ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Μία δήλωση- βόμβα, ενός Αγιοταφίτη Ιερομονάχου για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που θα προκαλέσει τριγμούς!! ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1. 1.Προερχόμενος εκ του Πατρίου Ημερολογίου, ελθών εις Ιεροσόλυμα, κατόπιν αποφάσεως της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ενετάχθην εις την Γεραράν Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, ήτοι το Τάγμα των Σπουδαίων, που έλαμψε ως αστήρ πολύφωτος εις την υπ' ουρανόν Εκκλησία καθ' όλα τα παρελθόντα έτη της ιστορίας Του. 2. 2. Διηκόνησα εις την Βασιλικήν της του Χριστού Γεννήσεως επί ένα και ήμισυ έτος και αργότερα ανέλαβα την επιστασίαν και την ανοικοδόμησιν της Ιεράς Μονής Οσίου Θεογνίου Επισκόπου Βιτυλίου, γνωστή ως κτήμα Γαλακτίωνος δι' εξόδων μου, με την συνδρομήν και της Ιεράς Μονής Αγίου Σάββα, επί πέντε συναπτά έτη. 3. 3. Κατά την διάρκεια των ετών αυτών εγενόμην μάρτυς γεγονότων και καταστάσεων τα οποία μόνον θλίψιν, όνειδος πόνον, απογοήτευσιν και μαρτυρίον προκάλεσαν εις την ψυχήν μου προερχόμενα εξ αντιχριστιανικών, ανορθοδόξων και απανθρώπων συμπεριφορών του καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Πολλοί δε εκ των Αγιοταφιτών έφθασαν εις το σημείον, ως ο πρώην Ασκάλωνος κ. Νικηφόρος να αναθεματίσουν εγγράφως τόσο τον καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου κ. Θεόφιλο Γιαννόπουλο όσο και τον Αρχιγραμματέα Κωνσταντίνης Αρίσταρχο Περιστέρη δια τας αποδούσας εις Αρχιερείς συμπεριφοράς των προσβαλούσας τα χρηστά ήθη και την ελευθερίαν του προσώπου ήν ετίμησαν ο ίδιος ο Θεός δια του χαρίσματος του αυτεξουσίου προς το πλάσμα Του. 4. 4.Συγκεκριμένα εγενόμην γνώστης της Συνεδρίας της 5ης/18ης Φεβρουαρίου 2005 της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εις την οποίαν κατεδικάσθη η κίνησις φατρίας και τυρείας, όσων Συνοδικών, κληρικών και μοναχών συνυπέγραφον κατά του νομίμου και κανονικού Πατριάρχου των. 5. 5. Κατόπιν διαπίστωσα, ότι ουσιαστικώς, αι κατηγορίαι του εν συνεχεία κειμένου της αποκηρύξεως του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου της 5ης Μαΐου 2005 υπό ομάδος κατευθυνομένης υπό των σκοτεινών δυνάμεων Αγτιοταφιτών πατέρων, δεν απεδείχθησαν αληθείς, ουδέ περιλαμβάνονται εις τους λόγους, οίτινες προβλέπουν την έκπτωσιν Πατριάρχου, ήτοι α) αίρεσις και β) σωματική ή πνευματική αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων. Η όλη δε κίνησις των μελών της Αγιοταφικής Αδελφότητας δεν ήτο αποτέλεσμα Συνοδικής διαδικασίας, αλλά παρασυναγωγής , ως προϊόν πήξεως φατρίας και τυρείας κατά του Πατριάρχου των. Συνεπώς, η παράνομος βάσει των εκκλησιαστικών και πολιτειακών κανόνων απόφασις περί αποκηρύξεως, ήτο ανυπόστατος, καθ' όσον ελήφθη υπό μη νομίμως υποστατού, ήτοι αυθαιρέτου, διοικητικού οργάνου, δι' αναληθών και αναποδείκτων κατηγοριών. 6. 6. Δεν επήλθε χηρεία του Θρόνου, διότι ούτε εξέλιπεν ούτε παρητήθη ο Πατιράρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίος Α'. 7. 7.Διαδικαστικώς εις την παράνομον αποκηρύξιν, δεν μετείχον, όπως προβλέπει ο νόμος, ουδέ τα 2/3 των εκλεκτόρων των Επαρχιών του Πατριαρχείου εις ανατολικήν και δυτικήν όχθην. Πέντε μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου απεβλήθησαν παρανόμως, και ως εκ τούτων η όλη διαδικασία έπασχεν ακυρότητος. 8. 8. Ο Πατριάρχης κ. κ. Ειρηναίος Α', δεν εκρίθη, ούτε κατεδικάσθη εξ ουδεμίας δικαστικής Αρχής, δι' όσα ψευδή και ανυπόστατα καταμαρτυρήθηκαν εναντίον Του, ουδέ η Πανορθόδοξος Σύνοδος της 24ης Μαΐου 2005, συνήλθεν ως Δικαστήριον δια να Τον κρίνη, ούτε ως εκ τούτου, επέβαλεν ποινήν εκπτώσεως του αξιώματός Του. 9. 9. Οι απάνθρωπες και απαράδεκτες και πέραν πάσης χριστιανικής ηθικής συνθήκες διαβιώσεως του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου Α', ο ακούσιος εγκλεισμός Του εις το κελλίον Του, η απαγόρευσις ακόμη και δι' ιατρικούς λόγους εισόδου και εξόδους Του εκ του Πατριαρχείου, δηλούν απεριφράστως την αλαζονεία, την εγκληματικήν συμπεριφοράν, την ανασφάλειαν και την ενοχήν, ήτις, κατά τους ιερούς κανόνες, επιφέρει «αυτοπάθειαν της αδίκου ποινής επί του επιβάλλοντος ταύτην» (καν. 4 της Α' Οικουμενικής Συνόδου). 10 10.Οι συνεχείς πολυετείς εκμισθώσεις, από το 2005 έως και σήμερον, της περιουσίας του Πατριαρχείου, υπό δυσμενείς δια το Πατριαρχείον συνθήκας, πρόφασις δια την οποίαν εγένεττι και η αποκήρυξις του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου Α', η μη ανάκτησις εδαφών προς όφελος του Πατριαρχείου, αι παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί των Παναγίων Προσκυνημάτων υπό την μορφήν οικονομικής ενισχύσεως έργων, η απαράδεκτος ερήμωσις της πνευματικής ζωής της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, η συστράτευσις πολιτικών και άλλων προσώπων και μέσων, δια την επικράτησιν και διασφάλισιν διοικητικών θέσεων ταγών της Εκκλησίας, συνιστούν, εκ του αποτελέσματος, μέρος των ολεθρίων συνεπειών της ανορθοδόξου «διαδοχής» του Θρόνου του Πατριαρχείου, άγος εκ του οποίου πάσχει εις τέλος η Πατρίς κα το Γένος ημών παρά πάντων. 11. 11. Τέλος δε η δωρεά κορανίου εις Μουσουλμάνους, Σταυρών εις Γυναίκας «Επισκόπους» του Λουθηρανικού Δόγματτονος, η είσοδος Καθολικών υπό της Ωραίας Πύλης εις τα Αγία των Αγίων μας, εκ μέρους του καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου, κατά παράβασιν πάντων των σχετικών Ιερών Κανόνων της Αποστολικής και των Οικουμενικών Συνόδων, επλήρωσαν την καρδίαν μου ιεράς αγανακτήσεως δια τα προσβολάς ταύτας εις το Στόμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Δια τούτο ως γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός 1. 1. Εκφράζω την δήλωσιν ειλικρινούς μετανοίας μου και συμπαρατάξεώς μου εις τον πολύπαθον, νόμιμον και κανονικόν έγκλειστον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίον Α', και τους συν Αυτώ, δια την επαναφοράν της κανοκικής τάξεως εις το Παλαίφατον Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ίνα μην εισέτι αδι' ημάς βλασφημήται το Όνομα του Θεού εν τοις έθνεσι» (Ρωμ. 2, 24) 2. 2. Δεν αναγνωρίζω Αποστολικήν κανονικότητα εις την παράνομον και αντικανονικήν διαδοχήν του Μαρτυρικού Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπό του σημερινού ασεβούς καταληψία του Θρόνου. 3. 3. Συντάσσομαι, με την μόνην νόμιμην και κανονικήν Αρχήν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ήτοι τον Πατριαρχην κ. κ. Ειρηναίον Α' και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, την οποίαν εδιώρισεν, ως κανονικός Πατριάρχης, μετά την αντικανονικήν άρνησιν τω Συνοδικών μελών να προσέλθουν εις την πρωϊνήν και απογευματινήν Συνεδρίαν της 15ης Μαϊου 2005, την οποίαν συνεκάλεσεν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. 4. 4. Προσκαλώ τέλος όλους τους παρασυρθέντας, παραπλανηθέντας, εκβιασθέντας και κινηθέντας κατά της νομίμου των κανονικής και πνευματικής Αρχής, όπως συμβάλουν παραδειγματιζόμενοι εις την αποκατάστασιν της διασαλευθείσης κανονικής τάξεως εις το Πατριαρχείον, συντασσόμενοι εις τούτο μετά του νομίμου και κανονικού Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίου Α', αδυνατώντας πλέον να διακονήσω υπό το Ωμοφόριον του Μοιχεπιβάτου του Πατριαρχικού Θρόνου. 5. 5. Η απόφασις μου αυτή είναι οριστική και αμετάκλητος. Μετά της εν Κυρίω τιμής π. Ιωάννης Επιστάτης Ιεράς Μονής του Οσίου Θεογνίου. гис-технологии ткани для вышивания Πρεσβυγενή Πατριαρχεία   Μία δήλωση- βόμβα, ενός Αγιοταφίτη Ιερομονάχου για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που θα προκαλέσει τριγμούς!!
ιεροσολυμα
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1. 1.Προερχόμενος εκ του Πατρίου Ημερολογίου, ελθών εις Ιεροσόλυμα, κατόπιν αποφάσεως της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ενετάχθην εις την Γεραράν Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, ήτοι το Τάγμα των Σπουδαίων, που έλαμψε ως αστήρ πολύφωτος εις την υπ' ουρανόν Εκκλησία καθ' όλα τα παρελθόντα έτη της ιστορίας Του.
2. 2. Διηκόνησα εις την Βασιλικήν της του Χριστού Γεννήσεως επί ένα και ήμισυ έτος και αργότερα ανέλαβα την επιστασίαν και την ανοικοδόμησιν της Ιεράς Μονής Οσίου Θεογνίου Επισκόπου Βιτυλίου, γνωστή ως κτήμα Γαλακτίωνος δι' εξόδων μου, με την συνδρομήν και της Ιεράς Μονής Αγίου Σάββα, επί πέντε συναπτά έτη.
3. 3. Κατά την διάρκεια των ετών αυτών εγενόμην μάρτυς γεγονότων και καταστάσεων τα οποία μόνον θλίψιν, όνειδος πόνον, απογοήτευσιν και μαρτυρίον προκάλεσαν εις την ψυχήν μου προερχόμενα εξ αντιχριστιανικών, ανορθοδόξων και απανθρώπων συμπεριφορών του καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Πολλοί δε εκ των Αγιοταφιτών έφθασαν εις το σημείον, ως ο πρώην Ασκάλωνος κ. Νικηφόρος να αναθεματίσουν εγγράφως τόσο τον καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου κ. Θεόφιλο Γιαννόπουλο όσο και τον Αρχιγραμματέα Κωνσταντίνης Αρίσταρχο Περιστέρη δια τας αποδούσας εις Αρχιερείς συμπεριφοράς των προσβαλούσας τα χρηστά ήθη και την ελευθερίαν του προσώπου ήν ετίμησαν ο ίδιος ο Θεός δια του χαρίσματος του αυτεξουσίου προς το πλάσμα Του.
4. 4.Συγκεκριμένα εγενόμην γνώστης της Συνεδρίας της 5ης/18ης Φεβρουαρίου 2005 της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εις την οποίαν κατεδικάσθη η κίνησις φατρίας και τυρείας, όσων Συνοδικών, κληρικών και μοναχών συνυπέγραφον κατά του νομίμου και κανονικού Πατριάρχου των.
5. 5. Κατόπιν διαπίστωσα, ότι ουσιαστικώς, αι κατηγορίαι του εν συνεχεία κειμένου της αποκηρύξεως του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου της 5ης Μαΐου 2005 υπό ομάδος κατευθυνομένης υπό των σκοτεινών δυνάμεων Αγτιοταφιτών πατέρων, δεν απεδείχθησαν αληθείς, ουδέ περιλαμβάνονται εις τους λόγους, οίτινες προβλέπουν την έκπτωσιν Πατριάρχου, ήτοι α) αίρεσις και β) σωματική ή πνευματική αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων. Η όλη δε κίνησις των μελών της Αγιοταφικής Αδελφότητας δεν ήτο αποτέλεσμα Συνοδικής διαδικασίας, αλλά παρασυναγωγής , ως προϊόν πήξεως φατρίας και τυρείας κατά του Πατριάρχου των. Συνεπώς, η παράνομος βάσει των εκκλησιαστικών και πολιτειακών κανόνων απόφασις περί αποκηρύξεως, ήτο ανυπόστατος, καθ' όσον ελήφθη υπό μη νομίμως υποστατού, ήτοι αυθαιρέτου, διοικητικού οργάνου, δι' αναληθών και αναποδείκτων κατηγοριών.
6. 6. Δεν επήλθε χηρεία του Θρόνου, διότι ούτε εξέλιπεν ούτε παρητήθη ο Πατιράρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίος Α'.
7. 7.Διαδικαστικώς εις την παράνομον αποκηρύξιν, δεν μετείχον, όπως προβλέπει ο νόμος, ουδέ τα 2/3 των εκλεκτόρων των Επαρχιών του Πατριαρχείου εις ανατολικήν και δυτικήν όχθην. Πέντε μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου απεβλήθησαν παρανόμως, και ως εκ τούτων η όλη διαδικασία έπασχεν ακυρότητος.
8. 8. Ο Πατριάρχης κ. κ. Ειρηναίος Α', δεν εκρίθη, ούτε κατεδικάσθη εξ ουδεμίας δικαστικής Αρχής, δι' όσα ψευδή και ανυπόστατα καταμαρτυρήθηκαν εναντίον Του, ουδέ η Πανορθόδοξος Σύνοδος της 24ης Μαΐου 2005, συνήλθεν ως Δικαστήριον δια να Τον κρίνη, ούτε ως εκ τούτου, επέβαλεν ποινήν εκπτώσεως του αξιώματός Του.
9. 9. Οι απάνθρωπες και απαράδεκτες και πέραν πάσης χριστιανικής ηθικής συνθήκες διαβιώσεως του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου Α', ο ακούσιος εγκλεισμός Του εις το κελλίον Του, η απαγόρευσις ακόμη και δι' ιατρικούς λόγους εισόδου και εξόδους Του εκ του Πατριαρχείου, δηλούν απεριφράστως την αλαζονεία, την εγκληματικήν συμπεριφοράν, την ανασφάλειαν και την ενοχήν, ήτις, κατά τους ιερούς κανόνες, επιφέρει «αυτοπάθειαν της αδίκου ποινής επί του επιβάλλοντος ταύτην» (καν. 4 της Α' Οικουμενικής Συνόδου).
10 10.Οι συνεχείς πολυετείς εκμισθώσεις, από το 2005 έως και σήμερον, της περιουσίας του Πατριαρχείου, υπό δυσμενείς δια το Πατριαρχείον συνθήκας, πρόφασις δια την οποίαν εγένεττι και η αποκήρυξις του Πατριάρχου κ. κ. Ειρηναίου Α', η μη ανάκτησις εδαφών προς όφελος του Πατριαρχείου, αι παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί των Παναγίων Προσκυνημάτων υπό την μορφήν οικονομικής ενισχύσεως έργων, η απαράδεκτος ερήμωσις της πνευματικής ζωής της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, η συστράτευσις πολιτικών και άλλων προσώπων και μέσων, δια την επικράτησιν και διασφάλισιν διοικητικών θέσεων ταγών της Εκκλησίας, συνιστούν, εκ του αποτελέσματος, μέρος των ολεθρίων συνεπειών της ανορθοδόξου «διαδοχής» του Θρόνου του Πατριαρχείου, άγος εκ του οποίου πάσχει εις τέλος η Πατρίς κα το Γένος ημών παρά πάντων.
11. 11. Τέλος δε η δωρεά κορανίου εις Μουσουλμάνους, Σταυρών εις Γυναίκας «Επισκόπους» του Λουθηρανικού Δόγματτονος, η είσοδος Καθολικών υπό της Ωραίας Πύλης εις τα Αγία των Αγίων μας, εκ μέρους του καταληψία του Πατριαρχικού Θρόνου, κατά παράβασιν πάντων των σχετικών Ιερών Κανόνων της Αποστολικής και των Οικουμενικών Συνόδων, επλήρωσαν την καρδίαν μου ιεράς αγανακτήσεως δια τα προσβολάς ταύτας εις το Στόμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Δια τούτο ως γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός
1. 1. Εκφράζω την δήλωσιν ειλικρινούς μετανοίας μου και συμπαρατάξεώς μου εις τον πολύπαθον, νόμιμον και κανονικόν έγκλειστον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίον Α', και τους συν Αυτώ, δια την επαναφοράν της κανοκικής τάξεως εις το Παλαίφατον Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ίνα μην εισέτι αδι' ημάς βλασφημήται το Όνομα του Θεού εν τοις έθνεσι» (Ρωμ. 2, 24)
2. 2. Δεν αναγνωρίζω Αποστολικήν κανονικότητα εις την παράνομον και αντικανονικήν διαδοχήν του Μαρτυρικού Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπό του σημερινού ασεβούς καταληψία του Θρόνου.
3. 3. Συντάσσομαι, με την μόνην νόμιμην και κανονικήν Αρχήν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ήτοι τον Πατριαρχην κ. κ. Ειρηναίον Α' και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, την οποίαν εδιώρισεν, ως κανονικός Πατριάρχης, μετά την αντικανονικήν άρνησιν τω Συνοδικών μελών να προσέλθουν εις την πρωϊνήν και απογευματινήν Συνεδρίαν της 15ης Μαϊου 2005, την οποίαν συνεκάλεσεν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
4. 4. Προσκαλώ τέλος όλους τους παρασυρθέντας, παραπλανηθέντας, εκβιασθέντας και κινηθέντας κατά της νομίμου των κανονικής και πνευματικής Αρχής, όπως συμβάλουν παραδειγματιζόμενοι εις την αποκατάστασιν της διασαλευθείσης κανονικής τάξεως εις το Πατριαρχείον, συντασσόμενοι εις τούτο μετά του νομίμου και κανονικού Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Ειρηναίου Α', αδυνατώντας πλέον να διακονήσω υπό το Ωμοφόριον του Μοιχεπιβάτου του Πατριαρχικού Θρόνου.
5. 5. Η απόφασις μου αυτή είναι οριστική και αμετάκλητος.

Μετά της εν Κυρίω τιμής
π. Ιωάννης
Επιστάτης Ιεράς Μονής του Οσίου Θεογνίου.

Πρεσβυγενή Πατριαρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου