ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Η Καμπάλα, η Μασονία ο Σιωνισμός και η σχέση τους με την αποκρυφιστική μαγεία Το παρακάτω είναι τμήμα άρθρου του Texe Marrs, όπως παρουσιάζεται, με κάποιες προσθήκες, στο blog Snippits and Snappits / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σχ. ΚΟ: Η «Καμπάλα» (Kabbahal), δεν έχει καμιά σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και έχει τις ρίζες της «στα εσωτεριστικά και θεοσοφικά ρεύματα των Ιουδαϊκών κύκλων, της εποχής που είδε την γέννηση του Χριστιανισμού», όπως γράφει ο Εβραίος καθηγητής Γκερσόμ Σολέμ στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην Καμπάλα», κατατάσσεται στο χώρο του Μυστικισμού και του Αποκρυφισμού. Δεν είναι μόνο «τρόπος σκέψης», αλλά και «πίστη», που καλλιεργείται έντεχνα με εσωτεριστικές και θεοσοφικές διδασκαλίες. Η λέξη Καμπάλα σημαίνει «να δέχεσαι». Το σύμβολο της Καμπάλα είναι ένα κόκκινο βραχιολάκι που, φορούν στον καρπό του αριστερού χεριού τους. Το κόκκινο βραχιολάκι των καββαλιστών, που έχουν δεμένο στον καρπό του αριστερού χεριού τους πιστεύουν ότι φέρνει καλή τύχη, βοηθά τον εξορκισμό των κακών πνευμάτων, είναι φορέας του θείου φωτός, απομακρύνει το σκοτάδι και πωλείται προς 26 δολάρια το κομμάτι. Πολλοί Εβραίοι κρατούν αποστάσεις από τον αποκρυφισμό της, που στην Ευρώπη υπήρξε η βάση της Θεοσοφίας, του Τεκτονισμού και του Ροδοσταυρισμού. Τα Μαγικά Σύμβολα της Ιουδαϊκής Καμπάλα Η Καμπάλα είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. ~ William J. Schnoebelen, inThe Dark Side of Freemasonry. Στις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90, η πιο καυτή πνευματική τάση ήταν το κίνημα της Νέας Εποχής (NewAge). Καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός μέσα από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, το τελευταίο πνευματικό φαινόμενο - πανάκεια για όλα τα προβλήματα - φαίνεται να είναι η εβραϊκή Καμπάλα). Η Καμπάλα δεν είναι κάτι καινούργιο, φυσικά. Υπάρχει εδώ και αιώνες. Η Καμπάλα στην πραγματικότητα είναι αρχαία μαγεία. Είναι ένα εξωτικό μείγμα διαβολικής, άλλοτε ευφάνταστης, Νεοεποχίτικης μυστικιστικής πρακτικής που ολοκληρώνεται από μια φιλοσοφική κλίση της εβραϊκής υπεροχής. Ο ορθόδοξος Ιουδαϊσμός, ή Φαρισαϊσμός, είναι γεμάτος με καββαλισμό και οι Εβραίοι ραβίνοι αποτελούν τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Καμπάλα Διασημότητες και Καμπάλα Η πρόσφατη έκρηξη στο ενδιαφέρον για την Καμπάλα ενισχύεται από τα πολλά μεγάλα ονόματα των celebrities που έχουν πρόσφατα ασπασθεί την Καμπάλα ως την θαυματουργή απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Ένας μυστικός ρεπόρτερ του BBC, που διείσδυσε σε καμπαλιστική ομάδα στο Λονδίνο είδε την Madonna και τον Guy Ritchie να φωνάζουν μυστικιστικά ξόρκια για να "καθαρίσει" το Τσερνομπίλ, η περιοχή στην Ουκρανία που έγινε γνωστή από την πυρηνική καταστροφή στο εργοστάσιο το 1986. Η Madonna παραδέχεται ότι οι άκρως σεξουαλικές παραστάσεις της πάντα συνδέονται με μασονικά θέματα, σύμβολα και τελετουργικά. Η Madonna άλλαξε το όνομά της ‘Εσθήρ’. Φώτο: Η κα Hilton, με την κόκκινη κλωστή της Καμπάλα. Εκτός της Paris Hilton, με την Καμπάλα συνδέονται : Britney Spears, Roseanne Barr, David Beckham, Demi Moore, Shirley MacLaine, Ashton Kutcher, Sandra Bernhard, Barbra Streisand, Νταϊάν Κίτον, Γκουίνεθ Πάλτροου, Goldie Hawn, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μάικλ Τζάκσον, Mick Jagger, Uri Gellar, Diane Ladd, Laura Dern και μια λεγεώνα άλλων «αστέρων». Ο Mick Jagger μετά το τραγούδι του, "Συμπάθεια για τον Διάβολο" ("Sympathy for the Devil") δηλώνει τώρα Καββαλιστής; Πολλοί επώνυμοι τελευταία απεικονίζονται στην τηλεόραση και στα περιοδικά με το χαρακτηριστικό κόκκινο βραχιολάκι. Πρόσφατη φωτογραφία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ,Μπιλ Κλίντον με το βραχιολάκι – ενώ και η Ρεπουμπλικάνα πολιτικός από την Φλόριντα, Katherine Harris, είναι καμπαλίστρια και μάλιστα το 2000, ήθελε να θεραπεύσει άρρωστα δέντρα με καββαλιστικό νερό (!). Ο ΡεπουμπλικάνοςNewt Gingrich, φέρεται να είναι υποστηρικτής της Καμπάλα, και μερικοί λένε ότι ο συντηρητικός παρουσιαστής talk show Rush Limbaugh και ο ραββίνος του είναι, επίσης, στην καμπάλα. Ανάμεσα στους πιο διαβόητους καββαλιστές είναι τα αστέρια της άλλοτε πρώτης κωμικής σειράς "The Jerry Seinfeld Show." Ο παραγωγός του σόου Seinfeld ήταν ο Larry David, ένας Εβραίος, και οι τέσσερις του cast ήταν Εβραίοι, και καβαλιστικές χειρονομίες, αποκρυφιστική γλώσσα, και μαγικές τελετουργίες παρουσιάζονταν συγκεκαλυμμένα σε πολλά επεισόδια. Ο ρεπουμπλικάνος εκπρόσωπος του Κόμματος και πρώην Πρόεδρος της Βουλής Newt Gingrich, που παρουσιάζεται εδώ να φοράει Ιουδαϊκό σκούφο, είναι μέσα στην New Age καβαλιστική μαγεία και είναι αμειβόμενος εκπρόσωπος των σιωνιστικών συμφερόντων. Ο Jason Alexander, ο οποίος έπαιξε στο "George Costanza", εμφανίζεται σε τηλεοπτικό περιοδικό με μια κατάφωρα καβαλιστική πόζα, σχηματίζοντας και με τα δύο του χέρια το «El Diablo» σύμβολο. Ο Michael Richards, ο οποίος έπαιζε και αυτός στο Seinfeld, φαίνεται επίσης ποζάρει στο εξώφυλλο του μασονικού περιοδικού ‘Scottish Rite Journal’, ενώ μέσα λέει ότι είναι χαρούμενος που είναι Μασόνος. Ο κ. Σποκ, από το Star Trek, που υποδύεται ο Leonard Nimoy, έγινε διάσημος για την παροχή του χαιρετισμού Vulcan με το δεξί του χέρι. Ο Nimoy, που είναι Εβραίος, λέει ότι το σημείο αυτό είναι η ίδια χειρονομία που αναφέρεται στις εβραϊκές Συναγωγές όταν ο ραβίνος και οι πρεσβύτεροι φέρνουν έξω τα Άγια των Αγίων. Βασίζεται στο εβραϊκό γράμμα "shin". Στην ουσία, στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, κάθε φορά που Σποκ έδινε τον "shin" Vulcan χαιρετισμό, ήταν επίκληση στην καβαλιστική μαγεία. Η Τεκτονική Στοά και η καμπάλα Ο Ελευθεροτεκτονισμός έχει εξάρει εδώ και πολύ καιρό την Καμπάλα, και ανώτατοι αξιωματούχοι της έχουν παραδεχθεί ότι τα τελετουργικά και οι διδασκαλίες της Στοάς, είναι παρμένα από την Εβραϊκή παράδοση. Ο γνωστός μεγάλος Μασόνος Albert Pike, (Sovereign Grand Commander oftheScottish Rite) έγραψε: "Γεμίζεις με θαυμασμό, όταν διεισδύεις στο Ιερό της Καμπάλα." Το πόσα οφείλει η Μασονία στην Καμπάλα αποδεικνύεται από τη μελέτη των Ιπποτών του Kadosh βαθμού (30ου). Ο Ed Decker, διευθυντής των Free the Masons Ministries, αναφέρει ότι τα στολίδια αυτού του τελετουργικού βαθμού συνδέονται τόσο ξεδιάντροπα φανερά με ένα "Υψηλού επιπέδου Καμπαλιστικού συμβολισμού." Όταν κάποιος είναι περιτριγυρισμένος από μαύρες κουρτίνες, ένα κρανίο, και ένα φέρετρο με ένα καλυμμένο ιππότη να μιλάει από μέσα, δεν χρειάζεται να είναι πνευματικός γίγαντας για να διακρίνει ότι αυτό δεν είναι μίας θεοσεβής οργάνωση! Επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα του Decker, ο γιατρός James L. Holly, ο οποίος έχει κάνει μεγάλα έργα στην αποκάλυψη του Ελευθεροτεκτονισμού, στο έργο του ‘The Southern BaptistConvention and Freemasonry’, δείχνει πως ο 30ος μασονικός βαθμός οδηγεί απροσδόκητα σε μια άμεση πνευματική σχέση με τον Σατανά. Στην τελετή, ο Σατανάς προσωποποιείται ως ένας μυστηριώδης καβαλιστικός μυστικιστής. Ο Richardson στο ‘Monitor of Freemasonry’ λέει ότι, «οι Ιππότες του Kadosh βαθμού είναι στενά συνδεδεμένοι με το αρχαίο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, καθώς τιμά τις παλιές τελετές τους." Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τα μέλη του Τάγματος των Ναϊτών Ιπποτών λάτρευαν τον Baphomet, τον ειδεχθή αρσενικό / θηλυκό Εωσφορικό τραγόμορφο θεό και τελούσαν βλάσφημες τελετές, ουρούσαν ένα σταυρό και επιδίδονταν σε σοδομισμό. Ο Τεκτονισμός είναι Εβραϊκός Το 1855, ο γνωστός Ραβίνος Isaac Wise έγραψε: «Ο Τεκτονισμός είναι ένα εβραϊκό ίδρυμα, του οποίου η ιστορία, οι βαθμοί, οι επίσημες συναντήσεις, οι κωδικοί πρόσβασης, και οι εξηγήσεις είναι Ιουδαϊκοί από την αρχή μέχρι το τέλος". Η εβραϊκή εφημερίδα Tribune, το 1927, σε ένα κύριο άρθρο, δήλωσε: «Ο Ελευθεροτεκτονισμός βασίζεται στον Ιουδαϊσμό. Εξαλείψτε τις διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού από το μασονικό τελετουργικό και τι απομένει;» Ο Ray Novosel, από την Αυστραλία γράφει το 2004: Οι σιωνιστές ηγέτες του κόσμου, οι άνδρες σε θέσεις επιρροής με τις διάφορες μασονικές οργανώσεις παντού, έχουν εργαστεί για μια «καθολική παγκόσμια επανάσταση», η οποία θα φέρει την Παγκόσμια Θρησκεία και την Παγκόσμια Κυβέρνηση. Πολλές τεκτονικές Στοές είναι αποκλειστικά εβραϊκές, όπως είναι οι ελέγχοντες από την B'nai B'rith Στοές ~ η μητέρα της περίφημης Anti Defamation League (ADL). Οι Εβραϊκές Ρίζες της Μασονίας Μία δημοφιλής φιλο-Τεκτονική ιστοσελίδα, σε ένα άρθρο με τίτλο "Ιουδαϊσμός και Μασωνία", σχολιάζει: οι Εβραίοι συμμετείχαν ενεργά στις αρχές του Τεκτονισμού στην Αμερική. Υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν μεταξύ εκείνων που καθιέρωσαν τον Τεκτονισμό σε επτά από τις δεκατρείς ιδρυτικές πολιτείες ... Ένας Εβραίος μασόνος, ο Moses M. Hays, βοήθησε να εισαγάγει τον Σκωτικού Τύπου Τεκτονισμό στην Αμερική ... Εβραίοι, συμπεριλαμβανομένων Ραβίνων, συνέχισαν να συμμετέχουν στο Τεκτονικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλη την αμερικάνικη ιστορία. Υπήρξαν 51εβραϊκής καταγωγής Αμερικάνοι Μάγιστροι... Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ ήταν οπαδός της εβραϊκής Καμπάλα. Στις 22 Μαρτίου 1984, ο Πάπας δέχτηκε τα μέλη της διαβόητης B'nai B'rith Τεκτονκής Στοάς της Νέας Υόρκης, που αποτελείται αποκλειστικά από σημαίνοντες Εβραίους, στο Βατικανό. «Είμαι υπερήφανος που είμαι Μασόνος», γράφει ο ραβίνος Seymour Adas, 32ου βαθμού, σε αυτό το τεύχος του περιοδικού ‘The New Age’ (Απρίλιος 1987). Σημείωση: Το όνομα του περιοδικού έκτοτε έχει αλλάξει σε ‘The Scottish Rite Journal’, για να κρύψει τη σύνδεση των Τεκτόνων με τον αποκρυφισμό κίνημα της Νέας Εποχής. Η Καμπάλα περιέχει τέτοια εξουσία και δαιμονική διδασκαλία, υπεραρκετή για να δώσει την ιδεολογία και την κινητήρια δύναμη που απαιτείται για να παρασύρει τον κόσμο και να κρατήσει μία τέτοια σατανική συνωμοσία ζωντανή μέσα στους αιώνες ... Η Καμπάλα είναι πηγή διδασκαλίας των Τεκτόνων καθώς και άλλων ομάδων. ~ John Torrell,εκδότης, The Dove. Καμπάλα: Τα ιερά βιβλία της μαύρης μαγείας του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βάσης των δυτικών μυστικών εταιριών, από τον Ροδοσταυρισμό ως τον Ελευθεροτεκτονισμό και την OTO. Η Καμπάλα είναι η ίδια που προέρχεται από τη μαγεία της αρχαίας Βαβυλώνας και της Φαραωνικής Αιγύπτου, Craig Heimbichner, Blood onthe Altar. Η Καμπάλα είναι ένα σύστημα του ιουδαϊκού μυστικισμού και μαγείας και είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. ~ William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Η εβραϊκή Καμπάλα είναι μια σειρά από αποκρυφιστικά συγγράμματα που είναι τόσο δαιμονικά όσο και κάθε ξόρκι που ποτέ έχει παρουσιαστεί στη μαγεία. Το Λεξικό Websterμας λέει ότι η Καμπάλα είναι "μία απόκρυφη θρησκευτική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε από ορισμένους Εβραίους λόγιους." ~ James Lloyd, The Apocalypse Chronicles (Vol. VII, No. 1, 2005) Ο Καββαλισμός είναι καθαρός Ιλλουμινατισμός επειδή διδάσκει το διεστραμμένο μυστικό δόγμα ότι, τελικά, το υψηλότερο επίπεδο οδηγεί στο ότι το «άγιο φίδι» είναι ο αληθινός Θεός. Ότι όλα τα κακά που ένα άτομο κάνει μέσω της αλχημείας, μαγικά μετατρέπονται σε δικαιοσύνη. Και ότι, ναι, ο Εωσφόρος είναι ο Κύριος. Ο Σατανάς είναι ο αληθινός και μοναδικός θεός. Αυτό είναι το βασικό δόγμα της Καββαλισμού. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η φρίκη και η ντροπή της εβραϊκής Καμπάλα. http://www.apocalypsejohn.com/2012/12/kampala-masonia.html Αναρτήθηκε από oneiropagida στις 20.12.12


«ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ»
(η δημιουργία ενός πράκτορα της Μοσάντ)
Ένα βιβλίο Του Βίκτωρα Οστρόφσκι
Χώρα  Η.Π.Α.
Γλώσσα Αγγλικά
Εκδότης Wilshire Press Inc. (2002)
Σελίδες 372
ISBN-10: 0971759502
ISBN-13: 978-0971759503

Επιμέλεια βιβλιοκριτικής  Θωμάς Φ. Δρίτσας
Ο Βίκτωρ Οστρόφσκυ γεννήθηκε την 28η Νοεμβρίου, 1949 στο Έντμοντον της Αλμπέρτα, ΗΠΑ. Πρόκειται για πρώην αξιωματούχο της Μοσάντ, γεννημένο στον Καναδά, αναθρεμμένο στο Ισραήλ, και συγγραφέα 2 βιβλίων για την Μοσάντ.
Ο Βίκτωρ Οστρόφσκυ μεγάλωσε στο Ισραήλ και κατετάγη στο σώμα IDF-Israeli Defense Forces (Ισραηλινές Δυνάμεις Αμύνης) λίγο πριν κλείσει τα 18. Κατά την διάρκεια της θητείας του, πήρε για σύζυγό του την Μπέλλα, την παιδική του αγάπη. Μέχρι να καταταγεί στην Μοσάντ (Μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ), ο Βίκτωρ είχε γίνει Αντιπλοίαρχος, υπεύθυνος του τμήματος δοκιμών οπλικών συστημάτων του Ναυτικού. Μεταξύ άλλων, εισήγαγε τον πύραυλο εδάφους-εδάφους «Harpoon» σε πυραυλάκατους, καθώς και την εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος «Vulcan» επί των πυραυλακάτων.
Από το 1982 μέχρι το 1984 ήταν σπουδαστής στην ακαδημία της Μοσάντ, και αξιωματικός συγκέντρωσης στοιχείων (katsa) από τον Οκτώβριο του 1984 μέχρι τον Μάρτιο του 1986.
Το 1990 δημοσίευσε το βιβλίο «By Way of Deception» (Δια της απάτης) – μία αφήγηση του χρόνου που έζησε μέσα στην Μοσάντ.  Ο Βίκτωρ αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο, δηλώνοντας πως αν ήθελε να κρυφτεί, δεν θα έγραφε το βιβλίο που ο ίδιος πίστευε πως ήταν απαραίτητη πράξη, για να σταματήσει η διαφθορά εντός της Υπηρεσίας.
Το βιβλίο πραγματεύεται την αληθινή ιστορία της Μοσάντ όπως την είδε ο Οστρόφσκυ, στο πρώτο μέρος του οποίου περιγράφει τις εμπειρίες του με την οργάνωση. Αρχίζει από το σημείο όπου ο Βίκτωρ πρωτοπροσεγγίζεται από την Μοσάντ κατά την διάρκεια της θητείας του στις Δυνάμεις Αμύνης του Ισραήλ, όπου υποβάλλεται σε πολυάριθμα τεστ, ακόμα και ψυχολογικά. Αν και αρχικά είχε απορρίψει την προσφορά για εκπαίδευση ως νεοσύλλεκτος, ο Οστρόφσκυ τελικά δέχεται, και εγγράφεται σε μία τάξη υποψηφίων της Μοσάντ, περνώντας από εκπαίδευση ειδικότητας. Έχοντας τελειώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του, ο Οστρόφσκυ αρχίζει να εργάζεται ως katsa (αξιωματικός υποθέσεων). Ο συγγραφέας καταγράφει λεπτομερώς την ένταξή του και την άνοδό του στις ένοπλες δυνάμεις. Το βιβλίο εστιάζει κυρίως στην περιγραφή της εκπαίδευσης στην οποία ο ίδιος και οι άλλοι είχαν υποβληθεί, και μετά, παραθέτει περιγραφές από ορισμένες επιχειρήσεις στις οποίες είχε ο ίδιος αναμιχθεί. Το βιβλίο πράγματι αναδεικνύει την αποφασιστικότητα των νεοσυλλέκτων και την αφοσίωση που έχουν τα μέλη της Μοσάντ. Ο συγγραφέας κάνει άριστη δουλειά με το βιβλίο αυτό. Κάνει οικονομία στα λόγια του, αλλά δεν βουλιάζεις μέσα σε στεγνή πληροφόρηση.  Το γεγονός πως προσθέτει και τα συναισθήματα πίσω από τους λόγους που κατετάγη, και πίσω απ’ όλα όσα πέρασε, δίνουν στο βιβλίο περισσότερο σφρίγος, απ’ ότι αν ήταν μια απλή αφήγηση ενός ερευνητή δημοσιογράφου.
Σε όλη την διάρκεια του βιβλίου, ο Οστρόφσκυ αποκαλύπτει λεπτομέρειες των εσωτερικών διεργασιών της ίδιας της Μοσάντ. Ο Οστρόφσκυ δηλώνει πως η Μοσάντ έχει πρόσβαση στους Εβραίους βοηθούς της σε όλο τον κόσμο, τους οποίους ονομάζει sayanim (ενικός: sayan). Οι υπηρεσίες τους μπορούν να απαιτηθούν με ελάχιστη προειδοποίηση, και ερωτήσεις δεν επιτρέπονται. Εξ αιτίας αυτού, η Μοσάντ δεν χρειάζεται παρά 30-40 ενεργούς αξιωματικούς υποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Εξηγεί επίσης τις διαφορετικές λειτουργίες του κάθε τμήματος, και πώς διεκπεραιώνονται οι διασυνδέσεις με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.
Καθώς προοδεύει ως katsa, ο Οστρόφσκυ βιώνει μια αυξανόμενη απογοήτευση με την οργάνωση και την ηγεσία της, και αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά της. Αυτό έχει ως συνέπεια την παραίτησή του από την Μοσάντ,  Το αποκορύφωμα ήταν η παραίτησή του από την Μοσάντ, όταν τον κατέστησαν αποδιοπομπαίο τράγο μιας αποτυχημένης απόπειρας συλλήψεως υψηλόβαθμων αξιωματικών της Παλαιστινιακής απελευθερωτικής οργάνωσης (PLO).
Το βιβλίο αφιερώνει το δεύτερο ήμισύ του σε άλλες επιχειρήσεις της Μοσάντ, που έγιναν μεταξύ 1971 και 1985, συμπεριλαμβανομένης και της «Επιχειρήσεως Σφίγξ» - μια επιχείρηση της Μοσάντ όπου είχαν επιστρατευτεί Ιρακινοί πυρηνικοί επιστήμονες κατά την παραμονή τους στο Παρίσι να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον Ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήρα “Osiraq”, κάτι που κατέληξε στην Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 1981.
Ένα από τα πιo σημαντικά στοιχεία του βιβλίου είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πανταχού παρούσα αλλά εντελώς αυτόνομη οργάνωση που λέγεται Μοσάντ. Αυτό που υπογραμμίζεται στο βιβλίο είναι ο τρόπος που λειτουργεί η Μοσάντ, πρωτίστως για τους δικούς της στόχους και προγράμματα, και όχι απαραιτήτως για τα στενότερα συμφέροντα του Ισραήλ. Μάλιστα, κάποιες από τις ενέργειές της είχαν στραφεί εντελώς εναντίον των συμφερόντων του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η διακινδύνευση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Είναι όπως λέει εκείνο το σοφό ρητό: «Η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα»....
Ο τίτλος του βιβλίου είναι μια εσφαλμένη μετάφραση εκείνου που ο Οστρόφσκυ ισχυρίζεται πως ήταν το πρώην σύνθημα της Μοσάντ: be-tahbūlōt ta`aseh lekhā milkhamāh (Εβραϊκά: בתחבולות תעשה לך מלחמה, δηλαδή, «διότι, με την σοφή συμβουλή πρέπει να κάνεις τον πόλεμό σου: και εν τω πλήθει των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια»*, όπου η απάτη αντικαθιστά την «σοφή συμβουλή») .
*(Παροιμ. 24:6 μετά κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήθεια δε μετά καρδίας βουλευτικής.)
Το 1990 το Ισραήλ προσπάθησε να διακόψει την πώληση του βιβλίου, μέσω μιας προκαταρκτικής δικαστικής απόφασης. Ήταν η πρώτη φορά που ένα κυρίαρχο κράτος προσπαθούσε να σταματήσει την έκδοση ενός βιβλίου σε ένα άλλο κυρίαρχο κράτος. Η απαίτηση όμως αυτή απορρίφθηκε από τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στις πολύκροτες αποκαλύψεις που οδήγησαν το Ισραήλ να επιδιώξει την απαγόρευση του βιβλίου ήταν η κατηγορία του Οστρόφσκυ πως η Μοσάντ είχε αρνηθεί να μοιραστεί τις πληροφορίες που είχε για μια προσχεδιασμένη αποστολή-αυτοκτονία στην Βυρητό, κάτι που οδήγησε στον θάνατο 241 Αμερικανούς πεζοναύτες το 1983.

Η Καμπάλα, η Μασονία ο Σιωνισμός και η σχέση τους με την αποκρυφιστική μαγεία..Το παρακάτω είναι τμήμα άρθρου του Texe Marrs, όπως παρουσιάζεται, με κάποιες προσθήκες, στο blog Snippits and Snappits / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Σχ. ΚΟ: Η «Καμπάλα» (Kabbahal), δεν έχει καμιά σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και έχει τις ρίζες της «στα εσωτεριστικά και θεοσοφικά ρεύματα των Ιουδαϊκών κύκλων, της εποχής που είδε την γέννηση του Χριστιανισμού», όπως γράφει ο Εβραίος καθηγητής Γκερσόμ Σολέμ στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην Καμπάλα», κατατάσσεται στο χώρο του Μυστικισμού και του Αποκρυφισμού.

Δεν είναι μόνο «τρόπος σκέψης», αλλά και «πίστη», που καλλιεργείται έντεχνα με εσωτεριστικές και θεοσοφικές διδασκαλίες.
Η λέξη Καμπάλα σημαίνει «να δέχεσαι».
Το σύμβολο της Καμπάλα είναι ένα κόκκινο βραχιολάκι που, φορούν στον καρπό του αριστερού χεριού τους.
Το κόκκινο βραχιολάκι των καββαλιστών, που έχουν δεμένο στον καρπό του αριστερού χεριού τους πιστεύουν ότι φέρνει καλή τύχη, βοηθά τον εξορκισμό των κακών πνευμάτων, είναι φορέας του θείου φωτός, απομακρύνει το σκοτάδι και πωλείται προς 26 δολάρια το κομμάτι. Πολλοί Εβραίοι κρατούν αποστάσεις από τον αποκρυφισμό της, που στην Ευρώπη υπήρξε η βάση της Θεοσοφίας, του Τεκτονισμού και του Ροδοσταυρισμού.
Τα Μαγικά Σύμβολα της Ιουδαϊκής Καμπάλα
Η Καμπάλα είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. ~ William J. Schnoebelen, inThe Dark Side of Freemasonry.
Στις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90, η πιο καυτή πνευματική τάση ήταν το κίνημα της Νέας Εποχής (NewAge). Καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός μέσα από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, το τελευταίο πνευματικό φαινόμενο - πανάκεια για όλα τα προβλήματα - φαίνεται να είναι η εβραϊκή Καμπάλα). Η Καμπάλα δεν είναι κάτι καινούργιο, φυσικά. Υπάρχει εδώ και αιώνες.
Η Καμπάλα στην πραγματικότητα είναι αρχαία μαγεία. Είναι ένα εξωτικό μείγμα διαβολικής, άλλοτε ευφάνταστης, Νεοεποχίτικης μυστικιστικής πρακτικής που ολοκληρώνεται από μια φιλοσοφική κλίση της εβραϊκής υπεροχής.
Ο ορθόδοξος Ιουδαϊσμός, ή Φαρισαϊσμός, είναι γεμάτος με καββαλισμό και οι Εβραίοι ραβίνοι αποτελούν τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Καμπάλα
Διασημότητες και Καμπάλα
Η πρόσφατη έκρηξη στο ενδιαφέρον για την Καμπάλα ενισχύεται από τα πολλά μεγάλα ονόματα των celebrities που έχουν πρόσφατα ασπασθεί την Καμπάλα ως την θαυματουργή απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Ένας μυστικός ρεπόρτερ του BBC, που διείσδυσε σε καμπαλιστική ομάδα στο Λονδίνο είδε την Madonna και τον Guy Ritchie να φωνάζουν μυστικιστικά ξόρκια για να "καθαρίσει" το Τσερνομπίλ, η περιοχή στην Ουκρανία που έγινε γνωστή από την πυρηνική καταστροφή στο εργοστάσιο το 1986.
Η Madonna παραδέχεται ότι οι άκρως σεξουαλικές παραστάσεις της πάντα συνδέονται με μασονικά θέματα, σύμβολα και τελετουργικά. Η Madonna άλλαξε το όνομά της ‘Εσθήρ’.
Φώτο: Η κα Hilton, με την κόκκινη κλωστή της Καμπάλα.
Εκτός της Paris Hilton, με την Καμπάλα συνδέονται : Britney Spears, Roseanne Barr, David Beckham, Demi Moore, Shirley MacLaine, Ashton Kutcher, Sandra Bernhard, Barbra Streisand, Νταϊάν Κίτον, Γκουίνεθ Πάλτροου, Goldie Hawn, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μάικλ Τζάκσον, Mick Jagger, Uri Gellar, Diane Ladd, Laura Dern και μια λεγεώνα άλλων «αστέρων».
Ο Mick Jagger μετά το τραγούδι του, "Συμπάθεια για τον Διάβολο" ("Sympathy for the Devil") δηλώνει τώρα Καββαλιστής;
Πολλοί επώνυμοι τελευταία απεικονίζονται στην τηλεόραση και στα περιοδικά με το χαρακτηριστικό κόκκινο βραχιολάκι. Πρόσφατη φωτογραφία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ,Μπιλ Κλίντον με το βραχιολάκι – ενώ και η Ρεπουμπλικάνα πολιτικός από την Φλόριντα, Katherine Harris, είναι καμπαλίστρια και μάλιστα το 2000, ήθελε να θεραπεύσει άρρωστα δέντρα με καββαλιστικό νερό (!).
Ο ΡεπουμπλικάνοςNewt Gingrich, φέρεται να είναι υποστηρικτής της Καμπάλα, και μερικοί λένε ότι ο συντηρητικός παρουσιαστής talk show Rush Limbaugh και ο ραββίνος του είναι, επίσης, στην καμπάλα.
Ανάμεσα στους πιο διαβόητους καββαλιστές είναι τα αστέρια της άλλοτε πρώτης κωμικής σειράς "The Jerry Seinfeld Show." Ο παραγωγός του σόου Seinfeld ήταν ο Larry David, ένας Εβραίος, και οι τέσσερις του cast ήταν Εβραίοι, και καβαλιστικές χειρονομίες, αποκρυφιστική γλώσσα, και μαγικές τελετουργίες παρουσιάζονταν συγκεκαλυμμένα σε πολλά επεισόδια.
Ο ρεπουμπλικάνος εκπρόσωπος του Κόμματος και πρώην Πρόεδρος της Βουλής Newt Gingrich, που παρουσιάζεται εδώ να φοράει Ιουδαϊκό σκούφο, είναι μέσα στην New Age καβαλιστική μαγεία και είναι αμειβόμενος εκπρόσωπος των σιωνιστικών συμφερόντων.
Ο Jason Alexander, ο οποίος έπαιξε στο "George Costanza", εμφανίζεται σε τηλεοπτικό περιοδικό με μια κατάφωρα καβαλιστική πόζα, σχηματίζοντας και με τα δύο του χέρια το «El Diablo» σύμβολο.
Ο Michael Richards, ο οποίος έπαιζε και αυτός στο Seinfeld, φαίνεται επίσης ποζάρει στο εξώφυλλο του μασονικού περιοδικού ‘Scottish Rite Journal’, ενώ μέσα λέει ότι είναι χαρούμενος που είναι Μασόνος.
Ο κ. Σποκ, από το Star Trek, που υποδύεται ο Leonard Nimoy, έγινε διάσημος για την παροχή του χαιρετισμού Vulcan με το δεξί του χέρι. Ο Nimoy, που είναι Εβραίος, λέει ότι το σημείο αυτό είναι η ίδια χειρονομία που αναφέρεται στις εβραϊκές Συναγωγές όταν ο ραβίνος και οι πρεσβύτεροι φέρνουν έξω τα Άγια των Αγίων.
Βασίζεται στο εβραϊκό γράμμα "shin". Στην ουσία, στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, κάθε φορά που Σποκ έδινε τον "shin" Vulcan χαιρετισμό, ήταν επίκληση στην καβαλιστική μαγεία.
Η Τεκτονική Στοά και η καμπάλα
Ο Ελευθεροτεκτονισμός έχει εξάρει εδώ και πολύ καιρό την Καμπάλα, και ανώτατοι αξιωματούχοι της έχουν παραδεχθεί ότι τα τελετουργικά και οι διδασκαλίες της Στοάς, είναι παρμένα από την Εβραϊκή παράδοση. Ο γνωστός μεγάλος Μασόνος Albert Pike, (Sovereign Grand Commander oftheScottish Rite) έγραψε: "Γεμίζεις με θαυμασμό, όταν διεισδύεις στο Ιερό της Καμπάλα."
Το πόσα οφείλει η Μασονία στην Καμπάλα αποδεικνύεται από τη μελέτη των Ιπποτών του Kadosh βαθμού (30ου). Ο Ed Decker, διευθυντής των Free the Masons Ministries, αναφέρει ότι τα στολίδια αυτού του τελετουργικού βαθμού συνδέονται τόσο ξεδιάντροπα φανερά με ένα "Υψηλού επιπέδου Καμπαλιστικού συμβολισμού."
Όταν κάποιος είναι περιτριγυρισμένος από μαύρες κουρτίνες, ένα κρανίο, και ένα φέρετρο με ένα καλυμμένο ιππότη να μιλάει από μέσα, δεν χρειάζεται να είναι πνευματικός γίγαντας για να διακρίνει ότι αυτό δεν είναι μίας θεοσεβής οργάνωση!
Επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα του Decker, ο γιατρός James L. Holly, ο οποίος έχει κάνει μεγάλα έργα στην αποκάλυψη του Ελευθεροτεκτονισμού, στο έργο του ‘The Southern BaptistConvention and Freemasonry’, δείχνει πως ο 30ος μασονικός βαθμός οδηγεί απροσδόκητα σε μια άμεση πνευματική σχέση με τον Σατανά. Στην τελετή, ο Σατανάς προσωποποιείται ως ένας μυστηριώδης καβαλιστικός μυστικιστής.
Ο Richardson στο ‘Monitor of Freemasonry’ λέει ότι, «οι Ιππότες του Kadosh βαθμού είναι στενά συνδεδεμένοι με το αρχαίο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, καθώς τιμά τις παλιές τελετές τους."
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τα μέλη του Τάγματος των Ναϊτών Ιπποτών λάτρευαν τον Baphomet, τον ειδεχθή αρσενικό / θηλυκό Εωσφορικό τραγόμορφο θεό και τελούσαν βλάσφημες τελετές, ουρούσαν ένα σταυρό και επιδίδονταν σε σοδομισμό.
Ο Τεκτονισμός είναι Εβραϊκός
Το 1855, ο γνωστός Ραβίνος Isaac Wise έγραψε: «Ο Τεκτονισμός είναι ένα εβραϊκό ίδρυμα, του οποίου η ιστορία, οι βαθμοί, οι επίσημες συναντήσεις, οι κωδικοί πρόσβασης, και οι εξηγήσεις είναι Ιουδαϊκοί από την αρχή μέχρι το τέλος".
Η εβραϊκή εφημερίδα Tribune, το 1927, σε ένα κύριο άρθρο, δήλωσε: «Ο Ελευθεροτεκτονισμός βασίζεται στον Ιουδαϊσμό. Εξαλείψτε τις διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού από το μασονικό τελετουργικό και τι απομένει;»
Ο Ray Novosel, από την Αυστραλία γράφει το 2004: Οι σιωνιστές ηγέτες του κόσμου, οι άνδρες σε θέσεις επιρροής με τις διάφορες μασονικές οργανώσεις παντού, έχουν εργαστεί για μια «καθολική παγκόσμια επανάσταση», η οποία θα φέρει την Παγκόσμια Θρησκεία και την Παγκόσμια Κυβέρνηση. Πολλές τεκτονικές Στοές είναι αποκλειστικά εβραϊκές, όπως είναι οι ελέγχοντες από την B'nai B'rith Στοές ~ η μητέρα της περίφημης Anti Defamation League (ADL).
Οι Εβραϊκές Ρίζες της Μασονίας
Μία δημοφιλής φιλο-Τεκτονική ιστοσελίδα, σε ένα άρθρο με τίτλο "Ιουδαϊσμός και Μασωνία", σχολιάζει: οι Εβραίοι συμμετείχαν ενεργά στις αρχές του Τεκτονισμού στην Αμερική. Υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν μεταξύ εκείνων που καθιέρωσαν τον Τεκτονισμό σε επτά από τις δεκατρείς ιδρυτικές πολιτείες ...
Ένας Εβραίος μασόνος, ο Moses M. Hays, βοήθησε να εισαγάγει τον Σκωτικού Τύπου Τεκτονισμό στην Αμερική ... Εβραίοι, συμπεριλαμβανομένων Ραβίνων, συνέχισαν να συμμετέχουν στο Τεκτονικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλη την αμερικάνικη ιστορία. Υπήρξαν 51εβραϊκής καταγωγής Αμερικάνοι Μάγιστροι...
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ ήταν οπαδός της εβραϊκής Καμπάλα. Στις 22 Μαρτίου 1984, ο Πάπας δέχτηκε τα μέλη της διαβόητης B'nai B'rith Τεκτονκής Στοάς της Νέας Υόρκης, που αποτελείται αποκλειστικά από σημαίνοντες Εβραίους, στο Βατικανό.
«Είμαι υπερήφανος που είμαι Μασόνος», γράφει ο ραβίνος Seymour Adas, 32ου βαθμού, σε αυτό το τεύχος του περιοδικού ‘The New Age’ (Απρίλιος 1987).
Σημείωση: Το όνομα του περιοδικού έκτοτε έχει αλλάξει σε ‘The Scottish Rite Journal’, για να κρύψει τη σύνδεση των Τεκτόνων με τον αποκρυφισμό κίνημα της Νέας Εποχής.
Η Καμπάλα περιέχει τέτοια εξουσία και δαιμονική διδασκαλία, υπεραρκετή για να δώσει την ιδεολογία και την κινητήρια δύναμη που απαιτείται για να παρασύρει τον κόσμο και να κρατήσει μία τέτοια σατανική συνωμοσία ζωντανή μέσα στους αιώνες ... Η Καμπάλα είναι πηγή διδασκαλίας των Τεκτόνων καθώς και άλλων ομάδων. ~ John Torrell,εκδότης, The Dove.
Καμπάλα: Τα ιερά βιβλία της μαύρης μαγείας του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βάσης των δυτικών μυστικών εταιριών, από τον Ροδοσταυρισμό ως τον Ελευθεροτεκτονισμό και την OTO. Η Καμπάλα είναι η ίδια που προέρχεται από τη μαγεία της αρχαίας Βαβυλώνας και της Φαραωνικής Αιγύπτου, Craig Heimbichner, Blood onthe Altar.
Η Καμπάλα είναι ένα σύστημα του ιουδαϊκού μυστικισμού και μαγείας και είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. ~ William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Η εβραϊκή Καμπάλα είναι μια σειρά από αποκρυφιστικά συγγράμματα που είναι τόσο δαιμονικά όσο και κάθε ξόρκι που ποτέ έχει παρουσιαστεί στη μαγεία.
Το Λεξικό Websterμας λέει ότι η Καμπάλα είναι "μία απόκρυφη θρησκευτική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε από ορισμένους Εβραίους λόγιους." ~ James Lloyd, The Apocalypse Chronicles (Vol. VII, No. 1, 2005)
Ο Καββαλισμός είναι καθαρός Ιλλουμινατισμός επειδή διδάσκει το διεστραμμένο μυστικό δόγμα ότι, τελικά, το υψηλότερο επίπεδο οδηγεί στο ότι το «άγιο φίδι» είναι ο αληθινός Θεός. Ότι όλα τα κακά που ένα άτομο κάνει μέσω της αλχημείας, μαγικά μετατρέπονται σε δικαιοσύνη. Και ότι, ναι, ο Εωσφόρος είναι ο Κύριος. Ο Σατανάς είναι ο αληθινός και μοναδικός θεός. Αυτό είναι το βασικό δόγμα της Καββαλισμού.
Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η φρίκη και η ντροπή της εβραϊκής Καμπάλα.

http://www.apocalypsejohn.com/2012/12/kampala-masonia.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου