ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ιός Έμπολα: Το απόλυτο σχέδιο δημιουργίας Βιολογικού Όπλου της Παγκόσμιας Ελίτ (Μέρος Α’) 10 Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του pentapostagma.gr: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Πολλές φορές έχουμε αναφέρει στο pentapostagma.gr ότι υπάρχουν (αλλά και μπορούν να ανακαλυφθούν) φονικοί ιοί που θα οδηγήσουν στην απόλυτη βιολογική καταστροφή.. Όμως, ο ιός Ebola – ένας μυστηριώδης ιός με εξαιρετικά φονικά και μεταλλασσόμενα στελέχη – ίσως αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών των παγκόσμιων ελίτ για τη πραγματοποίηση του σχεδίου απομείωσης του πληθυσμού της γης... O ιός Ebola εμφανίστηκε μυστηριωδώς το 1976 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και επανεμφανίζεται σποραδικά στη συγκεκριμένη περιοχή δίχως να υπάρχει εξήγηση. Οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν ότι η βρώση πιθήκων που είναι μολυσμένοι με τον ιό Εbola αποτελεί τη πρωταρχική δίοδο μετάδοσης. Η επιστημονή κοινότητα, όμως, δεν έχει επίσημη γνώση για τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ιού και έτσι η γνώση για τον τρόπο μετάδοσης είναι απλώς υποθετική και στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος σε εικασίες... Σύμφωνα με το Wikipedia.org τα πέντε υποείδη του ιού Έμπολα είναι τα εξής: Ιός έμπολα του Zaire (ZEBOV) Είναι γνωστός και ως ιός Zaire. Ο ιός ZEBOV εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότηταςανά ασθενή από όλους τους τύπους ιών έμπολα, και φτάνει έως το 90% σε ορισμένες επιδημίες του και έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής ένα μέσο όρο θνησιμότητας ανά περιστατικό της τάξης του 83% για 27 έτη. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουν ξεσπάσει περισσότερες επιδημίες του ιού Zaire σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τύπους της κατηγορίας ιών Έμπολα.. Ιός έμπολα του Σουδάν (SEBOV) Όπως και ο ιός Zaire, ο SEBOV εμφανίστηκε το 1976 και οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι ήταν ταυτόσημος με το υποείδος Zaire. Ο Sebov εικάζεται ότι πρωτοεμφανίστηκε σε εργάτες εργοστασίου βάμβακα στη Nzara, του Sudan, ενώ παράλληλα καλύπτεται με πέπλο μυστηρίου ο τρόπος μετάδοσής του καθώς τα τοπικά είδη ζώων και εντόμων δεν βρέθηκαν θετικά στον ιό. Οι μέσοι δείκτες θνησιμότητας για τον ιό SEBOV ήταν 54% το 1976, 68% το 1979, και 53% το 2000 και το 2001. Ιός έμπολα Reston (REBOV) O REBOV ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έξαρσης του ιού του αιμορραγικού πυρετού (SHFV) σε είδος μακάκων που τρώνε καβούρια στα Εργαστήρια Hazleton (πλέον ονομάζονται Covance) το 1989. Από την αρχική εστία στο Reston, της Βιρτζίνια, έχει βρεθεί έκτοτε σε μη-ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά στην Πενσυλβάνια, του Τέξας και στη Σιένα της Ιταλίας. Σε κάθε περίπτωση, τα μολυσμένα ζώα είχαν εισαχθεί από την εγκατάσταση στις Φιλιππίνες όπου ο ιός είχε μολύνει και τους χοίρους Παρά την ιδιότητά του ως οργανισμός Επιπέδου 4 και την εμφανή παθογένεια του στους πιθήκους, ο REBOV δεν προκάλεσε νόσο στους εργαζόμενους που εκτέθηκαν στον ιό στο εργαστήριο. Ebolavirus της Ακτής Ελεφαντοστού (CIEBOV) Αναφέρεται, επίσης και ως Ebolavirus του δάσους Τάι από την αγγλική ονομασία της τοποθεσίας, "Ακτή Ελεφαντοστού", και ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους χιμπατζήδες του δάσους Τάι στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στην Αφρική, το 1994. Νεκροψίες έδειξαν ότι το αίμα εντός της καρδιάς ήταν καφέ. Δεν παρατηρήθηκαν εμφανή σημάδια για τα υπόλοιπα όργανα και μία νεκροψία έδειξε ότι οι πνεύμονες είχαν γεμίσει με αίμα. Μελέτες των ιστών που ελήφθησαν από τους χιμπατζήδες έδειξαν αποτελέσματα παρόμοια με τα ανθρώπινα περιστατικά κατά τη διάρκεια των κρουσμάτων του Έμπολα το 1976 σε Ζαΐρ και Σουδάν. Bundibugyo Ebolavirus (BEBOV) Στις 24 Νοεμβρίου 2007, το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα ​​επιβεβαίωσε την εμφάνιση κρούσματος του Ebolavirus στην Περιφέρεια Bundibugyo. Μετά την επιβεβαίωση των δειγμάτων που ελέγχθηκαν από τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφορά των Ηνωμένων Πολιτειών CDC, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την παρουσία του νέου είδους του ιού Έμπολα. Στις 20 Φεβρουαρίου 2008, το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της επιδημίας στην Bundibugyo, με το τελευταία μολυσμένο άτομο να αποθεραπεύεται και να λαμβάνει εξητήριο στις 8 Ιανουαρίου 2008. Επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη από τον ΠΟΥ και το ​​Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα κατέδειξε ότι υπήρχαν 116 επιβεβαιωμένα καθώς και πιθανά κρούσματα του νέου είδους ιού Έμπολα και ότι η επιδημία είχε ποσοστό θνησιμότητας 34% (39 θάνατοι). Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μία απρόσμενη επιδημία του ιού Έμπολα ξέσπασε σκοτώνοντας 14 άτομα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα συνεργάστηκαν ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν την απρόσμενη έξαρση.. Ο Πρόεδρος της Uganda Yoweri Museveni προέβη σε επίσημη ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες της χώρας: “Κάνω έκκληση σε εσάς να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση. Αποφύγετε τις χειραψίες και αποφύγετε την ελευθεριότητα καθώς οι συγκεκριμένες ασθένειες μπορούν επίσης να μεταδοθούν και μέσω του σεξ’’. Ο Δρ. Paul Roddy, των Ιατρών χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres (MSF), επιβεβαιώνει ότι η έξαρση του ιού έμπολα βρίσκεται στην Ουγκάντα σε σταθερή κατάσταση, όμως τονίζει ότι μία έτερη επιδημία θα μπορούσε να ξεσπάσει σε άλλη τοποθεσία. Οχτώ ημέρες αργότερα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ενα νέο στέλεχος του ιού Έμπολα ανακαλύφθηκε από τους εθελοντές ιατρούς των Ιατρών Χωρίς Σύνορα. Η εξέλιξη της νέας αυτής επιδημίας παρακολουθείται στενά καθώς “κάθε πρόσωπο που αναπτύσσει την ασθένεια δεν θα αναπτύξει σαφή συμπτώματα που αναγνωρίζονται ως συμπτώματα του ιού Έμπολα. Προς το παρόν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανησυχητικός αριθμός περιστατικών αλλά ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος,"δήλωσε η Anja de Weggheleire, εκπρόσωπος των Ιατρών Χωρίς Σύνορα. Υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α το πρόγραμμα Μεταμορφωτικών Ιατρικών Τεχνολογιών (Transformational Medical Technologies program (TMT)) του Οργανισμού Μείωση των Αμυντικών Απειλών και του Υπουργείου Υγείας έχουν δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια διεξάγωντας επιστημονικές έρευνες για τον ιό Έμπολα, και κυρίως για τις προοπτικές που έχει ώστε να μετασχηματιστεί σε βιολογικό όπλο μέσω των ενεργειών κατασκευής εμβολίων δύο φαρμακευτικών εταιριών – την Sarepta Therapeutics και την Tekmira Pharmaceuticals του Canada . Τότε, το πρόγραμμα χρηματοδότησης των συγκεκριμένων ενεργειών σταμάτησε... Η TMT δημιουργεί συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρίες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και κυβερνητικούς φορείς ώστε να προωθήσει την πρακτική του βιολογικού πολέμου, να ερευνήσει σχετικά με ιικά και βιολογικά όπλα και να εκτιμήσει τα επίπεδα επικινδυνότητας (threat levels) όλων των βιολογικών στελεχών βάσεις της ικανότητάς τους να μολύνουν καθώς της αποτελεσματικότητας της βιολογικής καταστροφής.. Το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α σταμάτησε ξαφνικά να χρηματοδοτεί την έρευνα για τη παρασκευή εμβολίων κατά του ιού Έμπολα εξαιτίας οικονομικών περιορισμών. Δοθείσης της σποραδικής φύσης των εξάρσεων του ιού Έμπολα, και σε συνδυασμό με την απόλυτα φονική φύση του ιού δεν αποτελεί συμφέρουσα και προσοδοφόρα επιλογή για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες.. Αποτελεί μυστήριο, ότι οι μικροβιολόγοι και οι ιολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα/έρευνες σχετικά με την ανοσοποίηση και τα βιολογικά όπλα είτε εξαφανίστηκαν είτε βρέθηκαν νεκροί έπειτα από δύο ολόκληρες δεκαετίες. Ορισμένοι από αυτούς τους επιστήμονες είχαν έντονη διαπλοκή με το Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Ηughes, το NIH και το Υπουργείο Αμύνης – εντελώς ενδεικτικά.. Και ενώ βλέπουμε ότι τα ίχνη των πρωταγωνιστών επιστημόνων και πιθανών whistle-blowers καλύφθηκαν «επιμελώς» η κυβέρνηση των Η.Π.Α συνεχίζει να ακολουθεί το μονοπάτι τελειοποίησης της βιολογικής καταστροφής.. Τον Νοέμβριο του 2002, στην DynCorp δόθηκε συμβόλαιο 322 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να αναπτύξει, να παράξει και να αποθηκεύσει εμβόλια για το Υπουργείο Αμύνης. Η DynCorp έχει διασυνδεθεί με το PROMIS, ένα πρόγραμμα λογισμικού που σχεδιάστηκε ώστε να αναγνωρίζει και να στοχεύει συγκεκριμένα άτομα για επιχειρήσεις που είναι γνωστές μόνο στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. Το πιό σοκαριστικό αίτημα για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού ήρθε από τον Δρ. Eric R. Pianka, το 2006 στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Ο Pianka μιλώντας σε κοινό επιστημόνων, φοιτητών και καθηγητών υποστήριξε ότι το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού θα πρέπει να θανατωθεί χρησιμοποιώντας τον ιό Έμπολα σε μορφή βιολογικού όπλου... Δήλωσε ότι, βάσει της ταχύτητας με την οποία πεθαίνει το άτυχο θύμα, ο ιός Έμπολα θα είναι πιο αποτελεσματικός από τον ιό HIV/AIDS. Τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι αυτά που θα μεταφέρουν τον φονικό-ιό. Η εξάπλωση θα είναι ραγδαία μέσω της ατμόσφαιρας και τα αποτελέσματα καταστροφικά για τον ανθρώπινο πληθυσμό.. (Τέλος Μέρους ‘Α) pentapostagma.gr ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/09/blog-post_5786.html#ixzz2CkRYRyLS


Ιός Έμπολα: Το απόλυτο σχέδιο δημιουργίας Βιολογικού Όπλου της Παγκόσμιας Ελίτ (Μέρος Α’)

10

Γίνε ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες του pentapostagma.gr: Κάνε ΤΩΡΑ εγγραφή εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Πολλές φορές έχουμε αναφέρει στο pentapostagma.gr ότι υπάρχουν (αλλά και μπορούν να ανακαλυφθούν) φονικοί ιοί που θα οδηγήσουν στην απόλυτη βιολογική καταστροφή.. 

Όμως, ο ιός Ebola – ένας μυστηριώδης ιός με εξαιρετικά φονικά και μεταλλασσόμενα στελέχη – ίσως αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών των παγκόσμιων ελίτ για τη πραγματοποίηση του σχεδίου απομείωσης του πληθυσμού της γης...

O ιός Ebola εμφανίστηκε μυστηριωδώς  το 1976 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και επανεμφανίζεται σποραδικά στη συγκεκριμένη περιοχή δίχως να υπάρχει εξήγηση.
Οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν ότι η βρώση πιθήκων που είναι μολυσμένοι με τον ιό Εbola αποτελεί τη πρωταρχική δίοδο μετάδοσης. Η επιστημονή κοινότητα, όμως, δεν έχει επίσημη γνώση για τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ιού και έτσι η γνώση για τον τρόπο μετάδοσης είναι απλώς υποθετική και στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος σε εικασίες...
Σύμφωνα με το Wikipedia.org τα πέντε υποείδη του ιού Έμπολα είναι τα εξής: 

Ιός έμπολα του Zaire (ZEBOV) 

Είναι γνωστός και ως ιός Zaire. Ο ιός ZEBOV εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότηταςανά ασθενή από όλους τους τύπους ιών έμπολα, και φτάνει έως το 90% σε ορισμένες επιδημίες του και έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής ένα μέσο όρο θνησιμότητας ανά περιστατικό της τάξης του 83% για 27 έτη. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουν ξεσπάσει περισσότερες επιδημίες του ιού Zaire σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τύπους της κατηγορίας ιών Έμπολα..

Ιός έμπολα του Σουδάν (SEBOV) 

Όπως και ο ιός Zaire, ο SEBOV εμφανίστηκε το 1976 και οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι ήταν ταυτόσημος με το υποείδος Zaire. Ο Sebov εικάζεται ότι πρωτοεμφανίστηκε σε εργάτες εργοστασίου βάμβακα στη Nzara, του Sudan, ενώ παράλληλα καλύπτεται με πέπλο μυστηρίου ο τρόπος μετάδοσής του καθώς τα τοπικά είδη ζώων και εντόμων δεν βρέθηκαν θετικά στον ιό. Οι μέσοι δείκτες θνησιμότητας για τον ιό SEBOV ήταν 54% το 1976, 68% το 1979, και 53% το 2000 και το 2001.

Ιός έμπολα Reston (REBOV) 

O REBOV ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έξαρσης του ιού του αιμορραγικού πυρετού (SHFV) σε είδος μακάκων που τρώνε καβούρια στα Εργαστήρια Hazleton (πλέον ονομάζονται Covance) το 1989. Από την αρχική εστία στο Reston, της Βιρτζίνια, έχει βρεθεί έκτοτε σε μη-ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά στην Πενσυλβάνια, του Τέξας και στη Σιένα της Ιταλίας. Σε κάθε περίπτωση, τα μολυσμένα ζώα είχαν εισαχθεί από την εγκατάσταση στις Φιλιππίνες όπου ο ιός είχε μολύνει και τους χοίρους  Παρά την ιδιότητά του ως οργανισμός Επιπέδου 4 και την εμφανή παθογένεια του στους πιθήκους, ο REBOV δεν προκάλεσε νόσο στους εργαζόμενους που εκτέθηκαν στον ιό στο εργαστήριο.

Ebolavirus της Ακτής Ελεφαντοστού (CIEBOV)

Αναφέρεται, επίσης και ως Ebolavirus του δάσους Τάι από την αγγλική ονομασία της τοποθεσίας, "Ακτή Ελεφαντοστού", και ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους χιμπατζήδες του δάσους Τάι στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στην Αφρική, το 1994.

Νεκροψίες έδειξαν ότι το αίμα εντός της καρδιάς ήταν καφέ. Δεν παρατηρήθηκαν εμφανή σημάδια για τα υπόλοιπα όργανα και μία νεκροψία έδειξε ότι οι πνεύμονες είχαν γεμίσει με αίμα.

Μελέτες των ιστών που ελήφθησαν από τους χιμπατζήδες έδειξαν αποτελέσματα παρόμοια με τα ανθρώπινα περιστατικά κατά τη διάρκεια των κρουσμάτων του Έμπολα το 1976 σε Ζαΐρ και Σουδάν.

Bundibugyo Ebolavirus (BEBOV)

Στις 24 Νοεμβρίου 2007, το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα ​​επιβεβαίωσε την εμφάνιση κρούσματος του Ebolavirus στην Περιφέρεια Bundibugyo. Μετά την επιβεβαίωση των δειγμάτων που ελέγχθηκαν από τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφορά των Ηνωμένων Πολιτειών CDC, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την παρουσία του νέου είδους του ιού Έμπολα. Στις 20 Φεβρουαρίου 2008, το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της επιδημίας στην Bundibugyo, με το τελευταία μολυσμένο άτομο να αποθεραπεύεται και να λαμβάνει εξητήριο στις 8 Ιανουαρίου 2008. Επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη από τον ΠΟΥ και το ​​Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα κατέδειξε ότι υπήρχαν 116 επιβεβαιωμένα καθώς και πιθανά κρούσματα του νέου είδους ιού Έμπολα και ότι η επιδημία είχε ποσοστό θνησιμότητας 34% (39 θάνατοι).

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μία απρόσμενη επιδημία του ιού Έμπολα ξέσπασε σκοτώνοντας 14 άτομα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης  Νοσημάτων (CDC) και το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα συνεργάστηκαν ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν την απρόσμενη έξαρση.. 

Ο Πρόεδρος της Uganda Yoweri Museveni προέβη σε επίσημη ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες της χώρας: 

“Κάνω έκκληση σε εσάς να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση. Αποφύγετε τις χειραψίες και αποφύγετε την ελευθεριότητα καθώς οι συγκεκριμένες ασθένειες μπορούν επίσης να μεταδοθούν και μέσω του σεξ’’.

Ο Δρ. Paul Roddy, των Ιατρών χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres (MSF), επιβεβαιώνει ότι η έξαρση του ιού έμπολα βρίσκεται στην Ουγκάντα σε σταθερή κατάσταση, όμως τονίζει ότι μία έτερη επιδημία  θα μπορούσε να ξεσπάσει σε άλλη τοποθεσία. 

Οχτώ ημέρες αργότερα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ενα νέο στέλεχος του ιού Έμπολα ανακαλύφθηκε από τους εθελοντές ιατρούς των Ιατρών Χωρίς Σύνορα. 
Η εξέλιξη της νέας αυτής επιδημίας παρακολουθείται στενά καθώς “κάθε πρόσωπο που αναπτύσσει την ασθένεια δεν θα αναπτύξει σαφή συμπτώματα που αναγνωρίζονται ως συμπτώματα του ιού Έμπολα. Προς το παρόν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανησυχητικός αριθμός περιστατικών αλλά ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος,"δήλωσε η Anja de Weggheleire, εκπρόσωπος των Ιατρών Χωρίς Σύνορα.

Υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α το πρόγραμμα Μεταμορφωτικών Ιατρικών Τεχνολογιών (Transformational Medical Technologies program (TMT)) του Οργανισμού Μείωση των Αμυντικών Απειλών και του Υπουργείου Υγείας έχουν δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια διεξάγωντας επιστημονικές έρευνες για τον ιό Έμπολα, και κυρίως για τις προοπτικές που έχει ώστε να μετασχηματιστεί σε βιολογικό όπλο μέσω των ενεργειών κατασκευής εμβολίων δύο φαρμακευτικών εταιριών – την Sarepta Therapeutics και την  Tekmira Pharmaceuticals του Canada . Τότε, το πρόγραμμα χρηματοδότησης των συγκεκριμένων ενεργειών σταμάτησε... 

Η TMT δημιουργεί συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρίες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και κυβερνητικούς φορείς ώστε να προωθήσει την πρακτική του βιολογικού πολέμου, να ερευνήσει σχετικά με ιικά και βιολογικά όπλα και να εκτιμήσει τα επίπεδα επικινδυνότητας (threat levels) όλων των βιολογικών στελεχών βάσεις της ικανότητάς τους να μολύνουν καθώς της αποτελεσματικότητας της βιολογικής καταστροφής.. 

Το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α σταμάτησε ξαφνικά να χρηματοδοτεί την έρευνα για τη παρασκευή εμβολίων κατά του ιού Έμπολα εξαιτίας οικονομικών περιορισμών. Δοθείσης της σποραδικής φύσης των εξάρσεων του ιού Έμπολα, και σε συνδυασμό με την απόλυτα φονική φύση του ιού δεν αποτελεί συμφέρουσα και προσοδοφόρα επιλογή για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες.. 

Αποτελεί μυστήριο, ότι οι μικροβιολόγοι και οι ιολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα/έρευνες σχετικά με την ανοσοποίηση και τα βιολογικά όπλα είτε εξαφανίστηκαν είτε βρέθηκαν νεκροί έπειτα από δύο ολόκληρες δεκαετίες. Ορισμένοι από αυτούς τους επιστήμονες είχαν έντονη διαπλοκή με το Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Ηughes, το NIH και το Υπουργείο Αμύνης – εντελώς ενδεικτικά.. Και ενώ βλέπουμε ότι τα ίχνη των πρωταγωνιστών επιστημόνων και πιθανών whistle-blowers καλύφθηκαν «επιμελώς» η κυβέρνηση των Η.Π.Α συνεχίζει να ακολουθεί το μονοπάτι τελειοποίησης της βιολογικής καταστροφής.. 

Τον Νοέμβριο του 2002, στην DynCorp δόθηκε συμβόλαιο 322 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να αναπτύξει, να παράξει και να αποθηκεύσει εμβόλια για το Υπουργείο Αμύνης. Η DynCorp έχει διασυνδεθεί με το PROMIS, ένα πρόγραμμα λογισμικού που σχεδιάστηκε ώστε να αναγνωρίζει και να στοχεύει συγκεκριμένα άτομα για επιχειρήσεις που είναι γνωστές μόνο στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

Το πιό σοκαριστικό αίτημα για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού ήρθε από τον Δρ. Eric R. Pianka, το 2006 στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Ο Pianka μιλώντας σε κοινό επιστημόνωνφοιτητών και καθηγητών υποστήριξε ότι το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού θα πρέπει να θανατωθεί χρησιμοποιώντας τον ιό Έμπολα σε μορφή βιολογικού όπλου...

Δήλωσε ότιβάσει της ταχύτητας με την οποία πεθαίνει το άτυχο θύμαο ιός Έμπολα θα είναι πιο αποτελεσματικός από τον ιό HIV/AIDS. 

Τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι αυτά που θα μεταφέρουν τον φονικό-ιό. Η εξάπλωση θα είναι ραγδαία μέσω της ατμόσφαιρας και τα αποτελέσματα καταστροφικά για τον ανθρώπινο πληθυσμό.. (Τέλος Μέρους ‘Α)

pentapostagma.gr


ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/09/blog-post_5786.html#ixzz2CkRYRyLS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου