ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΙΚΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ! Αναρτήθηκε από makis el στις 11:50 μ.μ. ΝΕΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ! Αναγνώστρια έστειλε μια φρικιαστική και άκρως ανησυχυτική καταγγελία για «περίεργα» περιστατικά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή Ναυπλίου – Άργους... Αγαπητό ιστολόγιο καλησπέρα, είμαι μια φανατική αναγνώστρια σας και ως εκ τούτου πήρα το θάρρος να μοιραστώ μαζί σας, ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαιτέρως τον τελευταίο καιρό. Έχοντας θυσιάσει αρκετό απο τον χρόνο μου αλλά και την πνευματική μου γαλήνη σε αυτή την αναζήτηση την οποία και θα σας παρουσιάσω εδώ, θα ήμουν ιδιαίτερα υπερήφανη αν δημοσιευόταν στο ιστολόγιο. Λέγομαι Ευτυχία Γερανίδου, είμαι μια νέα κοπέλα και εργάζομαι ώς νοσηλεύτρια στο γενικό νοσοκομείο Άργους. Προέρχομαι απο οικογένεια πιστή και χριστιανική και η πίστη μου είναι το δυνατότερο όπλο για τους δύσκολους καιρούς στους οποίους ζούμε αλλά και στα περιστατικά τα οποία βλέπω καθημερινά στο νοσοκομείο. Διαμένω στον συνοικισμό Άργους και τουλάχιστον τρείς (3) φορές την εβδομάδα επισκέπτομαι το κοιμητήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου οπου κείτεται η αγαπημένη μου γιαγιά αλλά και ο πολυαγαπημένος μου εξάδερφος ο οποίος χάθηκε με τον πιό άδικο τρόπο σε ηλικία 17ετών λόγω τροχαίου. Η συχνότητα με την οποία επισκέπτομαι το κοιμητήριο, όπως καταλαβαίνετε, μου επιτρέπει να έχω μια πιο προσωπική σχέση με διάφορες κυρίες που επισκέπτονται και τιμούν τους νεκρούς τους καθημερινά. Ο πόνος μεγάλος. Τον τελευταίο καιρό όμως, κάποια περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί με έχουν ανησυχήσει εξαιρετικά. Παραθέτω τις μαρτυρίες όσο πιο σύντομα μπορώ. - Πριν έναν περίπου χρόνο στις 30/10/2011 τάφος στα βορειοδυτικά του κοιμητηρίου βεβηλώθηκε. Οι βεβηλοι προσπάθησαν, μάταια να καταστρέψουν την άνω πλάκα, κι ενώ δεν τα εκατάφεραν κατέστρεψαν τον ιερό σταυρό, τα καντήλια όπως και τις φωτογραφίες τον θανόντων και τα διακοσμητικά φυτά. - 7/1/2012, άλλος ένας τάφος, αυτή την φορά παλαιός και κάπως εγκατελειμένος καταστρέφεται απο άγνωστους δράστες στο κοιμητήριο Αγίου Βασιλείου. Η φρίκη είναι μεγαλύτερη αυτήν φορά καθώς μέλη της σωρού,όπως απεδείχθει εκ των υστέρων έχουν αφαιρεθεί. Σε τοποθεσία πλησίον του κοιμητηρίου ντόπιος βρίσκει τα απολεσθέντα οστά καθώς και περίεργα σύμβολα, κεριά και υπολλείματα νεκρών ζώων στο έδαφος. Θα ήθελα να σταθώ στη συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς και κάτι άλλο αλλόκοτο συνέβει στο νοσοκομείο το οποίο δουλεύω. Την συγκεκριμένη ημερομηνία, έτυχε να έχω εφημερία,περίπου στις 6 το πρωί νεαρός και ηλικίας 33ετών καταφθάνει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ ζητώντας βοήθεια. Το θέαμα ήτο φρικιαστικό. Ο νεαρός είχε βασανιστεί, έχοντας ουλές στην πλάτη του, και κακοποιηθεί καθώς έφερε βαρύ τραύμα στην περιοχή των όρχεων και του πρωκτού η οποία πιθανόν να προερχόταν απο κόψιμο με ξυράφι. Ο ίδιος δεν είπε κουβέντα κατα τη διάρκεια της νοσηλείας του, ενώ είχε μόνο μια επίσκεψη απο κάποια νεαρή γυναίκα που ποτέ ξανα δεν είχαμε δεί στην πόλη.- 25/2/2012, Άλλο ένα περιστατικό φρίκης λαμβάνει χώρα ,αυτή τη φορά στο ερειμικό κοιμητήριο Δαλαμανάρας, δυο τάφοι βρίσκονται βεβηλωμένοι, στον έναν απο αυτούς οι δράστες είχαν σπάσει τον μαρμάρινο σταυρό και στον άλλο τον είχαν αφαιρέσει. Στην άνω δυτική γωνία του νεκροταφείου βρέθηκαν και πάλι κεριά καθώς και κρυστάλλινα ποτήρια με περίεργους λεκέδες χρώματος καφέ και πόδια κόκορα.- Το ξημέρωμα της 4/8/2012 έμπιστη συνάδελφος ιατρός, μου εκμυστηρεύτηκε άλλο ένα περιστατικό. Το περιστατικό αναφέρθη στην αστυνομία, ωστόσο καμιά δημοσίευση δεν έγινε επ’αυτού. Νεαρός, γιός γνωστού ατόμου της τοπικής κοινωνίας υπαλλήλου του Δήμου μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο ως την έσω πύλη του Νοσοκομείου Ναυπλίου. Ο 22χρονος νεαρός,φοιτητής στην Αθήνα είχε επισκευθεί την πόλη του λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Ο ίδιος ποτέ δεν ανέφερε πώς κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο, ενώ ο γιατρός εκμυστηρεύτηκε σε άτομα υψίστου εμπιστοσύνης οτι επρόκειτο για ένα (ακόμη) σοκαριστικό περιστατικό. Ο νεαρός, διεκομίσθη με βαρυά αιμορραγία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η πιο ανατριχιαστική λεπτομερεία ήταν οτι το θύμα είχε βιαίως ξυριστεί στην περιοχή του εφηβαίου ενώ στην ίδια περιοχή είχαν χαρακτεί δυο σύμβολα. Μια πεντάλφα κι άλλο ένα, ένας κύκλος με ανάποδο σταυρό απο κάτω. Το θύμα είχε σφιγμένο στη γροθιά του ένα μικρό χαρτάκι με την εξής φράση : »I AM INFERNAL AND MY MIND IS IN TORMENT.I WILL RAISE THE DEAD MAKE THE WORLD UNCLEAN» Το προηγούμενο βράδυ συνέβησαν κι άλλα…»περίεργα» περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, πίσω απο το στρατόπεδο. Συγγενής της οικογένειας του αρραβωνιαστικού μου ο οποίος έχει περιβόλλι εκεί, βρέθηκε στο μέρος που ανέφερα περίπου στις 3 η ώρα το πρωί. Ο »μάρτυρας» άκουσε κραυγές και κάποιες, όπως ο ίδιος περίεγραψε, «περίεργες ψαλμωδίες» απο γυναικςίες φωνές. Περιττό να σας αναφέρω ότι το άτομο για το οποίο σας μιλώ βρίσκεται ακόμη και τώρα σε κατάσταση σοκ. Άλλη μια μαρτυρία, και τελευταία που θα σας αναφέρω, είναι οτι απο τον 8/12 πολλά κατοικίδια ζώα κυρίως ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ έχουν εξαφανιστεί.Όπως καταλαβαίνετε έχω κάθε λόγο να ειμαι τρομοκρατημένη, προσωπικά πιστεύω οτι οι τοπικές αρχές έχουν ειδοποιηθεί αλλά μάλλον…δε θέλουν να κάνουν τίποτε. Έχετε ιδέα τι μπορεί να σημαίνουν όλα τα παραπάνω περιστατικά; Κάποιοι λένε οτι είναι μια απλή πλάκα. Αλλά ποιος θα τραυμάτιζε τόσο βαριά έναν άνθρωπο χάρην μιας φάρσας; Η δημοσίευση του κειμένου – μαρτυρίας μου ίσως βοηθούσε τόσο στο να μαθευτεί το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, να διασταυρωθούν πληροφορίες όπως και κάποιοι γνωστες τέτοιων θεμάτων να μας πούν την γνώμη τους. Εγώ δεν έχω άλλη επιλογή απο την καθημερινή προσευχή και αλύγιστη πίστη μου στον “Υψιστο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, μετα τιμής, Ευτυχία Γερανίδου hellas-orthodoxy/greek24 Πηγή: http://wradrasis.blogspot.com/2012/10/blog-post_3755.html#ixzz2BwXg5T2G


     ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΟΚ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΙΚΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣ!

ΝΕΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ!
Αναγνώστρια έστειλε μια φρικιαστική και άκρως ανησυχυτική καταγγελία για «περίεργα» περιστατικά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή Ναυπλίου – Άργους...


Αγαπητό ιστολόγιο καλησπέρα,
είμαι μια φανατική αναγνώστρια σας και ως εκ τούτου πήρα το θάρρος να μοιραστώ μαζί σας, ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαιτέρως τον τελευταίο καιρό.
Έχοντας θυσιάσει αρκετό απο τον χρόνο μου αλλά και την πνευματική μου γαλήνη σε αυτή την αναζήτηση την οποία και θα σας παρουσιάσω εδώ, θα ήμουν ιδιαίτερα υπερήφανη αν δημοσιευόταν στο ιστολόγιο.


Λέγομαι Ευτυχία Γερανίδου, είμαι μια νέα κοπέλα και εργάζομαι ώς νοσηλεύτρια στο γενικό νοσοκομείο Άργους. Προέρχομαι απο οικογένεια πιστή και χριστιανική και η πίστη μου είναι το δυνατότερο όπλο για τους δύσκολους καιρούς στους οποίους ζούμε αλλά και στα περιστατικά τα οποία βλέπω καθημερινά στο νοσοκομείο. Διαμένω στον συνοικισμό Άργους και τουλάχιστον τρείς (3) φορές την εβδομάδα επισκέπτομαι το κοιμητήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου οπου κείτεται η αγαπημένη μου γιαγιά αλλά και ο πολυαγαπημένος μου εξάδερφος ο οποίος χάθηκε με τον πιό άδικο τρόπο σε ηλικία 17ετών λόγω τροχαίου.

Η συχνότητα με την οποία επισκέπτομαι το κοιμητήριο, όπως καταλαβαίνετε, μου επιτρέπει να έχω μια πιο προσωπική σχέση με διάφορες κυρίες που επισκέπτονται και τιμούν τους νεκρούς τους καθημερινά. Ο πόνος μεγάλος.
Τον τελευταίο καιρό όμως, κάποια περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί με έχουν ανησυχήσει εξαιρετικά. Παραθέτω τις μαρτυρίες όσο πιο σύντομα μπορώ.
- Πριν έναν περίπου χρόνο στις 30/10/2011 τάφος στα βορειοδυτικά του κοιμητηρίου βεβηλώθηκε. Οι βεβηλοι προσπάθησαν, μάταια να καταστρέψουν την άνω πλάκα, κι ενώ δεν τα εκατάφεραν κατέστρεψαν τον ιερό σταυρό, τα καντήλια όπως και τις φωτογραφίες τον θανόντων και τα διακοσμητικά φυτά.

- 7/1/2012, άλλος ένας τάφος, αυτή την φορά παλαιός και κάπως εγκατελειμένος καταστρέφεται απο άγνωστους δράστες στο κοιμητήριο Αγίου Βασιλείου. Η φρίκη είναι μεγαλύτερη αυτήν φορά καθώς μέλη της σωρού,όπως απεδείχθει εκ των υστέρων έχουν αφαιρεθεί. Σε τοποθεσία πλησίον του κοιμητηρίου ντόπιος βρίσκει τα απολεσθέντα οστά καθώς και περίεργα σύμβολα, κεριά και υπολλείματα νεκρών ζώων στο έδαφος.
Θα ήθελα να σταθώ στη συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς και κάτι άλλο αλλόκοτο συνέβει στο νοσοκομείο το οποίο δουλεύω. Την συγκεκριμένη ημερομηνία, έτυχε να έχω εφημερία,περίπου στις 6 το πρωί νεαρός και ηλικίας 33ετών καταφθάνει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ ζητώντας βοήθεια. Το θέαμα ήτο φρικιαστικό. Ο νεαρός είχε βασανιστεί, έχοντας ουλές στην πλάτη του, και κακοποιηθεί καθώς έφερε βαρύ τραύμα στην περιοχή των όρχεων και του πρωκτού η οποία πιθανόν να προερχόταν απο κόψιμο με ξυράφι. Ο ίδιος δεν είπε κουβέντα κατα τη διάρκεια της νοσηλείας του, ενώ είχε μόνο μια επίσκεψη απο κάποια νεαρή γυναίκα που ποτέ ξανα δεν είχαμε δεί στην πόλη.- 25/2/2012, Άλλο ένα περιστατικό φρίκης λαμβάνει χώρα ,αυτή τη φορά στο ερειμικό κοιμητήριο Δαλαμανάρας, δυο τάφοι βρίσκονται βεβηλωμένοι, στον έναν απο αυτούς οι δράστες είχαν σπάσει τον μαρμάρινο σταυρό και στον άλλο τον είχαν αφαιρέσει. Στην άνω δυτική γωνία του νεκροταφείου βρέθηκαν και πάλι κεριά καθώς και κρυστάλλινα ποτήρια με περίεργους λεκέδες χρώματος καφέ και πόδια κόκορα.- Το ξημέρωμα της 4/8/2012 έμπιστη συνάδελφος ιατρός, μου εκμυστηρεύτηκε άλλο ένα περιστατικό. Το περιστατικό αναφέρθη στην αστυνομία, ωστόσο καμιά δημοσίευση δεν έγινε επ’αυτού. Νεαρός, γιός γνωστού ατόμου της τοπικής κοινωνίας υπαλλήλου του Δήμου μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο ως την έσω πύλη του Νοσοκομείου Ναυπλίου. Ο 22χρονος νεαρός,φοιτητής στην Αθήνα είχε επισκευθεί την πόλη του λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Ο ίδιος ποτέ δεν ανέφερε πώς κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο, ενώ ο γιατρός εκμυστηρεύτηκε σε άτομα υψίστου εμπιστοσύνης οτι επρόκειτο για ένα (ακόμη) σοκαριστικό περιστατικό. Ο νεαρός, διεκομίσθη με βαρυά αιμορραγία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η πιο ανατριχιαστική λεπτομερεία ήταν οτι το θύμα είχε βιαίως ξυριστεί στην περιοχή του εφηβαίου ενώ στην ίδια περιοχή είχαν χαρακτεί δυο σύμβολα. Μια πεντάλφα κι άλλο ένα, ένας κύκλος με ανάποδο σταυρό απο κάτω.

Το θύμα είχε σφιγμένο στη γροθιά του ένα μικρό χαρτάκι με την εξής φράση :
»I AM INFERNAL AND MY MIND IS IN TORMENT.I WILL RAISE THE DEAD MAKE THE WORLD UNCLEAN»
Το προηγούμενο βράδυ συνέβησαν κι άλλα…»περίεργα» περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, πίσω απο το στρατόπεδο. Συγγενής της οικογένειας του αρραβωνιαστικού μου ο οποίος έχει περιβόλλι εκεί, βρέθηκε στο μέρος που ανέφερα περίπου στις 3 η ώρα το πρωί. Ο »μάρτυρας» άκουσε κραυγές και κάποιες, όπως ο ίδιος περίεγραψε, «περίεργες ψαλμωδίες» απο γυναικςίες φωνές. Περιττό να σας αναφέρω ότι το άτομο για το οποίο σας μιλώ βρίσκεται ακόμη και τώρα σε κατάσταση σοκ.

Άλλη μια μαρτυρία, και τελευταία που θα σας αναφέρω, είναι οτι απο τον 8/12 πολλά κατοικίδια ζώα κυρίως ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ έχουν εξαφανιστεί.Όπως καταλαβαίνετε έχω κάθε λόγο να ειμαι τρομοκρατημένη, προσωπικά πιστεύω οτι οι τοπικές αρχές έχουν ειδοποιηθεί αλλά μάλλον…δε θέλουν να κάνουν τίποτε. Έχετε ιδέα τι μπορεί να σημαίνουν όλα τα παραπάνω περιστατικά; Κάποιοι λένε οτι είναι μια απλή πλάκα. Αλλά ποιος θα τραυμάτιζε τόσο βαριά έναν άνθρωπο χάρην μιας φάρσας;
Η δημοσίευση του κειμένου – μαρτυρίας μου ίσως βοηθούσε τόσο στο να μαθευτεί το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, να διασταυρωθούν πληροφορίες όπως και κάποιοι γνωστες τέτοιων θεμάτων να μας πούν την γνώμη τους.
Εγώ δεν έχω άλλη επιλογή απο την καθημερινή προσευχή και αλύγιστη πίστη μου στον “Υψιστο.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας,
μετα τιμής,
Ευτυχία Γερανίδου


Πηγή: http://wradrasis.blogspot.com/2012/10/blog-post_3755.html#ixzz2BwXg5T2G

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου