ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΡΩΣΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2013 09:37 Desk Agioritikovima E-mail Εκτύπωση PDF 15 Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος: Πρόκειται για Ρώσο νεομάρτυρα (26 Δεκ. 1743, στην Κωνσταντινούπολη) σύμφωνα με Ρωσικές πηγές του διαδικτύου, που εμόνασε και στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, ή για Ρώσο επίσκοπο (1806) κατά χειρόγραφο της Ι. Μονής Κωσταμονίτου Αγίου Όρους, που μας άφησε κάποιες προφητείες: ΚΕΦ. Α ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ. ΚΕΦ. Β ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΙΜΑΤΩΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝ. ΚΕΦ. Γ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΘΕΛΕΙ ΛΥΠΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ. ΚΕΦ. Δ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΚΕΦ. Ε Ο ΦΘΟΝΟΣ ΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ. ΚΕΦ.ΣΤ ΔΙΑ 3 ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΙ. ΚΕΦ. Ζ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΦΘΟΡΑ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΚΕΦ. Η ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΙ ΑΙΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙ. ΚΕΦ. Θ ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. ΚΕΦ. Ι ΕΙΣ ΤΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΕΣΤΗ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ. ΚΕΦ. ΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ*. ΚΕΦ. ΙΒ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΠΕΡΙΟΝ. Δις τρισάριθμος χιλιαντάδος νόει, όταν τέρμα φέρωσιν, συν έβδομον αιώνα, ξανθόν γένος ορμήται πρός Βυζάντιον τάχα προς γενής ανακτόρων δειχθήση. Ώδε Πύλη θρήνησον επ' άκρα νέμων, στέφος γαρ εν σοί, το στέφος όταν άρη, προς ύψος ήξω την πατηθείσαν χάριν, εφευροί μοι και κόψατε και τέλος αλαζόνας. Οπηνίκα μεν εις Άδην τρέχειν πάντας τοις εν τάφοις σπεύδοντας έξω, των δυσσεβών συστήματα κόπτετε ξίφος. Φευ σοι Πελοπόννησος πολεμηθήση, ούχ ως ξένος κίνδυνος, αλλ' οικείως, πλείστα κόλα μένουσιν εν εξαμίλει. Γότθου συριγμός υιόν της Άγαρ φεύμα, όγε τρισαθλιόματος ύδατος του αλφαίως, ω των συμφορών τής νήσου τής Ελλάδος! μάλλον και τα πρώτιστα πάση τη κτίσει. *Σημ. ΛΜΔ: Κατά την Αποκάλυψη θα χαθεί άμεσα το 1/3 της ανθρωπότητας κατά την τελική φάση του μεγάλου (3ου παγκοσμίου) πολέμου. Εδώ η αναφορά στην Πελοπόννησο, και κατ' επέκταση κατά τόπους στην Ελλάδα, προβλέπει εσωτερικό μέτωπο, πιθανόν από μουσουλμάνους παρεπιδημούντες. Αλλά η αποδοκιμασία τους από τους Γερμανούς, (Γότθους, Ευρωπαίους κατά γενικότερη έννοια, μαζί και Ρώσους) τρέπει σε φυγή τους Αγαρηνούς. Οι ημερομηνίες ίσως είναι με το παλαιό ημερολόγιο, οπότε πχ η 18η Μαρτίου είναι 18+13=31η Μαρτίου με το τρέχον ημερολόγιο. ΣΧΟΛΙΑ Αυτη η προφητεια που απο πολλους εχει κατακριθει,επειδη δινει ημερομηνιες,ειναι στην ουσια πολυ αποκαλυπτικη. Θελω πρωτα να ξεκαθαρισω οτι αυτα που αναφερονται σε αυτη την προφητεια ειναι ολα για το ιδιο ετος( ελπιζω οχι για το 2013) αλλα πολυ φοβαμαι οτι ειναι πολυ πιθανο συμφωνα με τις παρουσες ενδειξεις!! Ως αναφορα τα 3 πρωτα κεφαλαια (Α,Β,Γ)αναφερεται σε σημαντικα προσωπα που παιζουν ρολο στον πλανητη (Ομπαμα,Πουτιν,Ασσαντ,Μερκελ,Ερντογαν)και θα παιξουν καθοριστικο ρολο στην εξελιξη των γεγονοτων. Ισως να εχουμε θανατο η και δολοφονια καποιου η καποιων!! Στο κεφαλαιο Δ οι καταφρονημενοι ειναι αυτοι που τωρα καταπιεζονται και δεινοπαθουν με τα μετρα και τις φορολογιες αυτοι θα ξεσηκωθουν και θα παρουν εξουσια ,θα αποκτησουν δυναμη!! Στο κεφαλαιο Ε ο φθονος εννοει το μισος και η κακια που θα βγει απο τον χριστιανισμο δηλαδη απο τους Ευρωπαιους προς τους Ελληνες και Ορθοδοξους λαους,παρολο που και εμεις θεωρουμαστε χριστιανοι,απο ανεκαθεν χριστιανοι θεωρουνταν οι Καθολικοι,Προτεσταντες κ.λ.π,οι σημερινοι Ευρωπαιοι,οι σημερινοι απογονοι των χριστιανων Σταυροφορων!! Στο κεφαλαιο ΣΤ περιγραφει σημεια που θα γινουν στον ουρανο (κομητες και βροντες)Ηδη φετος υπαρχει μια αυξημενη δραστηριοτητα συμφωνα με τους αστρονομους και την ΝΑΣΑ. Και στο κεφαλαιο Ζ ,φθορα δια ξηρας και δια Θαλασσης, ειναι ξεκαθαρο οτι ειναι σεισμος και τσουναμι τα οποια αναμενονται στη Μεσογειο και οχι στην Ιαπωνια οπως μερικοι διατυπωσαν,και εδω εχουμε αυξημενη σεισμικη δραστηριοτητα τους τελευταιους μηνες με αναμονη απο τους σεισμολογους μεγαλου σεισμου! Τωρα στο κεφαλαιο Η η ημερομηνια ειναι ξεκαθαρη(Συμφωνα και με την υποσημειωση δεν ξερουμε αν θα γινει με το παλιο η το νεο ημερολογιο και αυτο αφορα ολες τις ημερομηνιες που δινονται)παντως οταν αναφερει αυξηση των αιματωδων πολεμων και νικαι σιγουρα εννοει οτι θα χυθει πολυ αιμα και οι νικες θα ειναι υπερ των ορθοδοξων!Εδω ξεκαθαρα περιγραφεται η επιθεση των Ρωσων κατα των Τουρκων για οσους ειναι γνωστες των προφητειων! Στο κεφαλαιο Θ αναφερονται 2 πολεμοι ανηκουστοι, που δεν εχουνε ξαναγινει,που δεν εχει ξαναδει η ανθρωποτητα,θεωρητικα πρεπει να ειναι στην Κωνσταντινουπολη(Ισως να υπαρχει ταυτοχρονη επιθεση απο τη πλευρα του Ειρηνικου στη Σιβηρια εναντιον της Ρωσιας),θελω να σημειωσω εδω οτι απο τον Μαρτιο μεχρι τον Ιουλιο συμφωνα με τις ημερομηνιες που δινονται εχουμε 4-5 μηνες,που οπως περιγραφουν και καποιοι γεροντες τοσος θα ειναι ο χρονος που η Ελλαδα θα πεινασει ,απο την επιθεση των Τουρκων μεχρι την παραδοση της Πολης. Στο κεφαλαιο Ι η ανηποφορος ζεστη δεν ειναι τιποτα αλλα απο την ηλιακη καταιγιδα η οποια και αναμενεται εντος του χρονου. Στο κεφαλαιο ΙΑ ειναι ξεκαθαρο οτι προκειται για τον ΑΡΜΑΓΓΕΔΩΝ ,τον τελικο πολεμο που θα γινει στην Παλαιστινη με τους Ρωσους και τους Κινεζους εναντιον των Δυτικων ,τον τελευταιο πολεμο που θα σκοτωθει το μισο της ανθρωποτητας!! Και στο τελευταιο κεφαλαιο ΙΒ αναφερεται οτι θα εκλεγει ενας βασιλιας απο το Ημπεριον,για καποιους το Ημπεριον ειναι η Ισπανια ,η Ιβιρικη χερσονησος και για καποιους αλλους το Ημπεριον ειναι ενα χωριο η τοπονυμιο. Τελος οσον αναφορα την απειλη που θα ειναι στην Πελοποννησο,γνωριζουμε ηδη οτι οι λαθρομεταναστες μενουνε ηδη στο εξαμιλει,στο στρατοπεδο στην Κορινθο και ευχομαι να μην ειναι αυτοι που θα βγουν απο εκει και θα δημιουργησουν την απειλη!! Κοντολογης ακομα και αυτη η προφητεια που δινει ημερομηνιες και γεγονοτα ,και καθε προφητεια , πρεπει να μην μας φοβιζει η να μας αγχωνει αλλα να βλεπουμε το σχεδιο του Θεου και την Θεια Δικαιοσυνη και να ενδυναμωνουμε την πιστη μας και να βελτιωνουμε το χαρακτηρα μας γιατι οπως ειχε πει και ενας γεροντας "και τοτε με τον Χριστο και τωρα με τον Χριστο".


  ..


  ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΡΩΣΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
15 Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος:
Πρόκειται για Ρώσο νεομάρτυρα (26  Δεκ. 1743,  στην Κωνσταντινούπολη) σύμφωνα με Ρωσικές πηγές του διαδικτύου, που εμόνασε και στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, ή για Ρώσο επίσκοπο (1806) κατά χειρόγραφο της Ι. Μονής Κωσταμονίτου Αγίου Όρους, που μας άφησε κάποιες προφητείες:

ΚΕΦ. Α ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΚΕΦ. Β ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΙΜΑΤΩΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝ.

ΚΕΦ. Γ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΘΕΛΕΙ ΛΥΠΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.

ΚΕΦ. Δ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

ΚΕΦ. Ε Ο ΦΘΟΝΟΣ ΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ.

ΚΕΦ.ΣΤ ΔΙΑ 3 ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΙ.

ΚΕΦ. Ζ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΦΘΟΡΑ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΚΕΦ. Η ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΙ ΑΙΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙ.

ΚΕΦ. Θ ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.

ΚΕΦ. Ι   ΕΙΣ ΤΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΕΣΤΗ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ.

ΚΕΦ. ΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ*.

ΚΕΦ. ΙΒ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΠΕΡΙΟΝ.

Δις τρισάριθμος χιλιαντάδος νόει,  όταν τέρμα φέρωσιν,  συν έβδομον αιώνα,  ξανθόν γένος ορμήται πρός

Βυζάντιον τάχα προς γενής ανακτόρων δειχθήση.

Ώδε Πύλη θρήνησον επ' άκρα νέμων, στέφος γαρ εν σοί, το στέφος όταν άρη, προς ύψος ήξω την πατηθείσαν
χάριν,  εφευροί μοι και κόψατε και τέλος αλαζόνας.  Οπηνίκα μεν εις Άδην τρέχειν πάντας τοις εν τάφοις
σπεύδοντας έξω, των δυσσεβών συστήματα κόπτετε ξίφος. Φευ σοι Πελοπόννησος πολεμηθήση, ούχ ως
ξένος κίνδυνος, αλλ' οικείως, πλείστα κόλα μένουσιν εν εξαμίλει.
Γότθου συριγμός υιόν της Άγαρ φεύμα,
όγε τρισαθλιόματος ύδατος του αλφαίως, ω των συμφορών τής νήσου τής Ελλάδος! μάλλον και τα πρώτιστα
πάση τη κτίσει.                                                                                                                         

*Σημ. ΛΜΔ: Κατά την Αποκάλυψη θα χαθεί άμεσα το 1/3 της ανθρωπότητας κατά την τελική φάση του μεγάλου
(3ου παγκοσμίου) πολέμου. Εδώ η αναφορά στην Πελοπόννησο, και κατ' επέκταση κατά τόπους στην Ελλάδα,
προβλέπει εσωτερικό μέτωπο, πιθανόν από μουσουλμάνους παρεπιδημούντες. Αλλά η αποδοκιμασία τους
από τους Γερμανούς, (Γότθους, Ευρωπαίους κατά γενικότερη έννοια, μαζί και Ρώσους)  τρέπει σε φυγή τους
Αγαρηνούς.
Οι ημερομηνίες ίσως είναι με το παλαιό ημερολόγιο,  οπότε πχ η 18η Μαρτίου είναι 18+13=31η Μαρτίου
με το τρέχον ημερολόγιο.

ΣΧΟΛΙΑ

Αυτη η προφητεια που απο πολλους εχει κατακριθει,επειδη δινει ημερομηνιες,ειναι στην ουσια πολυ αποκαλυπτικη.

Θελω πρωτα να ξεκαθαρισω οτι αυτα που αναφερονται σε αυτη την προφητεια ειναι ολα για το ιδιο ετος( ελπιζω οχι για το 2013)
αλλα πολυ φοβαμαι οτι ειναι πολυ πιθανο συμφωνα με τις παρουσες ενδειξεις!!

Ως αναφορα τα 3 πρωτα κεφαλαια (Α,Β,Γ)αναφερεται  σε σημαντικα προσωπα που παιζουν ρολο στον πλανητη

(Ομπαμα,Πουτιν,Ασσαντ,Μερκελ,Ερντογαν)και θα παιξουν καθοριστικο ρολο στην εξελιξη των γεγονοτων.

Ισως να εχουμε θανατο η και δολοφονια καποιου η καποιων!!

Στο κεφαλαιο Δ  οι καταφρονημενοι  ειναι αυτοι που τωρα καταπιεζονται και δεινοπαθουν με τα μετρα  και τις φορολογιες
αυτοι θα ξεσηκωθουν και θα παρουν εξουσια ,θα αποκτησουν δυναμη!!


Στο κεφαλαιο Ε ο φθονος εννοει το μισος  και η κακια που θα βγει απο τον χριστιανισμο δηλαδη απο τους Ευρωπαιους προς τους

Ελληνες και Ορθοδοξους λαους,παρολο που και εμεις θεωρουμαστε χριστιανοι,απο ανεκαθεν χριστιανοι θεωρουνταν οι Καθολικοι,Προτεσταντες κ.λ.π,οι σημερινοι Ευρωπαιοι,οι σημερινοι απογονοι των χριστιανων Σταυροφορων!!

Στο κεφαλαιο ΣΤ περιγραφει σημεια που θα γινουν στον ουρανο (κομητες και βροντες)Ηδη φετος υπαρχει μια αυξημενη δραστηριοτητα
συμφωνα με τους αστρονομους και την ΝΑΣΑ.


Και στο κεφαλαιο Ζ ,φθορα δια ξηρας και δια Θαλασσης, ειναι ξεκαθαρο οτι ειναι σεισμος και τσουναμι τα οποια αναμενονται στη

Μεσογειο και οχι στην Ιαπωνια οπως μερικοι διατυπωσαν,και εδω εχουμε αυξημενη σεισμικη δραστηριοτητα τους τελευταιους μηνες με
αναμονη απο τους σεισμολογους μεγαλου σεισμου!

Τωρα στο κεφαλαιο Η  η ημερομηνια ειναι ξεκαθαρη(Συμφωνα και με την υποσημειωση  δεν ξερουμε αν θα γινει με το παλιο  η το νεο ημερολογιο και αυτο αφορα ολες τις ημερομηνιες που δινονται)παντως οταν αναφερει αυξηση των αιματωδων πολεμων και νικαι σιγουρα εννοει οτι θα χυθει πολυ αιμα και οι νικες θα ειναι υπερ των ορθοδοξων!Εδω ξεκαθαρα περιγραφεται η επιθεση των Ρωσων κατα των Τουρκων για οσους ειναι γνωστες των προφητειων!

Στο κεφαλαιο Θ αναφερονται 2 πολεμοι ανηκουστοι, που δεν εχουνε ξαναγινει,που δεν εχει ξαναδει η ανθρωποτητα,θεωρητικα πρεπει να ειναι στην Κωνσταντινουπολη(Ισως να υπαρχει ταυτοχρονη επιθεση απο τη πλευρα του Ειρηνικου στη Σιβηρια εναντιον της Ρωσιας),θελω να σημειωσω εδω οτι απο τον Μαρτιο μεχρι τον Ιουλιο συμφωνα με τις ημερομηνιες που δινονται εχουμε 4-5 μηνες,που οπως περιγραφουν και καποιοι γεροντες τοσος θα ειναι ο χρονος που η Ελλαδα θα πεινασει ,απο την επιθεση των Τουρκων μεχρι την παραδοση της Πολης.

Στο κεφαλαιο Ι η ανηποφορος ζεστη δεν ειναι τιποτα αλλα απο την ηλιακη καταιγιδα  η οποια και αναμενεται εντος του χρονου.

Στο κεφαλαιο ΙΑ ειναι ξεκαθαρο οτι προκειται για τον ΑΡΜΑΓΓΕΔΩΝ ,τον τελικο πολεμο που θα γινει στην Παλαιστινη με τους Ρωσους και τους Κινεζους εναντιον των Δυτικων ,τον τελευταιο πολεμο που θα σκοτωθει το μισο της ανθρωποτητας!!

Και στο τελευταιο κεφαλαιο ΙΒ αναφερεται  οτι θα εκλεγει ενας βασιλιας απο το Ημπεριον,για καποιους το Ημπεριον ειναι η Ισπανια ,η Ιβιρικη χερσονησος και για καποιους  αλλους το Ημπεριον ειναι ενα χωριο η τοπονυμιο.

Τελος οσον αναφορα την απειλη που θα ειναι στην Πελοποννησο,γνωριζουμε ηδη οτι οι λαθρομεταναστες μενουνε ηδη στο εξαμιλει,στο στρατοπεδο στην Κορινθο και ευχομαι να μην ειναι αυτοι που θα βγουν απο εκει και θα δημιουργησουν την απειλη!!

Κοντολογης ακομα και αυτη η προφητεια  που δινει ημερομηνιες και γεγονοτα ,και καθε προφητεια , πρεπει να μην μας φοβιζει η να μας αγχωνει αλλα να βλεπουμε το σχεδιο του Θεου  και την Θεια Δικαιοσυνη και να ενδυναμωνουμε την πιστη μας και να βελτιωνουμε το χαρακτηρα μας γιατι οπως ειχε πει και ενας γεροντας "και τοτε με τον Χριστο και τωρα με τον Χριστο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου