κυζίκου, πνευματομάχο, που μετακίνησε ένα δέντρο μπροστά από την πόρτα του ναού του, γιατί έκρυβε το φως, μ'ένα του μόνο λόγο (!!!). Άλλη φορά έκανε με την προσευχή του να μιλησει νεκρός και να δηλώσει το χρηματικό ποσό που χρωστούσε στον δανειστή του... Όταν κοιμήθηκε ο αιρετικός επίσκοπος πολλά θαύματα και σημεία έγιναν στον τάφο του... Αιρετικός που κάνει θαύματα και προφητεύει, είναι σίγουρο ότι εμπαίζεται από τους δαίμονες,  κι ας νομίζει ότι Ο Θεός ενεργεί σ'αυτόν τα θαύματα... (Οδηγός Αναστασίου Σιναίτου, σελ.74 και 76) 

 Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ''Αυτό είναι το γνώρισμα της διαβολικής μεθόδου, το να κρύβει την αλήθεια κάτω απ'τήν πλάνη, χρησιμοποιώντας πολλά ομοιώματα της αλήθειας ώστε να κλέψει τις ψυχές των ευκολόπιστων''... (Ομιλία 46η, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον).

 Άρα λοιπόν το γνώρισμα της Ορθόδοξης Πίστης μας διασφαλίζει το θαύμα, ως εκ Θεού ερχόμενο, κι αυτό με προυποθέσεις. Δεν μας εξασφαλίζει το θαύμα την Ορθοδοξία όπως προσπαθούν να πλανήσουν το απλό πιστό οι πλανεμένοι νεοημ/τες προπαγανδιστές και εφευρέτες ''αγίων''... Σ'όλο τον κόσμο γίνονται θαύματα, παντού ορθόδοξοι είναι;; 


 Παπικοί, πεντηκοστιανοί, μουσουλμάνοι, ιεχωβαδες, βουδιστές, σιχ, και πόσοι άλλοι αιρετικοί και αρνητές Του Χριστού μας, όλοι αυτοί είναι Η Εκκλησία επειδή αυτό συμφέρει την αιρετική προπαγάνδα των οικουμενιστών νεοημερολογιτών;;; 

Ας δούμε τι λέγει σχετικά και ο ίδιος Ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο ώστε να κατανοήσουμε πόσο αντί ευαγγελική είναι σε ένα ακόμα θέμα η (ν.ε.). Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ.7 στ.22-23. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πουν: ''Κύριε, Κύριε δεν προφητεύσαμε στο όνομα σου; Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομα σου; Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομα σου;'' Και τότε θα τους πω κι εγώ: ''ποτέ δε σας ήξερα, φύγετε μακρυά μου εσείς που αντιστρατεύετε τον νόμο Του Θεού'' !!!

Αδιάφορο για Τον Κύριο το να κάνει κάποιος θαύματα.Δυστυχώς οι άνθρωποι όμως πλανώνται από τα ψευτοθαύματα και δεν μελετουν Τις Γραφές ώστε να έχουν τα σωστά κριτίρια... Η αλήθεια όμως για όλους εκείνους που δεν τηρούν την Ορθόδοξη διδασκαλία και τους νόμους Της Εκκλησίας Του είναι αυτή που μας λέει Ο Κύριος. Δε σας ξέρω !!! 

Την απάντηση μας την έδωσαν οι Άγιοι Της Εκκλησίας μας. Ο Ίδιος Ο Κύριος. Όποιος θέλει ακολουθεί την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, που την παρέλαβαν από τον Κύριο μας. Όποιος θέλει, την διαβολική διδασκαλία του αρχέκακου εχθρού και των συνειδητών ακολούθων του.

Μόνο ο διάβολος θα σχεδιάζε αυτό το ευρώ. Μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να ρυθμίσει τόσο έντεχνα το ενιαίο νόμισμα (ευρώ) άσχετων μεταξύ των κρατών, ώστε να εξασφαλίζεται η κυριαρχία ενός κράτους (Γερμανία) χωρίς να μπορούν τώρα πλέον τα υπόλοιπα να αντιδράσουν. Τα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης και ειδικά του Νότου έχουν πιαστεί στο αγκίστρι και όσο σπαρταράνε τόσο πιο πολύ τραυματίζονται και αγκιστρώνονται. Το αγκίστρι έχει δύο σκέλη, αφενός το υπερβολικό δημόσιο χρέος των κρατών και αφετέρου τη χρηματοπιστωτική φούσκα των τραπεζών τους. Η κυριαρχία της Γερμανίας εδώ είναι απόλυτη. Το ένα σκέλος το ελέγχει μέσω του δανεισμού από τον μηχανισμό της τρόϊκας και κυρίως μέσω των μνημονίων που υποχρεώνει τα κράτη να υπογράφουν και το άλλο, αυτό της φούσκας των τραπεζών, το ελέγχει μέσω της ρευστότητας από την ΕΚΤ, την οποία επίσης ελέγχει. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορεί να «σκάσει» οποιοδήποτε εθνικό τραπεζικό σύστημα θέλει, εκβιάζοντας το αντίστοιχο κράτος. Όλοι είδαμε τι έκανε στην Κύπρο. Η ΕΚΤ έχει θεσμοθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχει την αποκλειστική ευθύνη του συνόλου του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, κάτι που θα απάλλασσε τα κράτη και τους φορολογούμενους από αυτόν το βραχνά, αλλά να είναι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός σε βάρος κρατών και τραπεζών, χωρίς καμία ευθύνη, πλην αυτής της παροχής ρευστότητας κάτω από προϋποθέσεις που κάνουν εύκολη την επέμβαση της Γερμανίας. Τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, δεν τον θέλουν ούτε οι εθνικές πολιτικές και οικονομικές ολιγαρχίες, με πρώτες τις γερμανικές, γιατί θέλουν να κάνουν τα ντόπια παιχνίδια τους. Όμως η Γερμανία αφενός γνωρίζει πολλά για τους σκελετούς που κρύβουν στις ντουλάπες τους αυτές οι ολιγαρχίες, αφετέρου γνωρίζει τη θεσιλαγνία και το πάθος για εξουσία αυτών των ολιγαρχιών. Έτσι το παιχνίδι της γίνεται πολύ πιο εύκολο, γιατί μέσω αυτών των ολιγαρχιών, που σχηματοποιούν τα πολιτεύματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ελέγχει και τους λαούς οι οποίοι δεν μπορούν θεσμικά να αντιδράσουν. Μόνο λοιπόν ο διάβολος θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Ο Χίτλερ μοιάζει νηπιαγωγείο μπροστά σ’ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποιος πρέπει να σπάσει πρώτος την αλυσίδα του ευρώ που κρατά δεμένα τα κράτη και ανελεύθερους του λαούς της Ευρωζώνης. Είναι η μόνη λύση ας μην κρυβόμαστε. Η Ελλάδα δεν το τόλμησε, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Κύπρος το ίδιο. Δεν βλέπουμε ούτε τους Ιταλούς ικανούς για κάτι τέτοιο, παρά τις αερολογίες του Μπερλουσκόνι που τον έχουν στριμώξει δικαστικά και την πολιτική αδυναμία του Γκρίλο. Έτσι όμως όπως πάνε τα πράγματα, η βέβαιη κατά τα άλλα διάσπαση αυτής της Ευρωζώνης που θα απελευθερώσει τους λαούς, δεν προβλέπουμε να είναι μια ομαλή εξέλιξη. Μάλλον θα είναι ένα δράμα. Πέτρος Χασάπης 24gr


Μόνο ο διάβολος θα σχεδιάζε αυτό το ευρώ.


Μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να ρυθμίσει τόσο έντεχνα το ενιαίο νόμισμα (ευρώ) άσχετων μεταξύ των κρατών, ώστε να εξασφαλίζεται η κυριαρχία ενός κράτους (Γερμανία) χωρίς να μπορούν τώρα πλέον τα υπόλοιπα να αντιδράσουν.

Τα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης και ειδικά του Νότου έχουν πιαστεί στο αγκίστρι και όσο σπαρταράνε τόσο πιο πολύ τραυματίζονται και αγκιστρώνονται.

Το αγκίστρι έχει δύο σκέλη, αφενός το υπερβολικό δημόσιο χρέος των κρατών και αφετέρου τη χρηματοπιστωτική φούσκα των τραπεζών τους.

Η κυριαρχία της Γερμανίας εδώ είναι απόλυτη. Το ένα σκέλος το ελέγχει μέσω του δανεισμού από τον μηχανισμό της τρόϊκας και κυρίως μέσω των μνημονίων που υποχρεώνει τα κράτη να υπογράφουν και το άλλο, αυτό της φούσκας των τραπεζών, το ελέγχει μέσω της ρευστότητας από την ΕΚΤ, την οποία επίσης ελέγχει. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορεί να «σκάσει» οποιοδήποτε εθνικό τραπεζικό σύστημα θέλει, εκβιάζοντας το αντίστοιχο κράτος.

 Όλοι είδαμε τι έκανε στην Κύπρο. Η ΕΚΤ έχει θεσμοθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχει την αποκλειστική ευθύνη του συνόλου του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, κάτι που θα απάλλασσε τα κράτη και τους φορολογούμενους από αυτόν το βραχνά, αλλά να είναι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός σε βάρος κρατών και τραπεζών, χωρίς καμία ευθύνη, πλην αυτής της παροχής ρευστότητας κάτω από προϋποθέσεις που κάνουν εύκολη την επέμβαση της Γερμανίας.

Τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, δεν τον θέλουν ούτε οι εθνικές πολιτικές και οικονομικές ολιγαρχίες, με πρώτες τις γερμανικές, γιατί θέλουν να κάνουν τα ντόπια παιχνίδια τους. Όμως η Γερμανία αφενός γνωρίζει πολλά για τους σκελετούς που κρύβουν στις ντουλάπες τους αυτές οι ολιγαρχίες, αφετέρου γνωρίζει τη θεσιλαγνία και το πάθος για εξουσία αυτών των ολιγαρχιών. Έτσι το παιχνίδι της γίνεται πολύ πιο εύκολο, γιατί μέσω αυτών των ολιγαρχιών, που σχηματοποιούν τα πολιτεύματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ελέγχει και τους λαούς οι οποίοι δεν μπορούν θεσμικά να αντιδράσουν.

Μόνο λοιπόν ο διάβολος θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Ο Χίτλερ μοιάζει νηπιαγωγείο μπροστά σ’ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποιος πρέπει να σπάσει πρώτος την αλυσίδα του ευρώ που κρατά δεμένα τα κράτη και ανελεύθερους του λαούς της Ευρωζώνης. Είναι η μόνη λύση ας μην κρυβόμαστε. Η Ελλάδα δεν το τόλμησε, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Κύπρος το ίδιο. Δεν βλέπουμε ούτε τους Ιταλούς ικανούς για κάτι τέτοιο, παρά τις αερολογίες του Μπερλουσκόνι που τον έχουν στριμώξει δικαστικά και την πολιτική αδυναμία του Γκρίλο.

Έτσι όμως όπως πάνε τα πράγματα, η βέβαιη κατά τα άλλα διάσπαση αυτής της Ευρωζώνης που θα απελευθερώσει τους λαούς, δεν προβλέπουμε να είναι μια ομαλή εξέλιξη. Μάλλον θα είναι ένα δράμα.

Πέτρος Χασάπης


24gr..

''ΟΥΝΙΑ''.ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΥΤΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑ!ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' ΟΙ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ''ΟΥΝΙΑ'' ΕΙΝΑΙ ''ΛΥΚΟΙ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ'!!!!!..ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ''UNIA'',Η ΟΠΟΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ Η ''ΕΝΩΤΙΚΗ'' ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ.ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΠΑΠΙΚΗΣ ''ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ'' ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΥΤΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑ!ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' ΟΙ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ''ΟΥΝΙΑ'' ΕΙΝΑΙ ''ΛΥΚΟΙ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ'',ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΕΣΗ,ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΤΙΚΑ Η ''ΟΥΝΙΑ''!Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΛΑΤΕΡΑΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1215 ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΠΑ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ Δ',ΟΜΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΣΕΒΙΝ ΚΑΙ ΣΑΡΓΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ Γ',ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Η ''ΟΥΝΙΑ''' ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ ΤΗ ΔΟΛΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ!ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α',ΟΥΝΙΤΗΣ ''ΙΕΡΕΥΣ'' ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΣΥΜΒΑΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥΙΤΗ ΠΑΠΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΝΩ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ,ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΣ ΑΦΕΛΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ,ΕΞΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ''ΟΥΝΙΤΟΥ'' ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ!ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΔΙΑΚΑΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣ Ο ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ,ΑΜΕΣΑ ΕΓΕΡΘΕΙΤΕ ΚΑΘΟΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ''ΕΔΑΦΟΣ'' ΔΙΑ ΚΑΘ'ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ.....''ΜΑΥΡΟΥ'' ΠΑΠΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ''ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ'',ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ,ΑΓΙΑΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΣΑΦΕΣΤΑΤΩΣ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ''ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟ ΚΡΙΟ'' ΤΗΝ ΟΥΝΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ''ΚΥΡΙΕΥΣΟΥΝ'' ΤΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΟΜΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΕΚΤΗΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ.....ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΚΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ,ΜΕ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α' ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!!!!!ΕΠΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ,ΠΡΟΠΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΠΩΣ Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΜΕΣΩ ΤΟΥ ''ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ'' ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ,ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ...ΜΕ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΦΩΝΑΞΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.....''ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ,ΣΤΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΦΟΒΟΥ!''....ΜΕΘ' ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ....ΕΚ ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ.....

.
''ΟΥΝΙΑ''...ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ''UNIA'',Η ΟΠΟΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ Η ''ΕΝΩΤΙΚΗ'' ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ.ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΠΑΠΙΚΗΣ ''ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ'' ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΥΤΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑ!ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' ΟΙ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ''ΟΥΝΙΑ'' ΕΙΝΑΙ ''ΛΥΚΟΙ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ'',ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΕΣΗ,ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΤΙΚΑ Η ''ΟΥΝΙΑ''!Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΛΑΤΕΡΑΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1215 ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΠΑ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ Δ',ΟΜΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΣΕΒΙΝ ΚΑΙ ΣΑΡΓΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ Γ',ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Η ''ΟΥΝΙΑ''' ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ ΤΗ ΔΟΛΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ!ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α',ΟΥΝΙΤΗΣ ''ΙΕΡΕΥΣ'' ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΣΥΜΒΑΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥΙΤΗ ΠΑΠΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΝΩ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ,ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΣ ΑΦΕΛΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ,ΕΞΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ''ΟΥΝΙΤΟΥ'' ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ!ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΔΙΑΚΑΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣ Ο ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ,ΑΜΕΣΑ ΕΓΕΡΘΕΙΤΕ ΚΑΘΟΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ''ΕΔΑΦΟΣ'' ΔΙΑ ΚΑΘ'ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ.....''ΜΑΥΡΟΥ'' ΠΑΠΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ''ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ'',ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ,ΑΓΙΑΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΣΑΦΕΣΤΑΤΩΣ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ''ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟ ΚΡΙΟ'' ΤΗΝ ΟΥΝΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ''ΚΥΡΙΕΥΣΟΥΝ'' ΤΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΟΜΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΕΚΤΗΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ.....ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΚΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ,ΜΕ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α' ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!!!!!ΕΠΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ,ΠΡΟΠΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΠΩΣ Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΜΕΣΩ ΤΟΥ ''ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ'' ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ,ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ...ΜΕ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΦΩΝΑΞΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.....''ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ,ΣΤΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΦΟΒΟΥ!''....ΜΕΘ' ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ....ΕΚ ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ......

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γράφει στοὺς Κορινθίους ὅτι οἱ γυναῖκες κατὰ τὴν θεία λατρεία πρέπει νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι τους σκεπασμένο. Γιατί δὲν τὸ τηροῦν αὐτὸ σήμερα ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες γυναῖκες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν 1η πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ του (Κεφ.11,5), γράφει: «Πᾶσα γυνὴ προσευχομένη ἡ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἐαυτῆς· ἐν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξηυρημένῃ». Ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Οἱ γυναῖκες , θεωροῦνταν σεμνὲς ἐὰν ἐκάλυπταν τὴν κεφαλήν τους. Μία γυναίκα ποὺ ἐμφανιζόταν. μὲ ἀκάλυπτη τὴν κεφαλὴν ἐθεωρεῖτο ὅτι ἦταν ἐλευθερίων ἠθῶν (ἄσεμνη, ὄχι καλῆς διαγωγῆς). Ἄν, δὲ μία γυναίκα ἔπεφτε σὲ μοιχεία τῆς ἐξύριζαν τὰ μαλλιά. Γι' αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι ἐὰν μία γυναίκα ἐμφανίζεται στὴν ἐκκλησία χωρὶς κάλυμμα στὴν κεφαλήν, εἶναι σὰν νὰ ἔχει ξυρίσει τὰ μαλλιά της, πράγμα ποὺ θεωρεῖται προσβλητικό. Καὶ δὲν εἶναι καλὸ μία Χριστιανὴ νὰ δίνει κακὴ ἐντύπωση στὴν κοινωνία καὶ νὰ συμπεριφέρεται μὲ τρόπο ποὺ προκαλεῖ ἄσχημα σχόλια εἰς βάρος της. ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁρίζει ὡς χριστιανικὸ κανόνα οἱ γυναῖκες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους, ΚΑΙ σεμνὴ ἐνδυμασία γιὰ τὶς γυναῖκες, πρέπει νὰ τηρεῖται καὶ μάλιστα στὴν Ἑκκλησία. Ἑπομένως, θεωρεῖται ὅτι τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς τῶν γυναικῶν εἶναι ἀναγκαῖο καὶ αὐτὸ εἶναι δεῖγμα σεμνότητος, οἱ γυναῖκες εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους ὅταν μπαίνουν στὴν ἐκκλησία, οἱ Χριστιανὲς γυναῖκες πρέπει νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους στὴν Ἑκκλησία Δηλαδὴ εἶναι θέμα σεμνῆς συμπεριφορᾶς. Γι' αὐτὸ τὸ θέμα γράφει καὶ στὴν πρὸς Τιμόθεον 1ην ἐπιστολὴν του (Κεφ.2,9) «Οἱ γυναῖκες νὰ προσεύχονται μὲ κόσμια ἀμφίεση. Νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ περίτεχνες κομμώσεις ἢ χρυσὰ κοσμήματα ἢ μαργαριτάρια ἢ πολυτελῆ ἐνδύματα». Ὁ ναὸς εἶναι χῶρος ἱερός. Μὲ τὴν ἀνάλογη σεμνὴ ἐνδυμασία νὰ προσερχόμαστε στὴν Ἑκκλησία.

ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ..
ΠΑΡΑΔΗΓΜΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΑΣ .ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γράφει στοὺς Κορινθίους ὅτι οἱ γυναῖκες κατὰ τὴν θεία λατρεία πρέπει νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι τους σκεπασμένο. Γιατί δὲν τὸ τηροῦν αὐτὸ σήμερα ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες γυναῖκες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν 1η πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ του (Κεφ.11,5), γράφει: «Πᾶσα γυνὴ προσευχομένη ἡ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἐαυτῆς· ἐν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξηυρημένῃ». Ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Οἱ γυναῖκες , θεωροῦνταν σεμνὲς ἐὰν ἐκάλυπταν τὴν κεφαλήν τους. Μία γυναίκα ποὺ ἐμφανιζόταν. μὲ ἀκάλυπτη τὴν κεφαλὴν ἐθεωρεῖτο ὅτι ἦταν ἐλευθερίων ἠθῶν (ἄσεμνη, ὄχι καλῆς διαγωγῆς). Ἄν, δὲ μία γυναίκα ἔπεφτε σὲ μοιχεία τῆς ἐξύριζαν τὰ μαλλιά. Γι' αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι ἐὰν μία γυναίκα ἐμφανίζεται στὴν ἐκκλησία χωρὶς κάλυμμα στὴν κεφαλήν, εἶναι σὰν νὰ ἔχει ξυρίσει τὰ μαλλιά της, πράγμα ποὺ θεωρεῖται προσβλητικό. Καὶ δὲν εἶναι καλὸ μία Χριστιανὴ νὰ δίνει κακὴ ἐντύπωση στὴν κοινωνία καὶ νὰ συμπεριφέρεται μὲ τρόπο ποὺ προκαλεῖ ἄσχημα σχόλια εἰς βάρος της. ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁρίζει ὡς χριστιανικὸ κανόνα οἱ γυναῖκες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους, ΚΑΙ σεμνὴ ἐνδυμασία γιὰ τὶς γυναῖκες, πρέπει νὰ τηρεῖται καὶ μάλιστα στὴν Ἑκκλησία.
Ἑπομένως, θεωρεῖται ὅτι τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς τῶν γυναικῶν εἶναι ἀναγκαῖο καὶ αὐτὸ εἶναι δεῖγμα σεμνότητος, οἱ γυναῖκες εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους ὅταν μπαίνουν στὴν ἐκκλησία,
οἱ Χριστιανὲς γυναῖκες πρέπει νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους στὴν Ἑκκλησία
Δηλαδὴ εἶναι θέμα σεμνῆς συμπεριφορᾶς. Γι' αὐτὸ τὸ θέμα γράφει καὶ στὴν πρὸς Τιμόθεον 1ην ἐπιστολὴν του (Κεφ.2,9) «Οἱ γυναῖκες νὰ προσεύχονται μὲ κόσμια ἀμφίεση. Νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ περίτεχνες κομμώσεις ἢ χρυσὰ κοσμήματα ἢ μαργαριτάρια ἢ πολυτελῆ ἐνδύματα». Ὁ ναὸς εἶναι χῶρος ἱερός. Μὲ τὴν ἀνάλογη σεμνὴ ἐνδυμασία νὰ προσερχόμαστε στὴν Ἑκκλησία..