ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Η Αμερικάνικη ιστορία των πειραματισμών σε ανθρώπους!


Η Αμερικάνικη ιστορία των πειραματισμών σε ανθρώπους!


1932 – 1972 - Στη διαβόητη μελέτη Tuskegee για τη σύφιλη, 200 έγχρωμοι άνδρες διαγνώστηκαν με σύφιλη αλλά ποτέ δεν τους ανακοίνωσαν την ασθένειά τους, στερώντας τους τη θεραπεία.

Χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα, προκειμένου να παρακολουθηθεί η εξέλιξη και τα συμπτώματα της νόσου.

Όλοι στη συνέχεια πεθαίνουν από σύφιλη,στις δε οικογένειές τους ποτέ δεν ειπώθηκε ότι θα μπορούσαν να θεραπευθούν.

Η μελέτη συνεχίστηκε για...


τέσσερις δεκαετίες. (MSNBC, το περιοδικό Time, Wikipedia)

1939 - Σε ένα ορφανοτροφείο στην Αϊόβα, 22 παιδιά είναι τα πειραματόζωα για το λεγόμενο πείραμα,”τέρας” με το οποίο επιχειρούν χρησιμοποιώντας ψυχολογική βία να προκαλέσουν στα παιδιά που μιλούσαν κανονικά, τραύλισμα.

Το πείραμα είχε σχεδιαστεί από τον Dr Wendell Johnson, ενός από τα κυριότερους λογοθεραπευτές του έθνους, για τους σκοπούς των δοκιμών σε μία από τις θεωρίες του σχετικά με την αιτία του τραυλισμού. (CBS News , San Jose Mercury News , Wikipedia)

1940 - Στο Σικάγο, 400 κρατούμενοι προσβάλλονται από ελονοσία, προκειμένου να μελετηθούν τα αποτελέσματα των νέων και πειραματικών φαρμάκων για την καταπολέμηση της νόσου.

Ναζί γιατροί αργότερα σε δίκη στη Νυρεμβέργη επικαλέστηκαν αυτή την αμερικανική μελέτη για να υπερασπιστούν τις δικές τους ενέργειες κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. (Life Magazine , Wikipedia , medlibrary.org)

1940 – 1979 - Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διεξάγει δοκιμές στην ατμόσφαιρα με τη χρήση βακτηρίων και ιών που προκαλούν αντίστοιχες ασθένειες.Πολλές από αυτές τις δοκιμές περιελάμβαναν απελευθερώσεις δυνητικά επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών σε μεγάλα τμήματα πληθυσμού χωρίς το κοινό να ενημερωθεί. (BBCNews,Guardian)

1943 - Σε απάντηση της πλήρους κλίμακας πρόγραμματος μικροβιακού πολέμου της Ιαπωνίας,οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα σχετικά με βιολογικά όπλα στο Fort Detrick, MD. (NPR , Wikipedia)

1944 - Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποιεί ανθρώπους για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα σε αντιασφυξιογόνες μάσκες και προστατευτικά ρούχα.

Τα άτομα είναι κλειδωμένα σε θάλαμο αερίων και εκτίθενται σε δηλητηριώδες αέριο μουστάρδας και λουισίτη, δηλητηριώδες χημικό αέριο.

Μέχρι το τέλος του πολέμου περισσότεροι από 60,000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωα στα χημικά ερευνητικά προγράμματα άμυνας.

Τους λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύψουν τη φύση των πειραμάτων. (Telegraph)

1945 - Σχέδιο Συνδετήρας. Σε αυτό το κορυφαίο μυστικό πρόγραμμα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ,η μυστική υπηρεσία του Στρατού, και η CIA προσλαμβάνουν επιστήμονες Ναζί και τους προσφέρουν αμνηστία και μυστικές ταυτότητες σε αντάλλαγμα για την εργασία σχετικά με απόρρητα σχέδια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. (BBC News, New York Times, MSNBC / AP)

1945 -To ” Πρόγραμμα F” υλοποιείται από την Αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Eίναι η πιο εκτεταμένη αμερικανική μελέτη των επιπτώσεων στην υγεία από το φθόριο, που ήταν ένα κρίσιμο χημικό συστατικό στη παραγωγή της ατομικής βόμβας.

Η χρήση του φθορίου στο πόσιμο νερό, έχει διαπιστωθεί, ότι προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που είναι κρυφό στο όνομα της «εθνικής ασφάλειας» λόγω του φόβου ότι οι αγωγές θα υπονόμευαν την πλήρη κλίμακα παραγωγής ατομικών βομβών. (Project Censored, παραγωγός BBC , Fluoride Action Network)

1946 – 1953 - Σε ένα πείραμα που χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και την εταιρεία Quaker Oats στο Walter E. Fernald Κρατική Σχολή της Μασαχουσέτης, 73 παιδιά με νοητική καθυστέρηση τρέφονταν με πληγούρι βρώμης περιέχον ραδιενεργό ασβέστιο και άλλα ραδιοϊσότοπα, για να παρακολουθήσουν το «πώς θρεπτικά συστατικά αφομοιώνονταν».

Στα παιδιά δεν λένε ότι τρέφονται με ραδιενεργές χημικές ουσίες αλλά ότι συμμετέχουν σε «επιστημονική λέσχη»” (CBS News)

1950 - Σε ένα πείραμα για να προσδιοριστεί πόσο ευαίσθητη μια αμερικανική πόλη μπορεί νάναι σε βιολογική επίθεση, το Ναυτικό των ΗΠΑ ψεκάζει ένα σύννεφο βακτηριδίων από τα πλοία πάνω από το Σαν Φρανσίσκο.

Συσκευές παρακολούθησης σε όλη την πόλη,παρακολουθούν προκειμένου να δοκιμαστεί η έκταση της μόλυνσης. Πολλοί κάτοικοι αρρωσταίνουν με πνευμονία- ή από συμπτώματα πνευμονίας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος πεθαίνει. (San Francisco Chronicle , Wall Street Journal – πλήρες κείμενο)

1950 - Στο Πρόγραμμα GABRIEL και στο Προγραμμα SUNSHINE, ερευνητές στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να προσδιορίσουν πόσο πυρηνικό νέφος θα έκανε τη γη ακατοίκητη.

Η εξέταση των ανθρώπινων οργάνων θα μπορούσε να αποκαλύψει πόσο το νέφος από βόμβες που εξερράγησαν απορροφήθηκε και κατά συνέπεια το ύψος της ζημιάς που προκάλεσε.

Οι ερευνητές συλλέγουν κρυφά ανθρώπινα σώματα και οστά από όλο τον κόσμο χωρίς άδεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα βρέφη. (Guardian , Deseret News , Wikipedia)

1950 έως 1960 - Η CIA και οι βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες μελετούν το LSD σαν ενδεχόμενο όπλο για χρήση από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα ανθρώπινα πειραματόζωα (πολίτες και στρατιωτικοί) χρησιμοποιούνται με ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τουλάχιστον ένα πειραματόζωο πεθαίνει. (New York Times , το περιοδικό Time , Guardian , ΗΠΑ Τμήμα Ενέργειας)

1951 - Στη γαλλική πόλη Pont-Saint-Esprit το ψωμί εμπλουτίστηκε με LSD από τη CIA ως μέρος ενός πειράματος ελέγχου του νου, που αφήνει πέντε νεκρούς και πολλούς σοβαρά άρρωστους. (BBC News , Telegraph)

1953 -Η CIA ξεκινά το MKULTRA. Αυτό είναι ένα ένδεκαετές ερευνητικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για να παράγει και να δοκιμάζει ναρκωτικά και βιολογικούς παράγοντες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του νου και την τροποποίηση της συμπεριφοράς. Έξι από τα υποπρογράμματα αφορούν τον έλεγχο των παραγόντων στα ανυποψίαστα ανθρώπινα όντα. (Washington Post , New York Times , Wikipedia)

Το 1953 έως το 1970 - Η CIA και το Υπουργείο Άμυνας υλοποιούν το Προγραμμα MKNAOMI, με στόχο τη διατήρηση, την αποθήκευση και τον έλεγχο βιολογικών και χημικών όπλων.

Καθιερώνει ένα ισχυρό οπλοστάσιο μέσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της CIA (TSD) που αποτελείται από διάφορες θανατηφόρα και πρόκλησης ανικανότητα υλικά.

(Time , Wikipedia)

1960 – 1971 -Ο Δρ Eugene Saenger, που χρηματοδοτείται από την Defense Atomic Support Agency, εκτελεί πειράματα σωματικής ακτινοβόλησης σε περισσότερους από 90 φτωχούς, μαύρους Αμερικανούς.

Πλαστογραφεί έντυπα συγκατάθεσης, και δεν τους λένε τι κάνει (νομίζουν ότι παίρνουνν ιατρική περίθαλψη). Εκθέτει τα στήθη τους στο ισοδύναμο περίπου 7.500 ακτίνων Χ, οι οποίες προκαλούν έντονο πόνο, εμετό, και αιμορραγία από τη μύτη και τα αυτιά τους.

Τουλάχιστον οκτώ έως και 20 από τα πειραματόζωα πεθαίνουν ως αποτέλεσμα. (Los Angeles Times , New York Times)

1963 - Ο Γενικός Επιθεωρητής της CIA ολοκληρώνει την έκθεση για το πρόγραμμα MKULTRA δηλώνοντας, «Μια τελική φάση των δοκιμών MKULTRA προϊόντων τοποθετεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών των ΗΠΑ σε κίνδυνο.Η δημοσιοποίηση ορισμένων πτυχών της δραστηριότητας MKULTRA θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη κοινή γνώμη των ΗΠΑ». Μόνο ένα αντίγραφο της έκθεσης γίνεται λόγω του “ασυνήθιστου χαρακτήρα.” (Αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA # 17748)

1963 - Οι ερευνητές κάνουν ενέσεις σε κρατούμενους και ετοιμοθάνατους με ζωντανά καρκινικά κύτταραγια να ελέγξουν τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού. Τους λένε μόνο ότι πρόκειται για μια «δερματική δοκιμασία.” (περιοδικό Time)

1965 - Η CIA και το Υπουργείο Άμυνας αρχίζουν το Πρόγραμμα MKSEARCH, ένα πρόγραμμα για να αναπτύξουν την ικανότητα να χειραγωγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων. (ΗΠΑ, Τμήμα Άμυνας , Wikipedia)

1966 - Ο στρατός των ΗΠΑ διανέμει παραλλαγή του Bacillus subtilis Niger σε όλο το σύστημα του μετρό της Νέας Υόρκης . Πολλές χιλιάδες πολιτών εκτίθενται, όταν οι επιστήμονες του στρατού σπάνε λαμπτήρες γεμάτους με βακτήρια στις σχάρες εξαερισμού. (Wall Street Journal – πλήρες κείμενο , New York Post)

1970 - Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει την ανάπτυξη των “εθνικών όπλων” (Στρατιωτική Επιθεώρηση, Νοέμβριος, 1970), με σκοπό επιλεκτικά να στοχοποιήσει και να εξαλείψει εθνικές ομάδες ευάλωτες σε γενετικές διαφορές και παραλλαγές στο DNA. (Project Censored , Telegraph)

1973 – ΟΙ τελευταίοι από πάνω από 2.000 εθελοντές, με το παρατσούκλι οι «λευκές ποδιές» περνούν από το Φορτ Detrick, όπου έχουν προσφέρει μέχρι και τα σώματά τους για την επιστήμη από το 1954.

Οι εθελοντές είναι αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι συμφωνούν να μολυνθούν με παθογόνες ουσίες.

Πολλοί είναι Seventh Day Adventists που επιλέγουν να γίνουν πειραματόζωα για να μην εκτίσουν θητεία. (BBC News , PBS , Wikipedia)

1977 –Σε ακροάσεις στη Γερουσία για την Υγεία και την επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνεται ότι 239 κατοικημένες περιοχές έχουν μολυνθεί από βιολογικούς παράγοντες μεταξύ 1949 και 1969.

Μερικές από τις περιοχές που περιλαμβάνονται είναι το San Francisco, Washington, DC, Key West, Πόλη του Παναμά, Μινεάπολη, και το St Louis. (Wall Street Journal)

1978 - Πειραματικό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β με δοκιμές που διεξάγονται από το CDC, αρχίζουν στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

Η διαφήμιση για τα πειραματόζωα της έρευνας ζητά ρητά – αχαλίνωτους σεξουαλικά ομοφυλόφιλους άνδρες. (Γνωσιακή βάση Ιατρικής)

1980 - Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ συμπληρώνει 35 χρόνια εκρήξεων πυρηνικών όπλων σε διάφορα σημεία σε όλο τον κόσμο, παρακολουθοντας τους κατοίκους για ιατρικά προβλήματα και ποσοστά θνησιμότητας.

Μια έρευνα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου υποστηρίζει ότι το πυρηνικό νέφος από αυτές τις δοκιμές με ακτινοβολία μπορεί να έχει προκαλέσει περίπου 11.000 θανάτους. (CDC Μελέτη, Wikipedia)

1981 - Τα πρώτα κρούσματα του AIDS επιβεβαιώνονται σε ομοφυλόφιλους άνδρες στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, πυροδοτώντας εικασίες ότι το AIDS μπορεί να έχει εισαχθεί μέσω της ηπατίτιδας Β δοκιμών του εμβολίου που ξεκίνησε το 1978 σε αυτές τις ίδιες τις πόλεις. (Ιατρική Γνωσιακής Βάσης , Εφημερίδα της Ιατρικής)

1985 – 1986 - Σύμφωνα με το περιοδικό Science,ο HTLV και ο VISNA, ένας θανατηφόρος ιός στα πρόβατα, είναι πολύ παρόμοιοι, που δείχνει μια στενή ταξινομική σχέση.

Τα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών λένε οτι οι HIV και VISNA είναι πολύ παρόμοιοι και μοιράζονται όλα τα δομικά στοιχεία, εκτός από ένα μικρό τμήμα που είναι σχεδόν ταυτόσημο με το HTLV.

Αυτό οδηγεί σε εικασίες ότι ο HTLV και ο VISNA μπορεί να συνδέονται με την παραγωγή ενός νέου ρετροϊού στον οποίο δεν υπάρχει φυσική ανοσία. (Science, Εθνική Ακαδημία Επιστημών)

1986 - Μια έκθεση προς το Κογκρέσο αποκαλύπτει ότι η σημερινή γενιά της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τους βιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνει: τροποποιημένους ιούς, τοξίνες που απαντούν στη φύση, και παράγοντες που έχουν αλλοιωθεί μέσω της γενετικής μηχανικής για να αλλάξουν τον ανοσολογικό χαρακτήρα και να εμποδίσουν τη θεραπεία από όλα τα υπάρχοντα εμβόλια.

1987 - Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραδέχεται ότι, παρά τη συνθήκη που απαγορεύει την έρευνα και την ανάπτυξη των βιολογικών παραγόντων, εξακολουθεί να διεξάγει τέτοιες έρευνες σε 127 εγκαταστάσεις και πανεπιστήμια σε όλο το έθνος. (περιοδικό Science)

1990 - Περισσότερα από 1.500 έξι μηνών Αφρο-αμερικανών και ισπανόφωνων μωρών στο Λος Άντζελες τους δίνεται ένα πειραματικό εμβόλιο κατά της ιλαράς που ποτέ δεν έίχε άδεια χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CDC παραδέχεται στη συνέχεια ότι οι γονείς δεν ενημερώθηκαν ότι το εμβόλιο που χορηγήθηκε στα παιδιά τους ήταν πειραματικό.  Los Angeles Times, New Scientist)

1994 - Ο Αμερικανός Γερουσιαστής John D. Rockefeller εκδίδει μια έκθεση που αποκαλύπτει ότι για τουλάχιστον 50 χρόνια το Υπουργείο Άμυνας έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό σε ανθρώπινα πειράματα και για την εκ προθέσεως έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες.

Περιλαμβάνονται: αέριο μουστάρδας, το φυσικό αέριο νεύρων, ιονίζουσα ακτινοβολία, ψυχοτρόπα, παραισθησιογόνα και ναρκωτικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου. (Rockefeller Έκθεση)

1994 – 1995 Ο Δρ Garth Nicolson στο MD Anderson Cancer Center στο Χιούστον, Τέξας ανακαλύπτει ότι πολλοί βετεράνοι που επιστρέφουν από την Καταιγίδα της Ερήμου έχουν μολυνθεί με ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του Mycoplasma incognitus, ένα μικρόβιο που χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή βιολογικών όπλων. Αποκαλύπτει στη συνέχεια αποδεικτικά στοιχεία ότι οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου είχαν κατασκευαστεί στο Χιούστον,, TX and Boca Raton, Fl και είχαν δοκιμαστεί σε κρατουμένους στις φυλακές του Τέξας. (Περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου , ο λοχαγός Joyce Riley, USAF)

1995 - Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραδέχεται ότι είχε προσφέρει σε Ιάπωνες εγκληματίες πολέμου επιστήμονες που είχαν πραγματοποιησει ανθρώπινα ιατρικά πειράματα , μισθούς και ασυλία από ποινική δίωξη σε αντάλλαγμα για στοιχεία σχετικά με τη βιολογική έρευνα πολέμου.

Μερικοί από αυτούς τους επιστήμονες είχαν βασανισει μέχρι θανάτου τους ανθρωπους που πειραματίστηκαν. (Los Angeles Times , ΗΠΑ Σήμερα / Associated Press)

1996 - Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραδέχεται ότι οι στρατιώτες στη Καταιγίδα της Ερήμου είχαν εκτεθεί σε χημικούς παράγοντες.

Μια επιστημονική επανεξέταση διαπιστωνεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε ορισμένα χημικά προϊόντα και την ασθένεια του Πόλεμου του Κόλπου από οπου υποφέρουν πολλοί από τους βετεράνους. (CNN News, CNN δεύτερο άρθρο, Washington Post, New York Times)

1999 – Ο Jesse Gelsinger πεθαίνει ως αποτέλεσμα της δοκιμαστικής γονιδιακής θεραπείας από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.

Ο κύριος ερευνητής της μελέτης, ο James Wilson κατέχει το 30% των μετοχών της Genovo, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα για την άδεια χρήσης του φαρμάκου υπό μελέτη. Το πανεπιστήμιο κατέχει 3,2% της εταιρείας.

Όταν η Targeted Genetics Corp αποκτά αργότερα τη Genovo, ο Wilson κερδίζει $ 13.500.000 και το πανεπιστήμιο της Pennsylvania 1.400.000 δολάρια. (περιοδικό Time)

2000 – Πειραματικό τεχνητό αίμα μεταγγίζeται σε ανθρώπινα πειραματόζωα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Αργότερα, οι μελέτες δείχνουν ότι το τεχνητό αίμα προκαλεί σημαντική αύξηση του κινδύνου καρδιακής προσβολής και θανάτο. (ABC News)

2002 – Ο πυρηνικός σταθμός της Βόρειας Καρολίνας Shearon Harris περιέχει τις μεγαλύτερες πισίνες ραδιενεργών αποβλήτων αποθήκευσης στις ΗΠΑ.

Αν η ψύξη του συστήματος δυσλειτουργήσει, η φωτιά θα μπορούσε να προκαλέσει μια πυρηνική κρίση.

Το 2002, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων αναγκάζονται να κλείσουν χειροκίνητα τους αντιδραστήρες τέσσερις φορές.

Μεταξύ του 1999 και του 2003, εκκρεμούν δώδεκα μεγάλα προβλήματα που απαιτούν την παύση της λειτουργίας του εργοστασίου. Ωστόσο, η των ΗΠΑ Πυρηνική Ρυθμιστική Επιτροπή αγνοεί τους δυνητικούς κινδύνους. (Counterpunch , ABC θυγατρική , Associated Press)

2007 -Ο κυβερνήτης του Τέξας Rick Perry κάνει το εμβόλιο Gardasil υποχρεωτικό για όλες τις Τεξανές μαθήτριες.

Το εμβόλιο έχει σχεδιαστεί για να αποτραπεί ο σεξουαλικώς μεταδιδόμενος ιός καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά ακόμα και τα κορίτσια που δεν είναι σεξουαλικά ενεργά είναι υποχρεωμένα να κάνουν το νέο εμβόλιο.

Ο Perry υπερασπίζεται τη σχέση του με τη Merck & Co,που είναι οι κατασκευαστές του εμβολίου.

Η ασφάλεια του εμβολίου είναι επίσης όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση. (MSNBC / AP , Los Angeles Times)

2008 - Η νανοτεχνολογία, με κινδύνους για την υγεία ακόμα άγνωστες, χρησιμοποιείται ευρέως σε καταναλωτικά προϊόντα. Μερικοί ειδικοί λένε ότι οι μικροσωληνίσκοι μπορούν να εισέλθουν εύκολα στο σώμα μας και αυτό μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και το περιβαλλον.

Ερευνητές στη Σκωτία λένε ότι μπορεί να αντιμετωπίζουμε τους ίδιους κινδύνους για την υγεία, όπως ο αμίαντος. Ωστόσο, η βιομηχανία υιοθετεί γρήγορα αυτή την επικίνδυνη τεχνολογία με ελάχιστη εποπτεία. (New York Times , , Science News)

2009 - Η Αμερικανική Ακαδημία Περιβαλλοντικής Ιατρικής κάνει εκκλήσεις για αναστολή, στα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.

Αναφέρει στην έκθεσή τους, «τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία στους τομείς της τοξικολογίας, αλλεργίας και της ανοσοποιητικής λειτουργίας, την αναπαραγωγή, καθώς και το μεταβολισμό τη φυσιολογία και τη γενετική υγεία».

Ωστόσο, οι ΗΠΑ απειλούν με έναν εμπορικό πόλεμο εναντίον οποιασδήποτε χώρας, η οποία αντιτίθεται σαυτά τα frankenfoods. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ αποτυγχάνουν παταγωδώς να παρουσιάσουν έστω και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα της υγείας. (Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής του περιβάλλοντος , Guardian)

2011 - Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι το ερευνητικό πρόγραμμα (HAARP), που διαταράσσει συχνά στην ιονόσφαιρα με τη χρήση ισχυρών δεσμίδων ενέργειας, τοποθετεί την ανθρωπότητα σε υψηλό κίνδυνο λόγω των αθέλητων συνεπειών. Μερικοί πιστεύουν ότι το HAARP μπορεί ακόμη και να επηρεάσει κάποιες φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς και τυφώνες. (CBC ντοκιμαντέρ [του Καναδά PBS], ο καθηγητής Michel Chossudovsky)

2011 - Τρεις πυρηνικές σχεδιαστές που απασχολούνταν από την General Electric είχαν παραιτηθεί το 1976 μετά από την αναθεώρηση του πυρηνικού σχεδιασμού των αντιδραστήρων – το Mark 1 – επειδή ήταν τόσο ελαττωματικός και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν καταστροφικό ατύχημα.

Πέντε από τους έξι αντιδραστήρες στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ιαπωνίας, η οποία βιώνει μια πυρηνική τήξη από το Μάρτιο του 2011 είναι Mark 1. (CBS News)

Από το 1988 έως το 2008, ο αριθμός στις υπερπόντιες κλινικές δοκιμές για φάρμακα αυξάνεται κατά 2.000%, σε περίπου 6.500 δοκιμές.

Αυτές οι δοκιμές συχνά διεξάγονται σε περιοχές με μεγάλο αριθμό φτωχών και αγράμματων που χορηγούν τη συγκατάθεσή τους, υπογράφοντας με ένα “X” ή ένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Οι δοκιμές σπάνια παρακολουθούνται από τον FDA, και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται θανατηφόρες. 49 μωρά πεθαίνουν στο Νέο Δελχί, Ινδία κατά τη διάρκεια 30 μηνών δοκιμής.

Το κόστος των δοκιμών σε χώρες χωρίς κανονισμούς για την ασφάλεια είναι πολύ χαμηλότερο και, λόγω της χαλαρής ή ανύπαρκτης εποπτείας, οι φαρμακευτικές εταιρείες (ή οι εταιρείες ερευνών ) μπορούν πιο εύκολα να καταστείλουν την έρευνα που αποδεικνύει τις βλαβερές συνέπειες και να αναφέρουν μόνο τα θετικά αποτελέσματα. (Vanity Fair ) http://www.i-sis.org.uk/FDAinDrugTrial.php


Eυαγγέλου Μαριάννα - βιοχημικός Μsc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου