ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Έξυπνη Κάρτα: Η “λύση” της ελίτ στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.. Οι Κάρτες εξακρίβωσης των στοιχείων Ταυτότητας των λεγομένων “εχθρών του κράτους” (ναι, φίλοι μου, εσείς κι εγώ!) θα έχουν αντίστοιχη ιδιαίτερη ένδειξη. στο Δεύτερο Βήμα του “Σχεδίου”. Στο σταδίο αυτό εφαρμογής του “Σχεδίου”, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στις αποχαυνωμένες λαϊκές μάζες ότι η Έξυπνη Κάρτα/Ταυτότητα δεν είναι πια και τόσο χρήσιμη. Παρουσιάζει δυσεπίλυτα προβλήματα. Μάλιστα, οι γραφειοκράτες θα κλαψουρίζουν ότι αποτελεί ένα δυσβάστακτο βάρος γιατί πιάνει χώρο στο πορτοφόλι ή στο τσαντάκι μας! Μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί. Δεν θα ήταν πολύ ευκολότερο, βολικότερο και πρακτικότερο να βάλουμε απλώς ένα μικροσκοπικό μικροτσίπ στο μέτώπο ή στο δεξί χέρι μας; Κατι το οποίο κανείς δεν θα μπορεί να το κλέψει ή να το χάσει


Έξυπνη Κάρτα: Η “λύση” της ελίτ στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης

smart-card
«Για να δημιουργήσεις μια αγορά, πρέπει πρώτα να επινοήσεις ένα πρόβλημα και μετά να βρεις τη λύση του». Scott Adams, Αμερικανός συγγραφέας κόμικς
ΚΟ: Διαβάσατε το κύριο άρθρο της Washington Post για την Βιομετρική Ταυτότητα που προβάλλεται ως δήθεν “λύση” στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στις ΗΠΑ..

Διαβάστε παρακάτω τι έγραφε για τη σύνδεση λαθρομετανάστευσης – βιομετρικής ταυτότητας, ήδη από το 1996, ο Αμερικάνος συγγραφέας αποκαλυπτικών βιβλίων  Texe Marrs, στο βιβλίο του «Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης – Σχέδιο L.U.C.I.D.», (ο τίτλος στα ελληνικά, από τις εκδόσεις ΣΤΕΡΕΩΜΑ. “Project L.U.C.I.D.: The Beast 666 Universal Human Control System” ο τίτλος στα αγγλικά).
Προσέξτε πως η «λύση» που από τότε προτείνεται για το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, από κυβέρνηση και κατευθυνόμενα media, είναι η εισαγωγή της Έξυπνης Κάρτας / Ταυτότητας. Προσέξτε επίσης πως οι αντιδράσεις ήταν έντονες τότε και για αυτό υπήρξε υπαναχώρηση και η «λύση» μετατέθηκε για αργότερα όταν θα «ωριμάσουν οι συνθήκες». Και σήμερα οι συνθήκες φαίνεται να έχουν ωριμάσει. Η λαθρομετανάστευση έγινε (όλως τυχαίως) ανεξέλεγκτη ακόμα και στις ΗΠΑ (ποιος το περίμενε από την υπερδύναμη;), οι έξυπνες κάρτες έχουν γίνει κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οι λέξεις βιομετρικά στοιχεία, μικροτσίπ, ακόμα και εμφυτεύσιμα τσιπ δεν ηχούν τόσο τρομακτικά στα αυτιά του.  Και το κυριότερο, οι αντιδράσεις πλέον είναι ασθενικές. Η πλειοψηφία του λαού δεν φοβάται και δεν ανησυχεί. Έχει εξοικειωθεί. ‘No problem’. Έτσι λύνονται τα χέρια εκείνων που από καιρό «οραματίζονται» να χρησιμοποιήσουν αυτά τα θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα και να φορέσουν στις μάζες «μερικές αστραφτερές χειροπέδες με το όνομα τους γραμμένο επάνω», όπως έγραφε ο συγγραφέας τεχνολογικών θεμάτων Clark Matthews. Η ίδια κατάσταση υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο. (Στην Ελλάδα ήδη από το 2008 έχει γραφτεί το σχέδιο για την “Μία Έξυπνη Κάρτα” που θα τα περιέχει όλα). Οι αντιδράσεις σήμερα είναι πολύ πιο αδύνατες και πάντα περιορίζονται από ανθρώπους που κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους : «θρησκευόμενοι» και «ακροδεξιοί». Κάντε μια έρευνα στο Google και θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε επίσης γιατί αυτού του τύπου (ή ταμπέλας) οι πολίτες στιγματίζονται και δαιμονοποιούνται από κυβερνήσεις και media. Αλήθεια που είναι οι «προοδευτικές δυνάμεις» και οι «ευαίσθητοι» που όλη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να σκέφτονται πως θα υπερασπιστούν τα «ανθρώπινα δικαιώματα»; Χάθηκαν στο δρόμο; Που είναι άτομα από άλλους θρησκευτικούς χώρους πλην του χριστιανισμού; Ακούσατε να διαμαρτύρονται για τις έξυπνες κάρτες μουσουλμάνοι, βουδιστές, ιουδαίοι, νεοεποχίτες κλπ; Και θυμηθείτε και σε εμάς τι είχε γίνει παλαιότερα με τη Συνθήκη Σέγκεν και πως έχουν τα πράγματα σήμερα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνθήκες παντού «ωριμάζουν». Σου δημιουργούν το πρόβλημα και σου δίνουν τη «λύση». Και αν δεν το βλέπεις από την αρχή σαν λύση έχουν την υπομονή μέχρι να «ωριμάσεις» και να το δεις σαν λύση. Και σαν “καλό παιδί” να μπεις κι εσύ στη σειρά με τους άλλους. «Για το καλό σου».
Κάποιοι ελάχιστοι που συνεχίζουν να ανησυχούν και να φωνάζουν, θα απομονωθούν και θα γελοιοποιηθούν από το σύστημα, ενώ οι περισσότεροι θα απολαμβάνουν τον ύπνο τους. Και όπως λέει ο λαός μας «ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο ήλιος τα μοσχάρια». Και από ότι φαίνεται, τα «φασκιωμένα μωρά», που έλεγε ο Γέροντας , έχουν αυξηθεί. Τα δε μοσχάρια ζαλισμένα από τις ακτίνες του υλισμού και της τηλε-αποχαύνωσης οδηγούνται στο νεοταξικό σφαγείο.
,

Μόνη Λύση στο Πρόβλημα της Λαθρομετανάστευσης

Κοιτάξτε την Έξυπνη Κάρτα/Ταυτότητα. Αυτή θα παρουσιασθεί σαν η μόνη σωτήρια λύση και πανάκεια στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η πλημμύρα παράνομων λαθρομεταναστών που παραβιάζουν τα σύνορα των ΗΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί μας πολύ λίγο ενδιαφέρονται για το ότι πολιορκούμαστε από τους λαθρομετανάστες. Οι περισσότεροι Γερουσιαστές και Βουλευτές των ΗΠΑ είναι λυσσαλέοι υποστηρικτές του “πολυπολιτισμού”. Επιτίθενται μανιασμένα σ’ οποιονδήποτε αντιτίθεται στην κυριολεκτική εισβολή λαθρομεταναστών, χαρακτηρίζοντάς τον σαν “εθνοκεντρικό, στενόμυαλο, καθυστερημένο, απαρχαιωμένο, κατάλοιπο μισαλλοδοξίας, φασιστοειδές”. Οι φιλελεύθερης γραμμής Γερουσιαστές της Καλιφόρνιας Diane Feinstein και της Μασσαχουσέτης Edward Kennedy, έχουν αρχίσει προπαγανδιστική εκστρατεία για την προώθηση μιας εθνικής Κάρτας/Ταυτότητας που είναι τάχα απαραίτητη για να περιορισθεί η πλημμύρα της παράνομης μετανάστευσης. Η εκστρατεία τους είναι “σικέ”. Αυτού του φυράματος πολιτικοί ηγέτες λατρεύουν την λαθρομετανάστευση, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Βάζει βούτυρο στο ψωμί της πολιτικής τους.

Εκείνο με το οποίο είναι περισσότερο απ’ όλα όμως ερωτευμένοι είναι ο έλεγχος, και προσχηματιζόμενοι ότι θέλουν να περιορίσουν και να ελέγξουν την παράνομη μετανάστευση,στην πραγματικότητα αποσκοπούν στον δικό μας έλεγχο. Θέλουν να αιχμαλωτήσουν τους καλόπιστους και νομοταγείς πολίτες και όχι τα “κύματα ορδών” των ξένων λαθρομεταναστών που ετοιμάζονται να γκρεμίσουν τα σύνορά μας.
Γι’ αυτό και πρέπει να επαγρυπνούμε όταν τα ΜΜΕ προπαγανδίζουν με ρεπορτάζ ότι η υψηλή τεχνολογία κρατά στα χέρια της την λύση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.

Η Νέα Κάρτα Χαράγματος: «Μη Βγαίνετε Έξω από το Σπίτι σας Χωρίς Αυτήν!»
«Προτείνεται Εθνικό Δελτίο Ταυτότητας Πολίτη», έγραφε στις 13 Ιουλίου 1994 η επικεφαλίδα της εφημερίδας ‘USA Today’. Η ανταπόκριση της δημοσιογράφου Μαρίας Πουέντε πληροφορεί τους αναγνώστες της εφημερίδας ότι, “Ολοι οι πολίτες των ΗΠΑ και οι νόμιμοι μετανάστεςθα κληθούν να λάβουν μια νέα Κάρτα εξακρίβωσης της Ταυτότητας τους, σύμφωνα με ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να υποβληθεί στο Κονγκρέσο από την Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Νομοθεσίας Περί Αλλοδαπών, που έχει σαν πρόεδρο την Βουλευτίνα Μπάρμπαρα Τζόρνταντου Δημοκρατικού Κόμματος”.
Η δημοσιοποίηση της επικείμενης έκδοσης νέας εθνικής Κάρτας/Ταυτότητας στις ΗΠΑ προκάλεσε τις οργισμένες διαμαρτυρίες των Αμερικανών Πατριωτών. Μια πραγματική ομοβροντία διαμαρτυριών πλημμύρισε τα τηλέφωνα και τα φαξ του Κονγκρέσου. Σαστισμένη από την αρνητική απήχηση, η Επιτροπή Τζόρνταν οπισθοχώρησε, αναγγέλλοντας ότι η θεσμοθέτηση της νέας Κάρτας/Ταυτότητας θα καθυστερούσε για την ώρα. Αντίθετα, η Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση μιας “εθνικής τράπεζας δεδομένων”. Στην πραγματικότητα, αυτό σύστημα θα είναι το σύστημα του Μεγάλου Αδελφού στο οποίο θα καταγραφούν τα σημαντικότερα προσδιοριστικά δεδομένα κάθε πολίτη.


Το Κύριο Σχέδιο
Προσέξτε όμως! Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί δεν έχουν εγκαταλείψει την άποψη τους για την έκδοση μιας νέας εθνικής Κάρτας/Ταυτότητας. Τους είναι απαραίτητη για να μπορούν να ελέγχουν και να παρακολουθούν τους πολίτες δουλοπάροικους. Το κεντρικό τους σχέδιο επιτάσσει: Πρώτον, την έκδοση βιομετρικής Κάρτας/Ταυτότητας με φωτογραφία και ραβδωτό Κώδικα (BarCode) για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί, η οποία θα έχει ενσωματωμένο μικροτσίπ-κομπιούτερ με φάκελο και αρχείο. Οι Κάρτες εξακρίβωσης των στοιχείων Ταυτότητας των λεγομένων εχθρών του κράτους” (ναι, φίλοι μου, εσείς κι εγώ!) θα έχουν αντίστοιχη ιδιαίτερη ένδειξη.
Ωστόσο, όταν ο κόσμος συνηθίσει πλέον να χρησιμοποιεί τις νέες “μοντέρνες” ταυτότητες και δει το πόσο απλοποιεί τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Ομοσπονδιακοί Θα προχωρήσουν στο Δεύτερο Βήμα του “Σχεδίου”.
Στο σταδίο αυτό εφαρμογής του “Σχεδίου”, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στις αποχαυνωμένες λαϊκές μάζες ότι η Έξυπνη Κάρτα/Ταυτότητα δεν είναι πια και τόσο χρήσιμη. Παρουσιάζει δυσεπίλυτα προβλήματα. Μάλιστα, οι γραφειοκράτες θα κλαψουρίζουν ότι αποτελεί ένα δυσβάστακτο βάρος γιατί πιάνει χώρο στο πορτοφόλι ή στο τσαντάκι μας! Μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί. Δεν θα ήταν πολύ ευκολότερο, βολικότερο και πρακτικότερο να βάλουμε απλώς ένα μικροσκοπικό μικροτσίπ στο μέτώπο ή στο δεξί χέρι μας; Κατι το οποίο κανείς δεν θα μπορεί να το κλέψει ή να το χάσει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου