ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Αναδημοσίευση απο ΑΠΟΡΡΗΤΟ Όλα ξεκίνησαν με το διάταγμα απέλασης των εβραίων απο την Μ. Βρετανία το 1290 μ.Χ.. Οι Εβραίοι θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η απέλαση τους από την Αγγλία από τον Εδουάρδο Ι ( 1272-1307) οφειλόταν στο πάθος τους για χρήματα και στις προσπάθειές τους για δανεισμό. Ο πραγματικός λόγος όμως ήταν η εγκληματικότητα των Εβραίων,δηλαδή οι τελετουργικοί αιμοσταγείς φόνοι που έκαναν επείδη τους το υπαγόρευε ο θρησκευτικός τους κώδικας το Ταλμούδ Η Ορθόδοξος ιστορικός του 5ου αιώνα, Σωκράτης Σχολαστικός,στην Εκκλησιαστική Ιστορία του, 7:16, αφηγείται ένα περιστατικόσχετικά με τη δολοφονία χριστιανόπουλου απο τους Εβραίους. " Σε ένα μέρος κοντά στην Αντιόχεια της Συρίας, οι Εβραίοι, χλεύαζαν του Σταυρό και εκείνους που πίστευαν στον Εσταυρωμένο, έτσι λοιπόν αφού έκλεψαν ένα χριστιανόπουλο το έδεσαν στο σταύρο και μετα το θανάτωσαν" Εδώ είναι μερικά απο τα παραδείγματα που οδήγησαν στηναγγλική εκδίωξη των Εβραίων το 1290 μ.Χ.: 1144 μ.Χ. Νόργουιτς: Ένα δωδεκάχρονο αγόρι σταυρώθηκε απο τους Εβραίους ως θυσία για το εβραϊκό Πάσχα. Το σώμα του βρέθηκε σε ένα σάκο κρυμμένο σε ένα δέντρο. Ένας Εβραίος που έγινε χριστιανός και ονομαζόταν Theobald του Cambridge ενημέρωσε τις αρχές ότι οι Εβραίοι έπερναν κάθε χρόνο αίμα από ένα χροστιανόπουλο γιατί νόμιζαν ότι μόνο με αυτόν το τρόπο θα μπορούσαν ποτέ να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Το αγόρι είναι απο τότε γνωστό ως Αγίος Γουίλιαμ. 1160 μ.Χ. Gloucester: Το σώμα ενός παιδιού, με το όνομα Χάρολντβρέθηκε στο ποτάμι με τις πληγές της σταύρωσης. 1255 μ.Χ. Λίνκολν: Ένα αγόρι με το όνομα Hugh βασανίστηκε καισταυρώθηκε από τους Εβραίους. Η μητέρα του αγοριού είχε βρει το σώμα του στις εγκαταστάσεις ενός Εβραίου που ονομάζοταν Jopin. 18 Εβραίοι απαγχονίστηκαν για αυτό το έγκλημα από το βασιλιά Henry III. 1290 μ.Χ. Οξφόρδη: Τα πρακτικά Νο 18 του Εδουάρδου του I, τις 21 του Ιουνίου, 1290 αναφέρουν μια σειρά από τιςπαραδόσεις ενός Εβραίου που ονομαζόταν Ισαάκ ντε Pulet , αυτός δολοφονούσε και έπινε το αίμα απο αγόρια χριστιανόπουλαΜόνο ένα μήνα μετά από αυτό, ο βασιλιάς Εδουάρδος ο Ι έκδοσε διάταγμα για την αποβολή των Εβραίων από την Αγγλία. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Υπό την ηγεσία της εβραϊκής χρηματοδότησης ο ανάδοχος του νέου μοντέλου του Κρομγουελικού στρατού, Φερνάντες Carvajalκαι επικουρούμενος από τον πορτογάλο Πρέσβη De Souza a Marano (που ήταν κρυπτοεβραίος ), είδε την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμφύλια διαμάχης με επικεφαλή τον Όλιβερ Κρόμγουελ το 1643 . Cromwell Μια σταθερή χριστιανική κοινωνία των αρχαίων παραδόσεων που συνδίαζει την Μοναρχία, την Εκκλησία και το κράτος,διακόπηκε από προτεσταντική εξέγερση του Καλβίνου. Οι Εβραίοι του Άμστερνταμ αξιοποίησαν αυτήν την πολιτική αναταραχή καιέκαναν την κίνησή τους. Θα ενημέρωναν τον Όλιβερ Κρόμγουελ σε μια σειρά επιστολών: Ο Cromwell για τον Ebenezer Pratt στη συναγωγή του Mulheim του Amsterdam, την 16th Ιουνίου του 1647: "Σε αντάλλαγμα για την οικονομική σας στήριξη θαυποστηρίξουμε την εισαγωγή των Εβραίων στην Αγγλία: Αυτό όμωςείναι αδύνατο ενώ ζεί ο Κάρολος (19 Νοεμβρίου 1600 – 30 Ιανουαρίου 1649). Ο Κάρολος δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς δίκη, και προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να γίνει αυτό. Για τον Oliver Cromwell από τον Ebenezer Pratt,την 12th Ιουλίου του 1647: "Θα σας χορηγήσουμε οικονομική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν μα πρέπει να διωχθεί ο Κάρολος και οι Εβραίοι γίνουν δεκτοί στην Αγγλία . Η δολοφονία του ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνη.Πρέπει να του δωθεί η ευκαιρεία να φύγει απο τη χώραέτσι ώστε μέτα την ανακατάληψη της να γίνει δίκη και να εκτελεστεί. Κάρολος Α Ο Κρόμγουελ μαζί με την βοήθεια των εβραίων χρηματοδοτών του αποκεφάλισε τον Κάρολο τον Ά τις 30 Ιανουαρίου του 1649. Έτσι λοιπόν ο Κρόμγουελ το 1655 μέσω της συμμαχίας του μετους εβραίους τραπεζίτες του Άμστερνταμ και συγκεκριμένα μετον Manasseh Ben Israel και τον αδελφό του David Abravanel Dormido, ξεκίνησε την επανεγκατάσταση των Εβραίων στην Αγγλία. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ¨"ΠΑΙΡΝΟΥΝ" ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Ο WILLIAM STADHOLDER, ήταν ένας Ολλανδός καριερίστας στο στρατό, ήταν ένας όμορφος τύπος με οικονομικά προβλήματα . Οι Εβραίοι άρπαξαν την ευκαιρία και μέσω της επιρροής τους, διοργάνωσαν την ανύψωση του Γουίλιαμ σαν γενικό καπετάνιο στιςολλανδικές δυνάμεις. Το επόμενο βήμα για τον William ήτανανύψωση του από τους Εβραίους με το αριστοκρατικό τίτλο του Ουίλιαμ, πρίγκιπας της Οράγγης. WILLIAM STADHOLDER, Οι Εβραίοι οργάνωσαν στην συνεχεία μια συνάντηση μεταξύ τουWilliam και της Mary, της μεγαλύτερης κόρης του δούκα της Υόρκης. Ο Δούκας ήταν μόνο ένα βήμα από το να γίνει ο βασιλιάςτης Αγγλίας. Το 1677, πριγκίπισσα Μary της Αγγλίας παντρεύτηκετον William πρίγκιπας της Οράγγης. Για να τοποθετήθει ο Ουίλιαμ στο θρόνο της Αγγλίας ήταναπαραίτητο να απαλλαγούν από τον Κάρολο τον ΙΙ και τον Ιάκωβο τον ΙΙ. Το 1685, ο βασιλιάς Κάρολος Β 'πέθανε και βασιλιάς της Αγγλίας έγινε ο δούκας της Υόρκης Ιάκωβος Β' . Το 1688 οι Εβραίοι διέταξαν τον William πρίγκιπα της Οράγγης να εγκατασταθεί στην Αγγλία στο Torbay. Λόγω της συνεχιζόμενηςσκηνοθετημένης εκστρατείας της L'Infamie απο τους εβραίους κατά του Ιακώβου II , ο τελευταίος παραιτήθηκε και έφυγε γιατη Γαλλία. Ο William της Ουράγγης και η σύζυγος του Μαίρηανακηρύχθηκαν βασιλιάς και η βασίλισσα της Αγγλίας. Ιάκωβος ΙΙ Ο νέος βασιλιάς William ο ΙΙΙ σύντομα έβαλε την Αγγλία να συμμετέχει σε δαπανηρούς πολέμους εναντίον καθολικών της Γαλλίας , κάτι που έφερε την Αγγλία σε βαθύ χρέος. Εδώ ήταν και η ευκαιρία των εβραίων τραπεζιτών για απόλυτη επιρροή.Έτσι ο King William, κάτω από τις διαταγές από Σοφών της Σιώνστο Άμστερνταμ, έπεισε το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών να δανειστεί 1,25 εκατομμύρια λίρες από τους εβραίους τραπεζίτες, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει να ανέβει στο θρόνο. Τα χρέη του κράτους είχαν αυξηθεί δραματικά, η κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή παρά να δεχτεί το δανεισμό. Αλλά υπήρχανόροι: Τα ονόματα των δανειστών έπρεπε να κρατηθούν μυστικά και παράλληλα έπρεπε να χορηγηθεί μια Χάρτα για τη δημιουργία μιαςΚεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας(η χάρτα αυτή είχε απαγορευτεί επί εποχή Ιακώβου του ΙΙ ΓΙ ΑΥΤΌ ΆΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΈΦΑΓΑΝ). Οι όροι έγιναν δεκτοί απο το κοινοβούλιο και έτσι η Μεγάλη βρετανία βυθίστηκε στα πλοκάμια των εβραίων τραπεζιτών..... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ


    ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ


Αναδημοσίευση απο ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Όλα ξεκίνησαν με το διάταγμα απέλασης των εβραίων απο την Μ. Βρετανία το 1290 μ.Χ..

Οι Εβραίοι θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η απέλαση τους από την Αγγλία από τον Εδουάρδο Ι ( 1272-1307οφειλόταν στο πάθος τους για  χρήματα  και στις προσπάθειές τους  για δανεισμόΟ πραγματικός λόγος όμως  ήταν  η εγκληματικότητα των Εβραίων,δηλαδή οι  τελετουργικοί αιμοσταγείς 

φόνοι που έκαναν επείδη τους το υπαγόρευε ο θρησκευτικός τους κώδικας το Ταλμούδ

 Η Ορθόδοξος  ιστορικός του 5ου αιώναΣωκράτης Σχολαστικός,στην Εκκλησιαστική Ιστορία του, 7:16αφηγείται ένα περιστατικόσχετικά με τη δολοφονία χριστιανόπουλου απο τους Εβραίους.

Σε ένα μέρος κοντά στην Αντιόχεια της Συρίαςοι Εβραίοιχλεύαζαν  του Σταυρό και εκείνους που πίστευαν στον Εσταυρωμένο, έτσι λοιπόν αφού έκλεψαν ένα χριστιανόπουλο  το έδεσαν στο σταύρο
και μετα το θανάτωσαν" 
 Εδώ είναι μερικά  απο τα παραδείγματα που οδήγησαν στηναγγλική εκδίωξη των Εβραίων το 1290 μ.Χ.:

 1144 μ.Χ. Νόργουιτς: Ένα δωδεκάχρονο αγόρι σταυρώθηκε απο τους Εβραίους ως θυσία για το  εβραϊκό ΠάσχαΤο σώμα του βρέθηκε σε ένα σάκο κρυμμένο σε ένα δέντροΈνας Εβραίος που έγινε χριστιανός  και ονομαζόταν  Theobald του Cambridge ενημέρωσε τις αρχές ότι οι Εβραίοι έπερναν  κάθε χρόνο αίμα από ένα χροστιανόπουλο γιατί νόμιζαν ότι μόνο με αυτόν το τρόπο θα μπορούσαν ποτέ να επιστρέψουν  στην Παλαιστίνη. Το αγόρι είναι απο τότε γνωστό ως Αγίος  Γουίλιαμ.
  
1160 μ.Χ. GloucesterΤο σώμα ενός παιδιού, με το όνομα Χάρολντβρέθηκε στο ποτάμι με τις πληγές της σταύρωσης.

 1255 μ.Χ. Λίνκολν: Ένα αγόρι με το όνομα Hugh βασανίστηκε καισταυρώθηκε από τους ΕβραίουςΗ μητέρα του αγοριού είχε βρει το σώμα του  στις εγκαταστάσεις ενός Εβραίου που ονομάζοταν Jopin18 Εβραίοι απαγχονίστηκαν για αυτό το  έγκλημα από το βασιλιά Henry III.

 1290 μ.Χ. Οξφόρδη: Τα πρακτικά Νο  18 του Εδουάρδου του I,  τις 21 του Ιουνίου, 1290 αναφέρουν  μια σειρά από τιςπαραδόσεις  ενός Εβραίου που ονομαζόταν  Ισαάκ ντε Pulet , αυτός δολοφονούσε και έπινε το αίμα απο  αγόρια χριστιανόπουλαΜόνο ένα μήνα μετά από αυτό, ο βασιλιάς Εδουάρδος ο Ι έκδοσε διάταγμα για την αποβολή των  Εβραίων  από την Αγγλία.
 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ  ΕΔΩ
ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ


 Υπό την ηγεσία της εβραϊκής χρηματοδότησης  ο ανάδοχος  του νέου μοντέλου του Κρομγουελικού  στρατούΦερνάντες Carvajalκαι επικουρούμενος  από τον  πορτογάλο  Πρέσβη De Souza  a Marano (που ήταν κρυπτοεβραίος ), είδε την ευκαιρία να αξιοποιήσει την  εμφύλια διαμάχης με επικεφαλή τον Όλιβερ Κρόμγουελ το 1643 .

 Cromwell 


 Μια  σταθερή  χριστιανική κοινωνία των αρχαίων παραδόσεων που συνδίαζει  την Μοναρχία,  την Εκκλησία και το κράτος,διακόπηκε από προτεσταντική εξέγερση του ΚαλβίνουΟι Εβραίοι του Άμστερνταμ αξιοποίησαν  αυτήν την  πολιτική αναταραχή καιέκαναν την κίνησή τουςΘα ενημέρωναν τον  Όλιβερ Κρόμγουελ σε μια σειρά επιστολών:

Ο  Cromwell για τον Ebenezer Pratt στη συναγωγή του  Mulheim του  Amsterdam,
 την 16th Ιουνίου του  1647:

 "Σε αντάλλαγμα για την οικονομική  σας στήριξη θαυποστηρίξουμε την εισαγωγή των Εβραίων στην ΑγγλίαΑυτό όμωςείναι αδύνατο ενώ ζεί ο  Κάρολος (19 Νοεμβρίου 1600 – 30 Ιανουαρίου 1649).  Ο Κάρολος δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς δίκηκαι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να γίνει αυτό.

 Για τον  Oliver Cromwell από τον Ebenezer Pratt,την  12th Ιουλίου του  1647:
   
"Θα σας  χορηγήσουμε  οικονομική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν μα πρέπει να διωχθεί ο Κάρολος και οι Εβραίοι γίνουν  δεκτοί στην Αγγλία .  Η δολοφονία του ωστόσο είναι  πολύ επικίνδυνη.Πρέπει να του δωθεί η ευκαιρεία να φύγει απο τη χώραέτσι ώστε μέτα την ανακατάληψη της να γίνει δίκη και να εκτελεστεί.

 Κάρολος Α


Ο Κρόμγουελ μαζί με την βοήθεια των εβραίων χρηματοδοτών του αποκεφάλισε τον Κάρολο τον Ά τις 30 Ιανουαρίου του 1649.Έτσι λοιπόν ο Κρόμγουελ το  1655 μέσω της συμμαχίας του μετους  εβραίους τραπεζίτες του Άμστερνταμ και συγκεκριμένα μετον Manasseh Ben Israel  και τον αδελφό  του  David Abravanel Dormido, ξεκίνησε την επανεγκατάσταση των Εβραίων στην Αγγλία.

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ¨"ΠΑΙΡΝΟΥΝ" ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ο WILLIAM STADHOLDER,  ήταν ένας Ολλανδός καριερίστας στο στρατόήταν ένας όμορφος τύπος με οικονομικά προβλήματα Οι Εβραίοι άρπαξαν την ευκαιρία και μέσω της επιρροής τους, διοργάνωσαν  την ανύψωση του Γουίλιαμ σαν γενικό καπετάνιο στιςολλανδικές δυνάμειςΤο επόμενο βήμα για τον William ήτανανύψωση του από τους Εβραίους με το αριστοκρατικό τίτλο του Ουίλιαμπρίγκιπας της Οράγγης.
 Οι Εβραίοι οργάνωσαν στην  συνεχεία μια συνάντηση μεταξύ τουWilliam  και της  Mary, της μεγαλύτερης  κόρης του δούκα της ΥόρκηςΟ Δούκας ήταν μόνο ένα βήμα  από το να γίνει ο βασιλιάςτης ΑγγλίαςΤο 1677, πριγκίπισσα Μary της Αγγλίας παντρεύτηκετον William πρίγκιπας της Οράγγης.


  
Για να τοποθετήθει ο Ουίλιαμ στο θρόνο της Αγγλίας ήταναπαραίτητο  να απαλλαγούν από τον Κάρολο τον ΙΙ  και τον Ιάκωβο τον ΙΙ.


 Το 1685, ο βασιλιάς Κάρολος Β 'πέθανε και βασιλιάς της Αγγλίας  έγινε  ο δούκας της Υόρκης   Ιάκωβος Β' . Το 1688 οι Εβραίοι διέταξαν τον William πρίγκιπα  της Οράγγης να εγκατασταθεί στην Αγγλία  στο TorbayΛόγω της συνεχιζόμενηςσκηνοθετημένης  εκστρατείας της L'Infamie  απο τους εβραίους κατά του Ιακώβου  II , ο τελευταίος  παραιτήθηκε και έφυγε γιατη Γαλλία.  Ο William της Ουράγγης  και η  σύζυγος  του Μαίρηανακηρύχθηκαν  βασιλιάς και η βασίλισσα της Αγγλίας.


 Ιάκωβος ΙΙ


 Ο νέος βασιλιάς William  ο ΙΙΙ σύντομα έβαλε την Αγγλία  να συμμετέχει  σε δαπανηρούς πολέμους εναντίον καθολικών της Γαλλίας , κάτι που έφερε την Αγγλία σε βαθύ χρέοςΕδώ ήταν και  η ευκαιρία των  εβραίων  τραπεζιτών για απόλυτη επιρροή.Έτσι  ο King Williamκάτω από τις διαταγές από Σοφών της Σιώνστο Άμστερνταμέπεισε το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών να δανειστεί 1,25 εκατομμύρια λίρες  από τους εβραίους τραπεζίτες, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει να ανέβει  στο θρόνο.Τα χρέη του κράτους είχαν  αυξηθεί δραματικάη κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή παρά να δεχτεί το δανεισμόΑλλά υπήρχανόροιΤα ονόματα των δανειστών έπρεπε να κρατηθούν  μυστικά και παράλληλα  έπρεπε να χορηγηθεί μια Χάρτα για τη δημιουργία μιαςΚεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας(η χάρτα αυτή είχε απαγορευτεί επί εποχή Ιακώβου  του ΙΙ  ΓΙ ΑΥΤΌ ΆΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΈΦΑΓΑΝ). Οι όροι έγιναν δεκτοί απο το κοινοβούλιο  και έτσι η Μεγάλη βρετανία  βυθίστηκε στα πλοκάμια των εβραίων τραπεζιτών.....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου