ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ Όλο και περισσότερο όλοι μας καταλαβαίνουμε πως ζούμε ένα εφιάλτη μέσω μιας στημένης κρίσης ,μιας απάτης δηλαδή έτσι διαμορφωμένης και προετοιμασμένης ώστε να γίνει δυνατό να μας πάρουν τα δικαιώματα και τα λεφτά μας είτε από μισθούς και συντάξεις είτε από φόρους,είτε από την ακρίβεια και να μας απειλούν με χειρότερα και πλήρη παράδοση της χώρας στα χέρια των νέων αυτών κατακτητών.! Ας αποκαλύψουμε λοιπόν ο κάθε ένας τι έχει διαπιστώσει πως συμβαίνει στην πραγματικότητα απ’ όσα έζησε και ζη .. Πρώτα πρώτα ότι συμβαίνει σήμερα είναι φασισμός στην πράξη μέσω της οικονομίας αλλά και σχεδίου του Τρίτου Ράιχ. Ο σκοπός ήταν και είναι η προώθηση στην ανθρωπότητα μέσω της κατάληψης χωρών της νέας τάξης πραγμάτων που αποτελείται από μια διεθνή αιρέσεων και μυστικών υπηρεσιών ώστε να δημιουργήσουν οι ίδιοι αυτοί νέοι-Χίτλερ- θεοί τον νέο ψεύτικο Μεσσία που θα αντιτίθεται σε κάθε ανθρωπισμό και χριστιανική αξία..Θα θυματοποιεί τους λαούς,θα συγκεντρώνει το σύστημα, όλο τον πλούτο σε χέρια ορισμένων που θα εκφράζουν αυτόν το διεθνισμό .Από κάθε δικαίωμα και προκοπή θα αποκλείονται οι απλοί πολίτες, αυτοί που δεν ανήκουν ήδη στα κυκλώματα αυτά και αρνούνται να υποκύψουν στις πιέσεις ώστε να εξαγορασθούν. Παρατηρούμε ήδη πως οι λαοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερη κρίση αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Υπερχρέωση μεγάλη,κίνδυνο κατασχέσεων των σπιτιών τους,ανεργία,απολύσεις,αδυναμία επιβίωσης ,φόρους κλπ Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς είχε συμβή και πιστέψαμε πως πρόκειται για πρόβλημα από ένα υπαρκτό χρέος ή έλλειμμα..Αλλά η συνεχιζόμενη αναποτελεσματική πολιτική των κυβερνήσεων από το 2009 ως και σήμερα που βαθαίνει όλο και περισσότερο τα προβλήματα μας δείχνει πως εξαπατηθήκαμε και πως μας οδηγούν σε καθεστωτική αλλαγή ,σε περισσότερη φτώχεια χωρίς αποχρέωση..Το αποτέλεσμα θα είναι οι νέοι μας να φεύγουν για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό,οι μεγαλύτεροι να μην μπορούν να επιβιώσουν λόγω των συνεχών μειώσεων των συντάξεων και όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων ,τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα να καταργούνται .. Ούτως εχόντων των πραγμάτων πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε για να μην συνεχισθή η σημερινή κατάσταση του πάρε-δώσε που δεν οδηγεί πουθενά εμάς αλλά κάνει κερδοσκόπους πλουσιότερους κι εμάς υποτελείς μιας καταστροφικής επίορκης ομάδας του συστήματος που ανεξάρτητα από ονόματα κατευθύνεται από ενιαίο κέντρο δηλ από την ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ. Στα πλαίσια της προσπάθειας να παρουσιάσουν τον ψεύτικο «θεό» ήδη έχουν θέση σε αποκλεισμό τα βιβλία με διάφορους τρόπους..Αυτό λέγεται έλεγχος του νου και της γνώσης..Εκείνο που θέλουν να κρύψουν είναι το θέμα της ΝΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ που γράφεται από Ελληνίδα Αθηναία Κρητικής καταγωγής από το 1989.Το θέμα αυτό είτε έμμεσα είτε όχι αναφέρεται σε διάφορα βιβλία παλιά..Στην θέση των αληθινών στοιχείων θέλει η Νέα Ταξη να βάλλει ψευδή στοιχεία. Για να πετύχη το σχέδιο κλωνοποιούν τον Ελληνα και στην χειρότερη περίπτωση τον υποκαθιστούν από ξένους τους οποίους ελληνοποιούν με διάφορους τρόπους ώστε να μην γίνεται εύκολα σαφές. Στην Ελληνίδα που γράφει την Νέα Αποκάλυψη έχουν «επιβάλλει» δήμευση της περιουσίας της με τον συνήθη τρόπο που προκάλεσαν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με σκοπό να την εκβιάσουν να ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤ' ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ που ελέγχονται απόλυτα από τις αιρέσεις,το Βατικανό κλπ κι οι οποίοι καθοδηγούν το κύκλωμα κρυφών δολοφονιών.. Με βάση τα όσα συμβαίνουν η Ε δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη ,τα επικουρικά ταμεία που περιμένει αφενός μειώνονται κι αφετέρου αργούν ..Έτσι ο εκβιασμός γίνεται πιο σκληρός..Το ίδιο κάνουν βέβαια και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά μαζί με την ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ εκβιάζουν να πάρουν ΠΟΛΛΑ ΕΚΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ. Ανήκουν σε Ελληνες που είχαν ζήσει και δουλέψει εκεί. Όπως έχουμε καταλάβει οι Γερμανικές αποζημιώσεις δεν δίδονται αφενός γιατί κάποιες κρυφές συμφωνίες πολιτικών μας με Γερμανία έχουν γίνει κι αφετέρου γιατί υποστηρίζεται από σιωνιστές πως πρέπει να τις πάρουν μόνο οι Εβραίοι της Ελλάδος που υπέστησαν όσα υπέστησαν.. Γίνεται αισθητή η παρουσία Ουνίας και μασωνίας στα όσα συμβαίνουν νοιώθουμε πως κάποιοι θέλουν ο εθνικοσοσιαλισμός να πάρει τις αποζημιώσεις..!! Όπως έχει συμβή και στην Κύπρο προσπαθούν να ταυτίσουν τον θύτη με το θύμα που στην πραγματικότητα αποτελεί απόσβεση του εγκλήματος και την θέση του θύματος την παίρνει ο θύτης!! Αυτά είναι τα κόλπα του αποκρυφισμού και του σχέδιου ΚΑΜΠΑΛΛΑ που σημαίνει παράδοση και της πίστης μας στους Εβραίους αντίχριστους σιωνιστές στους νέο-Σταυροφόρους που θέλουν να επιβάλλουν σαν ΤΑΛΙΜΠΑΝ την νέα θρησκεία τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ενώ οι Εκκλησιαστικοί παράγοντες είτε εμποδίζονται να μιλήσουν είτε βοηθούν την νέα τάξη. Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο ετοιμάζεται πρακτικά γεννοκτονικό σχέδιο κατά Ελλήνων αλλά και προσπάθεια να εκμεταλλεύονται τους Ελληνες με οικονομικό τρόπο είτε γιατροί είτε άλλοι.Δηλαδή ο απατεών επικρατεί και αν είναι γιατρός έχει την ζωή μας στα χέρια του γιατί μπορεί με βάση το σχέδιο και με βάση τις εντολές που δέχεται να μας οδηγεί είτε σε συνεχή οικονομική εκμετάλλευση είτε να μας σκοτώσει. Έχουμε κυκλοφορήσει ένα κατάλογο περί των 1000 ονομάτων που εμπεριέχει άτομα που έχουν θυματοποιηθή με βάση το σχέδιο αυτό. Το Υπουργείο Τύπου όπου εργάστηκε η Ε. είναι το κέντρο του προτεκτοράτου ξεπουλήματος..Είναι αυτό το κέντρο που ήξερε πως προσπαθούσαν οι Τράπεζες να κατασχέσουν το σπίτι της και οι συνάδελφοι αδιαφορούσαν..Πάνω από 30 άτομα έχουν πεθάνει μυστηριωδώς ενώ κατά της ζωής και περιουσίας της Ε έχουν γίνει πάνω από 30 ενέργειες. Τα ποσά των κατασχέσεων είναι μικρά συνήθως και ειδοποιούν ξένους τα σχετικά κυκλώματα που όλα υπάγονται σε αιρέσεις και σε σαϊεντολόγους και παίρνουν το σπίτι με εξευτελιστική τιμή. Προτείνουμε να γίνουν ομάδες ειδικές στήριξης των υπερχρεωμένων ώστε να στηριχτούν σωστά και άμεσα με βάση την εξαπάτηση των πολιτών και τις ευθύνες των τραπεζών ..Έχει γίνει σε μικρό βαθμό γιατί δεν έχουν επισημανθεί οι πονηρίες των Τραπεζών . Ανάμεσά μας ζουν μητραλοίες και πατροκτόνοι. Έχουν φτιάξει τοίχος για να κλωνοποιηθή ο ελληνισμός προς όφελος ξένων αιρέσεων και συμφερόντων. Σε νευρολογικές κλινικές κατά το πρότυπο της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης αποστέλλονται τεχνηέντως άτομα των οποίων την περιουσία στην συνέχεια νέμονται συγγενείς τους. Αλβανοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι Τσάμηδες και το σχέδιο είναι να διεκδικήσουν δικαιώματα.Οι Τσάμηδες ήσαν συνεργάτες των Γερμανών και πρόδιδαν τους πατριώτες. Το ευρώ έχει προκαλέσει με τις ισοτιμίες του οικονομικά προβλήματα βάση σχεδίου.Η ΕΕ ως οικονομική ένωση προκαλεί πρόβλημα πτώχευσης και αποικιακής υποτέλειας ορισμένων κρατών.Ή πρέπει να αλλάξει η ισοτιμία του ευρώ ή να υπάρξει νέο ευρώ που να μην δημιουργεί ύφεση στο νότο ή πρέπει όλες οι χώρες να επιστρέψουμε στα εθνικά μας νομίσματα.ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΔΙΕΘΝΩΣ.ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. To all citizens of Spain.Portugal,Italy,France,Ireland etc WE ALL MUST BE FREE ..!! GREEK CITIZENS ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Το παρόν κείμενο μας απέστειλε φίλη και αναγνώστρια του ιστολογίου μας και την ευχαριστούμε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ  Όλο και περισσότερο όλοι μας καταλαβαίνουμε πως ζούμε ένα εφιάλτη μέσω μιας στημένης κρίσης ,μιας απάτης δηλαδή έτσι διαμορφωμένης και προετοιμασμένης ώστε να γίνει δυνατό να μας πάρουν τα δικαιώματα και τα λεφτά μας είτε από μισθούς και συντάξεις είτε από φόρους,είτε από την ακρίβεια και να μας απειλούν με χειρότερα και πλήρη παράδοση της χώρας στα χέρια των νέων αυτών  κατακτητών.!

  Ας αποκαλύψουμε λοιπόν ο κάθε ένας τι έχει διαπιστώσει πως συμβαίνει στην πραγματικότητα απ’ όσα έζησε και ζη ..

  Πρώτα πρώτα ότι συμβαίνει σήμερα είναι φασισμός στην πράξη μέσω της οικονομίας αλλά και σχεδίου του Τρίτου Ράιχ.

   Ο σκοπός ήταν και είναι η προώθηση στην ανθρωπότητα μέσω της κατάληψης χωρών της νέας τάξης πραγμάτων που αποτελείται από μια διεθνή αιρέσεων και μυστικών υπηρεσιών ώστε να δημιουργήσουν οι ίδιοι αυτοί νέοι-Χίτλερ- θεοί τον νέο ψεύτικο Μεσσία που θα αντιτίθεται σε κάθε ανθρωπισμό και χριστιανική αξία..Θα θυματοποιεί τους λαούς,θα συγκεντρώνει το σύστημα, όλο τον πλούτο σε χέρια ορισμένων που θα εκφράζουν αυτόν το διεθνισμό .Από κάθε δικαίωμα και προκοπή θα αποκλείονται οι απλοί πολίτες, αυτοί που δεν ανήκουν ήδη στα κυκλώματα αυτά και αρνούνται να υποκύψουν στις πιέσεις ώστε να εξαγορασθούν.

   Παρατηρούμε ήδη πως οι λαοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερη κρίση αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Υπερχρέωση μεγάλη,κίνδυνο κατασχέσεων των σπιτιών τους,ανεργία,απολύσεις,αδυναμία επιβίωσης ,φόρους κλπ

   Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς είχε συμβή και πιστέψαμε πως πρόκειται για πρόβλημα από ένα υπαρκτό χρέος ή έλλειμμα..Αλλά η συνεχιζόμενη αναποτελεσματική πολιτική των κυβερνήσεων από το 2009 ως και σήμερα που βαθαίνει όλο και περισσότερο τα προβλήματα μας δείχνει πως εξαπατηθήκαμε και πως μας οδηγούν σε καθεστωτική αλλαγή ,σε περισσότερη φτώχεια χωρίς αποχρέωση..Το αποτέλεσμα θα είναι οι νέοι μας να φεύγουν για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό,οι μεγαλύτεροι να μην μπορούν να επιβιώσουν λόγω των συνεχών μειώσεων των συντάξεων και όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων ,τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα να καταργούνται ..

   Ούτως εχόντων των πραγμάτων  πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε για να μην συνεχισθή η σημερινή κατάσταση του πάρε-δώσε που δεν οδηγεί πουθενά εμάς αλλά κάνει  κερδοσκόπους πλουσιότερους κι εμάς υποτελείς μιας καταστροφικής επίορκης ομάδας του συστήματος που ανεξάρτητα από ονόματα κατευθύνεται από ενιαίο κέντρο  δηλ από την ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ   ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ.

  Στα πλαίσια της προσπάθειας να παρουσιάσουν τον ψεύτικο «θεό» ήδη έχουν θέση σε αποκλεισμό τα βιβλία με διάφορους τρόπους..Αυτό λέγεται έλεγχος του νου και της γνώσης..Εκείνο που θέλουν να κρύψουν  είναι το θέμα της ΝΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ που γράφεται από Ελληνίδα Αθηναία Κρητικής καταγωγής από το 1989.Το θέμα αυτό είτε έμμεσα είτε όχι αναφέρεται σε διάφορα βιβλία παλιά..Στην θέση των αληθινών στοιχείων θέλει η Νέα Ταξη να βάλλει ψευδή στοιχεία.

   Για να πετύχη το σχέδιο κλωνοποιούν τον Ελληνα και στην χειρότερη περίπτωση τον υποκαθιστούν από ξένους τους οποίους ελληνοποιούν με διάφορους τρόπους ώστε να μην γίνεται εύκολα σαφές.

    Στην Ελληνίδα που γράφει την Νέα Αποκάλυψη έχουν «επιβάλλει» δήμευση της περιουσίας της με τον συνήθη τρόπο που προκάλεσαν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με σκοπό να την εκβιάσουν να ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤ' ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ που ελέγχονται απόλυτα από τις αιρέσεις,το Βατικανό κλπ κι οι οποίοι καθοδηγούν το κύκλωμα κρυφών δολοφονιών..

   Με βάση τα όσα συμβαίνουν η Ε δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη ,τα επικουρικά ταμεία που περιμένει αφενός μειώνονται κι αφετέρου αργούν ..Έτσι ο εκβιασμός γίνεται πιο σκληρός..Το ίδιο κάνουν βέβαια και σε παρόμοιες περιπτώσεις.

   Αλλά μαζί με την ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ εκβιάζουν να πάρουν ΠΟΛΛΑ ΕΚΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ.
  Ανήκουν σε Ελληνες που είχαν ζήσει και δουλέψει εκεί.

    Όπως έχουμε καταλάβει οι Γερμανικές αποζημιώσεις  δεν δίδονται αφενός γιατί κάποιες κρυφές συμφωνίες πολιτικών μας με Γερμανία έχουν γίνει κι αφετέρου γιατί υποστηρίζεται από σιωνιστές πως πρέπει να τις πάρουν μόνο οι Εβραίοι της Ελλάδος που υπέστησαν όσα υπέστησαν..
   
   Γίνεται αισθητή η παρουσία Ουνίας και μασωνίας στα όσα συμβαίνουν  νοιώθουμε πως κάποιοι θέλουν  ο εθνικοσοσιαλισμός να πάρει τις αποζημιώσεις..!!
   Όπως έχει συμβή και στην Κύπρο προσπαθούν να ταυτίσουν τον θύτη με το θύμα που στην  πραγματικότητα αποτελεί απόσβεση του εγκλήματος και την θέση του θύματος την παίρνει ο θύτης!!

  Αυτά είναι τα κόλπα του αποκρυφισμού και του σχέδιου ΚΑΜΠΑΛΛΑ που σημαίνει παράδοση και της πίστης μας στους Εβραίους αντίχριστους σιωνιστές στους νέο-Σταυροφόρους που θέλουν  να επιβάλλουν σαν ΤΑΛΙΜΠΑΝ την νέα θρησκεία τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ενώ οι Εκκλησιαστικοί παράγοντες είτε εμποδίζονται να μιλήσουν είτε βοηθούν την νέα τάξη.

  Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο ετοιμάζεται πρακτικά γεννοκτονικό σχέδιο κατά Ελλήνων αλλά και προσπάθεια να εκμεταλλεύονται τους Ελληνες με οικονομικό τρόπο είτε γιατροί είτε άλλοι.Δηλαδή ο απατεών επικρατεί και αν είναι γιατρός έχει την ζωή μας στα χέρια του γιατί μπορεί με βάση το σχέδιο και με βάση τις εντολές που δέχεται να μας οδηγεί είτε σε συνεχή οικονομική εκμετάλλευση είτε να μας σκοτώσει.

   Έχουμε κυκλοφορήσει ένα κατάλογο περί των 1000 ονομάτων που εμπεριέχει άτομα που έχουν θυματοποιηθή με βάση το σχέδιο αυτό.

   Το Υπουργείο Τύπου όπου εργάστηκε η Ε. είναι το κέντρο του προτεκτοράτου ξεπουλήματος..Είναι αυτό το κέντρο που ήξερε πως προσπαθούσαν οι Τράπεζες να κατασχέσουν το σπίτι της και οι συνάδελφοι αδιαφορούσαν..Πάνω από 30 άτομα έχουν πεθάνει μυστηριωδώς ενώ κατά της ζωής και περιουσίας της Ε έχουν γίνει πάνω από 30 ενέργειες.

   Τα ποσά των κατασχέσεων είναι μικρά συνήθως και ειδοποιούν ξένους τα σχετικά κυκλώματα που όλα υπάγονται σε αιρέσεις και σε σαϊεντολόγους και παίρνουν το σπίτι με εξευτελιστική τιμή.

   Προτείνουμε να γίνουν ομάδες ειδικές στήριξης των υπερχρεωμένων ώστε να στηριχτούν σωστά και άμεσα με βάση την εξαπάτηση των πολιτών και τις ευθύνες των τραπεζών ..Έχει γίνει σε μικρό βαθμό γιατί δεν έχουν επισημανθεί οι πονηρίες των Τραπεζών .

 Ανάμεσά μας ζουν μητραλοίες και πατροκτόνοι. Έχουν φτιάξει τοίχος για να κλωνοποιηθή ο ελληνισμός προς όφελος ξένων αιρέσεων και συμφερόντων.
   Σε νευρολογικές κλινικές κατά το πρότυπο της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης αποστέλλονται τεχνηέντως άτομα των οποίων την περιουσία στην συνέχεια νέμονται συγγενείς τους.

    Αλβανοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι Τσάμηδες και το σχέδιο είναι να διεκδικήσουν δικαιώματα.Οι Τσάμηδες ήσαν συνεργάτες των Γερμανών και πρόδιδαν τους πατριώτες.

   Το ευρώ έχει προκαλέσει με τις ισοτιμίες του οικονομικά προβλήματα βάση σχεδίου.Η ΕΕ ως οικονομική ένωση προκαλεί πρόβλημα πτώχευσης και αποικιακής υποτέλειας ορισμένων κρατών.Ή πρέπει να αλλάξει η ισοτιμία του ευρώ ή να υπάρξει νέο ευρώ που να μην δημιουργεί ύφεση στο νότο ή πρέπει όλες οι χώρες να επιστρέψουμε στα εθνικά μας νομίσματα.ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΔΙΕΘΝΩΣ.ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ.

To all citizens of Spain.Portugal,Italy,France,Ireland etc WE ALL MUST BE FREE ..!!

GREEK CITIZENS
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το παρόν κείμενο μας απέστειλε φίλη και αναγνώστρια του ιστολογίου μας και την ευχαριστούμε.   http://www.youtube.com/watch?v=EH0eBJ02nik

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου