ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΔΔΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΔΔΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ «…μέσα σε ανθρώπινα κρανία είχαν βάλει αίμα και το έδιναν στους οπαδούς να το πιούν! Λέγανε ότι το αίμα έπρεπε να προέρχεται από αλλοθρήσκους και όχι από ομοπίστους». Ο Ο. Π. (το όνομά του μπορούμε να το θέσουμε στην διάθεση του αρμοδίου κ. Εισαγγελέως) πήγε στο Γελήνι Κορινθίας να εργαστεί στην οικοδομή του βουδιστικού Κέντρου, με αποτέλεσμα να προσηλυτιστεί και να ενταχθεί τον Αύγουστο του 1994 στη Βουδδιστική κοινότητα. Τη μύηση έκανε ο Τέγκα Ρίνποτσε, η κορυφή της Βουδιστικής ιεραρχίας που ελέγχει το κέντρο. Ύστερα από μεγάλες ταλαιπωρίες στο Γελήνι και στο Νεπάλ εγκατέλειψε τους βουδιστές και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Ενώπιον του π. Ελευθερίου Χατζή, εντεταλμένου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στα θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας και άλλων μαρτύρων έκανε μία συγκλονιστική έγγραφη δήλωση (10.1.1996) την οποία και υπέγραψε. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από την δήλωση αυτή, το περιεχόμενο της οποίας ο Ο.Π. επανέλαβε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Θέτουμε τα στοιχεία αυτά υπ’ όψη κάθε αρμοδίου, προκειμένου να μπορέσει να τα διασταυρώσει ή να τα διαψεύσει. “Είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι έχω μέσα μου τον διάβολο”. Μετά τη μύηση ήμουν υποχρεωμένος εγώ, όπως και όλοι οι οπαδοί να εργάζομαι δωρεάν προς δόξαν του αφέντη Τένγκα Ρίνποτσε και να προσφέρω όλα τα χρήματα που αποκτούσα από την εργασία μου (στις οικοδομικές εργασίες), σαν προσφορά. Ποτέ δεν μου έδωσαν απόδειξη για τα χρήματα, μάλιστα πριν από μερικές ημέρες μου πήραν τις τελευταίες εκατό χιλιάδες (100.000). Σχεδόν υποχρεωτικά αγοράζεις όλες τις εκδόσεις βιβλίων, οι οποίες είναι αρκετές, και κυρίως ειδικές διδασκαλίες φωτοτυπίες διαμορφωμένες σε βιβλία και φωτοτυπίες ειδικών προσευχών μάντρας. Τα κείμενα που απαρτίζουν τα μικρο-βιβλία με φωτοτυπίες και τις προσευχές μάντρας απαγορεύεται αυστηρώς να δοθούν έξω και κυρίως στους ιερείς. Ειδικό χειρόγραφο μάντρας απαγγέλλεται κάθε πρωί μου ζήτησαν να το μάθω απ’ έξω και ο Λάμα μου δήλωσε μετά ότι πρέπει να το φάω, να το εξαφανίσω. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι τα ιερά κείμενα χειρόγραφα δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια των ιερέων της Ορθοδοξίας και γενικά των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μας δίδασκαν ότι όταν περνάμε μπροστά από νεκροταφεία ή εκκλησίες να λέμε συνεχώς τις φράσεις «κάρμα πατσένο» ή «όμα χούγκ», κάτι σαν αυτό που λέγεται στο βάπτισμα των Χριστιανών «αποτάσσομαι το Σατανά». Δίναμε όρκο ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουμε πάσης φύσεως ζωή. Μέσα στον όρκο περιλαμβάνεται και το όπλο της πατρίδος, δηλ. να μην πάρω όπλο να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι έχω μέσα μου το διάβολο. Παραλίγο να τρελαθώ από εφιάλτες. Έβλεπα συνεχώς μπροστά μου την Πράσινη Τάρα και το Μαύρο Μαχακάλα, μια μορφή που μου θύμιζε μορφή Σατανά. Όταν ζήτησα βοήθεια για να απαλλαγώ από αυτούς τους εφιάλτες, ο Λάμα μου δήλωσε ότι αυτά ήταν ξεσπάσματα από την προηγούμενη ζωή μου. Έξαφνα, πριν από δύο μέρες άρχισα να σκέπτομαι το Χριστό που με είχαν απομακρύνει από κοντά του, θυμήθηκα τον πατέρα Ελευθέριο Χατζή που κάνει εκπομπές στην τηλεόραση κατά των αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων και ζήτησα την συμπαράστασή του. Μέσα στην ομάδα γνώρισα μία κοπέλα... περίπου 40 χρόνων που βρισκόταν εκτός εαυτού. Έλεγε ασυναρτησίες και ζούσε σε έναν άλλο κόσμο, σε μια κατάσταση συνεχούς εκστάσεως. Μια μέρα ρώτησα τον Λάμα τι έπαθε αυτή η κοπέλα και γιατί δεν τη Βοηθούσαν. Και ο Λάμα μου απάντησε ότι αυτή έφθασε στη φώτιση σε αυτή τη ζωή. Η κοπέλα είχε φτάσει σε βαθμό σχιζοφρένειας και αυτοί μιλούσαν για φώτιση... Απάρνηση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητος Ακόμη παραδίδω δείγμα ταυτότητος, χρώματος κίτρινου, με την ένδειξη ΚΑΡΜΑ KABYU LINIE. Η ταυτότητα αυτή φέρει στο έμπροσθεν μέρος τον Κάρμαπα, και στο οπίσθιο μέρος τη σατανική μορφή του Μαύρου MAHAKALA. Η ταυτότητα υποδηλεί την αλλαγή του Χριστιανικού ονόματος και γενικά του Ελληνικού και την ένδειξη νέου Βουδδιστικού ονόματος. Κάτω από τα στοιχεία αναφέρεται το όνομα του Όλε Νίνταλ. Η ταυτότητα έχει την έννοια της επιστράτευσης και γενικά δηλώνει ότι από τη στιγμή αυτή δεν θεωρείσαι πλέον ούτε Χριστιανός ούτε Έλληνας, αλλά Βουδιστής του Θιβέτ Νεπάλ Κατμαντού, και ανήκεις αποκλειστικά και μόνον, ψυχή τε και σώματι, στο δάσκαλο Γκουρού.... Έξω στο λαό και στις κρατικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι δεν κάνουν προσηλυτισμό και εμφανίζονται ως σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Εμένα με προσηλύτισαν έντεχνα, μου άρπαξαν τις οικονομίες μου, με απομάκρυναν από το κοινωνικό περιβάλλον, με έκαναν να αρνηθώ την πίστη μου και αυτή την πατρίδα μου. Το επικίνδυνο στον προσηλυτισμό τους, είναι ότι στην αρχή όταν σε πλησιάσουν, σου μιλούν για Χριστό και για Παναγία. Και αυτό το θεωρώ επικίνδυνο, διότι τελικά οι Βουδδιστές Γκουρού του Γεληνίου Κορινθίας είναι άσπονδοι εχθροί του Χριστού, της Παναγίας και γενικά της Ορθοδοξίας.... Και πιο απλά όλες αυτές οι τελετές απευθύνονται σε διάφορα πνεύματα, με διάφορες ονομασίες και δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από τις τελετές της μαύρης μαγείας. Έξω όμως στο λαό, στην περιοχή Γεληνίου, ποτέ δεν μιλούν για τέτοιου είδους τελετές. Πλησιάζουν την εκκλησία, μπαίνουν μέσα στους ναούς, προσποιούνται ότι δεν διαφέρουν από τους Χριστιανούς και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαπατήσουν τους αφελείς και ανυποψίαστους, όπως εγώ, και να τους παρασύρουν με σκοπό να τους απομακρύνουν από την εκκλησία, την Ορθοδοξία και να τους μετατρέψουν σε άβουλα όργανα του δασκάλου Γκουρού. Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να προσέξουν διότι οι Γκουρουιστές του Γεληνίου κάνουν ακόμη και προσφορές δωρεές, υπόσχονται ανάπτυξη του περιβάλλοντος, διάνοιξη δρόμων κλπ. Πολλές φορές προκειμένου να δελεάσουν τους ανυποψίαστους ισχυρίζονται ότι έχουν μεγάλα πολιτικά μέσα και ισχυρά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα με τα οποία μπορούν να επιτύχουν σε πολλές καταστάσεις.... […] Οικονομική εκμετάλλευση Το άτομο που θα παρασυρθεί από τις Βουδιστικές ομάδες του Γεληνίου Κορινθίας, καλείται να δώσει στην οργάνωση ό,τι έχει και δεν έχει. Έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα που συνεχώς σε «αρμέγουν» οικονομικά και δεν σου επιτρέπουν ποτέ να έχεις δραχμή δική σου. Τα μόνα λόγια που ακούς είναι «Φέρτε αυτά..., Δώστε τόσα...». Σε κάθε μύηση τελείται η εορτή του Μαύρου Μαχακάλα. Σε αυτή τη γιορτή πρέπει να προσφέρεις κάποιο χρηματικό ποσό προς δόξαν του Μαχακάλα. Σε κάθε μύηση πρέπει να πληρώσεις το Λάμα κάποιο ποσό από 5.000 ή και 10.000 ή 20.000 δραχμές. Στα σεμινάρια, που το κάθε ένα διαρκεί 34 ημέρες, θα πρέπει να πληρώσεις από 30.000 έως 40.000 ημερησίως. Πρέπει δηλ. το κάθε άτομο να πληρώσει περί τις 100.000-120.000 χιλ. δρχ. σε κάθε σειρά σεμιναρίων. Κάθε τόσο σε καλούν και σου ζητούν να παραδώσεις ένα σεβαστό ποσό σε ένα φάκελο για τον Α! ή τον Β! Λάμα. Εγώ προσωπικά δεν έτυχε ποτέ από την ημέρα που προσχώρησα στο Βουδδισμό να έχω χρήματα μαζί μου. Μου απομυζούσαν τα πάντα. Με τις τελετές, με τα δώρα, με τα αντικείμενα και τα βιβλία, με τα Μάντρας, με τα χαπάκια και τα Ίντσας μας άρπαζαν στην κυριολεξία όλα μας τα χρήματα.... Για να γίνεις Λάμα (βαθμοφόρος) θα πρέπει να πληρώσεις πάνω από 800.000 χιλιάδες δρχ. και να περάσεις από ειδικά μαθήματα που διαρκούν τρία χρόνια, τρεις μήνες, τρεις εβδομάδες και τρείς ημέρες. Τέτοιου είδους εκπαίδευση γίνεται στο Χολομώντα Χαλκιδικής». Στο σημείο αυτό, ο Θ. Π. αναφέρεται σε ένα συγκλονιστικό θέμα, το οποίο για δική τους και δική μας προστασία διατυπώνουμε πιο ήπια: «Πόση ανθρωπίνου αίματος; Το αποκορύφωμα στις τελετές ήταν, όπως μας λέγανε η προσφορά ανθρωπίνου αίματος μέσα σε ανθρώπινα κρανία! Απ’ ότι αντιλήφθηκα, αλήθεια ή ψέμμα δεν ξέρω, ας το ψάξει ο εισαγγελέας, μέσα σε ανθρώπινα κρανία είχαν βάλει αίμα και το έδιναν στους οπαδούς να το πιούν! Λέγανε ότι το αίμα έπρεπε να προέρχεται από αλλοθρήσκους και όχι από ομοπίστους. «Να πιεί ο Βουδιστής αίμα, αλλά όχι από Βουδιστή». Δυστυχώς, ήπια και εγώ μετά από κάτι που ήτανε ή μου φάνηκε ως ανθρώπινο κρανίο, ένα υγρό που απ’ ό,τι μας είπανε και απ’ ό,τι κατάλαβα, πρέπει να ήτανε αίμα, νομίζω ανθρώπινο...». Μυήσεις Τις δικές μου μυήσεις στο Γελήνι Κορινθίας και στο Νεπάλ τις έκανε (με μύησε) ο Λάμα Τένγκα Ρίνποτσε, που είναι ο ανώτερος Λάμα όλων των ομάδων που δρούν σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή με μύησε ο ίδιος ο Λάμα Ρίνποτσε. Στο Νεπάλ που με πήγαν, μετά τις τελετές, μας έδιναν άλλα διαφορετικά χαπάκια. Μικρά άσπρα χαπάκια σαν ασπιρίνες. Μας τα έδιναν να τα πιούμε πριν από τις τελετές. Μόλις πίναμε αυτά τα χάπια αισθανόμαστε να μας ταρακουνά το σώμα ολόκληρο ένα πράγμα σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά από αυτό το σοκ και την τρεμούλα περνάς σε ένα χάος, σα να μην υπάρχεις, σα να χάνεσαι. Γνώρισα από κοντά, εκεί στο Νεπάλ, ένα παράξενο και ύποπτο οικονομικό παζάρι εμπόριο που πραγματοποιεί η ομάδα Γεληνίου Κορινθίας με το τέχνασμα των ειδικών υιοθεσιών. “Υιοθεσίες” εκμετάλλευση της δυστυχίας πολύτεκνων οικογενειών Έχουν ένα μοναστήρι. Πηγαίνουν στην πόλη ή στα χωριά, σε οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά και τα παίρνουν για «ένα πιάτο φαγητό» και τα οδηγούν στο μοναστήρι. Από το μοναστήρι τα υιοθετούν σε Ευρωπαίους για 200 δολλάρια το χρόνο και πάνω. Έτσι αρχίζουν να εισπράττουν χιλιάδες δολλάρια με το τέχνασμα της υιοθεσίας. Είδα με τα μάτια μου μια τέτοια υιοθεσία. Υιοθέτησε ο Δημήτρης... από τον Πειραιά... το παιδί υπ’ αριθμόν 176. Τα παιδιά δεν φέρουν όνομα αλλά αριθμούς... νούμερα.... Μόλις το πάρουν το παιδί από τους γονείς του δεν το ξαναφωνάζουν με το όνομά του, αλλά με τον αριθμό το νούμερο που του δίνουν. Εδώ θυμήθηκα τον π. Ελευθέριο Χατζή, που μιλούσε στην τηλεόραση για χαμένες υπάρξεις χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα. Τα παιδιά αυτά φαντασθείτε ότι δεν έχουν όνομα, παρά μόνον ένα αριθμό.... Έκκληση προς τους συμπατριώτες επιστροφή Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 10-1-1996 που βρίσκομαι στο γραφείο του ιερού ναού τού Αγίου Γεωργίου Κορίνθου, με τους Ιερείς και τους πιστούς Χριστιανούς και παραδίδω όλο αυτό το υλικό ενώπιόν τους και ενώπιον του Θεού δηλώνω ενυπογράφως ότι μετανοώ για τα όσα έπραξα ή πίστεψα κοντά στους Γκουρού και κάνω έκκληση προς τους συμπατριώτες μου, της περιφερείας Ξυλοκάστρου και προς όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, να προσέχουν και να μην παρασυρθούν από τους Γκουρουιστές του Γεληνίου και γενικά από τους Γκουρουιστές της Ελλάδος. Δεν είναι αυτοί που εμφανίζονται. Άλλα πιστεύουν, άλλα λένε και άλλα πράττουν. Βασικός τους στόχος είναι η εξάπλωση του Ντάρμα Βουδδισμού σε όλη την Ελλάδα με την τακτική των τελετών, η οικονομική εξαθλίωση και η εκμετάλλευση των οπαδών και κυρίως ο αφανισμός του Ελληνορθοδόξου πολιτισμού. Αποκηρύσσω τους Γκουρουιστές που με πλάνεψαν και με ταλαιπώρησαν και ομολογώ πίστη και αφοσίωση στην Ορθοδοξία, στον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Υπογράφω ενώπιον των Ιερέων Ελευθερίου Χατζή, Κων/νου Παπα-Βασιλείου και των λαϊκών Ορθοδόξων Χριστιανών Μιχαήλ Αντωνίου και Αθανασίου Μπράιλα, οι οποίοι συνυπογράφουν για όλα όσα παρέδωσα και ομολόγησα». (υπογραφή) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 7 (1996)


ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΔΔΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»


ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΔΔΙΣΤΗ
  ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
«…μέσα σε ανθρώπινα κρανία είχαν βάλει αίμα και το έδιναν στους οπαδούς να το πιούν! Λέγανε ότι το αίμα έπρεπε να προέρχεται από αλλοθρήσκους και όχι από ομοπίστους».


   Ο Ο. Π. (το όνομά του μπορούμε να το θέσουμε στην διάθεση του αρμοδίου κ. Εισαγγελέως) πήγε στο Γελήνι Κορινθίας να εργαστεί στην οικοδομή του βουδιστικού Κέντρου, με αποτέλεσμα να προσηλυτιστεί και να ενταχθεί τον Αύγουστο του 1994 στη Βουδδιστική κοινότητα. Τη μύηση έκανε ο Τέγκα Ρίνποτσε, η κορυφή της Βουδιστικής ιεραρχίας που ελέγχει το κέντρο.
Ύστερα από μεγάλες ταλαιπωρίες στο Γελήνι και στο Νεπάλ εγκατέλειψε τους βουδιστές και επέστρεψε στην Ορθοδοξία.
Ενώπιον του π. Ελευθερίου Χατζή, εντεταλμένου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στα θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας και άλλων μαρτύρων έκανε μία συγκλονιστική έγγραφη δήλωση (10.1.1996) την οποία και υπέγραψε. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από την δήλωση αυτή, το περιεχόμενο της οποίας ο Ο.Π. επανέλαβε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Θέτουμε τα στοιχεία αυτά υπ’ όψη κάθε αρμοδίου, προκειμένου να μπορέσει να τα διασταυρώσει ή να τα διαψεύσει.
 “Είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι έχω μέσα μου τον διάβολο”. 
Μετά τη μύηση ήμουν υποχρεωμένος εγώ, όπως και όλοι οι οπαδοί να εργάζομαιδωρεάν προς δόξαν του αφέντη Τένγκα Ρίνποτσε και να προσφέρω όλα τα χρήματα που αποκτούσα από την εργασία μου (στις οικοδομικές εργασίες), σαν προσφορά. Ποτέ δεν μου έδωσαν απόδειξη για τα χρήματα, μάλιστα πριν από μερικές ημέρες μου πήραν τις τελευταίες εκατό χιλιάδες (100.000). Σχεδόν υποχρεωτικά αγοράζεις όλες τις εκδόσεις βιβλίων, οι οποίες είναι αρκετές, και κυρίως ειδικές διδασκαλίες  φωτοτυπίες διαμορφωμένες σε βιβλία και φωτοτυπίες ειδικών προσευχών μάντρας. Τα κείμενα που απαρτίζουν τα μικρο-βιβλία με φωτοτυπίες και τις προσευχές μάντρας απαγορεύεται αυστηρώς να δοθούν έξω και κυρίως στους ιερείς.
Ειδικό χειρόγραφο μάντρας απαγγέλλεται κάθε πρωί μου ζήτησαν να το μάθω απ’ έξω και ο Λάμα μου δήλωσε μετά ότι πρέπει να το φάω, να το εξαφανίσω. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι τα ιερά κείμενα  χειρόγραφα δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια των ιερέων της Ορθοδοξίας και γενικά των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μας δίδασκαν ότι όταν περνάμε μπροστά από νεκροταφεία ή εκκλησίες να λέμε συνεχώς τις φράσεις «κάρμα πατσένο» ή «όμα χούγκ», κάτι σαν αυτό που λέγεται στο βάπτισμα των Χριστιανών «αποτάσσομαι το Σατανά».
Δίναμε όρκο ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουμε πάσης φύσεως ζωή. Μέσα στον όρκο περιλαμβάνεται και το όπλο της πατρίδος, δηλ. να μην πάρω όπλο να υπερασπιστώ την πατρίδα μου.
Είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι έχω μέσα μου το διάβολο. Παραλίγο να τρελαθώ από εφιάλτες. Έβλεπα συνεχώς μπροστά μου την Πράσινη Τάρα και το Μαύρο Μαχακάλα, μια μορφή που μου θύμιζε μορφή Σατανά. Όταν ζήτησα βοήθεια για να απαλλαγώ από αυτούς τους εφιάλτες, ο Λάμα μου δήλωσε ότι αυτά ήταν ξεσπάσματα από την προηγούμενη ζωή μου. Έξαφνα, πριν από δύο μέρες άρχισα να σκέπτομαι το Χριστό που με είχαν απομακρύνει από κοντά του, θυμήθηκα τον πατέρα Ελευθέριο Χατζή που κάνει εκπομπές στην τηλεόραση κατά των αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων και ζήτησα την συμπαράστασή του.
Μέσα στην ομάδα γνώρισα μία κοπέλα... περίπου 40 χρόνων που βρισκόταν εκτός εαυτού. Έλεγε ασυναρτησίες και ζούσε σε έναν άλλο κόσμο, σε μια κατάσταση συνεχούς εκστάσεως. Μια μέρα ρώτησα τον Λάμα τι έπαθε αυτή η κοπέλα και γιατί δεν τη Βοηθούσαν. Και ο Λάμα μου απάντησε ότι αυτή έφθασε στη φώτιση σε αυτή τη ζωή. Η κοπέλα είχε φτάσει σε βαθμό σχιζοφρένειας και αυτοί μιλούσαν για φώτιση...
Απάρνηση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητος 
Ακόμη παραδίδω δείγμα ταυτότητος, χρώματος κίτρινου, με την ένδειξη ΚΑΡΜΑ KABYU LINIE. Η ταυτότητα αυτή φέρει στο έμπροσθεν μέρος τον Κάρμαπα, και στο οπίσθιο μέρος τη σατανική μορφή του Μαύρου MAHAKALA. Η ταυτότητα υποδηλεί την αλλαγή του Χριστιανικού ονόματος και γενικά του Ελληνικού και την ένδειξη νέου Βουδδιστικού ονόματος. Κάτω από τα στοιχεία αναφέρεται το όνομα του Όλε Νίνταλ. Η ταυτότητα έχει την έννοια της επιστράτευσης και γενικά δηλώνει ότι από τη στιγμή αυτή δεν θεωρείσαι πλέον ούτε Χριστιανός ούτε Έλληνας, αλλά Βουδιστής του Θιβέτ  Νεπάλ  Κατμαντού, και ανήκεις αποκλειστικά και μόνον, ψυχή τε και σώματι, στο δάσκαλο Γκουρού....
Έξω στο λαό και στις κρατικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι δεν κάνουν προσηλυτισμό και εμφανίζονται ως σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Εμένα με προσηλύτισαν έντεχνα, μου άρπαξαν τις οικονομίες μου, με απομάκρυναν από το κοινωνικό περιβάλλον, με έκαναν να αρνηθώ την πίστη μου και αυτή την πατρίδα μου. Το επικίνδυνο στον προσηλυτισμό τους, είναι ότι στην αρχή όταν σε πλησιάσουν, σου μιλούν για Χριστό και για Παναγία. Και αυτό το θεωρώ επικίνδυνο, διότι τελικά οι Βουδδιστές  Γκουρού του Γεληνίου Κορινθίας είναι άσπονδοι εχθροί του Χριστού, της Παναγίας και γενικά της Ορθοδοξίας....
Και πιο απλά όλες αυτές οι τελετές απευθύνονται σε διάφορα πνεύματα, με διάφορες ονομασίες και δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από τις τελετές της μαύρης μαγείας.
Έξω όμως στο λαό, στην περιοχή Γεληνίου, ποτέ δεν μιλούν για τέτοιου είδους τελετές. Πλησιάζουν την εκκλησία, μπαίνουν μέσα στους ναούς,προσποιούνται ότι δεν διαφέρουν από τους Χριστιανούς και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαπατήσουν τους αφελείς και ανυποψίαστους, όπως εγώ, και να τους παρασύρουν με σκοπό να τους απομακρύνουν από την εκκλησία, την Ορθοδοξία και να τους μετατρέψουν σε άβουλα όργανα του δασκάλου Γκουρού.
Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να προσέξουν διότι οι Γκουρουιστές του Γεληνίου κάνουν ακόμη και προσφορές  δωρεές, υπόσχονται ανάπτυξη του περιβάλλοντος, διάνοιξη δρόμων κλπ. Πολλές φορές προκειμένου να δελεάσουν τους ανυποψίαστους ισχυρίζονται ότι έχουν μεγάλα πολιτικά μέσα και ισχυρά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα με τα οποία μπορούν να επιτύχουν σε πολλές καταστάσεις....
[…]
Οικονομική εκμετάλλευση 
Το άτομο που θα παρασυρθεί από τις Βουδιστικές ομάδες του Γεληνίου Κορινθίας, καλείται να δώσει στην οργάνωση ό,τι έχει και δεν έχει. Έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα που συνεχώς σε «αρμέγουν» οικονομικά και δεν σου επιτρέπουν ποτέ να έχεις δραχμή δική σου. Τα μόνα λόγια που ακούς είναι «Φέρτε αυτά..., Δώστε τόσα...».
Σε κάθε μύηση τελείται η εορτή του Μαύρου Μαχακάλα. Σε αυτή τη γιορτή πρέπει να προσφέρεις κάποιο χρηματικό ποσό προς δόξαν του Μαχακάλα. Σε κάθε μύηση πρέπει να πληρώσεις το Λάμα κάποιο ποσό από 5.000 ή και 10.000 ή 20.000 δραχμές. Στα σεμινάρια, που το κάθε ένα διαρκεί 34 ημέρες, θα πρέπει να πληρώσεις από 30.000 έως 40.000 ημερησίως. Πρέπει δηλ. το κάθε άτομο να πληρώσει περί τις 100.000-120.000 χιλ. δρχ. σε κάθε σειρά σεμιναρίων. Κάθε τόσο σε καλούν και σου ζητούν να παραδώσεις ένα σεβαστό ποσό σε ένα φάκελο για τον Α! ή τον Β! Λάμα.
Εγώ προσωπικά δεν έτυχε ποτέ από την ημέρα που προσχώρησα στο Βουδδισμό να έχω χρήματα μαζί μου. Μου απομυζούσαν τα πάντα. Με τις τελετές, με τα δώρα, με τα αντικείμενα και τα βιβλία, με τα Μάντρας, με τα χαπάκια και ταΊντσας μας άρπαζαν στην κυριολεξία όλα μας τα χρήματα....
Για να γίνεις Λάμα (βαθμοφόρος) θα πρέπει να πληρώσεις πάνω από 800.000 χιλιάδες δρχ. και να περάσεις από ειδικά μαθήματα που διαρκούν τρία χρόνια, τρεις μήνες, τρεις εβδομάδες και τρείς ημέρες. Τέτοιου είδους εκπαίδευση γίνεται στο Χολομώντα Χαλκιδικής».
Στο σημείο αυτό, ο Θ. Π. αναφέρεται σε ένα συγκλονιστικό θέμα, το οποίο για δική τους και δική μας προστασία διατυπώνουμε πιο ήπια:
 «Πόση ανθρωπίνου αίματος; 
Το αποκορύφωμα στις τελετές ήταν, όπως μας λέγανε η προσφορά ανθρωπίνου αίματος μέσα σε ανθρώπινα κρανία! Απ’ ότι αντιλήφθηκα, αλήθεια ή ψέμμα δεν ξέρω, ας το ψάξει ο εισαγγελέας, μέσα σε ανθρώπινα κρανία είχαν βάλει αίμα και το έδιναν στους οπαδούς να το πιούν! Λέγανε ότι το αίμα έπρεπε να προέρχεται από αλλοθρήσκους και όχι από ομοπίστους. «Να πιεί ο Βουδιστής αίμα, αλλά όχι από Βουδιστή». Δυστυχώς, ήπια και εγώ μετά από κάτι που ήτανε ή μου φάνηκε ως ανθρώπινο κρανίο, ένα υγρό που απ’ ό,τι μας είπανε και απ’ ό,τι κατάλαβα, πρέπει να ήτανε αίμα, νομίζω ανθρώπινο...».
Μυήσεις 
Τις δικές μου μυήσεις στο Γελήνι Κορινθίας και στο Νεπάλ τις έκανε (με μύησε) ο Λάμα Τένγκα Ρίνποτσε, που είναι ο ανώτερος Λάμα όλων των ομάδων που δρούν σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή με μύησε ο ίδιος ο Λάμα Ρίνποτσε.
Στο Νεπάλ που με πήγαν, μετά τις τελετές, μας έδιναν άλλα διαφορετικάχαπάκια. Μικρά άσπρα χαπάκια σαν ασπιρίνες. Μας τα έδιναν να τα πιούμε πριν από τις τελετές. Μόλις πίναμε αυτά τα χάπια αισθανόμαστε να μας ταρακουνά το σώμα ολόκληρο ένα πράγμα σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά από αυτό το σοκ και την τρεμούλα περνάς σε ένα χάος, σα να μην υπάρχεις, σα να χάνεσαι.
Γνώρισα από κοντά, εκεί στο Νεπάλ, ένα παράξενο και ύποπτο οικονομικό παζάρι εμπόριο που πραγματοποιεί η ομάδα Γεληνίου Κορινθίας με το τέχνασμα των ειδικών υιοθεσιών.
“Υιοθεσίες”  εκμετάλλευση της δυστυχίας πολύτεκνων οικογενειών 
Έχουν ένα μοναστήρι. Πηγαίνουν στην πόλη ή στα χωριά, σε οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά και τα παίρνουν για «ένα πιάτο φαγητό» και τα οδηγούν στο μοναστήρι. Από το μοναστήρι τα υιοθετούν σε Ευρωπαίους για 200 δολλάρια το χρόνο και πάνω. Έτσι αρχίζουν να εισπράττουν χιλιάδες δολλάρια με το τέχνασμα της υιοθεσίας. Είδα με τα μάτια μου μια τέτοια υιοθεσία. Υιοθέτησε ο Δημήτρης... από τον Πειραιά... το παιδί υπ’ αριθμόν 176. Τα παιδιά δεν φέρουν όνομα αλλά αριθμούς... νούμερα.... Μόλις το πάρουν το παιδί από τους γονείς του δεν το ξαναφωνάζουν με το όνομά του, αλλά με τον αριθμό  το νούμερο που του δίνουν. Εδώ θυμήθηκα τον π. Ελευθέριο Χατζή, που μιλούσε στην τηλεόραση για χαμένες υπάρξεις χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα. Τα παιδιά αυτά φαντασθείτε ότι δεν έχουν όνομα, παρά μόνον ένα αριθμό....
Έκκληση προς τους συμπατριώτες  επιστροφή 
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 10-1-1996 που βρίσκομαι στο γραφείο του ιερού ναού τού Αγίου Γεωργίου Κορίνθου, με τους Ιερείς και τους πιστούς Χριστιανούς και παραδίδω όλο αυτό το υλικό ενώπιόν τους και ενώπιον του Θεού δηλώνω ενυπογράφως ότι μετανοώ για τα όσα έπραξα ή πίστεψα κοντά στους Γκουρού και κάνω έκκληση προς τους συμπατριώτες μου, της περιφερείας Ξυλοκάστρου και προς όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, να προσέχουν και να μην παρασυρθούν από τους Γκουρουιστές του Γεληνίου και γενικά από τους Γκουρουιστές της Ελλάδος. Δεν είναι αυτοί που εμφανίζονται. Άλλα πιστεύουν, άλλα λένε και άλλα πράττουν. Βασικός τους στόχος είναι η εξάπλωση του Ντάρμα Βουδδισμού σε όλη την Ελλάδα με την τακτική των τελετών, η οικονομική εξαθλίωση και η εκμετάλλευση των οπαδών και κυρίως ο αφανισμός του Ελληνορθοδόξου πολιτισμού.
Αποκηρύσσω τους Γκουρουιστές που με πλάνεψαν και με ταλαιπώρησαν και ομολογώ πίστη και αφοσίωση στην Ορθοδοξία, στον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Υπογράφω ενώπιον των Ιερέων Ελευθερίου Χατζή, Κων/νου Παπα-Βασιλείου και των λαϊκών Ορθοδόξων Χριστιανών Μιχαήλ Αντωνίου και Αθανασίου Μπράιλα, οι οποίοι συνυπογράφουν για όλα όσα παρέδωσα και ομολόγησα».
(υπογραφή)


ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 7 (1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου