ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που είναι αυτόφωρο.Για τη διευκόλυνση του έργου της Δικαιοσύνης, παραθέτουμε τα ονόματα των 166 βουλευτών που ξεπούλησαν τη χώρα μας στις 14.01.2013. 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κων/νου 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστ. 3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Αλέξ. 4 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρ. 5 ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτ. 6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Διον. 7 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιω. 8 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωρ. 9 ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρ. 10 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιω. 11 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρ. 12 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχ. 13 ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρ. 14 ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγ. 15 ΜΥΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντ. 16 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Βασ. 17 ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρ. 18 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ. 19 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστ. 20 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλ. 21 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κων/νου 22 ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιω. 23 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Βασιλ. 24 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθαν. 25 ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιω. 26 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω. 27 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) του Ελευθ. 28 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Χαραλ. 29 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ του Γεωργ. 30 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκ. 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγ. 32 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγ. 33 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικ. 34 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλ. 35 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ – ΦΩΤΙΟΣ του Ευαγ. 36 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικ. 37 ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko κείμενο--1 Σελίδα 5 28/1/2013 38 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδ. 39 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρ. 40 ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικ. 41 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτ. 42 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Αναστ. 43 ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοφ. 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Κων/νου 45 ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθ. 46 ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ναπολ. 47 ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρ. 48 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθαν. 49 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδ. 50 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων. 51 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ.Δημ. 52 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθαν. 53 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περ. 54 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρ. 55 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρ. 56 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθαν. 57 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ. 58 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλ. 59 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Αθαν. 60 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριαντ. 61 ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγ. 62 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστ. 63 ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικ. 64 ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά 65 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Χριστοδ. 66 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρ. 67 ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πασχ. 68 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλ. 69 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ) 70 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδ. 71 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθαν. 72 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζησ. 73 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ. 74 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρ. 75 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημ. 76 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργ. 77 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτ. 78 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικ. 79 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων. 80 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων. 81 ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργ. 82 ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμ. 83 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξ. 84 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου 85 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθαν. 86 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko κείμενο--1 Σελίδα 6 28/1/2013 87 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ. 88 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ. 89 ΞΥΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργ. 90 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργ. 91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ιω. 92 ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθ. 93 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστ. 94 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθ. 95 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ του Παναγ. 96 ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αριστ. 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιω. 98 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων. 99 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αδάμ 100 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρ. 101 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξ. 102 ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κων. 103 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθαν. 104 ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλ. 105 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλ. 106 ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διον. 107 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου 108 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Γεωργ. 109 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημ. 110 ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρ. 111 ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Στ. 112 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ταξ. 113 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλ. 114 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφ. 115 ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παν. 116 ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του Πέτρου 117 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργ. 118 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντ. 119 ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλ. 120 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημ. 121 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ 122 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργ. 123 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Οδ. 124 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φωτ. 125 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στ. 126 ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) του Ιω. 127 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων. 128 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ. 129 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθαν. 130 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευστ. 131 ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παν. 132 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παν. 133 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω. 134 ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλ. 135 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko κείμενο--1 Σελίδα 7 28/1/2013 136 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθαν. 137 ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ευαγ. 138 ΝΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) του Συμ. 139 ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμ. 140 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ. 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεων. 142 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διον. 143 ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ευαγ. 144 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αχιλ. 145 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλ. 146 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Στυλ. 147 ΧΑΤΖΗ-ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ του Ραηφ 148 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγ. 149 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθαν. 150 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρ. 151 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργ. 152 ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδ. 153 ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων. 154 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ. 155 ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων. 156 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω. 157 ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγ. 158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργ. 159 ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Παναγ. 160 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλ. 161 ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων. 162 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμ. 163 ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ. 164 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαμ. 165 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημ. 166 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημοσθ. Με απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμό


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
o Την κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
o Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
o Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών και
Εφετών της χώρας
o Τους κ.κ. Εισαγγελείς / Αντεισαγγελείς της χώρας
o Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων
o Την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας
o Τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
ΑΙΤΗΜΑ / ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΝΤΟΡΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω, κατοίκου Αθηνών,
οδός Χαρ.Τρικούπη αριθ. 99 – ΤΚ 11473, κιν.τηλ. 6977-359777.
Για την έγγραφη τοποθέτηση / απάντηση των ανωτέρω λειτουργών, φορέων και
εκπροσώπων της Δικαιοσύνης για τη θέση τους απέναντι στα κατ΄εξακολούθηση
εγκλήματα, κακουργηματικής μορφής,  που κατά την αξιολόγησή μας
διαπιστώνουμε ότι διαπράττονται  από βουλευτές  σε  βάρος  της  χώρας  και  του
Ελληνικού Λαού.
Στις 14.01.2013 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από 166 βουλευτές η Σύμβαση
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπεγράφη
στις 07.12.2012 μεταξύ δανειστών και Ελλάδας (ΦΕΚ 240/2012).
Νομιμοποιήθηκαν έτσι όλοι οι όροι των μέχρι σήμερα επιβληθέντων Μνημονίων,
παρά την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Διεθνούς Δικαίου, της Συνθήκης των
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα,  απέκτησε νομοθετική κάλυψη η παράδοση της χώρας μας στις ξένες
οικονομικές δυνάμεις,  με την εκχώρηση  σε αυτές  της εθνικής μας κυριαρχίας,
δεδομένου ότι συμφωνήθηκε ως όρος δανεισμού ότι σε περίπτωση μη δυνατότητας
αποπληρωμής του χρέους:
«Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα
αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο
λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση
με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης».Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 2 28/1/2013
Είναι πλέον από βέβαιο ότι η χώρα μας δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει το
υπέρογκο ποσό του χρέους (άραγε ποιο είναι αυτό και πώς δημιουργήθηκε;).
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η χώρα μας δεν έχει καμία προστασία έναντι των ξένων
οικονομικών κατακτητών/δανειστών,  καθόσον  οι 166 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ, ψηφίζοντας την παραπάνω ΠΝΠ (ΦΕΚ 240/2012), τη δέσμευση
του συνόλου της περιουσίας της χώρας προς όφελος των ξένων οικονομικών
δυνάμεων, παραιτούμενοι εν γνώσει τους από κάθε δυνατότητα αξιοποίησης αυτής
προς όφελος των Ελλήνων,  και  τη μελλοντική και άνευ οιουδήποτε περιορισμού
κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κράτους.
ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ, ΟΙ 166 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας λειτουργεί προς όφελός του),
ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΙΣ 14.01.2013, ΤΗΝ
ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ  ΛΑΪΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΑ ΕΚΔΗΛΩΜΕΝΗ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ που επιχειρήθηκε και συντελέσθηκε.
Οι 166 βουλευτές,  που ψήφισαν  αντισυνταγματικό νόμο και δη  την εκχώρηση της
εθνικής μας κυριαρχίας (ΦΕΚ 240/2012) -τα ονόματά τους παρατίθενται παρακάτω-
επιχείρησαν και διέπραξαν,  με σφετερισμό της ιδιότητάς τους, την κατάλυση του
Δημοκρατικού Πολιτεύματος, καθόσον προσέβαλαν ευθέως  θεμελιώδεις αρχές του
(άρθρ.134
α
Π.Κ. περ.(στ): η  αρχή  της  δέσμευσης  του  νομοθέτη  από  το  Σύνταγμα και
περ.(η): η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το
Σύνταγμα), βομβαρδίζοντας συγχρόνως τη βάση της Δημοκρατίας που είναι η λαϊκή
βούληση και κυριαρχία.
Σύμφωνα με τα άρθρα 134 § 2 & 134
α
Π.Κ., η αλλοίωση/κατάργηση/απενεργοποίηση
του Πολιτεύματος συνιστά το ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που
είναι αυτόφωρο.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2012 Εγκύκλιο του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
προς τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, και σύμφωνα με  το
Σύνταγμα, ο δράστης αυτόφωρου κακουργήματος πρέπει να συλλαμβάνεται αμέσως,
να οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, και στην περίπτωση που ο δράστης είναι
βουλευτής, δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια της Βουλής για την ενέργεια αυτή.
Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων:  «Επιτρέπεται η φυσική παρεμπόδιση του
επιτιθέμενου βουλευτή με τα συνήθη αποτρεπτικά μέσα που εφαρμόζονται στους
παρανομούντες κοινούς πολίτες, εκ μέρους των Οργάνων της πολιτείας τα οποία έχουν
την ευθύνη για την αποτροπή των εγκλημάτων». Επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω
Εγκύκλιο, ο κ.Εισαγγελέας του Α.Π.  επισημαίνει  προς τους  κ.κ.Διευθύνοντες τις
Εισαγγελίες Εφετών της χώρας  ότι οφείλουν να παραγγείλουν στους  Εισαγγελείς
Πρωτοδικών και εκείνοι  στη συνέχεια  προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και τους
αστυνομικούς υπαλλήλους, ότι:  «Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετόχους
είναι βουλευτής, επί κακουργηματικών αυτοφώρων πράξεων, να προβαίνουν στη
σύλληψή του», καθώς επίσης και ότι «πρέπει να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία
με  την  παραπομπή  των  δραστών  στα ακροατήρια για την άμεση εκδίκαση των
εγκλημάτων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας οδηγεί στην άμεση
αποκατάσταση της προσβολής της εννόμου τάξεως».Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 3 28/1/2013
Κατά τις οδηγίες, επομένως, του κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  όφειλαν οι
Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας να προβούν άμεσα στις ενέργειες
που με σαφήνεια αναφέρονται  και παραγγέλλονται με  την υπ΄αριθμ. 4/2012
Εγκύκλιο, ώστε να συλληφθούν οι βουλευτές που διέπραξαν το αυτόφωρο
κακούργημα της εσχάτης προδοσίας στις 14.01.2013.
Και οι Εισαγγελείς δεν ενεργοποιήθηκαν.
Με την από 13.01.2013 αίτησή μου  που κατέθεσα στις 14.01.2013 στη
Γ.Α.Δ.Α./Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας-Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος,  στην
Εισαγγελία του Α.Π., την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και την Εισαγγελία
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζήτησα με την ιδιότητά μου ως Ελληνίδα πολίτης και για
την προστασία του Έθνους και των δικαιωμάτων μου, την εφαρμογή της ανωτέρω
Εγκυκλίου. Την ίδια αίτηση κατέθεσαν εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες στα
Αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας.
Και οι Εισαγγελείς δεν ενεργοποιήθηκαν.
Έλληνες πολίτες σε όλη την επικράτεια συνεχίζουν σε καθημερινή βάση να
καταθέτουν την παραπάνω αίτηση στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους,
ζητώντας την εφαρμογή των Νόμων, του Συντάγματος, της Εγκυκλίου  του
κ.Εισαγγελέα του Α.Π., καθόσον το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας είναι διαρκές
έγκλημα και ως τέτοιο μπορεί να κινηθεί η διαδικασία του αυτόφωρου ανά πάσα
στιγμή.
Και οι Εισαγγελείς ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Οι Εισαγγελικές Αρχές  γιατί δεν ενεργοποιούνται στη συγκεκριμένη
περίπτωση;
2. Κρίνετε ότι η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας που επιχειρήθηκε και
συντελέστηκε με την ψήφιση του ΦΕΚ 240/2012 (ΠΝΠ  -κύρωση στις
14.01.2013) δεν προσβάλλει την έννομη τάξη;
3. Το έγκλημα αυτό δεν συνιστά αυτόφωρο κακούργημα;
4. Θεωρείτε ότι για κάποιους λόγους οι βουλευτές που διαπράττουν αυτόφωρα
κακουργήματα πρέπει να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ΠΚ και του ΚΠΔ;
5. Πιστεύετε ότι ο Ελληνικός Λαός συναινεί ή εγκρίνει την παραχώρηση της
πατρίδας του στις ξένες οικονομικές κατακτητικές δυνάμεις;
6. Εφαρμόζετε επιλεκτικά τις Εγκυκλίους του κ.Εισαγγελέα του Α.Π.;
Αξιότιμοι Κύριοι Εισαγγελείς,
Η Δικαιοσύνη αποτελεί την τελεία αρετή (Αριστοτέλης). Χωρίς αυτήν, υπάρχει το χάος.
Αποτελεί το ανάχωμα σε κάθε παρεκβατική, παράνομη συμπεριφορά.
Έχετε επιλέξει αυτό το λειτούργημα γιατί πιστεύετε στο θεσμό της δικαιοσύνης που έχετε
ορκιστεί να υπηρετείτε.
Έχετε ορθώσει το ανάστημά Σας σε -πρόσφατες μάλιστα- προσπάθειες κυβερνητικής
παρέμβασης. Συνεχίστε έτσι.
Μην διστάζετε. Από Εσάς και γενικά το νομικό κόσμο περιμένει ο Ελληνικός Λαός τη
σωτηρία του.
Είστε το τελευταίο οχυρό της Δημοκρατίας!Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 4 28/1/2013
Η παραχώρηση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αφορούν όλους μας. ΚΑΙ
ΕΣΑΣ.
Εφαρμόστε την υπ΄αριθμ. 4/2012 Εγκύκλιο του κ.Εισαγγελέα του Α.Π.
Εκτός και αν η Εγκύκλιος αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που βουλευτές
επιτίθενται σε αλλοδαπούς μετανάστες, και όχι όταν επιτίθενται στο Δημοκρατικό
Πολίτευμα.
---------------
Για τη διευκόλυνση του έργου της Δικαιοσύνης, παραθέτουμε τα ονόματα των 166
βουλευτών που ξεπούλησαν τη χώρα μας στις 14.01.2013.
1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κων/νου
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστ.
3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Αλέξ.
4 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρ.
5 ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτ.
6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Διον.
7 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιω.
8 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωρ.
9 ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρ.
10 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιω.
11 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρ.
12 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχ.
13 ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρ.
14 ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγ.
15 ΜΥΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντ.
16 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Βασ.
17 ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρ.
18 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ.
19 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστ.
20 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλ.
21 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κων/νου
22 ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιω.
23 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Βασιλ.
24 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθαν.
25 ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιω.
26 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω.
27 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) του Ελευθ.
28 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Χαραλ.
29 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ του Γεωργ.
30 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκ.
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγ.
32 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγ.
33 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικ.
34 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλ.
35 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ – ΦΩΤΙΟΣ του Ευαγ.
36 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικ.
37 ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 5 28/1/2013
38 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδ.
39 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρ.
40 ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικ.
41 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτ.
42 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Αναστ.
43 ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοφ.
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Κων/νου
45 ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθ.
46 ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ναπολ.
47 ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρ.
48 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθαν.
49 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδ.
50 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων.
51 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ.Δημ.
52 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθαν.
53 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περ.
54 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρ.
55 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρ.
56 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθαν.
57 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ.
58 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλ.
59 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Αθαν.
60 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριαντ.
61 ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγ.
62 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστ.
63 ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικ.
64 ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά
65 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Χριστοδ.
66 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρ.
67 ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πασχ.
68 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλ.
69 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ)
70 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδ.
71 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθαν.
72 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζησ.
73 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ.
74 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρ.
75 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημ.
76 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργ.
77 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτ.
78 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικ.
79 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων.
80 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων.
81 ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργ.
82 ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμ.
83 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξ.
84 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου
85 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθαν.
86 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 6 28/1/2013
87 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ.
88 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ.
89 ΞΥΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργ.
90 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργ.
91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ιω.
92 ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθ.
93 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστ.
94 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθ.
95 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ του Παναγ.
96 ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αριστ.
97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιω.
98 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων.
99 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αδάμ
100 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρ.
101 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξ.
102 ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κων.
103 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθαν.
104 ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλ.
105 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλ.
106 ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διον.
107 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου
108 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Γεωργ.
109 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημ.
110 ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρ.
111 ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Στ.
112 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ταξ.
113 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλ.
114 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφ.
115 ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παν.
116 ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του Πέτρου
117 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργ.
118 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντ.
119 ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλ.
120 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημ.
121 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ
122 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργ.
123 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Οδ.
124 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φωτ.
125 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στ.
126 ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) του Ιω.
127 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων.
128 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημ.
129 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθαν.
130 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευστ.
131 ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παν.
132 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παν.
133 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω.
134 ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλ.
135 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημ.Δημιουργήθηκε από Nτόρα Κρητικοπούλου26.01.2013 - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-teliko
κείμενο--1
Σελίδα 7 28/1/2013
136 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθαν.
137 ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ευαγ.
138 ΝΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) του Συμ.
139 ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμ.
140 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ.
141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεων.
142 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διον.
143 ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ευαγ.
144 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αχιλ.
145 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλ.
146 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Στυλ.
147 ΧΑΤΖΗ-ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ του Ραηφ
148 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγ.
149 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθαν.
150 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρ.
151 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργ.
152 ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδ.
153 ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων.
154 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημ.
155 ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων.
156 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιω.
157 ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγ.
158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργ.
159 ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Παναγ.
160 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλ.
161 ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων.
162 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμ.
163 ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργ.
164 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαμ.
165 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημ.
166 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημοσθ.
Με απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμό
στο θεσμό και την αρετή της Δικαιοσύνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου