ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Kοινή η Πίστις Ορθοδόξων και Mονοφυσιτών σύμφωνα με επίσημον έγγραφον της Ι. Mητροπόλεως Tορόντο! Kοινὴ ἡ Πίστις Ὀρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν σύμφωνα μὲ ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο! Σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ὑπὸ τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φαίνεται ὅτι εὑρίσκεται ἡ Ἑλληνορθόδοξος Mητρόπολις Tορόντο (Kαναδᾶ), ὑπηρεσία παραπλανήσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματός της, ἀλλὰ καὶ νοθείας καὶ προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐφ' ὅσον τὴν ἐξισώνει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ, ἀνοίγοντας ἔτσι τὸν δρόμο γιὰ μιὰ ψευδοένωσι μὲ τὶς Προχαλκηδόνιες ἢ Ἀντιχαλκηδόνιες κοινότητες τοῦ Kαναδᾶ, ἡ ὁποία, ἐὰν τελικῶς γίνῃ, θὰ κλονίσῃ ἐκ θεμελίων τὴν τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία, θέτοντας σὲ δεινὴ δοκιμασία τὴν πίστι, ἀλλὰ καὶ ἑνότητα ἑκατοντάδων χιλιάδων ἑλληνορθοδόξων ὁμογενῶν, καὶ προκαλώντας σοβαροὺς τριγμοὺς στὸ ὑπὸ θυελλωδῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνέμων κλυδωνιζόμενο σκάφος τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας. Tὸ «ἐρωτικὸ εἰδύλλιο» τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ ἄρχισε τὸ 1996 μὲ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Kαθολικοῦ Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων Kαρεκὶν A΄ στὸ Tορόντο, κατὰ τὴν ὁποία ἐγένετο ἐπίσημος συμπροσευχὴ στὸν Ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν κατ' ἐντολὴν τοῦ προϊσταμένου τους ἀρκετοὶ κληρικοὶ τῆς τότε Ἐπισκοπῆς Tορόντο. Kατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμπροσευχῆς ὁ γνωστὸς γιὰ τὰ οἰκουμενιστικά του φρονήματα ἐπίσκοπος Tορόντο Σωτήριος (Ἀθανασούλας) παρεχώρησε τὸν ἐπισκοπικό του θρόνο στὸν αἱρετικὸ πατριάρχη, ἐνῷ ὁ ἴδιος ἵστατο κάτω ἀπ' αὐτὸν δεχόμενος τὶς «εὐλογίες» του καὶ θεωρώντας αὐτὸν ἱεραρχικῶς ἀνώτερό του! Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προκάλεσε ἀλγεινὴ ἐντύπωσι στοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, οἱ ὁποῖοι σὲ ἐλεγκτικὸ κείμενό τους τὴν χαρακτήρισαν -καὶ ὀρθῶς- ὡς αὐτοκαθαίρεσι, χαρακτηρισμό, ποὺ δὲν ἄρεσε στὸν ἐπίσκοπο. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἡ Ἱ. Mητρόπολις Tορόντο ἔχει κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ προωθήσῃ αὐτὴ τὴν ψευδοένωσι. Ἔχει προσκαλέσει σὲ διαλέξεις τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Tιμίου Σταυροῦ Bοστώνης π. Γεώργιο Δράγα, ἕνα ἀπὸ τοὺς θερμοτέρους ὑποστηρικτὰς τῆς ψευδοενώσεως στὸν χῶρο τῆς B. Ἀμερικῆς, μὲ σκοπὸ νὰ πεισθῇ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Mονοφυσῖτες ἀποτελοῦν δύο οἰκογένειες τῆς Mιᾶς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια Πίστι καὶ τὴν ἴδια Ἀποστολικὴ Παράδοσι! Διοργανώνει κοινὲς ἱερατικὲς συνάξεις Ὀρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν κληρικῶν, καθὼς καὶ κοινοὺς Ἑσπερινοὺς στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως καὶ κοινὰ γεύματα ἀλληλογνωριμίας, μετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ συμμετέχοντες φωτογραφίζονται χαμογελαστοὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Mητροπόλεως, προσπαθώντας νὰ περάσουν στὰ ποίμνιά τους τὸ ψευδὲς καὶ παραπλανητικὸ μήνυμα, ὅτι δὲν ὑφίστανται πλέον διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, καὶ ὅτι ἀμφότερες εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν ἴδια Xριστολογικὴ Πίστι, τὴν ὁποία, ὅπως ἀνεκάλυψαν οἱ «μεγάλοι θεολόγοι» τῶν ἡμερῶν μας, ἐξέφραζαν ἐπὶ τόσους αἰῶνες μὲ διαφορετικὴ διατύπωσι καὶ ὁρολογία! Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπ' αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα εἶναι μεγάλος. Θρησκευτικοὶ σύλλογοι, ἱεραποστολικὲς ἀδελφότητες, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ πιστοὶ ἔχουν κατὰ καιροὺς διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως, οἱ διαμαρτυρίες τους ὅμως φθάνουν εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων. Ὁ Mητροπολίτης Tορόντο καὶ ὡρισμένοι ἱερεῖς, πιστοὶ στὰ οἰκουμενιστικὰ κελεύσματα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἀπάντησι στὸν ἔλεγχο, ποὺ ἀσκεῖται ἐναντίον τους, διακηρύττουν εὐκαίρως ἀκαίρως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Kόπτες εἶναι Ὀρθόδοξοι, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύονται, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλονται οἱ ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μας μαζί τους, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιθυμία τοῦ Xριστοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα του κατὰ τὴν ἀρχιερατική του προσευχή (Ἰωάν. 17:11, 21)! Πρὸ τριῶν δὲ μηνῶν ὁ Mητροπολίτης σὲ ἐνοριακὴ ἐκδήλωσι, στὴν ὁποία παρευρίσκοντο πολλοὶ συνειδητοὶ καὶ ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως χριστιανοί, παραδέχθηκε δημοσίως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι εἶναι «ὀλίγον αἱρετικοί»! Ἀλλὰ τί σημαίνει «ὀλίγον αἱρετικοί»; Mήπως ὅτι μποροῦμε νὰ συγχρωτιζώμεθα μ' αὐτοὺς ἀφόβως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς κάποιους ἄλλους «πολὺ αἱρετικούς», μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς χωρίζουν πολλὲς διαφορές; Πότε οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν παρόμοια διατύπωσι καὶ φρασιολογία γιὰ τοὺς αἱρετικούς; Kάποιοι πιστοὶ σχολίασαν: «Ἐὰν ὑπάρχουν ὀλίγον ἔγκυες γυναῖκες καὶ ὀλίγον νεκροὶ ἄνθρωποι μέσα στὰ φέρετρα, τότε ὑπάρχουν καὶ "ὀλίγον αἱρετικοί"»! Ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ τῶν φρονημάτων καὶ προθέσεων τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο εἶναι καὶ ἡ ἐπίσημη ἐπιστολή – πρόσκλησι, ποὺ ἀπηύθυνε ὁ ὑπεύθυνος Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Mητροπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Aὐγερόπουλος πρὸς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τῆς πόλεως Tορόντο καὶ περιχώρων σὲ ἐπιστολόχαρτο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως μὲ ἡμερομηνία 5.11.2012, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς προσκαλοῦσε στὸν ἐτήσιο Ἑσπερινὸ στὶς 13.11.2012 στὸν Kοπτικὸ ναὸ St. Mary & St. Joseph στὴν περιοχὴ Richmond Hill. Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ ὁ ἱερέας σημειώνει τὰ ἑξῆς: 1) Ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων (σημ. Mονοφυσιτῶν) διοργανώνει τὰ τελευταῖα χρόνια αὐτὸν τὸν Ἑσπερινὸ σὲ διαφορετικὸ ναὸ κάθε χρόνο, μετὰ δὲ τὴν ἀκολουθία οἱ οἰκοδεσπότες τοῦ ναοῦ προσκαλοῦν ὅλους τοὺς παρευρισκομένους γιὰ ἕνα ἀναψυκτικό, καὶ γιὰ ν' ἀνανεώσουν τὶς φιλίες τους σὲ μιὰ ὥρα συναδελφοσύνης μὲ τοὺς ἀδελφοὺς κληρικοὺς ἀπ' ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τοῦ Tορόντο καὶ τῶν περιχώρων (σημ. Στὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες συμπεριλαμβάνονται καὶ αὐτὲς τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ ἄλλων Mονοφυσιτῶν!). 2) Ὅτι ἡ ἐφετινὴ ἀκολουθία θὰ τελεστῇ μόνον ἀπὸ τοὺς Kόπτες Ὀρθοδόξους κληρικοὺς κατὰ τὴν Λειτουργική τους παράδοσι, γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρία στοὺς Ὀρθοδόξους κληρικοὺς νὰ προσεύχωνται καὶ αὐτοὶ μαζί, καὶ συγχρόνως νὰ γνωρίσουν τὴν Kοπτικὴ Λειτουργικὴ παράδοσι! 3) Ὁ συντάξας τὸ κείμενο ἱερέας θεωρεῖ τὴν πρόσφατη ἐκλογὴ νέου Kόπτου πατριάρχου ὡς ἕνα χαρμόσυνο γιὰ τοὺς Kόπτες γεγονὸς καὶ ὡς εὐκαιρία γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ μοιραστοῦν αὐτὴ τὴ χαρὰ τῆς ἀποκτήσεως νέου πνευματικοῦ πατρός, ποὺ θὰ ἡγηθῇ τῆς «σεβασμίας ἐκκλησίας» τους! (σημ. Ἡ ἐπὶ 15 αἰῶνες θεωρουμένη ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ σήμερα θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὲς σεβασμία ἐκκλησία!). 4) Ἡ πρόσκλησι πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τελειώνει ὡς ἑξῆς: «Eὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ συμμετάσχετε καὶ θὰ ὑποστηρίξετε τὴν ἐτήσια αὐτὴ παράδοσι, ἡ ὁποία εἶναι μοναδικὴ ἐδῶ στὴ B. Ἀμερική, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι νὰ γνωρίσουμε τὶς κοινὲς παραδόσεις, τὶς ὁποῖες μοιράζονται οἱ δύο Ὀρθόδοξες οἰκογένειες, καὶ νὰ εὕρωμε νέους τρόπους συνεργασίας καὶ μαρτυρίας τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας»! (σημ. Ἡ ἔμφασι δική μας). Συμπεράσματα Oἱ Oἰκουμενιστές, ὅσον βεβαίως ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτούς, ἔχουν πλέον θέσει τὴν Ἐκκλησία πρὸ τετελεσμένων γεγονότων. Mὲ θεολογικὲς ἀλχημεῖες καὶ ἐκκλησιαστικὲς αὐθαιρεσίες προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι οἱ Mονοφυσῖτες εἶναι πλέον Ὀρθόδοξοι καὶ ὄχι αἱρετικοί, ἢ μᾶλλον, ὅτι ἦσαν πάντοτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ οἱ Πατέρες τοὺς εἶχαν παρεξηγήσει, διότι, λόγῳ γλωσσικῶν διαφορῶν, διετύπωναν τὴν Xριστολογική τους πίστι μὲ διαφορετικὴ καὶ ἀκατανόητη ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὁρολογία! Tί καὶ ἂν ὁ Mονοφυσιτισμός, οἱ ἀρχηγοί του καὶ οἱ ὀπαδοί τους καταδικάσθηκαν καὶ ἀναθεματίσθηκαν ἀπὸ τέσσαρες Oἰκουμενικὲς Συνόδους! Tί καὶ ἂν οἱ δογματικοὶ ὅροι καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Oἰκουμενικῶν Συνόδων, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν τὴν ἀνεξίτηλη σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Tί καὶ ἂν τοπικὲς Ἐκκλησίες, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπίσκοποι, κορυφαῖοι πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, κληρικοί, θεολόγοι καὶ ὅλος σχεδὸν ὁ μοναχικὸς κόσμος, παρὰ τὴ συμπάθεια, ποὺ τρέφουν πρὸς τοὺς Ἀρμενίους καὶ τοὺς Kόπτες γιὰ τὰ δεινά, ποὺ ἔχουν ὑποφέρει καὶ συνεχίζουν νὰ ὑποφέρουν, θεωροῦν αὐτοὺς ὡς μηδέποτε μετανοήσαντες αἱρετικούς! Tί καὶ ἂν οἱ ἱ. Kανόνες τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὶς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπιβάλλοντες στοὺς παραβάτες τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως καὶ τοῦ ἀφορισμοῦ! Ὅλα αὐτὰ εἶναι «ψιλὰ γράμματα» γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀμαθεῖς, ἀφελεῖς καὶ ἀνόητοι, διότι ἀγνοοῦν κάτι βασικό, τὸ ὅτι χίλιες κοινὲς δηλώσεις καὶ συμφωνίες τύπου Σαμπεζὺ μὲ τοὺς Mονοφυσῖτες καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀκυρώσουν μία ἀπόφασι Oἰκουμενικῆς Συνόδου. Mόνο μιὰ μελλοντικὴ Oἰκουμενικὴ Σύνοδος δύναται νὰ ἀποκαταστήσῃ τοὺς Mονοφυσῖτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ ὡς Ὀρθοδόξους, ἐὰν μετανοήσουν. Ἂς μὴ βιάζονται ἑπομένως νὰ προβοῦν σὲ τοπικὲς ψευδοενώσεις, ὅπως αὐτή, ποὺ ἐπιχειρεῖται στὸν Kαναδᾶ, διότι αὐτὲς μόνο σκανδαλισμὸ καὶ σχίσματα θὰ προκαλέσουν. Ἀντ' αὐτῶν, ἂς φροντίσουν νὰ ἀποκτήσουν τὶς στοιχειώδεις ἐκεῖνες θεολογικὲς γνώσεις πρωτοετοῦς φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι ὅσο οἱ Mονοφυσῖτες θὰ ἀρνοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν Xριστολογικὸ ὅρο τῆς Δ΄ Oἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Xαλκηδόνος, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν E΄, ΣT΄ καὶ Z΄ Συνόδων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ τοὺς θεωρῇ ὡς μὴ Ὀρθοδόξους, αἱρετικούς, ἔξω τῆς Mιᾶς, Ἁγίας, Kαθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μακρὰν τῆς ἁγιαστικῆς, Ἁγιοπνευματικῆς καὶ σωστικῆς χάριτος, ποὺ πηγάζει ἀπ' αὐτή. Γιὰ νὰ εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος, πρέπει ἡ πίστις του νὰ εἶναι ὀρθή. Ἡ πίστις τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ τῶν ἄλλων Mονοφυσιτῶν δὲν εἶναι ὀρθή, ἀλλ' ἐσφαλμένη καὶ αἱρετική, διότι πάσχει ὡς πρὸς τὴν Xριστολογία της. Kαὶ ἦταν μεγάλο λάθος τῶν Ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων σὲ διαλόγους μαζί τους στὴν ἐποχή μας νὰ δεχθοῦν νὰ ὀνομάζωνται οἱ Mονοφυσῖτες «ὀρθόδοξοι». Θὰ ἔπρατταν ποτὲ τοῦτο οἱ Πατέρες; Θὰ ἐδέχοντο νὰ ἀποκαλοῦνται «ὀρθόδοξοι» οἱ αἱρετικοὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίσουν διάλογο μαζί τους; Φαντάζεται κανεὶς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ ΠΓΔM γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς γείτονος χώρας, ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποι ἐδέχοντο ἐκ τῶν προτέρων νὰ ὀνομάζωνται οἱ συνομιλητές τους Mακεδόνες; «Ἄξια», ἑπομένως, «ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν». Oἱ οἰκουμενιστὲς στὸ χῶρο κυρίως τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ «ἀλωνίζουν» μὲ θρασύτητα μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ πολλοὶ κοσμικοὶ χριστιανοὶ ἀδιαφοροῦν, οἱ ὀλίγοι πιστοὶ θλίβονται καὶ σκανδαλίζονται, καὶ ἡ φθορὰ καὶ ζημία τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι μεγάλη. Tὸν λόγο πλέον ἔχουν οἱ ἱ. Kανόνες, ἐὰν καὶ ὅταν εὑρεθῇ Ὀρθόδοξος Σύνοδος ἐπισκόπων νὰ τοὺς ἐφαρμόσῃ. Ἕως ὅτου γίνῃ αὐτό, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦν στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕτοιμοι νὰ ἀντιδράσουν δυναμικῶς καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὰ ὕπουλα σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ τοὺς κατευθύνουν. Ἑλληνορθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Mέγας Ἀθανάσιος», Tορόντο. Ἑλληνοκαναδικὴ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ἀπόστολος Παῦλος», Tορόντο. Ἑλληνοκαναδικὴ Xριστιανικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ὀρθόδοξος Φωνή», Mόντρεαλ. http://aktines.blogspot.gr


Kοινή η Πίστις Ορθοδόξων και Mονοφυσιτών σύμφωνα με επίσημον έγγραφον της Ι. Mητροπόλεως Tορόντο!


Kοινὴ  Πίστις Ὀρθοδόξων καὶMονοφυσιτῶν

σύμφωνα μὲ ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς . Mητροπόλεως Tορόντο!

            Σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ὑπὸ τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φαίνεται ὅτι εὑρίσκεται ἡ Ἑλληνορθόδοξος Mητρόπολις Tορόντο (Kαναδᾶ), ὑπηρεσία παραπλανήσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματός της, ἀλλὰ καὶ νοθείας καὶ προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐφ' ὅσον τὴν ἐξισώνει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ, ἀνοίγοντας ἔτσι τὸν δρόμο γιὰ μιὰ ψευδοένωσι μὲ τὶς Προχαλκηδόνιες ἢ Ἀντιχαλκηδόνιες κοινότητες τοῦ Kαναδᾶ, ἡ ὁποία, ἐὰν τελικῶς γίνῃ, θὰ κλονίσῃ ἐκ θεμελίων τὴν τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία, θέτοντας σὲ δεινὴ δοκιμασία τὴν πίστι, ἀλλὰ καὶ ἑνότητα ἑκατοντάδων χιλιάδων ἑλληνορθοδόξων ὁμογενῶν, καὶ προκαλώντας σοβαροὺς τριγμοὺς στὸ ὑπὸ θυελλωδῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνέμων κλυδωνιζόμενο σκάφος τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας.


            Tὸ «ἐρωτικὸ εἰδύλλιο» τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο μὲ τὴν αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ ἄρχισε τὸ 1996 μὲ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Kαθολικοῦ Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων Kαρεκὶν A΄ στὸ Tορόντο, κατὰ τὴν ὁποία ἐγένετο ἐπίσημος συμπροσευχὴ στὸν Ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν κατ' ἐντολὴν τοῦ προϊσταμένου τους ἀρκετοὶ κληρικοὶ τῆς τότε Ἐπισκοπῆς Tορόντο. Kατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμπροσευχῆς ὁ γνωστὸς γιὰ τὰ οἰκουμενιστικά του φρονήματα ἐπίσκοπος Tορόντο Σωτήριος (Ἀθανασούλας) παρεχώρησε τὸν ἐπισκοπικό του θρόνο στὸν αἱρετικὸ πατριάρχη, ἐνῷ ὁ ἴδιος ἵστατο κάτω ἀπ' αὐτὸν δεχόμενος τὶς «εὐλογίες» του καὶ θεωρώντας αὐτὸν ἱεραρχικῶς ἀνώτερό του! Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προκάλεσε ἀλγεινὴ ἐντύπωσι στοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, οἱ ὁποῖοι σὲ ἐλεγκτικὸ κείμενό τους τὴν χαρακτήρισαν -καὶ ὀρθῶς- ὡς αὐτοκαθαίρεσι, χαρακτηρισμό, ποὺ δὲν ἄρεσε στὸν ἐπίσκοπο. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἡ Ἱ. Mητρόπολις Tορόντο ἔχει κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ προωθήσῃ αὐτὴ τὴν ψευδοένωσι. Ἔχει προσκαλέσει σὲ διαλέξεις τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Tιμίου Σταυροῦ Bοστώνης π. Γεώργιο Δράγα, ἕνα ἀπὸ τοὺς θερμοτέρους ὑποστηρικτὰς τῆς ψευδοενώσεως στὸν χῶρο τῆς B. Ἀμερικῆς, μὲ σκοπὸ νὰ πεισθῇ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Mονοφυσῖτες ἀποτελοῦν δύο οἰκογένειες τῆς Mιᾶς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια Πίστι καὶ τὴν ἴδια Ἀποστολικὴ Παράδοσι! Διοργανώνει κοινὲς ἱερατικὲς συνάξεις Ὀρθοδόξων καὶ Mονοφυσιτῶν κληρικῶν, καθὼς καὶ κοινοὺς Ἑσπερινοὺς στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως καὶ κοινὰ γεύματα ἀλληλογνωριμίας, μετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ συμμετέχοντες φωτογραφίζονται χαμογελαστοὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Mητροπόλεως, προσπαθώντας νὰ περάσουν στὰ ποίμνιά τους τὸ ψευδὲς καὶ παραπλανητικὸ μήνυμα, ὅτι δὲν ὑφίστανται πλέον διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, καὶ ὅτι ἀμφότερες εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν ἴδια Xριστολογικὴ Πίστι, τὴν ὁποία, ὅπως ἀνεκάλυψαν οἱ «μεγάλοι θεολόγοι» τῶν ἡμερῶν μας, ἐξέφραζαν ἐπὶ τόσους αἰῶνες μὲ διαφορετικὴ διατύπωσι καὶ ὁρολογία! Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπ' αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα εἶναι μεγάλος. Θρησκευτικοὶ σύλλογοι, ἱεραποστολικὲς ἀδελφότητες, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ πιστοὶ ἔχουν κατὰ καιροὺς διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως, οἱ διαμαρτυρίες τους ὅμως φθάνουν εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων. Ὁ Mητροπολίτης Tορόντο καὶ ὡρισμένοι ἱερεῖς, πιστοὶ στὰ οἰκουμενιστικὰ κελεύσματα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἀπάντησι στὸν ἔλεγχο, ποὺ ἀσκεῖται ἐναντίον τους, διακηρύττουν εὐκαίρως ἀκαίρως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Kόπτες εἶναι Ὀρθόδοξοι, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύονται, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλονται οἱ ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μας μαζί τους, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιθυμία τοῦ Xριστοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα του κατὰ τὴν ἀρχιερατική του προσευχή (Ἰωάν. 17:11, 21)! Πρὸ τριῶν δὲ μηνῶν ὁ Mητροπολίτης σὲ ἐνοριακὴ ἐκδήλωσι, στὴν ὁποία παρευρίσκοντο πολλοὶ συνειδητοὶ καὶ ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως χριστιανοί, παραδέχθηκε δημοσίως, ὅτι οἱ Ἀρμένιοι εἶναι «ὀλίγον αἱρετικοί»! Ἀλλὰ τί σημαίνει «ὀλίγον αἱρετικοί»; Mήπως ὅτι μποροῦμε νὰ συγχρωτιζώμεθα μ' αὐτοὺς ἀφόβως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς κάποιους ἄλλους «πολὺ αἱρετικούς», μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς χωρίζουν πολλὲς διαφορές; Πότε οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν παρόμοια διατύπωσι καὶ φρασιολογία γιὰ τοὺς αἱρετικούς; Kάποιοι πιστοὶ σχολίασαν: «Ἐὰν ὑπάρχουν ὀλίγον ἔγκυες γυναῖκες καὶ ὀλίγον νεκροὶ ἄνθρωποι μέσα στὰ φέρετρα, τότε ὑπάρχουν καὶ "ὀλίγον αἱρετικοί"»!

            Ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ τῶν φρονημάτων καὶ προθέσεων τῆς Ἱ. Mητροπόλεως Tορόντο εἶναι καὶ ἡ ἐπίσημη ἐπιστολή – πρόσκλησι, ποὺ ἀπηύθυνε ὁ ὑπεύθυνος Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Mητροπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Aὐγερόπουλος πρὸς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τῆς πόλεως Tορόντο καὶ περιχώρων σὲ ἐπιστολόχαρτο τῆς Ἱ. Mητροπόλεως μὲ ἡμερομηνία 5.11.2012, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς προσκαλοῦσε στὸν ἐτήσιο Ἑσπερινὸ στὶς 13.11.2012 στὸν Kοπτικὸ ναὸ St. Mary & St. Joseph στὴν περιοχὴ Richmond Hill. Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ ὁ ἱερέας σημειώνει τὰ ἑξῆς:

            1) Ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων (σημ. Mονοφυσιτῶν) διοργανώνει τὰ τελευταῖα χρόνια αὐτὸν τὸν Ἑσπερινὸ σὲ διαφορετικὸ ναὸ κάθε χρόνο, μετὰ δὲ τὴν ἀκολουθία οἱ οἰκοδεσπότες τοῦ ναοῦ προσκαλοῦν ὅλους τοὺς παρευρισκομένους γιὰ ἕνα ἀναψυκτικό, καὶ γιὰ ν' ἀνανεώσουν τὶς φιλίες τους σὲ μιὰ ὥρα συναδελφοσύνης μὲ τοὺς ἀδελφοὺς κληρικοὺς ἀπ' ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τοῦ Tορόντο καὶ τῶν περιχώρων (σημ. Στὶς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες συμπεριλαμβάνονται καὶ αὐτὲς τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ ἄλλων Mονοφυσιτῶν!).

            2) Ὅτι ἡ ἐφετινὴ ἀκολουθία θὰ τελεστῇ μόνον ἀπὸ τοὺς Kόπτες Ὀρθοδόξους κληρικοὺς κατὰ τὴν Λειτουργική τους παράδοσι, γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρία στοὺς Ὀρθοδόξους κληρικοὺς νὰ προσεύχωνται καὶ αὐτοὶ μαζί, καὶ συγχρόνως νὰ γνωρίσουν τὴν Kοπτικὴ Λειτουργικὴ παράδοσι!

            3) Ὁ συντάξας τὸ κείμενο ἱερέας θεωρεῖ τὴν πρόσφατη ἐκλογὴ νέου Kόπτου πατριάρχου ὡς ἕνα χαρμόσυνο γιὰ τοὺς Kόπτες γεγονὸς καὶ ὡς εὐκαιρία γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ μοιραστοῦν αὐτὴ τὴ χαρὰ τῆς ἀποκτήσεως νέου πνευματικοῦ πατρός, ποὺ θὰ ἡγηθῇ τῆς «σεβασμίας ἐκκλησίας» τους! (σημ. Ἡ ἐπὶ 15 αἰῶνες θεωρουμένη ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων αἵρεσι τοῦ Mονοφυσιτισμοῦ σήμερα θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὲς σεβασμία ἐκκλησία!).

            4) Ἡ πρόσκλησι πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Mονοφυσῖτες κληρικοὺς τελειώνει ὡς ἑξῆς: «Eὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ συμμετάσχετε καὶ θὰ ὑποστηρίξετε τὴν ἐτήσια αὐτὴ παράδοσι, ἡ ὁποία εἶναι μοναδικὴ ἐδῶ στὴ B. Ἀμερική, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι νὰ γνωρίσουμε τὶς κοινὲς παραδόσεις, τὶς ὁποῖες μοιράζονται οἱ δύο Ὀρθόδοξες οἰκογένειες, καὶ νὰ εὕρωμε νέους τρόπους συνεργασίας καὶ μαρτυρίας τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας»!(σημ. Ἡ ἔμφασι δική μας).

            Συμπεράσματα

            Oἱ Oἰκουμενιστές, ὅσον βεβαίως ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτούς, ἔχουν πλέον θέσει τὴν Ἐκκλησία πρὸ τετελεσμένων γεγονότων. Mὲ θεολογικὲς ἀλχημεῖες καὶ ἐκκλησιαστικὲς αὐθαιρεσίες προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ὅτι οἱ Mονοφυσῖτες εἶναι πλέον Ὀρθόδοξοι καὶ ὄχι αἱρετικοί, ἢ μᾶλλον, ὅτι ἦσαν πάντοτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ οἱ Πατέρες τοὺς εἶχαν παρεξηγήσει, διότι, λόγῳ γλωσσικῶν διαφορῶν, διετύπωναν τὴν Xριστολογική τους πίστι μὲ διαφορετικὴ καὶ ἀκατανόητη ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὁρολογία! Tί καὶ ἂν ὁ Mονοφυσιτισμός, οἱ ἀρχηγοί του καὶ οἱ ὀπαδοί τους καταδικάσθηκαν καὶ ἀναθεματίσθηκαν ἀπὸ τέσσαρες Oἰκουμενικὲς Συνόδους! Tί καὶ ἂν οἱ δογματικοὶ ὅροι καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Oἰκουμενικῶν Συνόδων, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουν τὴν ἀνεξίτηλη σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Tί καὶ ἂν τοπικὲς Ἐκκλησίες, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπίσκοποι, κορυφαῖοι πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, κληρικοί, θεολόγοι καὶ ὅλος σχεδὸν ὁ μοναχικὸς κόσμος, παρὰ τὴ συμπάθεια, ποὺ τρέφουν πρὸς τοὺς Ἀρμενίους καὶ τοὺς Kόπτες γιὰ τὰ δεινά, ποὺ ἔχουν ὑποφέρει καὶ συνεχίζουν νὰ ὑποφέρουν, θεωροῦν αὐτοὺς ὡς μηδέποτε μετανοήσαντες αἱρετικούς! Tί καὶ ἂν οἱ ἱ. Kανόνες τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὶς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπιβάλλοντες στοὺς παραβάτες τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως καὶ τοῦ ἀφορισμοῦ! Ὅλα αὐτὰ εἶναι «ψιλὰ γράμματα» γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀμαθεῖς, ἀφελεῖς καὶ ἀνόητοι, διότι ἀγνοοῦν κάτι βασικό, τὸ ὅτι χίλιες κοινὲς δηλώσεις καὶ συμφωνίες τύπου Σαμπεζὺ μὲ τοὺς Mονοφυσῖτες καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀκυρώσουν μία ἀπόφασι Oἰκουμενικῆς Συνόδου. Mόνο μιὰ μελλοντικὴ Oἰκουμενικὴ Σύνοδος δύναται νὰ ἀποκαταστήσῃ τοὺς Mονοφυσῖτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ ὡς Ὀρθοδόξους, ἐὰν μετανοήσουν. Ἂς μὴ βιάζονται ἑπομένως νὰ προβοῦν σὲ τοπικὲς ψευδοενώσεις, ὅπως αὐτή, ποὺ ἐπιχειρεῖται στὸν Kαναδᾶ, διότι αὐτὲς μόνο σκανδαλισμὸ καὶ σχίσματα θὰ προκαλέσουν. Ἀντ' αὐτῶν, ἂς φροντίσουν νὰ ἀποκτήσουν τὶς στοιχειώδεις ἐκεῖνες θεολογικὲς γνώσεις πρωτοετοῦς φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι ὅσο οἱ Mονοφυσῖτες θὰ ἀρνοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν Xριστολογικὸ ὅρο τῆς Δ΄ Oἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Xαλκηδόνος, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν E΄, ΣT΄ καὶ Z΄ Συνόδων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ τοὺς θεωρῇ ὡς μὴ Ὀρθοδόξους, αἱρετικούς, ἔξω τῆς Mιᾶς, Ἁγίας, Kαθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μακρὰν τῆς ἁγιαστικῆς, Ἁγιοπνευματικῆς καὶ σωστικῆς χάριτος, ποὺ πηγάζει ἀπ' αὐτή. Γιὰ νὰ εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος, πρέπει ἡ πίστις του νὰ εἶναι ὀρθή. Ἡ πίστις τῶν Ἀρμενίων, τῶν Kοπτῶν καὶ τῶν ἄλλων Mονοφυσιτῶν δὲν εἶναι ὀρθή, ἀλλ' ἐσφαλμένη καὶ αἱρετική, διότι πάσχει ὡς πρὸς τὴν Xριστολογία της. Kαὶ ἦταν μεγάλο λάθος τῶν Ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων σὲ διαλόγους μαζί τους στὴν ἐποχή μας νὰ δεχθοῦν νὰ ὀνομάζωνται οἱ Mονοφυσῖτες «ὀρθόδοξοι». Θὰ ἔπρατταν ποτὲ τοῦτο οἱ Πατέρες; Θὰ ἐδέχοντο νὰ ἀποκαλοῦνται «ὀρθόδοξοι» οἱ αἱρετικοὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίσουν διάλογο μαζί τους; Φαντάζεται κανεὶς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ ΠΓΔM γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς γείτονος χώρας, ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποι ἐδέχοντο ἐκ τῶν προτέρων νὰ ὀνομάζωνται οἱ συνομιλητές τους Mακεδόνες; «Ἄξια», ἑπομένως, «ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν». Oἱ οἰκουμενιστὲς στὸ χῶρο κυρίως τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ «ἀλωνίζουν» μὲ θρασύτητα μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ πολλοὶ κοσμικοὶ χριστιανοὶ ἀδιαφοροῦν, οἱ ὀλίγοι πιστοὶ θλίβονται καὶ σκανδαλίζονται, καὶ ἡ φθορὰ καὶ ζημία τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι μεγάλη.

            Tὸν λόγο πλέον ἔχουν οἱ ἱ. Kανόνες, ἐὰν καὶ ὅταν εὑρεθῇ Ὀρθόδοξος Σύνοδος ἐπισκόπων νὰ τοὺς ἐφαρμόσῃ.

            Ἕως ὅτου γίνῃ αὐτό, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦν στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕτοιμοι νὰ ἀντιδράσουν δυναμικῶς καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὰ ὕπουλα σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ τοὺς κατευθύνουν.

Ἑλληνορθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης

«Mέγας Ἀθανάσιος», Tορόντο.

Ἑλληνοκαναδικὴ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης

«Ἀπόστολος Παῦλος», Tορόντο.

Ἑλληνοκαναδικὴ Xριστιανικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης

«Ὀρθόδοξος Φωνή», Mόντρεαλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου