ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Πηγή εικόνας, http://www.pygmi.gr Μεταξύ των πολλών δεινών που ταλανίζουν σήμερα την πατρίδα μας, είναι και η προσπάθεια κάποιων να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Απίθανοι τύποι αναμασώντας πεπαλαιωμένες θεωρίες, οι οποίες έχουν τεθεί προ πολλού στο περιθώριο, επιχειρούν να πείσουν ότι δήθεν υπάρχει διάσταση μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Το περίεργο είναι ότι οι υποστηρικτές αυτών των απόψεων είναι πάντα πολέμιοι του Χριστιανισμού και διαλαλούν ότι αυτός είναι ξένο σώμα στον Ελληνισμό, … κατασκεύασμα των Εβραίων προκειμένου να χτυπηθεί καίρια ο ελληνικός πολιτισμός! Πρόκειται για το νεοφανές κύμα των αυτοαποκαλουμένων "Ελληνολατρών", λες και οι υπόλοιποι έλληνες και ιδιαίτερα εμείς οι πιστοί ορθόδοξοι είμαστε … μισέλληνες! Από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι, δυστυχώς, πολλοί αποδέκτες αυτής της ψευδούς, αλλόκοτης και εθνικά επιζήμιας θεωρίας. Άνθρωποι αφελείς και ημιμαθείς παρασύρονται από τους επιτήδειους "ειδήμονες καθοδηγητές" και φανατίζονται επικίνδυνα, ώστε να έχει δημιουργηθεί πια ένα επικίνδυνο υποβόσκων αντιχριστιανικό ρεύμα., το οποίο αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, ίσως προκύψουν στο εγγύς μέλλον απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι οι αντιεπιστημονικές και αλλοπρόσαλλες αυτές ιδέες συνοδεύονται και από την δημιουργία οργανωμένης θρησκευτικής ομάδας - αναβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας με σαφή παγανιστικά στοιχεία, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Όχι βέβαια ότι υπάρχει περίπτωση να κλονισθεί η Ορθοδοξία μας, αυτή ως θεόδμητος οργανισμός μένει ακλόνητη στους αιώνες (Ματθ.16, 18 ). Η ανησυχία μας είναι για τους πιστούς εκείνους που θα εγκλωβιστούν στην πλάνη και θα στερηθούν των σωτηρίων αγαθών της Εκκλησίας, αλλά και για την τύχη της συνοχής του Έθνους μας, το οποίο βάλλεται πανταχόθεν. Απαντούμε για πολλοστή φορά, ότι όπως απεφάνθη τελικά η ιστορία, ο όντως θαυμαστός ελληνικός πολιτισμός διασώθηκε χάρη στον Χριστιανισμό. Διασώθηκαν βεβαίως τα στοιχεία εκείνα που ήταν σαφώς επωφελή για τον παγκόσμιο πολιτισμό και απορρίφθηκαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία ή ήταν παρείσακτα και σαθρά ή αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία, όπως για παράδειγμα η ατελής αρχαιοελληνική θρησκεία., η ανοχή και εν πολλοίς θεσμοθέτηση της δουλείας, η πορνεία και μάλιστα η «ιερή πορνεία», η καταπίεση της γυναίκας, η απόρριψη της αντίληψης ότι οι αλλοεθνείς είναι υποδεέστεροι άνθρωποι (βάρβαροι), κλπ. Αντίθετα προσέλαβε η Εκκλησία την αξεπέραστη ελληνική γλώσσα, την οποία έκαμε επίσημη γλώσσα της. Η Καινή Διαθήκη γράφηκε πρωτότυπα στην ελληνική, καθώς και το σύνολο σχεδόν της παλαιοχριστιανικής γραμματείας. Η ελληνική φιλοσοφία έγινε επίσης το πολύτιμο όργανο διατύπωσης των υψηλών δογματικών αληθειών της. Αντίθετα πολλοί αιρετικοί απέκλιναν από την αλήθεια διότι δεν μιλούσαν και δεν σκέπτονταν ελληνικά καθότι η φτωχιά γλώσσα τους δεν μπορούσε να προσδιορίσει και να εκφράσει επακριβώς το δόγμα, (π.χ. κοπτικός μονοφυσιτισμός). Η οικουμενικότητα ακόμα του ελληνισμού βρήκε την εφαρμογή του στον Χριστιανισμό. Το κήρυγμα του Χριστού δεν απευθύνθηκε σε έναν ορισμένο λαό, αλλά προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι γεγονός πως ο εκπολιτισμός του κόσμου από τον Ελληνισμό ολοκληρώθηκε με τον εκχριστιανισμό του! Η υπέροχη αρχαιοελληνική τέχνη προσλήφτηκε, καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε πλέον μέσα στην Εκκλησία. Η ναοδομία, η ζωγραφική, η γλυπτική, η ποίηση, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, είναι η ίδια η ελληνική τέχνη, η οποία επιζεί και αναπτύσσεται πλέον στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο θαυμαστός βυζαντινός πολιτισμός είναι η αδιάκοπη συνέχεια του κλασσικού πολιτισμού μέσω του Χριστιανισμού. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως αν ο Χριστιανισμός δεν διέσωζε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον κατέστρεφε, όπως κακόβουλα και ανιστόρητα υποστηρίζουν οι φανατικοί "αρχαιολάτρες", σήμερα αυτός θα μας ήταν εντελώς άγνωστος. Αν δεν υπήρχαν οι μεγάλοι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας μας να συζεύξουν αυτό το ιερό πολιτιστικό δίδυμο και να δημιουργήσουν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αν δεν υπήρχαν τα πάμπολλα βυζαντινά διδακτήρια με επικεφαλής το περίφημο Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης και το Πανεπιστήμιο Μανγαύρας στα οποία είχαν καλλιεργηθεί όλες οι επιστήμες και οι κλασσικές σπουδές, είναι αναμφίβολο αν θα γνωρίζαμε σήμερα τι είχε πει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Επίσης αν δεν υπήρχαν οι ταπεινοί αλλά σπουδαίοι μοναχοί αντιγραφείς αρχαίων κωδίκων, δεν θα είχαμε στα χέρια μας εμείς σήμερα τα αθάνατα έργα των αρχαίων σοφών προγόνων μας. Οι αρχαίοι κώδικες με τα έργα των αρχαίων φιλοσόφων ανάγονται όλοι στους βυζαντινούς χρόνους, βγαλμένοι από τα καλλίγραφα χέρια των ορθοδόξων μοναχών. Αν δεν υπήρχε τέλος η τροφός Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να διασώσει τις λαμπρές αξίες του παρελθόντος στα ιερά της σεντούκια και τις βιβλιοθήκες των μοναστηριών της από τις βαρβαρικές ορδές των Ούνων, των Σταυροφόρων και των Οθωμανών και να τις μεταδώσει με μύριους κινδύνους στα σκλαβωμένα ελληνόπουλα κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, δεν θα έφθανε ως εμάς ο πολιτισμός των προγόνων μας και δεν θα αποκτούσαμε ποτέ την εθνική μας αυτοσυνειδησία και αποκατάσταση. Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν συνεχώς στα μοναστήρια πολύτιμα χειρόγραφα της μεγάλης κληρονομιάς μας! Πληροφορούμε επίσης τους φανατικούς επικριτές μας "ελληνονολάτρες" ότι η αυθεντική μορφή του Χριστιανισμού, η Ορθοδοξία μας, δεν ευθύνεται για καμιά καταστροφή αρχαιοελληνικού πολιτιστικού στοιχείου, ούτε για διωγμό κανενός λάτρη της αρχαίας θρησκείας στα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Αντίθετα χάρη σε αυτή διασώθηκαν όσα έφτασαν μέχρι τις μέρες μας (π.χ. Παρθενώνας)! Αυτοί που ευθύνονται για ανάλογες ενέργειες είναι οι αιρετικοί και απολίτιστοι Γότθοι, Ούνοι και άλλα βάρβαρα στίφη που επέδραμαν στον ελληνικό χώρο και κατέστρεψαν τα ιερά των αρχαιοελλήνων. Κάποιους περιορισμούς κατά των εναπομεινάντων οπαδών της αρχαίας θρησκείας της εποχής εκείνης έκαμε η πολιτική ολίγων βυζαντινών αυτοκρατόρων, οι οποίοι και αυτοί ή ήταν αιρετικοί αρειανοί (Κωνστάντιος, Ουάλης) ή αυταρχικοί (Θεοδόσιος Α΄). Αν κάποιοι μπορούν να μιλούν για ανείπωτους διωγμούς εναντίον τους είναι οι Χριστιανοί, οι οποίοι για διακόσια και πλέον χρόνια έδωσαν περισσότερα από έντεκα εκατομμύρια θύματα - μάρτυρες στην ειδωλολατρική μισαλλοδοξία και την αυταρχικότητα της εξουσίας. Ας σημειωθεί πάντως ότι κανένας από τους Έλληνες "φιλοσόφους" της εποχής εκείνης δεν εναντιώθηκε κατά των φοβερών διωγμών εναντίον των Χριστιανών, αντίθετα πολλοί από αυτούς πολέμησαν με λύσσα τη νέα πίστη (Κέλσος, Πορφύριος, Ιάμβλιχος, κλπ) με αποκορύφωμα τον παράφρονα αυτοκράτορα Ιουλιανό, από τη μανία του οποίου διώχθηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Τα μαρτυρολόγια, οι ιστορικές πηγές και τα συγγράμματα του μισητού αυτοκράτορα είναι οι αψευδείς μάρτυρες των ανωτέρω. Ο πανδαμάτωρ χρόνος απεφάνθη ότι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που προήλθε από τη σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού είναι η κλασσικότερη πολιτιστική μορφή της ανθρώπινης ιστορίας. Τα αθάνατα πολιτιστικά στοιχεία του ελληνικού πνεύματος ενώθηκαν με την θεία διδασκαλία του Ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε να προέλθει έτσι ένα νέο αξεπέραστο πνευματικό μέγεθος, όχι μόνο χρήσιμο στην ανθρωπότητα, αλλά απαραίτητο και σωτήριο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια κάθε απόπειρα διάσπασης αυτού του πνευματικού όλου θα αποβεί ολέθρια για την πνευματική και πολιτισμική πορεία του λαού μας και τη συνοχή του Έθνους μας. Κάθε απόπειρα νεκρανάστασης αποβλητέων στοιχείων της αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα η αναβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας, όχι μόνο θα προκαλέσει πνευματική σύγχυση στους νεοέλληνες, αλλά και θα φέρει πολιτισμική οπισθοδρόμηση.


Ο ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Πηγή εικόνας, http://www.pygmi.gr

       Μεταξύ των πολλών δεινών που ταλανίζουν σήμερα την πατρίδα μας, είναι και η προσπάθεια κάποιων να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Απίθανοι τύποι αναμασώντας πεπαλαιωμένες θεωρίες, οι οποίες έχουν τεθεί προ πολλού στο περιθώριο, επιχειρούν να πείσουν ότι δήθεν υπάρχει διάσταση μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Το περίεργο είναι ότι οι υποστηρικτές αυτών των απόψεων είναι πάντα πολέμιοι του Χριστιανισμού και διαλαλούν ότι αυτός είναι ξένο σώμα στον Ελληνισμό, … κατασκεύασμα των Εβραίων προκειμένου να χτυπηθεί καίρια ο ελληνικός πολιτισμός! Πρόκειται για το νεοφανές κύμα των αυτοαποκαλουμένων "Ελληνολατρών", λες και οι υπόλοιποι έλληνες και ιδιαίτερα εμείς οι πιστοί ορθόδοξοι είμαστε … μισέλληνες!
       Από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι, δυστυχώς, πολλοί αποδέκτες αυτής της ψευδούς, αλλόκοτης και εθνικά επιζήμιας θεωρίας. Άνθρωποι αφελείς και ημιμαθείς παρασύρονται από τους επιτήδειους "ειδήμονες καθοδηγητές" και φανατίζονται επικίνδυνα, ώστε να έχει δημιουργηθεί πια ένα επικίνδυνο υποβόσκων αντιχριστιανικό ρεύμα., το οποίο αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, ίσως προκύψουν στο εγγύς μέλλον απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι οι αντιεπιστημονικές και αλλοπρόσαλλες αυτές ιδέες συνοδεύονται και από την δημιουργία οργανωμένης θρησκευτικής ομάδας - αναβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας με σαφή παγανιστικά στοιχεία, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Όχι βέβαια ότι υπάρχει περίπτωση να κλονισθεί η Ορθοδοξία μας, αυτή ως θεόδμητος οργανισμός μένει ακλόνητη στους αιώνες (Ματθ.16, 18 ). Η ανησυχία μας είναι για τους πιστούς εκείνους που θα εγκλωβιστούν στην πλάνη και θα στερηθούν των σωτηρίων αγαθών της Εκκλησίας, αλλά και για την τύχη της συνοχής του Έθνους μας, το οποίο βάλλεται πανταχόθεν.
       Απαντούμε για πολλοστή φορά, ότι όπως απεφάνθη τελικά η ιστορία, ο όντως θαυμαστός ελληνικός πολιτισμός διασώθηκε χάρη στον Χριστιανισμό. Διασώθηκαν βεβαίως τα στοιχεία εκείνα που ήταν σαφώς επωφελή για τον παγκόσμιο πολιτισμό και απορρίφθηκαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία ή ήταν παρείσακτα και σαθρά ή αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία, όπως για παράδειγμα η ατελής αρχαιοελληνική θρησκεία., η ανοχή και εν πολλοίς θεσμοθέτηση της δουλείας, η πορνεία και μάλιστα η «ιερή πορνεία», η καταπίεση της γυναίκας, η απόρριψη της αντίληψης ότι οι αλλοεθνείς είναι υποδεέστεροι άνθρωποι (βάρβαροι), κλπ.
       Αντίθετα προσέλαβε η Εκκλησία την αξεπέραστη ελληνική γλώσσα, την οποία έκαμε επίσημη γλώσσα της. Η Καινή Διαθήκη γράφηκε πρωτότυπα στην ελληνική, καθώς και το σύνολο σχεδόν της παλαιοχριστιανικής γραμματείας. Η ελληνική φιλοσοφία έγινε επίσης το πολύτιμο όργανο διατύπωσης των υψηλών δογματικών αληθειών της. Αντίθετα πολλοί αιρετικοί απέκλιναν από την αλήθεια διότι δεν μιλούσαν και δεν σκέπτονταν ελληνικά καθότι η φτωχιά γλώσσα τους δεν μπορούσε να προσδιορίσει και να εκφράσει επακριβώς το δόγμα, (π.χ. κοπτικός μονοφυσιτισμός). Η οικουμενικότητα ακόμα του ελληνισμού βρήκε την εφαρμογή του στον Χριστιανισμό. Το κήρυγμα του Χριστού δεν απευθύνθηκε σε έναν ορισμένο λαό, αλλά προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι γεγονός πως ο εκπολιτισμός του κόσμου από τον Ελληνισμό ολοκληρώθηκε με τον εκχριστιανισμό του!
       Η υπέροχη αρχαιοελληνική τέχνη προσλήφτηκε, καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε πλέον μέσα στην Εκκλησία. Η ναοδομία, η ζωγραφική, η γλυπτική,  η ποίηση, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, είναι η ίδια η ελληνική τέχνη, η οποία επιζεί και αναπτύσσεται πλέον στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο θαυμαστός βυζαντινός πολιτισμός είναι η αδιάκοπη συνέχεια του κλασσικού πολιτισμού μέσω του Χριστιανισμού.
         Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως αν ο Χριστιανισμός δεν διέσωζε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον κατέστρεφε, όπως κακόβουλα και ανιστόρητα υποστηρίζουν οι φανατικοί "αρχαιολάτρες",  σήμερα αυτός θα μας ήταν εντελώς άγνωστος. Αν δεν υπήρχαν οι μεγάλοι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας μας να συζεύξουν αυτό το ιερό πολιτιστικό δίδυμο και να δημιουργήσουν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αν δεν υπήρχαν τα πάμπολλα βυζαντινά διδακτήρια με επικεφαλής το περίφημο Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης και το Πανεπιστήμιο Μανγαύρας στα οποία είχαν καλλιεργηθεί όλες οι επιστήμες και οι κλασσικές σπουδές,  είναι αναμφίβολο αν θα γνωρίζαμε σήμερα τι είχε πει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Επίσης αν δεν υπήρχαν οι ταπεινοί αλλά σπουδαίοι μοναχοί αντιγραφείς αρχαίων κωδίκων, δεν θα είχαμε στα χέρια μας εμείς σήμερα τα αθάνατα έργα των αρχαίων σοφών προγόνων μας. Οι αρχαίοι κώδικες με τα έργα των αρχαίων φιλοσόφων ανάγονται όλοι στους βυζαντινούς χρόνους, βγαλμένοι από τα καλλίγραφα χέρια των ορθοδόξων μοναχών. Αν δεν υπήρχε τέλος η τροφός Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να διασώσει τις λαμπρές αξίες του παρελθόντος στα ιερά της σεντούκια και τις βιβλιοθήκες των μοναστηριών της από τις βαρβαρικές ορδές των Ούνων, των Σταυροφόρων και των Οθωμανών και να τις μεταδώσει με μύριους κινδύνους στα σκλαβωμένα ελληνόπουλα κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, δεν θα έφθανε ως εμάς ο πολιτισμός των προγόνων μας και δεν θα αποκτούσαμε ποτέ την εθνική μας αυτοσυνειδησία και αποκατάσταση. Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν συνεχώς στα μοναστήρια πολύτιμα χειρόγραφα της μεγάλης κληρονομιάς μας!
        Πληροφορούμε επίσης τους φανατικούς επικριτές μας "ελληνονολάτρες" ότι η αυθεντική μορφή του Χριστιανισμού, η Ορθοδοξία μας, δεν ευθύνεται για καμιά καταστροφή αρχαιοελληνικού πολιτιστικού στοιχείου, ούτε για διωγμό κανενός λάτρη της αρχαίας θρησκείας στα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Αντίθετα χάρη σε αυτή διασώθηκαν όσα έφτασαν μέχρι τις μέρες μας (π.χ. Παρθενώνας)! Αυτοί που ευθύνονται για ανάλογες ενέργειες είναι οι αιρετικοί και απολίτιστοι Γότθοι, Ούνοι και  άλλα βάρβαρα στίφη που επέδραμαν στον ελληνικό χώρο και κατέστρεψαν τα ιερά των αρχαιοελλήνων. Κάποιους  περιορισμούς κατά των εναπομεινάντων οπαδών της αρχαίας θρησκείας της εποχής εκείνης έκαμε η πολιτική ολίγων βυζαντινών  αυτοκρατόρων, οι οποίοι και αυτοί ή ήταν αιρετικοί αρειανοί (Κωνστάντιος, Ουάλης) ή αυταρχικοί (Θεοδόσιος Α΄). Αν κάποιοι μπορούν να μιλούν για ανείπωτους διωγμούς εναντίον τους είναι οι Χριστιανοί, οι οποίοι για διακόσια και πλέον χρόνια έδωσαν περισσότερα από έντεκα εκατομμύρια θύματα - μάρτυρες στην ειδωλολατρική μισαλλοδοξία και την αυταρχικότητα της εξουσίας. Ας σημειωθεί πάντως ότι κανένας από τους Έλληνες "φιλοσόφους" της εποχής εκείνης δεν εναντιώθηκε κατά των φοβερών διωγμών εναντίον των Χριστιανών, αντίθετα πολλοί από αυτούς πολέμησαν με λύσσα τη νέα πίστη (Κέλσος, Πορφύριος, Ιάμβλιχος, κλπ) με αποκορύφωμα τον παράφρονα αυτοκράτορα Ιουλιανό, από τη μανία του οποίου διώχθηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Τα μαρτυρολόγια, οι ιστορικές πηγές και τα συγγράμματα του μισητού αυτοκράτορα είναι οι αψευδείς μάρτυρες των ανωτέρω.
       Ο πανδαμάτωρ χρόνος απεφάνθη ότι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που προήλθε από τη σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού είναι η κλασσικότερη πολιτιστική μορφή της ανθρώπινης ιστορίας. Τα αθάνατα πολιτιστικά στοιχεία του ελληνικού πνεύματος ενώθηκαν με την θεία διδασκαλία του Ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε να προέλθει έτσι ένα νέο αξεπέραστο πνευματικό μέγεθος, όχι μόνο χρήσιμο στην ανθρωπότητα, αλλά απαραίτητο και σωτήριο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια κάθε απόπειρα διάσπασης αυτού του πνευματικού όλου θα αποβεί ολέθρια για την πνευματική και πολιτισμική πορεία του λαού μας και τη συνοχή του Έθνους μας. Κάθε απόπειρα νεκρανάστασης αποβλητέων στοιχείων της αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα η αναβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας, όχι μόνο θα προκαλέσει πνευματική σύγχυση στους νεοέλληνες, αλλά και θα φέρει πολιτισμική οπισθοδρόμηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου