ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

50 ερωτήσεις που θα σε πείσουν για την μελλοντική παγκόσμια κατάρρευση!!..


50 ερωτήσεις που θα σε πείσουν για την μελλοντική παγκόσμια κατάρρευση!!..Μάλλον όχι γιατί ότι και να σου δείχνω δεν βλέπω να προετοιμάζεσαι!! Ακόμα ειρωνεύεσαι για το θέμα αποθήκευσης και προετοιμασίας !

Δεν με πιστεύεις ότι έρχεται παγκόσμιο γονάτισμα της ανθρωπότητας μέσω μιας ξαφνικής κρίσης στην Αμερική ?Ο εμφύλιος της Αμερικής? Τότε γιατί:1) Γιατί οι πωλήσεις σε ασήμι και ιδιαίτερα σε ασημένια νομίσματα έχουν σπάσει ρεκόρ κάθε εποχής? Τον πρώτο μήνα του 2013 το νομισματοκοπείο της Αμερικής πούλησε περισσότερα νομίσματα ασημιού από ότι ολόκληρο το 2007 !!

2) Γιατί η Γερμανία ανάγγειλε ότι θα μεταφέρει τον χρυσό της από την Νέα Υόρκη και το Παρίσι πίσω στην χώρα της? Τι έγινε χάθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ παγκόσμιων τραπεζών?

3) Γιατί η Κίνα έχει τρελαθεί να συσσωρεύει χρυσό ? Όπως βέβαια και Η Ρωσία!!

4) Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι σε στυλ Σορρος και Τζον Παλσον ξεσκίζονται στην αποταμίευση χρυσού?

5) Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο με μανία αγοράζουν ράντζα και γη με στόχο την παραγωγή τροφής .

6) Γιατί Η Ρωσία λέει και ξαναλέει ότι πλησιάζει ένας παγκόσμιος νομισματικός πόλεμος?

7) Γιατί ο Μπαρακ Ομπαμα διάλεξε τώρα να επιτεθεί στην δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος?

8) Γιατί ο Μπαρακ Ομπαμα ζητάει από τους γιατρούς να συλλέγουν πληροφορίες από τους ασθενείς τους για το θέμα της κατοχής όπλων !

9) Γιατί υπάρχει ξαφνικά στην αγορά της Αμερικής μια απίστευτη έλλειψη πυρομαχικών?

10) Γιατί εισήχθη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τις αγορές στο Διαδίκτυο για πυρομαχικά?

11) Γιατί οι υποστηρικτές ελέγχου των όπλων, όπως Piers Morgan πιέζει για να μοιάσει η ΗΠΑ πιο πολύ με την Αγγλία ενώ στην πραγματικότητα η Αγγλία χει υψηλότερο δείκτη εγκληματικότητας?


12) Γιατί ένα άρθρο του Forbes που κάνει μια σύνδεση μεταξύ της χρήσης ψυχοφαρμάκων και τις μαζικές εκτελέσεις μόλις βγήκε στο διαδίκτυο εξαφανίστηκε ως δια μαγείας?


13) Γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να τοποθέτηση "μαύρα κουτιά" σε όλα τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα;

14) Γιατί μερικές πολιτείες των ΗΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών προσπαθούν να προβλέψουν "μελλοντικά εγκλήματα?"


15) Γιατί οι ειδικές μαυροντυμένες swat ομάδες ασχολούνται και κυνηγάνε αγρότες με φάρμες?


16) Γιατί όλα τα σώματα εκπαιδεύονται ώστε το ένα να κατασκοπεύει το άλλο?


17) Γιατί έχουν προχωρήσει τόσο πολύ σε κάμερες αναγνώρισης προσώπου και έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες;

18) Γιατί τα αστυνομικά τμήματα σε όλη την Αμερική προμηθεύτηκαν drones ειδικά μηχανήματα παρακολουθήσεις από αέρα και επιτηρούν τον ουρανό πάνω από τις όλες τις πόλεις;

19) Γιατί τα σχολεία σε όλη την Αμερική αρχίζουν να απαιτούν από τους σπουδαστές να φέρουν αναγνωριστικά με RFID μικροτσίπ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΝΕ;

20) Γιατί οι Αμερικάνοι δεν είναι εξοργισμένοι που στο όνομα μια ψευδής ασφάλειας συμπεριφέρονται οι "μπράβοι" των σωμάτων ασφαλείας στα παιδιά και στις γυναίκες τους λες και είναι ζώα?

21) Γιατί ένας ηλικιωμένος επιζών της ναζιστικής κατοχής της Αυστρίας, ο Kitty Werthmann προειδοποιεί οτι η Αμερική του θυμίζει ακριβώς τα γεγονότα που έζησε?


22) Αν η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση, τότε γιατί είναι κάτι περισσότερο από ένας στους τέσσερις εργαζόμενους των ΗΠΑ με μια ειδική συνεχή δανειοδότηση , προκειμένου να πληρώσει τις τρέχουσες δαπάνες;

23) Γιατί η Federal Reserve συνεχίζουν να επιμένουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε "βελτίωση", όταν προφανώς δεν είναι έτσι;

24) Γιατί τόσοι λίγοι Αμερικανοί μπορούν να εξηγήσουν πώς τα χρήματα δημιουργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες;

25) Γιατί το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε σε αξία κατά πολύ πάνω από το 95 τοις εκατό οταν δημιουργήθηκε το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό ταμείο;

26) Γιατί το εθνικό χρέος των ΗΠΑ εγινε πάνω από 5000 φορές μεγαλύτερο από ό, τι ήταν όταν δημιουργήθηκε η Federal Reserve ;

27) Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ ΔΕΝ συζητούν το γεγονός ότι το αμερικανικό δολάριο κινδυνεύει να χάσει τη θέση του ως το κύριο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου;

28) Γιατί οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν την τετράκις εκατομμύρια δολάρια σε φούσκα που υπαρχει στα παράγωγα;

29) Γιατί το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αυξάνεται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών της κυβέρνησης Ομπάμα κατά περίπου όσο αυξήθηκε από τη στιγμή που ο George Washington ανέλαβε τα καθήκοντά του μέχρι τη στιγμή που ο Τζορτζ Μπους ανέλαβε τα καθήκοντά του;

30) Γιατί η μεσαία τάξη στην Αμερική φερνει στο σπίτι το μικρότερο μερίδιο της συνολικής πίτας σε εισόδημα από ό, τι ειχε καταγραφεί ποτέ πριν;Ρεκόρ θέλουν να κάνουν?


31) Αν η αμερικανική οικονομία παράγει ένα υγιές αριθμό καλών θέσεων εργασίας, τότε γιατί να δαπανούν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο για την πρόνοια (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ);

32) Αν η αμερικανική οικονομία δεν καταρρέει, τότε γιατί ο αριθμός των Αμερικανών ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ κουπόνια τροφίμων αυξήθηκε από 17 εκατομμύρια το 2000 σε περισσότερα από 47 εκατ. που είναι σήμερα;

33) Αν η Αμερική εξακολουθεί να είναι μια οικονομική δύναμη, τότε γιατί έχουν χαθεί πάνω από 56.000 εγκαταστάσεις παραγωγής από το 2001;

34) Γιατί χάνονται μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Κίνα κάθε χρόνο;

35) Γιατί ένα από τα δέκα σπίτια που πωλούνται στην πολιτεία της Καλιφόρνια αγοράζονται από Κινέζους πολίτες;

36) Γιατί το ποσοστό των ανδρών με θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πέσει τόσο δραματικά; Πίσω στο 1950, περισσότερο από το 80 τοις εκατό όλων των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια θέση εργασίας. Σήμερα, λιγότερο από το 65 τοις εκατό όλων των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσεις εργασίας.

37) Γιατί είναι τόσο πολλοί Αμερικανοί φτωχοί σήμερα; Σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ, περισσότερα από 146 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι είτε "φτωχοί" ή "χαμηλού εισοδήματος". Γιατί συμβαίνει αυτό;

38) Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μια ιστοσελίδα που διδάσκει τους μετανάστες πώς να υπογράφουν για τα προγράμματα πρόνοιας από τη στιγμή που φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες;

39) Γιατί αριθμός των μελών σε συμμορίες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε με μια εκπληκτική άνοδο της τάξης 40 τοις εκατό από το 2009;

40) Γιατί περίπου ένα στα τρία παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν σε ένα σπίτι χωρίς πατέρα; Μπορεί μια τέτοια κοινωνία να ευημερήσει σε μακροπρόθεσμη βάση;

41) Γιατί τα σουπερμάρκετ έχουν πλημμυρίσει με γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, όταν μια ολόκληρη σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι είναι δυνητικά επικίνδυνες τροφές για την ανθρώπινη υγεία;

42) Αν η οικονομία έχει "βελτιωθεί" κατά τη διάρκεια των ετών του Ομπάμα, γιατί η πείνα και η φτώχεια εξακολουθεί να έχει εκτοξευθεί στα ύψη στις Ηνωμένες Πολιτείες;

43) Γιατί είναι κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο μαθητές των δημόσιων σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες άστεγοι;

44) Γιατί είναι περισσότερο από το 50 τοις εκατό τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στο Ντιτρόιτ; Το Ντιτρόιτ παλιά ήταν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς προέκυψε αυτή η ευημερία να μετατραπεί σε τέτοια ερημιά;

45) Γιατί βίαιες ταραχές ξέσπασαν σε μια εκδήλωση όπου δινόντουσαν από την κυβέρνηση 8 κουπόνια στέγασης και έγινε χαμός στο Ντιτροιτ νωρίτερα αυτό το μήνα; Είναι αυτό το είδος απο αναταραχές που μπορούμε να περιμένουμε να δούμε σε όλη τη χώρα, όταν τα πράγματα γίνουν πολύ άσχημα;

46) Γιατί σε όλες τις πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παράνομο να ταΐζουν τους άστεγους;

47) Γιατί ο ΟΗΕ προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του Διαδικτύου;

48) Γιατί οι παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων βυθίστηκαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους που έχει να καταγράφει εδώ και 40 χρόνια;

49) Γιατί η παγκόσμια δύναμη συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια ; Σύμφωνα με το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο, ένα δίκτυο από 147μεγαλο οργανισμών έχει το 40 τοις εκατό του συνόλου του πλούτου στον κόσμο, έξι αισχρά ισχυρές εταιρείες κυριαρχούν εντελώς τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καλό για μια τέτοια απίστευτη δύναμη να συγκεντρώνεται στα χέρια τόσο λίγων ανθρώπων;

50) Μετά από όλα αυτά μπορείς να δεις με λιγότερο καχυποψία και ειρωνεία το θέμα Παγκόσμια οικονομική κατάρρευση? Το θέμα αποθήκευση και προετοιμασία? Το θέμα ενός μεγάλου πλανητικού σχεδίου και εχθρού της ανθρωπότητας? Αν ναι ..τότε και εγώ νοιώθω ότι κάτι πρόσφερα!!


STRANGER... ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ!

katohika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου