ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

στην Παλαιά Διαθήκη, πάνω από 300 φορές, αναφέρονται τα πάντα για τον Σωτήρα μας ΠΟΥ έρχεται, πότε, τι και που πρόκειται να συμβεί. είναι μια αληθινή ευλογία, ΓιΑ να δείξει ότι η αληθινή μας θρησκεία είναι πραγματικά του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, Τα προείπε, όλα σε χαρτί, στην Παλαιά Διαθήκη. Τί πιθανότητα υπάρχει, να συμπέσουν τόσες προφητείες τυχαία σε ένα πρόσωπο; Peter Stoner Ένας Αμερικανός, ο Peter Stoner (Πήτερ Στόνερ) έχει γράψει για το θέμα των προφητειών που ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ στο πρόσωπο του ΧΡΙΣΤΟΥ, ένα βιβλίο που τιτλοφορείται: Ομιλεί η επιστήμη (Πηγή: Stoner, P.-Newman, R.C. Science Speaks, Chicago 1976, σελ.. 106-112.). Σήμερα έχει προσελκύσει την προσοχή του επιστημονικού κόσμου η μαθηματική θεωρία των πιθανοτήτων. · Τί πιθανότητα έχουμε να κληρωθεί ο αριθμός του λαχείου μας; Κάποια. Ελάχιστη. · Τί πιθανότητα έχουμε, αν ρίχνουμε τυχαία ένα κουτάκι με στοιχεία του αλφαβήτου επάνω σε ένα τραπέζι, να ιδούμε σχηματισμένο το «Πάτερ ημών»;... · Τί πιθανότητα υπάρχει, να συμπέσουν τόσες προφητείες τυχαία σε ένα πρόσωπο; · Τί πιθανότητα... Αν θελήσουμε, μας λέγει λοιπόν ο Στόνερ, να εφαρμόσομε τις σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας των πιθανοτήτων σε οχτώ μόνον προφητείες έχουμε το εξής αποτέλεσμα: η πιθανότητα να επιζήσει ένας άνθρωπος και να πραγματοποιήσει στον εαυτό του τις οχτώ αυτές προφητείες είναι μία στις δέκα υψωμένες στην 17 δύναμη (1/10^17). Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα αυτή είναι 1/100.000.000.000.000.000 δηλ. μία στα εκατό τετράκις εκατομμύρια! Τι σημαίνει αυτό; · Αν πάρομε 10^17 (δηλ. εκατό τετράκις εκατομμύρια) μεταλλικά εικοσάδραχμα και τα απλώσουμε στο έδαφος του Τέξας (έχει έκταση, όση και η Βαλκανική!) θα χρειασθεί να σκεπάσουμε το έδαφός του σε πάχος 0,60 μ. · Μετά παίρνουμε ένα κάποιο από αυτά τα νομίσματα και το σημαδεύομε. Και μετά το ανακατεύουμε μέσα σ’ εκείνο το χάος των νομισμάτων. · Μετά παίρνουμε έναν άνθρωπο, του δένουμε τα μάτια, και του δίνουμε την άδεια να ψάξει σε όποια κατεύθυνση θέλει, για να βρει το σημαδεμένο νόμισμα! Και όχι μόνο να το βρει μα και να μας βεβαιώσει ότι είναι εκείνο που του ζητάμε και όχι κάποιο άλλο! Τί πιθανότητα υπάρχει, να μπορέσει να βρει το σημαδεμένο νόμισμα; Μηδενική! Αν λοιπόν οι συγγραφείς των βιβλίων της αγίας Γραφής έγραψαν τις οκτώ μόνον προφητείες κατά υπαγόρευση της φαντασίας τους - επειδή δηλ. έτσι τους κατέβηκε - η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν σε ένα πρόσωπο είναι μία στα εκατό τετράκις εκατομμύρια, δηλαδή μηδενική. Για φανταστείτε τώρα να εφαρμόσουμε την θεωρία των πιθανοτήτων όχι μόνο σε οκτώ προφητείες, αλλά σε 300. Τί πιθανότητα έχομε να συμπέσουν σε ένα πρόσωπο; Ο Στόνερ γράφει: 1/10^157. Σε τί μεταφράζεται αυτός ο γρίφος, αν το 10^17 μας κάνει εκατό τετράκις εκατομμύρια; Επειδή οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την θεωρία των πιθανοτήτων - πολλοί, ακόμη και επιστήμονες, δεν ξέρουν τίποτε για αυτήν - διερωτώμεθα: Είναι τα πορίσματα του Στόνερ σωστά; Harold Hartzler, γραμματέας της «εταιρείας επιστημών» Απάντηση μας δίνει ο Harold Hartzler, (Χάρολντ Χάρτσλερ) γραμματέας της «εταιρείας επιστημών» της Αμερικής, στον πρόλογό του στο ως άνω βιβλίο του Στόνερ. Λέει: «Το βιβλίο του Στόνερ το μελετήσαμε με πολλή προσοχή α) μια Επιτροπή Επιστημόνων μελών της «Εταιρείας Επιστημόνων» της Αμερικής και β) η εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας. Και οι δύο επιτροπές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι το βιβλίο αυτό χρησιμοποιεί σωστά και με ακρίβεια το επιστημονικό του υλικό. Η επιχειρούμενη μαθηματική ανάλυση γίνεται με βάση τις αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων, που δεν διαμφισβητούνται. Και ο καθηγητής Στόνερ χρησιμοποίησε τις αρχές αυτές σωστά και πειστικά». Αν λοιπόν θελήσει κανείς να κατανοήσει το θέμα αυτό με το φως της θεωρίας των πιθανοτήτων, καταλαβαίνει, ότι: η εκπλήρωση οκτώ μόνον προφητειών στον Χριστό είναι μια υπέροχη απόδειξη, ότι: · οι προφητείες γράφτηκαν με τον φωτισμό του Θεού∙ και · εκπληρώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (τον Ιησού) με το πανσθενές θέλημα του Θεού, που δεν υπόκειται στον νόμο των πιθανοτήτων! Θα μπορούσε να ειπεί κανείς: Καλά! Και αν έτσι έτυχε και εκπληρώθηκαν όλες οι «τάχα προφητείες» στον Χριστόν;

Αγαπητοί Ορθόδοξοι αδελφοί και αδελφές, 

Γεια σας! Γνωρίζοντας oτι  είστε ευσεβείς Ορθοδόξοι  Χριστιανοι, [θεωρείται από εσάς.] 

Η σημερινή λειτουργία ήταν για  τον Hrodi  που σφάζει  τα αρσενικά παιδιά του, γιατί ήξερε από την Π.Δ 
 ΤΗΝ άφιξη ΤΟΥ Βασιλιά μας, έκαναν τους Μάγους, όπως όλοι γνώριζαν, από την Παλαιά Διαθήκη. 

Αυτό που οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν ξέρουν, είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη, πάνω από 300 φορές, 
αναφέρονται τα πάντα για τον Σωτήρα μας ΠΟΥ έρχεται, πότε, τι και που πρόκειται να συμβεί. 

 είναι μια αληθινή ευλογία, ΓιΑ  να δείξει ότι η αληθινή μας 
θρησκεία είναι πραγματικά του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, Τα  προείπε, όλα σε χαρτί, στην Παλαιά Διαθήκη. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

Ο Θεός να σας ευλογεί 
Πιο κατατοπιστικο και  συγκινητικό! Απολαύστε τα γεγονότα!  Η  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ προφητεύει .... είπε ακριβώς  
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ......ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ......... ΕΡΧΕΤΑΙ!

OVER "300" φορές στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιησού Χριστό!

 Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΙ βιβλικές προφητείες εκπληρώνονται από τον Ιησού!  • Ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ
 • Ο Μεσσίας θα γεννηθεί από παρθένο
 • Ο Μεσσίας θα είναι προφήτης σαν τον Μωϋσή
 • Ο Μεσσίας θα μπει στον πειρασμό από τον Σατανά
 • Ο Μεσσίας θα μπει θριαμβευτικά Ιερουσαλήμ
 • Ο Μεσσίας θα απορριφθεί από τον λαό του
 • Ο Μεσσίας θα προδοθεί από ένα από τους οπαδούς του-μαθητη του
 • Ο Μεσσίας θα προδώΘει για 30 αργύρια
 • Ο Μεσσίας θα δικαστη και θα καταδικάστη
 • Ο Μεσσίας θα είναι σιωπηλός Πριν από τους κατηγόρους του
 • Ο Μεσσίας θα Χτυπημένος Και εμτισμενος Μετά
 • Ο Μεσσίας θα εμπαίζονται και χλεύαζετε
 • Ο Μεσσίας να πεθάνει από Σταύρωση, με τρυπημένα χέρια και πόδια
 • Ο Μεσσίας θα υποφέρει με αμαρτωλους
 • Ενδύματα του Μεσσία θα διαιρείται σε  Μέρη
 • Τα οστά του Μεσσία δεν κατανέμονται
 • Ο Μεσσίας θα πεθάνει ως προσφορά για αμαρτία
 • Ο Μεσσίας θα δει το σπόρο του
 • Ο Μεσσίας θα ταφεί στον τάφο ενός πλούσιου ανθρώπου
 • Ο Μεσσίας θα αναστηθεί από τους νεκρούς
 • Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του Θεού

Από μαθηματική άποψη, οι πιθανότητες.!!!! κάποιος από την εκπλήρωση αυτής της προφητείας  Το  ποσό είναι συγκλονιστικό. !!!Μαθηματικοί να το θέσω έτσι:  
1 άτομο που πληροί 8 προφητείες: 1 στους 100,000,000,000,000,000 1 άτομο εκπλήρωση προφητείες 48: 1 πιθανότητα στις 10 ναι ου 157   ισχύς 1 άτομο εκπλήρωση προφητείες 300 +: Μόνο ο Ιησούς!
Είναι η υπέροχη λεπτομέρεια από αυτές τις προφητείες που σηματοδοτούν την Αγία Γραφή ως τον εμπνευσμένο Λόγο του Θεού. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να επιτευχθεί πρωγνωρίζει και όλα που γράφτηκαν για τον Χριστό. Αυτή η ιστορική ακρίβεια και αξιοπιστία θέτει την Αγία Γραφή, εκτός από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή μητρώο.  

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ εκπληρώθηκε από τον ΙησούΟ Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ

Μιχαίας 5:2 - "Αλλά εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά O, είναι μόνο ένα μικρό χωριό στον Ιούδα. Ωστόσο, ένας άρχοντας του Ισραήλ θα έρθει από εσάς, ένα των οποίων η προέλευση είναι από το μακρινό παρελθόν. "

Σχετικά με την προφητεία του Micah

 Ο Micah ήταν ΤΟΝ όγδοο αιώνα π.Χ.
ένας
 προφήτης. Έζησε την ίδια εποχή με τους προφήτες Αμώς, Ωσηέ και τον Ησαΐα.
Το βιβλίο του Micah λέει πώς η κρίση του Θεού θα πέσει στην Σαμάρεια και την Ιερουσαλήμ εξαιτίας της αμαρτίας, και στη συνέχεια, ο Θεός θα δώσει την αποκατάσταση.
Micah περιγράφει ένα θαυμάσιο μέλλον όπου η πόλη της Βηθλεέμ θα γεννήσει ένα ΟΔΗΓΟ [χάρακα] μεγαλύτερΟ από ό, τι ο David. Έχει επίσης προφητείες ενός χρόνου όταν η Ιερουσαλήμ θα γίνει το θρησκευτικό κέντρο του κόσμου.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 2:1-6 - "Ο Ιησούς γεννήθηκε στην πόλη της Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Ηρώδη. Περίπου εκείνη την εποχή κάποιοι σοφοί από τα ανατολικΑ εδάφη έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαμε αστέρι του, όπως προέκυψε, και έχουμε έρθει για να τον λατρεύουν. Ηρώδης Ενοχλήθηκα από την ερώτησή τους, όπως ήταν όλα της Ιερουσαλήμ. Κάλεσε μια συνάντηση από τους κορυφαίους ιερείς και τους δασκάλους του θρησκευτικού νόμου. «Σε περίπτωση που δεν λένε οι προφήτες ο Μεσσίας θα γεννηθεί; Τους ρώτησε. «Στη Βηθλεέμ», είπαν, «για αυτό είναι ό, τι έγραψε ο προφήτης:« Ο Βηθλεέμ του Ιούδα, δεν είσαι απλά ένας ταπεινός χωριό στον Ιούδα, για ένα χάρακα θα έρθει από εσάς ποιος θα είναι ο βοσκός για το λαό μου Ισραήλ. "
Λουκάς 2:4-5, 7, 15 - "Και επειδή ο Ιωσήφ ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ, έπρεπε να πάει στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αρχαίο σπίτι του Δαβίδ. Ταξίδεψε εκεί από το χωριό της Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Πήρε μαζί του η Μαρία, αρραβωνιαστικιά του, ο οποίος ήταν   προφανώς έγκυος από αυτή τη στιγμή. Γέννησε το πρώτο της παιδί, ένα γιο. Τον τυλιγμένο σφιχτά σε λωρίδες υφάσματος και Αυτόν που σε μια φάτνη, γιατί δεν υπήρχε χώρος γι 'αυτούς στο πανδοχείο του χωριού. Όταν οι άγγελοι επέστρεψαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Έλα, πάμε στη Βηθλεέμ! Ας δούμε αυτό το υπέροχο πράγμα που έχει συμβεί, που ο Κύριος μας έχει πει περίπου. "
John 7:42 - ". Για τις Γραφές δηλώνουν σαφώς ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από τη βασιλική οικογένεια του Δαυίδ, στη Βηθλεέμ, το χωριό όπου ο βασιλιάς Δαβίδ γεννήθηκε"

Ο Μεσσίας θα γεννηθεί από παρθένο

Ησαΐας 7:14 - "Εντάξει τότε, ο ίδιος ο Κύριος θα επιλέξει την πινακίδα. Κοιτάξτε! Η παρθένος θα συλλάβει ένα παιδί! Θα γεννήσει ένα γιο και θα καλέσει Του εmmanuel - «Ο Θεός είναι μαζί μας."
Ησαΐας 9:6-7 - "Για ένα παιδί γεννιέται σε μας, ένας γιος δόθηκε σε μας. Και η κυβέρνηση θα στηριχτεί στους ώμους του. Αυτές θα είναι βασιλική τίτλοι του: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Συνεχώς επεκτεινόμενη, ειρηνική κυβέρνησή του δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτός θα κυβερνήσει για πάντα με ισότητας και της δικαιοσύνης από το θρόνο του προγόνου του Δαβίδ. Η  δέσμευση του Κυρίου Παντοκράτορα θα εγγυηθεί αυτό! "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Ο προφήτης Ησαΐας έζησε στην Ιερουσαλήμ, στον όγδοο αιώνα π.Χ. Το βιβλίο του Ησαΐα είναι μια από τις τέσσερις μεγάλες προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με τον Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ.
Κεφάλαιο 7 του Ησαΐα γράφτηκε το 735 π.Χ. ο βασιλιάς Αχαζ ήταν στο θρόνο και ο Ησαΐας εστάλη το μήνυμα ότι ο Θεός έστελνε ένα σημάδι Ιούδα - ". Ο Θεός είναι μαζί μας" αυτό το σημείο θα ήταν ένα παιδί που ονομάζεται  εμμανουηλ.

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 1:20-23 - "Όπως ο ίδιος θεώρησε αυτό, αποκοιμήθηκε, και ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε σ 'αυτόν σε όνειρο. «Ιωσήφ, γιος του Δαβίδ,« ο άγγελος είπε, «δεν πρέπει να φοβάται να προχωρήσει με το γάμο σας στην Παναγία. Για το παιδί μέσα της έχει σχεδιαστεί από το Άγιο Πνεύμα. Και θα έχει έναν γιο, και θα είναι για να αναφέρουμε Αυτόν τον Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών ». Όλα αυτά συνέβησαν να εκπληρώσει το μήνυμα του Κυρίου μέσω του προφήτη: Κοίτα! Η παρθένος θα συλλάβει ένα παιδί! Θα γεννήσει σε έναν γιο, και Αυτός θα ονομάζεται Εμμανουήλ (έννοια, ο Θεός είναι μαζί μας). "

Ο Μεσσίας θα είναι προφήτης σαν τον Μωϋσή

Δευτερονόμιο 18:15 - «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει για σας ένας προφήτης σαν κι εμένα μεταξύ Ισραηλίτες συναδέλφους σας, και θα πρέπει να ακούσετε αυτό το προφήτη."

Σχετικά με την προφητεία στο Δευτερονόμιο

Δευτερονόμιο 1:01 το αναφέρει:   "Το βιβλίο αυτό καταγράφει τα λόγια ότι ο Μωυσής μίλησε σε όλους τους ανθρώπους του Ισραήλ, ενώ ήταν στην ανατολική έρημο του Ιορδάνη ποταμού."   Αυτές οι λέξεις γράφτηκαν περίπου 1260 π.Χ. Σε όλο το βιβλίο των συνομιλιών Δευτερονόμιο, ο Μωυσής στο λαό του Ισραήλ που είναι έτοιμοι να εισέλθουν στη Γη της Επαγγελίας. Τους θυμίζει διαθήκη τους με το Θεό και λαμπρό μέλλον τους, αν τον υπακούν.  

Η εκπλήρωση

John 7:40-42 - "Οταν τα πλήθη άκουσα να λέει αυτό, μερικοί απ 'αυτούς δήλωσε:« Αυτός ο άνθρωπος είναι σίγουρα ο προφήτης ». Άλλα είπε: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ακόμα άλλοι είπε, «αλλά δεν μπορεί να είναι! Θα έρθει ο Μεσσίας από τη Γαλιλαία; Για τις Γραφές δηλώνουν σαφώς ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από τη βασιλική οικογένεια του Δαυίδ, στη Βηθλεέμ, το χωριό όπου ο βασιλιάς Δαβίδ γεννήθηκε. "
Πράξεις 3:20-23 - "Τότε υπέροχη εποχή της ανανέωσης θα έρθει από την παρουσία του Κυρίου, και θα στείλει τον Ιησού Μεσσία σας για να σας ξανά. Διότι πρέπει να παραμένει στον ουρανό μέχρι την ώρα για την τελική αποκατάσταση των πάντων, όπως ο Θεός είχε υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό μέσω των προφητών Του. Ο Μωυσής είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει ένα προφήτη σαν κι εμένα μεταξύ τους δικούς σας ανθρώπους. Ακούστε προσεκτικά σε ό, τι σας λέει Εκείνος ». Τότε ο Μωυσής είπε: «Όποιος δεν θα ακούσει ότι ο Προφήτης πει θα αποκοπεί από το λαό του Θεού και θα καταστράφη εντελώς."

Ο Μεσσίας θα μπουν στον πειρασμό από τον Σατανά

Ψαλμός 91:10-12 - « το κακό Δεν θα σας κατακτήσει? Πανούκλα δεν θα έρθει κοντά στην κατοικία σας. Για Διατάζει τους αγγέλους Του για να σας προστατεύει όπου κι αν πάτε. Θα τον κρατάτε με τα χέρια τους για να σας κρατήσει από το χτύπημα που θα ειχε το πόδι σας σε μια πέτρα. "

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Η Ψαλμοί είναι μια συλλογή των ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Οι μελετητές τους χωρίζουν σε πέντε ομάδες:  
 1. Ύμνοι σε έπαινο της δόξας του Θεού
 2. Θρήνους της Κοινότητας
 3. βασιλικόυς ύμνους για ειδικές περιπτώσεις
 4. Μεμονωμένες προσευχές
 5. Ατομική δοξολογίας και ευχαριστίας
Είναι δύσκολο μέχρι σήμερα,να πουμε πιο εινε το άτομο  που εγραψε τους ψαλμούς. Ο βασιλιάς Δαβίδ πιστώνεται με το γράψιμο πολλές από αυτές, καθώς και η συλλογή αυτών των ύμνων συνεχίστηκε και μετά τις μέρες της εξορίας του Ισραήλ. Πιστεύεται ότι η συλλογή έχει οριστικοποιηθεί πριν από το δεύτερο αιώνα π.Χ.  

Η εκπλήρωση

Κατά Ματθαίον 4:57 - «Τότε ο διάβολος Του πήρε στην Ιερουσαλήμ, στο ψηλότερο σημείο του Ναού, και είπε:« Αν είσαι ο Υιός του Θεού, πηδήξει! Για λένε οι Γραφές, «Διατάζει τους αγγέλους Του για να σας προστατεύσει. Και θα σας κρατήσει με τα χέρια τους για να σας κρατήσει από το χτύπημα το πόδι σας σε μια πέτρα. "» Ο Ιησούς απάντησε, «Οι Γραφές επίσης γραφουν  να πω,« Μην τον δοκιμάζετε τον Κύριο και Θεός μου. "" "

Ο Μεσσίας θα μπει θριαμβευτικά Ιερουσαλήμ

Ζαχαρίας 9:09 - «Χαίρε, σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους της Σιών O! Φωνάξτε σε θρίαμβο, Ο λαός της Ιερουσαλήμ! Κοιτάξτε, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Είναι δίκαιος και νικηφόρα, αλλά είναι ταπεινός, καβαλα σε ένα γαϊδουράκι -. Ακόμα και σε ένα πουλάρι γαϊδουριού »
Σχετικά με την προφητεία του Ζαχαρία...

Ζαχαρίας ο προφήτης ήρθε από ιερατική οικογένεια. Ήταν ένας οραματιστής, ο οποίος με την προφήτης Αγγαίος εργαστεί για την ανοικοδόμηση του Ναού. Η Νέα Διαθήκη Ζαχαρίας Ευαγγέλια απόσπασμα περισσότερο από κάθε άλλη προφήτης.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου του Ζαχαρία γράφτηκε το 520 π.Χ. Ζαχαρίας μίλησε για την κρίση και τη σωτηρία του Θεού και για τον ερχομό του Μεσσία ο οποίος θα είναι ένας ιερέας, κυβερνήτης, ταπεινός βασιλιάς και βοσκός που επλήγησαν.  

Η εκπλήρωση

Κατά Ματθαίον 21:8-11 - "Οι περισσότεροι από το πλήθος εξαπλωθεί παλτά τους στο δρόμο μπροστά από τον Ιησού, και άλλοι κόβουν κλαδιά από τα δέντρα και την εξάπλωση τους στο δρόμο. Ήταν στο κέντρο της πομπής, και τα πλήθη σε όλη Του φώναζαν, «Δόξα τω Θεώ για τον Υιό του Δαβίδ! Ευλόγησε την Εκείνος που έρχεται στο όνομα του Κυρίου! Αινείτε τον Θεό στον υψηλότερο ουρανό! " Ολόκληρη η πόλη της  Ιερουσαλήμ αναδεύεται ως Εισήλθε. «Ποιος είναι αυτός;" ζήτησαν. Και τα πλήθη απάντησε, «Είναι ο Ιησούς, ο προφήτης της Ναζαρέτ της Γαλιλαίας."
Luke 19:35-37 - «Έτσι έφεραν το πουλάρι στον Ιησού και πέταξε τα ενδύματα τους από πάνω γι 'Αυτόν για να οδηγήσει. Στη συνέχεια, τα πλήθη απλωμένα χέρια τους στο δρόμο μπροστά από τον Ιησού. Καθώς έφτασαν στο μέρος όπου ξεκίνησε ο δρόμος κάτω από το Όρος των Ελαιών, όλοι οι οπαδοί του άρχισαν να φωνάζουν και να τραγουδούν καθώς περπατούσαν, δοξάζοντας τον Θεό για όλα τα θαυμάσια θαύματα που είχε δει. "
Ιωάννης 12:12-15 - "Την επόμενη μέρα, η είδηση ​​ότι ο Ιησούς ήταν στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ σάρωσε την πόλη. Ένα τεράστιο πλήθος του Πάσχα οι επισκέπτες πήραν κλαδιά φοίνικα και πήγε κάτω από το δρόμο για να Τον συναντήσουν. Φώναζαν, «Δόξα τω Θεώ! Ευλόγησε την Εκείνος που έρχεται στο όνομα του Κυρίου! Χαλάζι στο βασιλιά του Ισραήλ! Ο Ιησούς βρήκε ένα γαϊδουράκι νέους και κάθισε πάνω του, εκπληρώνοντας την προφητεία που είπε: «Μη φοβάστε, οι άνθρωποι του Ισραήλ. Κοιτάξτε, ο βασιλιάς σου έρχεται, καθισμένος σε πουλάρι ενός γαϊδουριού. "

Ο Μεσσίας θα απορριφθεί από τον λαό του

Ησαΐας 53:1, 3 - «Ποιος πίστευε το μήνυμά μας; Σε ποιον θα αποκαλύψει ο Κύριος οικονόμηση της ενέργειας Του; Ήταν περιφρονημένος και απορρίφθηκε - ένας άνθρωπος των θλίψεων, γνωριμία με πικρή θλίψη. Έχουμε γυρίσει την πλάτη μας σ 'Αυτόν και κοίταξε τον άλλο τρόπο, όταν πήγε από. Ήταν περιφρονημένος, και εμείς δεν τον ένοιαζομαστε "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Κεφάλαια 40-55 στο βιβλίο του Ησαΐα αντιμετωπίσει τους ανθρώπους στην εξορία στη Βαβυλώνα - ακριβώς πριν τη στιγμή της επιστροφής τους - περίπου 538 π.Χ.
Κεφάλαιο 53 είναι γνωστή ως η μεγάλη προφητεία του Δούλου ταλαιπωρία.  

Η εκπλήρωση

John 1:10-11 - "Αλλά αν ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού, ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζει όταν ήρθε. Ακόμα και στη δική του γη του και ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους Του, δεν έγινε δεκτή. "
Ιωάννης 12:37-38 - «Αλλά παρ 'όλες τις θαυματουργές σημάδια Είχε γίνει, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν σ' Αυτόν. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι ο προφήτης Ησαΐας είχε προβλέψει: «Κύριε, ο οποίος πιστεύεται ότι το μήνυμά μας; Σε ποιον θα αποκαλύψει ο Κύριος οικονόμηση της  ενέργειας Του; "
Ματθαίος 26:3-4 - «Την ίδια στιγμή οι κορυφαίοι ιερείς και άλλους ηγέτες είχαν συνάντηση στην κατοικία του Καϊάφα, ο αρχιερέας, να συζητήσουμε για το πώς να συλλάβει τον Ιησού κρυφά και τον έβαλε σε θάνατο."

Ο Μεσσίας θα προδοθεί από ένα από τους οπαδούς του

Ψαλμός 41:9 - "Ακόμα και στενός φίλος μου, τον οποίο είχα εμπιστοσύνη, αυτός που μοιράστηκε το ψωμί μου, σήκωσε το φτέρνα του εναντίον μου." (ΜΕΜΑ)
Ψαλμός 55:12-13 - «Δεν είναι ένας εχθρός που με χλευάζει - θα μπορούσε να φέρει αυτό. Δεν είναι εχθροί μου που τόσο αλαζονικά με προσβάλεις - Θα μπορούσα να είχα κρυμμένο από αυτούς. Αντ 'αυτού, είναι αυτό που - ίσα, μου σύντροφος μου και στενός φίλος ".

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Ψαλμός 41 είναι ένα ψαλμό του Δαβίδ. Μιλάει από τη δική του απομόνωση και την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Περιγράφει πώς η κατανομή των τροφίμων ενώνει τους ανθρώπους στην πίστη και τη φιλία.
Ψαλμός 55 είναι ένα ψαλμό του Δαβίδ, καθώς και. Σε αυτό το ψαλμός, που περιγράφει την προδοσία του έναν έμπιστο φίλο, ο οποίος ήταν φαινομενικά ένας οπαδός του Θεού.
Και οι δύο αυτές προφητείες στους ψαλμούς η προδοσία του Ιησού από  στενο και έμπιστο φίλο  Του.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 26:47, 49-50a - "Και ακόμα, όπως είπε αυτό, ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα μαθητές, έφτασε με έναν όχλο που ήταν οπλισμένος με ξίφη και τα κλαμπ. Είχαν σταλεί από τις κορυφαίες ιερείς και τους άλλους ηγέτες του λαού. Έτσι, ο Ιούδας ήρθε κατευθείαν στον Ιησού. «Χαιρετισμούς, Δάσκαλος!" αναφώνησε και του έδωσε το φιλί. Ο Ιησούς είπε, «Ο φίλος μου, να προχωρήσει και να κάνει ό, τι έχετε έρθει για."
Luke 22:21-22, 47β - "'Αλλά εδώ σε αυτό το τραπέζι, κάθεται ανάμεσά μας ως φίλος, είναι ο άνθρωπος που θα με προδώσει. Γιατι Εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, πρέπει να πεθάνω, δεδομένου ότι είναι μέρος του σχεδίου του Θεού. Αλλά πόσο τρομερό θα είναι για τον προδότη μου »! Ένας όχλος πλησίασε, με επικεφαλής τον Ιούδα, ένας από τους δώδεκα μαθητές Του. Ο Ιούδας περπάτησε πάνω στον Ιησού και Τον χαιρέτησε με ένα φιλί. "
John 13:18, 21, 26 - «Εγώ δεν λέω αυτά τα πράγματα σε όλους σας? Ξέρω τόσο καλά τον καθένα από εσάς που επέλεξα. Οι Γραφές δηλώνουν, «αυτος  που μοιράζεται το φαγητό μου στράφηκε εναντίον μου," και αυτό σύντομα θα γίνει πραγματικότητα ». Τώρα ο Ιησούς ήταν σε μεγάλη αγωνία του πνεύματος, και αναφώνησε: «Η αλήθεια είναι, ένας από εσάς θα με προδώσει!" Ο Ιησούς είπε, «Είναι αυτό για το οποίο έχω δώσει το ψωμί βουτηγμένα στη σάλτσα. Και όταν Εκείνος είχε βυθιστεί, το έδωσε στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. "

Ο Μεσσίας θα προδώσει για 30 αργύρια

Ζαχαρίας 11:12-13 - «Και είπα σ 'αυτούς:« Αν εσείς νομίζετε καλό, δώσε μου τιμή μου? Και αν όχι, υπομένετε. Έτσι ζυγίζονται για την τιμή τριάντα κομμάτια μου από ασήμι. Και ο Κύριος μου είπε, το Cast εις τον κεραμέα: ένα ωραίο τιμή που ήταν περιζήτητα σε τους. Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, και τους ρίχνει στην αγγειοπλάστη στο σπίτι του Κυρίου. "(KJV)

Σχετικά με την προφητεία του Ζαχαρία

Στο κεφάλαιο 11 του βιβλίου του Ζαχαρία, ο προφήτης αναφέρεται σε 30 σίκλοι ασήμι ως μια "ωραία τιμή." Το ποσό αυτό αναφέρεται, επίσης, το ποσό που καταβάλλεται για τη ζωή ενός σκλάβου. Ζαχαρίας προφητεία μιλάει για το ποσό που καταβάλλεται για τον Κύριο και τη ζωή του.  

Η εκπλήρωση

Matthew 26:14-16 - "Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα μαθητές του, πήγε να τους μεγαλύτερους ιερείς και ρώτησε,« Πόσο θα μου πληρώσει για να προδώσει τον Ιησού για σένα; " Και του έδωσαν τριάντα αργύρια. Από εκείνη τη στιγμή, ο Ιούδας άρχισε να ψάχνει για το σωστό χρόνο και τόπο για να προδώσει τον Ιησού. "
Matthew 27:3-4α - «Όταν ο Ιούδας, ο οποίος τον είχε προδώσει, συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς είχε καταδικαστεί να πεθάνει, ήταν γεμάτος  με τύψεις. Έτσι πήρε τα τριάντα  ασήμια και τα εδοσε πισο στους κορυφαίους ιερείς και άλλους ηγέτες. «Έχω αμαρτήσει», δήλωσε, «γιατί έχω προδώσει έναν αθώο άνθρωπο."

Ο Μεσσίας θα δικαστούν και Condemned

Ησαΐας 53:8 - «Από την φυλακή και τη δίκη που τον οδήγησαν μακριά στο θάνατο Του. Αλλά ποιος από τους ανθρώπους συνειδητοποίησε ότι πέθαινε για τις αμαρτίες τους - ότι Έπασχε την τιμωρία τους »;

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Γράφει σε 538 Π.Χ., το κεφάλαιο 53 του βιβλίου του Ησαΐα είναι γνωστή ως η Μεγάλη Προφητεία του Δούλου ταλαιπωρία.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 27:1-2 - «Πολύ νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα οι ιερείς και οι άλλοι ηγέτες συναντήθηκαν ξανά για να συζητήσουμε για το πώς να πείσει τη ρωμαϊκή κυβέρνηση να καταδικάσει σε θάνατο τον Ιησού. Στη συνέχεια τον έδεσαν και τον πήρε στον Πιλάτο, ο Ρωμαίος κυβερνήτης. "
Luke 23:01, 23 - «Το σύνολο του συμβούλιο ανέλαβε τον Ιησού πάνω στον Πιλάτο, ο Ρωμαίος κυβερνήτης. Αλλά το πλήθος φώναξε πιο δυνατά και πιο δυνατά για το θάνατο του Ιησού, και οι φωνές τους επικράτησαν. "
Πράξεις 4:26-28 - "" Οι βασιλιάδες της γης προετοιμασμένοι για μάχη? Οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν κατά του Κυρίου και κατά του Μεσσία ». Αυτό είναι ό, τι έχει συμβεί εδώ σε αυτή την πόλη! Για Ηρώδης Αντύπας, ο Πόντιος Πιλάτος ο κυβερνήτης, οι Εθνικοί, και ο λαός του Ισραήλ ήταν όλοι ενωμένοι ενάντια στον Ιησού, ιερά Δούλος σας, τον οποίο μπορείτε χρισμένος. Στην πραγματικότητα, ό, τι έκαναν συνέβη σύμφωνα με την αιώνια βούληση και το σχέδιο σας. "

Ο Μεσσίας θα είναι σιοπηλος ! Πριν από τους κατηγόρους του

Ψαλμός 35:11 - "Κακόβουλες μάρτυρες καταθέτουν εναντίον μου. Μου κατηγορούν πράγματα που δεν χρειάζεται καν γνωρίζουν. "
Ησαΐας 53:7-8α - "Ήταν καταπιεσμένος και αντιμετωπίζονταν σκληρά, αλλά Ποτέ δεν είπε ούτε μια λέξη. Ήταν οδήγημενος  ως αρνί στη σφαγή. Και σαν τα πρόβατα  που είναι σιωπηλα  πριν από τους κουρείς, δεν ανοίγει το στόμα Του. Από την φυλακή και την  δίκη Του ! τον οδήγησαν μακριά στο θάνατο Του. "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα και Ψαλμοί

Ψαλμός 27 είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ. Σε αυτον τον ύμνο, θα καθησυχάζει όσους έχουν δίκιο με το Θεό ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Ζητά από τον Θεό να εξοφλήσει τους εχθρούς του, οι οποίοι έχουν έρθει άδικα εναντίον του. Η προφητεία σε αυτό το ψαλμός δείχνει την εμπιστοσύνη του Μεσσία να αναθέσει τη ζωή του στο Θεό, ο οποίος θα απαντήσει και να κρίνουμε τους κατηγόρους του.
Πάλι, το 53 rd   κεφάλαιο του Ησαΐα γράφτηκε το 538 π.Χ. Είναι γνωστή ως η Μεγάλη Προφητεία του[ Δούλου ] η ταλαιπωρία.  

Η εκπλήρωση

Matthew 27:12-14 - "Αλλά όταν οι κορυφαίοι ιερείς και άλλους ηγέτες που τους κατηγορίες εναντίον Του, ο Ιησούς παρέμεινε σιωπηλός. «Μην ακούτε πολλές κατηγορίες τους εναντίον σας;" Πιλάτος απαίτησε. Αλλά ο Ιησούς δεν είπε τίποτα, πολύ μεγάλη έκπληξη για να τον 
κυβερνήτη. "
Mark 15:3-5 - "Τότε οι ιερείς που οδηγεί τον κατηγόρησαν ότι πολλά εγκλήματα, και ο Πιλάτος τον ρώτησε,« δεν είστε πρόκειται να πω κάτι; Τι γίνεται με όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον σας; " Αλλά ο Ιησούς δεν είπε τίποτα, προς μεγάλη έκπληξη του Πιλάτου ».
1 Πέτρου 2:22-23 - "Ποτέ δεν αμάρτησε, και ποτέ δεν εξαπάτησε κανέναν. Αυτός   δεν εκανε αντίποινα όταν ήταν προσβεβλημένος. Όταν Υπέφερε, δεν απειλεί να πάρει ακόμη. Έφυγε από την περίπτωση του στα χέρια του Θεού, που πάντα κρίνει δίκαια. "

Ο Μεσσίας θα Χτυπημένος Και Spat Μετά

Μιχαίας 5:01 - "Κινητοποίηση! Marshal τα στρατεύματά σας! Ο εχθρός είναι πολιορκώντας την Ιερουσαλήμ. Με μια ράβδο που θα χτυπήσει τον ηγέτη του Ισραήλ στο πρόσωπο. "
Ησαΐας 50:6 - «δίνω πίσω μου ΄[συχωρω ] αυτούς που χτύπησαν εμένα και τα μάγουλά μου προς όσους . Δεν κρύβονται από ντροπή, γιατί εμένα κοροϊδεύει και να φτύσει στο πρόσωπό μου. "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα και Micah

Το βιβλίο του Micah, ο προφήτης Μιχαίας, γράφτηκε στον όγδοο αιώνα π.Χ. Περιγράφει πώς η αποκατάσταση του Θεού εξής απόφασή του της αμαρτίας. Micah περιγράφει το μέλλον της Ιερουσαλήμ ως το κέντρο της θρησκευτικής δραστηριότητας για όλο τον κόσμο.
Κεφάλαιο 50 στο βιβλίο του Ησαΐα γράφτηκε το 538 π.Χ. Στο τραγούδι Δούλου του Ησαΐα, κεφάλαιο 50, βλέπουμε την πρώτη αναλαμπή του πόνου και της απόρριψης του Μεσσία.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 26:67-68 - «Τότε φτύνουν στο πρόσωπο του Ιησού και τον χτύπησε με τις γροθιές τους. Και μερικοί Τον χαστούκισαν , λέγοντας, «πες την προφητεία μας, μπορείτε Μεσσίας! Ποιος χτύπησε Μπορείτε εκείνη τη στιγμή; "
Κατά Ματθαίον 27:30 - "Και φτύνουν για Αυτόν και άρπαξε το ραβδί και τον χτύπησαν στο κεφάλι με αυτό."
Mark 14:65 α - "Τότε μερικοί από αυτούς άρχισαν να φτύνουν σε Αυτόν, και να Τον χτύπησαν με δεμένα μάτια και το πρόσωπό του με τις γροθιές τους."
Mark 15:19 - "Και τον χτύπησαν στο κεφάλι με ένα ραβδί, το φτύσιμο σε Αυτόν, και έπεσε στα γόνατά τους 
Ιωάννης 19:1-3 - "Τότε ο Πιλάτος είπε και ο Ιησούς μαστιγώθηκε με[ μόλυβδο με μύτες] μαστίγιο. Οι στρατιώτες έκανε ένα στεφάνι από μακριά, αιχμηρά αγκάθια και το έβαλε στο κεφάλι του, και έβαλαν μια βασιλική πορφύρα ρόμπα σ 'Αυτόν. «Χαίρε! Ο βασιλιάς των Ιουδαίων! " , χλεύαζαν, και τον χτύπησε με τις γροθιές τους. "

Ο Μεσσίας θα εμπαίζονται και χλεύαζε

Ψαλμός 22:7-8 - «Ο καθένας που βλέπει Me, Me κοροϊδεύει. Θα χλεύη και κουνούν το κεφάλι τους, λέγοντας: «Αυτό είναι το ένα που βασίζεται στον Κύριο; Στη συνέχεια, ο Κύριος ας τον σώσει! Αν ο Κύριος τον αγαπά τόσο πολύ, τότε ο Κύριος ας Τον σώσει! "

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Ψαλμός 22 είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ, και σε αυτό που περιγράφει μια εκτέλεση. Η πρώιμη τμήμα του  ψαλμόυ  μιλάει για δεινά του Μεσσία? Το τελευταίο τμήμα περιγράφει την καθολική απελευθέρωση ο Μεσσίας κάνει δυνατή.  

Η εκπλήρωση

Matthew 27:39-40 - "Και οι άνθρωποι που περνούν από φώναξε κακοποίηση, κουνώντας τα κεφάλια τους σε παρωδία. 'Έτσι! Μπορείτε να καταστρέψει τον Ναό και να οικοδομήσουμε και πάλι σε τρεις ημέρες, μπορεί να σας; Λοιπόν, αν είσαι ο Υιός του Θεού, σοσε τον εαυτό σου και να κατέβεις από το σταυρό! "
Luke 23:11, 35 - "Τώρα ο Ηρώδης και οι στρατιώτες του άρχισαν να κοροϊδεύουν  και γελοιοποίηουν του Ιησού. Στη συνέχεια, έβαλαν  βασιλικια ρόμπα σ 'Αυτόν και τον έστειλαν πίσω στον Πιλάτο. Το πλήθος παρακολουθούσε, και οι ηγέτες γέλασε και χλεύαζε. «Άλλους έσωσε,» είπαν, «Αυτόν ας σωθεί αν πραγματικά είναι το θέλημα του Θεού Chosen One, ο Μεσσίας."

Ο Μεσσίας να πεθάνει από Σταύρωση, με τρυπημένα χέρια και τα πόδια

Ψαλμός 22:14-16 - "Η ζωή μου χύνεται έξω όπως το νερό, και όλα τα οστά μου είναι από κοινού. Η καρδιά μου είναι σαν κερί, λιώνει μέσα μου. Η δύναμή μου έχει στερέψει σαν ηλιοψημένος πηλό. Τη γλώσσα μου κολλάει στον ουρανίσκο μου. Έχετε εμένα που στην σκόνη και με άφησε για νεκρό. Εχθρούς μου αρέσει εμένα περιβάλλουν ένα πακέτο των σκύλων? Ένα κακό συμμορία κλείνει για μένα. Έχουν τρυπημένα χέρια και τα πόδια μου. "
Ζαχαρία 12:10 α - "Τότε θα χύσει το πνεύμα της χάριτος και της προσευχής για την οικογένεια του Δαβίδ και για όλους τους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ. Θα δούμε για μένα εξεκέντησαν και πενθούν γι 'Αυτόν, όπως για ένα μόνο γιο. "

Σχετικά με την προφητεία των ψαλμών και ο Ζαχαρίας

Και πάλι, Ψαλμός 22 είναι ένα ψαλμό του Δαβίδ. Σε αυτό το ψαλμός αυτός περιγράφει μια εκτέλεση. Η πρώιμη μέρος αυτου του ψαλμόυ περιγράφει τον πόνο του Μεσσία? Το τελευταίο τμήμα περιγράφει την καθολική απελευθέρωση που Μεσσίας καθιστά δυνατή.
Στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου του Ζαχαρία, ο προφήτης μιλά για το δικό της εκπρόσωπο του Θεού ο οποίος σκοτώθηκε στα χέρια του λαού Του. Σε ένα μελλοντικό σημείο, οι άνθρωποι του Θεού θα συνειδητοποιήσουν πιον εξεκέντησαν και θα θρηνήσουν για "το γιο", οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.  

Η εκπλήρωση

Κατά Ματθαίον 27:31 - "Όταν τελικά κουρασμένοι από εμπαίζοντες, πήραν από το ράσο και να θέσει τα ρούχα του και πάλι σ 'Αυτόν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν μακριά για να σταυρωθεί. "
Mark 15:20 - "Όταν τελικά κουρασμένοι από εμπαίζοντες, πήραν από το πορφυρό χιτώνα και να θέσει τα ρούχα του και πάλι σ 'Αυτόν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν μακριά για να σταυρωθεί. "
Ιωάννης 19:15-16 - "'Away μαζί Του,« που φώναξε. «Μακριά μαζί Του - Τον σταυρώσουν!" «Τι; Σταύρωσον βασιλιάς σας; Πιλάτος ρώτησε. «Δεν έχουμε βασιλιά, αλλά Caesar,« οι ιερείς που οδηγεί φώναξε πίσω. Τότε ο Πιλάτος έδωσε την διαταγη  ο Ιησούς  να σταυρωθεί. "

Ο Μεσσίας θα υποφέρει με Sinners

Ησαΐας 53:12 α - ​​«Εγώ θα σου δώσω την τιμητική διάκριση του ενός που είναι ισχυρός και μεγάλος, επειδή ο ίδιος εκτίθεται σε θάνατο. Ήταν συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ήταν αμαρτωλοί. "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Ο προφήτης Ησαΐας έζησε στην Ιερουσαλήμ, στον όγδοο αιώνα π.Χ. Το βιβλίο του Ησαΐα είναι μια από τα τέσσερα μεγάλα προφητικά βιβλία της Αγίας Γραφής, μαζί με τον Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. Κεφάλαιο 53 είναι γνωστή ως η Μεγάλη Προφητεία του Δούλου ταλαιπωρία.  

Η εκπλήρωση

Κατά Ματθαίον 27:38 - "Δύο εγκληματίες σταυρώθηκαν μαζί Του, τους σταυρούς και στις δύο πλευρές του Του."
Mark 15:27 - "Δύο εγκληματίες σταυρώθηκαν μαζί Του, τους σταυρούς και στις δύο πλευρές του Του."
Luke 23:32-33 - «Δύο άλλοι, οι δύο εγκληματίες, οδηγήθηκαν έξω να εκτελεστεί μαζί Του. Τέλος, ήρθαν σε ένα μέρος που λέγεται Του κρανίου τοπος. Και οι τρεις είχαν σταυρωθεί εκεί - Ιησού στο σταυρό  στο
 κέντρο, και οι δύο εγκληματίες στις δύο πλευρές ".

Ενδύματα του Μεσσία θα διαιρείται σε Μέρη

Ψαλμός 22:18 - "Θα χωρίζουν τα ρούχα μου μεταξύ τους και θα ρίξει τα ζάρια για τα ενδύματα μου."

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Και πάλι, Ψαλμός 22 είναι ένας ψαλμός του βασιλιά Δαβίδ. Σε αυτό τον ύμνο αυτός περιγράφει μια εκτέλεση. το πρώιμο τμήμα του  ψαλμόυ μιλάει για τα δεινά του Μεσσία και το τελευταίο τμήμα περιγράφει την καθολική απελευθέρωση

Η εκπλήρωση

Κατά Ματθαίον 27:35 - "Αφού τον είχε καρφωμένο στο σταυρό, οι στρατιώτες  εχουν παίξει για τα ρούχα του με τη ρίψη των ζαριών."
Mark 15:24 - "Τότε Τον κάρφωσαν στον σταυρό. Θα παίξει για τα ρούχα του, ρίχνουν τα ζάρια για να αποφασίσουν ποιος θα τους πάρει. "
John 19:23-24α - «Όταν οι στρατιώτες είχαν σταυρώσει τον Ιησού, χώρισαν τα ρούχα του, μεταξύ των τεσσάρων από αυτούς. Πήραν επίσης την  ρόμπα του, αλλά ήταν ομαλή, υφασμένα σε ένα κομμάτι από την κορυφή. Έτσι είπαν, «Ας  ρίξουμε  τα ζάρια,  να δούμε ποιος θα τον παρη τον αραφτο χειτονα ,." Αυτό εκπληρώσε την Αγία Γραφή που λέει, «Χώρισαν τα ρούχα μου μεταξύ τους και έριξαν ζάρια για 
τον αραφτο χειτονα
 μου."

Τα οστά του Μεσσία δεν κατανέμονται

Αριθμοί 9:12 - "Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα από τα αρνιού μέχρι το επόμενο πρωί, και δεν πρέπει να σπάσει κάποιο από τα οστά του. Θα πρέπει να ακολουθούν όλες τις κανονικές ρυθμίσεις που αφορούν το Πάσχα. "

Σχετικά με την προφητεία των Αριθμών

Οι αριθμοί είναι το τέταρτο από τα πέντε βιβλία που γράφτηκαν από τον Μωυσή. Είναι η ιστορία της διαδρομής του ταξιδιού του Ισραήλ στην έρημο.
Αρχίζει δύο χρόνια μετά την αναχώρηση από την Αίγυπτο και τελειώνει λίγο πριν την έναρξη της Χαναάν. Πρόκειται για ένα 38-έτος-ρεκόρ των χαμηλόφωνα του έθνους του Ισραήλ και η συνεχής συντροφιά του Θεού. Πρόκειται για μια καταγραφή των συνεχιζόμενων εργασιών του Θεού να παράγει μετάνοια στο λαό Του.
Κεφάλαιο 9 συζητά την ορθή τήρηση και την προετοιμασία του Πάσχα και προφητικά περιγράφει τον Ιησού, ος ο Αμνός του Πάσχα. 

Η εκπλήρωση

Ιωάννης 19:31-37 - "Οι Εβραίοι ηγέτες δεν θέλουν τα θύματα κρέμονται εκεί την επόμενη μέρα, η οποία ήταν το Σάββατο (και μια πολύ ιδιαίτερη Σάββατο στο ότι, επειδή ήταν το Πάσχα), έτσι ώστε να ζητήσει τον Πιλάτο να επιταχύνει τους θανάτους από την παραγγελία ότι τα πόδια τους να σπάσει. Στη συνέχεια, τα σώματά τους θα μπορούσαν να ληφθούν προς τα κάτω. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα πόδια των δύο ανδρών που σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού. Αλλά όταν ήρθαν στον Ιησού, που είδε ότι ήταν νεκρός ήδη, έτσι δεν σπάσανε  τα πόδια του. Ένας από τους στρατιώτες, όμως, τρυπημένα πλευρά του με ένα δόρυ και το αίμα έρεε με νερό προσ τα έξω. Αυτή η έκθεση είναι από αυτόπτη μάρτυρα δίνει μια ακριβή αναφορα.? Παρουσιάζεται έτσι ώστε να μπορείτε επίσης να πιστεύουν. Αυτά τα πράγματα συνέβησαν στην εκπλήρωση των Γραφών που λένε, «ένα από τα οστά Του δεν θα σπάσει,» και «Θα δούμε για τον οποίον εξεκέντησαν."
1 Κορινθίους 5:7 β - "Ο Χριστός, Πάσχα το αρνί μας, που έχει θυσιαστεί για μας."

Ο Μεσσίας θα πεθάνει ως προσφορά για αμαρτία

Ησαΐας 53:5-6, 8, 12 - "Αλλά Αυτός πληγώθηκε και συνθλίβονται για τις αμαρτίες μας. Είχε ηττηθεί ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ειρήνη. Τον μαστίγωσαν, και ήμασταν θεραπεύτηκε! Όλοι μας έχουμε απομακρυνθεί μακριά σαν τα πρόβατα. Έχουμε αφήσει τα μονοπάτια του Θεού για να ακολουθήσουμε το δικό μας. Ωστόσο, ο Κύριος σ 'Αυτόν που την ενοχή και τις αμαρτίες όλων μας. Από φυλακή και η δίκη που τον οδήγησαν μακριά στο θάνατο Του. Αλλά ποιος από τους ανθρώπους συνειδητοποίησε ότι πέθαινε για τις αμαρτίες τους - ότι Έπασχε τιμωρία τους; Θα του δώσει την τιμητική διάκριση του ενός που είναι ισχυρός και μεγάλος, επειδή ο ίδιος εκτίθεται σε θάνατο. Ήταν συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ήταν αμαρτωλοί. Φορτώθηκε τις αμαρτίες πολλών και μεσολάβησε για τους αμαρτωλούς. "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Ο προφήτης Ησαΐας έζησε στην Ιερουσαλήμ, στον όγδοο αιώνα π.Χ. κεφάλαιο 53 του Ησαΐα είναι γνωστή ως η Μεγάλη Προφητεία του Δούλου ταλαιπωρία.  

Η εκπλήρωση

Κατά Ιωάννην 1:29 - "Η επόμενη ημέρα ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και είπε,« Κοίτα! Υπάρχει ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου! "
Πράξεις 10:43 - «Αυτός είναι ο ένας όλοι οι προφήτες κατέθεσε περίπου, λέγοντας ότι ο καθένας που πιστεύει σ 'Αυτόν θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους μέσω όνομά του."
Πράξεις 13:38-39 - "Αδελφοί, ακούστε! Σε αυτόν τον άνθρωπο Ιησού υπάρχει συγχώρεση   για τις αμαρτίες σας. Ο καθένας που πιστεύει σ 'Αυτόν να απαλλαγεί από κάθε ενοχή και δήλωσε δεξιά με το Θεό -. Κάτι το εβραϊκό νόμο ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει "
1 Κορινθίους 15:3-4 - «Πέρασα για να σας ό, τι ήταν πιο σημαντικό και αυτό που είχε επίσης περάσει για να μου - ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ακριβώς όπως οι Γραφές, δήλωσε. Ετάφη, και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, όπως οι Γραφές, δήλωσε. "
Εφεσίους 1:7 - "Είναι τόσο πλούσια σε καλοσύνη ότι Αγόρασε την ελευθερία μας με το αίμα του Υιού Του, και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας."
1 Πέτρου 2:24 - "Εκείνος που προσωπικά τις αμαρτίες μας στο σώμα Του στο σταυρό, έτσι μπορούμε να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζήσουν για το τι είναι σωστό. Θα έχουν θεραπευτεί από τις πληγές Του. "
Αποκάλυψη 1:5 β - "Όλα έπαινος σ 'Αυτόν που μας αγαπά και μας απελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας χύνοντας το αίμα Του για μας."

Ο Μεσσίας θα δει το σπόρο του

Ησαΐας 53:10-11 - "Αλλά ήταν καλό σχέδιο του Θεού για να τον συντρίψει και να γεμίσει με θλίψη Του. Ωστόσο, όταν η ζωή του γίνεται μια προσφορά για την αμαρτία, θα έχει ένα πλήθος από παιδιά, πολλοί κληρονόμοι. Θα απολαύσει μια μακρά ζωή, και το σχέδιο του Κυρίου θα ευημερήσει στα χέρια Του. Όταν βλέπει το μόνο που επιτυγχάνεται με την αγωνία Του, θα πρέπει να πληρούνται. Και επειδή αυτό που έχει βιώσει, δίκαιος δούλος μου θα καταστήσει δυνατή για πολλούς να υπολογίζονται δίκαιος, γιατί θα φέρει όλες τις αμαρτίες τους. "

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Η μεγάλη προφητεία του Υποφέροντας Υπηρέτης αποκαλύπτει την απίστευτη σκοπός του Θεού στην αποστολή του Μεσσία να υποφέρουν για τις αμαρτίες μας. Ησαΐας έγραψε αυτό το κεφάλαιο στον όγδοο αιώνα π.Χ. Αυτός προείπε ότι ο Μεσσίας θα δείτε τους κληρονόμους του, αυτοί που θα βρουν τη σωτηρία μέσω της θυσίας Του.  

Η εκπλήρωση

Εφεσίους 1:4-5, 21-23 - «Πριν από πολύ καιρό, ακόμα και πριν από Έκανε τον κόσμο, ο Θεός μας αγάπησε και επέλεξε εμάς εν Χριστώ να είναι ιερή και χωρίς βλάβη στα μάτια του. Αμετάβλητο το σχέδιο του ήταν πάντα να μας υιοθετήσει στο δικό οικογένειά του, φέρνοντας τον εαυτό μας για να μέσω του Ιησού Χριστού. Και αυτό έδωσε μεγάλη χαρά Του. Τώρα Είναι πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε αρχή ή κυβερνήτης ή δύναμη ή ηγέτη ή οτιδήποτε άλλο σε αυτό τον κόσμο ή στον κόσμο να έρθει. Και ο Θεός έχει βάλει όλα τα πράγματα κάτω από το   αρχή του Χριστού, και του έδωσε αυτή την εξουσία προς όφελος της εκκλησίας. Και η εκκλησία είναι το σώμα του? Είναι γεμάτη από τον Χριστό, ο οποίος γεμίζει τα πάντα παντού με την παρουσία του ".
Εβραίους 12:2 - "Το κάνουμε αυτό με τα μάτια μας στον Ιησού, για τους οποίους η πίστη μας εξαρτάται από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν μια επαίσχυντη θάνατο στο σταυρό, εξαιτίας της χαράς Ήξερε θα είναι αργότερα του. Τώρα Εκείνος κάθεται στη θέση του δίπλα υψηλότερη τιμή θρόνο του Θεού στον ουρανό. "

Ο Μεσσίας θα ταφεί στον τάφο ενός πλούσιου ανθρώπου

Ησαΐας 53:9 - «Είχε κάνει κανένα λάθος, και ποτέ δεν εξαπάτησε κανέναν. Αλλά Θάφτηκε σαν ποινικός? Είχε τεθεί στον τάφο ενός πλούσιου ανθρώπου ".

Σχετικά με την προφητεία του Ησαΐα

Για άλλη μια φορά, η μεγάλη προφητεία του Υποφέροντας Υπηρέτης αποκαλύπτει την απίστευτη σκοπός του Θεού στην αποστολή του Μεσσία να υποφέρουν για τις αμαρτίες μας. Ησαΐας έγραψε αυτό το κεφάλαιο στον όγδοο αιώνα π.Χ. Αυτός προείπε ότι ο Μεσσίας θα πέθαινε και θα ταφεί στον τάφο ενός πλούσιου ανθρώπου.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 27:57-60 - «Ως το βράδυ πλησίασε, τον Ιωσήφ, ένας πλούσιος άνθρωπος από Αριμαθαίας, που ήταν ένας από τον Ιησού» οπαδούς, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε για τον Ιησού »σώμα. Και ο Πιλάτος έδωσε εντολή να το απελευθερώσετε σε αυτόν. Ιωσήφ πήρε το σώμα και το τύλιξε σε ένα μεγάλο κομμάτι λινού υφάσματος. Έχει το τοποθέτησε στο δικό του νέο τάφο, που είχε σκαλισμένα στο βράχο. Στη συνέχεια κύλησε μια μεγάλη πέτρα απέναντι από την είσοδο, όπως έφυγε. "

Ο Μεσσίας θα αναστηθεί από τους νεκρούς

Ψαλμός 16:10 - ". Για σας δεν θα αφήσει την ψυχή μου ανάμεσα στους νεκρούς ή επιτρέπουν ευσεβής Ένα σας να σαπίσουν στον τάφο"
Ψαλμός 30:3 - "Μου έφερε επάνω από τον τάφο, Δέσποτα. Μπορείτε με κράτησε από το να πέσουν στο λάκκο του θανάτου. "

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Η Ψαλμοί είναι μια συλλογή των ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Η συλλογή των Ψαλμών ολοκληρώθηκε πριν από το δεύτερο αιώνα π.Χ.
Ψαλμός 16 είναι ένα ψαλμό του Δαβίδ. Σε αυτό ο ύμνος μας υπενθυμίζει ότι, όπως εμείς τις καρδιές μας για τον Θεό και τη ζωή μας εμπιστεύονται για τη φροντίδα του, θα βρούμε τη χαρά και την ασφάλεια. David προφητεύει ότι ο Μεσσίας δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί στον τάφο, και το σώμα του δεν θα διασπαστεί.
Ψαλμός 30 είναι ένας ψαλμός γράφτηκε από τον David, για την αφιέρωση του ναού. Σε αυτό που προφητεύει ότι ο Μεσσίας θα αναστηθούν από τον τάφο.  

Η εκπλήρωση

Ματθαίος 28:5-7 - "Τότε ο άγγελος μίλησε για τις γυναίκες. «Μην φοβάστε!" είπε. «Ξέρω ότι ψάχνετε για τον Ιησού, ο οποίος σταυρώθηκε. Δεν είναι εδώ! Έχει αναστήθηκε από τους νεκρούς, όπως είπε, θα συμβεί. Ελάτε, δείτε πού το σώμα του ήταν ψέματα. Και τώρα, πάμε γρήγορα και πείτε στους μαθητές Του έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, και Εκείνος θα σας περιμένει στη Γαλιλαία. Θα δείτε εκεί Αυτόν. Να θυμάστε, σας έχω πει. "
Mark 16:6-7 - «Ο άγγελος είπε,« Μην είσαι τόσο έκπληκτος. Ψάχνετε για τον Ιησού, ο Ναζωραίος, ο οποίος σταυρώθηκε. Δεν είναι εδώ! Έχει αυξηθεί από τους νεκρούς! Κοιτάξτε, αυτό είναι όπου το σώμα που Του. Τώρα πάμε και να δώσει αυτό το μήνυμα στους μαθητές Του, όπως ο Πέτρος: ο Ιησούς θα έχετε μπροστά σας στη Γαλιλαία. Θα τον δω εκεί, ακριβώς όπως σας είπα πριν πεθάνει. "
Πράξεις 2:27-31 - "'For You δεν θα αφήσει την ψυχή μου ανάμεσα στους νεκρούς ή επιτρέπουν Άγιο σας να σαπίσουν στον τάφο. Έχετε δείξει με τον τρόπο ζωής, και θα μου δώσει χαρά στην υπέροχη παρουσία σας ». Αγαπητοί αδελφοί, ότι γι 'αυτό! David δεν αναφερόταν στον εαυτό του, όταν μιλούσε αυτά τα λόγια που έχω παραθέσει, για πέθανε και θάφτηκε, και ο τάφος του είναι ακόμα εδώ ανάμεσά μας. Αλλά ήταν ένας προφήτης, και ήξερε ο Θεός είχε υποσχεθεί με όρκο ότι ένα από τα δικά τους απογόνους του Δαβίδ θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ ως Μεσσία. David έψαχνε στο μέλλον και να προβλέπει την ανάσταση του Μεσσία. Έλεγε ότι ο Μεσσίας δεν θα έμενε ανάμεσα στους νεκρούς και ότι το σώμα του δεν θα σαπίσουν στον τάφο. "
1 Κορινθίους 15:17, 20 - "Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη σας είναι άχρηστα, και είστε ακόμα υπό καταδίκη για τις αμαρτίες σας. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. Έχει γίνει η πρώτη από μια μεγάλη συγκομιδή εκείνων που θα αναστηθούν στη νέα ζωή. "

Ο Μεσσίας θα καθίσει στα δεξιά του Θεού

Ψαλμός 110:1 - "Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου," Καθίστε σε τιμή στα δεξιά μου ώσπου ταπεινή τους εχθρούς σας, που τους καθιστά ένα σκαμπό κάτω από τα πόδια σας. "

Σχετικά με την προφητεία των Ψαλμών

Ψαλμός 110 είναι ψαλμός ένα του Δαβίδ. Είναι ένα προφητικό ψαλμό που φαίνεται να μιλάμε για μια επόμενα στέψη. Αυτή η βασιλική ψαλμός μιλάει ξεκάθαρα για τον ερχόμενο Μεσσία.  

Η εκπλήρωση

Mark 16:19 - "Όταν ο Κύριος Ιησούς είχε τελειώσει μιλώντας μαζί τους, Οδηγήθηκε στον ουρανό και κάθισε στην τιμητική θέση στα δεξιά του Θεού."
Πράξεις 2:32-36 - "Αυτή η προφητεία μιλούσε για τον Ιησού, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, και όλοι είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Τώρα κάθεται στο θρόνο του υψηλότερη τιμή στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού. Και ο Πατέρας, όπως είχε υποσχεθεί, του έδωσε το Άγιο Πνεύμα να χύσει από πάνω μας, όπως βλέπετε και ακούτε σήμερα. Για τον εαυτό του David ποτέ αναλήφθηκε στον ουρανό, αλλά είπε, «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου," Καθίστε σε τιμή στα δεξιά μου ώσπου ταπεινή τους εχθρούς σας, που τους καθιστά ένα σκαμπό κάτω από τα πόδια σας. "" Έτσι ας είναι σαφώς γνωστή από όλους στο Ισραήλ ότι ο Θεός έχει κάνει αυτό ο Ιησούς σταυρώθηκε τους οποίους μπορείτε να είναι τόσο Κύριο και Μεσσία! "
Εβραίους 10:12-13 - "Αλλά Αρχιερέας πρόσφερε τον εαυτό μας στον Θεό ως μια θυσία για τις αμαρτίες, καλό για όλο το χρόνο. Στη συνέχεια Κάθισε στον τόπο υψηλότερη τιμή στα δεξιά του Θεού. Εκεί περιμένει έως ότου οι εχθροί Του ταπεινωθεί ως υποπόδιο κάτω από τα πόδια του. "

1 σχόλιο:

 1. Τί πιθανότητα υπάρχει, να συμπέσουν τόσες προφητείες τυχαία σε ένα πρόσωπο;
  O Αμερικανός μαθηματικος Peter Stoner (Πήτερ Στόνερ) έχει γράψει για το θέμα των προφητειών που ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ στο πρόσωπο του ΧΡΙΣΤΟΥ, ένα βιβλίο που τιτλοφορείται: Ομιλεί η επιστήμη (Πηγή: Stoner, P.-Newman, R.C. Science Speaks, Chicago 1976, σελ.. 106-112.).
  Σήμερα έχει προσελκύσει την προσοχή του επιστημονικού κόσμου η μαθηματική θεωρία των πιθανοτήτων.

  · Τί πιθανότητα έχουμε να κληρωθεί ο αριθμός του λαχείου μας; Κάποια. Ελάχιστη.
  · Τί πιθανότητα έχουμε, αν ρίχνουμε τυχαία ένα κουτάκι με στοιχεία του αλφαβήτου επάνω σε ένα τραπέζι, να ιδούμε σχηματισμένο το «Πάτερ ημών»;...
  · Τί πιθανότητα υπάρχει, να συμπέσουν τόσες προφητείες τυχαία σε ένα πρόσωπο;
  · Τί πιθανότητα...
  Αν θελήσουμε, μας λέγει λοιπόν ο Στόνερ, να εφαρμόσομε τις σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας των πιθανοτήτων σε οχτώ μόνον προφητείες έχουμε το εξής αποτέλεσμα: η πιθανότητα να επιζήσει ένας άνθρωπος και να πραγματοποιήσει στον εαυτό του τις οχτώ αυτές προφητείες είναι μία στις δέκα υψωμένες στην 17 δύναμη (1/10^17). Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα αυτή είναι 1/100.000.000.000.000.000 δηλ. μία στα εκατό τετράκις εκατομμύρια!
  Τι σημαίνει αυτό;
  · Αν πάρομε 10^17 (δηλ. εκατό τετράκις εκατομμύρια) μεταλλικά εικοσάδραχμα και τα απλώσουμε στο έδαφος του Τέξας (έχει έκταση, όση και η Βαλκανική!) θα χρειασθεί να σκεπάσουμε το έδαφός του σε πάχος 0,60 μ.
  · Μετά παίρνουμε ένα κάποιο από αυτά τα νομίσματα και το σημαδεύομε. Και μετά το ανακατεύουμε μέσα σ’ εκείνο το χάος των νομισμάτων.
  · Μετά παίρνουμε έναν άνθρωπο, του δένουμε τα μάτια, και του δίνουμε την άδεια να ψάξει σε όποια κατεύθυνση θέλει, για να βρει το σημαδεμένο νόμισμα! Και όχι μόνο να το βρει μα και να μας βεβαιώσει ότι είναι εκείνο που του ζητάμε και όχι κάποιο άλλο!
  Τί πιθανότητα υπάρχει, να μπορέσει να βρει το σημαδεμένο νόμισμα;
  Μηδενική!
  Αν λοιπόν οι συγγραφείς των βιβλίων της αγίας Γραφής έγραψαν τις οκτώ μόνον προφητείες κατά υπαγόρευση της φαντασίας τους - επειδή δηλ. έτσι τους κατέβηκε - η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν σε ένα πρόσωπο είναι μία στα εκατό τετράκις εκατομμύρια, δηλαδή μηδενική. Για φανταστείτε τώρα να εφαρμόσουμε την θεωρία των πιθανοτήτων όχι μόνο σε οκτώ προφητείες, αλλά σε 300. Τί πιθανότητα έχομε να συμπέσουν σε ένα πρόσωπο; Ο Στόνερ γράφει: 1/10^157. Σε τί μεταφράζεται αυτός ο γρίφος, αν το 10^17 μας κάνει εκατό τετράκις εκατομμύρια;
  Επειδή οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την θεωρία των πιθανοτήτων - πολλοί, ακόμη και επιστήμονες, δεν ξέρουν τίποτε για αυτήν - διερωτώμεθα:
  Είναι τα πορίσματα του Στόνερ σωστά;


  Harold Hartzler, γραμματέας της «εταιρείας επιστημών»
  Απάντηση μας δίνει ο Harold Hartzler, (Χάρολντ Χάρτσλερ) γραμματέας της «εταιρείας επιστημών» της Αμερικής, στον πρόλογό του στο ως άνω βιβλίο του Στόνερ. Λέει:
  «Το βιβλίο του Στόνερ το μελετήσαμε με πολλή προσοχή
  α) μια Επιτροπή Επιστημόνων μελών της «Εταιρείας Επιστημόνων» της Αμερικής και
  β) η εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας. Και οι δύο επιτροπές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι το βιβλίο αυτό χρησιμοποιεί σωστά και με ακρίβεια το επιστημονικό του υλικό. Η επιχειρούμενη μαθηματική ανάλυση γίνεται με βάση τις αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων, που δεν διαμφισβητούνται. Και ο καθηγητής Στόνερ χρησιμοποίησε τις αρχές αυτές σωστά και πειστικά».
  Αν λοιπόν θελήσει κανείς να κατανοήσει το θέμα αυτό με το φως της θεωρίας των πιθανοτήτων, καταλαβαίνει, ότι: η εκπλήρωση οκτώ μόνον προφητειών στον Χριστό είναι μια υπέροχη απόδειξη, ότι:
  · οι προφητείες γράφτηκαν με τον φωτισμό του Θεού∙ και
  · εκπληρώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (τον Ιησού) με το πανσθενές θέλημα του Θεού, που δεν υπόκειται στον νόμο των πιθανοτήτων!
  Θα μπορούσε να ειπεί κανείς:
  Καλά! Και αν έτσι έτυχε και εκπληρώθηκαν όλες οι «τάχα προφητείες» στον Χριστόν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή