ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Η ευροπη εχει παρει αποφαση να μας ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΑΠΟ................... ΤΟ 1983 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ, ΤΑΞΙΣ, ΑΦΜ,.ΑΜΚΑ ΚΛΠ..ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΣΙΠ..στην Λάρισα πλήθος κόσμου συμμετείχε στην ομολογιακή συγκέντρωση με κεντρικό ομιλητή τον σεπτό γέροντα Μεθόδιο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άγιου Όρους... Ο Γέροντας είπε πολλά ενδιαφέροντα και μας μετέφερε και τις ευλογίες της Κυρίας Θεοτόκου από το περιβόλι της Παναγίας.«ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΒΟΥΛΩΣΟΥΝΕ» ! («ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ») Ο θεόπτης Μακρυγιάννης έλαβεν αποκαλυπτικώς και την εξής θείαν αλήθειαν, η οποία ισχύει μάλιστα δια την σημερινήν εποχήν. Ενεφανίσθη εις αυτόν ο Άγιος Νικόλαος και του είπε: «Στο εξής να είσαι προσεκτικός, να μην σε βουλώσουνε (σφραγίσωσιν), ότι όλο εις αυτό εργάζονται» ! («Οράματα και Θάματα», Μακρυγιάννη, Αθήνα 1989, σ. 73) Η ανωτέρω σωτήριος αλήθεια προλέγεται δια των Γεγραμμένων της θείας Ορθοδοξίας ανά τους αιώνας. Ως π.χ. δια του Αρέθα Καισαρείας του 9ου – 10ου αιώνος, δια του Ανδρέου Καισαρείας του 6ου αιώνος και δια του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης του 2ου – 3ου αιώνος. Μάλιστα δε δια του Αποστολικού πατρός Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου του 2ου αιώνος, όστις υπήρξε φορεύς της σχετικής Αποστολικής Παραδόσεως και δη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος έλαβε και παρέδωκεν εις την Εκκλησίαν την Αποκάλυψιν του Σωτήρος «Ιησού Χριστού» (Αποκαλ. α’, 1) του Θεού. Προ παντός δε, δια της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης τυπικώς και της Καινής Διαθήκης σαφώς. Εις την Παλαιάν Διαθήκην το αντίθεον σφράγισμα προφητεύεται δια του αριθμού των ετών του Νώε επί του κατακλυσμού. «Νώε δε ην ετών εξακοσίων (600), και ο κατακλυσμός του ύδατος εγένετο επί της γης» (Γενεσ. ζ’, 6), «δια την αποστασίαν» (Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, ΒΕΠΕΣ, 5, 168-169) και «εις εξάλειψιν της αμαρτίας». Και η τυπική αύτη προφητεία συμπληρούται δια των διαστάσεων της χρυσής εικόνος, «ην έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς» (Δαν. γ’, 1-3) εις προσκύνησίν του, και είχεν «ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα (60), εύρος (πλάτος) αυτής πήχεων εξ (6)». «Τα ουν (λοιπόν) χ’ (600) έτη του Νώε», γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, «και ο πηχισμός της εικόνος» του Ναβουχοδονόσορος 60 x 6 «τον αριθμόν» «σημαίνουσι» του σατανικού σφραγίσματος. Τουτέστιν, 600 συν 60 συν 6 ίσον 666. Τούτο προφητεύεται σαφώς εις την Καινήν Διαθήκην δια της Αποκαλύψεως, όπου το εν λόγω σφράγισμα λέγεται «χάραγμα» (Αποκαλ. ιγ’, 16-18). Εκ των δύο δε στοιχείων του χαράγματος του σατανοφόρου Αντιχρίστου, ήτοι του ονόματός του και του αριθμού «του ονόματος αυτού», μόνον ο αριθμός αποκαλύπτεται εις τα Γεγραμμένα της θείας Ορθοδοξίας. «Και ο αριθμός αυτού χξς’», ήτοι «εξακόσια εξηκονταέξ (666)» (Αρέθα Καισαρείας, PG. 106, 680-681), προς γνώσιν και αποφυγήν του δι’ αυτού σφραγίσματος, και εν Χριστώ σωτηρίαν. Διότι ούτος ο «666» είναι σύμβολον παντός κακού. Όπως ο Τίμιος Σταυρός του Σωτήρος Ιησού Χριστού είναι «πάντων των αγαθών πρόξενος» (Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, PG. 94, 1128-1133), ούτως ο αντισταυρικός «666» είναι «ανακεφαλαίωσις (συμπερίληψις)» των κακών του κόσμου από της πτώσεως του Διαβόλου και του ανθρώπου έως της συντελείας. Διο εκφράζει και δηλοί τον αντίχριστον (Α’ Ιωάν. β’ 18) και τον εν αυτώ Διάβολον, και έχει την ολέθριον ενέργειαν αυτού. Ένεκεν τούτου, δι’ αυτού γίνεται και σήμερον το προ του αντιχρίστου «χάραγμα» ή «σφραγίς» (Αγίου Ιππολύτου Ρώμης, ΒΕΠΕΣ, 6, 287) των δεχομένων ταύτα αντιχρίστων «επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών». Ούτω, πας άνθρωπος λαμβάνων το αντίχριστον σφράγισμα αρνείται δι’ αυτού τον Σωτήρα του Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν και το Άγιον Βάπτισμα της εν Χριστώ σωτηρίας και την οδόν προς ταύτα θείαν Ορθοδοξίαν. Και αντ’ αυτών λαμβάνει τον ολετήρα διάβολον και παν κακόν του παρόντος και του μέλλοντος. Διότι, «ει τις… λαμβάνει το χάραγμα… και αυτός πίεται εκ του οίνου του (δικαίου) θυμού του Θεού» (Αποκαλ. ιδ’, 9-12) και «της οργής αυτού» δια των Αποκαλυπτικών πληγών, και μετά θάνατον «βασανισθήσεται εν πυρί και θείω» της κολάσεως «εις αιώνας αιώνων»! Ο τοιούτος σατανοεσφραγισμένος κυριαρχείται υπό του εχθρού διαβόλου εις βαθμόν, ώστε να μη ημπορή να «ποιήση (να κάμη)» «τον Τίμιον Σταυρόν» προς σωτηρίαν, καθ’ ότι «δέδεται» (έχει δεθή) αυτού η χείρ δια σατανικής ενεργείας «και μετάνοια εν αυτώ ουκ έστι (δεν υπάρχει)»! Διο τούτο το αντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα είναι τον καιρόν τούτον η μέγιστη θανάσιμος αμαρτία και το μέγιστον μαγικόν όπλον του ανθρωποκτόνου διαβόλου και των οργανουμένων πολλών αντιχρίστων του. Από την Αποστολικήν εποχήν «ενεργείται» (Β’ Θεσσαλ. β’, 7) το «μυστήριον» της «ανομίας μάλιστα δια των απογόνων των χριστοκτόνων, ήτοι των αντιχρίστων «της συναγωγής του Σατανά» (Αποκαλ. γ’, 9-14). Και σήμερον τούτο εκδηλώνεται ως προεφητεύθη, ήτοι «μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη» (Αποκαλ. ιζ’, 1-5). Δηλαδή, η μεγίστη και χειρίστη μέχρι σήμερον αντίχριστος αίρεσις του Αμερικανοεοκισμού, η οποία το αντίχριστον σύμβολον «666» αναγράφει και εις ουρανοξύστας της! Δια της αιρέσεως ταύτης τας τελευταίας δεκαετίας τούτο το «666» διεδόθη εις την οικουμένην ως βύθιος βασικός κωδικός αριθμός κομπιουτερικής ηλεκτρονικής αριθμήσεως πραγμάτων και ζώων. Και τούτο υπό την απατηλήν κάλυψιν του μαμωνικού εμπορίου, προς πονηρόν εθισμόν των ανθρώπων εις το αριθμικόν αντίχριστον σύμβολον και ανύποπτον παραλαβήν του αντιχρίστου σφραγίσματος. Δηλαδή, ως λέγουσι τα θεία Γεγραμμένα, ο εχθρός το «666» «πλατύναι (να διαδώση) πανταχού επιτηδεύσει» (Ανδρέου Καισαρείας, PG. 106, 340), ίνα με «ψήφον (αριθμόν επί κάρτας) εντριβή (συνήθη) και εγνωσμένην (γνωστήν)» λάβωσιν οι άνθρωποι το αντίχριστον σφράγισμα, απατώμενοι! Ο εχθρός διάβολος και τα όργανά του προσπαθούσι να σφραγίσωσι του ανθρώπους αντιχρίστως εις τρεις φάσεις. Κατ’ αρχάς, να συνηθίσωσιν ούτοι εις την χρήσιν του «666», απατώμενοι. Κατόπιν, να λάβωσιν ούτοι ανύποπτοι το αντίχριστον σφράγισμα με προσωπικάς πλαστικάς κάρτας, συνδεομένας ηλεκτρονικώς με κέντρα αντιχρίστου τυραννίας του «666» δια του γνωστού μικροτσίπ. Και τελικώς, να λάβωσι το αντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα με εμφύτευσιν του μικροτσίπ εις το σώμα των, όπως και εις τα ζώα, που τρελαίνονται! Προς τούτο, τα πάντα μηχανεύονται και «ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ» δια πάντων! Από της μαμωνικής οικονομίας των μέχρι της πολεμικής προπαγάνδας των περί τρομοκρατίας, και έως της μανικής επιδόσεώς των εις κατασκευήν τελειοτέρων μικροτσίπ («Τα Νέα», 28.2.2002, σ. Ν20) του αντιχρίστου σφραγίσματος. Και κινούνται να επιβάλωσι τούτο τυραννικώς δια του λεγομένου πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, δια πλαστικής κάρτας όλων των σχετικών χρήσεων έως και του χρήματος, η οποία θα είναι και το αντίχριστον σφράγισμα δια «ψήφου», προς επικράτησιν της σατανοκρατίας των! Διο λέγει ο θείος προφητικός λόγος: «Ώδε η υπομονή των αγίων εστίν»! Και προτρέπων έκαστον προς σωτηρίαν λέγει: «Στο εξής να είσαι προσεχτικός, να μην σε βουλώσουνε, ότι όλο εις αυτό εργάζονται» ! ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Α. Δ. Δελήμπασης, Αθήναι, Μάρτιος 2002..

.... 

«ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΒΟΥΛΩΣΟΥΝΕ» !

 

(«ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ»)

Ο θεόπτης Μακρυγιάννης έλαβεν αποκαλυπτικώς και την εξής θείαν αλήθειαν, η οποία ισχύει μάλιστα δια την σημερινήν εποχήν. Ενεφανίσθη εις αυτόν ο Άγιος Νικόλαος και του είπε: «Στο εξής να είσαι προσεκτικός, να μην σε βουλώσουνε (σφραγίσωσιν), ότι όλο εις αυτό εργάζονται» ! («Οράματα και Θάματα», Μακρυγιάννη, Αθήνα 1989, σ. 73)

Η ανωτέρω σωτήριος αλήθεια προλέγεται δια των Γεγραμμένων της θείας Ορθοδοξίας ανά τους αιώνας. Ως π.χ. δια του Αρέθα Καισαρείας του 9ου – 10ου αιώνος, δια του Ανδρέου Καισαρείας του 6ου αιώνος και δια του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης του 2ου – 3ου αιώνος. Μάλιστα δε δια του Αποστολικού πατρός Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου του 2ου αιώνος, όστις υπήρξε φορεύς της σχετικής Αποστολικής Παραδόσεως και δη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος έλαβε και παρέδωκεν εις την Εκκλησίαν την Αποκάλυψιν του Σωτήρος «Ιησού Χριστού» (Αποκαλ. α’, 1) του Θεού. Προ παντός δε, δια της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης τυπικώς και της Καινής Διαθήκηςσαφώς.

Εις την Παλαιάν Διαθήκην το αντίθεον σφράγισμα προφητεύεται δια του αριθμού των ετών του Νώε επί του κατακλυσμού. «Νώε δε ην ετώνεξακοσίων (600), και ο κατακλυσμός του ύδατος εγένετο επί της γης» (Γενεσ. ζ’, 6), «δια την αποστασίαν» (Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, ΒΕΠΕΣ, 5, 168-169) και «εις εξάλειψιν της αμαρτίας». Και η τυπική αύτη προφητεία συμπληρούται δια των διαστάσεων της χρυσής εικόνος, «ην έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς» (Δαν. γ’, 1-3) εις προσκύνησίν του, και είχεν «ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα (60), εύρος (πλάτος) αυτής πήχεων εξ (6)». «Τα ουν (λοιπόν) χ’ (600) έτη του Νώε», γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, «και ο πηχισμός της εικόνος» του Ναβουχοδονόσορος 60 x 6 «τον αριθμόν» «σημαίνουσι» του σατανικού σφραγίσματος. Τουτέστιν, 600 συν 60 συν 6 ίσον 666. Τούτο προφητεύεται σαφώς εις την Καινήν Διαθήκην δια της Αποκαλύψεως, όπου το εν λόγω σφράγισμα λέγεται «χάραγμα» (Αποκαλ. ιγ’, 16-18). Εκ των δύο δε στοιχείων του χαράγματος του σατανοφόρου Αντιχρίστου, ήτοι του ονόματός του και του αριθμού «του ονόματος αυτού», μόνον ο αριθμός αποκαλύπτεται εις τα Γεγραμμένα της θείας Ορθοδοξίας. «Και ο αριθμός αυτού χξς’», ήτοι «εξακόσια εξηκονταέξ (666)» (Αρέθα Καισαρείας, PG. 106, 680-681), προς γνώσιν και αποφυγήν του δι’ αυτού σφραγίσματος, και εν Χριστώ σωτηρίαν.

Διότι ούτος ο «666» είναι σύμβολον παντός κακού. Όπως ο Τίμιος Σταυρός του Σωτήρος Ιησού Χριστού είναι «πάντων των αγαθών πρόξενος» (Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, PG. 94, 1128-1133), ούτως ο αντισταυρικός «666» είναι «ανακεφαλαίωσις (συμπερίληψις)»των κακών του κόσμου από της πτώσεως του Διαβόλου και του ανθρώπου έως της συντελείας. Διο εκφράζει και δηλοί τον αντίχριστον (Α’ Ιωάν. β’ 18) και τον εν αυτώ Διάβολον, και έχει την ολέθριον ενέργειαν αυτού. Ένεκεν τούτου, δι’ αυτού γίνεται και σήμερον το προ του αντιχρίστου «χάραγμα» ή «σφραγίς» (Αγίου Ιππολύτου Ρώμης, ΒΕΠΕΣ, 6, 287) των δεχομένων ταύτα αντιχρίστων «επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών».

Ούτω, πας άνθρωπος λαμβάνων το αντίχριστον σφράγισμα αρνείται δι’ αυτού τον Σωτήρα του Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν και το Άγιον Βάπτισμα της εν Χριστώ σωτηρίας και την οδόν προς ταύτα θείαν Ορθοδοξίαν. Και αντ’ αυτών λαμβάνει τον ολετήρα διάβολον και παν κακόν του παρόντος και του μέλλοντος. Διότι, «ει τις… λαμβάνει το χάραγμα… και αυτός πίεται εκ του οίνου του (δικαίου) θυμού του Θεού» (Αποκαλ. ιδ’, 9-12) και «της οργής αυτού» δια των Αποκαλυπτικών πληγών, και μετά θάνατον «βασανισθήσεται εν πυρί και θείω» της κολάσεως «εις αιώνας αιώνων»! Ο τοιούτος σατανοεσφραγισμένος κυριαρχείται υπό του εχθρού διαβόλου εις βαθμόν, ώστε να μη ημπορή να «ποιήση (να κάμη)» «τον Τίμιον Σταυρόν» προς σωτηρίαν, καθ’ ότι «δέδεται» (έχει δεθή) αυτού η χείρ δια σατανικής ενεργείας «και μετάνοια εν αυτώ ουκ έστι (δεν υπάρχει)»! Διο τούτο το αντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα είναι τον καιρόν τούτον η μέγιστη θανάσιμος αμαρτία και το μέγιστον μαγικόν όπλον του ανθρωποκτόνου διαβόλου και των οργανουμένων πολλών αντιχρίστων του.

Από την Αποστολικήν εποχήν «ενεργείται» (Β’ Θεσσαλ. β’, 7) το «μυστήριον» της «ανομίας μάλιστα δια των απογόνων των χριστοκτόνων, ήτοι των αντιχρίστων «της συναγωγής του Σατανά» (Αποκαλ. γ’, 9-14). Και σήμερον τούτο εκδηλώνεται ως προεφητεύθη, ήτοι«μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη» (Αποκαλ. ιζ’, 1-5). Δηλαδή, η μεγίστη και χειρίστη μέχρι σήμερον αντίχριστος αίρεσις τουΑμερικανοεοκισμού, η οποία το αντίχριστον σύμβολον «666» αναγράφει και εις ουρανοξύστας της! Δια της αιρέσεως ταύτης τας τελευταίας δεκαετίας τούτο το «666» διεδόθη εις την οικουμένην ως βύθιος βασικός κωδικός αριθμός κομπιουτερικής ηλεκτρονικής αριθμήσεως πραγμάτων και ζώων. Και τούτο υπό την απατηλήν κάλυψιν του μαμωνικού εμπορίου, προς πονηρόν εθισμόν των ανθρώπων εις το αριθμικόν αντίχριστον σύμβολον και ανύποπτον παραλαβήν του αντιχρίστου σφραγίσματος. Δηλαδή, ως λέγουσι τα θεία Γεγραμμένα, ο εχθρός το «666» «πλατύναι (να διαδώση) πανταχού επιτηδεύσει» (Ανδρέου Καισαρείας, PG. 106, 340), ίνα με «ψήφον (αριθμόν επί κάρτας) εντριβή (συνήθη) και εγνωσμένην (γνωστήν)» λάβωσιν οι άνθρωποι το αντίχριστον σφράγισμα, απατώμενοι!

Ο εχθρός διάβολος και τα όργανά του προσπαθούσι να σφραγίσωσι του ανθρώπους αντιχρίστως εις τρεις φάσεις. Κατ’ αρχάς, να συνηθίσωσιν ούτοι εις την χρήσιν του «666», απατώμενοι. Κατόπιν, να λάβωσιν ούτοι ανύποπτοι το αντίχριστον σφράγισμα με προσωπικάς πλαστικάς κάρτας, συνδεομένας ηλεκτρονικώς με κέντρα αντιχρίστου τυραννίας του «666» δια του γνωστού μικροτσίπ. Και τελικώς, να λάβωσι τοαντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα με εμφύτευσιν του μικροτσίπ εις το σώμα των, όπως και εις τα ζώα, που τρελαίνονται!

Προς τούτο, τα πάντα μηχανεύονται και «ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ» δια πάντων! Από της μαμωνικής οικονομίας των μέχρι της πολεμικής προπαγάνδας των περί τρομοκρατίας, και έως της μανικής επιδόσεώς των εις κατασκευήν τελειοτέρων μικροτσίπ («Τα Νέα», 28.2.2002, σ. Ν20) του αντιχρίστου σφραγίσματος. Και κινούνται να επιβάλωσι τούτο τυραννικώς δια του λεγομένου πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, δια πλαστικής κάρτας όλων των σχετικών χρήσεων έως και του χρήματος, η οποία θα είναι και το αντίχριστον σφράγισμα δια «ψήφου», προς επικράτησιν της σατανοκρατίας των! Διο λέγει ο θείος προφητικός λόγος: «Ώδε η υπομονή των αγίων εστίν»! Και προτρέπων έκαστον προς σωτηρίαν λέγει:

«Στο εξής να είσαι προσεχτικός, να μην σε βουλώσουνε,
ότι όλο εις αυτό εργάζονται» !


ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Α. Δ. Δελήμπασης, Αθήναι, Μάρτιος 2002  Η ευροπη εχει παρει αποφαση να μας ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ  ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ, ΤΑΞΙΣ, ΑΦΜ,.ΑΜΚΑ ΚΛΠ..ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΣΙΠ..στην Λάρισα πλήθος κόσμου συμμετείχε στην ομολογιακή συγκέντρωση με κεντρικό ομιλητή τον σεπτό γέροντα Μεθόδιο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άγιου Όρους... Ο Γέροντας είπε πολλά ενδιαφέροντα και μας μετέφερε και τις ευλογίες της Κυρίας Θεοτόκου από το περιβόλι της Παναγίας... Η ομιλία του σεπτού γέροντος μας, τις προσεχείς ημέρες θα ανέβει σε μορφή βίντεο στο ίντερνετ.. τό ΤΣΙΠΑΚΗ στό Χέρη!!!! σήγουρα διαφωνω .http://www.youtube.com/watch?v=UBA9EPT1FbA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου