ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

10 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ .......................................................... Ο Χριστός είπε ότι ήλθε από τον ουρανό να εκπληρώσει την προφητεία, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, και να φέρει στον Πατέρα Tου όλους που πιστεύουν σε Αυτόν. Η λογική λέει ότι: α) ή ήταν ένας ψεύτης, ένας φρενοβλαβής, ένας μυθομανής , β) ή ήταν ο Κύριος του Ουρανού. Οι οπαδοί Του κατά τον πρώτο αιώνα συνήγαγαν τα συμπεράσματά τους. Είπαν ότι Τον είδαν να περπατά στο νερό, να καθησυχάζει μια θύελλα, να θεραπεύει παραλυτικούς, να ταΐζει 5.000 κόσμο με μερικά κομμάτια ψωμιού και λίγα ψάρια, να ζει μια άμεμπτη ζωή, να πεθαίνει με ένα φοβερό θάνατο και να ξαναζεί πάλι. Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του, όταν μερικοί από τους οπαδούς του Ιησού άκουσαν τις διδασκαλίες Του και έφυγαν, Αυτός ρώτησε αυτούς που ήταν πιο κοντά Του αν ήθελαν να φύγουν. O Πέτρος μίλησε εκ μέρους και των άλλων μαθητών όταν είπε, «Κύριε, προς τίνα θέλομεν υπάγει; λόγους ζωής αιωνίου έχεις· και ημείς .
10 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
................................................................
Ο Χριστός είπε ότι ήλθε από τον ουρανό να εκπληρώσει την προφητεία, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, και να φέρει στον Πατέρα Tου όλους που πιστεύουν σε Αυτόν. Η λογική λέει ότι: α) ή ήταν ένας ψεύτης, ένας φρενοβλαβής, ένας μυθομανής , β) ή ήταν ο Κύριος του Ουρανού. Οι οπαδοί Του κατά τον πρώτο αιώνασυνήγαγαν τα συμπεράσματά τους. Είπαν ότι Τον είδαν να περπατά στο νερό, να καθησυχάζει μια θύελλα, να θεραπεύει παραλυτικούς, να ταΐζει 5.000 κόσμο με μερικά κομμάτια ψωμιού και λίγα ψάρια, να ζει μια άμεμπτη ζωή, να πεθαίνει με ένα φοβερό θάνατο και να ξαναζεί πάλι. Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του, όταν μερικοί από τους οπαδούς του Ιησού άκουσαν τις διδασκαλίες Του και έφυγαν, Αυτός ρώτησε αυτούς που ήταν πιο κοντά Του αν ήθελαν να φύγουν. O Πέτρος μίλησε εκ μέρους και των άλλων μαθητών όταν είπε, «Κύριε, προς τίνα θέλομεν υπάγει; λόγους ζωής αιωνίου έχεις· και ημείς . 
1]Η αξιοπιστία του βιβλίου του 
Γράφτηκε σε μία περίοδο περίπου 1.600 ετών από 40 διαφορετικούς συγγραφείς. Είναι το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η χριστιανική πίστη και λέει μια ιστορία που αρχίζει με τη δημιουργία και ολοκληρώνεται με το ξεκίνημα της αιωνιότητας. Η ακεραιότητα της ιστορικής και γεωγραφικής καταγραφής του, υποστηρίζεται από την αρχαιολογία. Η ακρίβεια με την οποία έχει αντιγραφεί και μας έχει παραδοθεί έχει επιβεβαιωθεί από τα χειρόγραφα στο σπήλαιο Qumran της Νεκράς Θάλασσας. Με προέλευση ούτε στην ανατολή ούτε τη δύση, αλλά στη Μέση Ανατολή (το λίκνο του πολιτισμού) η Βίβλος συνεχίζει να μιλά όχι μόνο με την πνευματική δύναμη αλλά με πειστική προφητική 2ακρίβεια..
..
2]ι εξηγήσεις του για τη ζωή 
Όλα τα θρησκευτικά συστήματα επιχειρούν να δώσουν νόημα στην ύπαρξή μας. Όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τη δίψα μας όσο αφορά το πρόβλημα του πόνου, και το αναπόφευκτο του θανάτου. Όλες οι θρησκείες προσπαθούν να φέρουν τον άνθρωπο πιο κοντά σε ένα Θεό. Είναι η χριστιανική πίστη, εντούτοις, η οποία αντανακλά την λεπτομερή φροντίδα του Θεού που είναι ολοφάνερη σε όλα τα είδη και τα οικοσυστήματα του φυσικού κόσμου. Είναι ο Χριστός που μιλά για έναν Πατέρα που σημειώνει κάθε σπουργίτι που πέφτει, ένας Πατέρας που απαριθμεί ακόμη και τις τρίχες του κεφαλιού μας ( «Δύο στρουθία δεν πωλούνται δι' εν ασσάριον; και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του Πατρός σας. Υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι. Μη φοβηθήτε λοιπόν· πολλών στρουθίων διαφέρετε σεις. » Mατθ. 10:29-31 ). Είναι ο Χριστός που αποκαλύπτει έναν Θεό που δείχνει πόσο πολύ φροντίζει για όλα αυτά που έχει δημιουργήσει. Είναι ο Χριστός που ντύθηκε την ανθρώπινη φύση μας για να αισθανθεί αυτό που αισθανόμαστε, και έπειτα για να υποφέρει και να πεθάνει στη θέση μας . Είναι ο Χριστός που αποκαλύπτει έναν Θεό που φροντίζει τόσο για τη δημιουργία Του όσο και για το σχέδιο και τη λεπτομέρεια του φυσικού κόσμου. (Ψαλμοί 19:1-6, Ρωμαίους 1:16-25)..
3]Η συνοχή του με το παρελθόν 
Η χριστιανική πίστη ξεκινά από τις βαθύτερες προγονικές ρίζες μας. Εκείνοι που εμπιστεύονται τον Χριστό δέχονται τον ίδιο Δημιουργό και Κύριο που λατρεύτηκε από τον Αδάμ , τον Αβραάμ, τη Σάρα, και τον Σολομώντα. Ο Ιησούς δεν απέρριψε το παρελθόν. Ήταν ο Λόγος του Θεού πριν γίνει οτιδήποτε (Ιωαν. 1:1-14). Όταν έζησε ανάμεσα μας, μας παρουσίασε πώς να ζούμε σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Όταν πέθανε, εκπλήρωσε ολόκληρο το σύστημα των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, η σωτηρία που πρόσφερε, εκπλήρωσε την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ, ότι μέσω του απογόνου του θα έφερνε την ευλογία σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία Του, και η δική μας (Πράξεις 2:22-39, Α΄ Κορ. 15:1-8). 
5. Η θεμελιώδης αξίωσή του 
Οι πρώτοι Χριστιανοί δεν οδηγήθηκαν από καμιά πολιτική ή θρησκευτική εξουσία. Τα αρχικά ζητήματά τους δεν ήταν ηθικά ή κοινωνικά. Δεν ήταν θεολόγοι με διαπιστευτήρια ή κάποιοι κοινωνικοί φιλόσοφοι. Ήταν μάρτυρες. Διακινδύνευσαν τις ζωές τους για να πουν στον κόσμο ότι με τα ίδια τους τα μάτια είχαν δει έναν αθώο άνδρα να πεθαίνει και έπειτα κατά τρόπο θαυμαστό να περπατά μεταξύ τους 3 ημέρες αργότερα ( Πραξ. 5:17-42). Το επιχείρημά τους ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ο Ιησούς σταυρώθηκε κάτω από το Ρωμαίο κυβερνήτη Πόντιο Πιλάτο. Το σώμα του θάφτηκε και σφραγίστηκε σε έναν δανεισμένο τάφο. Φρουροί ετέθησαν για να αποτρέψουν την κλοπή του σώματος Του. Ωστόσο μετά από 3 ημέρες ο τάφος ήταν κενός και οι μάρτυρες διακινδύνευαν τις ζωές τους για να διακηρύξουν ότι ήταν ζωντανός..
7. Η ανάλυση της ανθρώπινης φύσης του 
Η Βίβλος λέει ότι τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας είναι προβλήματα της καρδιάς. Στον αιώνα της πληροφορίας και της τεχνολογίας, οι αποτυχίες του ανθρώπινου χαρακτήρα έχουν σκανδαλίσει το θεσμό της οικογένει
ας, της κυβέρνησης, της επιστήμης, της βιομηχανίας, της θρησκείας, της εκπαίδευσης, και των τεχνών. Στην πιο εξελιγμένη κοινωνία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος , οι άνθρωποι μαστίζονται από τα προβλήματα της φυλετικής προκατάληψης, του εθισμού, της κατάχρησης,, του διαζυγίου, και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Πολλοί θέλουν να θεωρήσουν ότι τα προβλήματά αυτά έχουν την ρίζα τους στην άγνοια, στη διατροφή, και την κυβέρνηση. Αλλά στη γενεά μας και όλες τις άλλες, ο Ιησούς είπε, « Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπον· το δε να φάγη τις με ανίπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπον.» (Ματθ. 15:19-20)..

8. Η άποψη του ανθρώπινου επιτεύγματός του 
Η μια γενιά μετά την άλλη έχει ελπίσει για το καλύτερο. Διεξαγάγαμε πολέμους που θα τελείωναν όλους τους πολέμους. Αναπτύξαμε τις εκπαιδευτικές θεωρίες που θα παρήγαν διαφωτισμένα, μη βίαια παιδιά. Συλλάβαμε
τις τεχνολογίες που θα μας ελευθέρωναν από την καταπιεστική σκλαβιά της εργασίας. Ακόμα είμαστε τόσο κοντά όσο ποτέ από αυτό που η Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζει ως οι τελικοί καιροί, που χαρακτηρίζονται από πολέμους και φήμες πολέμου, σεισμούς , ασθένειες , απώλεια αγάπης, και πνευματικής εξαπάτησης (Ματθ. 15:19-20, Α΄Τιμ. 3:15)..

9. Ο αντίκτυπός του στην κοινωνία 
Ένας ξυλουργός από την Ναζαρέτ άλλαξε τον κόσμο. Τα ημερολόγια και τα χρονολογημένα έγγραφα εμφανίζουν σιωπηλά τη μαρτυρία της γέννησής Του. Η άποψη του δυτικού κόσμου, η οποία παρείχε μια βάση για την κοινωνική ηθική
, την επιστημονική μεθοδολογία, και μια ηθική στη εργασία, που τροφοδότησε την βιομηχανία, είχε τις ρίζες στις βασικές χριστιανικές αξίες . Οι κοινωνικοί φορείς πρόνοιας, είτε στη Δύση είτε την Ανατολή, δεν τροφοδοτηθήκαν από τις αξίες του Ινδουισμού, του Βουδισμού, του αθεϊσμού ή του κοσμικού αγνωστικισμού, αλλά από τις άμεσες αξίες της Βίβλου...


10. Η προσφορά σωτηρίας του 
Οι εναλλακτικές θρησκευτικές απόψεις έχουν σωτήρες που παραμένουν στον τάφο. Κανένα άλλο σύστημα δεν προσφέρει αιώνια ζωή ως δώρο σε εκείνους που εμπιστεύονται Έναν που έχει υπερνικήσει το θάνατο για λογαριασμό τους. Κανένα
 άλλο σύστημα δεν προσφέρει τη διαβεβαίωση της συγχώρεσης, της αιώνιας ζωής, και της υιοθεσίας στην οικογένεια του Θεού με να το να καλέσει και να εμπιστευθεί Κάποιον με τον ίδιο τρόπο που ένα πρόσωπο που πνίγεται επικαλείται και στηρίζεται στη διάσωση ενός διασώστη (Ρωμ. 10:9-13). Η σωτηρία του Χριστού δεν εξαρτάται από αυτό που έχουμε κάνει για Αυτόν, αλλά από την αποδοχή μας για ότι έχει κάνει για μας. Αντί της ηθικής και θρησκευτικής προσπάθειας, αυτή η σωτηρία απαιτεί μια ανίσχυρη αποδοχή των αμαρτιών μας. Αντί των προσωπικών ολοκληρώσεων της πίστης, απαιτεί την ομολογία της αποτυχίας. Αντίθετα από όλες τις άλλες επιλογές της πίστης, ο Χριστός μας ζητά να τον ακολουθήσουμε – όχι γιατί αξίζουμε τη σωτηρία αλλά ως έκφραση της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, και της εμπιστοσύνης σε Αυτόν που μας έχει σώσει (Εφεσ. 2:8-10)...


Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ βιβλικές προφητείες εκπληρώνονται από τον Ιησού! 
Ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ
Ο Μεσσίας θα γεννηθεί από παρθένο
Ο Μεσσίας θα είναι προφήτης σαν τον Μωϋσή
Ο Μεσσίας θα μπει στον πειρασμό από τον Σατανά

Ο Μεσσίας θα μπει θριαμβευτικά Ιερουσαλήμ
Ο Μεσσίας θα απορριφθεί από τον λαό του
Ο Μεσσίας θα προδοθεί από ένα από τους οπαδούς του-μαθητη του
Ο Μεσσίας θα προδώσει για 30 αργύρια
Ο Μεσσίας θα δικαστη και θα καταδικάστη
Ο Μεσσίας θα είναι σιωπηλός Πριν από τους κατηγόρους του
Ο Μεσσίας θα Χτυπημένος Και εμτισμενος Μετά
Ο Μεσσίας θα εμπαίζονται και χλεύαζετε
Ο Μεσσίας να πεθάνει από Σταύρωση, με τρυπημένα χέρια και πόδια
Ο Μεσσίας θα υποφέρει με αμαρτωλους
Ενδύματα του Μεσσία θα διαιρείται σε Μέρη
Τα οστά του Μεσσία δεν κατανέμονται
Ο Μεσσίας θα πεθάνει ως προσφορά για αμαρτία
Ο Μεσσίας θα δει το σπόρο του
Ο Μεσσίας θα ταφεί στον τάφο ενός πλούσιου ανθρώπου
Ο Μεσσίας θα αναστηθεί από τους νεκρούς
Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του Θεού
http://661691.blogspot.gr/2013/01/300.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου