ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ......«Να σώσουμε το Θεό από την υποκρισία των υποκριτών χριστιανών, κληρικών και λαϊκών» !«Ο Οικουμενισμός, η μεγαλυτέρα αίρεσις του εικοστού αιώνος, κηρύττουσα τον δογματικόν και θρησκευτικόν συγκρητισμόν και τείνουσα εις εν είδος πανθρησκείας δια της εξισώσεως των χριστιανικών ομολογιών και θρησκειών, αποτελεί τηνπλέον θανάσιμον απειλήν δια την Ορθοδοξίαν... (Αρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, «Ορθοδοξία και Παπισμός», Τομ. Α' σελίς 377, Αθήναι 1969) Άγιος Γερμανός Β’ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240), Μακρυά από ιερείς που υποτάχθηκαν στον Πάπα....."Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεστε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και των ορθοδόξων λαών, μια απόπειρα πνευματικής γενοκτονίας. Και έτσι θα παραμείνει. Και εσείς οικουμενιστές είστε οι πνευματικοί Νεογενίτσαροι, που αναλάβατε να φέρετε σε πέρας αυτό το στυγερό έγκλημα. Ο Τρίποδας, το Concept της κολάσεως και όραμα του Εωσφόρου για το μέλλον, που ήρθε σήμερα, και στη γη λέγεται ΝΤΠ: 1. Παγκοσμιοποίηση στην πολιτική 2. Πανθρησκεία στο θρησκευτική ζωή 3. Εναλλακτικές ψευτοιατρικές Μαζεμένα όλα στο πρόσωπο ενός Mašíah ή Moshiah, מָשִׁיחַ, ΠΑΝ-Ηγέτη. ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ !!! Να προσφύγουμε, να γίνουμε Πρόσφυγες, να κάνουμε προσφυγή όχι στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά στον Κύριο και Βασιλέα της Δόξης Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο και στους Αγίους και τους Προφήτες και τους Αγγέλους.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Προς
την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο,
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανίας και Έξαρχο Κεντρικής Ευρώπης κ.κ. Αυγουστίνο,
Σεβασμιότατους Μητροπολίτες, Οσιολογιότατους Ιερείς, Αρχιερείς, Μοναχούς, Ιερομόναχους και διακόνους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στην Ευρώπη, στο Ελληνικό κράτος, στη Κύπρο και σε όλο τον κόσμο ανά την υφήλιο,
αγαπητό κι ευλογημένο Άγιον Όρος,
αγαπητό κλήρο και λαό.


Δεκαετίες τώρα παρακολουθούμε ενέργειες από τους προκαθήμενους της εκκλησίας μας και ιδιαίτερα σε πολύ υψηλό και ύψιστο επίπεδο ιεραρχίας, που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς ως ταπεινοί και αμαρτωλοί δούλοι Κυρίου. Αυτές οι ενέργειες έχουν όνομα, αυτοαποκαλούνται οικουμενιστικές και συμβαίνουν μέσα στην Αγία του Χριστού Εκκλησία, τη μια και μοναδική και μόνη αληθινή καθολική και αποστολική Εκκλησία επί της γης, δηλ. την εκκλησία του μόνου αληθινού και Τριαδικού Θεού , αυτής του Κυρίου ημών Ιησoύ Χριστού, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν μιλάμε. Δυστυχώς από κοντά πάνε και αρκετοί πιστοί λαϊκοί. Και άλλοι δεν ασχολούνται πλέον. Έχουν αφεθεί να τους παρασέρνουν τα κύματα της αθεΐας, της αντίδρασης, της απογοήτευσης και της εγκατάλειψης.

Κάποιος είπε (δεν γνωρίζουμε το όνομα του, αλλά το μετέφερε ο μακαριστός ΜητροπλίτηςΙερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Νικόδημος) το εξής:
«Να σώσουμε το Θεό από την υποκρισία των υποκριτών χριστιανών, κληρικών και λαϊκών» !
Είναι ή δεν είναι αυτό το απίστευτο, Σημείο των Kαιρών; Μας έβαλε σε πολλές σκέψεις αυτό το μήνυμα σε μπουκάλι ριγμένο στον ωκεανό, που έφτασε στην ακτή που βρέχαμε αμέριμνοι τα πόδια μας, με τη μεσιτεία του μακαριστού Μητροπολίτη.

Τι θα πει εκκλησιασμός σεβαστοί εν Χριστώ πατέρες και αγαπητοί αδερφοί;
«Ο εκκλησιασμός είναι συνάντηση με ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό που πιστεύεις κι εσύ..... πλησιάζεις για να κοινωνήσεις, να πάρεις το Θεό μέσα σου...... διαλέγω να έχω κοινή ταυτότητα, κοινή ζωή....»,  π.χ. Πρωτοπρ. Δρ. Θεμιστοκλής Μουρτζάνος https://www.youtube.com/watch?v=BVs4381SNJE&feature=relmfu . Έχουμε κοινό Θεό και κοινή πίστη και κοινή ζωή με τα υπόλοιπα δόγματα, ομολογίες και θρησκείες;

Αναρωτιόμαστε και ερωτάμε λοιπόν, με αγάπη: είναι ορθόδοξα αυτά που συμβαίνουνε; είναι του Χριστού ή είναι του διαβόλου; τι πιστεύει η διάκριση και η αγάπη σας επ΄ αυτού;
Και επεκτείνουμε την ερώτηση μας: είναι σωστό να υπάρχει ανοχή, ενίοτε, αν όχι τις περισσότερες φορές εκ του πονηρού και βολικού, εκ μέρους του λαού, αλλά και του κλήρου;
Εμείς πιστεύουμε ότι ούτε ορθόδοξα είναι αυτά που κάνει η κίνηση του Οικουμενισμού, αλλά και δεν είναι σωστό,ειδικά τέτοιες ώρες, να μη μιλάμε («Σουτ βρε Ρωμηοί!», Δημήτρης Νατσιός,http://anavaseis.blogspot.de/2011/05/blog-post_7795.html). Είναι τώρα η ώρα του λαλείν. Για να μη μας ξυπνήσει απότομα κάποια στιγμή το λαλείν του αλέκτορος ή ακόμα χειρότερα το ματωμένο βλέμμα του Ιησού επί του Σταυρού. Και δεν ξέρουμε τι είναι χειρότερο, δηλ. το ματωμένο βλέμα του αναμάρτητου εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως ή η κρεμάλα του Ιούδα.

Κατά τον αείμνηστον Αρχιμ. Σπυρίδωνα Μπιλάλη: «Ο Οικουμενισμός, η μεγαλυτέρα αίρεσις του εικοστού αιώνος, κηρύττουσα τον δογματικόν και θρησκευτικόν συγκρητισμόν και τείνουσα εις εν είδος πανθρησκείας δια της εξισώσεως των χριστιανικών ομολογιών και θρησκειών, αποτελεί τηνπλέον θανάσιμον απειλήν δια την Ορθοδοξίαν...
(Αρχιμ. 
Σπυρίδωνος Μπιλάλη, «Ορθοδοξία και Παπισμός», Τομ. Α' σελίς 377, Αθήναι 1969).

Η ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Τελείωσε γιατί άλλο πράγμα η υπομονή και η συγχώρηση και άλλο πράγμα η βλακεία.

Δεν πρέπει πατέρες μου και αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ να πατήσουμε κάποια στιγμή φρένο στην παράνοια; αν δεν το κάνουμε αυτό, μήπως δεν μας περιμένει ή γκρεμός (άβυσσος, πτώση) ή τρέλα;
γιατί όπως γνωρίζουμε η έπαρση και γενικότερα η διαστροφή του νοός, οδηγεί αναπόφευκτα στη τρέλα. Αλλά ποιός είναι αυτός που ήδη τρελός, παραδέχεται τη τρέλα του; 

Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή και αναπόφευκτα να διαλέξουμε στρατόπεδα. Να διαλέξουμε Κύριο. Ή με το Χριστό ή με το Μαμωνά. Ή με το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου ή
με τη καρέκλα και με τις μάταιες επευφημίες του κόσμου τούτου και τις κακές παρέες και τον δρόμο τον κακό. Δεν αναφερόμαστε βέβαια σε αυτούς που έχουν διαλέξει ως Κύριο της ζωής τους τον εαυτό τους. Αυτοί περπατάνε πάνω σε δρόμο που κινείτε από μόνος του προς τα πίσω ή μάλλον προς τα κάτω, αλλά δε το καταλαβαίνουνε, γιατί τους ανέβασε ο διάβολος ψηλά, σε υψηλούς εξώστες π.χ.  και τους υποσχέθηκε  τη γη. Ή την Ελλάδα.

Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΚΟΛΑΣΗ

που και τα δυο από τούτη δω τη πλάση ξεκινάνε.

Ή πολύ καλύτερα, όπως λέει και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς:

ή ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ, ή ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(http://imverias.blogspot.de/2012/11/blog-post_7858.html , «Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτίαν είναι πάντοτε η ιδία: το να θέλη κάνεις να γίνη καλός δια του εαυτού του. το να θέλη κάνεις να γίνη τέλειος δια του εαυτού του. Το να θέλη κανείς να γίνη θεός δια του εαυτού του. Αλλά τοιουτοτρόπως ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με τον διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνη Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήση τον Θεόν με τον εαυτόν του»).

Ποιός θέλει αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί εν Χριστώ να γίνει η ζωή του κόλαση; και να φύγει και από αυτή τη πλάση και να συνεχίσει τη καριέρα που διέγραψε εδώ, στη πραγματική κόλαση και μάλιστα χωρίς επιστροφή;

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΟΛΑΣΗ.

Γιατί για κάποια πράγματα, που μας αφορούν όσο τίποτε άλλο και που ο ίδιος ο Χριστός και οι Απόστολοι του τα θεμελίωσαν (π.χ. "ψήφο κλήρου και λαού"), ποτέ κανένας δεν μας ρώτησε…… Και όχι μόνο δεν μας ερώτησε κανείς, αλλά μας απειλεί και από πάνω που αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε ανόθευτη την Εκκλησία του Χριστού, που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Ομολογητές, οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα έχει προχωρήσει και στην επαίσχυντη πράξη αφορισμού σύγχρονων αγωνιστών και αληθινών Θεολόγων της ορθοδοξίας και της πίστης μας. Μήπως θα ήθελαν κάποιοι να αφοριστεί και ο αείμνηστος στύλος της Ορθοδοξίας ο γέροντας μας Αυγουστίνος Καντιώτης; Γιατί όπως γνωρίζετε παρέδωσε ο ίδιος ο γέροντας Αυγουστίνος (Καντιώτης) τα εύσημα στο σύγχρονο αγωνιστή της πίστεως μας και "πρωτεύοντα Θεολόγο" όπως τον αποκάλεσε κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, κατόπιν του αφορισμού σας Παναγιότατε Δέσποτα (http://www.youtube.com/watch?v=XogoFqfgLkA&feature=watch-vrec , 40:00).
Και εν τέλει μήπως νομίζετε ότι θα αφορίσετε και όλη την Ορθοδοξία; Είναι ή δεν είναι έπαρση και αλαζονεία και κακία κάτι τέτοιο; Μήπως θα αφορίσετε και την αλήθεια; Και ποιός είναι η αλήθεια Παναγιότατε; Ποιό είναι το όνομα της αλήθειας; Δεν το ξέρετε; «το όνομα σου ψωμί στο τραπέζι, το όνομα σου νερό απ' τη πηγή.... το όνομα σου αγιόκλημα αναρριχώμενων άστρων...... το όνομα σου στα χείλη των αγγέλων τραντάφυλλο..... το όνομα σου ένα ελάφι βουλιαγμένο ως το γόνατο σε μια άμπωτη ήλιου» http://www.youtube.com/watch?v=X094iczxK3w

Θα θέλαμε λοιπόν, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στη πατρίδα μας, που τώρα βάλλεται από παντού, απέναντι στα παιδιά μας (εμείς ξέρετε έχουμε και παιδιά 1, έχουμε και τιμή και φιλότιμο και
πατρίδα επίγεια, αλλά και ουράνια) από τα οποία παιδιά μας, όπως λέγανε και οι ιθαγενείς
"Αμερικάνοι" έχουμε δανειστεί τη γη (και όπως λέμε και εμείς οι ιθαγενείς Έλληνες την έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας με αίμα και τιμή, με δάκρυα και ιδρώτα), αλλά και απέναντι σε όλους τους αγαπημένους μας ομόδοξους αδερφούς σε όλες τις ορθόδοξες χώρες και
εκκλησίες του κόσμου (Ρώσους, Λευκορώσους, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Γεωργιανούς,
Ουκρανούς, Αραμαίους, κρυπτοχριστιανούς αδελφούς μας σε όλη τη γη και απανταχού ορθοδόξους), και απέναντι στην ευρύτερη αυλή του Κυρίου ("ευαγγελικούς", "καθολικούς", "βαπτιστές" κ.α.), αλλά και σε όλη την πονεμένη και βασανισμένη ανθρωπότητα από βορρά μέχρι νότο και από ανατολή μέχρι δύση, να μιλήσουμε τη γλώσσα της ευθύνης και της αλήθειας, έτσι όπως έχουμε την αμυδρά εντύπωση, ότι μας τη δίδαξε η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησιά και ο αγωνιζόμενος εν Λόγω Σπερματικό και εν Πνεύματι Αγίω Ελληνικός Πολιτισμός. Έτσι δηλαδή όπως μας τη δίδαξε και τη παρέδωσε η μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού και οι ήρωες και μάρτυρες της φυλής μας και της Ορθοδοξίας απανταχού της γης (που για να απαριθμήσουνε με λεπτομέρειες τη βιωτή, τα κατορθώματα και την αυταπάρνηση τους δε θα χωράγανε βιβλιοθήκες).
Επίσης θα θέλαμε να μιλήσουμε και με αίσθημα ευθύνης, αλλά και ευγνωμοσύνης απέναντι στους παγκόσμιους ήρωες όλου του κόσμου που χύσανε το αίμα τους σε παγκόσμιες μάχες της ανθρωπότητας ή στους δρόμους δολοφονημένοι από τις σκοτεινές δυνάμεις και τα όργανα του τέως Εωσφόρου και νυν Διαβόλου ή δώσανε όλη τους τη ζωή προσφορά και πρόσφορο (οίνο, σίτο και έλαιο) και θυσία για το συνάνθρωπο τους (αναφέρω ενδεικτικά μερικά μόνο ονόματα, αλλά οπωσδήποτε μπορούν να προστεθούν πολλά ακόμα από κάθε χώρα και φυλή: Όλαφ Πάλμε, Γκάντι, Αλιέντε, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Johann-Jacob Meyer, Röntgen, Νέλσον Μαντέλα και πολλά άλλα).

Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν,
θα θέλαμε να αναφερθούμε στα παρακάτω:

1. Διάλογος οικουμενικός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οικουμενικός. Αυτό είναι ψέμα. Είναι ψεύτοοικουμενικός. Ψεύδεστε όταν χαρακτηρίζετε του διαλόγους οικουμενικούς.
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ήταν σύνοδοι για να καταδικαστούν οι αιρέσεις και αποκλίσεις από την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, αυτήν που ίδρυσε ο Θεάνθρωπος και παραδόθηκε σε εμάς από τους Αποστόλους και τους Πατέρες ανόθευτη και αναλλοίωτη, δηλ. την εκκλησία που ονομάζεται και είναι και πριν και μετά το 1054, Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα αν γίνονταν οικουμενική σύνοδος θα γίνονταν ακριβώς για να καταδικάσει την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του Οικουμενισμού. Η μόνη συν-προσευχή που θα γίνονταν θα ήταν η εναρκτήρια προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τις αποφάσεις και να ευλογήσει τη σύνοδο. Φανταστείτε δηλ. ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Άγιος Νικόλαος και οι άλλοι Πατέρες να συμπροσεύχονταν με τον Άρειο. Όποιος υποστηρίξει κάτι τέτοιο είναι για τα σίδερα πλέον και για το ζουρλομανδύα και ακόμα πιο πέρα.

Στη Ορθοδοξία όταν αναφέρονταν κάποιος μέχρι τώρα στην έννοια της Πενταρχίας δεν μπορούσε να διανοηθεί κάποιο άλλο "Πατριαρχείο" εκτός των 5 μέχρι τώρα αναγνωρισμένων (Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα). Που χωράνε εδώ τα άλλα δόγματα ως ισάξια συνομιλιών και αποφάσεων για αλλαγές στην Εκκλησία του Χριστού; Και βέβαια η Ρώμη ποτέ δεν είχε πρωτείο έναντι των άλλων πατριαρχείων.
Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, Πρωτεῖα ἤ δευτερεῖα πανθρησκειακά διεκδικεῖ ἡ Ραβέννα;
http://www.orthros.org/Greek/Keimena/PrwtDeutRav.htm

 
Άγιος Γερμανός Β’ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240), Μακρυά από ιερείς που υποτάχθηκαν στον Πάπα.


"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεστε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς"

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ (π.χ. πάτερ Νικόλαος Μανώλης και Γέρων Αγάθων του Αγίου Όρουςhttp://www.pentapostagma.gr/2012/11/video_11.html, πάτερ Θεόδωρος Ζήσηςhttp://www.aktines.blogspot.gr/2012/11/blog-post_26.html Κέντρο Βασιλιά Αμπντουλάχ για το.... διαθρησκευτικό διάλογο με κεντρικό ομιλητή τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη τελετή έναρξης).
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ.

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης και Εορδαίας Θεόκλητος: «Η εκκλησία είναι μια. Ο Παπισμός είναι φοβερή αίρεση. Η αίρεσης και το σχίσμα είναι σε πλάνη. Δεν επιτρέπεται να λέγονται "Εκκλησία"», http://www.anti-ecumenist.blogspot.gr/search?updated-max=2012-09-09T16%3A43%3A00-07%3A00&max-results=30

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και των ορθοδόξων λαών, μια απόπειρα πνευματικής γενοκτονίας. Και έτσι θα παραμείνει. Και εσείς οικουμενιστές είστε οι πνευματικοί Νεογενίτσαροι, που αναλάβατε να φέρετε σε πέρας αυτό το στυγερό έγκλημα.

Ο Τρίποδας, το Concept της κολάσεως και όραμα του Εωσφόρου για το μέλλον, που ήρθε σήμερα, και στη γη λέγεται ΝΤΠ:
1. Παγκοσμιοποίηση στην πολιτική
2. Πανθρησκεία στο θρησκευτική ζωή
3. Εναλλακτικές ψευτοιατρικές
Μαζεμένα όλα στο πρόσωπο ενός Mašíah ή Moshiah, מָשִׁיחַ, ΠΑΝ-Ηγέτη.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ !!!
Να προσφύγουμε, να γίνουμε Πρόσφυγες, να κάνουμε προσφυγή όχι στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά στον Κύριο και Βασιλέα της Δόξης Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο και στους Αγίους και τους Προφήτες και τους Αγγέλους.

Πρωτοπρ. Γεώργιος ΜεταλληνόςΉλθε το τέλος του Ελληνισμού; «Μετὰ τὴν Φραγκικὴν καὶ Ὀθωμανικὴν Ἅλωσιν διερχόμεθα τὴν Τρίτην Ἅλωσιν, ἡ ὁποία ἴσως ἀποδειχθῆ καὶ τελεσίδικος»
http://www.katanixis.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4449.html
Το ίδιο υποστηρίζει και ο Αρχιμ. π. Ανανίας Κουστένης στο βιβλίο του (από ομιλίες) "Βυζαντινοί Λόγοι", Εκδόσεις Ακτή, Λευκωσία 2004, στο κεφάλαιο «Άλωσις και Άλωσις» και για τα πνευματικά όπλα (εδώ σε ηχητικό βιβλίο από 06:21 λεπτά): 
 
Και ποιό το θέμα και η ουσία των συζητήσεων που κάνετε; 100 χρόνια συζητάτε και συμπροσεύχεστε και λύση δε βρήκατε ακόμα; δεν σας φώτισε ο Θεός που πιστεύετε να βρείτε μια λύση;
Και αφού ουσιαστικά έχετε  ήδη κάνει την αποκαλούμενη από εσάς και όχι από το Άγιο Πνεύμα (η εκκλησία του Χριστού είναι μια, αδιαίρετη και ορθόδοξη) λεγόμενη "ένωση των εκκλησιών" δηλ. "ενώσατε" την εκκλησία του Χριστού με την "εκκλησία" των αμφιβόλου νοητικής ευστάθειας (ας το πούμε έτσι) μερικών καρδιναλίων και με την "εκκλησία" των ινδιάνων της Αμερικής και άλλων "εκκλησιών", προς τι οι συζητήσεις; Γιατί δεν κάνετε μια επίσημη ανακοίνωση ενοποίησης πλέον των εκκλησιών; φοβάστε μήπως την αντίδραση του ορθόδοξου λαού; υπάρχει δηλαδή, παρόλες τις απειλές και τη πολεμική σας, ακόμα αυτός ο λαός;

«Χρειάζεται ντονη κα δημόσια διαμαρτυρία. Δν χουν ξία ο κατ δίαν συζητήσεις καδιαφοροποιήσεις. Ατ εναι  εκολη κα νώδυνη στάση ποία δν φέρειποτέλεσμα...Δν τολμον ν πον χι στς οκουμενιστικές δραστηριότητες το Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Φοβονται τν ργή του κα πολογίζουν τς σκληρς ποινές, πο θ τος πιβάλλειΚα ατ εναι τραγωδία τουςΤ διο δυστυχς σχύει κα γι τος Μητροπολίτες τς κκλησίας τς λλάδοςκα διαίτερα τν λεγόμενων Νέων Χωρν..... Δυστυχς, ο κκλησιαστικο ρχοντες ζον στ δικό τους κόσμομακρι π τ δυστυχία το λαο! Κατ τ λλα μς διδάσκουνφθόνως, μς ελογον προθύμως κα μς πομονώνουν σπλάγχως. Ατ τπανηγύρια τν Μητροπολιτν μ τ συμμετοχ το Πατριάρχου πρέπει νσταματήσουν», π. Διονύσιος Τάτσηςhttp://o-kalos-poimin.blogspot.de/2012/01/blog-post_2781.html 
«Οι συμπροσευχές των οικουμενιστών με τους αιρετικοὺς παπικούς και προτεστάντες πρέπει να σταματήσουν» τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση (http://katanixis.blogspot.de/2012/11/blog-post_3557.html?spref=fb).
Και γιατί δεν συπροσεύχεσται με ορθόδοξους αδελφούς για μάρτυρες της πίστεως μας; («Άγνωστος αριθμός μοναχών και λαϊκών μαρτύρησαν, για το σθένος που είχαν να υπερασπίσουν την Ορθοδοξία τους και να μη υποταχθούν στη μανία των λατινοφρόνων ενωτικών του Μιχαήλ Παλαιολόγου και του Ιωάννου Βέκκου. Αυτόν τον φιλοπαπικό και Λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, οι σημερινοί Οικουμενιστές τον έχουν ως πρότυπο, όπως προκύπτει από δήλωση κορυφαίου Ταγού της Εκκλησίας» http://katanixis.blogspot.de/2012/11/blog-post_3053.html?spref=fb .
Ενωμένοι θέλουμε και να ζούμε και να φύγουμε απ' αυτή τη πλάση με το Χριστό. Για να έχουμε ελπίδα. Γιατί αλλιώς δεν αποκλείεται όντως ΕΝΩΜΕΝΟΙ (με οτιδήποτε άλλο εκτός από το Χριστό)  ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΚΟΛΑΣΗ ! Μη γένοιτο !
 
 
                
                                       LOVE PARADE....... Love all, serve all
                                       Flower Power.............  Λοβ εντ πισ εντ Πσαλμ εν Ρολ
Γνωρίζετε προφανώς την ιστορία από το Γεροντικό με τους δυο δυστυχείς μοναχούς, που πήραν από μόνοι τους την απόφαση να ζήσουν για πάντα μαζί, ενωμένοι ο ένας με τον άλλον κάνοντας υπακοή στην αγάπη τους, και στο τέλος τυλίχτηκαν σε μια μάλλινη κουβέρτα και βούτηξαν, εκεί μέσα ασφυκτικά κλεισμένοι, στη θάλασσα για να ζήσουν για  πάντα μαζί και όταν τους έσυρε ο ψαράς στην στεριά, είδε ένα απόλυτα φρικιαστικό θέαμα, να έχει ξεριζώσει ο ένας τα μαλλιά και τα μάτια του άλλου, προσπαθώντας να κρατηθούνε στο πανικό τους ο ένας από τον άλλον. Ελπίζω αυτή η σκηνή να μη θέλει να μας πει τι έγινε στον άλλο κόσμο, από έναν άλλο "ψαρά", που κανένας δεν θα ήθελε να πιαστεί στα δίχτυα και τα τσιγκέλια του.

Το Σύμβολο της Πίστεως μας διδάσκει, σύμφωνα με του Άγιους Πατέρες, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, και όχι και εκ του Υιού, όπως λανθασμένα υποστηρίζουν οι παπικοί.
Και το Ευαγγέλιο: «ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·». Αυτό το χωρίο (Ιω. 15,26) δεν το έχει διαβάσει κανένας αιρετικός; Ο Άγιος Ιωάννης δε το γράφει αυτό; δηλ. κατέγραψε αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός! Μάλλον πιστεύετε δηλαδή ότι είστε και πάνω από το Θεό, όπως πιστεύει και ο Πάπας για τον εαυτό του. Μάλλον τελικά είναι μεταδοτικές αυτές οι "παιδικές" ασθένειες. Ούτε το Σύμβολο της Πίστεως δικαιούστε να αλλάξετε, ούτε βέβαια το Ευαγγέλιο δικαιούστε και ούτε μπορείτε να αλλάξετε και βέβαια ούτε και τη πίστη μας στο Θεάνθρωπο Ιησού θα αλλάξετε.

Όταν συμπροσεύχεσται διακηρύσσετε αιρετικά και με φανατισμό τις παπικές θέσεις. Ταυτόχρονα δε,
ακυρώνεστε πανηγυρικά ως ομολογητές της ορθοδόξου πίστεως. Εκτός αν θαυματουργοί Πατέρες (ακόμα και σύγχρονοι) και ομολογητές της Εκκλησίας μας, όπως π.χ. ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος
Μάρκος ο Ευγενικός, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και πολλοί άλλοι γίγαντες της πίστεως μέχρι σήμερα όπως ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Άγιος Νεκτάριος ή ο αείμνηστος Γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης έκαναν λάθος. Αν έκαναν λάθος, και εσείς έχετε δίκιο, τότε κάντε ένα οικουμενιστικό θαύμα "εν Πνεύματι Αγίω" -ή όποιο άλλο πνεύμα σας φωτίσει- μετά από συμπροσευχή μαζί με το Πάπα και το Μουφτή και τον Αρχισυναγωγό-Ραβίνο, παρέα με κανά Βούδα ή Ινδουιστή και Γιόγκι για να αρχίσουμε να αμφιβάλουμε για τα εδώ γραφόμενα. Αλλά και "θαύμα" να κάνετε και μεγάλα "σημεία" (και τέρατα) στον ουρανό ή στη γη (και φωτιά να φέρετε από τον ουρανό), εμείς ως ορθόδοξοι αμαρτολοπιστοί αιρετικούς δεν προσκυνάμε.

Μάλιστα σας προτείνουμε να πάτε το ερχόμενο Πάσχα με όλο το περιφερόμενο και περήφανο θίασο
σας στα δοκιμαζόμενα Ιεροσόλυμα, εκεί που μαρτυρεί καθημερινά η Ορθοδοξία με το φυλακισμένο της Πατριάρχη Ειρηναίο, εκεί οπού δολοφονήθηκε ο Νέος Νεομάρτυρας και μάρτυρας της Αποκαλύψεως Φιλούμενος, από φανατικούς Σιωνιστές Εβραίους στο Φρέαρ του Ιακώβ και να συμπροσευχηθήτε να ανάψει το Άγιο Φως. Πάρτε μαζί και τους δολοφόνους του αγίου, αν τους βρείτε. Μπορείτε μαζί με το Ραβίνο και το Μουφτή και τον όποιον πεφωτισμένο ινδουιστή ή μικρό ή πιο ευτραφή Βούδα και γιόγκι να ενισχύσετε το Πάπα να ανάψει το Άγιο Φώς. Αφού δε τα κατάφερε δυο φορές στα χίλια χρόνια, μπορεί να τα "καταφέρει" τώρα με την πιστή αρωγή σας. Εμείς θα ελπίζουμε με τη σειρά μας να γίνει κάνα θαύμα και να φωτιστείτε.
Αλήθεια, το πάσχα θα το γιορτάσετε με εικόνες ή με αγάλματα; Ή μήπως κάπως έτσι;
http://www.youtube.com/watch?v=5-AYx7aK0ag&feature=player_embedded&has_verified=1&oref=http%3A%2F%2Fwww.pentapostagma.gr%2F2012%2F02%2Fblog-post_8423.html&has_verified=1&has_verified=1

Έχει ακουστεί Παναγιότατε ότι έχετε πει το εξής φρικτό, ότι οι Πατέρες έκαναν λάθος (http://www.anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9757.html). Αληθεύει; Αν όχι, διαψεύστε το δημόσια και κατά συνέπεια και αυτομάτως καταδικάστε τον οικουμενισμό. Οι Πατέρες αποκλείεται να έκανα λάθος.
                     ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ !!!
Εάν το είπατε, τότε να γκρεμίσουμε τις εκκλησίες και όλες τις εικόνες και όλη τη παράδοση της εκκλησίας μας και να ορθώσουμε την εικόνα σας μαζί με αυτή του Πάπα και των άλλων προκαθήμενων και ψευτοθεολόγων που σας στηρίζουν, να τις προσκυνάει η…..οικουμένη.
Θέλετε κάτι τέτοιο;

Πατέρας και παππούς μπορούν να είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο;
«Εάν όλα όσα είναι κοινά για το Πατέρα και τον Υιό, είναι κοινά και για το Πνεύμα,… και η
εκπόρευση Του είναι κοινή και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, τότε θα πρέπει το Πνεύμα να εκπορεύεται από τον ίδιο του τον εαυτό (!) και να αποτελεί ταυτόχρονα αυτό το ίδιο το Πνεύμα τη πηγή της υπάρξεως του, δηλαδή αίτιο και αιτιατό ταυτόχρονα, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ούτε αυτή η Μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων να το εφεύρει»2 (Μέγας Φώτιος). Και ο Αριστοτέλης θα είχε φρίξει μαζί με τον Μέγα Φώτιο (προφανώς έχετε ξεπεράσει και τους δυο αστέρες, σε σοφία τον έναν και σε σοφία και αγιότητα τον άλλον).
Σαν το Φίδι που τρώει την ουρά του (κατεξοχήν αποκρυφιστικό-σατανιστικό και μαγικό
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ και βέβαια φασιστικό σύμβολο, http://www.pentapostagma.gr/2012/11/blog-post_2368.html ) και ανανεώνεται (δήθεν) από την ίδια του τη σάρκα (βλέπε μεθόδους αυτοθεραπείας, αυτοσωτηρίας κ.λπ) ή σαν το Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά
του (ο δικός σας χρόνος πάντως τελειώνει).

Το Σύμβολο της Πίστεως, η κορωνίδα του δόγματος της ορθοδόξου εκκλησίας μας, μας διδάσκει για την  "….μιαν αγία καθολική και αποστολική εκκλησία...". Το πιστεύεται αυτό εσείς οι ίδιοι; Αν ναι,
ποια η ανάγκη των συμπροσευχών; Αν δεν το πιστεύετε μήπως είστε αιρετικοί και υπόλογοι;

Tο διδάσκετε αυτό, αν το πιστεύετε; τι διδάσκετε στους πνευματικά τυφλούς σας φίλους με τις συλλειτουργίες σας; Διακηρύσσετε το ΠΙΣΤΕΥΩ της πίστεως της οποίας τα άμφια φοράτε; πιστεύετε εσείς οι ίδιοι σ’ αυτό; ή μήπως τα ράσα δεν κάνουν το παπά;
Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε τι έξω από το σύμβολο της Πίστεως αποτελεί όχι μόνο αίρεση ,αλλά και ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ και οδηγεί στην ειδωλολατρεία και τη φυλακή του αυτιστικού ΕΓΩ.

Ή μήπως πιστεύεται στα διαμάντια , τα ρουμπίνια και τον εξωτερικό περίβλημα του αντίχριστου Πάπα; Μήπως θέλετε και επιδιώκεται και εσείς στα κρυφά και πονηρά μια θέση παγκόσμιου ηγέτη;
Μήπως σας ανέβασε αυτός ο ΧΞΣΤ’ (666) = Χριστός Ξένος Σταυρού (Άγ. Ανδρέας Νεοκαισαρείας), Πάπας στη κορυφή του κόσμου (π.χ. σε εξώστες φυσικούς ή εξώστες Μ.Μ.Ε. = στόμα θηρίου που ανοίγει το στόμα του, όπως ανοίγουμε τις εφημερίδες και το διαδίκτυο και τη τηλεόραση και βρίζει τον ουρανό και τους αγίους του Χριστού) και σας είπε ότι θα σας τα χαρίσει όλα αυτά και θα σας κάνει βασιλιάδες ;

Ο κόσμος ελεύθερος ή δούλος, λευκός ή μαύρος κ.λπ. χρειάζεται το Φως του Χριστού, το Νάμα και το Νέκταρ της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και όχι την παπική απάτη του Βατικανού και τη πλάνη του Θηρίου της Αποκαλύψεως, που λειτουργεί ως υπασπιστής του Αντίχριστου και των οργάνων του "Πεφωτισμένων" κάθε είδους και μορφής. Ως πεφωτισμένος και φέρων το φως (δήθεν) δεν παρουσιάζονταν ο Εωσφόρος στο μετέπειτα Άγιο Κυπριανό, όταν ήταν μάγος-ιερέας του Σατάν;

2. Διάλογος με τους αιρετικούς δεν είναι πλέον διάλογος.
Είναι εξευτελισμός και διασυρμός της oρθοδόξου Πίστεως μας και αιχμαλωσία της Αγίας μας Εκκλησίας του Χριστού και τω πιστών, κληρικών και λαϊκών. Και μάλιστα όχι από εχθρούς ,αλλά από αυτούς που όρισε ο ίδιος ο Χριστός για Ποιμένες των προβάτων του και εργάτες στον Αμπελώνα του. Από αυτούς που όρισε σπορείς και θεριστές στον αγρό του. Αυτόν τον ίδιο τον Αμπελώνα που παρακαλείτε στις πομπώδεις θεατρικές σας λειτουργίες να ευλογήσει η δεξιά του Κυρίου. Το μαντρί το έδωσε ο Κύριος προς φύλαξη και ποιμαντορική καθοδήγηση των λογικών του προβάτων προς τη βασιλεία των ουρανών και όχι για κρατητήριο στη γη και τον Κόσμο με "ποιμένες"- δεσμοφύλακες-οδηγούς προς τον όλεθρο του οικουμενισμού και του σφραγίσματος του Αντίχριστου3α.

«Ἓως πότε θά ἐξευτελίζωμεν δουλικῶς τήν Ἁγίαν μας Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διά τῆς οἰκτρῶς καί φρικωδῶς ἀντιαγιοπαραδοσιακής στάσεώς μας ἒναντι τοῦ Ὀικουμενισμοῦ;», Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Προφανώς έχετε ξεπεράσει Παναγιότατε και Σεβασμιότατε Γερμανίας και οι λοιποί ακόλουθοι, αυτόν το μεγάλο άγιο της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας, όπως θα έχετε ξεπεράσει και την Αγία Ευφημία, αλλά και το γέροντα Παῒσιο (3β) σε μέτρα αγιότητας, αφού αναγνωρίζετε τους αιρετικούς μονοφυσίτες ως ορθοδογματικούς, και πιστεύετε ότι οι μεγάλοι αυτοί άγιοι βρίσκονταν σε πλάνη. Ναι, αλλά τότε πως βρίσκεστε ακόμα εδώ στη γη και όχι στον ουρανό, που βρίσκονται οι άγιοι; 3γ
Εκτός κι αν δεν πιστεύετε πια στη 2α Παρουσία. 
Ή μήπως πιστεύτε στον (δήθεν) Μ.Α.Τ.Σ. (Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, τον επονομαζόμενο και Εωσφόρον ή Μπαφομέτ ή Βάαλ ή Μολώχ ή Σάταν κ.λπ.) των Μασόνων;
«Είχα πει σε έναν επίσκοπο από το Πατριαρχείο: Μα τι κατάσταση είναι αυτή; Από τη μια ο Οικουμενισμός, από την άλλη ο Σιωνισμός, ο σατανισμός!....Σε λίγο θα προσκυνούμε το διάβολο με τα δυο κέρατα αντί για το δικέφαλο αετό!»,  Γέρων Πασιος.
Απολογία πρώην Μασόνου: http://www.youtube.com/watch?v=NWaPXJhQvfM&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=gbRmRkZxYk0&feature=player_embedded
(Μασωνική τελετή στη Τουρκία. Από 05:40 ναζιστικός χαιρετισμός του αρχηγού της Στοάς και στη συνέχειαΣατανική Θησεία με στολές που θυμίζουν Κου Κλουξ Κλαν και επικλήσεις στην εβραϊκή γλώσσα).
http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_1289.html
(Ο Άλεξ Τζόουνς, τον αιφνιδιάζει όταν του αναφέρει τις τελετές ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑΣ (!!!) στις οποίες συμμετέχει ο Γκέργκεν και από τις οποίες έχουμε φρικιαστικότατες εικόνες (δείτε από το 3 και μετά)! Η αντίδραση του αρχιμασώνου - αρχισατανιστή, όχι απλά είναι πανικόβλητη (τον απασχολεί μόνο πώς...διέρρευσαν τα πλάνα, όχι τα αίσχη που δείχνουν!!!), αλλά επιβεβαιώνει τις υποψίες μας γι' αυτά που κάνουν οι σιωνιστές).
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΩΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΝΑΪΤΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!! http://661691.blogspot.de/2012/12/y-httpthesecretrealtruthblogspotcom2012.html?showComment=1356120218023

Τι θα κάνει λοιπόν ο Κύριος και Βασιλεύς της Δόξης όταν θα έρθει εν νεφέλες να μας ζητήσει λόγο; Θα χαρούμε ή θα πάρουμε από το διάβολο τη γνωστή „λυπητερή“, ποιμένες και ποιμενόμενοι; Εκεί δεν είναι, όπως διδάσκετε, ο τριγμός των οδόντων και ο οδυρμός ο αιώνιος;

Και τι φαύλο θέαμα να βλέπουμε ορθοδόξους ιερείς δίπλα σε ένα συνονθύλευμα διαφορετικών στολών, σαν σε θέατρο. Μας θυμίζει περισσότερο ταινία αρρωστημένης επιστημονικής φαντασίας, παρά ορθοδόξους ιερείς και ποιμένες. Θέαμα χωρίς άρτο. Και βέβαια χωρίς αγιασμό, αλλά με αλμηρό νερό, Θάλασσας Νεκρής. Νομίζαμε ότι η εκκλησία δε συμμετέχει σε καρναβάλια. 
Οι υπόλοιποι βέβαια καλά κάνουν και συμμετέχουν όπου συμμετέχουν. Δική τους επιλογή. Η δική μας επιλογή όμως (πρέπει να) είναι όχι η "δική μας" επιλογή, αλλά η επιλογή του Χριστού!

"Ιερείς"-Πιόνια, Μέτοχοι-Συμμέτοχοι σε ένα πραγματικό (το πιο πραγματικό) reality show για το μεγάλο έπαθλο που λέγεται καρέκλα ή θρόνος ή ανθρώπινη εκτίμηση. Μαριονέτες στην οθόνη-τηλεόραση του διαβόλου, που λέγεται οικουμενιστικές συμπροσευχές.

3. Διάλογος με τους αιρετικούς είναι διάλογος του Εωσφόρου με την Εύα. Έτσι ξεκίνησε το κακό.
Λέμε ξεκίνησε γιατί φυσικά και δυστυχώς για όλους μας (και ειδικά για εμάς ως Αδάμ) είχε και συνέχεια, όπως μαθαίνουμε από εσάς. Αν λέγαμε τότε ως Αδάμ, Θεέ μου συγχώρεσε με, όντως έσφαλα, δεν θα είχε εισβάλει στο νου, στη διανόηση μας, το κακό και στην αθάνατη ανθρώπινη φύση η πτώση, η αμαρτία, οι ασθένειες και ο θάνατος.
Και ο τύραννος που θέλησε να αλλάξει τη πίστη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης πρώτα με διάλογο ξεκίνησε τα βασανιστήρια. Αντί αυτού άλλαξε η Αγία τη πίστη των φιλοσόφων.

Ε λοιπόν, ας το πούμε τώρα το μεγάλο ΟΧΙ, όπως έκαναν και οι δοξασμένοι μας πρόγονοι και κάθε γνήσιος και άδολος αγωνιστής της ελευθερίας του ανθρώπου από τα δεσμά του κακού και της αμαρτίας. Ένα βροντερό και παλληκαρήσιο ΟΧΙ στην έννοια του παράλογου και μάλιστα με αυταπάρνηση, όπως αξίζει και ταιριάζει σε κάθε γνήσιο ποιμένα, που και τη ζωή του δίνει για χάρη
ακόμα και ενός χαμένου προβάτου. Όπως έκανε και δίδαξε ο Θεάνθρωπος που θυσίασε τη ζωή του για χάρη των ανθρώπων και όχι όπως ο Αντίχριστος κάθε είδους και μορφής, που θυσιάζει τους άλλους για να ζήσει αυτός (σημείο αναγνώρισης και ειδοποιός διαφορά Χριστού από Αντίχριστο) και να κυβερνήσει το πολύ εφτά χρόνια (όσο και η δεξιοαριστερά στη πατρίδα μας, την Ελλάδα δηλ. ή αλλού), για μια στιγμή.

Από πότε έχετε να μιλήσετε για το αντίδοτο του θανάτου, δηλ. το Μυστήριο της Εξομολόγησης και
Θείας Κοινωνίας; στο οποίο μετέχουν MONO βαπτισμένοι ορθόδοξοι; γι’ αυτό δε σταυρώθηκε ο Χριστός, δηλ. για να φέρει το Μυστήριο των Μυστηρίων στη τραυματισμένη γη, στη γεμάτη πληγές ύπαρξη, σε αυτόν το ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ που λέγεται άνθρωπος; (στείλτε μαθητές σε αίθουσα επειγόντων περιστατικών να δούνε τι εστί πολυτραυματίας για να κάνουνε την αναγωγή στα πνευματικά).  Όπως π.χ. μιλάει ένας ιερέας ο Μητροπολίτης Άντονυ (Μπλουμ) του Σουρόζ 4 ("Λίγα λόγια για την αληθινή εξομολόγηση") ή ο αείμνηστος π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: «ήταν τυχερή που συνάντησε εκείνο το βράδυ τον πατέρα Χαράλαμπο. Και τούτο διότι ίσως αύριο να ήταν πολύ αργά», http://hristospanagia1.wordpress.com/2012/03/23/%E1%BD%81-%CF%80-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%E1%BD%A1%CF%82-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC/.

Ακόμα και συγγραφείς όπως το Τολστόι ή το Καζαντζάκη με το Σικελιανό (υποψήφιοι και οι δυο τελευταίοι για Νομπέλ λογοτεχνίας) είχε απασχολήσει το μυστήριο της εξομολόγησης.
Ειδικά ο Καζαντζάκης αναφέρει κάτι καταπληκτικό, που περιγράφει πέρα για πέρα ένα τρόπο σκέψης ή για την ακρίβεια έναν συνήθη λογισμό, ότι δηλ. «….ήταν ακόμα νωρίς. Ακόμα έλαμπε ο Εωσφόρος μέσα μου…. Αύριο, όταν γεράσω…..».
("Πνευματικός Πατέρας", Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη, σελ 17 εκδόσεις Θαβώρ, Πάτρα).
«Ο δρόμος του αύριο οδηγεί στη πόλη του ποτέ»…….
«Δεν τσακίζει ο Χριστός καλάμι τσακισμένο», (Ματθ.12:20).
http://stchronicls.pblogs.gr/2012/01/mia-matia-sto-dihghma-o-thanatos-toy-iban-ilits-leontos-tolsto.html#comments …..δεν μπόρεσε να γνωρίσει την πραγματική χαρά και ευτυχία. Μέσα στο νου του ήταν διαρκώς ο θάνατος, αλλά και η ιδέα της αυτοκτονίας. Η ιδέα του τέλους, του προκαλούσε τέτοια απελπισία, που σκεπτόταν πάντα έντονα την αυτοκτονία. Αυτή την ιδέα της αυτοκτονίας τη βρίσκουμε πολύ έντονα στους άθεους υπαρξιστές, ως το αποκορύφωμα του ατομισμού και του εγωϊσμού. Το άτομο θέλει συνειδητά ή ασυνείδητα να εξοντώσει τον ίδιο τον Δημιουργό του και μην βρίσκοντας άλλο τρόπο, σκοτώνει το δημιουργημά Του, τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Λ.Τολστόϊ όμως δεν ήταν άθεος, έψαχνε απεγνωσμένα τη λύτρωση στην πίστη, αλλά δεν μπόρεσε να τη βρεί». Βέβαια δε φταίει η πίστη γι αυτό και πολύ περισσότερο ο Θεός ή οι άλλοι άνθρωποι).

Αυτά είναι για παράδειγμα, που πρέπει να διδάσκετε «με πόνο και ευθύνη» και αγάπη, και όχι οικουμενιστικά κηρύγματα. Και όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
Ανθρωπισμός και διεθνισμός, χωρίς πραγματική μετάνοια, είναι ψευτοανθρωπισμός και ψευτοδιεθνισμός ή στη καλύτερη περίπτωση άγουρα σκιρτήματα. Και οι σταυρωτές του Κυρίου "καλό έργο" έκαναν. Ήθελαν να απαλλάξουν τον λαό από έναν "πλάνο".

Που είναι το ορθόδοξο σας βίωμα, για το οποίο μιλάνε και το οποίο βίωσαν και με το οποίο δίδαξαν οι Πατέρες; Που είναι οι χαραγματιές του πνευματικού αγωνιστή πάνω σας; Ο αγωνιστής του πνεύματος είναι γεμάτος ουλές και χαραγματιές, ακριβώς όπως ο μαχητής του σωματικού αγώνα.

Για να δούμε αν θα αναγνωρίσετε ως ποιμένες τη φωνή των προβάτων, γιατί προσωπικά στη φωνή
σας και στο κάλεσμα σας δεν αναγνωρίζουμε τη φωνή του Ποιμένα και ας ντύνεστε Αρχιερείς (η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων από κάτι τέτοια άντλησε τα πνευματικά δικαιώματα να προσφέρει "Στολή Παπά" για το Καρναβάαλι,
http://www.youtube.com/watch?v=oJXiLjiAK3Y&NR=1&feature=endscreen , «εσύ τώρα τι παριστάνεις;», εδώ ένας ιερέας που φοράει Ράσο και όχι "Στολή Παπά").
Για να δούμε τι θα αναγνωρίσετε εδώ, κάλεσμα προβάτου ή κάτι άλλο. Ιερείς είστε, σοφοί είστε, δική σας η απόφαση και οι συνέπειες.
Θυμηθείτε εδώ παρακαλώ το μεγάλο Αίσωπο, που τον θυσίασαν οι ιερείς της αισχύνης της εποχής του, ως άλλοι έμποροι των εθνών, ψευτοβοσκοί και ψευτοποιμένες της εποχής τους,
πρωτομάρτυρα στο βωμό της προβολής τους και του χρήματος 5.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν "απαγορεύουν" ρητά κάθε συν-ομιλία ακόμα και σε μορφή λογισμών με τον (τέως) Εωσφόρο; Αυτός ως πρώην πρώτος των αγγελικών δυνάμεων με τη μεγάλη του σοφία και γνώση, ως δεύτερος μετά το Τριαδικό Θεό, γνώριζε τις άψογες ιδιότητες του όφεως, τις οποίες προτρέπει (σε συνδυασμό με τις ιδιότητες της περιστεράς) και ο Χριστός να μιμηθούμε, και μιμήθηκε τελικά ο ίδιος ο Σατάν και γι αυτό και μεταμορφώθηκε σε φίδι και ξεγέλασε την Εύα με τη "φιλοσοφική του ευγένεια και ωριμότητα". Μήπως δεν είναι και αυτός ένας λόγος που τιμήθηκε το φίδι ακόμα και μέχρι σήμερα ως θεός; (βλέπε π.χ. Μινωική Θεά των Όφεων π.χ.) κ.λπ.

4. Και για να έρθουμε τώρα στους φύλακες-προστάτες του Μυστηρίου της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, δηλ. στις αγίες εικόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και μάλιστα στη λεγόμενη Μυστική εικόνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Αγίου Όρους και της Μονής Φλαμουρίου. Τι δείχνει αυτή η εικόνα; που βρισκόμαστε εμείς; και που βρίσκεται
το μυστικό, αφού βλέπουμε καθαρά τι παριστάνει και τι θέλει να μας πει;
Μα που αλλού, εκτός από το τόπο της καρδιάς; Εκεί βρίσκεται το μυστικό αυτής της εικόνας .
Στη καρδιά και τι γράφει αυτή και που είναι δοσμένη. Και όπως λέει και ο Ιησούς στο ΑΓΙΟ του Ευαγγέλιο, εκεί που είναι τα λεφτά μας, εκεί και η καρδιά μας. Και βέβαια «ου δύναται Θεό λατρέψεις και Μαμωνά». Μπορείς βέβαια να τον λατρέψεις. Είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Μην απορήσεις όμως αν κάποια στιγμή εμφανιστεί το Σ.Δ.Ο.Ε. !!!
 
Καθαρίζουμε πρώτα το επιθυμητικό (καρδιά), μετά το θυμικό (συναίσθημα) μέρος της ψυχής και
μετά έρχεται ο καθαρισμός του νοός (λογικό) και η πνευματική διαύγεια και ο φωτισμός και μετά το Άκτιστο Φως και η θέωση (έτσι δεν μας λέτε;). Επιθυμητικό όπως λέμε π.χ. καρέκλες, αξιώματα, επευφημίες, καλολογίες, κακολογίες κ.λπ. και μετά βλέπουμε.
Αυτή δεν είναι η Φιλοκαλία των Αγίων Πατέρων; Ή μήπως κάνουμε λάθος; Μήπως την εφαρμόζει τη Αγία Φιλοκαλία ο Πάπας σας, ο Αγαρηνός , ο Καμπαλιστής, ο Ινδουιστής (διδάξτε στον ινδουιστή τη Φιλοκαλία και θα τρίβετε τα μάτια σας, άλλα δε το πράττετε σκόπιμα και κρατάτε στο σκοτάδι, στη φτώχεια και στη φυλακή την ανθρωπότητα). 

Άμεση προσωπική εφαρμογή της Φιλοκαλίας, τηρουμένων των αναλογιών, του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της σοφίας και του θεανθρωπισμού του (Ομηρικού, 6α) Ελληνικού Πολιτισμού(«Ανδρειότερος είναι εκείνος που νικά τις επιθυμίες του παρά τους εχθρούς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσει κανείς τον εαυτό του» Αριστοτέλης), αντί Μνημονίου και πεπαλαιωμένων πολιτικών συστημάτων-ζόμπι, επανερχόμενων δια του συστήματος της ανακύκλωσης και αποχαύνωσης και της ψήφου του δήθεν κυρίαρχου λαού:

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ.
Ερώτηση: τι παριστάνουν εκεί, πίσω και δίπλα από έναν "θρησκευτικό" ηγέτη σε πρώτο πλάνο, οι εκλεγμένοι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών; Τι παριστάνει εκεί ο Πάπας; Αλλού μιλάνε για διαχωρισμό εκκλησίας από το κράτος.
Η Α' Βατικανικη Σύνοδος όμως θέλει τον Πάπα, 'δεσπότη όλης της Οικουμένης'. Εξ ου και κάθεται μπροστά αυτός, και όλοι οι άλλοι πίσω: "... Ο Πάπας κέκτηται εξουσία η οποία είναι απεριόριστη. .Η εξουσία του Πάπα είναι υψηλότερη από κάθε δημιουργημένη εξουσία, γιατί η εξουσία του εκτείνεται στα ουρανιά, τα γήινα και τα καταχθόνια. Ο Πάπας είναι τοποτηρητής του Θεού, έχει την ανώτατη εξουσία ΠΑΝΤΟΥ. Φέρει δυο ξίφη στη ζώνη, εξουσιάζει δηλ. τα πνευματικά και τα εγκόσμια, τους Πατριάρχες και τους Επίσκοπους, τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδεςΟΛΟΙ οι άνθρωποι στον ΚΟΣΜΟ είναι ΥΠΗΚΟΟΙ του. Είναι ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ της Οικουμένης. Το να αμφιβάλλει κανείς για τη δύναμη του, αποτελεί ιεροσυλία. Η εξουσία του δεν έχει μετρό, ούτε όρια. Ο Πάπας έχει εξουσία να αφαιρει και να διαμοιράζει αυτοκρατορίες, βασιλεία, πριγκιπάτα και κάθε λογής περιουσία. Την εξουσία του ο Παπάς την λαμβάνει απευθείας από τον Θεό, οι δε αυτοκράτορες και βασιλιάδες από τον Πάπα. Είναι κύριος πάντων, βασιλιάς και αιτία πάσης αιτίας. Είναι Κεφαλά της Οικουμενικής Εκκλησιάς...". Και στην 3η ή 4η Βατικανική Σύνοδο καρδινάλιος για να τονίσει την "εξουσία" του Πάπα ανέφερε: « αν ο Θεός και ο Πάπας καθίζουν στο ίδιο τραπέζι (!) για ένα θέμα της γης η γνώμη που θα μετρήσει θα είναι αυτή του Πάπα !». Αυτός είναι ο Πάπας, ο φίλος και η αγάπη του Παναγιότατου κ. Βαρθολομαίου και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και Έξαρχου Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης κ. Αυγουστίνου και των λοιπών οικουμενιστών.  
Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, Πάπας Βενέδικτος XVI, έκανε έκκληση (03.12.12) για τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και μιας Νέας Παγκόσμιας ΤάξηςΟ Πάπας είπε:«Το προτεινόμενο σώμα (Παγκόσμια Κυβέρνηση) δεν θα είναι μια υπερδύναμη, που θα συγκεντρώνεται στα χέρια μερικών, οι οποίοι θα εξουσιάζουν όλους τους λαούς, και που θα εκμεταλλεύονται τον πιό αδύνατο»...... Αυτές οι τελευταίες παρατηρήσεις που έγιναν από τον Πάπα και της Καθολικής Εκκλησίας δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι το 2010 η Καθολική Εκκλησία ζήτησε τη δημιουργία μιας νέαςΚεντρικής Παγκόσμιας Τράπεζας που θα είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλάδου και της διεθνούς προσφοράς χρήματος.
Αναφέρθηκε ότι το Βατικανό ζήτησε «μια υπερεθνική αρχή», η οποία θα έχει παγκόσμια εμβέλεια και «οικουμενική δικαιοδοσία» για να καθοδηγεί και να ελέγχει τις παγκόσμιες οικονομικές πολιτικές και αποφάσεις: http://epanastasilae.blogspot.de/2012/12/blog-post_7555.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/yRviN+((%CE%95)%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97++(%CE%9B)%CE%91%CE%95) .


Το άκουσες λαέ, που είσαι κυρίαρχος;
«Μας χονδροκοροϊδεύουν...... και από τη πίσω πόρτα τα δίνει στις τράπεζες...... τα αρπακτικά είναι εκεί λοιπόν έτοιμα να ρουφήξουν...... Max αυτό (που συμβαίνει στην Ελλάδα) είναι η ευκαιρία της ζωής μας...... είναι μια φανταστική ευκαιρία για τη τσέπη τους..... 11:44.... ». http://www.youtube.com/watch?v=ZYGx924PMgU&feature=g-high-rec (με κάθε επιφύλαξη για τα πρόσωπα που εμφανίζονται, για να μην αδικούμε ανθρώπους και γιατί κι εμείς δεν είμαστε καλύτεροι και εν τέλει όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι· πλην των αιρετικών, αυτοί βράζουν σε άλλο).
Η γη (τουλάχιστον η ελληνική γη) δεν αγοράζετε με δολάρια, ούτε με Ευρώ, αλλά έχει εξαγοραστεί με αίμα. Και μάλιστα με αίμα Χριστού. Φτάνουνε τα πετροδόλαρα σας , και τα Ευρά σας, αλλά και τα κυβικά σας για κάτι τέτοιο; (ρητορική ερώτηση)
«Την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώγομε πέτρες»  (περιμένουμε υπογραφές) 

Από την άλλη πλευρά ας δούμε πως συμπεριφέρθηκε ο Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων απέναντι όχι απλά σε έναν κοσμικό άρχοντα, αλλά στον ίδιο τον Αυτοκράτορα-Μονοκράτορα: «Σαν επίσκοπος, ο Αμβρόσιος ποίμανε άριστα το ποίμνιό του,αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων, αλλά και στο βασιλιά Θεοδόσιο δεν επέτρεψε να εισέλθει στο ναό, παρά μόνο όταν μετάνοιωσε ειλικρινά για τους φόνους που έκανε στον ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ο Αμβρόσιος πέθανε ειρηνικά.....». Έτσι γράφονται τα Απολυτίκια των αγίων στον ουρανό, μετά τα Απολυτύρια τους από τη στρατευμένη επί γης Εκκλησία του ΧριστούΠαρακάτω ακολουθούν και άλλα παραδείγματα. Έτσι για...... σύγκριση !

Χαρακτηριστική αφήγηση από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (Τύπου Α΄. Τώρα έχουμε τύπου Β΄ μαζί με Νεολατινοκρατία, τις οποίες στηρίζει ο Οικουμενισμός σας, έχουμε νέο Ιμπραήμι και νέους ψαλιδόκολους). Κάποτε περιέχονταν στο βιβλίο της Στ΄ Δημοτικού. Σήμερα τα παιδιά μας στην πατρίδα και στο εξωτερικό, αποβλακώνονται από τη Ε' τάξη και πιο πριν. Σήμερα με τη βλαμμένη και πληρωμένα κατευθυνόμενη ψευτοδιανόηση των "Πεφωτισμένων" θολοκουλτουριάρηδων μπορεί να την έχουν αφαιρέσει: «Στην εποχή της Τουρκοκρατίας, κάποιος Ευρωπαίος περιηγητής συνάντησε μια μέρα ένα Ρωμιό φουστανελά να κάθεται στο πεζούλι μιας μικρής εκκλησίας. Τον είχε δει λίγο πριν να σταυροκοπιέται με ευλάβεια και θέλησε να τον πειράξει: Πιστεύεις, τον ρωτάει. Και βέβαια πιστεύωΑμ, γίνεται άνθρωπος χωρίς πίστη; Και τι πιστεύεις; Τον ξαναρώτησε ο Ευρωπαίος. Ό,τι πιστεύει τούτη! Είπε με απλότητα ο αγράμματος χωρικός, και με την παλάμη του γύρισε και χτύπησε τον τοίχο της εκκλησίας. Και τι πιστεύει τούτη; Τον ξαναρώτησε ο Ευρωπαίος. Ό,τι πιστεύω εγώ! Απάντησε με ετοιμότητα ο χωρικός, κι έδειξε με το δάχτυλο το στήθος του».

ΕΛΛΑΣ χωρίς ΧΡΙΣΤΟ δε ζει.

Ούτε και ο άνθρωπος χωρίς ΑΕΡΑ !

Και ο Χριστός δεν δίδαξε ούτε Κοράνιο, ούτε Καμπαλά και Ταλμούδ, ούτε μετενσάρκωση και κάρμα, ούτε ανατολικά φιλοσοφικά συστήματα, ούτε αποκρυφισμό ή στείρες φιλανθρωπίες
και κηρύγματα  πονηρά, σαν τα δικά σας για να βλέπει και να ακούει ο κόσμος και ο Αντίχριστος, αλλά το άγιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ του, που κάθε Κυριακή εσείς οι ίδιοι διαβάζετε από το Ιερό Βήμα, και που κάθε Πάσχα το διαβάζετε επί "12", και για το οποίο ρέουν ποταμοί αίματος μαρτύρων.
Δεν είμαστε ανθρωπιστές. Είμαστε Θεανθρωπιστές όπως και έλεγε ο αγαπημένος του λαού γέροντας Παΐσιος.
 
 
«Θὰ ἐπιλέξουμε τὸν πολιτισμὸ τῶν Εὐρωπαίων ἢ τὸν Θεό;»
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
http://www.pentapostagma.gr/2012/02/blog-post_1878.html#ixzz1mqFWuJlM

5. Όταν πηγαίνετε στο Άγιον Όρος (όσοι πάτε) δεν έτυχε ποτέ να σας δείξουν τα τυμπανισμένα σώματα μοναχών που προσκύνησαν το Πάπα; Τους υπόλοιπους που δεν τον προσκύνησαν τους έσφαξε (ή δραπέτευσαν στο βουνό κατόπιν εμφανίσεως της κυρίας του Αγίου Όρους Υπεραγίας Θεοτόκου). Αυτά τα χέρια που στάζουν αίμα αγκαλιάζεται; Ο Πάπας δε κατέστρεψε παραδίδοντας στο Μωάμεθ (κατόπιν δικών μας παραλήψεων) την ένδοξη και υπερχιλιόχρονη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Ρωμιοσύνη, το λεγόμενο από τους δυτικούς Βυζάντιο; ή μήπως δεν τα διδαχτήκατε αυτά στις μεγάλες θεολογικές σχολές και τα σπουδαία Πανεπιστήμια που σπουδάσετε;
Μήπως ακόμα και εδώ δικαιώνεται και βγαίνει αληθινός, εκτός από πιστός (το ακούσατε αυτό;«Πιστός κι αληθινός») ο Άγιος των σκλάβων Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός; («το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους»). Ή μήπως θέλετε να κάνετε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο; («θα έρθει καιρός που θα λένε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο»).Ο όσιος Χριστόφορος ο Παπουλάκος, άλλη μια αγαπημένη οσιακή μορφή, για τα ίδια δεν μας προειδοποίησε; «Τ’άθεα γράμματα παραμέρισαν τούς άγιους καί τούς αγωνιστές καί βάλανε στό κεφάλι τού έθνους ξένους κι άπιστους γραμματισμένους, πού πάνε νά νοθέψουνε τή ζωή μας. Τ’ άθεα γράμματα κόψανε τό δρόμο τού έθνους και τ’ αμποδάνε νά χαρεί τή λευτεριά του. Είναι ντροπή μας, ένα γένος πού μέ τό αίμα του πύργωσε τή λευτεριά του, πού πορπάτησε τή δύσκολη ανηφοριά, νά παραδεχτεί πώς δέν μπορεί νά πορπατήσει στόν ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε κι ότι δέν ξέρουμε μείς νά συγυρίσουμε τό σπίτι, πού μέ τό αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν νά τό συγυρίσουν εκείνοι πού δέν πολέμησαν, εκείνοι πού δέν πίστεψαν στόν αγώνα,εκείνοι πού πάνε νά μάς αποκόψουνε από τό Χριστό, καί πασχίζουνε νά μάς ρίξουνε στή σκλαβιά άλλων αφεντάδων, πούναι πιό δαιμονισμένοι από τούς Τούρκους……..Τ’ άθεα γράμματα υφαίνουνε τό σάβανο τού γένους….» 
http://www.aktines.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6649.html#more .
Και που είναι η έμπρακτη συγνώμη αυτού του αντίχριστου, που τον αποκαλείτε Άγιο και αδελφό σας; πότε αναγνώρισε τη γενοκτονία διαρκείας εναντίων της απανταχού ορθοδοξίας (Ρωσία, Σερβία π.χ.) και της ελληνοορθοδοξίας (π.χ. στη Μακεδονία που είναι γεμάτη χρυσό και ουράνιο -βλέπε εκφώνηση των επισήμων Χριστουγεννιάτικων ευχών του Πάπα στην ψευδεπίγραφη "Μακεδονική" γλώσσα- και στη Μικρά Ασία; http://kostasmavroskoufis.blogspot.com/2012/01/blog-post.html), αλλά και τα άλλα τα εγκλήματα που έχει κάνει εναντίων της ανθρωπότητας; Πότε μετανόησε; Πότε μετανόησαν πολλοί εγκληματίες καρδινάλιοι από τότε μέχρι σήμερα για αυτά που κάνουν και τους καλύπτει;

Με αυτόν τον εγκληματία είναι που αγκαλιάζεστε; Τι λέει η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου γι
αυτούς που θα βρεθεί στα χέρια τους, όταν σαλπίσει ο Άγγελος, το αίμα των μαρτύρων του Χριστού; Πότε δίδαξε ο Χριστός να δολοφονούμε ομόδοξους και ετερόδοξους και αλλόπιστους για χάρη του Θεού; Πότε δίδαξε να τους κλέβουμε την ιστορία, το πολιτισμό και τους θησαυρούς τους; Πότε δίδαξε να τους "βαπτίζουμε" και μετά να τους δολοφονούμε αφού τους βγάλουμε τα μάτια; Δεν πρόσταξε να μην θησαυρίζουμε στη γη, αλλά να ζητάμε πρώτα τα του ουρανού και όλα τα υπόλοιπα θα μας δοθούν; O Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό για όλη την ανθρωπότητα για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη ρίζα και την αρχή κάθε σκλαβιάς και κακού, δηλ. από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Δε σταυρώθηκε για μια "αναμάρτητη" ελίτ, που αλληλοσυγχωρείται μεταξύ της (όπως το φίδι που ανανεώνεται δήθεν, από το φάγωμα της ουράς του).
Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν έχει καταλάβει τίποτα.

Με αυτόν τον ίδιο Πάπα που αποστράφηκε τόσο έντονα, αποδοκίμασε και προειδοποίησε ο Άγιος
των Σκλάβων, ο Πατροκοσμάς, ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός είναι που αγκαλιάζεστε. Τα ίδια αυτά χέρια που άπτεστε είναι αυτά που έχυσαν του ποταμούς αίματος του Εσφαγμένου Αρνίου. Σε αυτά τα χέρια δίνεται χειραψίες;
«Τους δώσαμε φως και μας έδωσαν αίμα» Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος. Εσείς Παναγιότατε και Σεβασμιότατοι του Οικουμενισμού το υπογράφετε αυτό;

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους». Και σε αυτή και στη άλλη πλάση. Και με τους ανθρώπους και με το Θεό. Προπαντός στην άλλη πλάση, που θα είναι η οριστική και η αιώνια. Μετά μιλάμε για διεθνισμό, φιλία, και κατανόηση. Και οι δαίμονες έχουν κατανόηση και "φιλία" και διεθνισμό μεταξύ τους. Αλλά παραμένουν στη κόλαση. Τι να το κάνω τον "διεθνισμό" και τη "φιλία", αν δεν έχω γίνει φίλος πρώτα με το μετανοημένο άνθρωπο;
Αλλά προφανώς είναι "προφάσεις εν αμαρτία" αυτά τα "διεθνιστικά".

Ακόμα στάζουν αίμα τα χέρια τους και το μαχαίρι το έχουν ακόμα στο χέρι (ή μήπως διαφωνείτε
με το γέροντα Παΐσιο όταν μίλαγε για τη διαδρομή των εντολών; Να μας το πείτε, αν διαφωνείτε).

Το ίδιο δε κάνανε και κάνουν οι Αγαρηνοί; Με τη μάχαιρα δε δρούσαν και δρουν ακόμα; Για
δέστε τι γίνεται π.χ. στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα (αλήθεια αφού είναι τόσο δημοκρατική και προοδευμένη η Τουρκία, γιατί δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα, αν και ομόδοξη χώρα με τους λαθροεισβολείς;). Αλλά και περισσότερο στις ίδιες τους τις χώρες, που εκτός του ότι απαγορεύεται ο Σταυρός, βασανίζουν τους ίδιους τους τους πολίτες χάριν του Κορανίου. Και αυτό το Κοράνι το διαφημίζετε εσείς ως "ιερό" και συμπεριφέρεστε ως μοντέρνοι απόστολοι του Ισλάμ όταν το χαρίζετε σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους. Και γνωρίζετε τι είναι το Ισλάμ και τι έχει πει ο γέροντας Παϊσιος για το Ισλάμ. Οι ιερείς του Χριστού χαρίζουνε και διαδίδουνε το Ευαγγέλιο. Και οι Ιμάμηδες χαρίζουν και διαδίδουν το Κοράνι. Αν δεν σας αρέσει το Ευαγγέλιο, πετάξτε τα ράσα και φορέστε ρούχα δερβίσικα. Ταιριάζει περισσότερο στους τεκέδες που συχνάζετε
(http://www.pentapostagma.gr/2011/08/blog-post_6138.html και http://www.anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4027.html  ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θεωρεί μεγάλη αμαρτία τη συμμετοχή χριστιανών στις μουσουλμανικές γιορτὲς. Προφανώς ξεπεράσατε και τον Άγιο Νικόδημο του Αγίου Όρους σε σοφία και αγιότητα).

Και ποιοί είστε εσείς που θα δώσετε άφεση και συγχωροχάρτι στους δολοφόνους του Θεανθρώπου εβραίους Ραβίνους; Ακόμα στάζουν αίμα τα χέρια τους (όπως και αυτά των Αγαρηνών) και μέχρι σήμερα, αίμα Θεού και Ανθρώπου, αίμα του Θεανθρώπου (Αγ. Κοσμάς Αιτωλός, Κατσαντώνης 6β, Αγ. Φιλούμενος 7 και π. Ιουστίνος με πάνω από 15 δολοφονικές επιθέσεις εναντίων του, Άγιος Ευγένιος Ροντιόνωφ 8, που δυστυχώς για εσάς η μάνα του λέγεται Αγάπη, Διονύσιος Λάρισας, Πατριάρχης Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος και πρωτομάρτυρας, που η μοίρα τον ήθελε να μαρτυράει την ίδια ημέρα που έγινε αργότερα η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου και αναρίθμητο νέφος ιερομαρτύρων και εθνομαρτύρων). Προφανώς η "διεθνι(κι)στική" σας αγάπη για τους θεοκτόνους και ιεροκτόνους Ραβίνους και τον ανθρωποκτόνο Πάπα, είναι περισσότερη απ' ότι η "αγάπη" σας για το αίμα του αναμάρτητου Εσφαγμένου Αρνίου. Βάζετε δηλ. την εσφαλμένη αντίληψη μιας δήθεν φυλετικής υπεροχής ενός δήθεν  υπερούσιου λαού (που είναι φούσκα και ανθρώπινο κατασκεύασμα) και το δράμα ενός λαού κυνηγημένου, όπως του εβραϊκού λαού, που είναι υπαρκτό και υφίσταται (οι Σιωνιστές Εβραίοι είναι μια παγκόσμια εγκληματική σπείρα, που εκμεταλλεύεται, καλλιεργώντας τύψεις και ενοχές, τον θάνατο του δικού τους λαού για ΧΡΗΜΑ καιΕΞΟΥΣΙΑ για να φέρει τον Μεσσία του, που θα σκοτώσει και θα υποτάξει όλους τους άλλους λαούς στο 666), πάνω απο το δράμα του Θεανθρώπου (που έρχεται άνωθεν ως κομήτης και κομίζει το αίμα Του στο κρανίο του Αδάμ, "ώσπερ Πελεκάν") και πάνω από τo παγκόσμιο δράμα όλης της ανθρωπότητας που υποφέρει συνολικά από Αδάμ και Εύας. Και επιπλέον αναγνωρίζετε έναν εμπορικό "αντιπρόσωπο" του "θεού" επί της γης (Vicarius Christi) και τον προβάλετε στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στην ορθόδοξη ανθρωπότητα. Γιατί το κάνετε αυτό;

                                                      ΓΙΑΤΙ;

Εσείς είστε οι πραγματικοί "εθνικιστές" και μάλιστα ανήκετε στο χειρότερο είδος, αυτό του ΔΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ. Γι αυτό και σας ονομάζω στο εφεξής ΔΙΕΘΝΙ(ΚΙ)ΣΤΕΣ ή ΔΥ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ. Κανονικά θα έπρεπε να διδάσκεται, στις θεολογικές και φιλοσοφικές σχολές, το παράδειγμα σας ως εξοχότατο παράδειγμα αποφυγής ΠΛΑΝΗΣ.
Αυτή είναι και η "αγάπη" και η "ειρήνη" που αναμασάτε διαρκώς (και όχι η αγάπη και η ειρήνη του Χριστού) και προπαγανδίζετε (γιατί αυτό που κάνετε λέγεται διασπορά "ιδεολογίας" και προσωπικών απόψεων και όχι ευαγγελισμός της ανθρωπότητας).

Μήπως είστε και εσείς "αλάθητοι" σαν το Πάπα; Aν είστε "αλάθητοι", τότε γιατί δεν μετακομίζετε προς δυσμάς, προς το Βατικανό που αγαπάτε; αλλά όπως (θα έπρεπε να) γνωρίζετε καλύτερα από
εμάς, ο Χριστός δεν ήρθε για τους αλάθητους. Άρα δεν ήρθε και για το Πάπα και ούτε και γι αυτούς που τον ακολουθούνε. Δεν θα έρθει γι αυτούς στη 2α και ένδοξη Παρουσία Του επί της γης. Δεν θα αρπάξουν αυτούς σύννεφα στον αέρα, δεν θα υπάρξουν γι αυτούς δάκρυα λυτρώσεως και δυστυχώς κάτω από τα πόδια δεν θα υπάρχει έδαφος, αλλά τάρταραΟ Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

Απορούμε όταν θα φύγει απ’ αυτή τη πλάση ο Πάπας και αυτοί που τον προσκυνάνε και ασπάζονται τις θέσεις του, που θα το βρούνε το Χριστό, αφού ο Κύριος δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει κανέναν υπερόπτη αλάθητο επί της γης.

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΑΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΑ !!!
(να είναι ευλογημένοι οι γέροντες του Αγίου Όρους που μας το μάθανε αυτό το στιχάκι).

Και μόνος αναμάρτητος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ήρθε για τους αμαρτωλούς και όχι για τους δίκαιους και "αναμάρτητους-αλάθητους". Ο ίδιος ο Χριστός δεν μιλάει στο άγιο του Ευαγγέλιο και λέει ότι καλός είναι μόνο ο Θεός; Πως τα κατάφερε τώρα ο Πάπας να πείσει την ανθρωπότητα και εσάς ότι είναι αλάθητος και μάλιστα με γνώμη πιο βαριά απ’ αυτή του Θεού (!), ο Θεός γνωρίζει. Επομένως δεν πρόκειται ο Χριστός να γνωρίσει-αναγνωρίσει αλάθητους.
Ή μήπως υπάρχει επί της γης άνθρωπος που να πιστεύει ότι ο Θεός κάνει εμπορικές επί τις % εκπτώσεις στους πνευματικούς του νόμους; Ο ίδιος ο Χριστός δεν θυσιάστηκε ένεκεν αυτών των πνευματικών νόμων; και μάλιστα ως άκακο, Εσφαγμένο Αρνίο, για τα δικά μας λάθη;

Ποιοι είστε εσείς να δώσετε άφεση αμαρτιών, μοντέρνο συγχωροχάρτι, στους σταυρωτές του Θεού; Πως δίνετε άφεση στους χυδαίους υβριστές από τότε μέχρι σήμερα του Χριστού, της Παναγίας, του Μεγίστου των Ανθρώπων επί γης Αγίου Ιωάννη Τιμίου Προδρόμου;(http://www.youtube.com/watch?v=5-AYx7aK0ag&feature=player_embedded&has_verified=1&oref=http%3A%2F%2Fwww.pentapostagma.gr%2F2012%2F02%2Fblog-post_8423.html&has_verified=1 ).
Εσάς σταύρωσαν, που τρωγοπίνετε μαζί με τους εντιμότατους φίλους σας; Αφού δίνετε και "συγχώρεση" για τον θάνατο Άλλου, δεν ανεβαίνετε τότε να σταυρωθείτε εσείς γι' AυτόνΕσείς άρατε το βαρύ φορτίο των αμαρτιών του κόσμου; Δεν καταλαβαίνετε ότι παίρνετε επάνω σας το αίμα του Θεού, του Εσφαγμένου Αρνίου, το οποίο το ρίχνουν οι πονηροί Ραβίνοι με την υπογραφή σας, στα κεφάλια σας και στα κεφάλια των παιδιών σας και των πνευματικών παιδιών σας; Εμείς πάντως δεν υπογράφουμε κάτι τέτοιο. Να το ξέρετε. Δική σας η ευθύνη, και το αίμα του Χριστού στα δικά σας κεφάλια, αν επιμείνετε. Δεν το ευχόμαστε βέβαια αυτό, αλλά δική σας η απόφαση και η ευθύνη.

Αμαρτία = Λάθος.
Και τα λάθη είναι για τους ανθρώπους, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Όλους μας περιμένει ο Χριστός. Μόνο τους Αγίους που είναι στον Ουρανό δεν περιμένει ο Κύριος, αφού έχουν ήδη φτάσει εκεί που τους περίμενε ο Κύριος.
Ο Λαός του Θεού δεν δεχόταν με τίποτα τους Αρχιερείς που προσκύνησαν τον Πάπα. 
Οι Αρχιερείς που ψήφισαν την ψευδοένωση της Φεράρας - Φλωρεντίας, δήλωναν μετανιωμένοι μπροστά στις αντιδράσεις του πιστού λαού, που αντιθέτως τιμούσε με εκδηλώσεις θαυμασμού και ευγνωμοσύνης, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό για την σθεναρή του αντίσταση.
Η Δήλωση μετανοίας τους 
«Πεπράκαμεν (=πωλήσαμε) τήν πίστιν ἡμν, ἀντηλλάξαμε τῇ εσεβείᾳ τήν ἀσέβειαν (=ανταλλάξαμε μετον ασεβή παπισμό την ορθόδοξη πίστη), προδόντες τήν καθαράν θυσίαν ἀζυμίται γεγόναμεν -- καί διά τίπογράφετε; --φοβούμενοι τούς Φράγκους-- ἡ δεξιά ατη ὑπέγραψεκοπήτω, ἡ γλώττα ὠμολόγησεν, ἐκριζούσθω». (Δούκα, ιστορία βυζαντινή, σελ. 216Α).
http://katanixis.blogspot.de/2012/10/blog-post_8557.html?spref=fb
ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ το.
6. Είναι υποχρέωση μας να μεταφέρουμε την Ορθοδοξία στο κόσμο που το επιθυμεί και την αναζητάει. Και είναι πολλοί περισσότεροι απ' ότι φαντάζεστε. Θα δώσουμε λόγο γι αυτό κληρικοί και λαϊκοί, αν δε το πράξουμε. Υπάρχουν άνθρωποι απανταχού της γης που περιμένουν το Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου Ιησού Χριστό και όχι τον Αντίχριστο, που ετοιμάζετε με τις πράξεις σας ή τις παραλήψεις σας (βλέπε Παπανούτσο και "Πρακτική Φιλοσοφία"). Βλέπουμε ευσεβέστατους ανθρώπους με αρχοντική συμπεριφορά π.χ. στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στη Κορέα, στις Φιλιππίνες και όλη την Ασία, στη μαρτυρική Αφρική, πιστούς στη Βραζιλία και την υπόλοιπη Αμερική, ακόμα και στις αραβικές χώρες ή στις Ινδίες, να σκληραγωγούν το σώμα τους και να βουτάνε στα νερά των ποταμών επιθυμώντας κάθαρση και εξιλέωση, και εσείς κάθεστε ασυγκίνητοι και μιλάτε για τις οικουμενιστικές σας απάτες και ανοησίες, αντί να βγείτε να μιλήσετε στην οικουμένη για τον Άγιο Ιωάννη το Τίμιο Πρόδρομο και για τη Ζωοδόχο Πηγή, και μόνη απόλυτα καθαρή πηγή, Υπεραγία Θεοτόκο.
Την έχετε και ακριβώς δίπλα σας την Παναγία Δέσποινα, εκεί Εις Την Πόλην, αλλά προτιμάτε τις διθυραμβικές χειραψίες με το Ποντίφικα:
 

Αλήθεια τι πανηγυρίζετε εδώ; Μήπως την ήττα σας; Για ποιόν αγώνα και για ποια νίκη βάλατε ρώτα χέρι-χέρι με τον αλαφροχέρη; Μας τον κάνετε μήπως πάσα; Δεν τον θέλουμε τον Πάπα σας.


Το ξέρετε ότι ο Πάπας προωθεί στη περίοδο της νηστείας και της προσευχής πριν το Πάσχα τη δική του διαστρεβλωμένη νηστεία και τον "προσευχο"-διαλογισμό (Meditationsgebet); Είναι δυνατό να μη το ξέρετε; Θέλετε τώρα να γιορτάσουμε και μαζί το Πάσχα. Έλεος, Κύριε των Δυνάμεων……

Πάντως το άρωμα που παρήγγειλε πάει ασορτί και με το καπελάκι, και με το κόκκινο μαδύα και με τις υπόλοιπες τρισαθλιότητες των παπικών και καρδινάλιων. "Πάει" και με το αίμα των μαρτύρων που κουβαλάει στις πλάτες του, όπως το χρώμα του μανδύα και στο οποίο θα βουλιάξει, μαζί με το σύμβολο του Σατάν στο χέρι του, ως ύστατο αντίο και AVE και σύμβολο (και Συμβόλαιο) πίστεως βουλιάζοντας.

Eine Währung, ein Glauben, ein Führer.... Heil !
(Μετάφραση: Άϊνε Βέρουνγκ, άϊν γκλάουμπεν, άϊν φιρερ
Ένα νόμισμα, μια θρησκεία, ένας οδηγός (ηγέτης)...... Χάϊλ !)
Δεν ξέρουμε ποιός από τους δυο.....
 
Αλήθεια από πότε έχετε να πείτε μια κουβέντα στην πονεμένη και χιλιοβασανισμένη από την
αμαρτία και τη τρέλα ανθρωπότητα, για τον Άγιο Ιωάννη;

Αντί να καλείτε σε παγκόσμιο οικουμενικό βάπτισμα στην εκκλησία των αγίων Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στη μια και μοναδική και γνήσια αληθινή και ανόθευτη εκκλησία του Χριστού, την Ορθοδοξία, αντί να κηρύττετε τη Δευτέρα Παρουσία, παρασέρνεται ο ένας τον άλλον και μαζί και τον κόσμο που σας ακολουθάει στη καταστροφή, την ύπνωση και την απάτη.
Μη ξεχνάτε ότι όλοι οι υπόλοιποι που συμπροσεύχονται μαζί σας, παίρνουν από εσάς το κακό παράδειγμα, γιατί ως πνευματικοί άνθρωποι, που θα δώσουν λόγο για τη φυλή και το έθνος τους, σας ακολουθούν υποσυνείδητα. Ακολουθούν γιατί βλέπουν στο εξωτερικό σας περίβλημα το Ποθούμενο της ανθρωπότητας, που δεν είναι άλλο από το Σωτήρα Χριστό. Και βέβαια θα δώσετε λόγο γι αυτό. Γιατί παρασύρετε στο γκρεμό λιγότερο δυνατούς, που χουν ανάγκη τα φώτα και τη θαλπορή, που τόσο απλόχερα, φιλάνθρωπα, φιλόστοργα και πατρικά σας προσέφερε ο Κύριος ημών και Βασιλεύς της Δόξης Ιησούς Χριστός.
Και μαζί με αυτούς παρασύρεται και το αμέτρητο πλήθος των αθώων που τους ακολουθεί στις πατρίδες τους.
Γιατί οφείλετε να γνωρίζετε ότι οι συνομιλητές και συμπροσευχόμενοι σας, ακολουθούν ασυνείδητα
και δια της ψυχικής οδού αυτόν που λάμπει -τουλάχιστον εξωτερικά- ως να ήταν ήλιος (της δικαιοσύνης) και άστρο πρωινό της χαραυγής, δηλ. ΕΣΑΣ, και για αυτό συμμετέχουν εκεί που τους οδηγείτε, δηλ. στις οικουμενιστικές σας συνάξεις.
Δε φοβάστε ως πλούσιοι πνευματικά που είστε, έχοντας απέναντι σας το φτωχό Λάζαρο των άλλων
ομολογιών και δογμάτων, βρεθείτε εσείς ως πλούσιοι Λάζαροι εκτός των κόλπων του Πατριάρχη Αβραάμ, εκτός Αναστάσεως;

Κάντε το, δηλ. καλέστε σε ορθόδοξο βάπτισμα την οικουμένη, και ελάτε μετά να χορέψουμε όλοι
μαζί ένα λεβέντικο καλαματιανό, έναν τσάμικο χορό, ένα Ζωναράδικο, ένα Πεντοζάλη,
ένα νησιώτικο και να σας κεράσουμε και μια ρακί. Να καμαρώσουμε και εμείς επιτέλους τον Πατριάρχη μας, τους μητροπολίτες μας και ιερείς-αρχιερείς και να χαρούμε. Και να λέμε ναι, αυτό είναι , νάτοι οι άξιοι, οι αντρειωμένοι της ορθοδοξίας και της φυλής μας και της ανθρωπότητας, να βροντοφωνάξουμε
                                       ΑΞΙΟΙ !!!
Είθε, αμήν.
(«Έτσι ήταν κάποτε οι Άρχοντες του Γένους μας...», Δημήτρης Νατσιός,http://anavaseis.blogspot.de/2012/06/blog-post_9416.html).

7. Τι τρέλα είναι αυτή που σας έχει πιάσει (ιατρικώς μιλάω) και έχετε επιδοθεί σ’ αυτόν τον πνευματικό ναρκισσισμό των διαλόγων και των συμπροσευχών, παρασυρόμενοι ο ένας από τη φωνή που κάνει αντίλαλο τη φωνή του άλλου; Μήπως στις αγκαλιές σας βλέπει ο καθένας σας το εγώ
το δικό του να αντικατοπτρίζεται στο εγώ του άλλου, όπως ο μυθικός Νάρκισσος έβλεπε το είδωλο του εαυτού του στο ποτάμι; Ξυπνήστε πριν πέσετε μέσα και σας παρασύρει ο πύρινος ποταμός. «Κι ἄν δέν εἶναι πῦρ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλίμονο, τότε ποίο εἶναι τό πῦρ;» όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ένας αγαπημένος του λαού ιερέας και κήρυκας και πατέρας των Εξαρχείων ο Αρχιμανδρίτης Πάτερ Ανανίας. Δεν θα μας αλλάξετε εσείς τον Ανανία (τη πίστη μας δηλ.):
«Δεν μπορεῖ ὁ Ἓλληνας νά γίνει Εὐρωπαῖος, δέν μπορεῖ ὁ ὀρθόδοξος νά γίνει καθολικός καί
διαμαρτυρόμενος».
Και συνεχίζει :
« Ἒ, αὐτό εἶναι πού δέν ἀντέχουν οἱ δυτικοί. Γιατί ἄν πάει ἐκεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, ἔχουν νά διαλέξουν: ἤ Ὀρθοδοξία ἤ παπισμό. Ἢ δηλαδή τη θεία ἀποκάλυψη, ἤ τήν ανθρώπινη ἀντίληψη καί τόν ὀρθολογιστικό τρόπο ζωῆς. Γι’ αὐτό καί δυσκολεύονται οἱ καημένοι. Μέ τήν Ὀρθοδοξία δυσκολεύονται. Καλοῦνται νά διαλέξουν. Τό καταλαβαίνετε αὐτό; Ἐνῶ μέ τόν Καθολικισμό καί μέ τόν Προντεσταντισμό εἶναι βολεμένοι. Γιατί κατήντησαν καί κατέληξαν αὐτά τά δόγματα σέ ὀρθολογιστικά σχήματα, μή δυνάμενα νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο. Φτιάξανε δηλαδή τή θρησκεία τοῦ Χριστοῦ στά μέτρα τους. Γι’ αὐτό καί ὁ σπουδαῖος Ντοστογιέφσκι στούς Ἀδελφούς Καραμαζόφ, παρουσιάζει το Χριστό στή Σεβίλλη να τοῦ λένε ἐκεῖ: „Φύγε, φύγε ἐσύ Χριστέ, στον οὐρανό, κάτσε ἐκεῖ πάνω. Ἂν ἔρθεις ἐσύ καί ἐφαρμόσουμε τή θρησκεία σου, χαλᾶς τήν πιάτσα. Φύγε λοιπόν καί ἄσε μας νά κάνουμε τή δουλειά μας, ὅπως ἐμεῖς νομίζουμε“.

Piatsa di ecumenistico θα λέγαμε εμείς. Μη πάρετε τώρα καμιά ιδέα και ονομάσετε πλατείες με αυτό το όνομα.
«Σ’ αυτό τον τόπο Ορθοδοξία και Ελλάδα πάνε μαζί», έλεγε ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου.

Τέλος και τέρμα….

Και δεν πάει ούτε με παπισμό, ούτε με μωαμεθανισμό και ανατολικές διδασκαλίες, ούτε με εξωγήινους και άλλα παραμύθια:
Κάποιοι λένε ότι κάποτε πριν χιλιάδες χρόνια, αποίκησαν τον πλανήτη γη εξωγήινα όντα και πολιτισμοί με αστρικοδιαπλανητικοδιαγαλαξιακό σκάφος. Βλέποντας πολλούς από αυτούς που (νομίζουν ότι) κατευθύνουν τις τύχες της Ελλάδα και της ανθρωπότητας, θα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Δεν ξέρουμε αν έγινε έτσι (βέβαια και δεν έγινε έτσι). Πάντως, αν
έγινε έτσι, καλό θα ήταν αυτά τα όντα να ξαναεπιβιβαστούν στο ίδιο διαστημόπλοιο, να παν από κει που ’ρθαν και να ξεκουμπιστούν από το πλανήτη γη. Παρακάτω βλέπουμε μεταξύ άλλων, αντίγραφο του διαστημόπλοιου. Μοιάζει πολύ με εκκλησία, αλλά δεν είναι εκκλησία (και ο Αντίχριστος μοιάζει με τον Χριστό, αλλά δεν είναι Χριστός):
 

 
ΠΑΥΛΟΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
ή Χίμαιρα Οικουμενιστική, Σύμπλεγμα μεταμοντέρνας μυθολογίας "Ιδού ο Άνθρωπος".
Σχήμα οξύμωρον, αλλά υπαρκτόν.

Δηλαδή τι θέλετε να μας πείτε; Ότι ο ένας είναι ο Απόστολος Πέτρος και ο άλλος ο Απόστολος Παύλος; Το ίδιο και εσείς; Είστε σοβαροί; μήπως είστε για το Ψυχίατρο; Είμαστε σίγουροι
και πεπεισμένοι ότι πάσα ομοιότητα με τους Αποστόλους είναι βεβαίως τυχαία… Ξέρετε
γιατί; γιατί οι Απόστολοι απλά δεν είχαν ΕΓΩ. Και δεν είχαν ΕΓΩ, γιατί το είχαν εκμηδενίσει. Είχαν βαθμιαία σβήσει το εγώ τους, παραχωρώντας τη θέση του στο Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή και γι αυτό έβλεπαν ο ένας στον άλλον την εικόνα του Χριστού, τον γνώριζαν από την όψη, όπως λέει και ο Σολωμός, αυτός ο Μυστικός Ιχθύς 7-νήσιος της ελληνοορθοδοξίας (βλογημένο αυτό το 7, «θέλει άλλωστε Αρετή και Τόλμη η ελευθερία»). Τι να καταλάβουνε αυτοί οι κοκομοίρηδες οι "διεθνιστές" θολοκουλτουριάρηδες από Σολωμό.

Δεν γνωρίζουμε πως το λένε αυτό το ψάρι, και αν είναι του αφρού ή του βάθους.
Αν είναι ψαράκι ή κύτος.
Εμείς πάντως, οι ορθόδοξοι, το ονομάζουμε Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.

Και τον αναγνώριζαν ως αδελφό, πατέρα και ποιμένα.
Η επίτευξη, ολοκλήρωση και δικαίωση του προτύπου του Εγώ, του Είναι δηλ. ("είναι, είσαι, είμαι", όπως έλεγε ο γέροντας), βρίσκεται στη πιστή αντιγραφή (της Εικόνας) του Ουράνιου Προτύπου (βλέπε Πλάτωνα), που σήμερα έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός. Και όχι στην αντιγραφή του ειδώλου του άλλου, που στη πλήρη μορφή της παρέχει εικόνα άκρως εγωκεντρική, δηλ. εωσφορική.
Στην εικόνα του άλλου δεν πρέπει να βλέπω τον αντικατοπτρισμό του κλώνου μου, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στον άλλον, ως αντικατοπτρισμό του εσωτερικού μου Είναι. Και έτσι να τον αγαπάω. Αλλιώς καταντάω, μέσα από μια δήθεν αγάπη για τον άλλον, να είμαι ερωτευμένος όχι με τον Χριστό-Πλησίον, αλλά με το ίδιο το είδωλο του εαυτού μου (Ω, του φρικώδους εωσφορισμού). Και τότε ο άλλος γίνεται η κόλαση μου, όπως έλεγε ένας φιλόσοφος (θεωρητικός της 17Ν). Και ο Στάλιν έλεγε: «Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει πρόβλημα». Το ίδιο δεν έλεγε και ο Χίτλερ, και ο Κεμάλ, και ο Τοπάλ Οσμάν, και ο Μπίν Λάντεν και οι εκλεκτοί της ΝΤΠ, που θέλουνε να μειώσουν το πληθυσμό της γης, στο πιο στυγερό έγκλημα που έχει ποτέ διανοηθεί ανθρώπινος (;) νους; Από την ίδια σχολή βγήκαν όλοι αυτοί, η ίδια μήτρα τους γέννησε. Αυτή είναι και η (Μίκρο-) Ανατομία και Εμβρυολογία και Γενεαλογία του εγκλήματος (κατά του ανθρώπου και του Θεού - Θεανθρώπου).
  
«Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες, ὡς ἔμψυχον ναὸν Θεοτόκε· ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας·». Και πιο πριν «Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις· χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις».

Καθρέπτης Χριστού


«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός....» (Ιω. ιδ' 6), πού δηλώνει ὃτι ὃλοι οἱ ἂλλοι δρόμοι εἶναι «αἱ ὁδοί» τῶν θρησκειῶν, ἐνῶ αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός ὁδηγός, ὡς «ὁ ἐπιφανείς Θεός». Ἂρα ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀποκάλυψη. Καί τό μέγεθος τοῦτο «ἀχράντως ἐστί πεφυλαγμένον ἐν τῇ Ἐκκλησία», κατά τούς Πατέρες…… Μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά ἀποκαλύψει τά τοῦ προσώπου του. Καί μόνο αὐτός μπορεῖ νά «ἐμφανίσει» τόν ἐαυτό του.  
κου. Νίκου Νικολαΐδη, Καθηγ.  Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Περιοδικό "Αγία Λυδία", Τεύχος 454, Δεκέμβριος 2010. 

Cαθρέπτης Αντίχριστου

 
Διεθνές Κέντρο Βασιλιάς Αμπνουλάχ Μπιν Αμπντουλασίζ για Διαθρησκευτικό και Διαπολιτιστικό Διάλογο

 =II=11
 
Swastika: πανάρχαιο (και μασονικό) συμβολο που φέρνει τύχη και υγεία και ως εκ τούτου σύμβολο της Αρείας Φυλής (των εξωγήινων και…… των οικουμενιστών).
(Early Masonic Symbolism and Its Ancient Origins: The Gavel, Three Pillars, Masonic Signs, and Swastika, Albert Churchward).
 
για γερμανομαθείς……

 Να δούμε αν τα πέταλα τους φέρουν τύχη.....

 Ας τα βλέπουν αυτά οι φίλοι μας οι Εβραίοι που νομίζουν ότι τους υπηρετεί ο Πατριάρχης και ο
Πάπας. 
Ποιος δουλεύει ποιόν εκεί μέσα.

αλεπού που λέγεται Οικουμενισμος οδηγεί (führtFührer) την ανθρωπότητα μέσα από ένα "διάλογο αγάπης" (διάλογο απάτης) στο μαντρι μιας πνευματικής (διαθρησκειακής) ερήμου (βλέπε Eliot και Σεφέρη), που χωρίς μάσκα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης (KZ,Konzentrationslager). Το ίδιο έγινε και στο πρόσφατο παρελθον: τους είπαν οι ναζί και οι μέντορες τους «ελάτε εδώ και θα σας τακτοποιήσουμε, θα σας βρούμε σπίτια, θα βρείτε τη γη της επαγγελίας» κλπ. και άλλα κόλπα, όπως υπόσχεται σήμερα ο Οικουμενιμός. Θα τους πιστέψουμε; θα τους ακολουθήσουμε; ΟΧΙ βέβαια εμείς. Ελπίζουμε για το καλό όλων μας να μην επαναληφθει η ιστορία με τους ίδιους και νέους προταγωνιστές. 
Κατεβείτε τώρα από το τρένο του Οικουμενισμού. Οδηγεί στο Auschwitz του Σφραγίσματος της Αποκαλύψεως και στη διάλυση της πατρίδας μας.
Ας ακούσουμε και πάλι τη φωνή του αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη:

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
       (Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  
(http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=3&cat=1). Βλέπε επίσης και «Οι Ψυχές των Γερόντων», «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης» και «Κεριά».

Ας βάλουμε και λίγο λιβάνι στη προσευχή μας: «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου», Οδυσσέας Ελύτης.  Αχ, μας ήρθε τώρα μυρωδιά από ελληνικό βουνο…. Άρωμα από τσάι, ρίγανη, μέντα, θρούμπη και φασκόμηλο. Μυρωδιά από Αιγαίο, εκεί που πετάνε οι Άγγελοι και σκεπάζουν τα εκκλησάκια. Κάτι από Κόντογλου, κάτι από Παπαδιαμάντη.

Αυτά είναι τα δικά μας διαμάντια και ρουμπίνια. Αυτά και τα χρυσά κουτάλια, που είπε ο Κολοκοτρώνης στη 2η Εθνοσυνέλευση. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς κύριοι του Οικουμενισμού και της ΝΤΠ. Βλέπαμε τη γιαγιά μας, την  μάνα της ελληνικής υπαίθρου, να μεγαλώνει τα παιδιά της, να νουθετεί τα εγγόνια της, να ετοιμάζει το φαγητό, να φροντίζει το σπίτι, να πηγαίνει στον εσπερινό, να γιορτάζουμε τη Λαμπρή, να πηγαίνουμε στη θάλασσα, τη δική μας θάλασσα,  να παίζουμε με τους φίλους μας, να χαιρετάμε το δάσκαλο, να φιλάμε το χέρι του Παπά (και όχι του Πάπα), να βλέπουμε τους πατέρες μας να μοχθούν και τους παππούδες μας να κάνουν βόλτα στη πλατεία του χωριού πάνω-κάτω ή στα καφενεία και να συζητάνε για πολιτική, ποδόσφαιρο και ιστορία, σαν ένα μικρό πλατωνικό συμπόσιο.
Μάνα ανίκατε μάχαν……..!!!


Να τρώμε Σολωμό. Πολύ Σολωμό (νομίζετε ότι το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ήταν τυχαίο; και γιατί τώρα πεινάει όλη η γη, και η Ευρώπη, και η Αμερική, και η Ασία πνευματικά, παρόλες τις συμπροσευχές σας;). Βοηθάει και προστατεύει από την πνευματική οστεοπόρωση. Βοηθάει και τα μάτια με τη Βιταμίνη Α, αλλά και το μυαλό, το Alzheimer και γενικά τα νευρικά μας κύτταρα με ταΩ3-Λιπαρά Οξέα. Γι αυτό μη μας ερεθίζεται άλλο με τις ανοησίες της Πανθρησκείας. Μας έχετε ψήσει το…. μπαλούκ στα χείλη. Καλύτερα..... κρατήστε για τα δικά σας χείλη το αστέρι......
Εμείς και πεινάμε και πεινάμε για Χριστό !

«Ἐγώ τό Α καί τό Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἒσχατος, ἀρχή και τέλος»    (Ἀποκάλυψις  Αγίου Ἰωάννου)

ΑγαπΩ

Ποιός μύστης, ποιος αρχηγός θρησκείας, φιλοσοφικού συστήματος, ιδεολογίας ή οτιδήποτε άλλο το έχει πει αυτό; Και ποιος έδωσε τη ζωή του ως αναμάρτητος και αναστήθηκε; Και για ποιόν προφητεύτηκε από τα 4 σημεία του ορίζοντα, πριν την έλευση του;  Και «Τί πιθανότητα υπάρχει, να συμπέσουν τόσες προφητείες τυχαία σε ένα πρόσωπο;» (τον Ιησού Χριστό):
http://www.pentapostagma.gr/2011/11/blog-post_6106.html
Τα παραπάνω ήταν δυο ελαχιστότατα παραδείγματα για να μην έχει κανένας αμφιβολίες για τησφραγίδα της Αγίας Τριάδος (του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος) στη Δημιουργία.


Ωραίες φιλοφρονήσεις κάνετε.Η απάντηση της ιστορίας και του βιώματος της μαρτυρικής ορθοδοξίας στην κούφια και πονηρή Αγαπολογία σας είναι η Αγαποπράξη (ήτοι Η τέχνη της αγάπης, μεταφέροντας το γερμανό φιλόσοφο, καθότι όπως έλεγε και ο άγιος γέροντας Παΐσιος για τους γνήσιους ορθόδοξους «δεν είμαστε ανθρωπιστές, είμαστε θεανθρωπιστές»): «Μέχρι την απελευθέρωση 6 οικουμενικοί πατριάρχες [7 είναι συνολικά, 9], 100 αρχιερείς και 6.000 κληρικοί έδωσαν τη ζωή τους καθώς με τους αγώνες τους προκάλεσαν τους Τούρκους….Και ποιος μπορεί να λησμονήσει τα πρωτοπαλίκαρα της λευτεριάς μας, τον Αθανάσιο Διάκο (Αλαμάνα), το Γρηγόριο Δικαίο – Παπαφλέσα (Μανιάκι), το καλόγερο Σαμουήλ (Κούγκι). Και ακόμη πλήθος ιερωμένων που έδρασαν στον Ιερό αγώνα του έθνους μας, όπως ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Άρτης Πορφύριος, ο Αθηνών Θεόφιλος, ο Έλους Άνθιμος, ο Σαλώνων Ηασαϊας, ο Ρώγων Ιωσήφ του ηρωϊκού Μεσολογγίου, ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος, ο Δέρκων Γρηγόριος, ο Αγχιάλου Ευγένιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, οι επίσκοποι Πάφου, Κιτίου, Κυρηνείας. Συνήθως τους αποκεφάλιζαν ή τους κρεμούσαν……». Περίεργο που εσάς Παναγιότατε σε τόσο δύσκολους καιρούς σας πλέκουν το εγκώμιο πολλοί της κοσμικής εξουσίας και ιδιαίτερα οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Να προσθέσουμε τον μάρτυρα Μητροπολίτη Διονύσιο Λάρισας, τον επονομαζόμενο κοροϊδευτικά Σκυλόσοφο που ακόμα και σήμερα ούτε άξιον μνείας τον θεωρείτε (μαζί του και ο Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας που αφού τον βασάνισαν και αυτόν φρικτά και επανειλημένα προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν, του έκοψαν τη μύτη και μετά τον εκτέλεσαν δια σουβλισμού, κατ΄ άλλους δι απαγχωνησμού), τον ηγούμενο Γαβριήλ του Αρκαδίου, το παπα-Παναγιώτη στη Παναγία Λαμπηνή10 (με τους υπόλοιπους κρητικούς που έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα), το Μητροπολίτη Αρσένιο Βεροίας που τον έκοψαν οι Αγαρηνοί 34 κομμάτια, το Παπαευθύμιο Βλαχάβα και Δημήτριο Νεομάρτυρα εκ Σαμαρίνης (αχ παιδιά της Σαμαρίνας, φωτεινά τέκνα του γένους και της Ορθοδοξίας) , τον Άγιο Νεομάρτυρα Ζαχαρία εξ Άρτας, τον Άγιο Αχμέτ, τον Άγιο Κωνσταντίνο εξ Αγαρηνών, τον Άγιο Ιωάννη τον ράφτη Νεομάρτυρα από τη Θάσο, Άγιο Λουκά Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Οχρίδας Ιωάννη, Αρχιεπίσκοπο Ράσκας Αρτέμιο ,τον φυλακισμένο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίο, ιερείς του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα….. και που να σταματήσουμε;

Όποιος διδάσκει Οικουμενισμό, διδάσκει Αντίχριστο. Και όποιος διδάσκει Αντίχριστο, διδάσκει και ανθελληνισμό για να μεταφέρω, στον δίκαιο αγώνα εναντίων της τρέλας και της απάτης, του λόγους της καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυρίας Μαρίας Μαντουβάλου. Λόγο σχετικά με το τι διδάσκονται τα παιδιά και οι φοιτητές σήμερα, με αφορμή τον ήρωα και λογιότατο Λορέντζο Μαβίλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου