ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Λόγος Γέροντος: «Ἂν δὲν ὑπάρξει μετάνοια καὶ νὰ βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους, θὰ καταφέρει τίποτε;» Μόνο ἡ μετάνοια παιδί μου θὰ σώσει τὸ ἔθνος μας. Καὶ μετάνοια σημαίνει σταματᾶμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐμπιστευόμαστε τὴν πορεία μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Νομίζεις τώρα, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα ἂν βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους ὅτι θὰ καταφέρει τίποτε ; Καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση νὰ φύγει θὰ ἔρθει ἄλλη χειρότερη. Εἶναι θολωμένη ἡ διάνοιά μας καὶ δὲν ξέρουμε τί πρέπει ἢ ποιὸν πρέπει νὰ διαλέξουμε. Καὶ ἐκλογὲς νὰ γίνουν στὰ ἴδια χάλια θὰ πέσουμε γιατί«Κατὰ τὴν καρδία τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ».» Λόγια γέροντος Ἡ ἐκκλησία μᾶς ἔχει ἕναν ἅγιο ποὺ ὀνομάζεται Νικόλαος ὁ στρατιωτικός. Αὐτὸς ἔζησε κοντὰ στὸ 800 μ.Χ. καὶ ἦταν στρατιωτικὸς τὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευε ὁ Νικηφόρος Πατρίκιος. Εἶχαν μαζευτεῖ τὰ στρατεύματα τοῦ Νικηφόρου καὶ κατευθύνονταν γιὰ νὰ πολεμήσουν ἐνάντια στοὺς Βούλγαρους. Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς διαδρομῆς ὁ ἅγιος Νικόλας κατέλυσε σὲ ἕνα πανδοχεῖο (πρέπει νὰ εἶχε ἀξιωματικὴ θέση). Ὅταν ὁ ἅγιος πῆγε στὸ ...δωμάτιό του νὰ κοιμηθεῖ, ἐμφανίστηκε ἡ κόρη τοῦ πανδοχέα μὲ σκοπὸ νὰ ἁμαρτήσει μαζί του. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει συνείδηση, τοῦ τί πρέπει νὰ πράξει στὴ ζωή του, ξέρει καὶ νὰ χειριστεῖ τὶς περιστάσεις ἀνάλογα. Ὅπως θὰ κατάλαβες τὴν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸν κακὸ σκοπὸ ποὺ εἶχε στὸ νοῦ της. Καὶ μάλιστα αὐτὸ ἔγινε 3 φορὲς ἐκείνη τὴν... βραδιά. Ἀργότερα εἶδε στὸ ὄνειρό του ὅτι βρισκόταν ψηλὰ σὲ λόφο, ἀπὸ κάτω γινόταν μεγάλη μάχη μὲ τοὺς Βούλγαρους. Ἐκεῖ δίπλα του σὲ ἕνα θρόνο καθόταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ εἶχε τὸ δεξί του πόδι ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἀριστερό. Τοῦ λέει. «Κοίτα τὸ πεδίο καὶ πές μου τί βλέπεις» «Βλέπω τοὺς Ρωμαίους νὰ νικᾶνε» ἀλλάζει θέση τὰ πόδια του καὶ βάζει τὸ ἀριστερὸ πάνω ἀπὸ τὸ δεξὶ καὶ τοῦ λέει «Κοίτα τώρα τί βλέπεις» «Βλέπω τοὺς Βούλγαρους νὰ νικᾶνε» καὶ νικήσανε καὶ ὅλη ἡ πεδιάδα ἦταν σπαρμένη μὲ πτώματα ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρὸ κομμάτι ὅσο χωράει γιὰ νὰ ξαπλώσει ἕνα ἄτομο. Καὶ τοῦ λέει ὁ Ἰησούς «Αὐτὸ τὸ κομμάτι ἦταν τὸ δικό σου, ἐπρόκειτο νὰ σκοτωθεῖς στὴν μάχη αὐτή, ἀλλὰ ἐπειδὴ στάθηκες ἁγνὸς θὰ ἀξιωθεῖς νὰ ζήσεις» Ὅπως καὶ ἔγινε. Ἀργότερα ὁ Νικόλας ἔγινε μοναχὸς καὶ εὐαρέστησε πολὺ τὸν Θεό. Καὶ τώρα σὲ ρωτάω ὑπάρχουν σήμερα ἄνθρωποι ποῦ ἂν τοὺς τύχει κάτι τέτοιο θὰ ἀντιδράσουν παρόμοια ; Ναὶ παιδί μου ὑπάρχουν, ἀλλὰ εἶναι πολὺ λίγοι. Μετρημένοι στὰ δάχτυλα. Οἱ περισσότεροι δὲν σκέφτονται καὶ κάνουν πράξεις ἄλογες, ἱκανοποιοῦν τὴν σάρκα τους καὶ μετὰ ὅταν ἔρχεται ἡ συμφορὰ τοῦ Θεοῦ τότε τὰ βάζουν καὶ μαζί του. Γιατί σὲ μένα λένε, τί ἔκανα ; Σκέψου καταστάσεις στὴ ζωή μας καὶ θὰ δεῖς ὅτι γιὰ ὅλα τὰ ἄσχημα καὶ κακὰ ποὺ μᾶς ἔρχονται φταῖμε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἐμεῖς. Πηγαίνουμε σὲ διάφορα ἑστιατόρια, πίνουμε καὶ μετὰ πιάνουμε τὸ τιμόνι στὰ χέρια μας γιὰ νὰ ὁδηγήσουμε καὶ εἴμαστε κινούμενη μηχανὴ θανάτου. Ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἄλλο φύλλο ἐνῶ εἴμαστε σὲ μέθη ἢ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ναρκωτικῶν καὶ τὸ παιδὶ μᾶς ἔρχεται στὸν κόσμο προβληματικό. Ταλαιπωρούμαστε μία ζωὴ ἐμεῖς καὶ ταλαιπωροῦμε καὶ τὸ παιδί μας γιὰ τὴ δική μας τὴν ἁμαρτία. Ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι μετέχουν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, κολᾶνε ἀσθένειες φοβερὲς καὶ μετά …; πάλι φταίει ὁ Θεὸς ποὺ ἔδωσε αὐτὴ τὴν ἀρρώστια στοὺς ἀνθρώπους. Σκοτώνουμε, κλέβουμε, λέμε ψέματα μὲ τὸ παραμικρὸ καὶ ἡ ψυχὴ μᾶς γίνεται ἕνας βοῦρκος. Γιὰ ὅτι μᾶς τυχαίνει στὴ ζωὴ μᾶς κατηγοροῦμε τὸν Θεό. Ἀλλὰ δὲν ξέρουμε νὰ ἐπιρρίψουμε καὶ στὸν Θεὸ ὅτι καλό μας τυχαίνει ἢ γιὰ ὅτι μᾶς ἔχει προστατέψει. Προχθὲς μία κυρία μὲ πῆρε τηλέφωνο καὶ ἔκλαιγε γιατί συγκρούστηκε τὸ αὐτοκίνητό της μὲ ἕνα φορτηγὸ καί …; Τοῦ ἔλεγε τοῦ Θεοῦ …; «τί ἔχω κάνει καὶ τὰ παθαίνω αὐτὰ ;» Δὲν μποροῦσε νὰ δεῖ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος ἐπάνω της, ὅτι δηλαδὴ βγῆκε ἀκέραια ἀπὸ τὸ ἁμάξι. Καὶ συνέχιζε καὶ εἶχε τὴν ἀπαίτηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅτι ἔπρεπε νὰ τὴν προφυλάξει νὰ μὴν τρακάρει καθόλου. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ξέρει τί κάνει καὶ οἱ βουλὲς τοῦ εἶναι ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς. Τὸ πῶς κατεργάζεται τὴν σωτηρία μᾶς εἶναι κρυφὸ καὶ μέγα μυστήριο. Εἴμαστε ἀχάριστοι καὶ βιαστικοὶ στὴ ζωή μας. Τὰ θέλουμε ΟΛΑ καὶ ΤΩΡΑ. Ἕνα ἐλαφρυντικὸ ποὺ ἔχουμε εἶναι ὅτι δὲν ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ παιδεία. Δὲν ξέρουν πλέον οἱ γονεῖς νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ τοὺς τί εἶναι σωστὸ καὶ τί ὄχι. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὰ ἀπαλλάσσει τελείως ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε μέσα μᾶς αὐτὸ τὸ κρυφὸ ρολογάκι ποὺ χτυπάει καὶ μᾶς λέει «αὐτὸ πρέπει, τὸ ἄλλο ὄχι». Κοίτα στὸν βίο τοῦ ἁγίου Νικολάου πού σου εἶπα. Εἶχε παιδεία χριστιανική, ἤξερε πῶς νὰ φερθεῖ, δὲν ἁμάρτησε, τὴν ἑπόμενη μέρα ἡ ζωή του θὰ παιζόταν κορῶνα γράμματα. Θὰ ἄφηνε τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἀνοχύρωτο γιὰ τὴν ἀπόλαυση μίας στιγμῆς ; Κοίτα τώρα καὶ τί ἔπαθε ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐπὶ Βενιζέλου. Προχωρήσαμε βαθειὰ μέσα στὴν Τουρκία ἀλλὰ ἀπὸ πολλοὺς Ἕλληνες ἡ συμπεριφορά τους δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Γίνανε καταστροφὲς καὶ λεηλασίες. Τὴν κατάληξη τὴν γνωρίζουμε, ἀλλὰ νὰ ξέρεις, ὅσοι δὲν φερθήκανε σωστὰ κανεὶς δὲν γύρισε σπίτι του. Καὶ συνεχίζουμε καὶ βλέπουμε τὸν Ἑλληνισμὸ στὴ Σμύρνη (λίγο πρὶν τὴν μεγάλη καταστροφὴ) νὰ ζεῖ μέσα στὴν πολυτέλεια ἔχοντας ξεχάσει τὸν Θεὸ καὶ ἦρθε ἡ συμφορὰ κατακέφαλα. Τὰ ἴδια γίνανε καὶ στὴν Κύπρο. Ἔτσι ζοῦσε ὁ κόσμος ἁμαρτωλὰ καὶ τοὺς πῆρε ὁ Θεὸς τὸ μισὸ νησί. Βλέπεις τί τοὺς πῆρε ; Μόνο τὸ μισὸ νησί. Ἄνετα μποροῦσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ τὴν πάρουν ὁλόκληρη τὴν Κύπρο. Ἀλλὰ δὲν τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς τέτοιο πνεῦμα. Ἀντίθετα ἔδωσε στοὺς Κυπρίους μία τελευταία εὐκαιρία. Νὰ βλέπουν τὴ μισὴ πατρίδα τοὺς σκλαβωμένη. Καὶ τώρα πρέπει νὰ ἀποφασίσουν ἂν θὰ τὴν ξαναπάρουν πίσω μὲ τὴν μετάνοια ἢ ἂν ὄχι ἡ Δαμόκλειος σπάθη θὰ πέσει ὁλοκληρωτικὰ πάνω τους. Ὅταν οἱ ἁμαρτίες οἱ προσωπικὲς γίνουν μαζικὲς σὲ ἕνα ἔθνος τότε ἡ τιμωρία ἔρχεται σὲ ὅλο τὸ ἔθνος. Καὶ τὸ ἀντίθετο φυσικά, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μὲ σύνεση τότε τοὺς προστατεύει ὁ Θεὸς καὶ δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν κανέναν. Ὅσο μικρὸ καὶ ἂν εἶναι τὸ κράτος καὶ ὅσο καὶ δυνατὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ ἐχθρός. Κοίτα στὴν παλαιὰ διαθήκη τὸν Δαυίδ, ἔκανε καταμέτρηση στὰ στρατεύματά του καὶ ὀργίστηκε ὁ Θεὸς μὲ αὐτὴ τοῦ τὴν πράξη. Δὲν ἦταν φυσικὸ νὰ κάνει καταμέτρηση ; Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ἦταν. Γιατί ἔδινε βάση στὸν ἀριθμὸ τῆς δύναμής του καὶ ὄχι στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀπαίτησή Του νὰ δίνουμε βάση στὴ δύναμή Του καὶ ὄχι στὶς δικές μας δυνάμεις. Μόνο ἡ μετάνοια παιδί μου θὰ σώσει τὸ ἔθνος μας. Καὶ μετάνοια σημαίνει σταματᾶμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐμπιστευόμαστε τὴν πορεία μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Νομίζεις τώρα, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα ἂν βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους ὅτι θὰ καταφέρει τίποτε ; Καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση νὰ φύγει θὰ ἔρθει ἄλλη χειρότερη. Εἶναι θολωμένη ἡ διάνοιά μας καὶ δὲν ξέρουμε τί πρέπει ἢ ποιὸν πρέπει νὰ διαλέξουμε. Καὶ ἐκλογὲς νὰ γίνουν στὰ ἴδια χάλια θὰ πέσουμε γιατὶ «Κατὰ τὴν καρδία τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ». Δεν ἔχουμε ἡγέτη νὰ μᾶς ὁδηγήσει. Τὸ καταλαβαίνεις πόσο φοβερὸ εἶναι αὐτὸ πού σου λέω. Δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες καὶ δὲν ὑπάρχει ἕνας σωστὸς ἄντρας νὰ μπορέσει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα. Δεν ἀξίζουμε νὰ ἔχουμε σωστὸ ἠγέτη καὶ ἔτσι δὲν μᾶς ἐμφανίζει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ χρειαζόμαστε. Ὅταν καταλάβουμε τὰ λάθη μας καὶ ἀρχίσουμε νὰ μετανοοῦμε τότε θὰ ξεχειλίσει ἡ ὀργὴ ἀπὸ μέσα μας. Τότε θὰ δεῖ ὁ Θεὸς τὴν θέλησή μας γιὰ τὸ καλὸ καὶ θὰ γίνει τὸ «ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ» Καὶ τώρα εἴμαστε ὀργισμένοι. Ξέρεις γιατί ; Γιατί μᾶς χαλάσανε τὴ ζωούλα μας, τὴ βόλεψή μας, δὲν εἶναι ἡ μορφὴ τῆς ὀργῆς ποὺ πρέπει νὰ αἰσθανόμαστε. Βλέπουμε ὅτι πᾶνε νὰ μᾶς κάνουν μία μπουκιὰ οἱ μεγάλες δυνάμεις τῶν Σιωνιστῶν καὶ σίγουρα θὰ τὸ καταφέρουν ἂν δὲν μετανοήσουμε. Ὁρίστε πλησιάζουν Χριστούγεννα, πόσοι ἔχουν ξεκινήσει τὴ νηστεία ; πόσοι θὰ πᾶνε νὰ ἐξομολογηθοῦν ; Λένε …; ἐγὼ νομίζω ὅτι ἡ νηστεία …; νὰ δὲν εἶπε πουθενὰ ὁ Θεὸς νὰ νηστεύουμε …; τὰ βγάλανε οἱ παπάδες αὐτά …; καὶ ἄλλες γελοιότητες. Ἢ λένε …; ἐξομολογοῦμαι …; ναί …; τὰ λέω μπροστὰ στὴν εἰκόνα καὶ ξέρει ὁ Θεός. Τὰ Χριστούγεννα γιὰ τὸν κόσμο γίνανε γαλοπούλα, στολισμένο δένδρο, δῶρα, ἕνας χοντρὸς ἅι Βασίλης ποὺ κάνει χοὺ χοὺ χοὺ καὶ κάπου ἐκεῖ στὴν ἄκρη βλέπουν καὶ τὸν Χριστούλη (ἔτσι τὸν ὀνομάζουν) …; ε …; μπράβο, Χριστούλης …; ὡραία, καὶ φτάνει τόσο μὲ τὸν Χριστούλη λένε. Δὲν ἔχει ἰδέα ὁ κόσμος τί σημαίνει ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τὸ πόσο μεγάλο μυστήριο εἶναι. Ἂν τὸ καταλαβαίναμε θὰ μέναμε μὲ τὸ στόμα ἀνοικτό. Παιδεία ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἱστορία χρειαζόμαστε. Ἀλλὰ ποιὸς θὰ τὴν μάθει στὸν κόσμο ; Σήμερα οἱ ἄνθρωποι εἶναι σὰν ἕνα χωράφι ποὺ περιμένει νὰ τὸ σπείρεις ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν σπορεῖς. Γὶ αὐτὸ θὰ ξεχειλίσει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας καὶ ἡ ἐκκαθάριση θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο. Ὁ κόσμος ὁμοιάζει μὲ μία μπάλα χιονιοῦ ποὺ ὅσο κατρακυλάει στὸν γκρεμὸ τόσο περισσότερο χιόνι μαζεύει καὶ τόσο πιὸ ἀσταμάτητη εἶναι ἡ πορεία της. Ἕναν Ἄγγελο χρειαζόμαστε νὰ φωνάξει τὸ «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ» ΗΓΓΙΚΕΝ Ἄδοντες


     Λόγος Γέροντος: «Ἂν δὲν ὑπάρξει μετάνοια καὶ νὰ βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους, θὰ καταφέρει τίποτε;»

Μόνο ἡ μετάνοια παιδί μου θὰ σώσει τὸ ἔθνος μας. Καὶ μετάνοια σημαίνει σταματᾶμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐμπιστευόμαστε τὴν πορεία μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.
Νομίζεις τώρα, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα ἂν βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους ὅτι θὰ καταφέρει τίποτε ; Καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση νὰ φύγει θὰ ἔρθει ἄλλη χειρότερη. Εἶναι θολωμένη ἡ διάνοιά μας καὶ δὲν ξέρουμε τί πρέπει ἢ ποιὸν πρέπει νὰ διαλέξουμε. Καὶ ἐκλογὲς νὰ γίνουν στὰ ἴδια χάλια θὰ πέσουμε γιατί«Κατὰ τὴν καρδία τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ».»
Λόγια γέροντος
Ἡ ἐκκλησία μᾶς ἔχει ἕναν ἅγιο ποὺ ὀνομάζεται Νικόλαος ὁ στρατιωτικός. 
Αὐτὸς ἔζησε κοντὰ στὸ 800 μ.Χ. καὶ ἦταν στρατιωτικὸς τὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευε ὁ Νικηφόρος Πατρίκιος. 
Εἶχαν μαζευτεῖ τὰ στρατεύματα τοῦ Νικηφόρου καὶ κατευθύνονταν γιὰ νὰ πολεμήσουν ἐνάντια στοὺς Βούλγαρους. Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς διαδρομῆς ὁ ἅγιος Νικόλας κατέλυσε σὲ ἕνα πανδοχεῖο (πρέπει νὰ εἶχε ἀξιωματικὴ θέση). Ὅταν ὁ ἅγιος πῆγε στὸ ...δωμάτιό του νὰ κοιμηθεῖ, ἐμφανίστηκε ἡ κόρη τοῦ πανδοχέα μὲ σκοπὸ νὰ ἁμαρτήσει μαζί του. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει συνείδηση, τοῦ τί πρέπει νὰ πράξει στὴ ζωή του, ξέρει καὶ νὰ χειριστεῖ τὶς περιστάσεις ἀνάλογα. Ὅπως θὰ κατάλαβες τὴν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸν κακὸ σκοπὸ ποὺ εἶχε στὸ νοῦ της. Καὶ μάλιστα αὐτὸ ἔγινε 3 φορὲς ἐκείνη τὴν...
βραδιά. 
Ἀργότερα εἶδε στὸ ὄνειρό του ὅτι βρισκόταν ψηλὰ σὲ λόφο, ἀπὸ κάτω γινόταν μεγάλη μάχη μὲ τοὺς Βούλγαρους. Ἐκεῖ δίπλα του σὲ ἕνα θρόνο καθόταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ εἶχε τὸ δεξί του πόδι ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἀριστερό. Τοῦ λέει. 
«Κοίτα τὸ πεδίο καὶ πές μου τί βλέπεις» 
«Βλέπω τοὺς Ρωμαίους νὰ νικᾶνε» 
ἀλλάζει θέση τὰ πόδια του καὶ βάζει τὸ ἀριστερὸ πάνω ἀπὸ τὸ δεξὶ καὶ τοῦ λέει 
«Κοίτα τώρα τί βλέπεις» 
«Βλέπω τοὺς Βούλγαρους νὰ νικᾶνε» 
καὶ νικήσανε καὶ ὅλη ἡ πεδιάδα ἦταν σπαρμένη μὲ πτώματα ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρὸ κομμάτι ὅσο χωράει γιὰ νὰ ξαπλώσει ἕνα ἄτομο. 
Καὶ τοῦ λέει ὁ Ἰησούς 
«Αὐτὸ τὸ κομμάτι ἦταν τὸ δικό σου, ἐπρόκειτο νὰ σκοτωθεῖς στὴν μάχη αὐτή, ἀλλὰ ἐπειδὴ στάθηκες ἁγνὸς θὰ ἀξιωθεῖς νὰ ζήσεις» 
Ὅπως καὶ ἔγινε. 
Ἀργότερα ὁ Νικόλας ἔγινε μοναχὸς καὶ εὐαρέστησε πολὺ τὸν Θεό. 
  
Καὶ τώρα σὲ ρωτάω ὑπάρχουν σήμερα ἄνθρωποι ποῦ ἂν τοὺς τύχει κάτι τέτοιο θὰ ἀντιδράσουν παρόμοια ; Ναὶ παιδί μου ὑπάρχουν, ἀλλὰ εἶναι πολὺ λίγοι. Μετρημένοι στὰ δάχτυλα. 
Οἱ περισσότεροι δὲν σκέφτονται καὶ κάνουν πράξεις ἄλογες, ἱκανοποιοῦν τὴν σάρκα τους καὶ μετὰ ὅταν ἔρχεται ἡ συμφορὰ τοῦ Θεοῦ τότε τὰ βάζουν καὶ μαζί του. Γιατί σὲ μένα λένε, τί ἔκανα ; 
Σκέψου καταστάσεις στὴ ζωή μας καὶ θὰ δεῖς ὅτι γιὰ ὅλα τὰ ἄσχημα καὶ κακὰ ποὺ μᾶς ἔρχονται φταῖμε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἐμεῖς. Πηγαίνουμε σὲ διάφορα ἑστιατόρια, πίνουμε καὶ μετὰ πιάνουμε τὸ τιμόνι στὰ χέρια μας γιὰ νὰ ὁδηγήσουμε καὶ εἴμαστε κινούμενη μηχανὴ θανάτου. 
Ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἄλλο φύλλο ἐνῶ εἴμαστε σὲ μέθη ἢ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ναρκωτικῶν καὶ τὸ παιδὶ μᾶς ἔρχεται στὸν κόσμο προβληματικό. Ταλαιπωρούμαστε μία ζωὴ ἐμεῖς καὶ ταλαιπωροῦμε καὶ τὸ παιδί μας γιὰ τὴ δική μας τὴν ἁμαρτία. 
Ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι μετέχουν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, κολᾶνε ἀσθένειες φοβερὲς καὶ μετά …; πάλι φταίει ὁ Θεὸς ποὺ ἔδωσε αὐτὴ τὴν ἀρρώστια στοὺς ἀνθρώπους. 
Σκοτώνουμε, κλέβουμε, λέμε ψέματα μὲ τὸ παραμικρὸ καὶ ἡ ψυχὴ μᾶς γίνεται ἕνας βοῦρκος. 
Γιὰ ὅτι μᾶς τυχαίνει στὴ ζωὴ μᾶς κατηγοροῦμε τὸν Θεό. Ἀλλὰ δὲν ξέρουμε νὰ ἐπιρρίψουμε καὶ στὸν Θεὸ ὅτι καλό μας τυχαίνει ἢ γιὰ ὅτι μᾶς ἔχει προστατέψει. 
Προχθὲς μία κυρία μὲ πῆρε τηλέφωνο καὶ ἔκλαιγε γιατί συγκρούστηκε τὸ αὐτοκίνητό της μὲ ἕνα φορτηγὸ καί …; Τοῦ ἔλεγε τοῦ Θεοῦ …; «τί ἔχω κάνει καὶ τὰ παθαίνω αὐτὰ ;» Δὲν μποροῦσε νὰ δεῖ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος ἐπάνω της, ὅτι δηλαδὴ βγῆκε ἀκέραια ἀπὸ τὸ ἁμάξι. Καὶ συνέχιζε καὶ εἶχε τὴν ἀπαίτηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅτι ἔπρεπε νὰ τὴν προφυλάξει νὰ μὴν τρακάρει καθόλου. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ξέρει τί κάνει καὶ οἱ βουλὲς τοῦ εἶναι ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς. Τὸ πῶς κατεργάζεται τὴν σωτηρία μᾶς εἶναι κρυφὸ καὶ μέγα μυστήριο. Εἴμαστε ἀχάριστοι καὶ βιαστικοὶ στὴ ζωή μας. Τὰ θέλουμε ΟΛΑ καὶ ΤΩΡΑ. 
Ἕνα ἐλαφρυντικὸ ποὺ ἔχουμε εἶναι ὅτι δὲν ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ παιδεία. Δὲν ξέρουν πλέον οἱ γονεῖς νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ τοὺς τί εἶναι σωστὸ καὶ τί ὄχι. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὰ ἀπαλλάσσει τελείως ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε μέσα μᾶς αὐτὸ τὸ κρυφὸ ρολογάκι ποὺ χτυπάει καὶ μᾶς λέει «αὐτὸ πρέπει, τὸ ἄλλο ὄχι». 
Κοίτα στὸν βίο τοῦ ἁγίου Νικολάου πού σου εἶπα. Εἶχε παιδεία χριστιανική, ἤξερε πῶς νὰ φερθεῖ, δὲν ἁμάρτησε, τὴν ἑπόμενη μέρα ἡ ζωή του θὰ παιζόταν κορῶνα γράμματα. Θὰ ἄφηνε τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἀνοχύρωτο γιὰ τὴν ἀπόλαυση μίας στιγμῆς ; 
Κοίτα τώρα καὶ τί ἔπαθε ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐπὶ Βενιζέλου. Προχωρήσαμε βαθειὰ μέσα στὴν Τουρκία ἀλλὰ ἀπὸ πολλοὺς Ἕλληνες ἡ συμπεριφορά τους δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Γίνανε καταστροφὲς καὶ λεηλασίες. Τὴν κατάληξη τὴν γνωρίζουμε, ἀλλὰ νὰ ξέρεις, ὅσοι δὲν φερθήκανε σωστὰ κανεὶς δὲν γύρισε σπίτι του. Καὶ συνεχίζουμε καὶ βλέπουμε τὸν Ἑλληνισμὸ στὴ Σμύρνη (λίγο πρὶν τὴν μεγάλη καταστροφὴ) νὰ ζεῖ μέσα στὴν πολυτέλεια ἔχοντας ξεχάσει τὸν Θεὸ καὶ ἦρθε ἡ συμφορὰ κατακέφαλα. 
Τὰ ἴδια γίνανε καὶ στὴν Κύπρο. Ἔτσι ζοῦσε ὁ κόσμος ἁμαρτωλὰ καὶ τοὺς πῆρε ὁ Θεὸς τὸ μισὸ νησί. 
Βλέπεις τί τοὺς πῆρε ; Μόνο τὸ μισὸ νησί. Ἄνετα μποροῦσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ τὴν πάρουν ὁλόκληρη τὴν Κύπρο. Ἀλλὰ δὲν τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς τέτοιο πνεῦμα. Ἀντίθετα ἔδωσε στοὺς Κυπρίους μία τελευταία εὐκαιρία. Νὰ βλέπουν τὴ μισὴ πατρίδα τοὺς σκλαβωμένη. Καὶ τώρα πρέπει νὰ ἀποφασίσουν ἂν θὰ τὴν ξαναπάρουν πίσω μὲ τὴν μετάνοια ἢ ἂν ὄχι ἡ Δαμόκλειος σπάθη θὰ πέσει ὁλοκληρωτικὰ πάνω τους. 
Ὅταν οἱ ἁμαρτίες οἱ προσωπικὲς γίνουν μαζικὲς σὲ ἕνα ἔθνος τότε ἡ τιμωρία ἔρχεται σὲ ὅλο τὸ ἔθνος. Καὶ τὸ ἀντίθετο φυσικά, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μὲ σύνεση τότε τοὺς προστατεύει ὁ Θεὸς καὶ δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν κανέναν. Ὅσο μικρὸ καὶ ἂν εἶναι τὸ κράτος καὶ ὅσο καὶ δυνατὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ ἐχθρός. Κοίτα στὴν παλαιὰ διαθήκη τὸν Δαυίδ, ἔκανε καταμέτρηση στὰ στρατεύματά του καὶ ὀργίστηκε ὁ Θεὸς μὲ αὐτὴ τοῦ τὴν πράξη. Δὲν ἦταν φυσικὸ νὰ κάνει καταμέτρηση ; Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ἦταν. Γιατί ἔδινε βάση στὸν ἀριθμὸ τῆς δύναμής του καὶ ὄχι στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀπαίτησή Του νὰ δίνουμε βάση στὴ δύναμή Του καὶ ὄχι στὶς δικές μας δυνάμεις. 
Μόνο ἡ μετάνοια παιδί μου θὰ σώσει τὸ ἔθνος μας. Καὶ μετάνοια σημαίνει σταματᾶμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐμπιστευόμαστε τὴν πορεία μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 
Νομίζεις τώρα, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα ἂν βγεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς δρόμους ὅτι θὰ καταφέρει τίποτε ; Καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση νὰ φύγει θὰ ἔρθει ἄλλη χειρότερη. Εἶναι θολωμένη ἡ διάνοιά μας καὶ δὲν ξέρουμε τί πρέπει ἢ ποιὸν πρέπει νὰ διαλέξουμε. Καὶ ἐκλογὲς νὰ γίνουν στὰ ἴδια χάλια θὰ πέσουμε γιατὶ «Κατὰ τὴν καρδία τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ». Δεν ἔχουμε ἡγέτη νὰ μᾶς ὁδηγήσει. Τὸ καταλαβαίνεις πόσο φοβερὸ εἶναι αὐτὸ πού σου λέω. Δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες καὶ δὲν ὑπάρχει ἕνας σωστὸς ἄντρας νὰ μπορέσει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα. Δεν ἀξίζουμε νὰ ἔχουμε σωστὸ ἠγέτη καὶ ἔτσι δὲν μᾶς ἐμφανίζει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ χρειαζόμαστε. Ὅταν καταλάβουμε τὰ λάθη μας καὶ ἀρχίσουμε νὰ μετανοοῦμε τότε θὰ ξεχειλίσει ἡ ὀργὴ ἀπὸ μέσα μας. Τότε θὰ δεῖ ὁ Θεὸς τὴν θέλησή μας γιὰ τὸ καλὸ καὶ θὰ γίνει τὸ «ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ» 
Καὶ τώρα εἴμαστε ὀργισμένοι. Ξέρεις γιατί ; Γιατί μᾶς χαλάσανε τὴ ζωούλα μας, τὴ βόλεψή μας, δὲν εἶναι ἡ μορφὴ τῆς ὀργῆς ποὺ πρέπει νὰ αἰσθανόμαστε. 
Βλέπουμε ὅτι πᾶνε νὰ μᾶς κάνουν μία μπουκιὰ οἱ μεγάλες δυνάμεις τῶν Σιωνιστῶν καὶ σίγουρα θὰ τὸ καταφέρουν ἂν δὲν μετανοήσουμε. 
Ὁρίστε πλησιάζουν Χριστούγεννα, πόσοι ἔχουν ξεκινήσει τὴ νηστεία ; πόσοι θὰ πᾶνε νὰ ἐξομολογηθοῦν ; 
Λένε …; ἐγὼ νομίζω ὅτι ἡ νηστεία …;  νὰ δὲν εἶπε πουθενὰ ὁ Θεὸς νὰ νηστεύουμε …; τὰ βγάλανε οἱ παπάδες αὐτά …;  καὶ ἄλλες γελοιότητες. Ἢ λένε …; ἐξομολογοῦμαι …; ναί …; τὰ λέω μπροστὰ στὴν εἰκόνα καὶ ξέρει ὁ Θεός. 
Τὰ Χριστούγεννα γιὰ τὸν κόσμο γίνανε γαλοπούλα, στολισμένο δένδρο, δῶρα, ἕνας χοντρὸς ἅι Βασίλης ποὺ κάνει χοὺ χοὺ χοὺ καὶ κάπου ἐκεῖ στὴν ἄκρη βλέπουν καὶ τὸν Χριστούλη (ἔτσι τὸν ὀνομάζουν) …; ε …; μπράβο, Χριστούλης …; ὡραία, καὶ φτάνει τόσο μὲ τὸν Χριστούλη λένε. 
Δὲν ἔχει ἰδέα ὁ κόσμος τί σημαίνει ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τὸ πόσο μεγάλο μυστήριο εἶναι. Ἂν τὸ καταλαβαίναμε θὰ μέναμε μὲ τὸ στόμα ἀνοικτό. Παιδεία ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἱστορία χρειαζόμαστε. Ἀλλὰ ποιὸς θὰ τὴν μάθει στὸν κόσμο ; Σήμερα οἱ ἄνθρωποι εἶναι σὰν ἕνα χωράφι ποὺ περιμένει νὰ τὸ σπείρεις ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν σπορεῖς. Γὶ αὐτὸ θὰ ξεχειλίσει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας καὶ ἡ ἐκκαθάριση θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο. Ὁ κόσμος ὁμοιάζει μὲ μία μπάλα χιονιοῦ ποὺ ὅσο κατρακυλάει στὸν γκρεμὸ τόσο περισσότερο χιόνι μαζεύει καὶ τόσο πιὸ ἀσταμάτητη εἶναι ἡ πορεία της. 
Ἕναν Ἄγγελο χρειαζόμαστε νὰ φωνάξει τὸ «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου