ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

10 ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ‏ 1. Ανθρώπινα όργανα καλλιεργημένα σε γενετικά τροποποιημένα, πατενταρισμένα γουρούνια. ...2.Συμπεριφορικά εμβόλια που θα επανακαλωδιώνουν τα νευρικά κέντρα του εγκεφάλου και θα εξαλείφουν την αντιγνωμία. 3. Παρακολούθηση όλων των στατιστικών υγείας και ζωτικών ενδείξεων από το αστυνομικό κράτος. ΚΛΠ
Γράφει ο Zervas Georgios Marios
Αυτά που ετοιμάζει η εταιρικά κατευθυνόμενη επιστήμη για το σύνολο της ανθρωπότητας απέχουν αρκετά από τα ονειρικά ουτοπικά σενάρια που απεικονίζονται συχνά πυκνά από τα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Και για να το ακούσουμε από τα ίδια τα στόματα των εταιρικά χειραγωγούμενων μέσων, η επιστήμη είναι πάντα ‘καλή’ για την ανθρωπότητα. Τα επιστημονικά επιτεύγματα βαφτίζονται ‘ανακαλύψεις’ και ποτέ πισωγυρίσματα παρόλο που πολλά από αυτά έχουν αποδειχτεί καταστροφικά για την ανθρωπότητα (ατομικές βόμβες ή γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί)


Ενώ η αμόλυντη γνήσια επιστήμη αποτελεί αναμφισβήτητα, αναγκαία προδιαγραφή για οποιοδήποτε πολιτισμό αναζητά να διευρύνει την κατανόηση του για το σύμπαν ,αυτό που κυβερνά το τοπίο σήμερα δεν είναι ‘αγνή’ επιστήμη αλλά μία εταιρικά καθοδηγούμενη ψευδοεπιστήμη που επιδιώκει να μεγεθύνει τα κέρδη των πολυεθνικών και όχι τον πνευματικό πλούτο. Και εξαιτίας αυτής της διαστρεβλωμένης επιστήμης έρχεται μια νέα εποχή, που θα συνοδεύεται από κυριολεκτικά τρομακτικές ανακαλύψεις που σύντομα θα γίνουν πραγματικότητα.

 Για αυτό και έχουμε ταξινομήσει σε μια λίστα δέκα μελλοντικές τεχνολογίες πού πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν για να παραγκωνίσουν τις ελευθερίες μας, υποδουλώνοντας μας στα πολυεθνικά αφεντικά.

1. Ανθρώπινα όργανα καλλιεργημένα σε γενετικά τροποποιημένα, πατενταρισμένα γουρούνια.

Όσοι βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη να βρούνε συμβατό μόσχευμα θα το προμηθεύονται απευθείας από την Monsanto.Η οποία θα φροντίζει άμεσα να το καλλιεργήσει σε μεταλλαγμένα, γονιδιακά διασταυρωμένα γουρούνια τα οποία φυσικά θα τρέφονται με τροποποιημένους σπόρους. Η αφαίρεση θα γίνεται κατόπιν της ευθανασίας του ζωντανού ώστε το μόσχευμα να διατηρείτε φρέσκο. Στην συνέχεια νοσοκομεία που θα διασυνδέονται με το μαύρο εμπόριο οργάνων αλλά και με παράνομες μεταμοσχεύσεις θα φροντίζουν να το παραδώσουν στον αιτούντα κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο . 2.Συμπεριφορικά εμβόλια που θα επανακαλωδιώνουν τα νευρικά κέντρα του εγκεφάλου και θα εξαλείφουν την αντιγνωμία.


Η ανυπακοή θα είναι ασθένεια. Και η θεραπεία για την ανυπακοή (σήμερα ο ‘’ιατρικός’’ της όρος είναι Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή) θα είναι ένα προχωρημένο εμβόλιο που θα επανακαλωδιώνει τις βιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Μετά την ένεση ειδήμονες ψυχολόγοι, θα καλούνται από το κράτος να αξιολογήσουν το άτομο. Αν η συμπεριφορά του είναι ικανοποιητική θα χαρακτηρίζεται ‘’κοινωνικά αποδεκτός’’.
Θα ονομάζεται συμπεριφορικό εμβόλιο, στην πραγματικότητα θα είναι μια χημική λοβοτομή του εγκεφάλου. Αυτού του είδους η τεχνολογία θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για το παγκόσμιο αστυνομικό καθεστώς, το οποίο δεν θα δείχνει καμία ανοχή σε οποιουδήποτε είδους ανεξάρτητη και κριτική σκέψη, ιδίως όταν στρέφεται ενάντια στο κράτος.

3. Παρακολούθηση όλων των στατιστικών υγείας και ζωτικών ενδείξεων από το αστυνομικό κράτος. 

Τα ιατρικά αρχεία μας δεν θα θεωρούνται πλέον προσωπικά δεδομένα. Στο κοντινό μέλλον οι πολίτες θα εμφυτεύονται με βιομετρικά τσιπ παρακολούθησης που θα μεταβιβάζουν στην κυβέρνηση πληροφορίες για τον σφυγμό τους, τον ρυθμό αναπνοών και το ποσοστό ναρκωτικών ή παρανομών φαρμακευτικών ουσιών που θα βρίσκεται στο αίμα τους. Αυτά τα εμφυτεύματα θα χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση για να εξαναγκάσουν τους πολίτες να πάρουν τα φάρμακα τους. Επιπρόσθετα θα χρησιμοποιούνται για να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται όσοι παίρνουν εθιστικές ουσίες (συμβατικά φάρμακα) χωρίς την συνταγή γιατρού αλλά και όσοι δοκιμάζουν ναρκωτικά όπως κάνναβη. Κυρίως όμως θα επιβλέπεται το επίπεδο θρεπτικών ουσιών στον οργανισμό ώστε να αποφεύγονται υψηλά ποσοστά διαφόρων βιταμινών και ιχνοστοιχείων όπως η βιταμίνη D. Τα προβατοειδή θα βρίσκονται σε μια χρόνια κατάσταση ελλειμματικής διατροφής, ώστε να ελέγχονται πολύ ευκολότερα. Η κυβέρνηση βέβαια για να δικαιολογηθεί θα επινοήσει διάφορες ευρηματικές δικαιολογίες όπως ,το ότι γίνεται για λόγους ασφάλειας ή για την αποτροπή της κατοχής και λήψης διαφόρων τοξικών ουσιών (βιταμίνες).


4.Η πλήρης μυστικότητα των διατροφικών συστατικών και της προέλευσης των προϊόντων.

Καθώς η βιομηχανία τροφίμων υιοθετεί όλο και πιο άπληστες και ανορθόδοξες μεθόδους για την παράγωγη τροφίμων, το σίγουρο είναι ότι θα εντείνει τις προσπάθειες της για να συγκαλύψει τα χημικά συστατικά που εμπεριέχονται στα προϊόντα. Με την διείσδυση της βιογενετικής στην παραγωγική διαδικασία (γ.τ.ο.) διάφορα συντηρητικά και χρωστικές ουσίες άκρως επικίνδυνες και βλαβερές για την υγεία του καταναλωτή θα μετονομάζονται και θα επαναπροσδιορίζονται ώστε να απαλλάσσονται από δυσάρεστες ονομασίες, χωρίς να αφήνουν στον καταναλωτή περιθώρια καχυποψίας. Σύντομα συντηρητικά όπως το βενζοϊκό νάτριο θα μετονομάζονται σε ‘’κρύσταλλοι φρεσκάδας’’, τα τεχνητά χρώματα σε ‘’προσθήκη φυσικών χρωμάτων’’ κτλ. Πάνω από όλα η βιομηχανία τροφίμων θέλει να αποκρύψει την προέλευση των προϊόντων της, τον τρόπο παρασκευής τους και τα επιζήμια συστατικά που θα εμπεριέχουν, γιατί και οι τρεις κατηγορίες δεν θα είναι ευχάριστα νέα για την υγεία μας.
Η απόλυτη ποινικοποίηση οικιακά παραγομένων φαγητών και φαρμάκων, με αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση στην βιομηχανία παράγωγης τροφίμων.
Μιας και αναφέραμε το φαγητό, στο προσεχές μέλλον εντελώς διεφθαρμένοι ‘’επιστήμονες’’ θα ισχυρίζονται ότι η παραγωγή σπιτικού φαγητού είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκυμονεί κινδύνους όπως την εξ αμελείας ανάπτυξη ιών και βακτηρίων. Με τέτοιες παράλογες δικαιολογίες, η γεωργική οικιακή καλλιέργεια θα τεθεί εκτός νόμου σε πολλές χώρες ,και όσοι θα επιχειρούν να καλλιεργήσουν στα κρυφά ,(πχ ντομάτες) θα συλλαμβάνονται και θα αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως διακινητές ναρκωτικών ουσιών. Ο απώτατος σκοπός είναι η ολοκληρωτική εξάρτηση του πληθυσμού στην βιομηχανοποιημένη παραγωγή φαγητού , όπως γίνεται σήμερα με το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα. Φυσικά όλα αυτά θα γίνονται με την βοήθεια επιστημόνων που θα υποστηρίζουν πως το βιομηχανικό φαγητό είναι ασφαλέστερο αφού είναι επεξεργασμένο, παστεριωμένο και ελεγμένο.

 6. Η απελευθέρωση μιας παγκόσμιας πανδημίας μέσω των εποχικών εμβολίων.

Παρόλο που παλιά τα εμβόλια προορίζονταν να αποτρέπουν ασθένειες τώρα χρησιμοποιούνται εκτενώς σαν βιολογικά όπλα για να διαδίδουν ασθένειες, να και ένας λόγος που όσοι εμβολιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κολλάνε συχνότερα την εποχική γρίπη. Στο προσεχές μέλλον οι παγκοσμιοποιητές είναι πολύ πιθανό να λάβουν την απόφαση ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει φτάσει στο ανώτερο ‘’επιτρεπτό’’ όριο , έτσι θα συμφωνηθεί να εξαπολύσουν έναν ιό μείωσης του πληθυσμού τον οποίο θα προσθέσουν στα εποχικά εμβόλια. Ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός και μπορεί να προσφέρονται και χρήματα, ώστε να καταστήσουν την διαδικασία ελκυστικότερη. Το πραγματικό σχέδιο όμως θα είναι η εξόντωση του πλεονασματικού πληθυσμού, κυρίως των ηλικιακά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Κατ’ουσίαν πρόκειται για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ευγονικής που θα εξαλείψει όλες τις αδύναμες, ευάλωτες ομάδες ,που δεν θα βρίσκονται σε θέση να συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία και θα είναι ‘’βάρος’’ για την ανθρωπότητα.

7.Ολικός κυβερνητικός έλεγχος της αναπαραγωγής και του γενετικού κώδικα των απογόνων.

Η επιλογή συντρόφου και η απόκτηση παιδιών θα απαγορεύεται να αφήνεται στην τύχη. Το επιστημονικό κατεστημένο θα επιβλέπει την αναπαραγωγική διαδικασία και μέσω αδειών και νομοθεσιών θα διασφαλίζει την διαιώνιση των επιθυμητών απογόνων. Πριν την απόκτηση παιδιών οι γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση για άδεια αναπαραγωγής, για να εγκριθεί η αίτηση θα περνάνε από γενετικές και διανοητικές εξετάσεις, μόλις κριθούν ‘κατάλληλοι’ το κράτος θα παραχωρεί στους γονείς την άδεια αναπαραγωγής μαζί με διάφορες συνοδευτικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά για να αποφύγουν τυχόν –ποινές-κυρώσεις. Ομάδες ανθρώπων που
 εκδηλώνουν ‘επαναστατικές’’ τάσεις και αμφισβητούν ανοιχτά το κράτος δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές, συνεπώς δεν θα τους παραχωρείται άδεια διαιώνισης απογόνων. Μόνο οι πιο υπάκουοι, ανεγκέφαλοι και εύπιστοι σκλάβοι θα μοιράζονται τα προνόμια της αναπαραγωγής και το επιστημονικό φασιστικό κατεστημένο θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν όσα παιδιά θέλουν ώστε να εξασφαλίσουν την επόμενη γενιά νοητικών δούλων.


8. Εγκεφαλικά εμφυτεύματα που θα ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως από τις αστυνομικές αρχές για τον καθησυχασμό και την παθητικοποίηση ενός ολόκληρου πλήθους.

Το μέλλον της ‘’επιστήμης’’ θα περιλαμβάνει διάφορα ηλεκτρονικά γκατζετάκια εμφυτευμένα στο ανθρώπινο σώμα. Ένα από αυτά, και το πιο βολικό, θα είναι το τσιπ ‘’ειρηνοποίησης’’ του πληθυσμού, το οποίο θα επιβληθεί με την βία μαζί με τα ήδη ενσωματωμένα τσιπ που θα χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές ( τα χαρτονομίσματα θα έχουν καταργηθεί και η παράνομη χρήση τους θα έχει κηρυχθεί τρομοκρατική πράξη ). Τα τσιπάκια παθητικοποίησης θα ενεργοποιούνται έπειτα από έκτακτη κυβερνητική εντολή. Η ενεργοποίηση θα γίνεται από τους πύργους μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας ή από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αστυνομίας μέσω εξελιγμένων χειριστηρίων τα οποία θα προορίζονται αυστηρά για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αν για παράδειγμα η αστυνομία θέλει να καταστείλει μια επικίνδυνη πορεία διαμαρτυρίας δεν θα το επιτυγχάνει με την βία αλλά μέσω των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων και των γαληνευτικών τους επιδράσεων στους εξοργισμένους διαδηλωτές. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια παρέλαση διαμαρτυρίας με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης?. Ενεργοποίησε το τσιπ ειρηνοποίησης και η τυραννική δικτατορία σου δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, οι διαμαρτυρόμενοι θα ηρεμήσουν, θα ξαπλώσουν κάτω, και θα ονειροπολούν για ώρες. Τα ίδια τσιπ θα εξάπτουν τον εγκέφαλο σε περιόδους πολιτικών κρίσεων. Όταν για παράδειγμα μια χωρά δεχτεί μια καλοστημένη τρομοκρατική επίθεση παρόμοια τσιπ θα ενεργοποιούνται για να διεγείρουν τα πολεμικά ένστικτα του πληθυσμού της.


9.Η δημιουργία υπάκουων στρατιωτών-ρομπότ μέσω της γενετικής μηχανικής.

Στο μέλλον οι στρατιώτες ξηράς θα είναι ανθρωποειδή-υβρίδια ρομπότ, εξοπλισμένα με όλων των ειδών τα πυροβόλα και ασπίδες προστασίας, κάτι σαν το μοντέλο του εξολοθρευτή αλλά σε μια πιο ‘’ανθρώπινη’’ εκδοχή. Τα πιο ισχυρά έθνη του κόσμου θα χρηματοδοτούν μέσω μυστικών προγραμμάτων την κλωνοποίηση, την ανατροφή και την τελειοποίηση βιολογικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών, όλα αυτά με την βοήθεια και καθοδήγηση της ‘’επιστήμης’’ της βιοτεχνολογίας. ΟΙ
υπερστρατιώτες θα κλωνοποιούνται, θα ανατρέφονται και θα εκπαιδεύονται ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μηχανικοί και υπάκουοι. Ο σωματότυπος τους θα έχει χαρακτηριστικά ολυμπιονικών αθλητών ώστε να τους προσφέρει υψηλή λειτουργικότητα και απόδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες και ριψοκίνδυνες συνθήκες. Το μέγεθος του εγκεφάλου τους όμως θα είναι αρκετά μικρό, σχεδιασμένο ώστε να εκτελεί εντολές και ποτέ για να επεξεργάζεται και να αμφισβητεί πληροφορίες. Στο εσωτερικό τους σώματος τους θα είναι εγκατεστημένα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα για να ‘’καταστέλλουν’’ οποιοδήποτε συναίσθημα απορρέει από την ημιανθρώπινη φύση τους. Βιονικά εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του σώματος τους ώστε να ενισχύουν τις ικανότητες μάχης. Στους αμφιβληστροειδείς για παράδειγμα θα βρίσκονται εμφυτεύματα που θα ενισχύουν την όραση, στον εγκέφαλο τους τσιπάκια gps, στο εσωτερικό των αυτιών τους ειδικά ακουστικά που θα μεταφέρουν διοικητικές εντολές, και αναλγητικά φάρμακα τα οποία σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά θα πλημμυρίζουν τον οργανισμό με διεγερτικές χημικές ουσίες για να συνεχίζουν την μάχη ακόμα και αν χάσουν το χέρι τους.


 10. Η ηλεκτρομαγνητική ενεργοποίηση ενέσιμων μετάλλων και νανοκρυστάλλων.

Τα εμβόλια εκτός απτό ότι χρησιμοποιούνται για την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισάγουν στο κυκλοφοριακό σύστημα νανοκρυστάλλους που συντονίζονται με ορισμένες συχνότητες όπως ένα ραδιόφωνο κρυστάλλου συντονίζεται με συγκεκριμένες ζώνες ραδιοφώνου. Αυτού του είδους οι κρύσταλλοι θα βρίσκονται κρυμμένοι σε αδρανή κατάσταση στα σώματα του ανυποψίαστου πληθυσμού για μήνες ή ακόμα και δεκαετίες, αλλά σε κάποιο χρονικό σημείο η κυβέρνηση θα καταλάβει τους πύργους ραδιοτηλεπικοινωνιών με σκοπό την μετάδοση ενός εθνικού μηνύματος εκτάκτου, εκπέμποντας συγκεκαλυμμένα το σήμα ενεργοποίησης στο σωστό μήκος κύματος για διεγείρει τους ήδη ενέσιμους νανοκρυστάλλους. Η επίδραση που θα έχει στον πληθυσμό θα εξαρτάται από τα συμφέροντα της κυβέρνησης και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: μαζική υστερία, βίαιες αναταραχές ακόμα και τον ακαριαίο θάνατο (αν αυτό θεωρηθεί ωφέλιμο) δεκάδων εκατομμυρίων. Καθένα από τα παραπάνω αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθεί από την δόλια κυβέρνηση για να πουλήσει το παραμύθι μιας τρομοκρατικής επίθεσης ή οτιδήποτε άλλο είναι σε θέση να εντείνει και να διευκολύνει τον κυ
βερνητικό έλεγχο και την παρακολούθηση των πολιτών.


ΠΗΓΕΣ: http://www.naturalnews.com/029190_vitamin_D_brain_function.html


http://www.naturalnews.com/029748_high_fructose_corn_syrup_sugar.html


http://www.naturalnews.com/022019_science_NASA_drug.html


http://www.naturalnews.com/031073_science_tyranny.html


http://www.naturalnews.com/032372_science_consciousness.html


http://www.naturalnews.com/029641_vaccines_junk_science.html


http://afipnisoy.blogspot.com/2011/12/10.html#ixzz2H03zdDvS 

1 σχόλιο:

  1. 10 ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ‏ 1. Ανθρώπινα όργανα καλλιεργημένα σε γενετικά τροποποιημένα, πατενταρισμένα γουρούνια. ...2.Συμπεριφορικά εμβόλια που θα επανακαλωδιώνουν τα νευρικά κέντρα του εγκεφάλου και θα εξαλείφουν την αντιγνωμία. 3. Παρακολούθηση όλων των στατιστικών υγείας και ζωτικών ενδείξεων από το αστυνομικό κράτος. ΚΛΠhttp://661691.blogspot.gr/2013/01/10-1-2-3.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή