ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Νεοημερολογίτικες πλάνες και Αλήθεια. "Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς". Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240) Αυτά λέει ένας εκ των Αγίων μας για τους υποταγμένους στην παπική αίρεση. Πολλοί νεοημερολογίτες ψευτοθεολόγοι σήμερα, ρασοφόροι και μή, πλανούν τον ελληνικό λαό με ψεύδη και συκοφαντίες εναντίον Της Εκκλησίας Του Δεσπότου Χριστού μας. Την αποκαλούν ''οι παλαιοημερολογίτες'' για να απαξιώσουν τον Αγώνα και το Αίμα που έχυσαν οι Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας. Επιπλέον επειδή, πολλοί εξ αυτών είναι μισθωτοί αιρετικοί με αποστολή να θολώνουν την πραγματικότητα γύρω από το ζήτημα των συμπροσευχών με παπικούς και άλλους αιρετικούς. Μιλούν για αναγκαίους διαλόγους που είχαν άλλωστε κάνει και Άγιοι. Με την διαφορά ότι οι Άγιοι δεν συμπροσευχήθηκαν ποτέ με αιρετικό ή άπιστο. Απλώς παρέθεσαν την Ορθόδοξη Αλήθεια και απεχώρησαν αφήνοντας τους συνομιλητές τους να αποφασίσουν τί θα πράξουν. Θεολογικὸ διάλογο εἶχε ἀρχίσει καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἱερεμίας Β’ ὁ Τρανὸς, μὲ τοὺς προτεστάντες θεολόγους τῆς Τυβίγγης (1579). Ὅταν διαπίστωσε ὅμως ὅτι ὁ διάλογος δὲν ἀπέφερε κανέναν καρπό, τὸν διέκοψε. «Σᾶς παρακαλοῦμε», τοὺς ἔγραφε, «μὴ μᾶς κουράζετε ἄλλο… Ἂς πορευθεῖτε τὸν δικό σας δρόμο. Ἂν θέλετε, μπορεῖτε νὰ μᾶς γράφετε, ἀλλὰ ὄχι πλέον γιὰ δόγματα πίστεως». (Ο εν λόγω Πατριάρχης συνεκάλεσε Πανορθόδοξη Σύνοδο το 1583 στην Κων/λη και αναθεμάτισαν 4 Πατριάρχες, το νέο ημερολόγιο και όσους το ακολουθούν...) Ας παραθέσουμε λοιπόν μερικές μόνο φωτογραφίες για να κατανοήσουν όσοι, αληθώς πιστοί, την βλασφήμια των νεοημερολογιτών δεσποτάδων που συμμετέχουν σε αυτά τα προδοτικά συλλείτουργα και όσοι υποδέχονται στις μητροπόλεις τους αυτούς τους ψευτορθόδοξους πατριάρχες και αρχιεπισκόπους... Αν διαβάζετε σε νεοημερολογίτικα ιστολόγια λέξεις βαρύγδουπες για δήθεν ομολογία πίστεως, αντιαιρετική δράση και άλλα συναφή, μην μπερδεύεστε, όλοι οι οι αιρετικοί εμφανίζονται με προσωπείο... Οι φωτογραφίες τους διαψεύδουν απόλυτα... Ο μασσώνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης με Αγγλικανό επίσκοπο στο Λάμπεθ της Αγγλίας το 1930. Άλλαξε και το ημερολογιο στο Πατριαρχείο Κων/λεως εν έτει 1923. Ο νεοημερολογίτης αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον 2ο. Τον προσφώνησε ως ''αγιώτατο Πάπα Ρώμης''... Ο Πάπας και στο βάθος ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος σε συμπροσευχή στην Ασσίζη της Ιταλίας. Προωθούν την παγκόσμια θρησκεία, δηλαδή την εξαφάνιση της χριστιανικής αλήθειας... Αδριατική 2002, Βαρθολομαίος, με τη ράβδο, Ιωάννης Ζηζιούλας, τρίτος από αριστερά της φωτογραφίας, και από την αιρετική νεοημερολογίτικη εκκλησία αντιπρόσωπος ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, πρώτος από δεξιά... Και ο απαραίτητος μουσουλμάνος με το πράσινο φέσι... Δίπλα στον Βαρθολομαίο ο παπικός καρδινάλιος... Ποταμός Μισισιπής 2009, ''Αγιασμός'' των υδάτων με κοινή την τέλεσή του από τον αιρετικό πατριάρχη και τον αιρετικό προτεστάντη δίπλα του. Αυτόν μνημονεύουν οι αγιορείτες αιρετικοί μοναχοί στις λειτουργίες τους και διώκουν την μόνη Ορθόδοξη Μονή που απέμεινε στον Άθωνα, την Ιερά Μονή Εσφιγμένου... Ορθόδοξος είσαι όταν μνημονεύεις στην λειτουργεία Ορθόδοξο επίσκοπο, αλλιώς είσαι εκτός Εκκλησίας. Πολωνία – Γκντάνσκ 1/11/2012. Η Οικουμενιστική συμπροσευχή για τους νεκρούς πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη φορά. Έλαβαν μέρος ψευτορθόδοξοι, Παπικοί, Ουνίτες, Βαπτιστές, Ευαγγελικοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Όλες οι εκκλησίες πρεπει να υπηρετούν την σιωνιστική παγκοσμιοποίηση... Οι επικεφαλείς της ένωσης μεταξύ του πατριαρχείου Κωνσταντινουλέως και Βατικανό, Αθηναγόρας και Παύλος... Το 1965 υπέγραψαν την άρση ακοινωνησίας με το κείμενο γραμμένο στα γαλλικά. Η ελληνική μετάφραση μιλάει για άρση αναθεμάτων, αλλά η αλήθεια είναι πως έγινε ένωση παπικής και νεοημερολογίτικης εκκλησίας... Άρση ακοινωνησίας σημαίνει έναρξη κοινωνίας και πάλι... Οι νεοημερολογίτες που πλανούν τον αδαή πιστό μέσω εφημερίδων και διαδικτύου επιμένουν να ψεύδονται και να κλείνουν τα μάτια στην αλήθεια... Και σε εβραϊκή λειτουργία συμμετείχε ο αιρετικός πατριάρχης Αθηναγόρας... Κάποιοι επιμένουν από το νέο ημερολόγιο πάντα, πως υπήρξε φωτισμένος ιεράρχης... Τί να πεις... Σύμφωνα με το τεκτονικό περιοδικό "Εταιρεία Φιλικών" (αρ. 12, Μάρτιος 1973): "Εις την αιωνίαν Ανατολήν κατά το παρελθόν έτος 1972 καί τας αρχάς του τρέχοντος, μετέστησαν μία πλειάς εξεχόντων ανδρών, άτινες είχον θητεύσει εις τον τεκτονισμόν... Αθηναγόρας ο Α΄, Οικουμενικός Πατριάρχης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας εν Κωνσταντινουπόλει. Κατήχε τον ανώτατον(33ον) βαθμόν του Αρχαίου και αποδεδειγμένου σκωτικού τύπου του Τεκτονισμού". Ο Βαρθολομαίος προωθώντας την εξίσωση του Ισλάμ και του Σιωνισμού με Τον Τίμιο Σταυρό της Πίστεώς μας. Άρνηση Ορθοδοξίας και μεγάλη βλασφήμια συνιστά η πράξη του... Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις... Ο αρχιεπίσκοπος των νεοημερολογιτών με κλειστά μάτια, γεμάτος σεβασμό και δέος, δέχεται τιμές από τους εβραίους του Βόλου... Από την Κυριακάτικη πατριαρχική Λειτουργία στο Σαράγεβο με την παρουσία παπικής αντιπροσωπείας, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος. Και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος στο διαθρησκειακό συνέδριο του Σεράγεβο... Ο Σέρβος πατριάρχης Ειρηναίος με τον παπικό επίσκοπο εντός του παπικού καθεδρικού ναού... Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες των ταγών της οικουμενιστικής ψευτορθόδοξης εκκλησίας απανταχού της Γης όπως είδατε, κάποιοι συνεχίζουν να πλανούν τον κόσμο περί υπομονής και ότι θα καθαρίσει η εκκλησία από την αίρεση και άλλα αθεολόγητα λόγια. Εκκλησία και αίρεση μαζί δεν συνυπήρξαν ποτέ. Όπου υπάρχει αίρεση δεν υπάρχει εκκλησία. Αν βρει κάποιος ιστορικό παράδειγμα που μέσα στην εκκλησία υπήρχε για πάνω από 80 χρόνια αίρεση και δεν υπήρξε αντίδραση από ομάδα επισκόπων που αναθεμάτισαν την αίρεση και δεν συνέστησαν Ορθόδοξη Σύνοδο τότε θα συζητήσουμε. Ας δούμε και κάποια ρηθέντα των Αγίων Πατέρων που μας λέγουν τί να πράξουμε σε περίπτωση αιρετικών επισκόπων. "Άπαντες οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όλες οι Σύνοδοι, όλες οι Θείες Γραφές, μας παραινούν να αποφεύγουμε τους αιρετικούς, και μακριά από την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους να είμαστε." (Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός.) "Την Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί, αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθή και σωτήρια της Πίστεως Ομολογίαν, έστω και αν είναι ολίγοι ." (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης.) "Φεύγετε τας αιρέσεις διότι είναι εφευρέσεις του διαβόλου." (Αγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.) "Εμείς εκείνους που προσθέτουν ή αφαιρούν το παραμικρό από Την Εκκλησία τους αναθεματίζουμε. Όποιος αθετεί οποιαδήποτε έγραφη ή προφορική παράδοση να είναι ανάθεμα." (Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ. Μήλια σ. 805, 825, 878, 879.) "Πως γίνεται να μην κολασθεί αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει, και σιωπά όταν οι Θεϊκοί νόμοι και κανόνες υβρίζονται;" (Ι. Χρυσόστομος, λόγος εις Βαβύλον.) Έτσι σιώπησε και μοναχός Παϊσιος όταν συναντήθηκε με τον αιρετικό Βαρθολομαίο και όχι μόνο σιώπησε αλλά είπε και το βλάσφημο ''Ο Θεός στους δύσκολους αυτούς καιρούς οικονόμησε να έχουμε τον καλύτερο πατριάρχη''..! Οικονόμησε, δηλαδή θέλησε Ο Θεός να εκλεγεί πατριάρχης εκείνος που αρνείται την Ορθόδοξη Πίστη και συμπροσεύχεται με εβραίους;;; Άπαγε της βλασφημίας... Το να εμπλέκεις Τον Κύριο του Παντός στις ψευτοπροφητείες σου είναι βλασφήμια... Τί έπρεπε να πράξει ο μοναχός Παϊσιος λοιπόν; Αυτό που μας λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας: "Πρέπει να δείχνουμε για την Αλήθεια θάρρος, ακόμη και αν σκανδαλίζονται μερικοί.'' Αλλά προτίμησε να τον εγκωμιάσει... Εμείς όσο μας αφήνουν το παρόν ιστολόγιο θα ομολογούμε την Αλήθεια των Αγίων μας και ό,τι θέλει ας γίνει! Πηγές: Εκκλησιαστική Ιστορία, Β. Φειδά. Το ημερολογιακόν ζήτημα από ιστορικής και κανονικής απόψεως ειδομένον, Μοναχού Αυγουστίνου. Αγιοπατερική συλλογή κειμένων, εκδόσεις Θηβαϊκή φωνή. Αναρτήθηκε από Εγκόλπιον κατά αιρέσεων στις 4:33 μ.μ.


Νεοημερολογίτικες πλάνες και Αλήθεια.

"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς". Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240)
Αυτά λέει ένας εκ των Αγίων μας για τους υποταγμένους στην παπική αίρεση. Πολλοί νεοημερολογίτες ψευτοθεολόγοι σήμερα, ρασοφόροι και μή, πλανούν τον ελληνικό λαό με ψεύδη και συκοφαντίες εναντίον Της Εκκλησίας Του Δεσπότου Χριστού μας. Την αποκαλούν''οι παλαιοημερολογίτες'' για να απαξιώσουν τον Αγώνα και το Αίμα που έχυσαν οι Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας. Επιπλέον επειδή, πολλοί εξ αυτών είναι μισθωτοί αιρετικοί με αποστολή να θολώνουν την πραγματικότητα γύρω από το ζήτημα των συμπροσευχών με παπικούς και άλλους αιρετικούς. 
Μιλούν για αναγκαίους διαλόγους που είχαν άλλωστε κάνει και Άγιοι. Με την διαφορά ότι οι Άγιοι δεν συμπροσευχήθηκαν ποτέ με αιρετικό ή άπιστο. Απλώς παρέθεσαν την Ορθόδοξη Αλήθεια και απεχώρησαν αφήνοντας τους συνομιλητές τους να αποφασίσουν τί θα πράξουν.Θεολογικὸ διάλογο εἶχε ἀρχίσει καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἱερεμίας Β’ ὁ Τρανὸς, μὲ τοὺς προτεστάντες θεολόγους τῆς Τυβίγγης (1579). Ὅταν διαπίστωσε ὅμως ὅτι ὁ διάλογος δὲν ἀπέφερε κανέναν καρπό, τὸν διέκοψε. «Σᾶς παρακαλοῦμε», τοὺς ἔγραφε, «μὴ μᾶς κουράζετε ἄλλο… Ἂς πορευθεῖτε τὸν δικό σας δρόμο. Ἂν θέλετε, μπορεῖτε νὰ μᾶς γράφετε, ἀλλὰ ὄχι πλέον γιὰ δόγματα πίστεως». (Ο εν λόγω Πατριάρχης συνεκάλεσε Πανορθόδοξη Σύνοδο το 1583 στην Κων/λη και αναθεμάτισαν 4 Πατριάρχες, το νέο ημερολόγιο και όσους το ακολουθούν...) 
Ας παραθέσουμε λοιπόν μερικές μόνο φωτογραφίες για να κατανοήσουν όσοι, αληθώς πιστοί, την βλασφήμια των νεοημερολογιτών δεσποτάδων που συμμετέχουν σε αυτά τα προδοτικά συλλείτουργα και όσοι υποδέχονται στις μητροπόλεις τους αυτούς τους ψευτορθόδοξους πατριάρχες και αρχιεπισκόπους... Αν διαβάζετε σε νεοημερολογίτικα ιστολόγια λέξεις βαρύγδουπες για δήθεν ομολογία πίστεως, αντιαιρετική δράση και άλλα συναφή, μην μπερδεύεστε, όλοι οι οι αιρετικοί εμφανίζονται με προσωπείο... Οιφωτογραφίες τους διαψεύδουν απόλυτα...
 
 https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT78Dxg-G74FAQGqKJOivacfiuh9Vkp-htIJtuOvGBLUgO1Qkch  

Ο μασσώνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης με Αγγλικανό επίσκοπο στο Λάμπεθ της Αγγλίας το 1930. Άλλαξε και το ημερολογιο στο Πατριαρχείο Κων/λεως εν έτει 1923.
 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSskwEd6iWn0fzgy2TF0wM1pyyfsftpDhNPaw5x_3disllrRZmMA 

Ο νεοημερολογίτης αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον 2ο. Τον προσφώνησε ως ''αγιώτατο Πάπα Ρώμης''...
 http://www.photogallery.va/content/dam/photogallery/annusfidei2012/or20121011104056_01.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg

 Ο Πάπας και στο βάθος ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος σε συμπροσευχή στην Ασσίζη της Ιταλίας. Προωθούν την παγκόσμια θρησκεία, δηλαδή την εξαφάνιση της χριστιανικής αλήθειας...
  
 http://www.rsesymposia.org/themedia/Image/symgal/faiths.jpg
  
Αδριατική 2002, Βαρθολομαίος, με τη ράβδο, Ιωάννης Ζηζιούλας, τρίτος από αριστερά της φωτογραφίας, και από την αιρετική νεοημερολογίτικη εκκλησία αντιπρόσωπος ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, πρώτος από δεξιά... Και ο απαραίτητος μουσουλμάνος με το πράσινο φέσι... Δίπλα στον Βαρθολομαίο ο παπικός καρδινάλιος...

 Ποταμός Μισισιπής 2009, ''Αγιασμός'' των υδάτων με κοινή την τέλεσή του από τον αιρετικό πατριάρχη και τον αιρετικό προτεστάντη δίπλα του. Αυτόν μνημονεύουν οι αγιορείτες αιρετικοί μοναχοί στις λειτουργίες τους και διώκουν την μόνη Ορθόδοξη Μονή που απέμεινε στον Άθωνα, την Ιερά Μονή Εσφιγμένου... Ορθόδοξος είσαι όταν μνημονεύεις στην λειτουργεία Ορθόδοξο επίσκοπο, αλλιώς είσαι εκτός Εκκλησίας.
 

 Πολωνία – Γκντάνσκ 1/11/2012. Η Οικουμενιστική συμπροσευχή για τους νεκρούς πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη φορά. Έλαβαν μέρος ψευτορθόδοξοι, Παπικοί, Ουνίτες, Βαπτιστές, Ευαγγελικοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Όλες οι εκκλησίες πρεπει να υπηρετούν την σιωνιστική παγκοσμιοποίηση...
 http://3.bp.blogspot.com/-0Iffz4lwmRg/TZ2MEIu_D7I/AAAAAAAAAFU/R8gYi1UYq_Y/s400/Athenagoras_I_de_Constantinopla.jpg
 
 Οι επικεφαλείς της ένωσης μεταξύ του πατριαρχείου Κωνσταντινουλέως και Βατικανό, Αθηναγόρας και Παύλος... Το 1965 υπέγραψαν την άρση ακοινωνησίας με το κείμενο γραμμένο στα γαλλικά. Η ελληνική μετάφραση μιλάει για άρση αναθεμάτων, αλλά η αλήθεια είναι πως έγινε ένωση παπικής και νεοημερολογίτικης εκκλησίας... Άρση ακοινωνησίας σημαίνει έναρξη κοινωνίας και πάλι... Οι νεοημερολογίτες που πλανούν τον αδαή πιστό μέσω εφημερίδων και διαδικτύου επιμένουν να ψεύδονται και να κλείνουν τα μάτια στην αλήθεια...
http://pelasgos.e-e-e.gr/2009_archive/files/page0_blog_entry962_1.png  

 Και σε εβραϊκή λειτουργία συμμετείχε ο αιρετικός πατριάρχης Αθηναγόρας... Κάποιοι επιμένουν από το νέο ημερολόγιο πάντα, πως υπήρξε φωτισμένος ιεράρχης... Τί να πεις...


http://4.bp.blogspot.com/-_VkgFlXngjk/UEYpHPK0KBI/AAAAAAAAAqA/GVTlpIxXBxw/s320/masonoi+patriarxes.jpg

 Σύμφωνα με το τεκτονικό περιοδικό "Εταιρεία Φιλικών" (αρ. 12, Μάρτιος 1973): 
"Εις την αιωνίαν Ανατολήν κατά το παρελθόν έτος 1972 καί τας αρχάς του τρέχοντος, μετέστησαν μία πλειάς εξεχόντων ανδρών, άτινες είχον θητεύσει εις τον τεκτονισμόν... Αθηναγόρας ο Α΄, Οικουμενικός Πατριάρχης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας εν Κωνσταντινουπόλει. Κατήχε τον ανώτατον(33ον) βαθμόν του Αρχαίου και αποδεδειγμένου σκωτικού τύπου του Τεκτονισμού". 
 

Ο Βαρθολομαίος προωθώντας την εξίσωση του Ισλάμ και του Σιωνισμού με Τον Τίμιο Σταυρό της Πίστεώς μας. Άρνηση Ορθοδοξίας και μεγάλη βλασφήμια συνιστά η πράξη του...
 http://3.bp.blogspot.com/-KmM0RjmYgjk/UFRadYV4uxI/AAAAAAAAArg/BEocy94hVFw/s640/xristodoulos.jpg 

Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις... Ο αρχιεπίσκοπος των νεοημερολογιτών με κλειστά μάτια, γεμάτος σεβασμό και δέος, δέχεται τιμές από τους εβραίους του Βόλου... 
 
 

 Από την Κυριακάτικη πατριαρχική Λειτουργία στο Σαράγεβο με την παρουσία παπικής αντιπροσωπείας, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος.

 Και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος στο διαθρησκειακό συνέδριο του Σεράγεβο...
 Фотогалерија: Патријарх српски г. Иринеј у Сарајеву
  
Ο Σέρβος πατριάρχης Ειρηναίος με τον παπικό επίσκοπο εντός του παπικού καθεδρικού ναού... 

Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες των ταγών της οικουμενιστικής ψευτορθόδοξης εκκλησίας απανταχού της Γης όπως είδατε, κάποιοι συνεχίζουν να πλανούν τον κόσμο περί υπομονής και ότι θα καθαρίσει η εκκλησία από την αίρεση και άλλα αθεολόγητα λόγια. Εκκλησία και αίρεση μαζί δεν συνυπήρξαν ποτέ.  Όπου υπάρχει αίρεση δεν υπάρχει εκκλησία. Αν βρει κάποιος ιστορικό παράδειγμα που μέσα στην εκκλησία υπήρχε για πάνω από 80 χρόνια αίρεση και δεν υπήρξε αντίδραση από ομάδα επισκόπων που αναθεμάτισαν την αίρεση και δεν συνέστησαν Ορθόδοξη Σύνοδο τότε θα συζητήσουμε. Ας δούμε και κάποια ρηθέντα των Αγίων Πατέρων που μας λέγουν τί να πράξουμε σε περίπτωση αιρετικών επισκόπων.

"Άπαντες οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όλες οι Σύνοδοι, όλες οι Θείες Γραφές, μας παραινούν να αποφεύγουμε τους αιρετικούς, και μακριά από την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους να είμαστε." 
 
(Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός.)
"Την Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί, αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθή και σωτήρια της Πίστεως Ομολογίαν, έστω και αν είναι ολίγοι ." 

 (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης.)
"Φεύγετε τας αιρέσεις διότι είναι εφευρέσεις του διαβόλου."
(Αγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.)
 
"Εμείς εκείνους που προσθέτουν ή αφαιρούν το παραμικρό από Την Εκκλησία τους αναθεματίζουμε. Όποιος αθετεί οποιαδήποτε έγραφη ή προφορική παράδοση να είναι ανάθεμα."
 
(Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ. Μήλια σ. 805, 825, 878, 879.)
"Πως γίνεται να μην κολασθεί αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει, και σιωπά όταν οι Θεϊκοί νόμοι και κανόνες υβρίζονται;"
  
(Ι. Χρυσόστομος, λόγος εις Βαβύλον.)

Έτσι σιώπησε και μοναχός Παϊσιος όταν συναντήθηκε με τον αιρετικό Βαρθολομαίο και όχι μόνο σιώπησε αλλά είπε και το βλάσφημο ''Ο Θεός στους δύσκολους αυτούς καιρούς οικονόμησε να έχουμε τον καλύτερο πατριάρχη''..! Οικονόμησε, δηλαδή θέλησε Ο Θεός να εκλεγεί πατριάρχης εκείνος που αρνείται την Ορθόδοξη Πίστη και συμπροσεύχεται με εβραίους;;; Άπαγε της βλασφημίας... Το να εμπλέκεις Τον Κύριο του Παντός στις ψευτοπροφητείες σου είναι βλασφήμια...
 

Τί έπρεπε να πράξει ο μοναχός Παϊσιος λοιπόν; Αυτό που μας λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας: "Πρέπει να δείχνουμε για την Αλήθεια θάρρος, ακόμη και αν σκανδαλίζονται μερικοί.'' Αλλά προτίμησε να τον εγκωμιάσει... Εμείς όσο μας αφήνουν το παρόν ιστολόγιο θα ομολογούμε την Αλήθεια των Αγίων μας και ό,τι θέλει ας γίνει!
Πηγές: Εκκλησιαστική Ιστορία, Β. Φειδά. Το ημερολογιακόν ζήτημα από ιστορικής και κανονικής απόψεως ειδομένον, ΜοναχούΑυγουστίνου. Αγιοπατερική συλλογή κειμένων, εκδόσεις Θηβαϊκή φωνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου