ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Μπήκανε στις Εκκλησιές οι Φράγκοι, οι Αλαμάνοι, οι Βενετσάνοι και οι άλλοι Λατίνοι. Θαμπώθηκαν οι σατανάδες από το αστραποβόλημα των κεριών που ήταν επάνω στις λυχνίες. Νόμιζαν πως και τα μωσαϊκά έχουν απάνω χρυσάφι. Όρμησαν μέσα με τα πελέκια τους και χτυπούσανε την Αγία Τράπεζα για να βγάλουνε από πάνω τα πολύτιμα πετράδια. Να ξηλώσουν ότι πολύτιμο υπήρχε. Πήραν τα πάντα από ασήμια χρυσό πετράδια. Στα δισκοπότηρα οι αντίχριστοι έβαζαν για να κόψουν τα ωμά κρέατα τους. Οι σιχαμεροί Λατίνοι που ήταν απολίτιστοι. Φέρανε μουλάρια άλογα και βόδια για να σύρουν τον πλούτο έξω από τις Εκκλησίες. Βάλανε στην Πόλη μεγάλη Πυρκαγιά. Κάηκε η μισή τότε Κωνσταντινούπολη. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Ακόμα και οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από τους δυτικούς. Κανένας ξένος ποτέ, δεν ήθελε την Ελλάδα να προκόψει να πάει μπροστά. Δες την ιστορία με την Βουλγαρία. Ή τους Ρώσους τους Άγγλους τους Γερμανούς τους Αμερικάνους και όλους τους ΔΥΤΙΚΟΥΣ γενικά που μας μάδησαν τότε με την Κρήτη.ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Οι δυτικοί όπως πάντα έτρωγαν την Ελλάδα σαν τα κοράκια που πέφτουν με μανία στα ψοφίμια. Μόλις την βλέπουν λίγο αποδυναμωμένη στο μυαλό τους βάζουν πως θα κάνουν πλιάτσικο. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω και πάμε στην βυζαντινή ιστορία που δεν διδάσκεται καθόλου στα σχολεία και στα πανεπιστήμια υπάρχει φουλ παραπληροφόρηση θα δείτε τι εννοώ για το θέμα. Θα αναρωτηθείτε δε τι έγινε όλος αυτός ο πλούτος; Καταστράφηκε από κάποιους ανιστόρητους βάρβαρους δυτικούς; Χάθηκε από το πέρασμα των χρόνων; Πως δίχως κανένα σημάδι; Και άντε όλοι αυτοί οι άπλυτοι σταυροφόροι που ξεκίνησαν για την Ιερουσαλήμ και σταμάτησαν στην Κωνσταντινούπολη ήσαν όλοι βάρβαροι και άτεχνοι; Όχι απλά όλα αυτά που μας έκλεψαν και συνέχισαν να κλέβουν όταν έβρισκαν ευκαιρία βρίσκονται κάπου χωμένα στις απόρρητες αποθήκες του Βατικανού, Επίσης εκεί βρίσκονται πολλοί πάπυροι από την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που την έκαψαν οι Ρωμαίοι. Όχι οι Έλληνες (Ρωμιοί ή Ρουμ όπως μας αποκαλούσαν). Άλλα πάλι αγάλματα τα εκθέτουν ξεδιάντροπα στα μουσεία τους και λένε ότι όντως τα πήραν από την Ελλάδα. (Μουσείο Λούβρου π.χ.) Φυσικά δεν τα επιστρέφουν. Αν πάμε όμως πίσω στο Βυζάντιο θα δακρύσετε από λύπη αγανάκτηση και πόνο για τον ανεκτίμητο πλούτο που μας έβαλαν χέρι οι λήσταρχοι δυτικοί κατά την διάρκεια της Δ΄ σταυροφορίας. Ακούστε λοιπόν πως τα ιστορεί ένας δυτικός αξιωματικός ιππότης της Δ’ Σταυροφορίας ο Ρομπέρ ντε Κλαρί. «Σύμφωνα με τη γνώμη μου λέει, δε νομίζω πως μέσα στις 40 πλουσιότερες πόλεις του κόσμου, υπάρχει τόσος πλούτος όσος στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και οι Γκριέ (έτσι έλεγαν οι Φράγκοι τότε τους Έλληνες) το επιβεβαιώνουν. Ότι από τα δύο τρίτα του πλούτου του κόσμου βρίσκονται στην Πόλη τους και το άλλο ένα τρίτο διασκορπισμένο στον υπόλοιπο κόσμο. Για το μέγεθος της πόλης θα πάψω να σας μιλάω γιατί κανένας άνθρωπος που έζησε πολύ στην πόλη δεν θα μπορούσε να σας μετρήσει ούτε να αριθμήσει και αν κάποιος σας ιστορούσε το ένα εκατοστό του πλούτου της ομορφιάς, των μεγαλείων που βρίσκονται στα αββαεία τα Μοναστήρια και τα παλάτια της Πόλης, θα νομίζατε πως λέει ψέματα. Στον ιππόδρομο είναι τόσα αγάλματα που παριστάνουν άνδρες γυναίκες και άλογα και βόδια και καμήλες και αρκούδες και λιοντάρια και πολλά είδη ζώων από ορείχαλκο πραγματικά αριστουργήματα, που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε τώρα να φτιάξει. Ούτε από ειδωλολάτρες ούτε από Χριστιανούς ούτε από μωχαμετανούς. Η Χρυσή πύλη που έχει από πάνω της δυο ελέφαντες από ορείχαλκο, είναι τόσο θαυμαστή και δεν ανοίγει ποτές. Εκτός αν κάποιος Αυτοκράτορας γυρίσει από εκστρατεία και έχει κατακτήσει γης. Μπροστά στη Αγιά Σοφιά ήταν μια χοντρή κολώνα που είχε πάχος τέσσερα μπράτσα και ήταν κάπου πενήντα οργιές ψηλή. Ήταν από μάρμαρο και από πάνω είχε ορείχαλκο και ήταν καλοδεμένη με όμορφες σιδερένιες βέργες. Πάνω στην κορυφή της κολώνας είχε πέτρα κάπου πέντε μέτρα μάκρος και άλλο τόσο πλάτος. Πάνω σε αυτή την πέτρα ήταν ένας Αυτοκράτορας από ορείχαλκο που έδειχνε με απλωμένο χέρι στη χώρα των ειδωλολατρών και έγραφε ότι δεν θα ησυχάσουν από αυτόν οι Σαρακηνοί. Στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μήλο με ένα Σταυρό από πάνω. Στο παλάτι του Βουκολέοντα είχε κάπου πεντακόσια σπίτια αγκαλιά το ένα με το άλλο που ήταν καμωμένα όλα από μωσαϊκά χωρίς να μετρήσουμε τις τριάντα Εκκλησίες και Παρεκκλήσια μεγάλα και μικρά. ΤΩΡΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΘΕΤΕ ΣΥΓΚΟΠΗ!!! Και ήταν μία Εκκλησία που την λέγανε Άγια Εκκλησία (Για τη Αγία της του Θεού Σοφίας μιλάει ο άπιστος). Όλα τα πόμολα οι μεντεσέδες και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη της ήταν όλα από χρυσό ή ασήμι. Τίποτα που γινόταν από σίδερο δεν θα έβρισκες που να μην το έχουν κάνει χρυσό ή ασημένιο. Δεν υπήρχε κολώνα που να μην είναι από Ίασπη ή πορφυρίτη ή από πλούσιες πολύτιμες πέτρες. Το δάπεδο της Εκκλησίας ήταν από μάρμαρο τόσο γυαλισμένο και καθαρό που νόμιζες ότι ήταν από κρύσταλλο. Κανένας δεν μπορεί να ιστορίσει την ομορφιά την ευγένεια την μεγαλοπρέπεια της. ΕΔΩ ΚΛΑΙΜΕ!!! Εκεί ήταν δύο κομμάτια του Τιμίου Σταυρού τόσο χοντρά όσο η γάμπα ενός ανθρώπου και ήταν μακριά όσο μισή οργιά… και το σίδερο της λόγχης που τρύπησε το πλευρό του Σωτήρα μας… και δυο καρφιά που μπήξανε στα Χέρια και στα Πόδια Του…. και ένα μπουκάλι από κρύσταλλο που είχε ένα μεγάλο μέρος από το Αίμα Του… και ο χιτώνας που είχε φορέσει όταν Τον Έγδυσαν και Τον Πήγανε στο Γολγοθά και το Αγκάθινο Στεφάνι του… και ένα κομμάτι φόρεμα της Παρθένου της Κυρά Παναγιάς. Στους Αγίους Αποστόλους ήταν η μαρμάρινη πλάκα που έδεσαν τον Σωτήρα μας και τον έκαναν τα βασανιστήρια πριν τον βάλουν να κουβαλήσει Τον Σταυρό Του. Και στο Μοναστήρι της Κυρά Παναγιάς των Βλαχερνών ήταν το Άγιο Σουδάριο που κάθε Παρασκευή στυλωνόταν τόσο καλά που μπορούσε να δεις τη Μορφή Του Κυρίου μας. ΕΡΩΤΩ…. Γιατί όταν σκέφτομαι όλα αυτά τρέχουν άθελα μου τα μάτια μου. Τι από όλα αυτά συμπατριώτες μου, θα μπορούσατε να πουλήσετε ή να ληστέψετε; Ποιος σώφρον άνθρωπος θα μπορούσε να βάλει χέρι σε αυτά τα Ιερά των Ιερών; Που οι Πιστοί Χριστιανοί βλέπουμε Οστό Αγίου και σταυροκοπιόμαστε 100 φορές μέχρι να το ασπαστούμε; Ποιος κανίβαλος θα μπορούσε να ακουμπήσει τέτοια πράγματα. Καταλήγουμε στο ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. (Πας μη Έλλην Βάρβαρος.) ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!! Το Ιερό Βήμα ήταν τόσο πλούσιο που κανένας δεν μπορούσε να το εκτιμήσει γιατί το τραπέζι που ήταν μέσα (εννοεί την Αγία Τράπεζα ο άπιστος εκεί που Αναπαύεται ο Φιλεύσπλαχνος Θεός μας) ήταν χρυσό. Ήταν δε 33 πόδια μάκρος και 15 πλάτος. Καλύπτονταν από πολύτιμες πέτρες σπασμένες ριγμένες και ανακατεμένες. Γύρο από το ιερό υπήρχαν δυνατές κολώνες για να σηκώσουν τον κουμπέ του Ιερού γιατί ήταν στρόγγυλο. Ο κουμπές του Ιερού ήταν από ατόφιο συμπαγές ασήμι και κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει την αξία του. Το μέρος που διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν τόσο μεγαλόπρεπο και πλούσιο που δεν μπορούμε να περιγράψουμε πως ήταν καμωμένο. Εκεί κρεμόταν πάνω από εκατό πολύφωτα ασημένια που κρεμόταν από ασημένιες αλυσίδες τόσο χοντρές όσο ένα μπράτσο. Το κάθε πολύφωτο υπολογίζεται στα 5.000 μάρκα ασημιού. (Η σταυροφορία ολόκληρη με μισθούς φαγητό καράβια και όπλα στοίχησε τότε 90.000 μάρκα ασημιού. Δηλαδή δεκαοχτώ πολύφωτα από το Ιερό της Αγιά Σοφιάς.) Το κάθε πολύφωτο είχε επάνω 25 ή και παραπάνω λυχνίες φώτα). Δείτε τι γράφει ένας Κομήτης ο Βενετσιάνος Πιέτρο Κονταρίνι όταν μπήκε στο Ιερό παλάτιο. Τα χάσαμε λέει από την πολυτέλεια. Τα μάρμαρα, οι τοιχογραφίες, τα μωσαϊκά τα χρυσά και ασημένια σκεύη. Μας άφησε άφωνους η μεγαλοπρέπεια του Παλατίου. Δείτε τι γράφει ο Κατεπάνω (Στρατηγός) Βρανάς. Μπήκανε στις Εκκλησιές οι Φράγκοι, οι Αλαμάνοι, οι Βενετσάνοι και οι άλλοι Λατίνοι. Θαμπώθηκαν οι σατανάδες από το αστραποβόλημα των κεριών που ήταν επάνω στις λυχνίες. Νόμιζαν πως και τα μωσαϊκά έχουν απάνω χρυσάφι. Όρμησαν μέσα με τα πελέκια τους και χτυπούσανε την Αγία Τράπεζα για να βγάλουνε από πάνω τα πολύτιμα πετράδια. Να ξηλώσουν ότι πολύτιμο υπήρχε. Πήραν τα πάντα από ασήμια χρυσό πετράδια. Στα δισκοπότηρα οι αντίχριστοι έβαζαν για να κόψουν τα ωμά κρέατα τους. Οι σιχαμεροί Λατίνοι που ήταν απολίτιστοι. Φέρανε μουλάρια άλογα και βόδια για να σύρουν τον πλούτο έξω από τις Εκκλησίες. Βάλανε στην Πόλη μεγάλη Πυρκαγιά. Κάηκε η μισή τότε Κωνσταντινούπολη. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Ακόμα και οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από τους δυτικούς. Κανένας ξένος ποτέ, δεν ήθελε την Ελλάδα να προκόψει να πάει μπροστά. Δες την ιστορία με την Βουλγαρία. Ή τους Ρώσους τους Άγγλους τους Γερμανούς τους Αμερικάνους και όλους τους ΔΥΤΙΚΟΥΣ γενικά που μας μάδησαν τότε με την Κρήτη. Αυτό κάνουν και τώρα. Προσπαθούνε να πάρουν πλούτο. Να πάρουν τα πετρέλαια μας, το φυσικό αέριο, τον χρυσό, ακόμα και τον τουρισμό μας. Οι Βούλγαροι δεν είχαν σηκώσει κεφάλι από τα χρόνια που κατέστρεψε 100.000 στρατό ο Βασίλειος ο Β΄ Βουλγαροκτόνος. Και επανιδρύθηκε από τους Ρώσους που τους κάναμε ανθρώπους λόγω της Άννας της αδερφής του Βουλγαροκτόνου που παντρεύτηκε τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας Βλαδίμηρο και τους έκανε σιγά σιγά Χριστιανούς Ορθόδοξους. Τους έμαθε να μην προσκυνάμε ούτε μαυρισμένα κούτσουρα ούτε πέτρες. Πάντα κάτι θέλουν από του Έλληνες. Θεέ μου ρίξε την Δικαιοσύνη Σου φύλαξε τον ταλαιπωρημένο λαό Σου. Υπολοχαγός Πεζικού Αθανάσιος Νάκος.


ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

 Οι δυτικοί όπως πάντα έτρωγαν την Ελλάδα σαν τα κοράκια που πέφτουν με μανία στα ψοφίμια. Μόλις την βλέπουν λίγο αποδυναμωμένη στο μυαλό τους βάζουν πως θα κάνουν πλιάτσικο. Αυτό συμβαίνει και τώρα.
  • Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω και πάμε στην βυζαντινή ιστορία που δεν διδάσκεται καθόλου στα σχολεία και στα πανεπιστήμια υπάρχει φουλ παραπληροφόρηση θα δείτε τι εννοώ για το θέμα. Θα αναρωτηθείτε δε τι έγινε όλος αυτός ο πλούτος; Καταστράφηκε από κάποιους ανιστόρητους βάρβαρους δυτικούς; Χάθηκε από το πέρασμα των χρόνων; Πως δίχως κανένα σημάδι; Και άντε όλοι αυτοί οι άπλυτοι σταυροφόροι που ξεκίνησαν για την Ιερουσαλήμ και σταμάτησαν στην Κωνσταντινούπολη ήσαν όλοι βάρβαροι και άτεχνοι; Όχι απλά όλα αυτά που μας έκλεψαν και συνέχισαν να κλέβουν όταν έβρισκαν ευκαιρία βρίσκονται κάπου χωμένα στις απόρρητες αποθήκες του Βατικανού, Επίσης εκεί βρίσκονται πολλοί πάπυροι από την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που την έκαψαν οι Ρωμαίοι. Όχι οι Έλληνες (Ρωμιοί ή Ρουμ όπως μας αποκαλούσαν). Άλλα πάλι αγάλματα τα εκθέτουν ξεδιάντροπα στα μουσεία τους και λένε ότι όντως τα πήραν από την Ελλάδα. (Μουσείο Λούβρου π.χ.) Φυσικά δεν τα επιστρέφουν.

Αν πάμε όμως πίσω στο Βυζάντιο θα δακρύσετε από λύπη αγανάκτηση και πόνο για τον ανεκτίμητο πλούτο που μας έβαλαν χέρι οι λήσταρχοι δυτικοί κατά την διάρκεια της Δ΄ σταυροφορίας.


Ακούστε λοιπόν πως τα ιστορεί ένας δυτικός αξιωματικός ιππότης της Δ’ Σταυροφορίας ο Ρομπέρ ντε Κλαρί.

«Σύμφωνα με τη γνώμη μου λέει, δε νομίζω πως μέσα στις 40 πλουσιότερες πόλεις του κόσμου, υπάρχει τόσος πλούτος όσος στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και οι Γκριέ (έτσι έλεγαν οι Φράγκοι τότε τους Έλληνες) το επιβεβαιώνουν. Ότι από τα δύο τρίτα του πλούτου του κόσμου βρίσκονται στην Πόλη τους και το άλλο ένα τρίτο διασκορπισμένο στον υπόλοιπο κόσμο. Για το μέγεθος της πόλης θα πάψω να σας μιλάω γιατί κανένας άνθρωπος που έζησε πολύ στην πόλη δεν θα μπορούσε να σας μετρήσει ούτε να αριθμήσει και αν κάποιος σας ιστορούσε το ένα εκατοστό του πλούτου της ομορφιάς, των μεγαλείων που βρίσκονται στα αββαεία τα Μοναστήρια και τα παλάτια της Πόλης, θα νομίζατε πως λέει ψέματα.
Στον ιππόδρομο είναι τόσα αγάλματα που παριστάνουν άνδρες γυναίκες και άλογα και βόδια και καμήλες και αρκούδες και λιοντάρια και πολλά είδη ζώων από ορείχαλκο πραγματικά αριστουργήματα, που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε τώρα να φτιάξει. Ούτε από ειδωλολάτρες ούτε από Χριστιανούς ούτε από μωχαμετανούς.
Η Χρυσή πύλη που έχει από πάνω της δυο ελέφαντες από ορείχαλκο, είναι τόσο θαυμαστή και δεν ανοίγει ποτές. Εκτός αν κάποιος Αυτοκράτορας γυρίσει από εκστρατεία και έχει κατακτήσει γης.
Μπροστά στη Αγιά Σοφιά ήταν μια χοντρή κολώνα που είχε πάχος τέσσερα μπράτσα και ήταν κάπου πενήντα οργιές ψηλή. Ήταν από μάρμαρο και από πάνω είχε ορείχαλκο και ήταν καλοδεμένη με όμορφες σιδερένιες βέργες. Πάνω στην κορυφή της κολώνας είχε πέτρα κάπου πέντε μέτρα μάκρος και άλλο τόσο πλάτος. Πάνω σε αυτή την πέτρα ήταν ένας Αυτοκράτορας από ορείχαλκο που έδειχνε με απλωμένο χέρι στη χώρα των ειδωλολατρών και έγραφε ότι δεν θα ησυχάσουν από αυτόν οι Σαρακηνοί. Στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μήλο με ένα Σταυρό από πάνω.
Στο παλάτι του Βουκολέοντα είχε κάπου πεντακόσια σπίτια αγκαλιά το ένα με το άλλο που ήταν καμωμένα όλα από μωσαϊκά χωρίς να μετρήσουμε τις τριάντα Εκκλησίες και Παρεκκλήσια μεγάλα και μικρά.

ΤΩΡΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΘΕΤΕ ΣΥΓΚΟΠΗ!!!
Και ήταν μία Εκκλησία που την λέγανε Άγια Εκκλησία (Για τη Αγία της του Θεού Σοφίας μιλάει ο άπιστος). Όλα τα πόμολα οι μεντεσέδες και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη της ήταν όλα από χρυσό ή ασήμι. Τίποτα που γινόταν από σίδερο δεν θα έβρισκες που να μην το έχουν κάνει χρυσό ή ασημένιο. Δεν υπήρχε κολώνα που να μην είναι από Ίασπη ή πορφυρίτη ή από πλούσιες πολύτιμες πέτρες. Το δάπεδο της Εκκλησίας ήταν από μάρμαρο τόσο γυαλισμένο και καθαρό που νόμιζες ότι ήταν από κρύσταλλο. Κανένας δεν μπορεί να ιστορίσει την ομορφιά την ευγένεια την μεγαλοπρέπεια της.
ΕΔΩ ΚΛΑΙΜΕ!!!
Εκεί ήταν δύο κομμάτια του Τιμίου Σταυρού τόσο χοντρά όσο η γάμπα ενός ανθρώπου και ήταν μακριά όσο μισή οργιά… και το σίδερο της λόγχης που τρύπησε το πλευρό του Σωτήρα μας… και δυο καρφιά που μπήξανε στα Χέρια και στα Πόδια Του…. και ένα μπουκάλι από κρύσταλλο που είχε ένα μεγάλο μέρος από το Αίμα Του… και ο χιτώνας που είχε φορέσει όταν Τον Έγδυσαν και Τον Πήγανε στο Γολγοθά και το Αγκάθινο Στεφάνι του… και ένα κομμάτι φόρεμα της Παρθένου της Κυρά Παναγιάς.

Στους Αγίους Αποστόλους ήταν η μαρμάρινη πλάκα που έδεσαν τον Σωτήρα μας και τον έκαναν τα βασανιστήρια πριν τον βάλουν να κουβαλήσει Τον Σταυρό Του. Και στο Μοναστήρι της Κυρά Παναγιάς των Βλαχερνών ήταν το Άγιο Σουδάριο που κάθε Παρασκευή στυλωνόταν τόσο καλά που μπορούσε να δεις τη Μορφή Του Κυρίου μας.

ΕΡΩΤΩ…. Γιατί όταν σκέφτομαι όλα αυτά τρέχουν άθελα μου τα μάτια μου. Τι από όλα αυτά συμπατριώτες μου, θα μπορούσατε να πουλήσετε ή να ληστέψετε; Ποιος σώφρον άνθρωπος θα μπορούσε να βάλει χέρι σε αυτά τα Ιερά των Ιερών; Που οι Πιστοί Χριστιανοί βλέπουμε Οστό Αγίου και σταυροκοπιόμαστε 100 φορές μέχρι να το ασπαστούμε; Ποιος κανίβαλος θα μπορούσε να ακουμπήσει τέτοια πράγματα. Καταλήγουμε στο ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. (Πας μη Έλλην Βάρβαρος.)

ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!!
Το Ιερό Βήμα ήταν τόσο πλούσιο που κανένας δεν μπορούσε να το εκτιμήσει γιατί το τραπέζι που ήταν μέσα (εννοεί την Αγία Τράπεζα ο άπιστος εκεί που Αναπαύεται ο Φιλεύσπλαχνος Θεός μας) ήταν χρυσό. Ήταν δε 33 πόδια μάκρος και 15 πλάτος. Καλύπτονταν από πολύτιμες πέτρες σπασμένες ριγμένες και ανακατεμένες. Γύρο από το ιερό υπήρχαν δυνατές κολώνες για να σηκώσουν τον κουμπέ του Ιερού γιατί ήταν στρόγγυλο. Ο κουμπές του Ιερού ήταν από ατόφιο συμπαγές ασήμι και κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει την αξία του. Το μέρος που διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν τόσο μεγαλόπρεπο και πλούσιο που δεν μπορούμε να περιγράψουμε πως ήταν καμωμένο. Εκεί κρεμόταν πάνω από εκατό πολύφωτα ασημένια που κρεμόταν από ασημένιες αλυσίδες τόσο χοντρές όσο ένα μπράτσο. Το κάθε πολύφωτο υπολογίζεται στα 5.000 μάρκα ασημιού. (Η σταυροφορία ολόκληρη με μισθούς φαγητό καράβια και όπλα στοίχησε τότε 90.000 μάρκα ασημιού. Δηλαδή δεκαοχτώ πολύφωτα από το Ιερό της Αγιά Σοφιάς.) Το κάθε πολύφωτο είχε επάνω 25 ή και παραπάνω λυχνίες φώτα).

Δείτε τι γράφει ένας Κομήτης ο Βενετσιάνος Πιέτρο Κονταρίνι όταν μπήκε στο Ιερό παλάτιο.
Τα χάσαμε λέει από την πολυτέλεια. Τα μάρμαρα, οι τοιχογραφίες, τα μωσαϊκά τα χρυσά και ασημένια σκεύη. Μας άφησε άφωνους η μεγαλοπρέπεια του Παλατίου.
Δείτε τι γράφει ο Κατεπάνω (Στρατηγός) Βρανάς.
Μπήκανε στις Εκκλησιές οι Φράγκοι, οι Αλαμάνοι, οι Βενετσάνοι και οι άλλοι Λατίνοι. Θαμπώθηκαν οι σατανάδες από το αστραποβόλημα των κεριών που ήταν επάνω στις λυχνίες. Νόμιζαν πως και τα μωσαϊκά έχουν απάνω χρυσάφι. Όρμησαν μέσα με τα πελέκια τους και χτυπούσανε την Αγία Τράπεζα για να βγάλουνε από πάνω τα πολύτιμα πετράδια. Να ξηλώσουν ότι πολύτιμο υπήρχε. Πήραν τα πάντα από ασήμια χρυσό πετράδια. Στα δισκοπότηρα οι αντίχριστοι έβαζαν για να κόψουν τα ωμά κρέατα τους. Οι σιχαμεροί Λατίνοι που ήταν απολίτιστοι. Φέρανε μουλάρια άλογα και βόδια για να σύρουν τον πλούτο έξω από τις Εκκλησίες.
Βάλανε στην Πόλη μεγάλη Πυρκαγιά. Κάηκε η μισή τότε Κωνσταντινούπολη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Ακόμα και οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από τους δυτικούς. Κανένας ξένος ποτέ, δεν ήθελε την Ελλάδα να προκόψει να πάει μπροστά. Δες την ιστορία με την Βουλγαρία. Ή τους Ρώσους τους Άγγλους τους Γερμανούς τους Αμερικάνους και όλους τους ΔΥΤΙΚΟΥΣ γενικά που μας μάδησαν τότε με την Κρήτη. Αυτό κάνουν και τώρα. Προσπαθούνε να πάρουν πλούτο. Να πάρουν τα πετρέλαια μας, το φυσικό αέριο, τον χρυσό, ακόμα και τον τουρισμό μας. Οι Βούλγαροι δεν είχαν σηκώσει κεφάλι από τα χρόνια που κατέστρεψε 100.000 στρατό ο Βασίλειος ο Β΄ Βουλγαροκτόνος. Και επανιδρύθηκε από τους Ρώσους που τους κάναμε ανθρώπους λόγω της Άννας της αδερφής του Βουλγαροκτόνου που παντρεύτηκε τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας Βλαδίμηρο και τους έκανε σιγά σιγά Χριστιανούς Ορθόδοξους. Τους έμαθε να μην προσκυνάμε ούτε μαυρισμένα κούτσουρα ούτε πέτρες. Πάντα κάτι θέλουν από του Έλληνες. Θεέ μου ρίξε την Δικαιοσύνη Σου φύλαξε τον ταλαιπωρημένο λαό Σου.

Υπολοχαγός Πεζικού Αθανάσιος Νάκος.1 σχόλιο:

  1. Μπήκανε στις Εκκλησιές οι Φράγκοι, οι Αλαμάνοι, οι Βενετσάνοι και οι άλλοι Λατίνοι. Θαμπώθηκαν οι σατανάδες από το αστραποβόλημα των κεριών που ήταν επάνω στις λυχνίες. Νόμιζαν πως και τα μωσαϊκά έχουν απάνω χρυσάφι. Όρμησαν μέσα με τα πελέκια τους και χτυπούσανε την Αγία Τράπεζα για να βγάλουνε από πάνω τα πολύτιμα πετράδια. Να ξηλώσουν ότι πολύτιμο υπήρχε. Πήραν τα πάντα από ασήμια χρυσό πετράδια. Στα δισκοπότηρα οι αντίχριστοι έβαζαν για να κόψουν τα ωμά κρέατα τους. Οι σιχαμεροί Λατίνοι που ήταν απολίτιστοι. Φέρανε μουλάρια άλογα και βόδια για να σύρουν τον πλούτο έξω από τις Εκκλησίες. Βάλανε στην Πόλη μεγάλη Πυρκαγιά. Κάηκε η μισή τότε Κωνσταντινούπολη. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Ακόμα και οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από τους δυτικούς. Κανένας ξένος ποτέ, δεν ήθελε την Ελλάδα να προκόψει να πάει μπροστά. Δες την ιστορία με την Βουλγαρία. Ή τους Ρώσους τους Άγγλους τους Γερμανούς τους Αμερικάνους και όλους τους ΔΥΤΙΚΟΥΣ http://661691.blogspot.gr/2013/01/blog-post_17.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή