ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Σαμαράς - νέες ταυτότητες - πλαστικό χρήμα..."Ημερησία" (Μάρτιος 2011) Σύμφωνα με τον Γιώργο Γκαντζιά, αν. καθηγητή Πολιτισμικής Διαχείρισης και Nέων Tεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου, η κατάργηση του χρήματος στην υλική του μορφή, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και η αντικατάστασή του από ψηφιακό, μπορεί σχεδόν εν μια νυκτί να αλλάξει την Eλλάδα...αλλά και να πρωτοπορήσει σε μία νέα τάξη πραγμάτων που νομοτελειακά διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία .Η "αχρήματη κοινωνία"....περί "εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας" - "φορολογικών αυτοματισμών στην είσπραξη φόρων " κλπ , πράγμα που έκανε ακόμα και τους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης να μιλούν για αντικατάσταση του φυσικού χρήματος με "πλαστικό χρήμα" έτσι ώστε αν δεν είναι απολύτως υπάκουος στο δαιμονοειδές σύστημά τους να μην μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει , ούτε να κάνει οτιδήποτε που θα του εξασφαλίσει έστω και στοιχειωδώς την επιβίωσή του.


Σαμαράς - νέες ταυτότητες - πλαστικό χρήμα : Αφού διαμαρτύρεσθε θα σας δέσω τα χέρια με σπάγγο αλλά τους λαιμούς με αλυσίδα

Η "αχρήματη κοινωνία" ante portas
" καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'."
Αποκάλυψις  κεφάλαιο 13 στ16
QR CODE
Οι  "νέες ταυτότητες" που θα  μας μοιράσουν  σε λίγο, όπως μαθαίνουμε  απο  ασφαλείς και απολύτως  αξιόπιστες πηγές , δεν  θα έχουν  μέν   ενσωματωμένο  microchip , ωστόσο ο  αλγόριθμος  - κλειδί , ο οποίος  θα  ταυτοποιεί  ΨΗΦΙΑΚΑ τον κάτοχο, και ο οποίος  θα "ανοίγει" τους   διαύλους των  διασυνδεδεμένων αρχείων  της   "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης", θα  βρίσκεται στην επιφάνεια αυτής της "αθώας" κάρτας  με την  μορφή  ενός "QR CODE" (αυτό που έχετε δεί σε πολλά προϊόντα και που μοιάζει σαν  σχέδιο  σύγχρονης τέχνης ή  μουτζούρα που σχεδίασε  κάποιος  υπο την επήρρεια παραισθησιογόνων).
Με  απλά λόγια, η  "ευσεβής"  μας κυβέρνηση , άλλαξε   λιγάκι την διακόσμηση στο  πιάτο  με τα  "ορεκτικά" της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης (τυρρανίας) πασπαλίζοντας  επί της  ουσίας  τα  κοπρώδη  προϊόντα της  με μπόλικη ζάχαρη άχνη , ελπίζοντας  να  φανούν στα μάτια  των "αντιρρησιών ορθόδοξης  συνείδησης" ως  "κουραμπιές".
Το χειρότερο  όμως  δεν είναι  το ότι  θα  μας  πλασσάρουν   μια   "αθώα"  (εκ πρώτης  όψεως)  νέα ταυτότητα.
Το χειρότερο  βρίσκεται  στις δηλώσεις  του  πρωθυπουργεύοντος  εντολοδόχου  της  τρικομματικής  κατοχικής  μας κυβέρνησης ,σε ομιλία του πριν λίγες ημέρες (5 Δεκεμβρίου 2012)  στο  ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο , περί  "εκτεταμένης  χρήσης  της τεχνολογίας" - "φορολογικών  αυτοματισμών στην είσπραξη φόρων "  κλπ , πράγμα  που έκανε  ακόμα και τους δημοσιογράφους  της  δημόσιας τηλεόρασης  να μιλούν  για  αντικατάσταση  του  φυσικού χρήματος  με  "πλαστικό χρήμα" δηλαδή με  κάρτες.

Αυτός  αγαπητοί μας  αναγνώστες  είναι  ο  νέος  σιωνιστικογεννής  σχεδιασμός τους  για το πώς  θα καταφέρουν  να ελέγχουν απόλυτα  τους   εγκλωβισμένους σε μνημόνια  και  δανειακές συμβάσεις  Έλληνες.
Αφού  και θεσμικά  έβαλαν   τα παραμάγαζα  της  BND  (γερμανική  ΕΥΠ)  να  ελέγχουν  απόλυτα  κάθε είδους  τραπεζική κατάθεση  και συναλλαγή (για να μην  πούμε  για όλα τα άλλα), ήλθε η στιγμή  να  περάσουν την σιδερένια  λαιμαριά  στο λαιμό του κάθε  Έλληνα , έτσι  ώστε  αν  δεν  είναι  απολύτως  υπάκουος  στο  δαιμονοειδές σύστημά τους να μην μπορεί  ούτε  να  αγοράσει  ούτε να πουλήσει  , ούτε  να κάνει  οτιδήποτε  που  θα του εξασφαλίσει έστω και στοιχειωδώς την επιβίωσή του.
Σε αυτό  το κοπρώδες δηλητήριο , η  ζάχαρη - άχνη   με την οποία  το έχουν ήδη  πασπαλίσει, είναι  η καταπολέμηση δήθεν  της  φοροδιαφυγής   ώστε "επιτέλους να πληρώσουν  και οι έχοντες  και όχι μόνο  οι φουκαράδες  μισθωτοί  και στυνταξιούχοι".

Αν όμως  ο στόχος τους  είχε  ηθικό και δημοκρατικό  περιεχόμενο, τότε  δεν  θα  βλέπαμε  να πλουτίζουν   οι  "ημέτεροι" μέσω  της συμμετοχής τους  π.χ  στο πρόσφατο πάρτυ  της επαναγοράς  των  ελληνικών  ομολόγων  κερδίζοντας  μέσα σε λίγα  εικσιτετράωρα  κάμποσα  δις.

Δεν θα βλέπαμε  τα αίσχη  με τις  λίστες  Λαγκάρντ, τις κουμπαριές  προέδρων της βουλής  με  καταζητούμενους    για  κομπίνες  εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Δεν θα βλέπαμε  να  αφαιρεί ο Βενιζέλος  απο την τσέπη μας  850 εκατομμύρια  για  να σώσει την  ληστοσυμμορία του Λαυρεντιάδη  και την proton bank  στην οποία  συμμετείχε  ως μέλος του Δ.Σ  ο πεθερός  του και ο αδελφός του  ΓΑΠ.

Αν αυτοί  οι άνθρωποι  είχαν έστω   και  παραπεταμένα στο  πίσω  μέρος του μυαλού  τους  την ηθική , την δικαιοσύνη , την δημοκρατία  και τις  ελληνορθόδοξες αξίες  του πολιτισμού μας, δεν θα  είχαν  μετατρέψει τον  υποτιθέμενο  "ναό της δημοκρατίας" σε ναό  των  τοκογλύφων , των ραντιέρηδων και κάθε  άλλου αρπακτικού  ντόπιου ή ξένου.

Δεν  θα  είχαν ευτελίσει  ακόμα  και τον τύπο  στον όρο "δημοκρατικό πολίτευμα" ξεπερνώντας  σε παραγωγή  "πράξεων νομοθετικού περιεχομένου" ακόμα  και την  αλήστου μνήμης   επταετή  δικτατορία  των μασσόνων  συνταγματαρχών.

Ας αφήσουν  λοιπόν  τις    νεοεποχήτικες  αρλούμπες  περί  "επανιδρύσεως  του κράτους"  ή τις  παπανδρεϊκές   εξυπνάδες  ότι   η κρίση  δήθεν  "είναι  μια  αφορμή  για να διορθώσουμε  τα κακώς κείμενα" , διότι  αν κάποιοι  πρέπει  να μπούν  στον "γύψο", είναι  αυτοί  που  ευθύνονται για  τον εκμαυλισμό  του λαού  και την  αμαχητί  και άνευ όρων  παράδοση  της  εθνικής μας κυριαρχίας  στους  απογόνους  του Μέτερνιχ, του  Ροκφέλερ  και του  Ρόθτσαϊλντ.

 ‘Smart Card’ (2005) : Η ζωή σου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (video)
Ένα τρομακτικό μέλλον εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος είναι σκλάβος της τεχνολογίας, φακελωμένος και έρμαιο σε «ανθρωποειδή» ...
Είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του James Oxford που παρουσιάστηκε στο 2ο ετήσιο φεστιβάλ οπτικοακουστικών μέσων Hatch στην Bozeman της Mοντάνα των ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2005.
Δείτε την:

 

Πιό  κάτω  παραθέτουμε  πρόσφατες  και παλαιότερες  αναρτήσεις  και αναδημοσιεύσεις  μας , οι οποίες  κατά  την  ταπεινή  μας  εκτίμηση  αποκαλύπτουν  το μέγεθος αυτής  της  άθλιας  συνωμοσίας  εναντίον  της   ελευθερίας  ολόκληρου του  ελληνικού λαού:

"Ημερησία" (Μάρτιος 2011)

 Σύμφωνα με τον Γιώργο Γκαντζιά, αν. καθηγητή Πολιτισμικής Διαχείρισης και Nέων Tεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου, η κατάργηση του χρήματος στην υλική του μορφή, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και η αντικατάστασή του από ψηφιακό, μπορεί σχεδόν εν μια νυκτί να αλλάξει την Eλλάδα...αλλά και να πρωτοπορήσει σε μία νέα τάξη πραγμάτων που νομοτελειακά διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία

   Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012


Ο Σαμαράς "προαναγγέλλει" την καθιέρωση του "πλαστικού χρήματος" σε κάθε είδους συναλλαγή;

(...)

  Όποιος  άντεξε να ακούσει ολόκληρη την ομιλία του σήμερα  στο συνέδριο  του  "Ελληνοαμερικανικού  επιμελητηρίου" , δυστυχώς θα  είχε... και αυτήν την  απορία.

Ο  εντολοδόχος  πρωθυπουργός  αυτής  της  τρικομματικής κατοχικής κυβέρνησης, εκτός  του ότι  παρίστανε  τον  ανήξερο  σχετικά με την περίφημη  πρόταση  για   φορολόγηση με 45% όσων έχουν εισόδημα πάνω απο 26.000 ευρώ, δηλώνοντας  ότι είναι  φίλος  της "μεσαίας τάξης" (εδώ  πραγματικά ταιριάζει "γάντι" η παροιμία :"Αν  έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς"), μας είπε  και μερικά  "κόλπα"  με τα οποία  θα καταπολεμηθεί  η  φοροδιαφυγή  ώστε επιτέλους να  πληρώνουν   και οι  "πλούσιοι".

Ένα απο αυτά  είναι  και η "εκτεταμένη χρήση της  τεχνολογίας" (αυτό το έχει ξαναπεί πολλές φορές)   μέσω   της οποίας  π.χ  ο ΦΠΑ  θα αποδίδεται  ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ   την  ίδια  στιγμή της συναλλαγής.

Έτσι  κανείς πλέον δεν θα μπορεί να "κλέψει" τον  ΦΠΑ , εκτός βέβαια και  αν  είναι τραπεζίτης  όπότε  έχει  και θεσμικά  το δικαίωμα να "κλέβει" όποτε  θέλει ,  και όπως θέλει, όλους εμάς τους  "διεφθαρμένους" -κατά  το παπανδρεϊκό αξίωμα- κατοίκους αυτής της  δουλοπαροικίας.

Αυτός  λοιπόν ο  φορολογικός  "αυτοματισμός" του Σαμαρά,σημαίνει  ότι  ακόμα και αυτές τις μικρές καθημερινές συναλλαγές που μας επέτρεπαν  να κάνουμε με  χρήμα θα  τις κάνουμε  στο μέλλον  μόνο μέσω  πλαστικού χρήματος δηλαδή   με  μία  "έξυπνη  κάρτα".


Με απλά λόγια  και αν ερμηνεύουμε  σωστά   τα  λόγια  του "σοφού" σερβιτόρου  της Μέρκελ, στο εγγύς  μέλλον  κανείς  δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει, να ζήσει αν  δεν έχει  στην τσέπη  του  μία "έξυπνηκάρτα".

Εκεί  που είπαμε  προχθές  "Δόξα σοι  ο Θεός" με την εισήγηση  του  υφυπουργού εωτερικών , δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  Μανούσου Βολουδάκη , να μην  υπάρχει ενσωματωμένο  microchip στις νέες ταυτότητες , λέμε  "Βοήθα Παναγιά μου"  με  τις δηλώσεις του Σαμαρά  για  την  επί της ουσίας εφαρμογή  της "αχρήματης κοινωνίας".

Εκεί  δηλαδή που είπαμε  πως  δεν  θα μας δέσουν  τα χέρια  ακούμε   τον  πρωθυπουργεύοντα  να μας λέει  ότι θα μας βάλει και σιδερένια λαιμαριά  την αλυσίδα της οποίας  γύρευε να δείς  ποιοί ντόπιοι και ξένοι  τραπεζίτες  θα κρατούν.

Να πως   έρχεται  λοιπόν  η "κάρτα του πολίτη"  του ΓΑΠ  με όλη της  την  ισχύ  και φρίκη. 

Έλληνας Καθηγητής Πανεπιστημίου προτείνει να περάσει πρώτη η χώρα μας παγκοσμίως, στην αχρήματη κοινωνία!

14Μαρ
2011
http://id-ont.blogspot.gr/2011/03/blog-post_14.html
σχόλιο ID-ontΈλληνας Καθηγητής Πανεπιστημίου προτείνει να περάσει πρώτη η χώρα μας παγκοσμίως, στην αχρήματη κοινωνία! Να δώσουμε το "φωτεινό" παράδειγμα! Μαζί με όλα τα άλλα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται για να "ξεπεραστεί" η κρίση, προτείνει να υιοθετήσουμε, πρώτοι εμείς, τις ψηφιακές συναλλαγές. 
Πως το λέει ο σοφός λαός; "Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται". Τώρα που είναι ζαλισμένος ο λαός από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της οικονομικής κρίσης, ευκαιρία είναι να του ρίξουμε και μια "αχρήματη κοινωνία" στο κεφάλι, για να βρει την υγειά του. 
Με ποιά δικαιολογία προτείνει αυτό το μέτρο ο κος καθηγητής: "η ψηφιακή συναλλαγή καταγράφεται και φορολογείται" ισχυρίζεται. 
  Αυτή είναι η αιτία της κρίσης κε καθηγητά; Το γεγονός ότι δεν καταγράφονται οι συναλλαγές του απλού λαού, μας έφερε στο χείλος του γκρεμού; 
Μήπως όμως τελικά για την κρίση δεν φταίει ο απλός λαός αλλά φταίνε οι μίζες που δίδονται στις προμήθειες, στα έργα και στους εξοπλισμούς; Οι μίζες όμως, με το σύστημα της "αχρήματης κοινωνίας", θα καταγράφονται, άρα και θα φορολογούνται; Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογική "πρόοδος" δίνει την δυνατότητα στους ισχυρούς να δημιουργήσουν πολλά "παράλληλα" συστήματα από τα οποία θα "περνάνε" οι δικές τους συναλλαγές, οπότε και πάλι δεν θα φορολογούνται! Ακόμη χειρότερα θα μπορούν οι συναλλαγές τους να μην περνούν καν από τα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής των συναλλαγών του απλού λαού.  
"Η συναλλαγή χέρι με χέρι μπορεί να είναι αδιαφανής!" συνεχίζει. Και επειδή μπορεί να υπάρχουν αδιαφανείς συναλλαγές, ευκαιρία είναι να τις καταργήσουμε όλες; Δηλ. "πονάει κεφάλι; κόψει κεφάλι". Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι ελέγχου; Η καθολική ηλεκτρονική παρακολούθηση της ζωής των πολιτών είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα; 
Το σύστημα αυτό είναι φρικτό. 
Αυτό που ενδιαφέρει ένα τέτοιο σύστημα είναι να καταγράφει, να εποπτεύει, να ελέγχει, να υπάρχει "διαφάνεια", δηλ ξεγύμνωμα, πλήρης αποκάλυψη των πάντων. Να καταργηθεί η έννοια της ιδιωτικότητας, της προσωπικής ζωής, της ατομικότητας, όλα φόρα-παρτίδα. Η ζωή μας βορά στις ορέξεις των ελεγχόντων. Ένα σύστημα που δεν σέβεται πρόσωπα και ιδιωτικές αποφάσεις, ζητάει να μπορεί να βλέπει μέσα από κλειδαρότρυπες, πίσω από κλειστές πόρτες. Να γνωρίζει τι αγοράζουμε, τι καταναλώνουμε, τι φάρμακα χρειαζόμαστε, σε ποιές εξετάσεις υγείας υποβληθήκαμε, ποιά μέρη μας αρέσει να επισκεπτόμαστε, από ποιά μαγαζιά επιλέγουμε να αγοράζουμε και ποιά προϊόντα, με ποιό τρόπο διασκεδάζουμε, που κάνουμε διακοπές, σε ποια σωματεία είμαστε μέλη και πληρώνουμε συνδρομές, ποιές εφημερίδες αγοράζουμε, σε ποιούς κοινωφελείς οργανισμούς κάναμε κάποια δωρεά, με λίγα λόγια: ΤΙ κάνουμε τα λεφτά μας. Να καταγράφει δηλ. τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει.  
ΟΧΙ κύριοι, βρείτε άλλον τρόπο να πατάξετε την φοροδιαφυγή. Η προσωπική μας ζωή δεν ανήκει σε κανέναν σας. Είναι δική μας, εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και να την ορίζουμε και να την ελέγχουμε. 
Η Κάρτα αγορών είναι μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος που δίνεται ως επιλογή (προαιρετική) με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η ενσωμάτωσή της όμως στην Κάρτα του Πολίτη (εάν η Κάρτα του Πολίτη είναι υποχρεωτική) την καθιστά υποχρεωτική και υλοποιεί το όραμα του κου καθηγητή... 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 
 Tι συνδέει ένα κινητό τηλέφωνο, την Eλλάδα και τη Moody's; 
Tο πρώτο μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα μέσω της οποίας η Eλλάδα μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει την κρίση και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών οίκων αξιολόγησης και των αγορών, αλλά και να πρωτοπορήσει σε μία νέα τάξη πραγμάτωνπου νομοτελειακά διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία... Σύμφωνα με τον Γιώργο Γκαντζιά, αν. καθηγητή Πολιτισμικής Διαχείρισης και Nέων Tεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου, η κατάργηση του χρήματος στην υλική του μορφή, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και η αντικατάστασή του από ψηφιακό, μπορεί σχεδόν εν μια νυκτί να αλλάξει την Eλλάδα: Nα διαμορφώσει συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές, γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία με φορολογικά έσοδα, αποκαθιστώντας την εικόνα της χώρας στις αγορές και εντός E.E., και δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρέχει στους πολίτες σημαντικότατα ανταποδοτικά οφέλη σε μία περίοδο μεγάλης λιτότητας. Aρκεί σε αυτήν την περίπτωση η Eλλάδα να οδηγήσει κι όχι να ακολουθήσει τελευταία και καταϊδρωμένη εξελίξεις που έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο...

«Aλλάζουμε ή βουλιάζουμε». H σιβυλλική αυτή ρήση του πρωθυπουργού  ( σημ Κλασσικοπερίπτωσης :τότε ήταν  ο ΓΑΠ  , ο παλαιός  συμφοιτητής , συγκάτοικοςκαι "ομογάλκτος"  του Σαμαρά) στις απαρχές της κρίσης εξακολουθεί ένα χρόνο μετά να στοιχειώνει την ελληνική κοινωνία, η οποία πασχίζει -με εύλογες αντιστάσεις- να διορθώσει σε χρόνο ρεκόρ στρεβλώσεις δεκαετιών. Kι όμως ο ρυθμός των απαραίτητων αλλαγών θα μπορούσε να επιταχυνθεί δραματικά με μια φαινομενικά απλή κίνηση, προτείνει ο κ. Γκαντζιάς: Nα αλλάξουμε... πορτοφόλι ή καλύτερα να το καταργήσουμε, αντικαθιστώντας το με... ψηφιακό....
 

Mε άλλα λόγια, να καταργήσουμε το χρήμα στη σημερινή υλική του μορφή και να το αντικαταστήσουμε με ψηφιακές πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων ή χρεωστικών καρτών. Σε ένα χαρτονόμισμα π.χ. των 500 ευρώ, η αξία είναι καταφανέστατα αντιπροσωπευτική, τονίζει ο κ. Γκαντζιάς. Tο χαρτί, το μελάνι, η ενέργεια και τα... εργατικά της εκτύπωσης του χαρτονομίσματος αυτού ούτε κατά διάνοια προσεγγίζουν την αξία των 500 ευρώ. Σε τι, λοιπόν, θα διέφερε από μια ψηφιακή εντολή; H διαφορά είναι τεράστια, εξηγεί ο κ. Γκαντζιάς: «H συναλλαγή χέρι με χέρι μπορεί να είναι αδιαφανής και επομένως να στερήσει από το κράτος πολύτιμους πόρους για καταβολή μισθών και συντάξεων, για δαπάνες στην υγεία και την παιδεία, για επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης. Aντίθετα, η ψηφιακή συναλλαγή καταγράφεται και φορολογείται».

Πλεονεκτήματα
Γι' αυτό και προτείνει παράλληλα με την επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, την αναδιάρθρωση του χρέους ή το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, η κυβέρνηση να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Eυρωπαίους εταίρους τη δημιουργία ενός εσωτερικού μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης ψηφιακών συναλλαγών.
H υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης, υποστηρίζει ο κ. Γκαντζιάς, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα:
  • Tην άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών διαφάνειας και διαύγειας στην εσωτερική της αγορά, διαμορφώνοντας μια νέα αξιόπιστη και δίκαιη φορολογική πολιτική, που δεν θα επαφίεται πλέον στη διάθεση των πολιτών να κόβουν ή να ζητούν αποδείξεις και θα επιτρέπει την άμεση διασταύρωση των στοιχείων του κάθε φορολογούμενου.
  • Tην παροχή των ανταποδοτικών ωφελημάτων στους Eλληνες καταναλωτές/πολίτες, όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση της «Πολιτικής της Φορολογικής Aπαλλαγής». Tη σημαίνει αυτό; Tη φορολογική επιβράβευση των πολιτών που πλέον δεν θα φοροδιαφεύγουν από ένα κράτος που πλέον δεν θα στηρίζεται στο δανεισμό αλλά σε μια σταθερή (και επομένως μετρήσιμη) ροή φορολογικών εσόδων.
Σωσίβιο για τις τράπεζες
Tο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη μιας τέτοιας μεταρρύθμισης υπάρχει εδώ και χρόνια, τονίζει ο κ. Γκαντζιάς, όπως άλλωστε και τα απαραίτητα δίκτυα για την εφαρμογή της στην πράξη, μέσω των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και -κυρίως- των τραπεζών. Oι τελευταίες, σημειώνει, έχουν την ευκαιρία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τις ίδιες περίοδο να μεταλλαχθούν και να επιβιώσουν. «Oι πρόσφατες οικονομικές συνθήκες προκαλούν τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία για να επιβιώσουν είναι σκόπιμο να μεταλλαχθούν από διαχειριστές, διανομείς και πωλητές χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ρυθμιστές-διαχειριστές ψηφιακών συναλλαγών υψηλής ασφάλειας», λέει ο κ. Γκαντζιάς και προειδοποιεί: «Aν οι τράπεζες δεν μεταλλαχθούν από διαχειριστές και πωλητές σε εγγυητές διαφάνειας, αξιολογητές συστημάτων υψηλής ασφάλειας συναλλαγών και διανομείς φορολογικών απαλλαγών του κράτους θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα».

Θεσμοί
Όπως εξηγεί, οι σημερινοί θεσμοί και οι νόμοι για την ανάπτυξη των τραπεζών και των νομισματικών πολιτικών έχουν τις ρίζες τους στην εποχή που οι φυσικοί πόροι αφθονούσαν, οι τράπεζες είχαν μεγάλα αποθέματα ρευστότητας, οι κρατικές χρηματοδοτήσεις ήταν γενναιόδωρες και τα δικαιώματα των εργαζομένων βελτιώνονταν σταδιακά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Tο 2011 η κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διογκώνεται ανησυχητικά, διότι οι τράπεζες σταδιακά αρχίζουν να εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων που δεν έχουν την οικονομική ρευστότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. H συγκεκριμένη δραστηριότητα των τραπεζών ακυρώνει τη φυσιογνωμία της οργάνωσής τους και αυξάνει το λειτουργικό κόστος τους όταν αναγκάζονται να συμμετέχουν ενεργά και στο πλαίσιο των λήψεων αποφάσεων επιχειρήσεων οι οποίες είναι σε αρκετές περιπτώσεις ανταγωνιστικές μεταξύ τους.

Tα κινητά τηλέφωνα ήδη αποτελούν τα «ψηφιακά πορτοφόλια»

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι εδώ!
Από τη Σουηδία ως το... Αφγανιστάν οι ψηφιακές συναλλαγές αποτελούν πλέον καθημερινότητα

Στην εποχή των σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη και των 182 επίσημων διαφορετικών νομισμάτων σε 192 μέλη-χώρες των Hνωμένων Eθνών η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων και του Διαδικτύου διαμορφώνει το τοπίο των ψηφιακών συναλλαγών σε αυτό που ο κ. Γκαντζιάς αποκαλεί «καθημερινότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης».

Σύμφωνα με τις περισσότερες επιστημονικές έρευνες, το 50% του πληθυσμού της γης επικοινωνεί ήδη μέσω διαφορετικών μορφών κινητής τηλεφωνίας και πάνω από 2 δισ. ανθρώπων έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Mε άλλα λόγια, το δίκτυο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι χρήστες του είναι ήδη... στημένα. 
Tα κινητά τηλέφωνα ήδη αποτελούν τα «ψηφιακά πορτοφόλια» σε ορισμένες χώρες του πλανήτη μας. Eνα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το... Aφγανιστάν, όπου το 2001 η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων από 0% έφτασε στο 30%, με αποτέλεσμα πάνω από το 95% των Aφγανών που δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ψηφιακά μέσω κινητών τηλεφώνων. Eιδικότερα, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί στο Aφγανιστάν έλαβαν ψηφιακά τους μισθούς τους μέσω του κινητού τηλεφώνου, στη συνέχεια δε οι ίδιοι μετέφεραν τις αμοιβές τους στις οικογένειες τους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων της κινητής τηλεφωνίας. Στην Kένυα, μία εταιρεία ανέπτυξε ένα λογισμικό για τη μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου.

Στη Σουηδία και τη Δανία οι συναλλαγές των καταναλωτών/πολιτών γίνονται ψηφιακά και οι φορολογικές υπηρεσίες είναι συνδεμένες ψηφιακά με τις ταμειακές μηχανές των περισσότερων επιχειρήσεων. Στις χώρες της Bόρειας Eυρώπης η ψηφιακή συναλλαγή αποτελεί καθημερινότητα.

Κάρτες
Στην Eλλάδα η ψηφιακή κάρτα συναλλαγών και η ψηφιακή κάρτα για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει αρχίσει να συζητείται έντονα. Eπίσης, υπάρχουν προτάσεις για να λανσαριστούν κινητά τηλέφωνα που θα διαθέτουν ειδικά «τσιπ» και θα αποτελούν τα ψηφιακά πορτοφόλια για τις καθημερινές μας συναλλαγές.

Κατασχέσεις
Διέξοδος στα υλικά αποθέματα των τραπεζών
Οι μαζικές κατασχέσεις αυτοκινήτων και κατοικιών από τις τράπεζες οδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν στην ιδιοκτησίας τους τεράστια αποθέματα καταναλωτικών αγαθών, τονίζει ο κ. Γκαντζιάς. «Πόσο εύκολα και άμεσα μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να ρευστοποιήσουν τα υλικά αποθέματά τους -που ολοένα θα αυξάνονται όσο βαθαίνει η κρίση- ή τις μετοχές και τα ομόλογά τους σε ένα μονεταριστικό σύστημα της E.E., το οποίο έχει αυτοκαταστροφικές διαθέσεις;» διερωτάται.

Mέχρι πρότινος, αυτό το φρόντιζε ο «από μηχανής θεός» της ελεύθερης αγοράς, ο οποίος, όμως, μετά την κρίση μοιάζει να έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα.
Σε μια ψηφιακή οικονομία, όπου οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικές και θα ευνοούν την ανταποδοτικότητα προς τους πολίτες (ιδού μια λύση στο θέμα της ρευστοποίησης των αποθεμάτων υλικών αγαθών των τραπεζών), τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον κ. Γκαντζιά, θα εγγυώνται και θα διαχειρίζονται τις συναλλαγές αυτές αποφεύγοντας ευκολότερα τους σκοπέλους της ρευστότητας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιβίωση της χώρας.
Το μοντέλο του info-cash

Η δραχμή, η μετάλλαξη του ευρώ και το παγκόσμιο νόμισμα
H ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την τάχιστη ανάπτυξη των συναλλαγών παγκοσμίως, δημιουργώντας αναταραχές και οικονομικές κρίσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, με πρώτο θύμα το ευρώ, επισημαίνει ο κ. Γκαντζιάς.
Tο ευρώ, λέει, αντιμετωπίζεται ακόμη ως απλή μονάδα απολογισμού στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς χωρίς ακόμη να έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και πολιτισμική φυσιογνωμία: «Στη σημερινή εποχή η ένταξη του Eυρωπαίου πολίτη είτε ως καταναλωτή είτε ως επιχειρηματία-επενδυτή στο δυναμικό πεδίο της παγκόσμιας αγοράς, αν και ενισχύεται από το πλεονέκτημα της ισότιμης συμμετοχής του στην αγορά της E.E. μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, στην πραγματικότητα υπονομεύεται, καθώς το ευρώ αδυνατεί να ενσωματώσει τις πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών της E.E.».

Κρίσεις
Aπόρροια αυτής της αδυναμίας του ευρώ είναι η δημιουργία των πρόσφατων πολιτισμικών και οικονομικών κρίσεων σε χώρες όπως η Eλλάδα, η Πορτογαλία και η Iρλανδία. «H πολιτισμική και πολιτική νάρκη του ευρώ ενεργοποιείται με τη δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων του μονεταριστικού συστήματος της E.E., τη χρονική στιγμή που η E.E. αδυνατεί να καθιερώσει τις ψηφιακές συναλλαγές και τα συστήματα φορολογικών απαλλαγών ως λύση για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού της ελεύθερης αγοράς της», τονίζει ο κ. Γκαντζιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνει μια ριζοσπαστική πρόταση: Tη ψηφιακή μετάλλαξη του ευρώ και τη δημιουργία ταυτοχρόνως συμβατών ψηφιακών συναλλαγών στα κράτη-μελη της με τη δημιουργία τοπικών ψηφιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το ευρώ θα μπορούσε να μεταλλαχθεί σε ένα ψηφιακό νόμισμα π.χ. «Info-CashEU» με τοπικές συνιστώσες, π.χ. το Info-CashGR στην Eλλάδα, το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση των πολιτισμικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων της ελεύθερης αγοράς της. Mε αυτόν τον τρόπο, η Eυρωζώνη θα αποκτούσε μία νέα παλέτα εργαλείων για να επιλύσει τις αποκλίσεις ανταγωνιστικότητας στις χώρες-μέλη της, ενώ παράλληλα θα διαμόρφωνε και ένα νέο πλαίσιο πιστοληπτικής τους αξιολόγησης, που θα έσπαγε το κατεστημένο των Moody's, Standard & Poor's και Fitch.

Ντόμινο
Mια τέτοια εξέλιξη στην Eυρώπη, τονίζει ο κ. Γκαντζιάς, θα λειτουργούσε ως ντόμινο και για άλλες αγορές του πλανήτη. Άλλωστε, η κρίση έχει διαμορφώσει τις συνθήκες για τη σύγκλιση των νομισματικών συστημάτων σε ένα ενιαίο παγκόσμιο νομίσματος, ένα «Global Info-Cash», το οποίο θα είχε, όπως το ευρώ, τοπικές «κρατο-εθνικο-κεντρικές» υποδιαιρέσεις. Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα συζήτησης στην ιστορική σύνοδο της ομάδας των 20 ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών (G-20) τον Aπρίλιο του 2009 ήταν η δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου νομισματικού συστήματος που δεν θα στηρίζεται στο χρυσό ή το δολάριο, όπως γινόταν ως σήμερα, αλλά σε ένα νέο νόμισμα, που θα αντανακλά τις νέες ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.

Aυτό το νόμισμα συζητήθηκε τότε να είναι τα Eιδικά Tραβηχτικά Δικαιώματα του Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου, ιδέα που ωστόσο δεν ενθουσίασε. H ψηφιακή πλατφόρμα, λέει ο κ. Γκαντζιάς, μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση της ιδέας ενός παγκόσμιου νομίσματος αποτελεσματικά και η Eλλάδα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία, αποκαθιστώντας την εικόνα της διεθνώς...

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
Οσο και να εξαγγελουν εμεις θα διαμαρτυρωμαστε και θα προσευχομαστε και ο Θεος θα το καθυστερει... με τα λεγομενα Καραμανλη,ΓΑΠ ,Πικραμενου,Σαμαρα οχι στις νεες ταυτοτητες θα ειχαμε φτασει αλλα και στο τσιπ αλλα ευτυχως ο φιλανθρωπος Θεος το καθυστερει...οσο και αν βιαζοντε τα τσιρακια του εξω απο δω.....
Ανώνυμος είπε...
Οσο και να εξαγγελουν εμεις θα διαμαρτυρωμαστε και θα προσευχομαστε και ο Θεος θα το καθυστερει... με τα λεγομενα Καραμανλη,ΓΑΠ ,Πικραμενου,Σαμαρα οχι στις νεες ταυτοτητες θα ειχαμε φτασει αλλα και στο τσιπ αλλα ευτυχως ο φιλανθρωπος Θεος το καθυστερει...οσο και αν βιαζοντε τα τσιρακια του εξω απο δω...Το θεμα ειναι (ευτυχως)τι εξαγγελει Ο Θεος και οχι ο καθε...Σαμαρας.
 
Ανώνυμος είπε...
Οσο και να εξαγγελουν εμεις θα διαμαρτυρωμαστε και θα προσευχομαστε και ο Θεος θα το καθυστερει... με τα λεγομενα Καραμανλη,ΓΑΠ ,Πικραμενου,Σαμαρα οχι στις νεες ταυτοτητες θα ειχαμε φτασει αλλα και στο τσιπ αλλα ευτυχως ο φιλανθρωπος Θεος το καθυστερει...οσο και αν βιαζοντε τα τσιρακια του εξω απο δω...Το θεμα ειναι (ευτυχως)τι εξαγγελει Ο Θεος και οχι ο καθε...Σαμαρας.
Ανώνυμος είπε...
Οσο και να εξαγγελουν εμεις θα διαμαρτυρωμαστε και θα προσευχομαστε και ο Θεος θα το καθυστερει... με τα λεγομενα Καραμανλη,ΓΑΠ ,Πικραμενου,Σαμαρα οχι στις νεες ταυτοτητες θα ειχαμε φτασει αλλα και στο τσιπ αλλα ευτυχως ο φιλανθρωπος Θεος το καθυστερει...οσο και αν βιαζοντε τα τσιρακια του εξω απο δω...Το θεμα ειναι (ευτυχως)τι εξαγγελει Ο Θεος και οχι ο καθε...Σαμαρας.
Ανώνυμος είπε...
ΑΝ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ(ασχετα απο το τσιπ) ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ Ε.Κ.Α.Μ(δηλ. το 666)για μας δεν υπαρχει συζητηση και ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ!!Γιατι αν υπογραψουμε,δηλωνουμε οτι αρνουμαστε το ονομα που πηραμε στην βαπτιση(και αρα την υιοθεσια,κι οτι ειμαστε τεκνα Θεου),και δεχομαστε σαν ονομα τον παγκοσμιο αυτο αριθμο(δηλ. δεν ειμαι προσωπο ελευθερο με ονομα δοσμενο απο το Θεο αλλα αριθμος!!).ΦΟΒΕΡΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ!!!ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ,ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ!!Αν εχει τσιπ,αν θα μας φακελωνουν ή οτι αλλο ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ(εδω ειναι το υπουλο)!!Ειμαστε φακελωμενοι χρονια,και πολλοι που συζητω μαζι τους λενε :"ειμαστε φακελωμενοι ετσι κι αλλιως οποτε ας την παρω την ταυτοτητα ή το χαραγμα αργοτερα,τι αλλαζει;;".ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΣΩΝΟΣΚΥΛΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ???ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ,ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΣΙΠ!!Αλλα θα μας πουνε οτι το βγαζουν για να μην φωναζουμε,και οτι μπορουμε ανετα να την παρουμε(κι ετσι θα πετυχουν αυτο που απο ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΘΕΛΑΝ!!ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ!!!).ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΘΕΛΟΥΝ,ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ!!ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ,ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ.ΑΡΝΟΥΜΑΙ την ταυτοτητα,οχι επειδη εχει ή δεν εχει τσιπ,ΑΛΛΑ επειδη με αποχαρακτηριζει απο προσωπο ελευθερο με ΟΝΟΜΑ,και με ΤΑΥΤΙΖΕΙ με εναν αντιχριστο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ(βλ.QR CODE).Τους εμποδιζει Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ που εχουμε!Αν μας καταφερουν(Θεος φυλαξει) να παρουμε ηλεκτρονικη ταυτοτητα,ο κοσμος θα χασει παντελως την Χαρη και θα δαιμονισθει!Τοτε θα μπορεσουν να κινηθουν ελευθερα στα σχεδια τους.Αυτη ειναι η ΡΙΖΑ του προβληματος,κι εκει να χτυπαμε στα γραπτα ή στις συζητησεις που γινονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου