ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

«ΜΑΓΟΙ» ΒΙΑΖΑΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ! Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2012 12:48 newsbomb.gr Επί σχεδόν σαράντα χρόνια δύο Βρετανοί, μέλη μιας «σύναξης λευκών μάγων», κακοποιούσαν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια κατά τη διάρκεια παγανιστικών τελετών... Ο 72χρονος Πίτερ Πετρόσκι και ο 69χρονος Τζακ Κεμπ παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου για να λογοδοτήσουν για τα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξαν στην Κορνουάλη από το 1970 μέχρι το 2009. Οι δράστες φορούσαν ρόμπες «μάγων» κατά τη διάρκεια των τελετών χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και λιωμένο κερί κατά των θυμάτων τους. Πότιζαν τα κορίτσια με αλκοόλ, πριν τα αναγκάσουν να γδυθούν μπροστά στους «μάγους». Στο τέλος, τους έδιναν χρήματα και γλυκά για να εξαγοράσουν τη σιωπή τους. Ο Κεμπ αντιμετωπίζει 15 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών ηλικίας μεταξύ 3 και 15 ετών, ενώ ο Πετρόσκι τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία για βιασμό.


..«ΜΑΓΟΙ» ΒΙΑΖΑΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ!

1Επί σχεδόν σαράντα χρόνια δύο Βρετανοί, μέλη μιας «σύναξης λευκών μάγων», κακοποιούσαν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια κατά τη διάρκεια παγανιστικών τελετών...


Ο 72χρονος Πίτερ Πετρόσκι και ο 69χρονος Τζακ Κεμπ παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου για να λογοδοτήσουνγια τα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξαν στην Κορνουάλη από το 1970 μέχρι το 2009.

Οι δράστες φορούσαν ρόμπες «μάγων» κατά τη διάρκεια των τελετών χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και λιωμένο κερί κατά των θυμάτων τους.

Πότιζαν τα κορίτσια με αλκοόλ, πριν τα αναγκάσουν να γδυθούν μπροστά στους «μάγους». Στο τέλος, τους έδιναν χρήματα και γλυκά για να εξαγοράσουν τη σιωπή τους.

Ο Κεμπ αντιμετωπίζει 15 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών ηλικίας μεταξύ 3 και 15 ετών, ενώ ο Πετρόσκι τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία για βιασμό.

Τὰ 29 σημάδια ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν. παλαιά καὶ νέα τάξις by Φιλονόη Share on googleShare on facebookShare on twitterShare on bloggerMore Sharing Services Δὲν εἶναι προϊὸν φαντασίας πλέον. Οὔτε συνωμοσιολογίες. Κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;) ἔχουν φροντίσει νὰ μᾶς κλείσουν σὲ κλουβιὰ τέτοια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε οὔτε γιὰ μίαν ἀνάσα. Κάθε ἐπιθυμία, μόνον ἐπιθυμία, γιὰ ἀπελευθέρωσι, θὰ χαρακτηρίζεται ὥς διάθεσι γιὰ τρομοκρατία. Συνεπῶς θὰ διώκεται, πρὶν κἄν ἐκφραστῇ!!! Τί θά συμβῇ; Θά τά καταφέρουν; Ἤ ὄχι; Σήμερα παρουσιάζουμε τὰ 29 σημάδια ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ἤδη πολλὰ ἔχουν μπεῖ σὲ ἐφαρμογή… Ἁπλῶς πρέπει νὰ γίνουν περισσότερα… Πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ὅλοι… Χρειαζόμαστε λοιπὸν λίγο ἀκόμη χρόνο… Καὶ μετά… Φιλονόη. Τα 29 σημάδια που δείχνουν ότι η Νέα Τάξη μεταμορφώνει την κοινωνία σε μια πλήρως ελεγχόμενη μάζα The Daily sheeple Απόδοση: Ελλήνων Αφύπνιση Η παγκόσμια ελίτ επιθυμεί να ελέγχει στενά σχεδόν όλα όσα κάνουμε, λέμε και σκεφτόμαστε. Μόλις η ελίτ αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τυραννία της ανθρωπότητας που δεν θα έχουμε δει ποτέ πριν. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τον όρο «τυραννία», σκέφτονται κακοποιούς με όπλα και δικτάτορες να δίνουν διαταγές στον πληθυσμό. Αλλά αυτό το σκεπτικό δεν αποτελεί το σχέδιο δράσης αυτής της ελίτ για την εκπλήρωση των στόχων της στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε πραγματικά ότι έχουμε την ελευθερία έκφρασης και ότι εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε τους δικούς μας ηγέτες, αλλά στο παρασκήνιο ασκούν «ήπιας δύναμης επιρροή» με έναν τρόπο που είναι εντελώς αδίστακτοι. Αυτή η παγκόσμια ελίτ χρηματοδοτεί τις πολιτικές εκστρατείες των πολιτικών μας, αυτοί κατέχουν σχεδόν το σύνολο των μεγάλων εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυτοί ασκούν πολύ αυστηρό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης και η ατζέντα τους προωθείται μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων σχεδόν σε κάθε έθνος στον πλανήτη. Αυτό που η παγκόσμια ελίτ κάνει φυσικά δεν είναι παράνομο. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί τις κυβερνήσεις και μέσω αυτών χρησιμοποιεί το νόμο για να επιτύχει τους σκοπούς της. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει μεγάλη αγάπη της ελίτ προς κάθε κυβέρνηση. Γι ‘αυτούς τους ανθρώπους, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο αποτελούν ένα όργανο ελέγχου. Όσο μεγαλύτερη είναι η κυβέρνηση, τόσο πιο εύκολο είναι να παρακολουθείται, και μέσα από την παρακολούθηση αυτή διευκολύνεται και ο έλεγχος των υπολοίπων, της μάζας, του απλού κόσμου…! Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα “ολοκληρωτικό δίκτυο κυριαρχικού ελέγχου” είναι υπό κατασκευή γύρω μας που είναι πολύ πέρα από οτιδήποτε είχε ποτέ ονειρευτεί ο Τζορτζ Όργουελ. Αυτό το σύστημα προχωρεί σε εκατοντάδες διαφορετικά μέτωπα, και αυτό γίνεται όλο και πιο αυστηρό και περιοριστικό με κάθε μέρα που περνά. Υπάρχουν πολλοί μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελίτ που πραγματικά πιστεύουν ότι μια καλά ελεγχόμενη κοινωνία που κυριαρχείται από κρατικά ιδρύματα που ελέγχονται με τη σειρά τους, είναι ό, τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ειλικρινά ότι η κοινωνία θα περιέλθει σε χάος, χωρίς να υπάρχει ένα ισχυρό χέρι να καθοδηγήσει τους πληθυσμούς σε αυτές τις στιγμές. Πολλοί από αυτούς πραγματικά είναι πεπεισμένοι ότι εκείνοι που είναι «φωτισμένοι» κάνουν μια ευγενή ενέργεια με την καθοδήγηση της ανθρωπότητας στο «λαμπρό μέλλον», που η ίδια η ελίτ έχει σχεδιάσει για αυτούς. Αλλά, φυσικά, οι γενικότερες ελευθερίες και οι ελευθερίες των απλών ανθρώπων πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες για να καταφέρουμε να εισέλθουμε στο “λαμπρό μέλλον”, κατά αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε σαν τα βοοειδή που πρέπει να σταβλίζονται για το καλό μας. Έτσι σκέπτεται η παγκόσμια ελίτ στην πραγματικότητα. Μόλις χάσουμε τις ελευθερίες μας, θα είναι σχεδόν αδύνατο να τις επαναφέρουμε πίσω. Και μόλις η ελίτ αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τυραννία της ανθρωπότητας σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ πριν. Τα ακόλουθα είναι 29 σημάδια που αποδεικνύουν ότι η παγκόσμια ελίτ μετασχηματίζει την κοινωνία σε ένα ολοκληρωτικό δίκτυο κυριαρχικού ελέγχου… 1. Ένα νέο νομοσχέδιο στην Γερουσία των ΗΠΑ θα επιτρέπει σε περισσότερες από 20 διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες να διαβάζουν τα e-mail των πολιτών χωρίς ένταλμα έρευνας . 2. Οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου νέας γενιάς που μπορούν να προσδιορίσουν ένα άτομο σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και “η αποστολή στις αρχές όλων των γνωστών πληροφοριών για όποιον εισέρχεται στον τομέα θέασης μιας τέτοιας φωτογραφικής μηχανής “οι οποίες τίθενται σε λειτουργία στη νότια Καλιφόρνια. 3. Ένα υπερσύγχρονο δίκτυο επιτήρησης γνωστό ως “ Trapwire ”έχει εγκατασταθεί σε μεγάλες πόλεις και σε” υψηλούς στόχους “σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι υπάρχει. 4. Αστυνομικά τμήματα σε όλη την Αμερική έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη επιτήρησης στον ουρανό πάνω από τις πόλεις. Η αλήθεια είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη επιτήρησης για να κατασκοπεύει τους αγρότες στην Αϊόβα και τη Νεμπράσκα . Θα μπορούσε να υπάρξει μια αποστολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή και που ίσως δεν θα μάθετε ποτέ. 5. Οι πολιτικοί γνωρίζουν περισσότερα για εσάς από ό, τι ποτέ πριν. Το ποσό των πληροφοριών που η εκστρατεία του Obama είχει συγκεντρώσει σχετικά με τους πιθανούς ψηφοφόρους είναι απολύτως τρομακτικό … Εάν ψηφίσατε αυτή τη σεζόν στις εκλογές, ο Πρόεδρος Ομπάμα είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει ένα αρχείο για σας. Η τεράστια βάση δεδομένων της εκστρατείας του περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με συνδρομές περιοδικών ψηφοφόρων, εγγραφές αυτοκινήτων, τιμές στέγασης και άδειες κυνηγιού, μαζί με σκορ εκτίμησης για το πόσο πιθανό ήταν να ψηφίσουν για την επανεκλογή του. 6. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συχνά πέντε ή δέκα χρόνια μπροστά από ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου στην εφαρμογή “Big Brother” και άλλων μέτρων αστυνομικού κράτους. Εκεί είναι τώρα παράνομο να προσβάλει κανείς κάποιον με την ομιλία του . Αν πείτε κάτι που είναι “πιθανό” να προσβάλει μια μουσουλμανική κοινότητα ή έναν ομοφυλόφιλο θα μπορούσατε να καταλήξετε να σέρνεστε μπροστά από ένα δικαστή. Είναι μόνο θέμα χρόνου προτού να δούμε αυτά τα είδη των νόμων σε όλο τον πλανήτη. Ισχύουν ήδη σε πολλές χώρες. 7. Θα μπορούσατε να φανταστείτε η κυβέρνηση σας να λέει ποια είναι η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι σας; Ένας νέος νόμος στη Γαλλία θα κάνει ακριβώς αυτό … Η θέρμανση σε ένα γαλλικό σπίτι θα μπορούσε να απαιτήσει σύντομα μια διαβούλευση φόρου εισοδήματος ή ακόμα και μια επίσκεψη στο γιατρό σύμφωνα με τη νομοθεσία για να αναγκάσει τη διατήρηση σε 46 δισεκατομμύρια δολάρια την αγορά ενέργειας των νοικοκυριών της χώρας. Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από την βουλή αυτό το μήνα θα καθορίζει τις τιμές που πληρώνουν τα σπίτια με βάση τους μισθούς, την ηλικία και το κλίμα. Βοηθητικά η Electricite de France και η GDF Suez θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ανταμείψουν τους καταναλωτές οι οποίοι διακόπτουν το ρεύμα και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και να τιμωρεί εκείνους που αποφασίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές ότι είναι σπάταλοι… 8. Οι γραφειοκράτες λατρεύουν να λένε στους άλλους πώς να τρέξει τη ζωή τους. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος στο Ορλάντο, Φλόριντα πρόσφατα διατάχτηκε να καθαρίσει το λαχανόκηπο που μεγάλωνε στην μπροστινή αυλή του. Θα φτάσουμε τελικά στο σημείο όπου ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας θα διευθετούνται από την κυβέρνηση; 9. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν το συνειδητοποιούν αυτό, αλλά το DNA σχεδόν κάθε νεογέννητου μωρού στην Αμερική συλλέγεται και αποθηκεύεται από την κυβέρνηση . Τι σχέδια έχουν για όλο αυτό το DNA; 10. Σε όλη την Αμερική, τα σχολεία αρχίζουν να απαιτούν από τους σπουδαστές να φέρουν αναγνωριστικά με RFID μικροτσίπ σε αυτά όπου και αν πηγαίνουν. Ευτυχώς, κάποιοι μαθητές αντιστέκονται … Στο Σαν Αντόνιο δευτεροετής φοιτητής ο οποίος αντιτίθεται στις μικροτσίπ ταυτότητες των φοιτητών που θα παρακολουθούν κάθε κίνηση τους έχει εμπνεύσει τον λόγο του σε 300 μαθητές σε μια τεράστια περιοχή, που τώρα αρνούνται να φορέσουν τα τσιπ αναγνώρισης για λόγουςθρησκευτικούς, καταπάτησης της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλεια των πολιτών και ανησυχία για καταπάτηση ελευθεριών. Επιπλέον, περίπου 700 άλλοι άνθρωποι έχουν υπογράψει τις αιτήσεις που αντιτίθενται στο πρόγραμμα με τα μικροτσίπ. 11. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη διασταύρωση μεταξύ του εκπαιδευτικού μας συστήματος και του συστήματος επιβολής δικαίου από ό, τι ποτέ πριν. Ένας αυξανόμενος αριθμός των σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αστυνομικούς περιαγωγής στους διαδρόμους τους, και σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 70.000 παιδιά πίσω από τα κάγκελα στην Αμερική. 12. Όταν βασίζεστε στη FEMA να σας φροντίσει, μπορεί κυριολεκτικά να νιώθετε σαν να είστε στη φυλακή. Το παρακάτω είναι μια περιγραφή του πώς είναι η ζωή σε ένα στρατόπεδο της FEMA που ιδρύθηκε στο New Jersey στον απόηχο του τυφώνα Sandy … “Καθισμένος εκεί χθες το βράδυ μπορείτε να δείτε την αναπνοή σας,” εκτοπισμένοι κάτοικοι δήλωσε ο Brian Sotelo στο Asbury Park Press. Ο Sotelo είπε πως υπήρχαν ελικόπτερα Blackhawk που περιπολούσαν στον ουρανό “όλη την ημέρα και τη νύχτα” και ένα μαύρο αυτοκίνητο με φιμέ παράθυρα έκανε έρευνες στο στρατόπεδο, ενώμε διαταγή κυβέρνησης κινούνταν με βαρύ εξοπλισμό στις σκηνές τη νύχτα. Σύμφωνα με την ιστορία, οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται καν να πλησιάσουν στο περιφραγμένο συγκρότημα, όπου γραμμές των εκτοπισμένων κατοίκων σχηματίζουν έξω από φορητές χημικές τουαλέτες. Οι φρουροί ασφαλείας υπήρχαν σε κάθε πόρτα, και οι κάτοικοι ακόμα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα ή τα ντους, χωρίς να παρουσιάζουν ταυτότητα… «Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε φυλακισμένοι,” δηλώνει ο Ashley Sabol στο Reuters. “Είναι κακό να το πω, αλλά ειλικρινά νιώθω σαν να είμαστε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.” 13. Το κινητό σας τηλέφωνο συλλέγει πληροφορίες για σας όπου κι αν πάτε, και οι αρχές επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τα δεδομένα των τηλεφώνων να σταλούν σε αυτές πάνω από ένα εκατομμύριο φορές το 2011 και μόνο. 14. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα iPhone app που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει όλους μας να τραβήξετε φωτογραφίες από “ύποπτη δραστηριότητα” και να αναφέρουμε τους γείτονές μας με τις αρχές. 15. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όλο και περισσότερο με τη χρήση spyware παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εργαζομένων τους, ενώ είναι στην εργασία. 16. Σύμφωνα με τρεις NSA πληροφοριοδότες , ο οργανισμός «έχει τη δυνατότητα να κάνει εξατομικευμένες αναζητήσεις, παρόμοια με το Google, για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο, μέσω των εν λόγω κριτηρίων, όπως διευθύνσεις στόχοι, περιοχές, χώρες και οι αριθμοί τηλεφώνου, καθώς και να παρακολουθήσουν τους καταλόγους, τα ονόματα, λέξεις-κλειδιά, φράσεις και τα e-mail. “ 17. Ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν κάθε ίχνος πληροφορίας σχετικά με εσάς. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εμπλέκονται στην « εξόρυξη δεδομένων μας ”είναι γνωστή ως Acxiom. Αποδεικνύεται ότι η Acxiom έδωσε πληροφορίες για περισσότερα από 190 εκατομμύρια άνθρωπους στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο … Η εταιρεία εντάσσεται σε μια κατηγορία που ονομάζεται μάρκετινγκ βάσης δεδομένων. Ξεκίνησε το 1969 ως μια στολή που ονομάζεται Δημογραφικά Inc, χρησιμοποιώντας τους τηλεφωνικούς καταλόγους και άλλα κυρίως χαμηλής τεχνολογίας εργαλεία, καθώς και έναν υπολογιστή, για να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους ψηφοφόρους και τους καταναλωτές για την άμεση εμπορία. Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, η Acxiom έχει λεπτομερώς καταχωρήσεις για περισσότερα από 190 εκατομμύρια ανθρώπους και 126 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ, και περίπου 500 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 23.000 servers σε Conway, ακριβώς βόρεια του Λιτλ Ροκ, συλλέγουν και αναλύουν «πράξεις» πάνω από 50 τρισεκατομμυρίων δεδομένων από ένα χρόνο. 18. Μας εκπαιδεύουν να εγκαταλείψουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας και την αξιοπρέπειά μας, στο όνομα της «ασφάλειας». Για παράδειγμα, ποια είναι η TSA που έκανε πρόσφατα μια γυναίκα που είχε πεθάνει από λευχαιμία ήταν absoutely ντροπή … 19. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα , σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των Αμερικανών θα ήταν πρόθυμο να υποβληθεί σε ” TSA αναζήτηση κοιλότητας στο σώμα ” για να πετάξει. 20. Οι αρχές επιβολής του νόμου σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα οδηγήσει στην ύπαρξη οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα διακριτικά που θα ψάχνουν μέσα στα αυτοκίνητα σας, ακόμα και κάτω από τα ρούχα σας χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία οπισθοσκέδασης που χρησιμοποιείται σήμερα από την TSA στα αεροδρόμια των ΗΠΑ … Οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές που πρόκειται να ενταχθούν στο στρατό των ΗΠΑ στην ανάπτυξη American Science & Engineering του Ζ Vans οπισθοσκέδασης, ή ακτινοβολία των κινητών οπισθοσκέδασης ακτίνων-Χ. Αυτά είναι ό, τι TSA αξιωματούχοι αποκαλούν “η καταπληκτική ραδιενεργών genital θεατή,” τώρα εμφανίζονται σε αεροδρόμια γύρω από την Αμερική, ιονίζουσα τα απόκρυφα μέρη των παιδιών, των ηλικιωμένων, και εσείς (ναι εσείς). Αυτά τα pornoscannerwagons θα μοιάζουν τακτική ανώνυμες φορτηγά, και θα δρόμους κρουαζιέρα της Αμερικής, αδιακρίτως ανταλλαγής κίνησης μέσα από τα αυτοκίνητα (και ρούχα) του καθένα στην περιοχή των ισχυρών του ισοτόπου-κανόνι. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Όπως AS & E αντιπρόεδρος του μάρκετινγκ Joe Reiss ΕΟΖ, “Από την άποψη της ιδιωτικής ζωής, είμαι πιεσμένοι για να δούμε ποια είναι η ανησυχία ή ένσταση θα μπορούσε να είναι.” 21. Μια εταιρεία που είναι γνωστή ως BRS Labs έχει αναπτύξει «κάμερες παρακολούθησης προ-εγκλήματος”, που υποτίθεται ότι μπορεί να προσδιορίσει εγκληματική δραστηριότητα προτού να συμβεί. Αυτές οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε κύριους κόμβους μεταφοράς σε όλο το Σαν Φρανσίσκο . 22. Σύμφωνα με το Gizmodo , το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σύντομα θα χρησιμοποιεί λέιζερ που βασίζεται σε σαρωτές που μπορούν να ανιχνεύσουν το σώμα σας, τα ρούχα σας και τις αποσκευές σας από 164 πόδια (50 μέτρα) μακριά … Μέσα στο επόμενο έτος ή δύο, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα γνωρίζει άμεσα τα πάντα για το σώμα, τα ρούχα σας, και τις αποσκευές με ένα νέο λέιζερ με βάση το μοριακό σαρωτή που θα εκτοξεύεται από 164 πόδια (50 μέτρα). Από τα ίχνη των φαρμάκων ή πυρίτιδας στα ρούχα σας σε ό, τι έπρεπε για πρωινό στο επίπεδο αδρεναλίνης στο σώμα σας-παράγοντες θα είναι σε θέση να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, χωρίς καν να σας αγγίξει. Και χωρίς να το γνωρίζετε. Η τεχνολογία είναι τόσο απίστευτα αποτελεσματικό ότι, το Νοέμβριο του 2011, οι εφευρέτες της έχουν ανατεθεί από την In-Q-Tel να συνεργαστούν με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. In-Q-Tel είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε “ το Φεβρουάριο του 1999 από μια ομάδα ιδιωτών , κατόπιν αιτήματος του διευθυντή της CIA και με την υποστήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ. “Σύμφωνα με την In-Q-Tel, είναι η γέφυρα μεταξύ του Οργανισμού και των νέων εταιρειών τεχνολογίας. Το σχέδιό τους είναι να εγκαταστήσουν αυτό το μοριακό επίπεδο σάρωση στα αεροδρόμια και τα σημεία διέλευσης των συνόρων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. 23. ένα σύνθετο δίκτυο των αυτόματων αναγνωστών πινακίδας που θα παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις των εκατομμυρίων οχημάτων που κινούνται μέσα και έξω από την Ουάσιγκτον και τα γύρω προάστια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει… 24. Το FBI ξοδεύει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να αναπτύξει ένα βιομετρικό σύστημα αναγνώρισης το οποίο θα αναφέρεται ότι είναι πολύ πιο εξελιγμένο από οτιδήποτε άλλο ότι η επιβολή του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ποτέ πριν …. Το αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών έχει αρχίσει να αναπτύσσει το νέο 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αναγνώρισης βιομετρικών Next Generation (NGI) σύστημα. Στην ουσία, NGI είναι μια εθνική βάση δεδομένων της Mugshots, με σαρώσεις ίριδας, τα αρχεία DNA, τα δείγματα φωνής, και άλλα βιομετρικά στοιχεία, που θα βοηθήσει το FBI στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εγκληματιών – αλλά αυτό είναι το πώς αυτά τα βιομετρικά δεδομένα συλλαμβάνοται, μέσα από ένα πανεθνικό δίκτυο των καμερών και από βάσεις δεδομένων φωτογραφιών, που αυξάνει τους υποστηρικτές της προστασίας δεδομένων. Μέχρι τώρα, το FBI επικαλέστηκε την IAFIS, μια εθνική βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχει εδώ και καιρό αναθεωρηθεί. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το FBI έχει σε πιλοτική δοκιμή ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου - και σύντομα, οι ντετέκτιβ θα είναι επίσης σε θέση να κάνουν αναζήτηση στο σύστημα για άλλα βιομετρικά στοιχεία, όπως το DNA και τα αρχεία της ίριδας μέσα από σαρώσεις. 25. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι είστε «κακός», μπορεί να σας βάλει σε μια “no fly λίστα” που θα σας απαγόρευσει να πετάτε επ ‘αόριστον. Αυτό μπορεί να γίνει για σας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, και δεν θα σας πει ότι αυτό έχει συμβεί. Στην πραγματικότητα, ως ένα prepper ανακαλύφθηκε πρόσφατα , μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνο ότι είστε στον κατάλογο, όταν προσπαθείτε να επιβιβαστείτε σε πτήση. 26. Αυτοί που σέβονται την ατομική ελευθερία τώρα χαρακτηρίζονται ως “ εν δυνάμει τρομοκράτες ”σε επίσημα έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης. 27. Ένας πληροφοριοδότης της Εθνικής Φρουράς πρόσφατα αποκάλυψε ότι μέλη της μονάδας του είπαν ότι «την Ημέρα της Κρίσεως” θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «τρομοκράτες», όταν η πολιτική αναταραχή ξεσπά. 28. Μία οικογένεια στο Idaho πρόσφατα δέχτηκε στο σπίτι της εισβολή από μια ομάδα SWAT, επειδή ο υπολογιστής τους χαρακτηρίστηκε ως “συνταγματολόγοι ”. Μετά διαπιστώθηκε ότι κάποιος είχε τηλεφωνήσει και παραπονέθηκε για μια εγχώρια διαταραχή στη διεύθυνσή τους. 29. Σήμερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εντελώς ελεγχόμενα από μόλις έξι μεγάλες εταιρείες . Οι εν λόγω εταιρείες κατέχουν τηλεοπτικά δίκτυα, καλωδιακά κανάλια, κινηματογραφικά στούντιο, εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες και μεγάλο αριθμό από δημοφιλείς ιστοσελίδες. Ο τρόπος που σχεδόν κάθε Αμερικανός βλέπει τον κόσμο, συνεχώς επηρεάζεται από αυτές τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης κάθε μέρα. Παρακαλώ μοιραστείτε αυτή τη λίστα με όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Εμείς το κάνουμε απεγνωσμένα από ανάγκη να ξυπνήσει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη, τώρα που υπάρχει ακόμη χρόνος. Ἑλληνικὴ Ἀφύπνισις


Τὰ 29 σημάδια ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν.

Δὲν εἶναι προϊὸν φαντασίας πλέον. 
Οὔτε συνωμοσιολογίες.
Κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;) ἔχουν φροντίσει νὰ μᾶς κλείσουν σὲ κλουβιὰ τέτοια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε οὔτε γιὰ μίαν ἀνάσα.
 Κάθε ἐπιθυμία, μόνον ἐπιθυμία, γιὰ ἀπελευθέρωσι, θὰ χαρακτηρίζεται ὥς διάθεσι γιὰ τρομοκρατία. Συνεπῶς θὰ διώκεται, πρὶν κἄν ἐκφραστῇ!!!
Τί θά συμβῇ; Θά τά καταφέρουν; Ἤ ὄχι;
Σήμερα παρουσιάζουμε τὰ 29 σημάδια ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ἤδη πολλὰ ἔχουν μπεῖ σὲ ἐφαρμογή…
Ἁπλῶς πρέπει νὰ γίνουν περισσότερα… Πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ὅλοι… Χρειαζόμαστε λοιπὸν λίγο ἀκόμη χρόνο… Καὶ μετά…

Τα 29 σημάδια που δείχνουν ότι η Νέα Τάξη μεταμορφώνει την κοινωνία σε μια πλήρως ελεγχόμενη μάζα

 
 • Η παγκόσμια ελίτ επιθυμεί να ελέγχει στενά σχεδόν όλα όσα κάνουμε,  λέμε και σκεφτόμαστε.
 • Μόλις η ελίτ αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τυραννία της ανθρωπότητας που δεν θα έχουμε δει ποτέ πριν.
 Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τον όρο «τυραννία», σκέφτονται κακοποιούς με όπλα και δικτάτορες να δίνουν διαταγές στον πληθυσμό. Αλλά αυτό το σκεπτικό δεν αποτελεί το σχέδιο δράσης αυτής της ελίτ για την εκπλήρωση των στόχων της στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε πραγματικά ότι έχουμε την ελευθερία έκφρασης και ότι εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε τους δικούς μας ηγέτες, αλλά στο παρασκήνιο ασκούν «ήπιας δύναμης επιρροή» με έναν τρόπο που είναι εντελώς αδίστακτοι.
 
Αυτή η παγκόσμια ελίτ χρηματοδοτεί τις πολιτικές εκστρατείες των πολιτικών μας, αυτοί κατέχουν σχεδόν το σύνολο των μεγάλων εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυτοί ασκούν πολύ αυστηρό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης και η ατζέντα τους προωθείται μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων σχεδόν σε κάθε έθνος στον πλανήτη. Αυτό που η παγκόσμια ελίτ κάνει φυσικά δεν είναι παράνομο. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί τις κυβερνήσεις και μέσω αυτών χρησιμοποιεί το νόμο για να επιτύχει τους σκοπούς της. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει μεγάλη αγάπη της ελίτ προς κάθε κυβέρνηση. Γι ‘αυτούς τους ανθρώπους, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο αποτελούν ένα όργανο ελέγχου. Όσο μεγαλύτερη είναι η κυβέρνηση, τόσο πιο εύκολο είναι να παρακολουθείται, και μέσα από την παρακολούθηση αυτή διευκολύνεται και ο έλεγχος των υπολοίπων, της μάζας, του απλού κόσμου…!  
 
Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα “ολοκληρωτικό δίκτυο κυριαρχικού ελέγχου” είναι υπό κατασκευή γύρω μας που είναι πολύ πέρα από οτιδήποτε είχε ποτέ ονειρευτεί ο Τζορτζ Όργουελ. Αυτό το σύστημα προχωρεί σε εκατοντάδες διαφορετικά μέτωπα, και αυτό γίνεται όλο και πιο αυστηρό και περιοριστικό με κάθε μέρα που περνά.  Υπάρχουν πολλοί μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελίτ που πραγματικά πιστεύουν ότι μια καλά ελεγχόμενη κοινωνία που κυριαρχείται από κρατικά ιδρύματα που ελέγχονται με τη σειρά τους, είναι ό, τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ειλικρινά ότι η κοινωνία θα περιέλθει σε χάος, χωρίς να υπάρχει ένα ισχυρό χέρι να καθοδηγήσει τους πληθυσμούς σε αυτές τις στιγμές. 
 
Πολλοί από αυτούς πραγματικά είναι πεπεισμένοι ότι εκείνοι που είναι «φωτισμένοι» κάνουν μια ευγενή ενέργεια με την καθοδήγηση της ανθρωπότητας στο «λαμπρό μέλλον», που η ίδια η ελίτ έχει σχεδιάσει για αυτούς. Αλλά, φυσικά, οι γενικότερες ελευθερίες και οι ελευθερίες των απλών ανθρώπων πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες για να καταφέρουμε να εισέλθουμε στο “λαμπρό μέλλον”, κατά αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε σαν τα βοοειδή που πρέπει να σταβλίζονται για το καλό μας. Έτσι σκέπτεται η παγκόσμια ελίτ στην πραγματικότητα.  Μόλις χάσουμε τις ελευθερίες μας, θα είναι σχεδόν αδύνατο να τις επαναφέρουμε πίσω. Και μόλις η ελίτ αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τυραννία της ανθρωπότητας σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ πριν.
 
Τα ακόλουθα είναι 29 σημάδια που αποδεικνύουν ότι η παγκόσμια ελίτ μετασχηματίζει την κοινωνία σε ένα ολοκληρωτικό δίκτυο κυριαρχικού ελέγχου…
 
1.  Ένα νέο νομοσχέδιο στην Γερουσία των ΗΠΑ θα επιτρέπει σε περισσότερες από 20 διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες να διαβάζουν τα e-mail των πολιτών χωρίς ένταλμα έρευνας .
2.  Οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου νέας γενιάς που μπορούν να προσδιορίσουν ένα άτομο σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και “η αποστολή στις αρχές όλων των γνωστών πληροφοριών για όποιον εισέρχεται στον τομέα θέασης μιας τέτοιας φωτογραφικής μηχανής “οι οποίες τίθενται σε λειτουργία στη νότια Καλιφόρνια.
3.  Ένα υπερσύγχρονο δίκτυο επιτήρησης γνωστό ως “ Trapwire ”έχει εγκατασταθεί σε μεγάλες πόλεις και σε” υψηλούς στόχους “σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι υπάρχει.
4. Αστυνομικά τμήματα σε όλη την Αμερική έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν  μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη επιτήρησης  στον ουρανό πάνω από τις πόλεις. Η αλήθεια είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη επιτήρησης για να κατασκοπεύει τους αγρότες  στην Αϊόβα και τη Νεμπράσκα . Θα μπορούσε να υπάρξει μια αποστολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή και που ίσως δεν θα μάθετε ποτέ.
5.  Οι πολιτικοί γνωρίζουν περισσότερα για εσάς από ό, τι ποτέ πριν. Το ποσό των πληροφοριών που η εκστρατεία του Obama είχει συγκεντρώσει σχετικά με τους πιθανούς ψηφοφόρους είναι  απολύτως τρομακτικό 
Εάν ψηφίσατε αυτή τη σεζόν στις εκλογές, ο Πρόεδρος Ομπάμα είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει ένα αρχείο για σας. Η τεράστια βάση δεδομένων της  εκστρατείας του περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με συνδρομές περιοδικών ψηφοφόρων, εγγραφές αυτοκινήτων, τιμές στέγασης και άδειες κυνηγιού, μαζί με σκορ εκτίμησης για το πόσο πιθανό ήταν να ψηφίσουν για την επανεκλογή του.
6.  Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συχνά πέντε ή δέκα χρόνια μπροστά από ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου στην εφαρμογή “Big Brother” και άλλων μέτρων αστυνομικού κράτους. Εκεί είναι τώρα παράνομο  να προσβάλει κανείς κάποιον με την ομιλία του  . Αν πείτε κάτι που είναι “πιθανό” να προσβάλει μια μουσουλμανική κοινότητα ή έναν ομοφυλόφιλο θα μπορούσατε να καταλήξετε να σέρνεστε μπροστά από ένα δικαστή. Είναι μόνο θέμα χρόνου προτού να δούμε αυτά τα είδη των νόμων σε όλο τον πλανήτη. Ισχύουν ήδη σε πολλές χώρες.
7.  Θα μπορούσατε να φανταστείτε η κυβέρνηση σας να λέει ποια είναι η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι σας; Ένας  νέος νόμος στη Γαλλία  θα κάνει ακριβώς αυτό …
Η θέρμανση σε ένα γαλλικό σπίτι θα μπορούσε να απαιτήσει σύντομα μια διαβούλευση φόρου εισοδήματος ή ακόμα και μια επίσκεψη στο γιατρό σύμφωνα με τη νομοθεσία για να αναγκάσει τη διατήρηση σε 46 δισεκατομμύρια δολάρια την αγορά ενέργειας των νοικοκυριών της χώρας.
Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από την βουλή αυτό το μήνα θα καθορίζει τις τιμές που πληρώνουν τα σπίτια με βάση τους μισθούς, την ηλικία και το κλίμα. Βοηθητικά η Electricite de France και η GDF Suez θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ανταμείψουν τους καταναλωτές οι οποίοι διακόπτουν το ρεύμα και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και να τιμωρεί εκείνους που αποφασίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές ότι είναι σπάταλοι…
8.  Οι γραφειοκράτες λατρεύουν να λένε στους άλλους πώς να τρέξει τη ζωή τους. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος στο Ορλάντο, Φλόριντα πρόσφατα διατάχτηκε να καθαρίσει το λαχανόκηπο  που μεγάλωνε στην μπροστινή αυλή του. Θα φτάσουμε τελικά στο σημείο όπου ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας θα διευθετούνται από την κυβέρνηση;
9.  Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν το συνειδητοποιούν αυτό, αλλά το DNA σχεδόν κάθε νεογέννητου μωρού στην Αμερική συλλέγεται και αποθηκεύεται  από την κυβέρνηση . Τι σχέδια έχουν για όλο αυτό το DNA;
10.  Σε όλη την Αμερική, τα σχολεία αρχίζουν να απαιτούν από τους σπουδαστές να φέρουν αναγνωριστικά με  RFID μικροτσίπ  σε αυτά όπου και αν πηγαίνουν. Ευτυχώς, κάποιοι μαθητές  αντιστέκονται …
Στο Σαν Αντόνιο δευτεροετής φοιτητής ο οποίος αντιτίθεται στις μικροτσίπ ταυτότητες των φοιτητών που θα παρακολουθούν κάθε κίνηση τους έχει εμπνεύσει τον λόγο του σε 300 μαθητές σε μια τεράστια περιοχή, που τώρα αρνούνται να φορέσουν τα τσιπ αναγνώρισης για λόγουςθρησκευτικούς, καταπάτησης της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλεια των πολιτών και ανησυχία για καταπάτηση ελευθεριών. Επιπλέον, περίπου 700 άλλοι άνθρωποι έχουν υπογράψει τις αιτήσεις που αντιτίθενται στο πρόγραμμα με τα μικροτσίπ.
11.  Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη διασταύρωση μεταξύ του εκπαιδευτικού μας συστήματος και του συστήματος επιβολής δικαίου από ό, τι ποτέ πριν. Ένας αυξανόμενος αριθμός των σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αστυνομικούς περιαγωγής στους διαδρόμους τους, και σήμερα υπάρχουν  περισσότερα από 70.000 παιδιά  πίσω από τα κάγκελα στην Αμερική.
12.  Όταν βασίζεστε στη FEMA να σας φροντίσει, μπορεί κυριολεκτικά να νιώθετε σαν να είστε στη φυλακή. Το παρακάτω είναι μια περιγραφή του πώς είναι η ζωή  σε ένα στρατόπεδο της FEMA  που ιδρύθηκε στο New Jersey στον απόηχο του τυφώνα Sandy …
“Καθισμένος εκεί χθες το βράδυ μπορείτε να δείτε την αναπνοή σας,” εκτοπισμένοι κάτοικοι δήλωσε ο Brian Sotelo στο Asbury Park Press. 
Ο Sotelo είπε πως υπήρχαν ελικόπτερα Blackhawk που περιπολούσαν στον ουρανό “όλη την ημέρα και τη νύχτα” και ένα μαύρο αυτοκίνητο με φιμέ παράθυρα έκανε έρευνες στο στρατόπεδο, ενώμε διαταγή  κυβέρνησης κινούνταν με βαρύ εξοπλισμό στις σκηνές τη νύχτα. Σύμφωνα με την ιστορία, οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται καν να πλησιάσουν στο περιφραγμένο συγκρότημα, όπου γραμμές των εκτοπισμένων κατοίκων σχηματίζουν έξω από φορητές χημικές τουαλέτες. Οι φρουροί ασφαλείας υπήρχαν σε κάθε πόρτα, και οι κάτοικοι ακόμα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα ή τα ντους, χωρίς να παρουσιάζουν ταυτότητα…
«Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε φυλακισμένοι,” δηλώνει ο Ashley Sabol στο Reuters. “Είναι κακό να το πω, αλλά ειλικρινά νιώθω σαν να είμαστε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.”
13.  Το κινητό σας τηλέφωνο συλλέγει πληροφορίες για σας όπου κι αν πάτε, και οι αρχές επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τα δεδομένα των τηλεφώνων να σταλούν σε αυτές  πάνω από ένα εκατομμύριο φορές  το 2011 και μόνο.
14.  Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει  ένα iPhone app  που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει όλους μας να τραβήξετε φωτογραφίες από “ύποπτη δραστηριότητα” και να αναφέρουμε τους γείτονές μας με τις αρχές.
15.  Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όλο και περισσότερο  με τη χρήση spyware   παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εργαζομένων τους, ενώ είναι στην εργασία.
16.  Σύμφωνα  με τρεις NSA πληροφοριοδότες , ο οργανισμός «έχει τη δυνατότητα να κάνει εξατομικευμένες αναζητήσεις, παρόμοια με το Google, για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο, μέσω των εν λόγω κριτηρίων, όπως διευθύνσεις στόχοι, περιοχές, χώρες και οι αριθμοί τηλεφώνου, καθώς και να παρακολουθήσουν τους καταλόγους, τα ονόματα, λέξεις-κλειδιά, φράσεις και τα e-mail. “
17.  Ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν κάθε ίχνος πληροφορίας σχετικά με εσάς. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εμπλέκονται στην « εξόρυξη δεδομένων μας ”είναι γνωστή ως Acxiom. Αποδεικνύεται ότι η Acxiom έδωσε πληροφορίες για  περισσότερα από 190 εκατομμύρια άνθρωπους  στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο …
Η εταιρεία εντάσσεται σε μια κατηγορία που ονομάζεται μάρκετινγκ βάσης δεδομένων. Ξεκίνησε το 1969 ως μια στολή που ονομάζεται Δημογραφικά Inc, χρησιμοποιώντας τους τηλεφωνικούς καταλόγους και άλλα κυρίως χαμηλής τεχνολογίας εργαλεία, καθώς και έναν υπολογιστή, για να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους ψηφοφόρους και τους καταναλωτές για την άμεση εμπορία. Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, η Acxiom έχει λεπτομερώς καταχωρήσεις για περισσότερα από 190 εκατομμύρια ανθρώπους και 126 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ, και περίπου 500 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 23.000 servers σε Conway, ακριβώς βόρεια του Λιτλ Ροκ, συλλέγουν και αναλύουν «πράξεις» πάνω από 50 τρισεκατομμυρίων δεδομένων από ένα χρόνο.
18.  Μας εκπαιδεύουν να εγκαταλείψουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας και την αξιοπρέπειά μας, στο όνομα της «ασφάλειας». Για παράδειγμα, ποια είναι η TSA που έκανε πρόσφατα μια γυναίκα που είχε πεθάνει από λευχαιμία  ήταν absoutely ντροπή …
19.  Σύμφωνα με  μια πρόσφατη έρευνα , σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των Αμερικανών θα ήταν πρόθυμο να υποβληθεί σε ” TSA αναζήτηση κοιλότητας στο σώμα ” για να πετάξει.
20.  Οι αρχές επιβολής του νόμου σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα οδηγήσει στην ύπαρξη οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα διακριτικά που θα ψάχνουν μέσα στα αυτοκίνητα σας, ακόμα και κάτω από τα ρούχα σας χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία οπισθοσκέδασης  που χρησιμοποιείται σήμερα από την TSA στα αεροδρόμια των ΗΠΑ …
Οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές που πρόκειται να ενταχθούν στο στρατό των ΗΠΑ στην ανάπτυξη American Science & Engineering του Ζ Vans οπισθοσκέδασης, ή ακτινοβολία των κινητών οπισθοσκέδασης ακτίνων-Χ. Αυτά είναι ό, τι TSA αξιωματούχοι αποκαλούν “η καταπληκτική ραδιενεργών genital θεατή,” τώρα εμφανίζονται σε αεροδρόμια γύρω από την Αμερική, ιονίζουσα τα απόκρυφα μέρη των παιδιών, των ηλικιωμένων, και εσείς (ναι εσείς).
Αυτά τα pornoscannerwagons θα μοιάζουν τακτική ανώνυμες φορτηγά, και θα δρόμους κρουαζιέρα της Αμερικής, αδιακρίτως ανταλλαγής κίνησης μέσα από τα αυτοκίνητα (και ρούχα) του καθένα στην περιοχή των ισχυρών του ισοτόπου-κανόνι. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Όπως AS & E αντιπρόεδρος του μάρκετινγκ Joe Reiss ΕΟΖ, “Από την άποψη της ιδιωτικής ζωής, είμαι πιεσμένοι για να δούμε ποια είναι η ανησυχία ή ένσταση θα μπορούσε να είναι.”
21.  Μια εταιρεία που είναι γνωστή ως BRS Labs έχει αναπτύξει «κάμερες παρακολούθησης προ-εγκλήματος”, που υποτίθεται ότι μπορεί να προσδιορίσει εγκληματική δραστηριότητα προτού να συμβεί. Αυτές οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε κύριους κόμβους μεταφοράς  σε όλο το Σαν Φρανσίσκο .
22.  Σύμφωνα  με το Gizmodo , το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σύντομα θα χρησιμοποιεί λέιζερ που βασίζεται σε σαρωτές που μπορούν να ανιχνεύσουν το σώμα σας, τα ρούχα σας και τις αποσκευές σας από 164 πόδια (50 μέτρα) μακριά …
Μέσα στο επόμενο έτος ή δύο, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα γνωρίζει άμεσα τα πάντα για το σώμα, τα ρούχα σας, και τις αποσκευές με ένα νέο λέιζερ με βάση το μοριακό σαρωτή που θα εκτοξεύεται από 164 πόδια (50 μέτρα). Από τα ίχνη των φαρμάκων ή πυρίτιδας στα ρούχα σας σε ό, τι έπρεπε για πρωινό στο επίπεδο αδρεναλίνης στο σώμα σας-παράγοντες θα είναι σε θέση να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, χωρίς καν να σας αγγίξει.
Και χωρίς να το γνωρίζετε.
Η τεχνολογία είναι τόσο απίστευτα αποτελεσματικό ότι, το Νοέμβριο του 2011, οι εφευρέτες της  έχουν ανατεθεί από την In-Q-Tel  να συνεργαστούν με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. In-Q-Tel είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε “ το Φεβρουάριο του 1999 από μια ομάδα ιδιωτών  , κατόπιν αιτήματος του διευθυντή της CIA και με την υποστήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ. “Σύμφωνα με την In-Q-Tel, είναι η γέφυρα μεταξύ του Οργανισμού και των νέων εταιρειών τεχνολογίας.
Το σχέδιό τους είναι να εγκαταστήσουν αυτό το μοριακό επίπεδο σάρωση στα αεροδρόμια και τα σημεία διέλευσης των συνόρων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23.  ένα σύνθετο δίκτυο των  αυτόματων αναγνωστών πινακίδας που θα παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις των εκατομμυρίων οχημάτων που κινούνται μέσα και έξω από την Ουάσιγκτον και τα γύρω προάστια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει…
24.  Το FBI ξοδεύει  ένα δισεκατομμύριο δολάρια για  να αναπτύξει ένα βιομετρικό σύστημα αναγνώρισης το οποίο θα αναφέρεται ότι είναι πολύ πιο εξελιγμένο από οτιδήποτε άλλο ότι η επιβολή του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ποτέ πριν ….
Το αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών έχει αρχίσει να αναπτύσσει το νέο 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αναγνώρισης βιομετρικών Next Generation (NGI) σύστημα. Στην ουσία, NGI είναι μια εθνική βάση δεδομένων της Mugshots, με σαρώσεις ίριδας, τα αρχεία DNA, τα δείγματα φωνής, και άλλα βιομετρικά στοιχεία, που θα βοηθήσει το FBI στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εγκληματιών – αλλά αυτό είναι το πώς αυτά τα βιομετρικά δεδομένα συλλαμβάνοται, μέσα από ένα πανεθνικό δίκτυο των καμερών και από βάσεις δεδομένων φωτογραφιών, που αυξάνει τους υποστηρικτές της προστασίας δεδομένων.
Μέχρι τώρα, το FBI επικαλέστηκε την IAFIS, μια εθνική βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχει εδώ και καιρό αναθεωρηθεί. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το FBI έχει σε πιλοτική δοκιμή  ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου  - και σύντομα, οι ντετέκτιβ θα είναι επίσης σε θέση να κάνουν αναζήτηση στο σύστημα για άλλα βιομετρικά στοιχεία, όπως το DNA και τα αρχεία της ίριδας μέσα από σαρώσεις.
25.  Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι είστε «κακός», μπορεί να σας βάλει σε μια “no fly λίστα” που θα σας απαγόρευσει να πετάτε  επ ‘αόριστον. Αυτό μπορεί να γίνει για σας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, και δεν θα σας πει ότι αυτό έχει συμβεί. Στην πραγματικότητα, ως ένα prepper  ανακαλύφθηκε πρόσφατα , μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνο ότι είστε στον κατάλογο, όταν προσπαθείτε να επιβιβαστείτε σε πτήση.
26.  Αυτοί που σέβονται την ατομική ελευθερία τώρα χαρακτηρίζονται ως “ εν δυνάμει τρομοκράτες ”σε επίσημα έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης.
27.  Ένας πληροφοριοδότης της Εθνικής Φρουράς  πρόσφατα αποκάλυψε  ότι μέλη της μονάδας του είπαν ότι «την Ημέρα της Κρίσεως” θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «τρομοκράτες», όταν η πολιτική αναταραχή ξεσπά.
28.  Μία οικογένεια στο Idaho πρόσφατα δέχτηκε στο σπίτι της εισβολή από μια ομάδα SWAT, επειδή ο υπολογιστής τους χαρακτηρίστηκε ως “συνταγματολόγοι ”. Μετά διαπιστώθηκε ότι κάποιος είχε τηλεφωνήσει και παραπονέθηκε για μια εγχώρια διαταραχή στη διεύθυνσή τους.
29.  Σήμερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εντελώς ελεγχόμενα  από μόλις έξι μεγάλες εταιρείες . Οι εν λόγω εταιρείες κατέχουν τηλεοπτικά δίκτυα, καλωδιακά κανάλια, κινηματογραφικά στούντιο, εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες και μεγάλο αριθμό από δημοφιλείς ιστοσελίδες. Ο τρόπος που σχεδόν κάθε Αμερικανός βλέπει τον κόσμο, συνεχώς επηρεάζεται από αυτές τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης κάθε μέρα.
Παρακαλώ μοιραστείτε αυτή τη λίστα με όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Εμείς το κάνουμε απεγνωσμένα από ανάγκη να ξυπνήσει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη, τώρα που υπάρχει ακόμη χρόνος.

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο (Internet) Maitreya in Kenya with Christian minister Νικόλαος Ζήσης Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο (Internet) "το μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας"1 H εσχατολογική μορφή του Αντιχρίστου παρουσιάζεται από την εκκλησιαστική Παράδοση με τα μελανότερα χρώματα: «Εν τω μυστηριώδει τούτω ανθρώπω ουδέν το όσιον και ιερόν θα υπάρξη... Φέ­ρων εν εαυτώ πάσαν την ενέργειαν του Σατανά, θα επιδείξη δύναμιν μεν υπεράνθρωπον, χαρακτήρα δε και αισθήματα απάνθρωπα»2. Σ' αυτόν εφαρμόζεται η πλήρης αποδοχή της ψευδούς υποσχέσεως του σατανά «έσεσθε ως Θεοί» δια της γνώσεως3, διότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος που θα θελήσει να αντικαταστήσει το Θεό δια της δυνάμεως του Σατανά. Ο Θεός, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα επιτρέψει την εμφάνισή του για να κριθούν όσοι δεν θέλουν ούτως ή άλλως να σωθούν: ενώ στη Β' Παρουσία οι άπιστοι θα δικαιολογούνταν στο Χριστό λέγοντας «δεν πιστεύσαμε σε σένα επειδή έλεγες ότι είσαι Θεός», θα βρεθούν αναπολόγητοι, διότι θα αποδεχθούν ως Θεό τον Αντίχριστο, που μάλιστα δεν θα έλθει στο όνομα του Θεού Πατρός, αλλά στο δικό του4. Η Νέα Εποχή του Υδροχόου, κίνημα (ή δίκτυο κινημάτων) με δεκάδες εκατομμυρίων οπαδούς παγκοσμίως, έχει τις ρίζες του στην διδασκαλία δύο κυρίως ηγέτιδων της Θεοσοφικής Εταιρείας (ίδρυση 1875 Ν. Υόρκη ΗΠΑ), της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ (1831-1891), της και συνιδρύτριας της Θ.Ε., και της Αλίκης Μπέιλυ (1880-1949)5. Η Θεοσοφική Εταιρεία έθεσε εξ αρχής ως σκοπό της, σύμφωνα και με τα επίσημα κείμενά της α) την δημιουργία ενός πυρήνα της παγκοσμίου αδελφότητος της ανθρωπότητος χωρίς διάκριση φυλής, πίστεως, κάστας, φύλου ή χρώματος, β) την ενθάρρυνση της μελέτης της συγκριτικής θρησκειολογίας6, της φιλοσοφίας και της επιστήμης και γ) την εξερεύνηση των ανεξήγητων νόμων της φύσεως και των λανθανουσών στον άνθρωπο δυνά­μεων7. Παρομοίως η Νέα Εποχή, έχοντας ως άμεση πηγή τις ακόμη πιο προωθημένες αντιλήψεις της Αλίκης Μπέιλυ προωθεί μία οικονομικο-πολιτική και θρησκευτική ένωση της ανθρωπότητας, δίνοντας έμφαση στον αποκρυφισμό και την προσδοκία ενός «Χριστού», της νέας αστρολογικής εποχής του «Υδροχόου»8. Βεβαίως την πρώτη παγκοσμίως διαδεδομένη μορφή θρησκευτικού συγκρητισμού απετέλεσε η Μασονία, ο Ελευθεροτεκτονισμός, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που γνώρισε στα 1723 με το «σύνταγμα του Anderson». Η αποδοχή στις Στοές μελών από διάφορες θρησκευτικές κοινότητες σε συνδυασμό με την πίστη των Μασόνων ότι οι ίδιοι είναι «φωτισμένοι», ενώ όλοι οι αμύητοι στη Μασονία «βέβηλοι», δεικνύει ότι η Στοά επαγγέλεται «γνώση» και «φωτισμό» ανέφικτο στις άλλες εκκλησίες ή θρησκείες, και έτσι καθίσταται υπερθρησκεία. Η πίστη των μελών σε δόγματα ή θρησκείες υποτιμάται, καθώς η Μασονία περιορίζεται στην επίσημη γενική πίστη σε κάποιον «Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος», ενώ η έμφυτη ανθρώπινη ηθική και τα τεκτονικά μυστήρια θεωρούνται επαρκή για την τελειοποίηση και θέωση του ανθρώπου9. Και ενώ είναι δεδομένη η προέλευση των πρωτεργατών της Θεοσοφίας από κύκλους μασονικών στοών ή παραφυάδων τους10, ωστόσο δεν γνωρίζουμε από τα γνωστά μασονικά κείμενα κάποια προσμονή ενός Μεσσία, όπως συμβαίνει στη Θεοσοφία και τη «θυγατέρα» της, τη Νέα Εποχή. Κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις προσδοκίες των νεοεποχιτών για το «Χριστό» τους, όπως αυτές εκτίθενται στο Διαδίκτυο, προβαλλόμενες όμως όχι μόνον υπό τη δική τους οπτική γωνία, αλλά συγκρινόμενες με την Παράδοση της Εκκλησίας, δηλ. τη διδασκαλία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων. Ανεξαρτήτως από το αν κανείς εμπιστεύεται τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού και Θεού και τις προρρήσεις των Αγίων Πατέρων για τον τελικό Αντίχριστο, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα των περιγραφών του Αντιχρίστου τόσο από τους Αγίους, όσο και από τους υδροχοϊστές οπαδούς του «υιού της απωλείας». Και αν πάλι οι ίδιοι οι νεοεποχίτες κινούνται εν τω παρόντι στη σφαίρα της φαντασίας ή της παραπληροφόρησης, τίποτε δεν μας εμποδίζει να παρουσιάζουμε τις απόψεις τους και μόνον ως εκ μέρους τους επιθυμία και προσδοκία ενός παγκοσμίου πνευματικού ολοκληρωτισμού και ως προπαγάνδα που εξυπηρετεί μόνον τους δεδηλωμένους στόχους τους. εμείς επιμένουμε κυρίως στις μεσσιακές τους προσδοκίες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται. Στην ουσία οι προβλέψεις τους δεν είναι παρά η περιγραφή «από την άλλη πλευρά», όσων φοβερών θα προηγηθούν της Β' Παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά ταύτα τα εδώ γραφόμενα δεν αποσκοπούν ούτε σε μια συνθετική παρουσίαση του κινήματος της Νέας Εποχής, όπως προέκυψε από τα απ' αιώνων αποκρυφιστικά συστήματα - μυστικές εταιρείες και ανατολικές θρησκείες (αρχαίο γνωστικισμό, ινδουισμό, βουδισμό, καββάλα, Μασονία, Ροδόσταυρους, Θεοσοφική Εταιρεία κ.ά.), ούτε και σε γενική έκθεση της διδασκαλίας της Εκκλησίας περί Αντιχρίστου. Οι αναγωγές και συγκρίσεις με παγκόσμιες ενοποιητικές τάσεις σε πολλά πεδία (Παγκοσμιοποίηση, Οικουμενισμό, θρησκευτικό συγκρητισμό, πλανηταρχία ενός ανδρός, κ.ά.) και τον εξαπλούμενο στην τηλεόραση, τη μουσική, τον Τύπο και παντού αποκρυφισμό, επαφίενται και αυτές στη συνθετική και προσεκτική σκέψη του καλοπροαίρετου και «φρονίμως ως όφις» σκεπτόμενου αναγνώστη. Η αποτύπωση όσων σχεδιάζονται από τους αντιχρίστους ευελπιστεί να ανταποκριθεί στην παρότρυνση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων: «Ασφάλιζε, λοιπόν, τον εαυτό σου, άνθρωπε. γνωρίζεις τα σημάδια του Αντιχρίστου. και να μη τα θυμάσαι μόνος σου, αλλά να τα διαδίδεις σε όλους αφθόνως. Αν έχεις παιδί κατά σάρκα, να το νουθετείς από τώρα, αν δε εγέννησες κάποιον με την κατήχηση, και αυτόν να τον προφυλάττεις εκ των προτέρων, για να μη δεχθεί τον ψεύτικο σαν αληθινό. "διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη βρίσκεται σε ενέργεια"11»12. Και ενώ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, δεν πρέπει να προκαθορίζουμε πότε θα γίνουν αυτά, δεν πρέπει ωστόσο ούτε και να εφησυχάζουμε: «Και μη τολμήσεις να αποφανθείς για το πότε γίνονται αυτά, ούτε πάλι να κοιμηθείς ήσυχος, διότι λέγει "αγρυπνείτε, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει σε ώρα που δεν τον περιμένετε"13. Αλλά επειδή έπρεπε να μάθουμε τα σημάδια της συντελείας, και επειδή περιμένουμε τον Χριστό, για να μην πεθάνουμε εξαπατημένοι και πλανηθούμε από τον ψεύτη Αντίχριστο, οι Απόστολοι παρακινημένοι από θεία προαίρεση κατ' οικονομία έρχονται στον αληθινό διδάσκαλο και λέγουν "Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι της Παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος"14. Περιμένουμε να έλθεις και πάλι, αλλ' ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός15. Προφύλαξέ μας λοιπόν, για να μη προσκυνήσουμε άλλον αντί για σένα»16. Η παρουσίαση των απόψεων των νεοεποχιτών για τον «προ των πυλών» υδροχοϊκό «Χριστό» τους έγινε με βάση τα στοιχεία που διοχετεύει στο Διαδίκτυο ο κυριώτερος, ίσως, εκπρόσωπος του μεσσιανισμού της Νέας Εποχής, ο Λονδρέζος συγγραφεύς και ομιλητής Benjamin Creme. Η δράση του τα τελευταία 20 χρόνια περιλαμβάνει 300 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ομιλίες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επτά βιβλία περί του «Χριστού Μαϊτρέια» μεταφρασμένα σε επτά γλώσσες, και την από κοινού μαζί με το Τμήμα Δημοσίας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Department of Public Information at the United Nations) έκδοση του διεθνούς περιοδικού Share International μηνιαίως σε επτά τουλάχιστον γλώσσες σε 70 χώρες του κόσμου17. Κατωτέρω παρουσιάζονται εν πολλή-πολλή συντομία μόνο μερικές βασικές «θεολογικές» θέσεις της Ν. Εποχής, όπως προβάλλονται από τον Μπ. Κρεμ και τους ομοϊδεάτες του στο Share International, και αναδημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Οι διδασκαλίες ιδιαίτερα του Κρεμ, κατά τα λεγόμενά του, προέρχονται από πνευματική επικοινωνία του είτε με το «Διδάσκαλο Χριστό» Μαϊτρέια, είτε με άλλους «Διδασκάλους», και από παλαιότερες αποκρυφιστικές δοξασίες, δεν αποτελούν δηλαδή παρά καρπό κυρίως πνευματιστικών «επαφών», τ.έ. διδασκαλίες δαιμόνων. 1. Η «θεολογία» της Νέας Εποχής του Υδροχόου (New Age) Η Νέα Εποχή του Υδροχόου δεν παραδέχεται την ύπαρξη προσωπικού Θεού, πολύ περισσότερο την ύπαρξη Αγίας Τριάδος Προσώπων. Ο Θεός είναι το σύνολο όλων των νόμων και όλων των ενεργειών που κυβερνώνται από τους νόμους αυτούς και δημιουργούν ό,τι βλέπουμε ή δεν βλέπουμε. επίσης Θεός λέγεται το Κοσμικό Ον (Λόγος) που εμψυχώνει τον πλανήτη μας. Η αιθερική - φυσική έκφραση αυτού του πλανητικού Λόγου και Κύριος του κόσμου είναι ο Sanat Kumara , προερχόμενος από τον πλανήτη Αφροδίτη, ο οποίος ζει στο ενεργειακό κέντρο Shamballa, κάπου πάνω από την έρημο Γκόμπι της Κίνας. Υπάρχει ακόμη μία ομάδα ανώτερων εξελιγμένων όντων, διδασκάλων και μεμυημένων, πάλαι ποτέ κοινών ανθρώπων, που συναπαρτίζουν την Πνευματική Ιεραρχία (αλλιώς Λευκή Αδελφότητα, Κοινωνία των Πεφωτισμένων Νόων, Δυνάμεις του Φωτός, οι «Μαχάτμας») χωρισμένη σε 49 ομάδες, τα Ashram. Κάθε Ashram βρίσκεται και υπό την ηγεσία ενός Διδασκάλου της Σοφίας (Master of Wisdom). Η εκάστοτε κορυφή ολόκληρης της Ιεραρχίας αυτής λέγεται Χριστός ή Παγκόσμιος Διδάσκαλος ή Διδάσκαλος των Διδασκάλων, αξίωμα που κατέχει τώρα, για την αστρολογική εποχή του Υδροχόου, διαρκείας περίπου 2.150 ετών, ο Διδάσκαλος Μαϊτρέια, έχοντας την «ενέργεια του Κοσμικού Χριστού», τη «Συνείδηση Χριστού». Ο Χριστός δεν ταυτίζεται με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που οι Χριστιανοί νομίζουν ως Χριστό. Κατά καιρούς ανώτερα πνευματικά όντα, είτε ανθρώπινα είτε πλανητικά ή και κοσμικά, οι Avatar, ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της ανθρωπότητος για βοήθεια και συγκαταβαίνοντας, διδάσκουν στους ανθρώπους την οδό της εξελίξεως18. 2. Η ανθρωπολογία των νεοεποχιτών Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά Θεός, ένας σπινθήρας του Θεού (a spark of God)19. Η επίγνωση του Θεού δεν είναι παρά η επίγνωση του εαυτού μας20. Ο Νόμος της Αναγεννήσεως, της μετενσαρκώσεως, δεν έχει άλλο σκοπό παρά σταδιακώς, δια πολλών ζωών, να μας οδηγήσει στην ένωση και αφομοίωση με το Θεό21. Πέραν οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σώματος, πνεύματος, νου, υπάρχει ένας θείος Εαυτός (Self), το «Εγώ», το οποίο πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο να εκδηλωθεί. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ακολουθούμε ή να περιοριζόμαστε από άλλους: «Να είσαι ό,τι είσαι», «Be what you are» είναι το σύνθημα των νεοεποχιτών. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει δοθεί στον άνθρωπο είναι η ελευθερία, και ανώτατη ευλογία που μπορεί να επιτύχει είναι το αίσθημα της μοναξιάς22. Το πνευματικό στοιχείο δεν ταυτίζεται με το θρησκευτικό, αλλά περιλαμβάνει ακόμη και την επιστήμη23. Σταδιακώς δια της εξελίξεως η λατρεία, η ευλάβεια, πρέπει να δώσει τόπο στην γνώση και τον αποκρυφισμό24. Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα κατώτερα στοιχεία πρέπει σε τρία πράγματα να επικεντρωθεί: στη γνώση, την ανεξαρτησία, το περιβάλλον (awareness, detachment, environment). Μην ακολουθείτε τους άλλους25, άλλα και μην είστε αυτάρκεις στις απόψεις σας. αιτία όλων των κακών είναι η αντίληψη καθενός «έχω δίκιο, είμαι εντάξει». Η αυτάρκεια αυτή είναι το χειρότερο κακό26. Δεν υπάρχει αμαρτία, αφού είναι απλώς εφεύρεση της Εκκλησίας, παρά μόνον τελειότης και ατέλεια27. Ως κακό ορίζεται αυτό που αντιτίθεται στην εξελικτική διαδικασία, δηλ. την πορεία προς την κατά φύση θέωση του ανθρώπου και του κόσμου, την αποπνευμάτωση της ύλης28. 3. Η περί παρουσίας του Αντιχρίστου διδασκαλία των νεοεποχιτών Κάθε θρησκευτική κοινότητα περιμένει το Μεσσία της κατά τον ίδιο τρόπο, λέγουν οι νεοεποχίτες. Αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν που ευαγγελίζεται η Νέα Εποχή. Ο Χριστός των Χριστιανών στη Β' Παρουσία Του, ο αναμενόμενος Μεσσίας των Εβραίων, ο Ιμάμ Μαχντί των Μωαμεθανών, η μετενσάρκωση του Κρίσνα για τους Ινδούς και ο Πέμπτος Βούδδας (δηλ. ο «Μαϊτρέια»: «ο ευγενικός») των βουδδιστών δεν είναι παρά ένα και το αυτό πρόσωπο: ο Διδάσκαλος Μαϊτρέια που θα έλθει οσονούπω μεταξύ των ανθρώπων29. Ο «Χριστός» Μαϊτρέια έρχεται στους ανθρώπους ως άνθρωπος, όχι όμως ως οποιοσδήποτε άνθρωπος, αλλά άνθρωπος που έχει επιτύχει «την πληρότητα της θεότητος»30. Ήδη έχει κάνει 200 περίπου θαυματουργικές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη και έχει επιτελέσει πολλά «θαύματα» μεταξύ των οποίων εμφάνιση φωτεινών σταυρών, ανάβλυση υδάτων κ.ά. πολλά31. Ο «Χριστός Μαϊτρέια», προερχόμενος από τα Ιμαλάια, έχει διαπλάσει μόνος του σώμα (mayavirupa) που θα είναι κατάλληλο οικητήριό του ώστε να ζήσει με τους ανθρώπους στη Ν. Εποχή32. Ως Υδροχόος (Aquarius) έρχεται να πλημμυρίσει την ανθρωπότητα με νέες δυνάμεις: «Το έργο μου θα είναι να διοχετεύσω αυτά τα ύδατα της ζωής μέσα από σας. Εγώ είμαι ο υδροχόος. εγώ είμαι το σκάφος της αληθείας»33. Η προετοιμασία του ερχομού του έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και είναι όλα σχεδόν έτοιμα για την επικράτησή του, μόλις ο κόσμος αντιληφθεί την ανάγκη του ερχομού του για την καθιέρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ίση κατανομή των αγαθών «υπάρχει τώρα ένας τεράστιος στρατός για να ακολουθήσει την καθοδήγησή Του. σε κάθε χώρα εμφανίζονται, απαιτώντας δικαιοσύνη και ελευθερία». Είναι όλα τόσο σύμφωνα με το σχέδιο, ώστε λίγοι σήμερα μπορούν να αμφιβάλλουν πως κάποιο αόρατο χέρι, αυτό του Μαϊτρέια, καθοδηγεί τις εξωτερικές εξελίξεις34. Η επίσημη παγκόσμια εμφάνισή του θα γίνει σε μία συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον, την «Ημέρα της Ανακηρύξεως» (Day of Declaration), για να γνωρίσει όλη η υφήλιος την παρουσία του. η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη, διότι αλλιώς ο «Διδάσκαλος» θα περνούσε εν πολλοίς απαρατήρητος35. Η παρουσία του νεοεμφανιζόμενου «Χριστού» θα γίνει αισθητή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μέσω της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου, όπου θα προσκληθεί να μιλήσει σε παγκόσμια δορυφορική μετάδοση. Ο Μαϊτρέια στα ΜΜΕ δεν θα μιλήσει καθόλου, αλλά δια της μορφής του «τηλεπαθητικώς» θα απευθύνει στην ανθρωπότητα το μήνυμά του της δικαιοσύνης κ.λπ.. οι άνθρωποι θα καταλάβουν εσωτερικά το μήνυμά του στη γλώσσα τους και έτσι η ημέρα αυτή θα ομοιάζει με τη χριστιανική Πεντηκοστή. Σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα ΜΜΕ, η «Ημέρα της Ανακηρύξεως» θα δηλωθεί με ιδιαίτερο αισθητό (και σωματικά) τρόπο, με μία «επισκίαση» (overshadowing), ένα «αγκάλιασμα». Έτσι ο «Χριστός» Μαϊτρέια θα πείσει ακόμη και τους «φουνταμενταλιστές» Χριστιανούς που θα επισκιάσει, ότι ο πραγματικός Χριστός, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι ο ίδιος, και ότι είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, θρήσκους ή μη. Η παρουσία του θα συνοδευθεί από την εμφάνιση ιαματικών πηγών κατά εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο. Αυτά θα είναι και τα τρία σημεία της παρουσίας του36 και η αρχή του έργου του. Ο «Χριστός» δεν θα επιδιώξει την ανάληψη πολιτικών - κυβερνητικών καθηκόντων όταν, όμως, ζητηθεί η συμβουλή του για δυσεπίλυτα προβλήματα, θα βοηθήσει τους υπευθύνους να τα επιλύσουν37. Οι ηγέτες, πιεζόμενοι από τους λαούς, θα εφαρμόσουν τις συμβουλές του μετά από ένα παγκόσμιο οικονομικό «κραχ» με αρχή την Ιαπωνία, το οποίο ο Μαϊτρέια έχει ήδη προΐδει38. Άλλωστε έχει έλθει ήδη σε επικοινωνία με πολλούς ηγέτες και παράγοντες, η βοήθεια των οποίων θα ζητηθεί πριν την «Ημέρα της Ανακηρύξεως»39. Μετά την επιφανή παρουσία του ο Μαϊτρέια θα βοηθηθεί και από άλλους τρεις «Διδασκάλους», τον Κουτ Χουμί, τον Μορία και τον «Ιησού»40 (άλλωστε πολλαχού των κειμένων η εμφάνιση του υδροχοϊκού «Χριστού» θεωρείται ως το επιστέγασμα της εμφάνισης των «Διδασκάλων», της «εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας» [externalization of the Hierarchy]41). Επίσης θα βοηθηθεί από τα όντα που εμείς γνωρίζαμε ως τώρα ως εξωγήινους, οι οποίοι ωστόσο δεν είναι παρά αδελφοί μας στο διάστημα (Space Brothers) και οι οποίοι από τώρα φροντίζουν για τη διατήρηση της τροχιάς της γης και την αποσόβηση τρομερών οικολογικών καταστροφών42. Πλην αυτών, ο Μαϊτρέια θα συνοδεύεται και από το «Στρατό του Φωτός» (Army of Light), ένα «ουράνιο στρατό» αγγέλων (Devas) που θα βοηθήσει τη νίκη του έναντι του σκότους, στρατό αρχικώς αόρατο στους ανθρώπους43. Η παρουσία τους σημαίνει την έναρξη μιας νέας τάξεως (a new order) συνεργασίας αγγέλων και ανθρώπων με σκοπό τη θέωση44. Τα όντα αυτά του «φωτός», οι «Πρεσβύτεροι Αδελφοί» (Elder Brothers), ήδη φέρονται να λέγουν δια των νεοεποχιτών «μεσαζόντων» τους (κοινώς «μέντιουμ»): «Εμείς, οι Πρεσβύτεροι Αδελφοί σας είμαστε εδώ. έως τα αρχαία καταφύγια έχει προχωρήσει η κλήση: "επιστρέψτε, επιστρέψτε. η ώρα έχει φθάσει"· γι' αυτό λίγοι κάθε φορά ακολουθούμε προς τα πίσω τα βήματά μας επιστρέφοντας μια ακόμη φορά στον κόσμο των ανθρώπων. Ευχαρίστως το κάνουμε αυτό. ευχαρίστως δεχόμαστε την ευκαιρία να υπηρετήσουμε και να καλλιεργήσουμε. Η χαρά μας είναι αμείωτη καθώς βλέπουμε μπροστά τον κόσμο, καλωσορίζοντας τη νέα σχέση με τους ανθρώπους. Σε συνεργασία θα δημιουργήσουμε το ένδοξο μέλλον που περιμένει όλους τους ανθρώπους»45. Ο «Χριστός» Μαϊτρέια ισχυρίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία κατά των αντιπάλων του46. ωστόσο σε άλλα σημεία τονίζεται πως μόνο δύο δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι: αποδοχής του Μαϊτρέια ή παθητικής αναμονής των εξελίξεων47. Το «Ξίφος της διχοτομήσεως» (Sword of Cleavage), που είναι η αγάπη του, θα επιφέρει στον κόσμο πόλωση μεταξύ όσων θα αποδεχθούν τη νέα κατάσταση, και όσων θα εμμείνουν στις παλαιές οδούς της διασπάσεως, που αναπόφευκτα οδηγούν τον κόσμο στο χάος48. Την επικράτηση έναντι των «Δυνάμεων του Σκότους» του παλαιού πολιτισμού θα την επιτύχουν οι «Δυνάμεις του Φωτός»49. Ο Μαϊτρέια θα επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερη ρήξη50. «Πολλοί θα με αποδεχθούν, αλλά όχι όλοι. Ωστόσο, ο Στρατός μου του Φωτός οπωσδήποτε θα θριαμβεύσει», φέρεται να λέγει ο Μαϊτρέια51. Και αυτό, βέβαια, «πάρτε το όπως θέλετε», θα συμπληρώναμε εμείς, έχοντας ιδιαίτερα υπ' όψιν ότι οι εμμένοντες στα παλαιά σχήματα θεωρούνται από τους νεοεποχίτες ως «αίτιοι συνεχών διαιρέσεων»52 και «ο χριστιανικός ολοκληρωτισμός» ως «ο τελευταίος που θα εκλείψει»53. Άλλωστε, «κακό» ονομάζεται από τη Νέα Εποχή ό,τι αντίκειται στην εξελικτική διαδικασία αποπνευματώσεως της ύλης. Το κράτος του Μαϊτρέια θα επιδείξει πρωτίστως μέριμνα για την αντιμετώπιση της πείνας παγκοσμίως, μέσω της ίσης κατανομής τροφίμων, και αμέσως μετά για την αντιμετώπιση των οικολογικών καταστροφών. Τη επιστασία των Ηνωμένων Εθνών, που θα αποτελέσουν την ενιαία κυβέρνηση όλου του κόσμου54, η διανομή των τροφίμων θα γίνεται με ένα παγκοσμίου ισχύος σύστημα ανταλλαγής αγαθών, που θα αντικαταστήσει το παρόν οικονομικό σύστημα, παρά τις αντιδράσεις μερικών τωρινών προνομιούχων, οι οποίοι θα παραμεριστούν55. Οι άνθρωποι δια της διαπιστώσεως ότι και η ίδια η γη, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι (αλλά και κάθε άλλο ον) είναι «Θεός», θα συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση τους με τη «Μητέρα» γη (the Great Mother of all). Αυτή δε, με τη σειρά της, θα αποκαλύψει στους ανθρώπους τους μυστικούς της νόμους, με τους οποίους ο άνθρωπος θα αποδειχθεί Θεός56. Η εγκληματικότητα θα εξαφα­νισθεί: δια της νέας «τεχνολογίας του φωτός», μόλις κάποιος αποπειραθεί να διαπράξει έγκλημα, θα «παγώνει» στη θέση του από τα μέσα ελέγχου. η τρομοκρατία θα εξαφανισθεί, διότι οι τρομοκράτες δεν θα έχουν που να κρυφθούν57. Ο Μαϊτρέια έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης. όταν δε αναλάβει την αποκατάσταση της ισορροπίας στον κόσμο δια της ειδικής προς τούτο ενέργειας (equilibrium) που έχει λάβει από τον Αβατάρ της Συνθέσεως, τότε θα είναι πέραν πάσης προσδοκίας η αύξηση της παραγωγής τροφίμων στον πλανήτη58. Η παραμονή του Μαϊτρέια στον κόσμο θα διαρκέσει καθ' όλη την εποχή του Υδροχόου, για τα επόμενα 2.500 χρόνια59. Σταδιακώς θα αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα διάφορες αλήθειες, αρχίζοντας από αυτές της ενότητος των ανθρώπων, της ψυχής, του διαμοιρασμού των αγαθών, του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος (δηλ. του κάρμα), της μετενσαρκώσεως, της αθωότητας60. Κάποτε θα φύγει από τη γη για να επιστρέψει στο τέλος του εβδόμου «κοσμικού κύκλου», ως ανώτερος, «κοσμικός Μαϊτρέια»61. Τον Μαϊτρέια, επειδή έχει την ικανότητα να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται από το πουθενά, δεν μπορεί κανείς επ' ουδενί να τον βλάψει και βέβαια να τον θανα­τώσει62. Άλλωστε «ως Χριστός» έχει διέλθει ήδη δια του «μαθητού του Ιησού» τον «τέταρτο βαθμό μυήσεως» δηλ, την αυτοθυσία, τη σταύρωση. 4. Μαϊτρέια και Πάπας: «Διδάσκαλος και Υπηρέτης» Εξόχως ενδιαφέρουσα, όμως, και παρά πάσαν προσδοκίαν είναι η αποκάλυψη των νεοεποχιτών του Μπέντζαμιν Κρεμ για τον αναμενόμενο από αυτούς ρόλο του παπικού θεσμού στην προετοιμασία του ερχομού του Μαϊτρέια. Οι νεοεποχίτες διακρίνουν, όπως είπαμε, το πρόσωπο του Χριστού (Μαϊτρέια) από αυτό του ιστορικού Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ο άνθρωπος Ιησούς υπήρξε -κατ' αυτούς- η μετενσάρκωση του Ιησού του Ναυή, του Ησαΐα και του Ιησού που αναφέρεται στον Προφήτη Ζαχαρία63, και δέχθηκε την «επισκίαση» (overshadowing) του Χριστού Μαϊτρέια κατά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη64. Μετά τη σταύρωσή του μετενσαρκώθηκε στον Απολλώνιο Τυανέα65, οπότε και κατέστη «Διδάσκαλος» (Master Jesus) και μετέβη στις Ινδίες. Τα τελευταία 600 χρόνια είναι μετενσαρκωμένος σε σώμα Συρίου, και ζει στη Ρώμη από το 1984. Ανήκει στην «Πνευματική Ιεραρχία» (Spiritual Hierarchy) και δεν είναι παρά μαθητής και βοηθός του «Χριστού» Μαϊτρέια66. Η διοχέτευση στο Διαδίκτυο ενός νέου αρχείου το Φεβρουάριο του 2000 και ενός άλλου τον Απρίλιο του 2001 συμπλήρωσαν το μέχρι τότε πορτραίτο του «Ιησού». το πρώτο άρθρο, του Aart Jurriaanse, για τη σωτηρία της Δύσεως από τον «Διδάσκαλο Ιησού» λέγει τα εξής: «Όλο αυτό είναι η ευθύνη του Διδασκάλου Ιησού -και, τί έργο! Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόοδος και ελπίζει [ο «Ιησούς»] να έχει μεγαλύτερη επιτυχία μέσω μιας νέας προσέγγισης από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, ανοίγοντας το δρόμο επίσης στην Ευρώπη και την Αμερική για την επιστροφή του Χριστού. Προβλέπεται ότι ο Διδάσκαλος Ιησούς θα καταλάβει ακόμη το θρόνο του Πάπα Ρώμης και ότι από τη θέση εκείνη θα έχει τότε τη δυνατότητα να επανεμπνεύσει και να επαναπροσανατολίσει όλο το πεδίο της Χριστιανικής θρησκείας, εκτρέποντάς την από τις παρούσες πολιτικές και κοσμικές της τάσεις, προς μία περισσότερο πνευματική προσέγγιση»67. Στο δεύτερο άρθρο, ο ίδιος ο Μπ. Κρεμ επιβεβαιώνει τα λόγια του Jurriaanse: «Τώρα ζει [ο Ιησούς] σε σώμα Συρίου, που είναι ηλικίας περίπου 600 ετών, και έχει τη βάση του στη Ρώμη. Έχει, τα τελευταία 2000 χρόνια, εργασθεί σε στενώτατη σχέση με το Χριστό, σώζοντας το χρόνο και την ενέργειά του, όπου δυνατόν, και έχει να κάνει ειδική δουλειά με τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Είναι ένας από τους Διδασκάλους που πολύ σύντομα θα επιστρέψουν σε εξωτερική εργασία στον κόσμο, αναλαμβάνοντας το θρόνο του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη. Θα προσπαθήσει να μεταμορφώσει τις Χρ. Εκκλησίες, τόσο ώστε να είναι αρκετά "εύκαμπτες" στο να ανταποκριθούν ορθώς στη νέα πραγματικότητα που θα δημιουργήσει η επιστροφή του Χριστού και των Διδασκάλων»68. Ο «Ιησούς», ο οποίος έχει ήδη καθοδηγήσει πολλούς θεολόγους και κληρικούς κάθε ομολογίας στο ενδεδειγμένο μονοπάτι69 του «εσωτερισμού», θα παραμείνει στο πλευρό του Μαϊτρέια μετά την παγκόσμια ανακήρυξη του τελευταίου, συνεργαζόμενος με αυτόν και φανερώνοντας ότι είναι μαθητής του Μαϊτρέια, δίνοντας στο Ευαγγέλιο τη «σωστή», αποκρυφιστική του ερμηνεία70. Εις το εξής, στη Νέα Εποχή, χάρις στην παρουσία του ίδιου του Μαϊτρέια δεν θα χρειάζονται οι θεολόγοι και οι ιερείς για να ερμηνεύουν ή να παρερμηνεύουν τις διδασκαλίες του71. Η προσδοκία αυτή των νεοεποχιτών έχει την αφετηρία της στην περί θρησκείας αντίληψη της Νέας Εποχής, αντίληψη κληρονομημένη από τον ποικιλόμορφο γνωστικισμό, τον αποκρυφισμό (occultism), την Καββάλα (εβραϊκό αποκρυφισμό) τον Ελευθεροτεκτονισμό (Μασονία), τη Θεοσοφία και κάθε είδους «εσωτερισμό» (δηλ. τη γνώση των «μυστικών δυνάμεων» του ορατού και αοράτου κόσμου). Βάσει της αντιλήψεως αυτής όλες οι θρησκείες έχουν κοινό πυρήνα, κεκρυμμένο από τους απλούς πιστούς και διακριτό μόνον από τους μεμυημένους στη «γνώση». Ο πυρήνας αυτός είναι, όπως είδαμε -κατά τους νεογνωστικούς της Ν. Εποχής- η διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως Θεός, «σπινθήρ της Θεότητος» και ότι πρέπει να θέσει σε ενέργεια τις μυστικές θεϊκές του δυνάμεις. Η διδασκαλία των διαφόρων «Διδασκάλων» - ιδρυτών των θρησκειών παρανοήθηκε από τους οπαδούς τους, οι οποίοι μόνον λό­γω της παρανοήσεως αυτής αντιμάχονται οι μεν τους δε72. Σκοπός, λοιπόν, του Μαϊτρέια και των λοιπών "Διδασκάλων" δεν είναι η κατάργηση των θρησκειών, αλλ' η εκ νέου νοηματοδότησή τους και η ανάδειξη του κοινού τους νοήματος. έτσι θα προκύψει αναπόφευκτα μια ενιαία Παγκόσμια Θρησκεία (One World Religion)73, με ναούς πυραμιδοειδείς (τετραεδρικούς)74. Σημαντικό ρόλο, λοιπόν, αναμένεται να παίξει εδώ ο θεσμός του Πάπα, ως καθοδηγητού της διεσπασμένης Χριστιανοσύνης Δύσεως και Ανατολής προς την ενοποίηση (περιβεβλημένου, σημειώνουμε εμείς, την ισχύ του «αλαθήτου»). Άλλωστε και ο Μαϊτρέια, μετά την ημέρα της παγκόσμιας ανακηρύξεώς του, θα κάνει σειρά ταξιδιών ανά τον κόσμο κατά τα πρότυπα του Πάπα, με σκοπό να γίνει εγγύθεν γνωστός στους διαφόρους λαούς75. Επισκεπτόμενος τους ναούς που θα στήσει ο ίδιος, ο Μαϊτρέια θα μυήσει τους δεκτικούς της διδασκαλίας του στην πραγματικότητα που ο ίδιος φέρει. Οι Εκκλησίες, τα τζαμιά και οι άλλοι ναοί θα είναι κοινοί τόποι προσευχής όλων76. Ο Κρεμ ισχυρίζεται ότι έχει ήδη έλθει εις γνώση αξιωματούχων του Βατικανού η επί γης παρουσία του «Χριστού», δύο δε Καρδινάλιοι, μέλη της Κουρίας, της περί τον Πάπα Συνόδου, είναι οπαδοί του «Χριστού» Μαϊτρέια. Για το θέμα αυτό κληρικός του Βατικανού, επίσης οπαδός του Μαϊτρέια, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό National Examiner, τις απόψεις του οποίου το Βατικανό ωστόσο αρνήθηκε. Πάντως μετά την ημέρα της Διακηρύξεως ο Κρεμ ευελπιστεί πως ο Πάπας θα είναι στενός συνεργάτης του «Διδασκάλου Ιησού»77. Ωστόσο οι ορθόδοξοι Χριστιανοί ηγέτες (εννοεί μάλλον τους συντη­ρητικούς78 κάθε ομολογίας) είναι οι τελευταίοι που θα αποδεχθούν το Μαϊτρέια. ο οποίος δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά ο «Μεγάλος Αδελφός» της ανθρωπότητας79. Πέραν των ανωτέρω φημών και μόνον η γνωστή τοις πάσι πρωτοβουλία της «Αγίας Έδρας» στην προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και τις συμπροσευχές με βουδδιστές και μουσουλμάνους, είναι εκείνη που δείχνει ότι ίσως οι προσδοκίες των νεοεποχιτών για το μελλοντικό ρόλο του Βατικανού στην προώθηση της Πανθρησκείας, της τόσο ευνοϊκής για την ανάρρηση οποιουδήποτε «Μαϊτρέια», να μην είναι και τόσο ουτοπικές. 5. Διαστροφή των προειδοποιήσεων της Αγίας Γραφής Βάσει όσων εκτέθηκαν μόλις και είναι ανάγκη να πει κανείς ότι δεν υπάρχει σημείο του λόγου του Θεού, της διδασκαλίας της Εκκλησίας, που να έχει μείνει άθικτο από τις πλάνες της Νέας Εποχής. Η θεολογική αναίρεση των πλανών αυτών θα απαιτούσε σύνοψη σύνολης της αντιγνωστικής και αντινεστοριανικής θεολογικής γραμματείας. Πάντως πρέπει να επισημάνουμε εν προκειμένω ότι ο Μαϊτρέια δια των «μυστών» του διαστρεβλώνει πάρα πολλές έννοιες που εδώ και αιώνες διατηρούσαν στο χριστιανικό κόσμο την ενθύμηση της τελικής αποστασίας των εσχάτων χρόνων.χαρακτηριστικές διαστρεβλώσεις είναι και οι εξής: Ο σατανάς δεν υπάρχει ως οντότητα, ως πρόσωπο. είναι η προσωποποίηση του κακού που ενυπάρχει μέσα μας. Η έννοια του εωσφόρου (Lucifer) είναι θετική:συμβολίζει, όπως λέει και το όνομα, τη μετάδοση φωτός80. Άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλαχού στα κείμενά τους η Νέα Εποχή ονομάζεται «Εποχή του Φωτός» (ακόμη βλ. τεχνολογία του φωτός, δυνάμεις του φωτός κ.ά.)81. Οι «μύστες» διαστρεβλώνουν επίσης την περί Αντιχρίστου χριστιανική αντίληψη λέγοντας πως ο Αντίχριστος δεν είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά καταστροφική ενέργεια της θελήσεως του Θεού που ετοιμάζει επίτηδες το έδαφος πριν από κάθε αστρολογική εποχή, καταστρέφοντας τις παλιές συνθήκες. Την ενέργεια του Αντιχρίστου πριν το Χριστιανισμό («εποχή του ιχθύος» κατά την Νέα Εποχή) ενσάρκωσε ο Νέρων και πριν τον Μαϊτρέια ο Χίτλερ· συνεπώς δεν πρέπει να αναμένουμε άλλον Αντίχριστο τουλάχιστον για τα επόμενα 3.000 χρόνια82. Τέλος, η προσπάθεια απόδοσης του αριθμού 666 σε κάποιον μελλοντικό τύραννο είναι κατ' αυτούς εσφαλμένη, διότι ο 666 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον Αυτοκράτορα Νέρωνα83. Η άποψη αυτή των νεοεποχιτών δεν μας ξενίζει, διότι ήδη πριν δεκαετίες η «πνευματική μητέρα» όλων των νεοεποχιτών Αλίκη Μπέιλυ προπαγάνδιζε πως ο 666 είναι αριθμός με ιερές ιδιότητες και ότι η συχνή χρήση του επιταχύνει την έλευση της Νέας Έποχης84. Πολλές διαστρεβλώσεις της Αγίας Γραφής και των Προφητειών περί Β' Παρουσίας περιέχουν τα κείμενα του πρώην μεθοδιστή πάστορα και πλέον νεοεποχίτη προπαγανδιστή Howard Ray Carey85. 6. Επισημάνσεις βάσει της εκκλησιαστικής Παραδόσεως Αναγκαστικώς συνοψίζοντας σε τεράστιο βαθμό τόσο τεράστια θέματα εκθέτουμε μόνον υποτυπωδώς μερικά σημεία για την έλευση του Αντιχρίστου από την εκκλησιαστική μας Παράδοση, αρκούμενοι μόνο στις κυριότερες μαρτυρίες86. Η πρώτη προειδοποίηση για τον ερχομό του προσώπου του Αν­τιχρίστου προέρχεται από τα ίδια τα χείλη του Κυρίου Ιησού, σε ένα σημείο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, του οποίου η σημασία για το θέμα μας λίγο γίνεται αντιληπτή εκ πρώτης όψεως. Ο Κύριος παραπονούμενος για την εναντίον του δυσπιστία των Ιουδαίων αποκαλύπτει πως, ενώ τον Ίδιο δεν τον παραδέχθηκαν οι Ιουδαίοι, μολονότι ήλθε εν τω ονόματι του Πατρός, θα αποδεχθούν κάποιον που θα έλθει φέροντας το δικό του, ιδιαίτερο όνομα ως εχέγγυο του έργου του: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με. εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε»81. Εδώ σημειώνουμε ότι κάποιος, που θα γίνει αποδεκτός από τους Ιουδαίους ως ο Μεσσίας τους, δεν θα έλθει ως απεσταλμένος του Θεού Πατρός, αλλ' ως αυτοδύναμος σωτήρας. επίσης, το ότι η αιτία της απιστίας των Ιουδαίων προς τον αληθινό Χριστό, κατά τα αμέσως επόμενα λόγια του Κυρίου, είναι η αγάπη τους προς την ανθρώπινη δόξα και όχι τη δόξα που δίνει ο Θεός88. Στην ιδιαίτερη ερώτηση των μαθητών για τα σημεία των εσχάτων χρόνων, ο Κύριος παρέσχε μια σειρά σημείων για την έλευση του Αντιχρίστου τα οποία, σύμφωνα με τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές89 και κατά την παράθεση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων είναι τα εξής: α) η εμφάνιση πολλών ψευδών «Χριστών», β) η διεξαγωγή πολέμων γ) η εξάπλωση επιδημιών και πείνας, σεισμών και δυσμενών καιρικών συνθηκών («φόβητρα απ' ουρανού και μεγάλοι χειμώνες»90), δ) η πλήθυνση των σκανδάλων, του μίσους, της μισαδελφίας και γενικώς η ψύχρανση της αγάπης, ε) η διάδοση του Ευαγγελίου σ' όλα τα έθνη. Μετά από όλα αυτά θα φανεί «το βδέλυγμα της ερημώσεως εν τόπω αγίω» και θα διαφημιστεί κάποιος επίγειος «Χριστός»91. Αλλά ο Χριστός μας προειδοποιεί: «Τότε, εάν σας πει κανείς. "Να, εδώ είναι ο Χριστός" ή "Εκεί" μη τον πιστέψετε. Διότι θα εμφανι­σθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν θαύματα μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, σας τα προείπα. Εάν σας πουν, "Να, είναι στην έρημο", μη πηγαίνετε, "Να, είναι στα απόμερα δωμάτια", μη πιστέψετε. Διότι, όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και φαίνεται ως τη δύση, έτσι θα είναι και η έλευση του Υιού του ανθρώπου»92. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ακόμη μερικά «προσωπογραφικά» του Αντιχρίστου στοιχεία, διευκρινίζοντας στους πρώτους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς τι θα προηγηθεί απαραιτήτως της Β' Παρουσίας. τα στοιχεία αυτά, στους στίχους 1-12 του β' κεφαλαίου της Β' Θεσ. είναι τα εξής: α) ότι της Β' Παρουσίας του Χριστού, θα προηγηθεί η αποστασία από το Θεό και έπειτα η φανέρωση του «ανθρώπου της ανομίας», του «υιού της απωλείας», β) πως ο άνθρωπος αυτός θα ανυψώσει τον εαυτό του πάνω από κάθε θεό και κάθε ιερό («σέβασμα»), προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι Θεός, γ) ότι αυτός ο άνθρωπος θα θέσει τον εαυτό του στη θέση του Θεού μέσα στο ναό του Θεού93, δ) πως υπάρχει κάτι που παρεμποδίζει την πραγματοποίηση όλων αυτών, μολονότι «το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται» ακόμη και κατ' εκείνον τον καιρό. τέλος, ε) ότι ο άνθρωπος της απωλείας, ο Αντίχριστος, θα κάνει με τη δύναμη του Σατανά κάθε είδους θαύμα (δυνάμεις, σημεία και τέρατα ψεύδους), παρασύροντας όμως, με τη συγκατάβαση του Θεού, μόνον αυτούς που δεν θέλουν να σωθούν, ώστε να κατακριθούν εκείνοι για το ότι αγάπησαν το ψεύδος, διότι θα είναι αναπολόγητοι (όπως έχουμε εξηγήσει στην αρχή)94. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως και άλλοι ερμηνευτές (Άγιος Ειρηναίος, Τερτυλλιανός, Λακτάντιος, Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Θεοφύλακτος, Ζιγα­βηνός), συμφωνούν πως «το κατέχον» που εμποδίζει την έλευση του Αντιχρίστου είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. είναι η κατάλυσή της εκείνη που θα σημάνει την ανάδειξη του Αντιχρίστου. Λιγότερο διαδεδομένες είναι οι απόψεις ότι το «κατέχον» είναι το όριο που έχει θέσει ο Θεός (Θεόδωρος Μοψουεστίας, Θεοδώρητος Κύρου, Μέγας Φώτιος), η μη ολοκλήρωση του ευαγγελισμού των εθνών (Θεοδώρητος) ή το Άγιον Πνεύμα (Σευηριανός)95. Ο Θεόδωρος επίσκοπος Μο­ψουεστίας επισημαίνει εν προκειμένω εύστοχα ότι ο διάβολος δημιούργησε τις αιρέσεις και τις θρησκείες ως μία σκαλωσιά επί της οποίας θα οικοδομήσει μια «αψίδα», τη λατρεία του, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όταν θα οικοδομηθεί η λατρεία αυτή, η σκαλωσιά θα είναι άχρηστη, οπότε και ο Αντίχριστος θα καταργήσει τις αιρέσεις και τις θρησκείες, κάθε «θεό» και «σέβασμα», ώστε να καθιερώσει φανερά τη δική του λατρεία, ως «αψίδα» που στήθηκε πάνω στις, άχρηστες πια, αυτές σκαλωσιές96. Η Αποκάλυψη, όμως, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (95 μ.Χ.) είναι το βιβλίο της Καινής Διαθήκης, όπου κατ' εξοχήν μπορεί κανείς να επισημάνει θετικά σημεία για τη δράση του Αντιχρίστου, βάσει των ερμηνευτών97. Το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου περιγράφονται εκτενέστερα όσα και ο Προφήτης Δανιήλ είχε προΐδει98, κάνει λόγο για δύο θηρία, ένα αναδυόμενο από τη θάλασσα, η οποία υποδηλώνει τα έθνη ή τον ταραχώδη και άστατο βίο99, και ένα προερχόμενο από τη γη, το οποίο ταυτίζεται με τον ψευδοπροφήτη που αναφέρεται αργότερα100, έχει δε ρόλο επικουρικό προς το πρώτο. Στο πρώτο θηρίο, που ταυτίζεται από όλους τους ερμηνευτές με τον Αντίχριστο, ο δράκων, ο Σατανάς, «έδωκεν την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην». Εν συνεχεία αναφέρεται πως θα αναζωογονηθεί μία από τις επτά κεφαλές του από θανατηφόρο πληγή (ίσως αναστήσει κάποιον συνεργάτη του ή νοείται η επανασύσταση της Ρωμ. Αυτοκρατορίας ενωμένης101), πως θα προκαλέσει γι' αυτό το θαυμασμό όλης της γης και ότι πολεμώντας τους πιστούς θα τους νικήσει. ακόμη ότι θα βλασφημήσει το Θεό και τους Αγίους και πως θα τον προσκυνήσει όλη η γη πλην όσων είναι γραμμένοι στη Βίβλο της ζωής. Το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, έχοντας δύο κέρατα ομοιάζει με αρνίο, αλλά λαλεί λόγια σατανικά («και ελάλει ως δράκων»). βάσει της δυνάμεως του πρώτου θηρίου πλανά όλη τη γη, με πρωτοφανή θαύματα, ώστε να προσκυνήσει η οικουμένη τον Αντίχριστο, το εκ της θαλάσσης θηρίο. επίσης πείθει να φτιάξουν εικόνα στο πρώτο θηρίο, η οποία δια, πνεύματος» (εν. πονηρού πνεύ­ματος102), τρόπον τινα ζωντανεύει και ομιλεί. Όσοι δεν προσκυνούν την εικόνα αυτή θανατώνονται, ενώ δικαίωμα σε αγοραπωλησίες μπορούν να έχουν μόνον όσοι άνθρωποι κάθε τάξεως δε­χθούν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. ο αριθμός του ονόματος του θηρίου είναι «αριθμός ανθρώπου» είναι χξς' (666)103. Σε άλλο σημείο η Αποκάλυψη παρουσιάζει τους δέκα βασιλείς που θα συμμαχήσουν με το θηρίο να του προσφέρουν συμφώνω γνώμη την εξουσία και τη δύναμή τους104. Η εξουσία του Σατανά κατά την περίοδο αυτή παραβάλλεται με αυτήν που είχε πριν το σωτηριώδες έργο του Κυρίου. έτσι ο Δράκων, που δέθηκε για 1000 έτη στην άβυσσο για να μη πλανά τα έθνη (κατά την επί γης εμπολίτευση της Εκκλησίας), θα λυθεί προς το τέλος της ιστορίας, και ανερχόμενος από την άβυσσο θα συναγάγει τα έθνη σε πόλεμο κατά της Εκκλησίας105. Της τυραννίας του θηρίου θα προηγηθεί κήρυγμα μετανοίας από δύο προφήτες και μάρτυρες, οι οποίοι θα θανατωθούν από το θηρίο106. Σημειωτέα η κοινή σε όλους τους ερμηνευτές άποψη πως το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, είναι φορεύς εξουσίας πνευματικής και μάλιστα ιερατικής107. ακόμη, το ότι η εικόνα του θηρίου θα προσκυνείται σε όλη τη γη, όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο. Πέραν των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής, οι Άγιοι Πατέρες κατέγραψαν σε λόγους τους πολλά στοιχεία για τον Αντίχριστο, τα οποία είτε αποτελούν θεϊκή αποκάλυψη που οι ίδιοι οι Άγιοι δέχθηκαν, είτε προγενέστερες προφορικές παραδόσεις και ερμηνείες γραφικών χωρίων. Παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές μαρτυρίες ελαχίστων Πατέρων. Υπό το όνομα του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης, (170-236 μ.Χ.) φέρονται δύο λόγοι κυρίως σχετικοί με το θέμα μας, οι Περί Χριστού και Αντιχρίστου και Περί της συν­τελείας του κόσμου108. Ο δεύτερος εξ αυτών είναι ψευδεπίγραφος, δημιούργημα του 7ου αι., διασκευή του αυθεντικού πρώτου λόγου με πρόσμειξη στοιχείων από τα έργα του Οσίου Εφραίμ109. Ο Άγιος Ιππόλυτος, το γνήσιο έργο του οποίου αποτελείται σχεδόν από συνθετική παρουσίαση όλων των χωρίων της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στον Αντίχριστο, εντοπίζει (όπως νωρίτερα και ο Άγιος Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου) την καταγωγή του Αντιχρίστου στην εβραϊκή φυλή του Δαν110. Στο ψευδεπίγραφο έργο Περί της συντελείας του κόσμου σημειώσαμε την καταγραφή δύο ακόμη στοιχείων: ο Αντίχριστος αρχικώς θα αρνείται επιμόνως να αναλάβει τη βασιλεία όλων των ανθρώπων, μέχρις ότου δια της συνεχούς επιμονής αυτών θα δεχθεί. ακόμη ότι δια των φερεφώνων του (ανθρώπων και δαιμόνων, ίσως δε και ανθρωπόμορφων δαιμόνων)111 θα διαφημίζει πως μπορεί να παράσχει τρόφιμα στους ανθρώπους, διότι η γη και η θάλασσα θα υπακούν σ' αυτόν. «δεύτε πάντες θεάσασθαι την ισχύν της δυνάμεως αυτού. ιδού γαρ υμίν και σίτον παρέξει και οίνον υμίν χαρίσεται και πλούτον πολυτελή και αξίας μεγάλας. Τω γαρ κελεύσματι αυτού πάσα η γη και θάλαττα υπακούει»112. Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (306-373 μ.Χ.) έχει γράψει μεταξύ πολλών άλλων θαυμασίων λόγων και τέσσερις αναφερόμενους μεταξύ άλλων και στον Αντίχρι­στο113· από την εκτενή παρουσίαση όσων θα συμβούν τότε, ερανιζόμαστε τα εξής, κοινά και σε πολλούς άλλους Πατέρες: Ο Αντίχριστος θα φαίνεται κατ' αρχήν υπερβολικά ενάρετος, ταπεινός, ήσυχος, δίκαιος, θα μισεί τα είδωλα και τη δωροληψία, θα είναι ευσεβής, αγαθός, φιλόπτωχος, όμορφος, ατάραχος, χαρούμενος προς όλους, πράος, τιμώντας υπερβολικά τους Ιουδαίους. τόσο ώστε οι λαοί θα του προσφέρουν μόνοι τους την εξουσία, ως στον καταλληλότερο, αυτός δε, άμα τη αναλήψει της εξουσίας, θα νικήσει τρεις μεγάλους βασιλείς και θα παρουσιάσει αμέσως τον ακριβώς αντίθετο, αληθινό του χαρακτήρα, αλλαζονικό, σκληρό, κ.ο.κ.114. Ο Δράκων, όπως ονομάζεται από τον Όσιο Εφραίμ ο Αντίχριστος, θα «βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων δειλία και αμέλεια και φοβερή απιστία» και θα κάνει «θαύματα και τερατουργίες και φοβερά φαινόμενα, ώστε, αν μπορέσει, να πλανήσει ακόμη και τους εκλεκτούς, και να εξαπατήσει όλους με τα ψεύτικα θαύματα και τις φανταστικές τερατουργίες που θα γίνουν απ' αυτόν»115. Θα περπατά πάνω στη θάλασσα, θα μετακινεί φαινομενικώς βουνά, θα συγκεντρώσει γύρω του πουλιά και ερπετά116. Ο Αντίχριστος «θα παρουσιάζει τον εαυτό του, σαν θεό, με φοβερές φαντασίες, να πετά στον αέρα, και όλους τους δαίμονες να είναι ψηλά στον αέρα, σαν άγγελοι, μπροστά στον τύραννο. διότι θα κραυγάζει με δύναμη, αλλάζοντας μορφές, προξενώντας αμέτρητο φόβο σε όλους τους ανθρώπους». Θα υπάρξει μεγάλη ταραχή στους λαούς, καθώς θα «έρχονται από τα πέρατα της γης για να δουν τον τύραννο». πολλοί θα προσκυνούν ενώπιόν του και θα κραυγάζουν με τρόμο. «Εσύ είσαι ο Σωτήρας μας». Αφότου ο Αντίχριστος λάβει την εξουσία, «θα στείλει τους δαίμονες σε όλα τα πέρατα, για να κηρύξουν με παρρησία ότι "Εμφανίσθηκε μεγάλος βασιλιάς με δόξα. ελάτε να τον δείτε"». Τους πιστούς, που δεν θα τον προσκυνήσουν, θα τους καταδιώξει σε στεριά και θάλασσα, θα τους διαφυλάξει όμως ο Θεός, ως πατέρας φιλόστοργος. Επειδή γνωρίζει πως τα ψευδή του θαύματα είναι ανίσχυρα έναντι της δυνάμεως του Σταυρού, θα θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διανομή των τροφίμων το χάραγμά του στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι, με σκοπό να καταργήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού και την ενίσχυση του Χριστού στους Χριστιανούς. πλην αυτής της μεθοδείας, του εξαναγκασμού δηλαδή προς το σφράγισμα δια της πείνας, θα επιδιώξει να εξαλειφθεί παντελώς η μνεία του ονόματος του Χριστού από τη γη117. Ο ίδιος δεν θα ανεχθεί ποτέ να προφέρει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος118. Βοηθοί του στο έργο της σφραγίσεως και της διανομής των τροφών θα είναι κυβερνήτες που θα έχουν τοποθετηθεί απ' αυτόν118. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι θα έχει απόλυτη εξουσία στη διακίνηση των αγαθών. ακόμη από το κείμενο γίνεται σαφές ότι το χάραγμα θα προηγηθεί των ψευτο-θαυμάτων του Αντιχρίστου, διότι όποιος Χριστιανός δεν έχει το χάραγμα δεν θα απατηθεί από τα θαύματα αυτά, όπως ρητώς αναφέρει ο Όσιος Εφραίμ. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (313-387 μ.Χ.) πέραν όσων ήδη είπαμε σημειώνει ότι ο διάβολος δημιούργησε τις διαιρέσεις των λαών για να γίνει εύκολα αποδεκτός ο Αντίχριστος, «προετοιμάζει γαρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών, ίνα ευπαράδεκτος γένηται ο ερχόμενος». επίσης ότι ο Αντίχριστος θα αρπάξει τη ρωμαϊκή εξουσία δυνάμει της μαγικής του τέχνης, όταν θα βασιλεύουν ταυτόχρονα δέκα Ρωμαίοι βασιλείς σε δέκα διαφορετικά βασίλεια, νικώντας τρεις απ' αυτούς. Ο Αντίχριστος θα ξεγελάσει τους Ιουδαίους υποκρινόμενος το Μεσσία, τους δε εθνικούς με τα «θαύματά» του.. επειδή ο Αντίχριστος θα είναι φοβερός αντίπαλος, ο Κύριος συμβούλευσε όσους Χριστιανούς είναι αδύναμοι για το μαρτύριο να καταφύγουν εις τα όρη120· η βασιλεία του θα διαρκέσει μόνο τριάμισυ χρόνια, όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην προφητεία του Δανιήλ121. θα ανοικοδομήσει τον κατεστραμμένο Ναό του Σο­λομώντος, όπου και θα ενθρονισθεί (όχι βέβαια στο Ναό της Αναστάσεως) Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (680 - 784 μ.Χ.) συμπεριέλαβε στη «Δογματική» του, δηλ. στο έργο «Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» μικρό κεφάλαιο αναφερόμενο στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Στο κεφάλαιο αυτό τονίζει μεταξύ άλλων πως προϋπόθεση για την έλευσή του είναι η κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πορνεία και θα ανατραφεί κρυφά, θα εξεγερθεί ξαφνικά και θα καταλάβει την εξουσία («αιφνίδιον επανίσταται και ανταίρει και βασιλεύει»). στην αρχή θα υποκρίνεται αγιότητα, αλλά μετά θα φανεί το κατά της Εκκλησίας μίσος του. Τα ψευδή θαύματά του θα εξαπατήσουν μόνον όσους έχουν σαθρή και αστήρικτη τη βάση της διανοίας τους. Θα ενθρονισθεί στο Ναό των Ιεροσολύμων, όχι το χριστιανικό, αλλά τον ιουδαϊκό. Θα αποσταλούν ο Ενώχ και ο Ηλίας ο Θεσβίτης για να κηρύξουν εναντίον του και θα θανατωθούν απ' αυτόν. Μετά θα ακολουθήσει η έλευση του Κυρίου από τον ουρανό. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης: «Λοιπόν κανείς ας μην περιμένει τον Κύριον να έλθει από τη γη, αλλά από τον ουρανό, όπως ο ίδιος μας εβεβαίωσε»122. Τέλος αναφέρουμε ως πολύ χαρακτηριστικό αυτό που κατέγραψε, μεταξύ πολλών άλλων, ο Ανδρέας Καισαρείας (6ος αι.) στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, πως δηλ. ο Αντίχριστος θα προέρχεται από μέρη ανατολικά της περσικής γης123. Βεβαίως το περί Αντιχρίστου θέμα περιλαμβάνει και άλλες πολλές πτυχές, όπως αυτές εκδιπλώνονται στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες. η τυραννική εξουσία του Αντιχρίστου, οι λυσσαλέοι διωγμοί του κατά της Εκκλησίας και η διάσωση πολλών πιστών δια της εντατικής προσευχής και μαρτυρικής αυτοεξορίας τους (και όχι βέβαια δια μαχητικής αντιστάσεως)124, η αδυναμία του να σώσει τους προσκυνητές του από την πείνα και τις φυσικές καταστροφές που θα προκύψουν από την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό, ο περιορισμός της τυραννίας του σε τριάμισυ χρόνια, όπως και η τελική και αιώνια απώλεια του ιδίου του Αντιχρίστου, του Σατανά, του ψευδοπροφήτη και όσων πείσθηκαν σ' αυτούς στη λίμνη πυρός, δεν μπορούν να παρου­σιασθούν εδώ χάριν συντομίας, γι' αυτό και παραπέμπουμε στα ήδη μνημονευθέντα ιερά κείμενα. Επίλογος Εάν οι παραπάνω προσδοκίες των νεοεποχιτών ερμηνευθούν βάσει μιας μη πιστευούσης λογικής, τότε θεωρούνται ουτοπικοί πόθοι επιδόξων κοσμοκρατόρων. Μετά από σύγκριση όμως όσων αυτοί λέγουν περί του μέλλοντος καθεστώτος με τις προφητείες των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων, οδηγούμαστε σε δύο εκδοχές:α) ή ότι οι νεοεποχίτες έχοντας διαβάσει τις χριστιανικές προφητείες προσπαθούν να τις φέρουν σε επαλήθευση (πράγμα μάλλον αδύνατο)125 β) ή ότι οι προφητείες, οι οποίες εξηνέχθησαν εν Πνεύματι Αγίω, περιγράφουν τις σημερινές προετοιμασίες των οπαδών του Αντιχρίστου χιλιάδες χρόνια πριν, βάσει της αλάνθαστης άκτιστης προγνώσεως του Θεού, στην οποία μετέχουν οι προφητεύσαντες Προφήτες, Απόστολοι, Πατέρες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε πότε τελικώς ο Θεός θα επιτρέψει την επιτυχία των σχεδιασμών τους, επιβάλλεται όμως ενημέρωση, πνευματική εγρήγορση και πνευματική αντίσταση. «Από όλους αυτούς που έχουν γνώση Θεού και σύνεση, αμέσως θα αναγνωρισθεί ο ερχομός του τυράννου. από εκείνους όμως που διαρκώς έχουν το νου τους σε βιωτικά πράγματα και ποθούν τα γήινα, δε θα είναι αυτό ευκολοδιάκριτο. Διότι αυτός που διαρκώς είναι δεμένος σε βιωτικά πράγματα, και αν ακόμη ακούσει, θα δείχνει απιστία. διότι αποφεύγει εκείνον που το λέει. Γι' αυτό το λόγο ενδυναμώνονται οι πιστοί να φύγουν, διότι απαρνήθηκαν όλη τη φροντίδα αυτής της ζωής»126. 1. Β'. Θεσ. 2, 7. 2. Ανδρ. Θεοδώρου, Η περί Αντιχρίστου ιδέα (ά.τ.χ.), σ. 7. 3. Γεν. 3, 1-5. 4. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Εις το κατά Ιωάννην 41,1PG 59,236. «Όταν γαρ τον μεν απ' εκείνου [του Πατρός] λέγοντα απεστάλθαι μη δέχωνται, τον δε μη ειδότα εκείνον, κομπάζοντα δε και λέγοντα εαυτόν είναι τον επί πάντων Θεόν μέλλωσι προσκυνείν, εύδηλον ότι βασκανίας η δίωξις ην και του μισείν τον Θεόν». Ο Αυτός, Εις την Β' προς Θεσσαλονικείς 4, 1 PG 62, 487. «Όταν γαρ έλθη εκείνος... απορράψει το στόμα αυτοίς. Ει γαρ τω Χριστώ ου πιστεύεις, πολλώ μάλλον ουκ εχρήν τω Αντιχρίστω πιστεύσαι. εκείνος μεν γαρ έλεγε παρά του Πατρός πεπέμφθαι, ούτος δε τουναντίον». 5. Μ. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, Evangelical Sisterhood of Mary, Great Britain 1988 (first English edition), σ. 7ε. 6. «Συγκριτική θρησκειολογία» (comparative religion) ονομάζεται η θρησκειολογική μελέτη που έχει την τάση να εξετάζει συγκριτικά τις θρησκείες του κόσμου και τη διαχρονική εξέλιξή τους·η συγκριτική αυτή τάση στη θρησκειολογία ήκμασε κυρίως στο 19ο αι. 7. Shirley J. Nicholson, "Theosophical Society", εν The Encyclopedia of Religion 14 (1987) 464. Ως γενική κριτική της Θεοσοφίας βλ. Π. Ν. Τρεμπελας, Η Θε­οσοφία, έκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 19883. 8. M. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, ένθ' ανωτ., σ. 10ε. Βλ. Πρωτοπρ. Αντ. Αλεβιζοπουλος, Αποκρυφισμός, Γκουρουισμός, Νέα Εποχή, εκδ. Ι. Μ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1990, σσ. 100-108. Επίσης βλ. Π. Σκαλτςης, Γνωστικισμός, «Νέα Εποχή» και Ορθόδοξη παράδοση, Έκδοση Ι. Μ. Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1994. 9. Ενδεικτικώς βλ. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ο Μασσωνισμός, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 19865, σσ. 23ε. 122ε. 146ε. ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η Μασωνία υπό το φως της αληθείας, εκδ. «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήναι 19885, σσ. 95-107. Τη θεμελιώδη θέση της ουμανιστικής και σχετικής ηθικής στη Μασονία διατυπώνουν και οι ίδιοι οι Τέκτονες: "In der Sittlichkeit findet die Freimauererei das allen Religionen Gemeinsame, die Religion, in der alle Menschen ubereinstimmen konnen, die aber nicht als eine gottliche Offenbarung aufgefabt witd" (EUGEN LENNHOFF - OSKAR POSNER, Internationales Freimauer -Lexikon, Amalthea Verlag, Wien - Munchen 1975 στ. 1466). 10. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Η Θεοσοφία, ένθ' ανωτ., σ. 13. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΤ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ο αποκρυφισμός στο φως της Ορθοδοξίας, τεύχη 4-10, Αθήναι 1996, σ. 124ε. 11. Β' Θεσ. 2,7. 12. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,18 PG 33, 896Α. 13. Πρβλ. Ματθ. 24, 44 Μάρκ. 13, 33 Λουκ. 21, 36. 14. Ματθ. 24, 3. 15. Β' Κορ. 11,14. 16. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,4 PG 33, 876ΑΒ. 17. Share International magazine, http://www.shareintl.org/magazine/SI_main.htm. Benjamin Creme: a messenger of hope, http://www.shareintl.org/background/bcreme/bc_main.htm 18. Glossary of esoteric terms, http:/www.schareintl.org/background/glossary/g_main.htm και επίσης The Ageless Wisdom Teachings-in brief, http://www.schareintl.org/ background/ awteachings/AWT_main.htm 19. The art of Self-realization, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_art-self-realiz.htm 20. Maitreya's teachings on religion (2), http://www.shareintl.org/archives/Ageless Wisdom/aw_Mt-religion.htm: "Self-realization is God-realization. The teaching of the Master inspires you to look within. This has nothing to do with religion, politics or any form of ideology". 21. Glossary of esoteric terms, ένθ' ανωτ. 22. The practice of Self-realization, http//www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_pract-Self-realiz.htm. A Prayer for the New Age, http://www.shareintl. org/archives/ M_teachings/Mt_prayer-newage.htm. 23. Benjamin Creme, Frequently asked questions, http://www.shareintl.org/backgroung/FAQ/ faq_main.htm. 24. Maitreya's teachings on religion (1), http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-religion.htm 25. The practice of Self-realization, ένθ' ανωτ. 26. The Law of Cause and Effect, http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-law-cause-effect.htm 27. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ. 28. Glossary of esoteric terms, ένθ. ανωτ. 29. Free Newsletter, http://www.shareintl.org/newsletter/newsletter.htm 30. By The Master-, through Benjamin Creme, The Son of Man, http://www. shareintl.org/ archives/M_mission/mm_sonoman.htm: "The Christ comes as a man among men, but a man who has achieved the fullness of divinity". 31. Maitreya's worldwide appearances, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_wwa.htm. Signs and miracles, http://www.shareintl.org/background/miracles/ MI_main.htm 32. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ άνωτ. 33. Benjamin Creme, The esoteric work of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/Μ _mission/Mm_bcesoteric.htm 34. By The Master-, through Benjamin Creme, His name is Love, http://www. shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-name-love.htm 35. By The Master -, through Benjamin Creme, The Son of Man, ένθ' ανωτ., "So far from the general notion is He that He would pass unnoticed in the crowd... Only His Declaration before the world will establish Him in the sight and hearts of men". 36. Highligts of Maitreya's public emergence, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_emerge.htm. 37. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ άνωτ. Free newsletter, ένθ' ανωτ.: "As the benevolent changes he inspires become realities, he awaits an invitation from humanity to enter into full public life". 38. The Law of Cause and Effect, ένθ' ανωτ. 39. Free newsletter, ένθ' ανωτ. 40. PETER LIEFHIEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ,http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_pl-JnM.htm 41. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The Masters in the world, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdorn/aw_mas-masters.htm 42. UFOs-Frequently Asked Questions, http://www.shareintl.org/ archives/ UFOs/ faq_UFOs.htm 43. Maitreya's teachings on religion (2), ένθ' ανωτ.. "He does, indeed, come with a "celestial army", which will be largely invisible tο the bulk of humanity for a very long time to come. Many great and powerful Angels (Devas) attend the Christ and carry out His plans". 44. Βy The Master-, through Benjamin Creme, Co-workers with God, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-co-works.htm 45. Βy The Master-, through Benjamin Creme, The Guardians, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-guardians.htm 46. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ. 47. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-return.htm 48. Αgeless Wisdom teachings and spirituality, http://www.shareintl.org/archives AgelessWisdom/faq_trad-ageless.htm 49. Βy The Master -, through Benjamin Creme, Maitreya's call, http://www.shareintl. org/ archives/M_teachings/Mt_mas-M_call.htm 50. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http: //www.shareintl.org/archivesAngelessWisdom/aw_mas-returnofX.htm: "The task before the Christ will be so to guide this mounting cry for freedom, sharing and peace that the minimum cleavage result". 51. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.: "Many will accept me, but not all, Nevertheless, my Army of Light will surely triumph". 52. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ. "Those who cling to old forms will create division after division". 53. Maitreya's priorities, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_prior.htm: "It will be the last to disappear, but eventually totalitarianism in the churches will go. Then humanity will know freedom for the first time: political freedom, economic freedom and justice, and freedom of thought and belief". 54. Glimpses of the future, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt-future.htm 55. Maitreya's priorities, ένθ' ανωτ.: "A sophisticated form of barter, on a global scale, will eventually replace the present economic system". 56. Free newsletter, ένθ' ανωτ. 56. Free newsletter, ένθ' ανωτ. 57. Science, medicine and technology in the Age of Light, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_sci-med-tech.htm 58. Glimpses of the future, ένθ' ανωτ. The environment will become the number one issue, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_environment.htm 59. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ. 60. Glimpses of the future, ένθ' ανωτ. 61. Βenjamin Creme, The esoteric work of the Christ, ένθ' ανωτ. 62. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ. 63. Ζαχ. 3,1. 64. Άποψη που μας παραπέμπει κατ' ευθείαν στα υιοθετιστικά αιρετικά θεολογικά συστήματα των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας και στο Νεστοριανισμό. σ' αυτά γίνεται λόγος αντιστοίχως περί «υιοθεσίας» του προσώπου του Ιησού από τη Ναζαρέτ από μία απρόσωπη δύναμη - Λόγο (Παύλος Σαμοσατεύς) ή από το πρόσωπο του Υιού και Λόγου όντος Θεού (Νεστόριος). σε καμμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε μία θεϊκή υπόσταση (Υιός) σε δύο τέλειες φύσεις (θεία και ανθρώπινη). 65. Ο Απολλώνιος Τυαννεύς (α' μ.Χ. αι.) υπήρξε Καππαδόκης πυθαγορικός φιλόσοφος, περιηγητής, θερμός λάτρης των αρχαίων μυστηρίων, επίδοξος αναμορφωτής των ειδωλολατρικών ηθών, θαυματοποιός και άνθρωπος αυστηρά ασκητικός στη διαγωγή του. Από τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους ιεροκλή και Πορφύριο προβλήθηκε ως ο αντίπους του προσώπου του Κυρίου Ιησού. 66. PETER LIEFHEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ, ένθ' ανωτ. 67. Aart Jurriaanse, The Master Jesus, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_ajJesus.htm (last modified 28 Feb. 2000): "All this is the responsibility of the Master J -and what a task! But there is no doubt that progress is being made, and he hopes to achieve greater success through a new approach from the Christian Churches, paving the way in both Europe and America for the return of the Christ. ... It is forecast that the Master Jesus will yet occupy the chair of the Pope of Rome, and that from that seat he will then be able to re-inspire and re-orient the whole field of Christian religion, diverting it from its present political and temporal trends, towards a more spiritual approach" 68. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.,: "He lives now in a Syrian body which is some 600 years old, and has his base in Rome. He has, in the last 2,000 years, worked in the closest relation to the Christ, saving his time and energy where possible, and has special work to do with the Christian Churches. He is one of the Masters who will very shortly return to outer work in the world, taking over the throne of St. Peter, in Rome. He will seek to transform the Christian Churches, in so far as they are flexible enough to respond correctly to the new reality which the return of the Christ and the Masters will create". 69. Αart Jurriaanse, The Master Jesus, ένθ' ανωτ. 70. Maitreya and jesus, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_&jesus.htm: "With the emergence of Maitreya, the Master Jesus is playing a major role for the second time. This open collaboration, which will be visible to all, will end any lingering doubts concerning the true relationship between Maitreya the Christ and his disciple, the Master Jesus". Με τον ερχομό του «Χριστού» "freed of the man-made dogmas and doctrines, the Christian Bible will find a new lease of life in the demonstration of the age-old story of initiation through the Gospel of the life of Jesus, and as a constant reminder of the interaction of God and man in man' s long journey to divinity" (Maitreya' s teaching on religion (1), ένθ' ανωτ.). 71. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ. 72. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.: "There is really no contradiction between the different religions. Religions have been trapped through words and slogans into vying with each other. This competition will disappear and the essence will remain. Hindus, Christians, Muslims, Jews and Buddhists will all experience Oneness". 73. Aart Jurriaanse, Individual Masters, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_aji-masters.htm "One of the special projects on which Master KH is at present engaged, in close collaboration with the Masters Morya and Jesus, is to find a basis for the synthesis of Eastern and Western religious thought, with the objective of eventually developing the One Word Religion, which will serve as the common bond for the unification of humanity". 74. Free newsletter, ένθ' ανωτ. 75. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ. 76. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.: "Churches, mosques and temples will become meeting places, as well as centres where those in need can be helped by others... Maitreya will go from country to country and in the temples which will be set up in various countries He will act as the Initiator for those ready for this experience". 77. Maitreya's teachings on religion (1), αυτόθι. 78. Στη θρησκειολογική ορολογία «ορθόδοξοι» ονομάζονται οι «φουνταμενταλιστές» κάθε θρησκείας. Ορθόδοξοι Εβραίοι, κ.λπ.. δεν εννοεί οπωσδήποτε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. 79. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.: "It may be that the orthodox Christian Ieaders will be among the last to recognize the Christ. He is not the one and only Son of God, but the friend and Elder Brother of Humanity". 80. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ. 81. Ήδη η Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ μετά το 1885 εξέδιδε περιοδικό με το όνομα «Εωσφόρος» (Lucifer). 82. The Ageless Wisdom Teachings -in brief, http://www.shareintl.org/background/ awteaching/ AWT_main.htm 83. PETER LIEFHIEBBER, 666-and other misunderstandings,,http://www.shareintl.org/archives/ AgelessWisdom/aw_pl666.htm 84. M. BASILEA SCHLINK, New Age from a biblical viewpoint, ένθ' ανωτ., σ.17ε. 85. REV. HOWARD RAY CAREY, Bible prophecy & the second coming,http://www.shareintl.org/ archives/AgelessWisdom/the_joy/aw_hcBprophecy.htm 86. Εκτενή παρουσίαση των αγιογραφικών και πατερικών μαρτυριών για το πρόσωπο του Αντιχρίστου κάνει ο καθηγητής Ανδρ. Θεοδώρου, ένθ' ανωτ. Επίσης στην πρόσφατη έκδοση της αυτής μελέτης. Ανδρ. Θεοδώρου, Η ώρα του Αντιχρίστου, εκδ. «Παρουσία», Αθήνα 1997. Ένα ανθολόγιο πατερικών μαρτυριών για τα έσχατα γενικώς αποτελεί το Περί συντελείας, Αντιχρίστου, και Β' Παρουσίας του Χριστού, εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1991, όπου και προρρήσεις από το Γεροντικό, Βίους Αγίων κ.ά. 87. Ιω. 5, 43. 88. Ιω. 5, 44· «Πώς δύνασθε υμείς πιστεύσαι, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε;» 89. Ματθ. Κεφ. 24, Μάρκ. Κεφ. 13, Λουκ. Κεφ. 21. 90. Λουκ. 21,11. 91. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζόμενων 15, 5-9 PG 33, 876Α-880Β. 92. ματθ. 24, 23-27. 93. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος εννοούν εκτός από το Ναό των Ιεροσολύμων (εν. τον ιουδαϊκό, του Σολομώντος) και όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες. οι Θεοδώρητος και Οικουμένιος μόνον τις χριστιανικές Εκκλησίες και όχι τον Ναό των Ιεροσολύμων. Οι Άγιοι Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Ωριγένης εννοούν τον Ναό του Σολομώντος. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Η Δευτέρα επιστολή του Απ. Παύλου Προς Θεσσαλονικείς, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 11β, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 178ε. 94. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης βάσει και μόνο των λόγων του Απ. Παύλου πως ο Αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος ανομίας» και ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει τον εαυτό του ως Θεό, κατακρίνει την άποψη όσων εντοπίζουν τον Αντίχριστο σε ολόκληρα έθνη ή κράτη. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ερμηνεία εις τας ιδ' Επιστολάς του Απ. Παύλου, τόμ. Γ', έκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 113, υποσημ. 14. 95. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ένθ' ανωτ., σσ. 185εε. 96. Εις την Β' προς Θεσσαλονικείς PG 66, 933C. «Ώσπερ δε αψίδος σφιγγείσης και λαβούσης την οικείαν κατασκευήν, η υποσκευή αίρεται, μένει δε μόνη η αψίς στερρά, ούτως ο διάβολος τας αιρέσεις τας πολλάς και τας της πλάνης οδούς αντί υποσκευής υπέθηκεν, ώσπερ αψίδα, μεγίστην την εαυτού προσκύνησιν προκατασκευάζων, ίν' όταν έλθη εκδικών πάσας τας αιρέσεις και αυτός καταργή, γυμνήν την εαυτού προσκύνησιν εισάγων ανθρώποις». 97. Γνωρίζουμε πως η Ιερά Μονή του Οσίου Νικοδήμου στη Γουμένισσα Κιλκίς ετοιμάζει ειδική έκδοση για τον Αντίχριστο και το χάραγμά του, την οποία αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. 98. Δαν. Κεφ. 7. 99. ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Υπόμνημα εις την Αποκάλυψιν 36, PG 106, 672Α. Βλ. και ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν 36, PG 106, 332D. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, Η Αποκάλυψις του Ιωάννου, εκδ. Χ.Π. Συνοδινού, εν Αθήναις 1955, σ. 208. 100. Όπως φαίνεται από την παράθεση των ονομάτων στα Αποκ. 16, 13. 20, 10, ιδιαίτερα δε στο 19, 20. 101. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ένθ. ανωτ. 36, 37, PG 106, 333B.C. 337A. 102. Όπως επισημαίνει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, αυτόθι 37, PG 106, 340. 103. Αποκ. 13, 1-18. 104. Αποκ. 17, 12-14. 105. Αποκ. 20, 1-10. 106. Αποκ. 11, 3-13. οι Πατέρες, οι παλαιοί ερμηνευτές και μερικοί σύγχρονοι συμφωνούν πως οι δύο μάρτυρες αυτοί είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμη θάνατο (βλ. Γέν. 5, 24. Δ' Βασ. 2, 11). Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 180. 107. Βλ. επίσης Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 214εε. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ερμηνεία της Αποκαλύψεως, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 19912, σ. 144-148. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Η αποκάλυψη του Ιωάννη, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 18, εκ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, σ.315. 108. Επίσης σχετικό, αλλ' εμμέσως, είναι και το ερμηνευτικό έργο του Εις τον Δανιήλ, PG 10, 637Α-669Α. 109. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Β' εκδ. ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 736ε. 110. Περί Χριστού και Αντιχρίστου, pg 10, 737A-740A. 111. Περί συντελείας 26, PG 10, 929A. 112. Περί συντελείας 28 και 24.25, PG 10, 932Β. 928A.Β. 113. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου, και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου. επίσης τρεις λόγοι Εις την Παρουσίαν του Κυρίου, εν Οσίου Εφραίμ του Σύρου Έργα,Κείμενο - μετάφραση - σχόλια. Κ.Γ. Φραντζολά, εκδ. «Το Περιβόλι της Παναγίας», τόμ. Δ', 1992, σσ. 111-128, 180-184, 185-191 και 192-199. 114. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου, και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου, ένθ' ανωτ., σ. 119εε. 115. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, ένθ' ανωτ., σ. 111ε. 116. Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 2, ένθ' ανωτ., σσ. 189ε. 117. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, ένθ' ανωτ., σσ. 112-114, 117. 118. Εις την παρουσίαν του Κυρίου 2, ένθ' ανωτ., σ.191. 119. Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 1, ένθ' ανωτ., σ. 182. 120. Ματθ. 24, 16. 121. Δαν. 7, 25. 12, 7 Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15, 9. 11. 12. 15. 16 PG 33, 880C. 884B-885C. 889A-893A. 122. Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως 4 (26) 99 PG 94, 1216A-1217C. 123. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν 51, PG 106, 368C. 124. Όπως δηλώνει το χωρίο Αποκ. 13, 9. 10 που συμβουλεύει παθητική αντίσταση των Χριστιανών, όπως αρμόζει σε περίοδο διωγμού. Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 212. 125. Η έκταση της περί Μαϊτρέια (δηλ. Αντιχρίστου) διδασκαλίας τους δεν θα δικαιολογείτο ούτε από μια πιθανή προσπάθειά τους να εκφοβίσουν τον χριστιανικό κόσμο (που διάγει άλλωστε εν πλήρει αγνοία ή δυσπιστία προς την εκκλησιαστική εκδοχή περί Αντιχρίστου), εφόσον σκοπός προς τον οποίον ενεργούν οι νεοεποχίτες είναι ο εφησυχασμός των ανθρώπων και η καλλιέργεια πνεύματος ειρήνης και ομονοίας. 126. Όσιος Εφραίμ Ο Σύρος, Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 3, ένθ' ανωτ., σ. 197. "ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ" ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΤΟΣ Γ . ΤΕΥΧΟΣ 3 . ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Αναδημοσίευση από: http://www.impantokratoros.gr/F46CEDBD.el.aspx


Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο (Internet)

Maitreya in Kenya with Christian minister
Νικόλαος Ζήσης
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο (Internet)
"το μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας"1

       H εσχατολογική μορφή του Αντιχρίστου παρουσιάζεται από την εκκλησιαστική Παράδοση με τα μελανότερα χρώματα: «Εν τω μυστηριώδει τούτω ανθρώπω ουδέν το όσιον και ιερόν θα υπάρξη... Φέ­ρων εν εαυτώ πάσαν την ενέργειαν του Σατανά, θα επιδείξη δύναμιν μεν υπεράνθρωπον, χαρακτήρα δε και αισθήματα απάνθρωπα»2.
Σ' αυτόν εφαρμόζεται η πλήρης αποδοχή της ψευδούς υποσχέσεως του σατανά «έσεσθε ως Θεοί» δια της γνώσεως3, διότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος που θα θελήσει να αντικαταστήσει το Θεό δια της δυνάμεως του Σατανά. Ο Θεός, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα επιτρέψει την εμφάνισή του για να κριθούν όσοι δεν θέλουν ούτως ή άλλως να σωθούν: ενώ στη Β' Παρουσία οι άπιστοι θα δικαιολογούνταν στο Χριστό λέγοντας «δεν πιστεύσαμε σε σένα επειδή έλεγες ότι είσαι Θεός», θα βρεθούν αναπολόγητοι, διότι θα αποδεχθούν ως Θεό τον Αντίχριστο, που μάλιστα δεν θα έλθει στο όνομα του Θεού Πατρός, αλλά στο δικό του4.
      Η Νέα Εποχή του Υδροχόου, κίνημα (ή δίκτυο κινημάτων) με δεκάδες εκατομμυρίων οπαδούς παγκοσμίως, έχει τις ρίζες του στην διδασκαλία δύο κυρίως ηγέτιδων της Θεοσοφικής Εταιρείας (ίδρυση 1875 Ν. Υόρκη ΗΠΑ), της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ (1831-1891), της και συνιδρύτριας της Θ.Ε., και της Αλίκης Μπέιλυ (1880-1949)5. Η Θεοσοφική Εταιρεία έθεσε εξ αρχής ως σκοπό της, σύμφωνα και με τα επίσημα κείμενά της α) την δημιουργία ενός πυρήνα της παγκοσμίου αδελφότητος της ανθρωπότητος χωρίς διάκριση φυλής, πίστεως, κάστας, φύλου ή χρώματος, β) την ενθάρρυνση της μελέτης της συγκριτικής θρησκειολογίας6, της φιλοσοφίας και της επιστήμης και γ) την εξερεύνηση των ανεξήγητων νόμων της φύσεως και των λανθανουσών στον άνθρωπο δυνά­μεων7. Παρομοίως η Νέα Εποχή, έχοντας ως άμεση πηγή τις ακόμη πιο προωθημένες αντιλήψεις της Αλίκης Μπέιλυ προωθεί μία οικονομικο-πολιτική και θρησκευτική ένωση της ανθρωπότητας, δίνοντας έμφαση στον αποκρυφισμό και την προσδοκία ενός «Χριστού», της νέας αστρολογικής εποχής του «Υδροχόου»8.
       Βεβαίως την πρώτη παγκοσμίως διαδεδομένη μορφή θρησκευτικού συγκρητισμού απετέλεσε η Μασονία, ο Ελευθεροτεκτονισμός, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που γνώρισε στα 1723 με το «σύνταγμα του Anderson». Η αποδοχή στις Στοές μελών από διάφορες θρησκευτικές κοινότητες σε συνδυασμό με την πίστη των Μασόνων ότι οι ίδιοι είναι «φωτισμένοι», ενώ όλοι οι αμύητοι στη Μασονία «βέβηλοι», δεικνύει ότι η Στοά επαγγέλεται «γνώση» και «φωτισμό» ανέφικτο στις άλλες εκκλησίες ή θρησκείες, και έτσι καθίσταται υπερθρησκεία. Η πίστη των μελών σε δόγματα ή θρησκείες υποτιμάται, καθώς η Μασονία περιορίζεται στην επίσημη γενική πίστη σε κάποιον «Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος», ενώ η έμφυτη ανθρώπινη ηθική και τα τεκτονικά μυστήρια θεωρούνται επαρκή για την τελειοποίηση και θέωση του ανθρώπου9. Και ενώ είναι δεδομένη η προέλευση των πρωτεργατών της Θεοσοφίας από κύκλους μασονικών στοών ή παραφυάδων τους10, ωστόσο δεν γνωρίζουμε από τα γνωστά μασονικά κείμενα κάποια προσμονή ενός Μεσσία, όπως συμβαίνει στη Θεοσοφία και τη «θυγατέρα» της, τη Νέα Εποχή.
        Κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις προσδοκίες των νεοεποχιτών για το «Χριστό» τους, όπως αυτές εκτίθενται στο Διαδίκτυο, προβαλλόμενες όμως όχι μόνον υπό τη δική τους οπτική γωνία, αλλά συγκρινόμενες με την Παράδοση της Εκκλησίας, δηλ. τη διδασκαλία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων. Ανεξαρτήτως από το αν κανείς εμπιστεύεται τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού και Θεού και τις προρρήσεις των Αγίων Πατέρων για τον τελικό Αντίχριστο, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα των περιγραφών του Αντιχρίστου τόσο από τους Αγίους, όσο και από τους υδροχοϊστές οπαδούς του «υιού της απωλείας». Και αν πάλι οι ίδιοι οι νεοεποχίτες κινούνται εν τω παρόντι στη σφαίρα της φαντασίας ή της παραπληροφόρησης, τίποτε δεν μας εμποδίζει να παρουσιάζουμε τις απόψεις τους και μόνον ως εκ μέρους τους επιθυμία και προσδοκία ενός παγκοσμίου πνευματικού ολοκληρωτισμού και ως προπαγάνδα που εξυπηρετεί μόνον τους δεδηλωμένους στόχους τους. εμείς επιμένουμε κυρίως στις μεσσιακές τους προσδοκίες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται. Στην ουσία οι προβλέψεις τους δεν είναι παρά η περιγραφή «από την άλλη πλευρά», όσων φοβερών θα προηγηθούν της Β' Παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού.
        Κατά ταύτα τα εδώ γραφόμενα δεν αποσκοπούν ούτε σε μια συνθετική παρουσίαση του κινήματος της Νέας Εποχής, όπως προέκυψε από τα απ' αιώνων αποκρυφιστικά συστήματα - μυστικές εταιρείες και ανατολικές θρησκείες (αρχαίο γνωστικισμό, ινδουισμό, βουδισμό, καββάλα, Μασονία, Ροδόσταυρους, Θεοσοφική Εταιρεία κ.ά.), ούτε και σε γενική έκθεση της διδασκαλίας της Εκκλησίας περί Αντιχρίστου. Οι αναγωγές και συγκρίσεις με παγκόσμιες ενοποιητικές τάσεις σε πολλά πεδία (Παγκοσμιοποίηση, Οικουμενισμό, θρησκευτικό συγκρητισμό, πλανηταρχία ενός ανδρός, κ.ά.) και τον εξαπλούμενο στην τηλεόραση, τη μουσική, τον Τύπο και παντού αποκρυφισμό, επαφίενται και αυτές στη συνθετική και προσεκτική σκέψη του καλοπροαίρετου και «φρονίμως ως όφις» σκεπτόμενου αναγνώστη.
        Η αποτύπωση όσων σχεδιάζονται από τους αντιχρίστους ευελπιστεί να ανταποκριθεί στην παρότρυνση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων: «Ασφάλιζε, λοιπόν, τον εαυτό σου, άνθρωπε. γνωρίζεις τα σημάδια του Αντιχρίστου. και να μη τα θυμάσαι μόνος σου, αλλά να τα διαδίδεις σε όλους αφθόνως. Αν έχεις παιδί κατά σάρκα, να το νουθετείς από τώρα, αν δε εγέννησες κάποιον με την κατήχηση, και αυτόν να τον προφυλάττεις εκ των προτέρων, για να μη δεχθεί τον ψεύτικο σαν αληθινό"διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη βρίσκεται σε ενέργεια"11»12. Και ενώ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, δεν πρέπει να προκαθορίζουμε πότε θα γίνουν αυτά, δεν πρέπει ωστόσο ούτε και να εφησυχάζουμε: «Και μη τολμήσεις να αποφανθείς για το πότε γίνονται αυτά, ούτε πάλι να κοιμηθείς ήσυχος, διότι λέγει "αγρυπνείτε, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει σε ώρα που δεν τον περιμένετε"13. Αλλά επειδή έπρεπε να μάθουμε τα σημάδια της συντελείας, και επειδή περιμένουμε τον Χριστό, για να μην πεθάνουμε εξαπατημένοι και πλανηθούμε από τον ψεύτη Αντίχριστο, οι Απόστολοι παρακινημένοι από θεία προαίρεση κατ' οικονομία έρχονται στον αληθινό διδάσκαλο και λέγουν "Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι της Παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος"14. Περιμένουμε να έλθεις και πάλι, αλλ' ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός15. Προφύλαξέ μας λοιπόν, για να μη προσκυνήσουμε άλλον αντί για σένα»16.
        Η παρουσίαση των απόψεων των νεοεποχιτών για τον «προ των πυλών» υδροχοϊκό «Χριστό» τους έγινε με βάση τα στοιχεία που διοχετεύει στο Διαδίκτυο ο κυριώτερος, ίσως, εκπρόσωπος του μεσσιανισμού της Νέας Εποχής, ο Λονδρέζος συγγραφεύς και ομιλητής Benjamin Creme. Η δράση του τα τελευταία 20 χρόνια περιλαμβάνει 300 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ομιλίες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επτά βιβλία περί του «Χριστού Μαϊτρέια» μεταφρασμένα σε επτά γλώσσες, και την από κοινού μαζί με το Τμήμα Δημοσίας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Department of Public Information at the United Nations) έκδοση του διεθνούς περιοδικού Share International μηνιαίως σε επτά τουλάχιστον γλώσσες σε 70 χώρες του κόσμου17.
       Κατωτέρω παρουσιάζονται εν πολλή-πολλή συντομία μόνο μερικές βασικές «θεολογικές» θέσεις της Ν. Εποχής, όπως προβάλλονται από τον Μπ. Κρεμ και τους ομοϊδεάτες του στο Share International, και αναδημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Οι διδασκαλίες ιδιαίτερα του Κρεμ, κατά τα λεγόμενά του, προέρχονται από πνευματική επικοινωνία του είτε με το «Διδάσκαλο Χριστό» Μαϊτρέια, είτε με άλλους «Διδασκάλους», και από παλαιότερες αποκρυφιστικές δοξασίες, δεν αποτελούν δηλαδή παρά καρπό κυρίως πνευματιστικών «επαφών», τ.έ. διδασκαλίες δαιμόνων.
1. Η «θεολογία» της Νέας Εποχής του Υδροχόου (New Age)
       Η Νέα Εποχή του Υδροχόου δεν παραδέχεται την ύπαρξη προσωπικού Θεού, πολύ περισσότερο την ύπαρξη Αγίας Τριάδος Προσώπων. Ο Θεός είναι το σύνολο όλων των νόμων και όλων των ενεργειών που κυβερνώνται από τους νόμους αυτούς και δημιουργούν ό,τι βλέπουμε ή δεν βλέπουμε. επίσης Θεός λέγεται το Κοσμικό Ον (Λόγος) που εμψυχώνει τον πλανήτη μας. Η αιθερική - φυσική έκφραση αυτού του πλανητικού Λόγου και Κύριος του κόσμου είναι ο Sanat Kumara , προερχόμενος από τον πλανήτη Αφροδίτη, ο οποίος ζει στο ενεργειακό κέντρο Shamballa, κάπου πάνω από την έρημο Γκόμπι της Κίνας.
        Υπάρχει ακόμη μία ομάδα ανώτερων εξελιγμένων όντων, διδασκάλων και μεμυημένων, πάλαι ποτέ κοινών ανθρώπων, που συναπαρτίζουν την Πνευματική Ιεραρχία (αλλιώς Λευκή Αδελφότητα, Κοινωνία των Πεφωτισμένων Νόων, Δυνάμεις του Φωτός, οι «Μαχάτμας») χωρισμένη σε 49 ομάδες, τα Ashram. Κάθε Ashram βρίσκεται και υπό την ηγεσία ενός Διδασκάλου της Σοφίας (Master of Wisdom). Η εκάστοτε κορυφή ολόκληρης της Ιεραρχίας αυτής λέγεται Χριστός ή Παγκόσμιος Διδάσκαλος ή Διδάσκαλος των Διδασκάλων, αξίωμα που κατέχει τώρα, για την αστρολογική εποχή του Υδροχόου, διαρκείας περίπου 2.150 ετών, ο Διδάσκαλος Μαϊτρέια, έχοντας την «ενέργεια του Κοσμικού Χριστού», τη «Συνείδηση Χριστού». Ο Χριστός δεν ταυτίζεται με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που οι Χριστιανοί νομίζουν ως Χριστό.
       Κατά καιρούς ανώτερα πνευματικά όντα, είτε ανθρώπινα είτε πλανητικά ή και κοσμικά, οι Avatar, ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της ανθρωπότητος για βοήθεια και συγκαταβαίνοντας, διδάσκουν στους ανθρώπους την οδό της εξελίξεως18.
2. Η ανθρωπολογία των νεοεποχιτών
       Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά Θεός, ένας σπινθήρας του Θεού (a spark of God)19. Η επίγνωση του Θεού δεν είναι παρά η επίγνωση του εαυτού μας20. Ο Νόμος της Αναγεννήσεως, της μετενσαρκώσεως, δεν έχει άλλο σκοπό παρά σταδιακώς, δια πολλών ζωών, να μας οδηγήσει στην ένωση και αφομοίωση με το Θεό21. Πέραν οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σώματος, πνεύματος, νου, υπάρχει ένας θείος Εαυτός (Self), το «Εγώ», το οποίο πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο να εκδηλωθεί. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ακολουθούμε ή να περιοριζόμαστε από άλλους: «Να είσαι ό,τι είσαι», «Be what you are» είναι το σύνθημα των νεοεποχιτών. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει δοθεί στον άνθρωπο είναι η ελευθερία, και ανώτατη ευλογία που μπορεί να επιτύχει είναι το αίσθημα της μοναξιάς22.
       Το πνευματικό στοιχείο δεν ταυτίζεται με το θρησκευτικό, αλλά περιλαμβάνει ακόμη και την επιστήμη23. Σταδιακώς δια της εξελίξεως η λατρεία, η ευλάβεια, πρέπει να δώσει τόπο στην γνώση και τον αποκρυφισμό24.
        Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα κατώτερα στοιχεία πρέπει σε τρία πράγματα να επικεντρωθεί: στη γνώση, την ανεξαρτησία, το περιβάλλον (awareness, detachment, environment). Μην ακολουθείτε τους άλλους25, άλλα και μην είστε αυτάρκεις στις απόψεις σας. αιτία όλων των κακών είναι η αντίληψη καθενός «έχω δίκιο, είμαι εντάξει». Η αυτάρκεια αυτή είναι το χειρότερο κακό26.
       Δεν υπάρχει αμαρτία, αφού είναι απλώς εφεύρεση της Εκκλησίας, παρά μόνον τελειότης και ατέλεια27. Ως κακό ορίζεται αυτό που αντιτίθεται στην εξελικτική διαδικασία, δηλ. την πορεία προς την κατά φύση θέωση του ανθρώπου και του κόσμου, την αποπνευμάτωση της ύλης28.
3. Η περί παρουσίας του Αντιχρίστου διδασκαλία των νεοεποχιτών
       Κάθε θρησκευτική κοινότητα περιμένει το Μεσσία της κατά τον ίδιο τρόπο, λέγουν οι νεοεποχίτες. Αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν που ευαγγελίζεται η Νέα Εποχή. Ο Χριστός των Χριστιανών στη Β' Παρουσία Του, ο αναμενόμενος Μεσσίας των Εβραίων, ο Ιμάμ Μαχντί των Μωαμεθανών, η μετενσάρκωση του Κρίσνα για τους Ινδούς και ο Πέμπτος Βούδδας (δηλ. ο «Μαϊτρέια»: «ο ευγενικός») των βουδδιστών δεν είναι παρά ένα και το αυτό πρόσωπο: ο Διδάσκαλος Μαϊτρέια που θα έλθει οσονούπω μεταξύ των ανθρώπων29.
       Ο «Χριστός» Μαϊτρέια έρχεται στους ανθρώπους ως άνθρωπος, όχι όμως ως οποιοσδήποτε άνθρωπος, αλλά άνθρωπος που έχει επιτύχει «την πληρότητα της θεότητος»30.
       Ήδη έχει κάνει 200 περίπου θαυματουργικές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη και έχει επιτελέσει πολλά «θαύματα» μεταξύ των οποίων εμφάνιση φωτεινών σταυρών, ανάβλυση υδάτων κ.ά. πολλά31.
        Ο «Χριστός Μαϊτρέια», προερχόμενος από τα Ιμαλάια, έχει διαπλάσει μόνος του σώμα (mayavirupa) που θα είναι κατάλληλο οικητήριό του ώστε να ζήσει με τους ανθρώπους στη Ν. Εποχή32. Ως Υδροχόος (Aquarius) έρχεται να πλημμυρίσει την ανθρωπότητα με νέες δυνάμεις: «Το έργο μου θα είναι να διοχετεύσω αυτά τα ύδατα της ζωής μέσα από σας. Εγώ είμαι ο υδροχόος. εγώ είμαι το σκάφος της αληθείας»33.
       Η προετοιμασία του ερχομού του έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και είναι όλα σχεδόν έτοιμα για την επικράτησή του, μόλις ο κόσμος αντιληφθεί την ανάγκη του ερχομού του για την καθιέρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ίση κατανομή των αγαθών «υπάρχει τώρα ένας τεράστιος στρατός για να ακολουθήσει την καθοδήγησή Του. σε κάθε χώρα εμφανίζονται, απαιτώντας δικαιοσύνη και ελευθερία». Είναι όλα τόσο σύμφωνα με το σχέδιο, ώστε λίγοι σήμερα μπορούν να αμφιβάλλουν πως κάποιο αόρατο χέρι, αυτό του Μαϊτρέια, καθοδηγεί τις εξωτερικές εξελίξεις34.
       Η επίσημη παγκόσμια εμφάνισή του θα γίνει σε μία συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον, την «Ημέρα της Ανακηρύξεως» (Day of Declaration), για να γνωρίσει όλη η υφήλιος την παρουσία του. η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη, διότι αλλιώς ο «Διδάσκαλος» θα περνούσε εν πολλοίς απαρατήρητος35.
        Η παρουσία του νεοεμφανιζόμενου «Χριστού» θα γίνει αισθητή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μέσω της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου, όπου θα προσκληθεί να μιλήσει σε παγκόσμια δορυφορική μετάδοση. Ο Μαϊτρέια στα ΜΜΕ δεν θα μιλήσει καθόλου, αλλά δια της μορφής του «τηλεπαθητικώς» θα απευθύνει στην ανθρωπότητα το μήνυμά του της δικαιοσύνης κ.λπ.. οι άνθρωποι θα καταλάβουν εσωτερικά το μήνυμά του στη γλώσσα τους και έτσι η ημέρα αυτή θα ομοιάζει με τη χριστιανική Πεντηκοστή. Σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα ΜΜΕ, η «Ημέρα της Ανακηρύξεως» θα δηλωθεί με ιδιαίτερο αισθητό (και σωματικά) τρόπο, με μία «επισκίαση» (overshadowing), ένα «αγκάλιασμα». Έτσι ο «Χριστός» Μαϊτρέια θα πείσει ακόμη και τους «φουνταμενταλιστές» Χριστιανούς που θα επισκιάσει, ότι ο πραγματικός Χριστός, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι ο ίδιος, και ότι είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, θρήσκους ή μη. Η παρουσία του θα συνοδευθεί από την εμφάνιση ιαματικών πηγών κατά εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο. Αυτά θα είναι και τα τρία σημεία της παρουσίας του36 και η αρχή του έργου του.
        Ο «Χριστός» δεν θα επιδιώξει την ανάληψη πολιτικών - κυβερνητικών καθηκόντων όταν, όμως, ζητηθεί η συμβουλή του για δυσεπίλυτα προβλήματα, θα βοηθήσει τους υπευθύνους να τα επιλύσουν37. Οι ηγέτες, πιεζόμενοι από τους λαούς, θα εφαρμόσουν τις συμβουλές του μετά από ένα παγκόσμιο οικονομικό «κραχ» με αρχή την Ιαπωνία, το οποίο ο Μαϊτρέια έχει ήδη προΐδει38. Άλλωστε έχει έλθει ήδη σε επικοινωνία με πολλούς ηγέτες και παράγοντες, η βοήθεια των οποίων θα ζητηθεί πριν την «Ημέρα της Ανακηρύξεως»39.
        Μετά την επιφανή παρουσία του ο Μαϊτρέια θα βοηθηθεί και από άλλους τρεις «Διδασκάλους», τον Κουτ Χουμί, τον Μορία και τον «Ιησού»40 (άλλωστε πολλαχού των κειμένων η εμφάνιση του υδροχοϊκού «Χριστού» θεωρείται ως το επιστέγασμα της εμφάνισης των «Διδασκάλων», της «εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας» [externalization of the Hierarchy]41). Επίσης θα βοηθηθεί από τα όντα που εμείς γνωρίζαμε ως τώρα ως εξωγήινους, οι οποίοι ωστόσο δεν είναι παρά αδελφοί μας στο διάστημα (Space Brothers) και οι οποίοι από τώρα φροντίζουν για τη διατήρηση της τροχιάς της γης και την αποσόβηση τρομερών οικολογικών καταστροφών42. Πλην αυτών, ο Μαϊτρέια θα συνοδεύεται και από το «Στρατό του Φωτός» (Army of Light), ένα «ουράνιο στρατό» αγγέλων (Devas) που θα βοηθήσει τη νίκη του έναντι του σκότους, στρατό αρχικώς αόρατο στους ανθρώπους43. Η παρουσία τους σημαίνει την έναρξη μιας νέας τάξεως (a new order) συνεργασίας αγγέλων και ανθρώπων με σκοπό τη θέωση44.
        Τα όντα αυτά του «φωτός», οι «Πρεσβύτεροι Αδελφοί» (Elder Brothers), ήδη φέρονται να λέγουν δια των νεοεποχιτών «μεσαζόντων» τους (κοινώς «μέντιουμ»):
«Εμείς, οι Πρεσβύτεροι Αδελφοί σας είμαστε εδώ.
έως τα αρχαία καταφύγια έχει προχωρήσει η κλήση:
"επιστρέψτε, επιστρέψτε. η ώρα έχει φθάσει"·
γι' αυτό λίγοι κάθε φορά ακολουθούμε προς τα πίσω τα βήματά μας
επιστρέφοντας μια ακόμη φορά στον κόσμο των ανθρώπων.
Ευχαρίστως το κάνουμε αυτόευχαρίστως δεχόμαστε την ευκαιρία
να υπηρετήσουμε και να καλλιεργήσουμε.
Η χαρά μας είναι αμείωτη καθώς βλέπουμε μπροστά τον κόσμο,
καλωσορίζοντας τη νέα σχέση με τους ανθρώπους.
Σε συνεργασία θα δημιουργήσουμε το ένδοξο μέλλον
που περιμένει όλους τους ανθρώπους»45.
        Ο «Χριστός» Μαϊτρέια ισχυρίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία κατά των αντιπάλων του46. ωστόσο σε άλλα σημεία τονίζεται πως μόνο δύο δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι: αποδοχής του Μαϊτρέια ή παθητικής αναμονής των εξελίξεων47. Το «Ξίφος της διχοτομήσεως» (Sword of Cleavage), που είναι η αγάπη του, θα επιφέρει στον κόσμο πόλωση μεταξύ όσων θα αποδεχθούν τη νέα κατάσταση, και όσων θα εμμείνουν στις παλαιές οδούς της διασπάσεως, που αναπόφευκτα οδηγούν τον κόσμο στο χάος48. Την επικράτηση έναντι των «Δυνάμεων του Σκότους» του παλαιού πολιτισμού θα την επιτύχουν οι «Δυνάμεις του Φωτός»49. Ο Μαϊτρέια θα επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερη ρήξη50. «Πολλοί θα με αποδεχθούν, αλλά όχι όλοι. Ωστόσο, ο Στρατός μου του Φωτός οπωσδήποτε θα θριαμβεύσει», φέρεται να λέγει ο Μαϊτρέια51. Και αυτό, βέβαια, «πάρτε το όπως θέλετε», θα συμπληρώναμε εμείς, έχοντας ιδιαίτερα υπ' όψιν ότι οι εμμένοντες στα παλαιά σχήματα θεωρούνται από τους νεοεποχίτες ως «αίτιοι συνεχών διαιρέσεων»52 και «ο χριστιανικός ολοκληρωτισμός» ως «ο τελευταίος που θα εκλείψει»53. Άλλωστε, «κακό» ονομάζεται από τη Νέα Εποχή ό,τι αντίκειται στην εξελικτική διαδικασία αποπνευματώσεως της ύλης.
        Το κράτος του Μαϊτρέια θα επιδείξει πρωτίστως μέριμνα για την αντιμετώπιση της πείνας παγκοσμίως, μέσω της ίσης κατανομής τροφίμων, και αμέσως μετά για την αντιμετώπιση των οικολογικών καταστροφών. Τη επιστασία των Ηνωμένων Εθνών, που θα αποτελέσουν την ενιαία κυβέρνηση όλου του κόσμου54, η διανομή των τροφίμων θα γίνεται με ένα παγκοσμίου ισχύος σύστημα ανταλλαγής αγαθών, που θα αντικαταστήσει το παρόν οικονομικό σύστημα, παρά τις αντιδράσεις μερικών τωρινών προνομιούχων, οι οποίοι θα παραμεριστούν55. Οι άνθρωποι δια της διαπιστώσεως ότι και η ίδια η γη, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι (αλλά και κάθε άλλο ον) είναι «Θεός», θα συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση τους με τη «Μητέρα» γη (the Great Mother of all). Αυτή δε, με τη σειρά της, θα αποκαλύψει στους ανθρώπους τους μυστικούς της νόμους, με τους οποίους ο άνθρωπος θα αποδειχθεί Θεός56.
         Η εγκληματικότητα θα εξαφα­νισθεί: δια της νέας «τεχνολογίας του φωτός», μόλις κάποιος αποπειραθεί να διαπράξει έγκλημα, θα «παγώνει» στη θέση του από τα μέσα ελέγχου. η τρομοκρατία θα εξαφανισθεί, διότι οι τρομοκράτες δεν θα έχουν που να κρυφθούν57. Ο Μαϊτρέια έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης. όταν δε αναλάβει την αποκατάσταση της ισορροπίας στον κόσμο δια της ειδικής προς τούτο ενέργειας (equilibrium) που έχει λάβει από τον Αβατάρ της Συνθέσεως, τότε θα είναι πέραν πάσης προσδοκίας η αύξηση της παραγωγής τροφίμων στον πλανήτη58.
       Η παραμονή του Μαϊτρέια στον κόσμο θα διαρκέσει καθ' όλη την εποχή του Υδροχόου, για τα επόμενα 2.500 χρόνια59. Σταδιακώς θα αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα διάφορες αλήθειες, αρχίζοντας από αυτές της ενότητος των ανθρώπων, της ψυχής, του διαμοιρασμού των αγαθών, του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος (δηλ. του κάρμα), της μετενσαρκώσεως, της αθωότητας60. Κάποτε θα φύγει από τη γη για να επιστρέψει στο τέλος του εβδόμου «κοσμικού κύκλου», ως ανώτερος, «κοσμικός Μαϊτρέια»61.
       Τον Μαϊτρέια, επειδή έχει την ικανότητα να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται από το πουθενά, δεν μπορεί κανείς επ' ουδενί να τον βλάψει και βέβαια να τον θανα­τώσει62. Άλλωστε «ως Χριστός» έχει διέλθει ήδη δια του «μαθητού του Ιησού» τον «τέταρτο βαθμό μυήσεως» δηλ, την αυτοθυσία, τη σταύρωση.
4. Μαϊτρέια και Πάπας: «Διδάσκαλος και Υπηρέτης»
       Εξόχως ενδιαφέρουσα, όμως, και παρά πάσαν προσδοκίαν είναι η αποκάλυψη των νεοεποχιτών του Μπέντζαμιν Κρεμ για τον αναμενόμενο από αυτούς ρόλο του παπικού θεσμού στην προετοιμασία του ερχομού του Μαϊτρέια.
        Οι νεοεποχίτες διακρίνουν, όπως είπαμε, το πρόσωπο του Χριστού (Μαϊτρέια) από αυτό του ιστορικού Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ο άνθρωπος Ιησούς υπήρξε -κατ' αυτούς- η μετενσάρκωση του Ιησού του Ναυή, του Ησαΐα και του Ιησού που αναφέρεται στον Προφήτη Ζαχαρία63, και δέχθηκε την «επισκίαση» (overshadowing) του Χριστού Μαϊτρέια κατά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη64. Μετά τη σταύρωσή του μετενσαρκώθηκε στον Απολλώνιο Τυανέα65, οπότε και κατέστη «Διδάσκαλος» (Master Jesus) και μετέβη στις Ινδίες. Τα τελευταία 600 χρόνια είναι μετενσαρκωμένος σε σώμα Συρίου, και ζει στη Ρώμη από το 1984. Ανήκει στην «Πνευματική Ιεραρχία» (Spiritual Hierarchy) και δεν είναι παρά μαθητής και βοηθός του «Χριστού» Μαϊτρέια66.
       Η διοχέτευση στο Διαδίκτυο ενός νέου αρχείου το Φεβρουάριο του 2000 και ενός άλλου τον Απρίλιο του 2001 συμπλήρωσαν το μέχρι τότε πορτραίτο του «Ιησού». το πρώτο άρθρο, του Aart Jurriaanse, για τη σωτηρία της Δύσεως από τον «Διδάσκαλο Ιησού» λέγει τα εξής: «Όλο αυτό είναι η ευθύνη του Διδασκάλου Ιησού -και, τί έργο! Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόοδος και ελπίζει [ο «Ιησούς»] να έχει μεγαλύτερη επιτυχία μέσω μιας νέας προσέγγισης από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, ανοίγοντας το δρόμο επίσης στην Ευρώπη και την Αμερική για την επιστροφή του Χριστού. Προβλέπεται ότι ο Διδάσκαλος Ιησούς θα καταλάβει ακόμη το θρόνο του Πάπα Ρώμης και ότι από τη θέση εκείνη θα έχει τότε τη δυνατότητα να επανεμπνεύσει και να επαναπροσανατολίσει όλο το πεδίο της Χριστιανικής θρησκείας, εκτρέποντάς την από τις παρούσες πολιτικές και κοσμικές της τάσεις, προς μία περισσότερο πνευματική προσέγγιση»67.
       Στο δεύτερο άρθρο, ο ίδιος ο Μπ. Κρεμ επιβεβαιώνει τα λόγια του Jurriaanse: «Τώρα ζει [ο Ιησούς] σε σώμα Συρίου, που είναι ηλικίας περίπου 600 ετών, και έχει τη βάση του στη Ρώμη. Έχει, τα τελευταία 2000 χρόνια, εργασθεί σε στενώτατη σχέση με το Χριστό, σώζοντας το χρόνο και την ενέργειά του, όπου δυνατόν, και έχει να κάνει ειδική δουλειά με τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Είναι ένας από τους Διδασκάλους που πολύ σύντομα θα επιστρέψουν σε εξωτερική εργασία στον κόσμο, αναλαμβάνοντας το θρόνο του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη. Θα προσπαθήσει να μεταμορφώσει τις Χρ. Εκκλησίες, τόσο ώστε να είναι αρκετά "εύκαμπτες" στο να ανταποκριθούν ορθώς στη νέα πραγματικότητα που θα δημιουργήσει η επιστροφή του Χριστού και των Διδασκάλων»68.
        Ο «Ιησούς», ο οποίος έχει ήδη καθοδηγήσει πολλούς θεολόγους και κληρικούς κάθε ομολογίας στο ενδεδειγμένο μονοπάτι69 του «εσωτερισμού», θα παραμείνει στο πλευρό του Μαϊτρέια μετά την παγκόσμια ανακήρυξη του τελευταίου, συνεργαζόμενος με αυτόν και φανερώνοντας ότι είναι μαθητής του Μαϊτρέια, δίνοντας στο Ευαγγέλιο τη «σωστή», αποκρυφιστική του ερμηνεία70. Εις το εξής, στη Νέα Εποχή, χάρις στην παρουσία του ίδιου του Μαϊτρέια δεν θα χρειάζονται οι θεολόγοι και οι ιερείς για να ερμηνεύουν ή να παρερμηνεύουν τις διδασκαλίες του71.
        Η προσδοκία αυτή των νεοεποχιτών έχει την αφετηρία της στην περί θρησκείας αντίληψη της Νέας Εποχής, αντίληψη κληρονομημένη από τον ποικιλόμορφο γνωστικισμό, τον αποκρυφισμό (occultism), την Καββάλα (εβραϊκό αποκρυφισμό) τον Ελευθεροτεκτονισμό (Μασονία), τη Θεοσοφία και κάθε είδους «εσωτερισμό» (δηλ. τη γνώση των «μυστικών δυνάμεων» του ορατού και αοράτου κόσμου). Βάσει της αντιλήψεως αυτής όλες οι θρησκείες έχουν κοινό πυρήνα, κεκρυμμένο από τους απλούς πιστούς και διακριτό μόνον από τους μεμυημένους στη «γνώση». Ο πυρήνας αυτός είναι, όπως είδαμε -κατά τους νεογνωστικούς της Ν. Εποχής- η διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως Θεός, «σπινθήρ της Θεότητος» και ότι πρέπει να θέσει σε ενέργεια τις μυστικές θεϊκές του δυνάμεις. Η διδασκαλία των διαφόρων «Διδασκάλων» - ιδρυτών των θρησκειών παρανοήθηκε από τους οπαδούς τους, οι οποίοι μόνον λό­γω της παρανοήσεως αυτής αντιμάχονται οι μεν τους δε72.
       Σκοπός, λοιπόν, του Μαϊτρέια και των λοιπών "Διδασκάλων" δεν είναι η κατάργηση των θρησκειών, αλλ' η εκ νέου νοηματοδότησή τους και η ανάδειξη του κοινού τους νοήματος. έτσι θα προκύψει αναπόφευκτα μια ενιαία Παγκόσμια Θρησκεία (One World Religion)73, με ναούς πυραμιδοειδείς (τετραεδρικούς)74. Σημαντικό ρόλο, λοιπόν, αναμένεται να παίξει εδώ ο θεσμός του Πάπα, ως καθοδηγητού της διεσπασμένης Χριστιανοσύνης Δύσεως και Ανατολής προς την ενοποίηση (περιβεβλημένου, σημειώνουμε εμείς, την ισχύ του «αλαθήτου»). Άλλωστε και ο Μαϊτρέια, μετά την ημέρα της παγκόσμιας ανακηρύξεώς του, θα κάνει σειρά ταξιδιών ανά τον κόσμο κατά τα πρότυπα του Πάπα, με σκοπό να γίνει εγγύθεν γνωστός στους διαφόρους λαούς75. Επισκεπτόμενος τους ναούς που θα στήσει ο ίδιος, ο Μαϊτρέια θα μυήσει τους δεκτικούς της διδασκαλίας του στην πραγματικότητα που ο ίδιος φέρει. Οι Εκκλησίες, τα τζαμιά και οι άλλοι ναοί θα είναι κοινοί τόποι προσευχής όλων76.
Ο Κρεμ ισχυρίζεται ότι έχει ήδη έλθει εις γνώση αξιωματούχων του Βατικανού η επί γης παρουσία του «Χριστού», δύο δε Καρδινάλιοι, μέλη της Κουρίας, της περί τον Πάπα Συνόδου, είναι οπαδοί του «Χριστού» Μαϊτρέια. Για το θέμα αυτό κληρικός του Βατικανού, επίσης οπαδός του Μαϊτρέια, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό National Examiner, τις απόψεις του οποίου το Βατικανό ωστόσο αρνήθηκε. Πάντως μετά την ημέρα της Διακηρύξεως ο Κρεμ ευελπιστεί πως ο Πάπας θα είναι στενός συνεργάτης του «Διδασκάλου Ιησού»77. Ωστόσο οι ορθόδοξοι Χριστιανοί ηγέτες (εννοεί μάλλον τους συντη­ρητικούς78 κάθε ομολογίας) είναι οι τελευταίοι που θα αποδεχθούν το Μαϊτρέια. ο οποίος δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά ο «Μεγάλος Αδελφός» της ανθρωπότητας79.
Πέραν των ανωτέρω φημών και μόνον η γνωστή τοις πάσι πρωτοβουλία της «Αγίας Έδρας» στην προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και τις συμπροσευχές με βουδδιστές και μουσουλμάνους, είναι εκείνη που δείχνει ότι ίσως οι προσδοκίες των νεοεποχιτών για το μελλοντικό ρόλο του Βατικανού στην προώθηση της Πανθρησκείας, της τόσο ευνοϊκής για την ανάρρηση οποιουδήποτε «Μαϊτρέια», να μην είναι και τόσο ουτοπικές.
5. Διαστροφή των προειδοποιήσεων της Αγίας Γραφής
       Βάσει όσων εκτέθηκαν μόλις και είναι ανάγκη να πει κανείς ότι δεν υπάρχει σημείο του λόγου του Θεού, της διδασκαλίας της Εκκλησίας, που να έχει μείνει άθικτο από τις πλάνες της Νέας Εποχής. Η θεολογική αναίρεση των πλανών αυτών θα απαιτούσε σύνοψη σύνολης της αντιγνωστικής και αντινεστοριανικής θεολογικής γραμματείας.
       Πάντως πρέπει να επισημάνουμε εν προκειμένω ότι ο Μαϊτρέια δια των «μυστών» του διαστρεβλώνει πάρα πολλές έννοιες που εδώ και αιώνες διατηρούσαν στο χριστιανικό κόσμο την ενθύμηση της τελικής αποστασίας των εσχάτων χρόνων.χαρακτηριστικές διαστρεβλώσεις είναι και οι εξής:
       Ο σατανάς δεν υπάρχει ως οντότητα, ως πρόσωπο. είναι η προσωποποίηση του κακού που ενυπάρχει μέσα μας. Η έννοια του εωσφόρου (Lucifer) είναι θετική:συμβολίζει, όπως λέει και το όνομα, τη μετάδοση φωτός80. Άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλαχού στα κείμενά τους η Νέα Εποχή ονομάζεται «Εποχή του Φωτός» (ακόμη βλ. τεχνολογία του φωτός, δυνάμεις του φωτός κ.ά.)81.
       Οι «μύστες» διαστρεβλώνουν επίσης την περί Αντιχρίστου χριστιανική αντίληψη λέγοντας πως ο Αντίχριστος δεν είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά καταστροφική ενέργεια της θελήσεως του Θεού που ετοιμάζει επίτηδες το έδαφος πριν από κάθε αστρολογική εποχή, καταστρέφοντας τις παλιές συνθήκες. Την ενέργεια του Αντιχρίστου πριν το Χριστιανισμό («εποχή του ιχθύος» κατά την Νέα Εποχή) ενσάρκωσε ο Νέρων και πριν τον Μαϊτρέια ο Χίτλερ· συνεπώς δεν πρέπει να αναμένουμε άλλον Αντίχριστο τουλάχιστον για τα επόμενα 3.000 χρόνια82.
       Τέλος, η προσπάθεια απόδοσης του αριθμού 666 σε κάποιον μελλοντικό τύραννο είναι κατ' αυτούς εσφαλμένη, διότι ο 666 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον Αυτοκράτορα Νέρωνα83. Η άποψη αυτή των νεοεποχιτών δεν μας ξενίζει, διότι ήδη πριν δεκαετίες η «πνευματική μητέρα» όλων των νεοεποχιτών Αλίκη Μπέιλυ προπαγάνδιζε πως ο 666 είναι αριθμός με ιερές ιδιότητες και ότι η συχνή χρήση του επιταχύνει την έλευση της Νέας Έποχης84.
       Πολλές διαστρεβλώσεις της Αγίας Γραφής και των Προφητειών περί Β' Παρουσίας περιέχουν τα κείμενα του πρώην μεθοδιστή πάστορα και πλέον νεοεποχίτη προπαγανδιστή Howard Ray Carey85.
6. Επισημάνσεις βάσει της εκκλησιαστικής Παραδόσεως
       Αναγκαστικώς συνοψίζοντας σε τεράστιο βαθμό τόσο τεράστια θέματα εκθέτουμε μόνον υποτυπωδώς μερικά σημεία για την έλευση του Αντιχρίστου από την εκκλησιαστική μας Παράδοση, αρκούμενοι μόνο στις κυριότερες μαρτυρίες86.
       Η πρώτη προειδοποίηση για τον ερχομό του προσώπου του Αν­τιχρίστου προέρχεται από τα ίδια τα χείλη του Κυρίου Ιησού, σε ένα σημείο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, του οποίου η σημασία για το θέμα μας λίγο γίνεται αντιληπτή εκ πρώτης όψεως. Ο Κύριος παραπονούμενος για την εναντίον του δυσπιστία των Ιουδαίων αποκαλύπτει πως, ενώ τον Ίδιο δεν τον παραδέχθηκαν οι Ιουδαίοι, μολονότι ήλθε εν τω ονόματι του Πατρός, θα αποδεχθούν κάποιον που θα έλθει φέροντας το δικό του, ιδιαίτερο όνομα ως εχέγγυο του έργου του: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με. εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε»81. Εδώ σημειώνουμε ότι κάποιος, που θα γίνει αποδεκτός από τους Ιουδαίους ως ο Μεσσίας τους, δεν θα έλθει ως απεσταλμένος του Θεού Πατρός, αλλ' ως αυτοδύναμος σωτήρας. επίσης, το ότι η αιτία της απιστίας των Ιουδαίων προς τον αληθινό Χριστό, κατά τα αμέσως επόμενα λόγια του Κυρίου, είναι η αγάπη τους προς την ανθρώπινη δόξα και όχι τη δόξα που δίνει ο Θεός88.
        Στην ιδιαίτερη ερώτηση των μαθητών για τα σημεία των εσχάτων χρόνων, ο Κύριος παρέσχε μια σειρά σημείων για την έλευση του Αντιχρίστου τα οποία, σύμφωνα με τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές89 και κατά την παράθεση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων είναι τα εξής: α) η εμφάνιση πολλών ψευδών «Χριστών», β) η διεξαγωγή πολέμων γ) η εξάπλωση επιδημιών και πείνας, σεισμών και δυσμενών καιρικών συνθηκών («φόβητρα απ' ουρανού και μεγάλοι χειμώνες»90), δ) η πλήθυνση των σκανδάλων, του μίσους, της μισαδελφίας και γενικώς η ψύχρανση της αγάπης, ε) η διάδοση του Ευαγγελίου σ' όλα τα έθνη. Μετά από όλα αυτά θα φανεί «το βδέλυγμα της ερημώσεως εν τόπω αγίω» και θα διαφημιστεί κάποιος επίγειος «Χριστός»91. Αλλά ο Χριστός μας προειδοποιεί: «Τότε, εάν σας πει κανείς. "Να, εδώ είναι ο Χριστός" ή "Εκεί" μη τον πιστέψετε. Διότι θα εμφανι­σθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν θαύματα μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, σας τα προείπα. Εάν σας πουν, "Να, είναι στην έρημο", μη πηγαίνετε, "Να, είναι στα απόμερα δωμάτια", μη πιστέψετε. Διότι, όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και φαίνεται ως τη δύση, έτσι θα είναι και η έλευση του Υιού του ανθρώπου»92.
        Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ακόμη μερικά «προσωπογραφικά» του Αντιχρίστου στοιχεία, διευκρινίζοντας στους πρώτους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς τι θα προηγηθεί απαραιτήτως της Β' Παρουσίας. τα στοιχεία αυτά, στους στίχους 1-12 του β' κεφαλαίου της Β' Θεσ. είναι τα εξής: α) ότι της Β' Παρουσίας του Χριστού, θα προηγηθεί η αποστασία από το Θεό και έπειτα η φανέρωση του «ανθρώπου της ανομίας», του «υιού της απωλείας», β) πως ο άνθρωπος αυτός θα ανυψώσει τον εαυτό του πάνω από κάθε θεό και κάθε ιερό («σέβασμα»), προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι Θεός, γ) ότι αυτός ο άνθρωπος θα θέσει τον εαυτό του στη θέση του Θεού μέσα στο ναό του Θεού93, δ) πως υπάρχει κάτι που παρεμποδίζει την πραγματοποίηση όλων αυτών, μολονότι «το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται» ακόμη και κατ' εκείνον τον καιρό. τέλος, ε) ότι ο άνθρωπος της απωλείας, ο Αντίχριστος, θα κάνει με τη δύναμη του Σατανά κάθε είδους θαύμα (δυνάμεις, σημεία και τέρατα ψεύδους), παρασύροντας όμως, με τη συγκατάβαση του Θεού, μόνον αυτούς που δεν θέλουν να σωθούν, ώστε να κατακριθούν εκείνοι για το ότι αγάπησαν το ψεύδος, διότι θα είναι αναπολόγητοι (όπως έχουμε εξηγήσει στην αρχή)94.
        Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως και άλλοι ερμηνευτές (Άγιος Ειρηναίος, Τερτυλλιανός, Λακτάντιος, Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Θεοφύλακτος, Ζιγα­βηνός), συμφωνούν πως «το κατέχον» που εμποδίζει την έλευση του Αντιχρίστου είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. είναι η κατάλυσή της εκείνη που θα σημάνει την ανάδειξη του Αντιχρίστου. Λιγότερο διαδεδομένες είναι οι απόψεις ότι το «κατέχον» είναι το όριο που έχει θέσει ο Θεός (Θεόδωρος Μοψουεστίας, Θεοδώρητος Κύρου, Μέγας Φώτιος), η μη ολοκλήρωση του ευαγγελισμού των εθνών (Θεοδώρητος) ή το Άγιον Πνεύμα (Σευηριανός)95.
        Ο Θεόδωρος επίσκοπος Μο­ψουεστίας επισημαίνει εν προκειμένω εύστοχα ότι ο διάβολος δημιούργησε τις αιρέσεις και τις θρησκείες ως μία σκαλωσιά επί της οποίας θα οικοδομήσει μια «αψίδα», τη λατρεία του, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όταν θα οικοδομηθεί η λατρεία αυτή, η σκαλωσιά θα είναι άχρηστη, οπότε και ο Αντίχριστος θα καταργήσει τις αιρέσεις και τις θρησκείες, κάθε «θεό» και «σέβασμα», ώστε να καθιερώσει φανερά τη δική του λατρεία, ως «αψίδα» που στήθηκε πάνω στις, άχρηστες πια, αυτές σκαλωσιές96.
       Η Αποκάλυψη, όμως, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (95 μ.Χ.) είναι το βιβλίο της Καινής Διαθήκης, όπου κατ' εξοχήν μπορεί κανείς να επισημάνει θετικά σημεία για τη δράση του Αντιχρίστου, βάσει των ερμηνευτών97.
        Το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου περιγράφονται εκτενέστερα όσα και ο Προφήτης Δανιήλ είχε προΐδει98, κάνει λόγο για δύο θηρία, ένα αναδυόμενο από τη θάλασσα, η οποία υποδηλώνει τα έθνη ή τον ταραχώδη και άστατο βίο99, και ένα προερχόμενο από τη γη, το οποίο ταυτίζεται με τον ψευδοπροφήτη που αναφέρεται αργότερα100, έχει δε ρόλο επικουρικό προς το πρώτο. Στο πρώτο θηρίο, που ταυτίζεται από όλους τους ερμηνευτές με τον Αντίχριστο, ο δράκων, ο Σατανάς, «έδωκεν την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην». Εν συνεχεία αναφέρεται πως θα αναζωογονηθεί μία από τις επτά κεφαλές του από θανατηφόρο πληγή (ίσως αναστήσει κάποιον συνεργάτη του ή νοείται η επανασύσταση της Ρωμ. Αυτοκρατορίας ενωμένης101), πως θα προκαλέσει γι' αυτό το θαυμασμό όλης της γης και ότι πολεμώντας τους πιστούς θα τους νικήσει. ακόμη ότι θα βλασφημήσει το Θεό και τους Αγίους και πως θα τον προσκυνήσει όλη η γη πλην όσων είναι γραμμένοι στη Βίβλο της ζωής. Το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, έχοντας δύο κέρατα ομοιάζει με αρνίο, αλλά λαλεί λόγια σατανικά («και ελάλει ως δράκων»). βάσει της δυνάμεως του πρώτου θηρίου πλανά όλη τη γη, με πρωτοφανή θαύματα, ώστε να προσκυνήσει η οικουμένη τον Αντίχριστο, το εκ της θαλάσσης θηρίοεπίσης πείθει να φτιάξουν εικόνα στο πρώτο θηρίο, η οποία δια, πνεύματος» (εν. πονηρού πνεύ­ματος102), τρόπον τινα ζωντανεύει και ομιλεί. Όσοι δεν προσκυνούν την εικόνα αυτή θανατώνονται, ενώ δικαίωμα σε αγοραπωλησίες μπορούν να έχουν μόνον όσοι άνθρωποι κάθε τάξεως δε­χθούν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός τουο αριθμός του ονόματος του θηρίου είναι «αριθμός ανθρώπου» είναι χξς' (666)103. Σε άλλο σημείο η Αποκάλυψη παρουσιάζει τους δέκα βασιλείς που θα συμμαχήσουν με το θηρίο να του προσφέρουν συμφώνω γνώμη την εξουσία και τη δύναμή τους104. Η εξουσία του Σατανά κατά την περίοδο αυτή παραβάλλεται με αυτήν που είχε πριν το σωτηριώδες έργο του Κυρίου. έτσι ο Δράκων, που δέθηκε για 1000 έτη στην άβυσσο για να μη πλανά τα έθνη (κατά την επί γης εμπολίτευση της Εκκλησίας), θα λυθεί προς το τέλος της ιστορίας, και ανερχόμενος από την άβυσσο θα συναγάγει τα έθνη σε πόλεμο κατά της Εκκλησίας105. Της τυραννίας του θηρίου θα προηγηθεί κήρυγμα μετανοίας από δύο προφήτες και μάρτυρες, οι οποίοι θα θανατωθούν από το θηρίο106. Σημειωτέα η κοινή σε όλους τους ερμηνευτές άποψη πως το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, είναι φορεύς εξουσίας πνευματικής και μάλιστα ιερατικής107. ακόμη, το ότι η εικόνα του θηρίου θα προσκυνείται σε όλη τη γη, όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο.
       Πέραν των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής, οι Άγιοι Πατέρες κατέγραψαν σε λόγους τους πολλά στοιχεία για τον Αντίχριστο, τα οποία είτε αποτελούν θεϊκή αποκάλυψη που οι ίδιοι οι Άγιοι δέχθηκαν, είτε προγενέστερες προφορικές παραδόσεις και ερμηνείες γραφικών χωρίων. Παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές μαρτυρίες ελαχίστων Πατέρων.
        Υπό το όνομα του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης, (170-236 μ.Χ.) φέρονται δύο λόγοι κυρίως σχετικοί με το θέμα μας, οι Περί Χριστού και Αντιχρίστου και Περί της συν­τελείας του κόσμου108. Ο δεύτερος εξ αυτών είναι ψευδεπίγραφος, δημιούργημα του 7ου αι., διασκευή του αυθεντικού πρώτου λόγου με πρόσμειξη στοιχείων από τα έργα του Οσίου Εφραίμ109.
       Ο Άγιος Ιππόλυτος, το γνήσιο έργο του οποίου αποτελείται σχεδόν από συνθετική παρουσίαση όλων των χωρίων της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στον Αντίχριστο, εντοπίζει (όπως νωρίτερα και ο Άγιος Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου) την καταγωγή του Αντιχρίστου στην εβραϊκή φυλή του Δαν110.
        Στο ψευδεπίγραφο έργο Περί της συντελείας του κόσμου σημειώσαμε την καταγραφή δύο ακόμη στοιχείων: ο Αντίχριστος αρχικώς θα αρνείται επιμόνως να αναλάβει τη βασιλεία όλων των ανθρώπων, μέχρις ότου δια της συνεχούς επιμονής αυτών θα δεχθεί. ακόμη ότι δια των φερεφώνων του (ανθρώπων και δαιμόνων, ίσως δε και ανθρωπόμορφων δαιμόνων)111 θα διαφημίζει πως μπορεί να παράσχει τρόφιμα στους ανθρώπους, διότι η γη και η θάλασσα θα υπακούν σ' αυτόν. «δεύτε πάντες θεάσασθαι την ισχύν της δυνάμεως αυτού. ιδού γαρ υμίν και σίτον παρέξει και οίνον υμίν χαρίσεται και πλούτον πολυτελή και αξίας μεγάλας. Τω γαρ κελεύσματι αυτού πάσα η γη και θάλαττα υπακούει»112.
       Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (306-373 μ.Χ.) έχει γράψει μεταξύ πολλών άλλων θαυμασίων λόγων και τέσσερις αναφερόμενους μεταξύ άλλων και στον Αντίχρι­στο113· από την εκτενή παρουσίαση όσων θα συμβούν τότε, ερανιζόμαστε τα εξής, κοινά και σε πολλούς άλλους Πατέρες:
        Ο Αντίχριστος θα φαίνεται κατ' αρχήν υπερβολικά ενάρετος, ταπεινός, ήσυχος, δίκαιος, θα μισεί τα είδωλα και τη δωροληψία, θα είναι ευσεβής, αγαθός, φιλόπτωχος, όμορφος, ατάραχος, χαρούμενος προς όλους, πράος, τιμώντας υπερβολικά τους Ιουδαίους. τόσο ώστε οι λαοί θα του προσφέρουν μόνοι τους την εξουσία, ως στον καταλληλότερο, αυτός δε, άμα τη αναλήψει της εξουσίας, θα νικήσει τρεις μεγάλους βασιλείς και θα παρουσιάσει αμέσως τον ακριβώς αντίθετο, αληθινό του χαρακτήρα, αλλαζονικό, σκληρό, κ.ο.κ.114.
        Ο Δράκων, όπως ονομάζεται από τον Όσιο Εφραίμ ο Αντίχριστος, θα «βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων δειλία και αμέλεια και φοβερή απιστία» και θα κάνει «θαύματα και τερατουργίες και φοβερά φαινόμενα, ώστε, αν μπορέσει, να πλανήσει ακόμη και τους εκλεκτούς, και να εξαπατήσει όλους με τα ψεύτικα θαύματα και τις φανταστικές τερατουργίες που θα γίνουν απ' αυτόν»115. Θα περπατά πάνω στη θάλασσα, θα μετακινεί φαινομενικώς βουνά, θα συγκεντρώσει γύρω του πουλιά και ερπετά116.
        Ο Αντίχριστος «θα παρουσιάζει τον εαυτό του, σαν θεό, με φοβερές φαντασίες, να πετά στον αέρα, και όλους τους δαίμονες να είναι ψηλά στον αέρα, σαν άγγελοι, μπροστά στον τύραννο. διότι θα κραυγάζει με δύναμη, αλλάζοντας μορφές, προξενώντας αμέτρητο φόβο σε όλους τους ανθρώπους». Θα υπάρξει μεγάλη ταραχή στους λαούς, καθώς θα «έρχονται από τα πέρατα της γης για να δουν τον τύραννο». πολλοί θα προσκυνούν ενώπιόν του και θα κραυγάζουν με τρόμο. «Εσύ είσαι ο Σωτήρας μας». Αφότου ο Αντίχριστος λάβει την εξουσία, «θα στείλει τους δαίμονες σε όλα τα πέρατα, για να κηρύξουν με παρρησία ότι "Εμφανίσθηκε μεγάλος βασιλιάς με δόξα. ελάτε να τον δείτε"». Τους πιστούς, που δεν θα τον προσκυνήσουν, θα τους καταδιώξει σε στεριά και θάλασσα, θα τους διαφυλάξει όμως ο Θεός, ως πατέρας φιλόστοργος.
       Επειδή γνωρίζει πως τα ψευδή του θαύματα είναι ανίσχυρα έναντι της δυνάμεως του Σταυρού, θα θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διανομή των τροφίμων το χάραγμά του στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι, με σκοπό να καταργήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού και την ενίσχυση του Χριστού στους Χριστιανούς. πλην αυτής της μεθοδείας, του εξαναγκασμού δηλαδή προς το σφράγισμα δια της πείνας, θα επιδιώξει να εξαλειφθεί παντελώς η μνεία του ονόματος του Χριστού από τη γη117. Ο ίδιος δεν θα ανεχθεί ποτέ να προφέρει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος118. Βοηθοί του στο έργο της σφραγίσεως και της διανομής των τροφών θα είναι κυβερνήτες που θα έχουν τοποθετηθεί απ' αυτόν118. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι θα έχει απόλυτη εξουσία στη διακίνηση των αγαθών. ακόμη από το κείμενο γίνεται σαφές ότι το χάραγμα θα προηγηθεί των ψευτο-θαυμάτων του Αντιχρίστου, διότι όποιος Χριστιανός δεν έχει το χάραγμα δεν θα απατηθεί από τα θαύματα αυτά, όπως ρητώς αναφέρει ο Όσιος Εφραίμ.
        Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (313-387 μ.Χ.) πέραν όσων ήδη είπαμε σημειώνει ότι ο διάβολος δημιούργησε τις διαιρέσεις των λαών για να γίνει εύκολα αποδεκτός ο Αντίχριστος, «προετοιμάζει γαρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών, ίνα ευπαράδεκτος γένηται ο ερχόμενος». επίσης ότι ο Αντίχριστος θα αρπάξει τη ρωμαϊκή εξουσία δυνάμει της μαγικής του τέχνης, όταν θα βασιλεύουν ταυτόχρονα δέκα Ρωμαίοι βασιλείς σε δέκα διαφορετικά βασίλεια, νικώντας τρεις απ' αυτούς. Ο Αντίχριστος θα ξεγελάσει τους Ιουδαίους υποκρινόμενος το Μεσσία, τους δε εθνικούς με τα «θαύματά» του.. επειδή ο Αντίχριστος θα είναι φοβερός αντίπαλος, ο Κύριος συμβούλευσε όσους Χριστιανούς είναι αδύναμοι για το μαρτύριο να καταφύγουν εις τα όρη120· η βασιλεία του θα διαρκέσει μόνο τριάμισυ χρόνια, όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην προφητεία του Δανιήλ121. θα ανοικοδομήσει τον κατεστραμμένο Ναό του Σο­λομώντος, όπου και θα ενθρονισθεί (όχι βέβαια στο Ναό της Αναστάσεως)
        Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (680 - 784 μ.Χ.) συμπεριέλαβε στη «Δογματική» του, δηλ. στο έργο «Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» μικρό κεφάλαιο αναφερόμενο στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Στο κεφάλαιο αυτό τονίζει μεταξύ άλλων πως προϋπόθεση για την έλευσή του είναι η κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πορνεία και θα ανατραφεί κρυφά, θα εξεγερθεί ξαφνικά και θα καταλάβει την εξουσία («αιφνίδιον επανίσταται και ανταίρει και βασιλεύει»). στην αρχή θα υποκρίνεται αγιότητα, αλλά μετά θα φανεί το κατά της Εκκλησίας μίσος του. Τα ψευδή θαύματά του θα εξαπατήσουν μόνον όσους έχουν σαθρή και αστήρικτη τη βάση της διανοίας τους. Θα ενθρονισθεί στο Ναό των Ιεροσολύμων, όχι το χριστιανικό, αλλά τον ιουδαϊκό. Θα αποσταλούν ο Ενώχ και ο Ηλίας ο Θεσβίτης για να κηρύξουν εναντίον του και θα θανατωθούν απ' αυτόν. Μετά θα ακολουθήσει η έλευση του Κυρίου από τον ουρανό. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης: «Λοιπόν κανείς ας μην περιμένει τον Κύριον να έλθει από τη γη, αλλά από τον ουρανό, όπως ο ίδιος μας εβεβαίωσε»122.
       Τέλος αναφέρουμε ως πολύ χαρακτηριστικό αυτό που κατέγραψε, μεταξύ πολλών άλλων, ο Ανδρέας Καισαρείας (6ος αι.) στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, πως δηλ. ο Αντίχριστος θα προέρχεται από μέρη ανατολικά της περσικής γης123.
       Βεβαίως το περί Αντιχρίστου θέμα περιλαμβάνει και άλλες πολλές πτυχές, όπως αυτές εκδιπλώνονται στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες. η τυραννική εξουσία του Αντιχρίστου, οι λυσσαλέοι διωγμοί του κατά της Εκκλησίας και η διάσωση πολλών πιστών δια της εντατικής προσευχής και μαρτυρικής αυτοεξορίας τους (και όχι βέβαια δια μαχητικής αντιστάσεως)124, η αδυναμία του να σώσει τους προσκυνητές του από την πείνα και τις φυσικές καταστροφές που θα προκύψουν από την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό, ο περιορισμός της τυραννίας του σε τριάμισυ χρόνια, όπως και η τελική και αιώνια απώλεια του ιδίου του Αντιχρίστου, του Σατανά, του ψευδοπροφήτη και όσων πείσθηκαν σ' αυτούς στη λίμνη πυρός, δεν μπορούν να παρου­σιασθούν εδώ χάριν συντομίας, γι' αυτό και παραπέμπουμε στα ήδη μνημονευθέντα ιερά κείμενα.
Επίλογος
       Εάν οι παραπάνω προσδοκίες των νεοεποχιτών ερμηνευθούν βάσει μιας μη πιστευούσης λογικής, τότε θεωρούνται ουτοπικοί πόθοι επιδόξων κοσμοκρατόρων. Μετά από σύγκριση όμως όσων αυτοί λέγουν περί του μέλλοντος καθεστώτος με τις προφητείες των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων, οδηγούμαστε σε δύο εκδοχές:α) ή ότι οι νεοεποχίτες έχοντας διαβάσει τις χριστιανικές προφητείες προσπαθούν να τις φέρουν σε επαλήθευση (πράγμα μάλλον αδύνατο)125 β) ή ότι οι προφητείες, οι οποίες εξηνέχθησαν εν Πνεύματι Αγίω, περιγράφουν τις σημερινές προετοιμασίες των οπαδών του Αντιχρίστου χιλιάδες χρόνια πριν, βάσει της αλάνθαστης άκτιστης προγνώσεως του Θεού, στην οποία μετέχουν οι προφητεύσαντες Προφήτες, Απόστολοι, Πατέρες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε πότε τελικώς ο Θεός θα επιτρέψει την επιτυχία των σχεδιασμών τους, επιβάλλεται όμως ενημέρωση, πνευματική εγρήγορση και πνευματική αντίσταση. «Από όλους αυτούς που έχουν γνώση Θεού και σύνεση, αμέσως θα αναγνωρισθεί ο ερχομός του τυράννου. από εκείνους όμως που διαρκώς έχουν το νου τους σε βιωτικά πράγματα και ποθούν τα γήινα, δε θα είναι αυτό ευκολοδιάκριτο. Διότι αυτός που διαρκώς είναι δεμένος σε βιωτικά πράγματα, και αν ακόμη ακούσει, θα δείχνει απιστία. διότι αποφεύγει εκείνον που το λέει. Γι' αυτό το λόγο ενδυναμώνονται οι πιστοί να φύγουν, διότι απαρνήθηκαν όλη τη φροντίδα αυτής της ζωής»126


 • 1. Β'. Θεσ. 2, 7.
 • 2. Ανδρ. Θεοδώρου, Η περί Αντιχρίστου ιδέα (ά.τ.χ.), σ. 7.
 • 3. Γεν. 3, 1-5.
 • 4.  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Εις το κατά Ιωάννην 41,1PG 59,236«Όταν γαρ τον μεν απ' εκείνου [του Πατρός] λέγοντα απεστάλθαι μη δέχωνται, τον δε μη ειδότα εκείνον, κομπάζοντα δε και λέγοντα εαυτόν είναι τον επί πάντων Θεόν μέλλωσι προσκυνείν, εύδηλον ότι βασκανίας η δίωξις ην και του μισείν τον Θεόν». Ο Αυτός, Εις την Β' προς Θεσσαλονικείς 4, 1 PG 62, 487. «Όταν γαρ έλθη εκείνος... απορράψει το στόμα αυτοίς. Ει γαρ τω Χριστώ ου πιστεύεις, πολλώ μάλλον ουκ εχρήν τω Αντιχρίστω πιστεύσαι. εκείνος μεν γαρ έλεγε παρά του Πατρός πεπέμφθαι, ούτος δε τουναντίον».
 • 5. Μ. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, Evangelical Sisterhood of Mary, Great Britain 1988 (first English edition), σ. 7ε.
 • 6. «Συγκριτική θρησκειολογία» (comparative religion) ονομάζεται η θρησκειολογική μελέτη που έχει την τάση να εξετάζει συγκριτικά τις θρησκείες του κόσμου και τη διαχρονική εξέλιξή τους·η συγκριτική αυτή τάση στη θρησκειολογία ήκμασε κυρίως στο 19ο αι.
 • 7. Shirley J. Nicholson, "Theosophical Society", εν The Encyclopedia of Religion 14 (1987) 464. Ως γενική κριτική της Θεοσοφίας βλ. Π. Ν. Τρεμπελας, Η Θε­οσοφία, έκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 19883.
 • 8. M. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, ένθ' ανωτ., σ. 10ε. Βλ. Πρωτοπρ. Αντ. Αλεβιζοπουλος, Αποκρυφισμός, Γκουρουισμός, Νέα Εποχή, εκδ. Ι. Μ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1990, σσ. 100-108. Επίσης βλ. Π. Σκαλτςης, Γνωστικισμός, «Νέα Εποχή» και Ορθόδοξη παράδοση, Έκδοση Ι. Μ. Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1994.
 • 9. Ενδεικτικώς βλ. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ο Μασσωνισμός, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 19865, σσ. 23ε. 122ε. 146ε. ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η Μασωνία υπό το φως της αληθείας, εκδ. «Ορθοδόξου Τύπου», Αθήναι 19885, σσ. 95-107.  Τη θεμελιώδη θέση της ουμανιστικής και σχετικής ηθικής στη Μασονία διατυπώνουν και οι ίδιοι οι Τέκτονες: "In der Sittlichkeit findet die Freimauererei das allen Religionen Gemeinsame, die Religion, in der alle Menschen ubereinstimmen konnen, die aber nicht als eine gottliche Offenbarung aufgefabt witd" (EUGEN LENNHOFF - OSKAR POSNER, Internationales Freimauer -Lexikon, Amalthea Verlag, Wien - Munchen 1975 στ. 1466).
 • 10. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Η Θεοσοφία, ένθ' ανωτ., σ. 13. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΤ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ο αποκρυφισμός στο φως της Ορθοδοξίας, τεύχη 4-10, Αθήναι 1996, σ. 124ε.
 • 11. Β' Θεσ. 2,7.
 • 12. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,18 PG 33, 896Α.
 • 13. Πρβλ. Ματθ. 24, 44 Μάρκ. 13, 33 Λουκ. 21, 36.
 • 14. Ματθ. 24, 3.
 • 15. Β' Κορ. 11,14.
 • 16. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,4 PG 33, 876ΑΒ.
 • 17. Share International magazine, http://www.shareintl.org/magazine/SI_main.htm. Benjamin Creme: a messenger of hope, http://www.shareintl.org/background/bcreme/bc_main.htm
 • 18. Glossary of esoteric terms, http:/www.schareintl.org/background/glossary/g_main.htm και επίσης The Ageless Wisdom Teachings-in brief, http://www.schareintl.org/ background/ awteachings/AWT_main.htm
 • 19. The art of Self-realization, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_art-self-realiz.htm
 • 20. Maitreya's teachings on religion (2), http://www.shareintl.org/archives/Ageless Wisdom/aw_Mt-religion.htm: "Self-realization is God-realization. The teaching of the Master inspires you to look within. This has nothing to do with religion, politics or any form of ideology".
 • 21. Glossary of esoteric terms, ένθ' ανωτ.
 • 22. The practice of Self-realization, http//www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_pract-Self-realiz.htm. A Prayer for the New Age, http://www.shareintl. org/archives/ M_teachings/Mt_prayer-newage.htm.
 • 23.      Benjamin Creme, Frequently asked questions, http://www.shareintl.org/backgroung/FAQ/ faq_main.htm.
 • 24. Maitreya's teachings on religion (1), http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-religion.htm
 • 25. The practice of Self-realization, ένθ' ανωτ.
 • 26. The Law of Cause and Effect, http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-law-cause-effect.htm
 • 27. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.
 • 28. Glossary of esoteric terms, ένθ. ανωτ.
 • 29. Free Newsletter,  http://www.shareintl.org/newsletter/newsletter.htm
 • 30. By The Master-, through Benjamin Creme, The Son of Man, http://www. shareintl.org/ archives/M_mission/mm_sonoman.htm: "The Christ comes as a man among men, but a man who has achieved the fullness of divinity".
 • 31. Maitreya's worldwide appearances, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_wwa.htm. Signs and miracles, http://www.shareintl.org/background/miracles/ MI_main.htm
 • 32. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ άνωτ.
 • 33. Benjamin Creme, The esoteric work of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/Μ _mission/Mm_bcesoteric.htm
 • 34. By The Master-, through Benjamin Creme, His name is Love, http://www. shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-name-love.htm
 • 35. By The Master -, through Benjamin Creme, The Son of Man, ένθ' ανωτ., "So far from the general notion is He that He would pass unnoticed in the crowd... Only His Declaration before the world will establish Him in the sight and hearts of men".  
 • 36. Highligts of Maitreya's public emergence, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_emerge.htm.
 • 37. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ άνωτ. Free newsletter, ένθ' ανωτ.: "As the benevolent changes he inspires become realities, he awaits an invitation from humanity to enter into full public life".
 • 38. The Law of Cause and Effect, ένθ' ανωτ.
 • 39. Free newsletter, ένθ' ανωτ.
 • 40. PETER LIEFHIEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ,http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_pl-JnM.htm
 • 41.  Βy The Master -, through Benjamin Creme, The Masters in the world, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdorn/aw_mas-masters.htm
 • 42. UFOs-Frequently Asked Questions, http://www.shareintl.org/ archives/ UFOs/ faq_UFOs.htm
 • 43. Maitreya's teachings on religion (2), ένθ' ανωτ.. "He does, indeed, come with a "celestial army", which will be largely invisible tο the bulk of humanity for a very long time to come. Many great and powerful Angels (Devas) attend the Christ and carry out His plans".
 • 44. Βy The Master-, through Benjamin Creme, Co-workers with God, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-co-works.htm
 • 45. Βy The Master-, through Benjamin Creme, The Guardians, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-guardians.htm
 • 46. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.  
 • 47. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-return.htm
 • 48. Αgeless Wisdom teachings and spirituality, http://www.shareintl.org/archives AgelessWisdom/faq_trad-ageless.htm
 • 49. Βy The Master -, through Benjamin Creme, Maitreya's call, http://www.shareintl. org/ archives/M_teachings/Mt_mas-M_call.htm
 • 50. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http: //www.shareintl.org/archivesAngelessWisdom/aw_mas-returnofX.htm: "The task before the Christ will be so to guide this mounting cry for freedom, sharing and peace that the minimum cleavage result".
 • 51. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.: "Many will accept me, but not all, Nevertheless, my Army of Light will surely triumph".
 • 52. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ. "Those who cling to old forms will create division after division".
 • 53. Maitreya's priorities, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_prior.htm: "It will be the last to disappear, but eventually totalitarianism in the churches will go. Then humanity will know freedom for the first time: political freedom, economic freedom and justice, and freedom of thought and belief".
 • 54. Glimpses of the future, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt-future.htm
 • 55. Maitreya's priorities, ένθ' ανωτ.: "A sophisticated form of barter, on a global scale, will eventually replace the present economic system".
 • 56. Free newsletter, ένθ' ανωτ.
 • 56. Free newsletter, ένθ' ανωτ.
 • 57. Science, medicine and technology in the Age of Light, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_sci-med-tech.htm
 • 58. Glimpses of the future, ένθ' ανωτ. The environment will become the number one issue, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_environment.htm
 • 59. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.
 • 60. Glimpses of the future, ένθ' ανωτ.
 • 61. Βenjamin Creme, The esoteric work of the Christ, ένθ' ανωτ.
 • 62. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.
 • 63. Ζαχ. 3,1.
 • 64. Άποψη που μας παραπέμπει κατ' ευθείαν στα υιοθετιστικά αιρετικά θεολογικά συστήματα των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας και στο Νεστοριανισμόσ' αυτά γίνεται λόγος αντιστοίχως περί «υιοθεσίας» του προσώπου του Ιησού από τη Ναζαρέτ από μία απρόσωπη δύναμη - Λόγο (Παύλος Σαμοσατεύς) ή από το πρόσωπο του Υιού και Λόγου όντος Θεού (Νεστόριος). σε καμμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε μία θεϊκή υπόσταση (Υιός) σε δύο τέλειες φύσεις (θεία και ανθρώπινη).
 • 65. Ο Απολλώνιος Τυαννεύς (α' μ.Χ. αι.) υπήρξε Καππαδόκης πυθαγορικός φιλόσοφος, περιηγητής, θερμός λάτρης των αρχαίων μυστηρίων, επίδοξος αναμορφωτής των ειδωλολατρικών ηθών, θαυματοποιός και άνθρωπος αυστηρά ασκητικός στη διαγωγή του. Από τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους ιεροκλή και Πορφύριο προβλήθηκε ως ο αντίπους του προσώπου του Κυρίου Ιησού.
 • 66. PETER LIEFHEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ, ένθ' ανωτ.  
 • 67. Aart Jurriaanse, The Master Jesus, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_ajJesus.htm (last modified 28 Feb. 2000): "All this is the responsibility of the Master J -and what a task! But there is no doubt that progress is being made, and he hopes to achieve greater success through a new approach from the Christian Churches, paving the way in both Europe and America for the return of the Christ. ... It is forecast that the Master Jesus will yet occupy the chair of the Pope of Rome, and that from that seat he will then be able to re-inspire and re-orient the whole field of Christian religion, diverting it from its present political and temporal trends, towards a more spiritual approach"
 • 68. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.,: "He lives now in a Syrian body which is some 600 years old, and has his base in Rome. He has, in the last 2,000 years, worked in the closest relation to the Christ, saving his time and energy where possible, and has special work to do with the Christian Churches. He is one of the Masters who will very shortly return to outer work in the world, taking over the throne of St. Peter, in Rome. He will seek to transform the Christian Churches, in so far as they are flexible enough to respond correctly to the new reality which the return of the Christ and the Masters will create".
 • 69. Αart Jurriaanse, The Master Jesus, ένθ' ανωτ.
 • 70. Maitreya and jesus, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_&jesus.htm: "With the emergence of Maitreya, the Master Jesus is playing a major role for the second time. This open collaboration, which will be visible to all, will end any lingering doubts concerning the true relationship between Maitreya the Christ and his disciple, the Master Jesus". Με τον ερχομό του «Χριστού» "freed of the man-made dogmas and doctrines, the Christian Bible will find a new lease of life in the demonstration of the age-old story of initiation through the Gospel of the life of Jesus, and as a constant reminder of the interaction of God and man in man' s long journey to divinity" (Maitreya' s teaching on religion (1), ένθ' ανωτ.).       
 • 71. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.
 • 72. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.: "There is really no contradiction between the different religions. Religions have been trapped through words and slogans into vying with each other. This competition will disappear and the essence will remain. Hindus, Christians, Muslims, Jews and Buddhists will all experience Oneness". 
 • 73. Aart Jurriaanse, Individual Masters, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_aji-masters.htm "One of the special projects on which Master KH is at present engaged, in close collaboration with the Masters Morya and Jesus, is to find a basis for the synthesis of Eastern and Western religious  thought, with the objective of eventually developing the One Word Religion, which will serve as the common bond for the unification of humanity".  
 • 74. Free newsletter, ένθ' ανωτ.
 • 75. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.
 • 76. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.: "Churches, mosques and temples will become meeting places, as well as centres where those in need can be helped by others... Maitreya will go from country to country and in the temples which will be set up in various countries He will act as the Initiator for those ready for this experience".
 • 77. Maitreya's teachings on religion (1), αυτόθι.
 • 78. Στη θρησκειολογική ορολογία «ορθόδοξοι» ονομάζονται οι «φουνταμενταλιστές» κάθε θρησκείας. Ορθόδοξοι Εβραίοι, κ.λπ.δεν εννοεί οπωσδήποτε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
 • 79. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ένθ' ανωτ.: "It may be that the orthodox Christian Ieaders will be among the last to recognize the Christ. He is not the one and only Son of God, but the friend and Elder Brother of Humanity".
 • 80. Maitreya's teachings on religion (1), ένθ' ανωτ.
 • 81. Ήδη η Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ μετά το 1885 εξέδιδε περιοδικό με το όνομα «Εωσφόρος» (Lucifer).
 • 82. The Ageless Wisdom Teachings -in brief, http://www.shareintl.org/background/ awteaching/ AWT_main.htm
 • 83. PETER LIEFHIEBBER, 666-and other misunderstandings,,http://www.shareintl.org/archives/ AgelessWisdom/aw_pl666.htm
 • 84. M. BASILEA SCHLINK, New Age from a biblical viewpoint, ένθ' ανωτ., σ.17ε.
 • 85. REV. HOWARD RAY CAREY, Bible prophecy & the second coming,http://www.shareintl.org/ archives/AgelessWisdom/the_joy/aw_hcBprophecy.htm
 • 86. Εκτενή παρουσίαση των αγιογραφικών και πατερικών μαρτυριών για το πρόσωπο του Αντιχρίστου κάνει ο καθηγητής Ανδρ. Θεοδώρου, ένθ' ανωτ. Επίσης στην πρόσφατη έκδοση της αυτής μελέτης. Ανδρ. Θεοδώρου, Η ώρα του Αντιχρίστου, εκδ. «Παρουσία», Αθήνα 1997. Ένα ανθολόγιο πατερικών μαρτυριών για τα έσχατα γενικώς αποτελεί το Περί συντελείας, Αντιχρίστου, και Β' Παρουσίας του Χριστού, εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1991, όπου και προρρήσεις από το Γεροντικό, Βίους Αγίων κ.ά.
 • 87. Ιω. 5, 43.
 • 88. Ιω. 5, 44· «Πώς δύνασθε υμείς πιστεύσαι, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε;»
 • 89. Ματθ. Κεφ. 24, Μάρκ. Κεφ. 13, Λουκ. Κεφ. 21.
 • 90. Λουκ. 21,11.
 • 91. Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζόμενων 15, 5-9 PG 33, 876Α-880Β.
 • 92. ματθ. 24, 23-27.
 • 93. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος εννοούν εκτός από το Ναό των Ιεροσολύμων (εν. τον ιουδαϊκό, του Σολομώντος) και όλες τις χριστιανικές Εκκλησίεςοι Θεοδώρητος και Οικουμένιος μόνον τις χριστιανικές Εκκλησίες και όχι τον Ναό των Ιεροσολύμων. Οι Άγιοι Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Ωριγένης εννοούν τον Ναό του Σολομώντος. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Η Δευτέρα επιστολή του Απ. Παύλου Προς Θεσσαλονικείς, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 11β, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 178ε. 
 • 94. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης βάσει και μόνο των λόγων του Απ. Παύλου πως ο Αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος ανομίας» και ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει τον εαυτό του ως Θεό, κατακρίνει την άποψη όσων εντοπίζουν τον Αντίχριστο σε ολόκληρα έθνη ή κράτη. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ερμηνεία εις τας ιδ' Επιστολάς του Απ. Παύλου, τόμ. Γ', έκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 113, υποσημ. 14.  
 • 95. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ένθ' ανωτ., σσ. 185εε.
 • 96. Εις την Β' προς Θεσσαλονικείς PG 66, 933C. «Ώσπερ δε αψίδος σφιγγείσης και λαβούσης την οικείαν κατασκευήν, η υποσκευή αίρεται, μένει  δε μόνη η αψίς στερρά, ούτως ο διάβολος τας αιρέσεις τας πολλάς και τας της πλάνης οδούς αντί υποσκευής υπέθηκεν, ώσπερ αψίδα, μεγίστην την εαυτού προσκύνησιν προκατασκευάζων, ίν' όταν έλθη εκδικών πάσας τας αιρέσεις και αυτός καταργή, γυμνήν την εαυτού προσκύνησιν εισάγων ανθρώποις».
 • 97. Γνωρίζουμε πως η Ιερά Μονή του Οσίου Νικοδήμου στη Γουμένισσα Κιλκίς ετοιμάζει ειδική έκδοση για τον Αντίχριστο και το χάραγμά του, την οποία αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
 • 98. Δαν. Κεφ. 7.
 • 99. ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Υπόμνημα εις την Αποκάλυψιν 36, PG 106, 672Α. Βλ. και ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν 36, PG 106, 332D. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, Η Αποκάλυψις του Ιωάννου, εκδ. Χ.Π. Συνοδινού, εν Αθήναις 1955, σ. 208.  
 • 100. Όπως φαίνεται από την παράθεση των ονομάτων στα Αποκ. 16, 13. 20, 10, ιδιαίτερα δε στο 19, 20.
 • 101. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ένθ. ανωτ.  36, 37, PG 106, 333B.C. 337A.
 • 102. Όπως επισημαίνει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, αυτόθι 37PG 106, 340.
 • 103. Αποκ. 13, 1-18.
 • 104. Αποκ. 17, 12-14.
 • 105. Αποκ. 20, 1-10.
 • 106. Αποκ. 11, 3-13. οι Πατέρες, οι παλαιοί ερμηνευτές και μερικοί σύγχρονοι συμφωνούν πως οι δύο μάρτυρες αυτοί είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμη θάνατο (βλ. Γέν. 5, 24. Δ' Βασ. 2, 11). Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 180.
 • 107. Βλ. επίσης Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 214εε. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ερμηνεία της Αποκαλύψεως, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 19912, σ. 144-148. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Η αποκάλυψη του Ιωάννη, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 18, εκ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, σ.315.
 • 108. Επίσης σχετικό, αλλ' εμμέσως, είναι και το ερμηνευτικό έργο του Εις τον Δανιήλ, PG 10, 637Α-669Α.
 • 109. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Β' εκδ. ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 736ε.
 • 110. Περί Χριστού και Αντιχρίστου, pg 10, 737A-740A.
 • 111. Περί συντελείας 26, PG 10, 929A.
 • 112. Περί συντελείας 28 και 24.25, PG 10, 932Β. 928A.Β.
 • 113. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου, και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου. επίσης τρεις λόγοι Εις την Παρουσίαν του Κυρίου, εν Οσίου Εφραίμ του Σύρου Έργα,Κείμενο - μετάφραση - σχόλια. Κ.Γ. Φραντζολά, εκδ. «Το Περιβόλι της Παναγίας», τόμ. Δ', 1992, σσ. 111-128, 180-184, 185-191 και 192-199.
 • 114. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου, και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου, ένθ' ανωτ., σ. 119εε.
 • 115. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, ένθ' ανωτ., σ. 111ε.
 • 116. Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 2, ένθ' ανωτ., σσ. 189ε.
 • 117. Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, ένθ' ανωτ., σσ. 112-114, 117.
 • 118. Εις την παρουσίαν του Κυρίου 2, ένθ' ανωτ., σ.191.
 • 119. Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 1, ένθ' ανωτ., σ. 182.
 • 120. Ματθ. 24, 16.
 • 121. Δαν. 7, 25. 12, 7 Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15, 9. 11. 12. 15. 16 PG 33, 880C. 884B-885C. 889A-893A.
 • 122. Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως 4 (26) 99 PG 94, 1216A-1217C.
 • 123. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν 51, PG 106, 368C.
 • 124. Όπως δηλώνει το χωρίο Αποκ. 13, 9. 10 που συμβουλεύει παθητική αντίσταση των Χριστιανών, όπως αρμόζει σε περίοδο διωγμού. Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ένθ' ανωτ., σ. 212.
 • 125. Η έκταση της περί Μαϊτρέια (δηλ. Αντιχρίστου) διδασκαλίας τους δεν θα δικαιολογείτο ούτε από μια πιθανή προσπάθειά τους να εκφοβίσουν τον χριστιανικό κόσμο (που διάγει άλλωστε εν πλήρει αγνοία ή δυσπιστία προς την εκκλησιαστική εκδοχή περί Αντιχρίστου), εφόσον σκοπός προς τον οποίον ενεργούν οι νεοεποχίτες είναι ο εφησυχασμός των ανθρώπων και η καλλιέργεια πνεύματος ειρήνης και ομονοίας.
 • 126. Όσιος Εφραίμ Ο Σύρος, Εις την Παρουσίαν του Κυρίου 3, ένθ' ανωτ., σ. 197.


 "ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ"
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΤΟΣ Γ  .  ΤΕΥΧΟΣ 3  .  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Αναδημοσίευση από: http://www.impantokratoros.gr/F46CEDBD.el.aspx