ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ… Μαντλίν Ολμπράιτ (Η 64η Υπουργός Εξωτερικών από τον Ιαν. 1997 η οποία παραδέχθηκε μετά από σκάνδαλο ότι είναι Εβραϊκής καταγωγής. Εκτός των άλλων έχει διατελέσει και υπεύθυνη θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Μάικλ Δουκάκη, για τον οποίο αναρωτιέμαι ακόμη για το τι ρόλο παίζει τελικά), Ρόμπερτ Ρούμπιν (Υπουργός και εκπρόσωπος Τύπου), Γουίλιαμ Κοέν (Ο 20ος Υπουργός Άμυνας από Ιαν. 1997), Νταν Κλίκμαν (Υπουργός Γεωργίας), Τζώρτζ Τένετ (Αρχηγός CIA), Σαμουήλ Μπέργκερ (Αρχηγός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας), Έβελυν Άϊμπερμαν (Βοηθός Αρχηγού Προσωπικού), Στιούαρτ Άϊζενσατ (Υφυπουργός Εσωτερικών), Σαρλήν Μπαρσέφσκι (Αντιπρόσωπος Εμπορίου Η.Π.), Σούζαν Τόμασεζ (Βοηθός Πρώτης Κυρίας), Τζόελ Κλάιν (Βοηθός Γενικού), Τζην Σπέρλινγκ (Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας), Άϊρα Μαγκαζάϊνερ (Εθνικό Σύστημα Υγείας), Πήτερ Τάρνοφ (Βοηθός Υπουργού Εσωτερικών), Άλις Ρίβλιν (Οικονομικός Σύμβουλος), Τζάνετ Γέλλεν (Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικών), Ραμ Εμάνουελ, (Πολιτικός Σύμβουλος), Νταγκ Σόσνικ (Σύμβουλος του Προέδρου), Τζιμ Στάϊνμπεργκ (Βοηθός Αρχηγού Εθνικής Ασφαλείας), Τζάϊ Φούτλικ (Ειδικός Σύνδεσμος με την Εβραϊκή Κοινότητα) καμία άλλη κοινότητα δεν έχει ειδικό σύνδεσμο !, Ρόμπερτ Νας (Αρχηγός Προσωπικού), Τζέην Σέμπουρν (Δικηγόρος Προέδρου), Μαρκ Πεν (Ειδικός Ασίας στο ΝΕΕ), Σάντυ Κρίστοφ (Αρχηγός Συστήματος Υγείας), Ρόμπερτ Μπούρτιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Ντέηβιντ Πίπτον (Υφυπουργός Οικονομικών), Κηθ Μπόϊκιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Τζεφ Έλλερ (Ειδικός Βοηθός του Κλίντον), Τομ Επστάιν (Σύμβουλος Συστήματος Υγείας), Τζούντιθ Φέντερ (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Χέρσελ Γκόμπερ (Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων), Στηβ Κέσλερ (Σύμβουλος Λυκού Οίκου), Ρον Κλάιν (Βοηθός Υπουργού Παιδείας), Μαντλίν Κούνιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Ντέηβιντ Κούσνετ (Βοηθός ή Τμήμα προγράμματος για το AIDS), Μάργκαρετ Χάμπουργκ (Διεύθυνση Συνεντεύξεων Τύπου), Μάνι Γκράνγουαλντ (Σύνδεσμος με Αρχηγούς Εβραϊκών Οργανώσεων), Κάρεν Άντλερ (Διεύθυνση Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών), Σαμουήλ Λιούις (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Στάνλεϋ Ρος (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Νταν Σίφτερ (Διεύθυνση Επιχειρήσεων Ειρήνης), Ηλάι Σήγκαλ (Βοηθός Αρχηγού Προσωπικού), Άλαν Γκρήνσπαν (Πρόεδρος Τράπεζας Εθνικού Αποθέματος), Ρόμπερτ Βάινερ (Οργάνωση Πολιτικής για τα Φάρμακα), Τζακ Λιού (Βοηθός Διεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης), Τζέημς Π. Ρούμπιν (Υφυπουργός Οικονομικών), Λάνι Π. Μπριούερ (Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου), Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ (Ειδικός Εκπρόσωπος ΝΑΤΟ), Κένεθ Άπφελ (Αρχηγός Κοινωνικής Ασφάλισης), Σίντνεϋ Μπλούμενταλ (Ειδικός Σύμβουλος στην Πρώτη Κυρία), Ντέηβιντ Κέσλερ (Αρχηγός Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων), Σεθ Γουάξμαν (Γενικός Ενεργός Δικηγόρος), Μαρκ Πεν (Προεδρικές Δημοσκοπήσεις), Ντένις Ρος (Ειδικός Εκπρόσωπος για το Μεσανατολικό), Χάουαρντ Σαπίρο (Γενικός Σύμβουλος για το FBI), Λάννι Ντέηβις (Ειδικός Σύμβουλος Λευκού Οίκου), Σάλυ Κάτζεν (Υπουργός Οικονομίας και Διοικήσεως), Καθλήν Κοχ (Αρχηγός του Γραφείου Ίσων Ευκαιριών του FBI), Τζων Ποδέστα (Βοηθός Αρχηγός Προσωπικού), Άλαν Μπλάιντερ (Αντιπρόεδρος Εθνικού Αποθέματος) και Ρον Κλάιν (Αρχηγός Προσωπικού του Αλ Γκορ). Η ανωτέρω λίστα υπ΄ όψιν, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλόβαθμα στελέχη, και αφορά ΜΟΝΟΝ την κυβέρνηση Κλίντον. Αναρωτιέμαι ο φουκαράς ο Κλίντον που δεν είναι εβραϊκής καταγωγής πόσο άνετα μπορεί να νιώθει ανάμεσα σε τόσο πολλούς εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι γνωρίζεις πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους, όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα σ΄ αυτούς μπορείς να διακρίνεις και μερικά από τα ανώτερα αφεντικά σου. Είναι νομίζω καταφανές ότι όσον αφορά τουλάχιστον την παρούσα Αμερικανική κυβέρνηση υπάρχει μια αισθητή επικράτηση του Εβραϊκού στοιχείου. Αυτό όμως όπως θα διαπιστώσεις και παρακάτω, ΔΕΝ μπορεί να συμβαίνει τυχαία. Υπολογίζοντάς τα όλα μαζί και σε συνδυασμό με τις περιορισμένες – όπως θα δεις – αρμοδιότητες των τελευταίων τουλάχιστον Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σχηματίσεις σίγουρα κάποια εικόνα για το ποιοι και πως στην ουσία ελέγχουν την Αμερική. Στοιχεία 1998. Ανατρέχοντας στο Αμερικανικό Σύνταγμα Σ___ θα μπορούσες και μόνος σου να αντιληφθείς για τις όντως περιορισμένες αρμοδιότητες του κάθε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ως προς την διαχείριση κρίσεων με την εμπλοκή των Αμερικανικών δυνάμεων εκτός των Αμερικανικών συνόρων. Ας δούμε παρακάτω ποιοι ελέγχουν την συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ WALT DISNEY: Ο μεγαλύτερος οργανισμός μέσων σήμερα. Διοικείται (1984) από τον Michal Eisner (Εβραίος). Ο όμιλος «Walt Disney Pictures» διοικείται από τον Joe Roth (Εβραίος) και περιλαμβάνει την «Toychstone Pictures», την «Caravan Pictures» και την «Buena Vista Television». Η «Disney» επίσης κατέχει την «Miramax Pictures», η οποία κι αυτή διοικείται από τους Εβραίους αδελφούς Weinstein. Η «Disney» κατέχει ακόμη την «Capital Cities/A.B.C. με θυγατρική την ESPN η οποία διοικείται από τον Stern Bornstein (Εβραίος). Οι δραστηριότητες του οργανισμού δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν και οι διάφορες Disneylunds κλπ, κλπ. TIME WARNER: Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός μέσων στον κόσμο. Διοικείται από τον Michael Levin (Εβραίος). Εκδίδει τα μεγαλύτερα σε κυκλοφορία περιοδικά όπως «Time», «People», «Fortune», «Sports Illustrated». Η θυγατρική της η H.B.O. είναι το μεγαλύτερο συνδρομητικό καλωδιακό δίκτυο της χώρας. Και ως γνωστόν η «Time Warner» είναι και η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο. Θυγατρικές της «Time Warner», είναι οι «Warner Brothers Studio», «Castle Rock Entertainment», και η «New Line Cinema». VIACOM: Ο τρίτος σε σειρά μεγαλύτερος οργανισμός. Διοικείται από τον Summer Redstone (γεννηθείς ως Murray Rothstein – Εβραίος), ο οποίος κατέχει το 76% των μετοχών της (3 δισ. $). Η Viacom παράγει κινηματογραφικές ταινίες μέσω της «Paramoynt Pictures», η οποία διοικείται από την Sherry Lansing (Εβραία). Παράγει και μοιράζει τηλεοπτικά προγράμματα για τα 3 μεγαλύτερα δίκτυα και κατέχει 12 τηλεοπτικούς και 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την Αμερική. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής καλωδιακού προγράμματος στον κόσμο και μέσω του «Showtime», του «M.T.V.» και του «Nickeldeon». Παραγωγός προγράμματος στην Αμερική κατέχεται από τον Ronald Pereman (Εβραίος), ο οποίος έχει και τα καλλυντικά «Revlon». Η γνωστότερη και πολλά υποσχόμενη από τις μικρές εταιρείες μέσων είναι η «Dream-Works SKG», η οποία δημιουργήθηκε το 1994 από τους Jeffrey Katzenberg (πρώην πρόεδρος της «Disney Pictures» – Εβραίος), David Geffen (Εβραίος) και από τον γνωστό μας σκηνοθέτη Steven Spielberg (Εβραίος). Δύο άλλες μεγάλες εταιρείες παραγωγής, η MCA και η γνωστή «Universal Pictures», βρίσκονται στην κατοχή του γίγαντα «Seagram Company» του οποίου πρόεδρος είναι ο Edgar Bronfman (Εβραίος), ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Κονγκρέσου. Μόνον οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής που προανέφερα, κάλυψαν το 75% των συνολικών αποδείξεων (εισπράξεων) του Box Office για το 1995. Για να αντιληφθείς το μέγεθος. Η επόμενη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων είναι η ιαπωνική «Sony Corporation», της οποίας η αντίστοιχη θυγατρική στην Αμερική διοικείται από τον Michael Schulhof (Εβραίος). Την «Sony Pictures Division» διοικεί ο επίσης Εβραίος Alan. J. Levin. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Εβραίοι όπως θα δεις κατέχουν και διοικούν τις 3 σημαντικότερες εφημερίδες οι οποίες είναι και το πρότυπο πολλών υπολοίπων μικρότερων. New York Times: Διοίκηση, Arthur Ochs Sulzberger (Εβραίος), η οικογένεια του οποίου κατέχει επίσης και 33 ακόμη εφημερίδες όπως της «Boston Globe», 12 περιοδικά όπως και του «McCalls and Family Circle» με κυκλοφορία πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και 7 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εταιρίες μεταδόσεων. Διευθύνων εκδότης ο Max Frankel (Εβραίος), Γενικός διευθύνον εκδότης ο Joseph Lelyveld (Εβραίος). Η εταιρία «New York Times» μεταδίδει επίσης ιστορίες, θέματα και φωτογραφίες τηλεγραφικώς σε 506 άλλες εφημερίδες, πρακτορεία και περιοδικά. The Washington Post: Διοικήτρια, κυρία μέτοχος και πρόεδρος του συμβουλίου της εταιρίας αυτής είναι η Katherine Meyer Graham (Εβραία). Εκδότης, είναι ο υιός της Donald. Η «Washington Post Co» κατέχει επίσης μεγάλο αριθμό μετοχών σε άλλες τηλεοράσεις και περιοδικά, όπως του γνωστού και Νο2 διεθνούς εβδομαδιαίου περιοδικού «Newsweek». Σε συνεργασία με την «New York Times» που προανέφερα, εκδίδει το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως αγγλόφωνο περιοδικό «International Herald Tribune». The World Street Journal: Κατέχεται από την «Dow Jones Co», της οποίας πρόεδρος είναι ο Peter P. Kahn (Εβραίος) και είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Αμερική με 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα. Η «Dow Jones Co» επίσης εκδίδει άλλες 24 καθημερινές εφημερίδες. Θα μπορούσα να σου αναφέρω και για άλλες εφημερίδες όχι τόσο μεγάλες, αλλά που κι εκείνες είναι υπό την κατοχή Εβραίων. Οι μεγαλύτερες που προανέφερα φτάνουν. ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ Σ___ όπως θα έχεις συμπεράνει τουλάχιστον έως τώρα. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα αναμετάδοσης της Αμερικής πριν ακόμα αλλά και μετά την συνένωσή των διοικούνται από Εβραίους. Το A.B.C. από τον Leonard Goldenson (Εβραίος). Διευθυντές παραγωγής των προγραμμάτων των ειδήσεων του A.B.C. ήσαν όλοι τους σχεδόν και πάλι Εβραίοι όπως Victor S. Newfeld («20/20»), Bob Reichbloom («Good Morning America»), Rick Kaplan («World News Tonight»). Το C.B.S. πρώτα από τον William Paley (Εβραίος) και έπειτα από τον Laurence Tisch (Εβραίο). Το N.B.C. Πρώτα από τον David Sarnoff και μετά από τον υιό του Robert Sarnoff (και οι δυο τους Εβραίοι). Η N.B.C. πλέον ανήκει στην General Electric. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ειδήσεων του N.B.C. είναι ο Andrew Lack (Εβραίος). Όσον αφορά τον κολοσσό C.N.N. του μη Εβραίου Ted Turner να σου πω ότι πρόσφατα έχει αγορασθεί από την Time Warner. Βλέπεις ότι τίποτα δεν θέλουν να αφήσουν σε, «ξένα χέρια» !. Τα 3 κορυφαία περιοδικά Το περιοδικό TIME με εβδομαδιαία κυκλοφορία 4,1 εκατομμυρίων τευχών !. Όπως προανέφερα, ανήκει στην Time Warner την οποία ελέγχει ο Gerald Levin (Εβραίος). Το περιοδικό NEWSWEEK εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 3,2 εκατομμυρίων τευχών το οποίο ανήκει στην Katherine Meyer Graham (Εβραία). Το περιοδικό U.S. NEWS and WORLD REPORT εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 2,3 εκατομμυρίων τευχών. Ανήκει στον Mortimer Zuckerman (Εβραίος), ο οποίος κατέχει και το περιοδικό «Atlantic Monthly» καθώς και την γνωστή εφημερίδα της Νέας Υόρκης την «Daily News». Ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος παιδικών βιβλίων είναι η «Western Publishing», με περισσότερο από το 50% της αγοράς και με πρόεδρο τον Richard Snyder (Εβραίος) που αντικατέστησε τον Richard Bernstein (Εβραίος). Η αυτοκρατορία Μέσων «Newhouse» ιδρύθηκε από τον Samuel Snyder (εβραίος από Ρωσία) και πλέον διοικείται από τους δύο υιούς του Samuel και Donald Newhouse. Η «Newhouse» λοιπόν κατέχει 26 καθημερινές εφημερίδες, συμπεριλαμβανόμενων κορυφαίων περιοδικών του Κλήβελαντ, Νιούραρκ και της Νέας Ορλεάνης. Οι μεταδόσεις «Newhouse» αποτελούνται και από 12 τηλεοπτικούς σταθμούς και 87 τηλεοπτικά-καλωδιακά συστήματα. Ο μεγιστάνας των μέσων Rubert Murdoch κατέχει την 4η μεγαλύτερη εταιρία μέσων, την «News Corporation», η οποία με την σειρά της έχει τις εταιρίες «Fox Television Network» και την γνωστή «20th Century Fox Films», στις οποίες δύο ηγείται ο Peter Chermin (Εβραίος). Από τα ανωτέρω και μόνον, είναι πλέον ολοφάνερο για το εάν και κατά πόσο η πληροφόρηση και η διακίνηση των ειδήσεων στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως είναι μονοσήμαντη ή όχι. Το γεγονός άλλωστε της ιδιοκτησίας και ελέγχου των Μέσων είναι πολύ σημαντικό γεγονός, διότι εκείνοι που ελέγχουν τα Μέσα, διοχετεύουν απίστευτη δύναμη για να τυποποιήσουν τις κοινές γνώμες, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Πόσοι γνωρίζουν άραγε ώστε να υποψιασθούν έστω ότι και κάποια άλλα παίχτηκαν στη Σερβία, τη στιγμή για παράδειγμα που το 20% της κατεστραμμένης αυτοκινητοβιομηχανίας Zastava ανήκει σε πρώην Υπουργό Άμυνας των Η.Π.Α. ; Εφημερίδα New York Times, διαφημιστική καταχώρηση της Mobil Oil το 1994: «Η Τουρκία είναι ένα θησαυροφυλάκιο λογοτεχνίας και πολιτισμού, ένας μικρόκοσμος της ιστορίας της ανθρωπότητας, ξεκινώντας από τον Ξέρξη, Μέγα Αλέξανδρο, τους καίσαρες… άρα, η τουρκική λογοτεχνία αναδύθηκε με ρίζες που ποικίλουν, συμπεριλαμβάνοντας τον Πλάτωνα, Περσικά Έπη αραβικούς στίχους και αργότερα Γάλλους και Ευρωπαίους συγγραφείς». Εφημερίδα Daily Telegraph, 28 Σεπ. 1998. «Οι Νεοέλληνες έχουν μικρή έως καθόλου σχέση με τους αρχαίους Αθηναίους. Οι Νεοέλληνες στο μεγαλύτερο μέρος τους κατάγονται από τους Τούρκους, όπως αυτό φαίνεται από τα κοντά και μαλλιαρά τους πόδια και τα χαμηλά κρεμασμένα οπίσθιά τους. Το μεγάλο τους ενδιαφέρον για τα μάρμαρα του Ελγίνου [του Παρθενώνα εννοεί] είναι εμπορικό. Τα βλέπουν σαν μία τουριστική ατραξιόν που θα τους φέρει χρήματα»

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ…..

 

Μαντλίν Ολμπράιτ (Η 64η Υπουργός Εξωτερικών από τον Ιαν. 1997 η οποία παραδέχθηκε μετά από σκάνδαλο ότι είναι Εβραϊκής καταγωγής. Εκτός των άλλων έχει διατελέσει και υπεύθυνη θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Μάικλ Δουκάκη, για τον οποίο αναρωτιέμαι ακόμη για το τι ρόλο παίζει τελικά), Ρόμπερτ Ρούμπιν (Υπουργός και εκπρόσωπος Τύπου), Γουίλιαμ Κοέν (Ο 20ος Υπουργός Άμυνας από Ιαν. 1997), Νταν Κλίκμαν (Υπουργός Γεωργίας), Τζώρτζ Τένετ (Αρχηγός CIA), Σαμουήλ Μπέργκερ (Αρχηγός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας), Έβελυν Άϊμπερμαν (Βοηθός Αρχηγού Προσωπικού), Στιούαρτ Άϊζενσατ (Υφυπουργός Εσωτερικών), Σαρλήν Μπαρσέφσκι (Αντιπρόσωπος Εμπορίου Η.Π.), Σούζαν Τόμασεζ (Βοηθός Πρώτης Κυρίας), Τζόελ Κλάιν (Βοηθός Γενικού), Τζην Σπέρλινγκ (Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας), Άϊρα Μαγκαζάϊνερ (Εθνικό Σύστημα Υγείας), Πήτερ Τάρνοφ (Βοηθός Υπουργού Εσωτερικών), Άλις Ρίβλιν (Οικονομικός Σύμβουλος), Τζάνετ Γέλλεν (Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικών), Ραμ Εμάνουελ, (Πολιτικός Σύμβουλος), Νταγκ Σόσνικ (Σύμβουλος του Προέδρου), Τζιμ Στάϊνμπεργκ (Βοηθός Αρχηγού Εθνικής Ασφαλείας), Τζάϊ Φούτλικ (Ειδικός Σύνδεσμος με την Εβραϊκή Κοινότητα) καμία άλλη κοινότητα δεν έχει ειδικό σύνδεσμο !, Ρόμπερτ Νας (Αρχηγός Προσωπικού), Τζέην Σέμπουρν (Δικηγόρος Προέδρου), Μαρκ Πεν (Ειδικός Ασίας στο ΝΕΕ), Σάντυ Κρίστοφ (Αρχηγός Συστήματος Υγείας), Ρόμπερτ Μπούρτιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Ντέηβιντ Πίπτον (Υφυπουργός Οικονομικών), Κηθ Μπόϊκιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Τζεφ Έλλερ (Ειδικός Βοηθός του Κλίντον), Τομ Επστάιν (Σύμβουλος Συστήματος Υγείας), Τζούντιθ Φέντερ (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Χέρσελ Γκόμπερ (Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων), Στηβ Κέσλερ (Σύμβουλος Λυκού Οίκου), Ρον Κλάιν (Βοηθός Υπουργού Παιδείας), Μαντλίν Κούνιν (Βοηθός Επικοινωνιών), Ντέηβιντ Κούσνετ (Βοηθός ή Τμήμα προγράμματος για το AIDS), Μάργκαρετ Χάμπουργκ (Διεύθυνση Συνεντεύξεων Τύπου), Μάνι Γκράνγουαλντ (Σύνδεσμος με Αρχηγούς Εβραϊκών Οργανώσεων), Κάρεν Άντλερ (Διεύθυνση Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών), Σαμουήλ Λιούις (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Στάνλεϋ Ρος (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας), Νταν Σίφτερ (Διεύθυνση Επιχειρήσεων Ειρήνης), Ηλάι Σήγκαλ (Βοηθός Αρχηγού Προσωπικού), Άλαν Γκρήνσπαν (Πρόεδρος Τράπεζας Εθνικού Αποθέματος), Ρόμπερτ Βάινερ (Οργάνωση Πολιτικής για τα Φάρμακα), Τζακ Λιού (Βοηθός Διεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης), Τζέημς Π. Ρούμπιν (Υφυπουργός Οικονομικών), Λάνι Π. Μπριούερ (Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου), Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ (Ειδικός Εκπρόσωπος ΝΑΤΟ), Κένεθ Άπφελ (Αρχηγός Κοινωνικής Ασφάλισης), Σίντνεϋ Μπλούμενταλ (Ειδικός Σύμβουλος στην Πρώτη Κυρία), Ντέηβιντ Κέσλερ (Αρχηγός Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων), Σεθ Γουάξμαν (Γενικός Ενεργός Δικηγόρος), Μαρκ Πεν (Προεδρικές Δημοσκοπήσεις), Ντένις Ρος (Ειδικός Εκπρόσωπος για το Μεσανατολικό), Χάουαρντ Σαπίρο (Γενικός Σύμβουλος για το FBI), Λάννι Ντέηβις (Ειδικός Σύμβουλος Λευκού Οίκου), Σάλυ Κάτζεν (Υπουργός Οικονομίας και Διοικήσεως), Καθλήν Κοχ (Αρχηγός του Γραφείου Ίσων Ευκαιριών του FBI), Τζων Ποδέστα (Βοηθός Αρχηγός Προσωπικού), Άλαν Μπλάιντερ (Αντιπρόεδρος Εθνικού Αποθέματος) και Ρον Κλάιν (Αρχηγός Προσωπικού του Αλ Γκορ).
Η ανωτέρω λίστα υπ΄ όψιν, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλόβαθμα στελέχη, και αφορά ΜΟΝΟΝ την κυβέρνηση Κλίντον. Αναρωτιέμαι ο φουκαράς ο Κλίντον που δεν είναι εβραϊκής καταγωγής πόσο άνετα μπορεί να νιώθει ανάμεσα σε τόσο πολλούς εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι γνωρίζεις πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους, όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα σ΄ αυτούς μπορείς να διακρίνεις και μερικά από τα ανώτερα αφεντικά σου. Είναι νομίζω καταφανές ότι όσον αφορά τουλάχιστον την παρούσα Αμερικανική κυβέρνηση υπάρχει μια αισθητή επικράτηση του Εβραϊκού στοιχείου. Αυτό όμως όπως θα διαπιστώσεις και παρακάτω, ΔΕΝ μπορεί να συμβαίνει τυχαία.
Υπολογίζοντάς τα όλα μαζί και σε συνδυασμό με τις περιορισμένες – όπως θα δεις – αρμοδιότητες των τελευταίων τουλάχιστον Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σχηματίσεις σίγουρα κάποια εικόνα για το ποιοι και πως στην ουσία ελέγχουν την Αμερική. Στοιχεία 1998. Ανατρέχοντας στο Αμερικανικό Σύνταγμα Σ___ θα μπορούσες και μόνος σου να αντιληφθείς για τις όντως περιορισμένες αρμοδιότητες του κάθε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ως προς την διαχείριση κρίσεων με την εμπλοκή των Αμερικανικών δυνάμεων εκτός των Αμερικανικών συνόρων.
Ας δούμε παρακάτω ποιοι ελέγχουν την συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως:
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
WALT DISNEY: Ο μεγαλύτερος οργανισμός μέσων σήμερα. Διοικείται (1984) από τον Michal Eisner (Εβραίος). Ο όμιλος «Walt Disney Pictures» διοικείται από τον Joe Roth (Εβραίος) και περιλαμβάνει την «Toychstone Pictures», την «Caravan Pictures» και την «Buena Vista Television». Η «Disney» επίσης κατέχει την «Miramax Pictures», η οποία κι αυτή διοικείται από τους Εβραίους αδελφούς Weinstein. Η «Disney» κατέχει ακόμη την «Capital Cities/A.B.C. με θυγατρική την ESPN η οποία διοικείται από τον Stern Bornstein (Εβραίος). Οι δραστηριότητες του οργανισμού δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν και οι διάφορες Disneylunds κλπ, κλπ.
TIME WARNER: Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός μέσων στον κόσμο. Διοικείται από τον Michael Levin (Εβραίος). Εκδίδει τα μεγαλύτερα σε κυκλοφορία περιοδικά όπως «Time», «People», «Fortune», «Sports Illustrated». Η θυγατρική της η H.B.O. είναι το μεγαλύτερο συνδρομητικό καλωδιακό δίκτυο της χώρας. Και ως γνωστόν η «Time Warner» είναι και η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο. Θυγατρικές της «Time Warner», είναι οι «Warner Brothers Studio», «Castle Rock Entertainment», και η «New Line Cinema».
VIACOM: Ο τρίτος σε σειρά μεγαλύτερος οργανισμός. Διοικείται από τον Summer Redstone (γεννηθείς ως Murray Rothstein – Εβραίος), ο οποίος κατέχει το 76% των μετοχών της (3 δισ. $). Η Viacom παράγει κινηματογραφικές ταινίες μέσω της «Paramoynt Pictures», η οποία διοικείται από την Sherry Lansing (Εβραία). Παράγει και μοιράζει τηλεοπτικά προγράμματα για τα 3 μεγαλύτερα δίκτυα και κατέχει 12 τηλεοπτικούς και 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την Αμερική. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής καλωδιακού προγράμματος στον κόσμο και μέσω του «Showtime», του «M.T.V.» και του «Nickeldeon».
Παραγωγός προγράμματος στην Αμερική κατέχεται από τον Ronald Pereman (Εβραίος), ο οποίος έχει και τα καλλυντικά «Revlon».
Η γνωστότερη και πολλά υποσχόμενη από τις μικρές εταιρείες μέσων είναι η «Dream-Works SKG», η οποία δημιουργήθηκε το 1994 από τους Jeffrey Katzenberg (πρώην πρόεδρος της «Disney Pictures» – Εβραίος), David Geffen (Εβραίος) και από τον γνωστό μας σκηνοθέτη Steven Spielberg (Εβραίος).
Δύο άλλες μεγάλες εταιρείες παραγωγής, η MCA και η γνωστή «Universal Pictures», βρίσκονται στην κατοχή του γίγαντα «Seagram Company» του οποίου πρόεδρος είναι ο Edgar Bronfman (Εβραίος), ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Κονγκρέσου.
Μόνον οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής που προανέφερα, κάλυψαν το 75% των συνολικών αποδείξεων (εισπράξεων) του Box Office για το 1995. Για να αντιληφθείς το μέγεθος.
Η επόμενη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων είναι η ιαπωνική «Sony Corporation», της οποίας η αντίστοιχη θυγατρική στην Αμερική διοικείται από τον Michael Schulhof (Εβραίος). Την «Sony Pictures Division» διοικεί ο επίσης Εβραίος Alan. J. Levin.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Εβραίοι όπως θα δεις κατέχουν και διοικούν τις 3 σημαντικότερες εφημερίδες οι οποίες είναι και το πρότυπο πολλών υπολοίπων μικρότερων.
New York Times: Διοίκηση, Arthur Ochs Sulzberger (Εβραίος), η οικογένεια του οποίου κατέχει επίσης και 33 ακόμη εφημερίδες όπως της «Boston Globe», 12 περιοδικά όπως και του «McCalls and Family Circle» με κυκλοφορία πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και 7 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εταιρίες μεταδόσεων. Διευθύνων εκδότης ο Max Frankel (Εβραίος), Γενικός διευθύνον εκδότης ο Joseph Lelyveld (Εβραίος). Η εταιρία «New York Times» μεταδίδει επίσης ιστορίες, θέματα και φωτογραφίες τηλεγραφικώς σε 506 άλλες εφημερίδες, πρακτορεία και περιοδικά.
The Washington Post: Διοικήτρια, κυρία μέτοχος και πρόεδρος του συμβουλίου της εταιρίας αυτής είναι η Katherine Meyer Graham (Εβραία). Εκδότης, είναι ο υιός της Donald. Η «Washington Post Co» κατέχει επίσης μεγάλο αριθμό μετοχών σε άλλες τηλεοράσεις και περιοδικά, όπως του γνωστού και Νο2 διεθνούς εβδομαδιαίου περιοδικού «Newsweek». Σε συνεργασία με την «New York Times» που προανέφερα, εκδίδει το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως αγγλόφωνο περιοδικό «International Herald Tribune».
The World Street Journal: Κατέχεται από την «Dow Jones Co», της οποίας πρόεδρος είναι ο Peter P. Kahn (Εβραίος) και είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Αμερική με 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα. Η «Dow Jones Co» επίσης εκδίδει άλλες 24 καθημερινές εφημερίδες.
Θα μπορούσα να σου αναφέρω και για άλλες εφημερίδες όχι τόσο μεγάλες, αλλά που κι εκείνες είναι υπό την κατοχή Εβραίων. Οι μεγαλύτερες που προανέφερα φτάνουν.
ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ Σ___ όπως θα έχεις συμπεράνει τουλάχιστον έως τώρα.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα αναμετάδοσης της Αμερικής πριν ακόμα αλλά και μετά την συνένωσή των διοικούνται από Εβραίους.
Το A.B.C. από τον Leonard Goldenson (Εβραίος). Διευθυντές παραγωγής των προγραμμάτων των ειδήσεων του A.B.C. ήσαν όλοι τους σχεδόν και πάλι Εβραίοι όπως Victor S. Newfeld («20/20»), Bob Reichbloom («Good Morning America»), Rick Kaplan («World News Tonight»).
Το C.B.S. πρώτα από τον William Paley (Εβραίος) και έπειτα από τον Laurence Tisch (Εβραίο).
Το N.B.C. Πρώτα από τον David Sarnoff και μετά από τον υιό του Robert Sarnoff (και οι δυο τους Εβραίοι). Η N.B.C. πλέον ανήκει στην General Electric. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ειδήσεων του N.B.C. είναι ο Andrew Lack (Εβραίος).
Όσον αφορά τον κολοσσό C.N.N. του μη Εβραίου Ted Turner να σου πω ότι πρόσφατα έχει αγορασθεί από την Time Warner. Βλέπεις ότι τίποτα δεν θέλουν να αφήσουν σε, «ξένα χέρια» !.
Τα 3 κορυφαία περιοδικά
Το περιοδικό TIME με εβδομαδιαία κυκλοφορία 4,1 εκατομμυρίων τευχών !. Όπως προανέφερα, ανήκει στην Time Warner την οποία ελέγχει ο Gerald Levin (Εβραίος).
Το περιοδικό NEWSWEEK εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 3,2 εκατομμυρίων τευχών το οποίο ανήκει στην Katherine Meyer Graham (Εβραία).
Το περιοδικό U.S. NEWS and WORLD REPORT εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 2,3 εκατομμυρίων τευχών. Ανήκει στον Mortimer Zuckerman (Εβραίος), ο οποίος κατέχει και το περιοδικό «Atlantic Monthly» καθώς και την γνωστή εφημερίδα της Νέας Υόρκης την «Daily News».
Ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος παιδικών βιβλίων είναι η «Western Publishing», με περισσότερο από το 50% της αγοράς και με πρόεδρο τον Richard Snyder (Εβραίος) που αντικατέστησε τον Richard Bernstein (Εβραίος).
Η αυτοκρατορία Μέσων «Newhouse» ιδρύθηκε από τον Samuel Snyder (εβραίος από Ρωσία) και πλέον διοικείται από τους δύο υιούς του Samuel και Donald Newhouse. Η «Newhouse» λοιπόν κατέχει 26 καθημερινές εφημερίδες, συμπεριλαμβανόμενων κορυφαίων περιοδικών του Κλήβελαντ, Νιούραρκ και της Νέας Ορλεάνης. Οι μεταδόσεις «Newhouse» αποτελούνται και από 12 τηλεοπτικούς σταθμούς και 87 τηλεοπτικά-καλωδιακά συστήματα.
Ο μεγιστάνας των μέσων Rubert Murdoch κατέχει την 4η μεγαλύτερη εταιρία μέσων, την «News Corporation», η οποία με την σειρά της έχει τις εταιρίες «Fox Television Network» και την γνωστή «20th Century Fox Films», στις οποίες δύο ηγείται ο Peter Chermin (Εβραίος).
Από τα ανωτέρω και μόνον, είναι πλέον ολοφάνερο για το εάν και κατά πόσο η πληροφόρηση και η διακίνηση των ειδήσεων στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως είναι μονοσήμαντη ή όχι. Το γεγονός άλλωστε της ιδιοκτησίας και ελέγχου των Μέσων είναι πολύ σημαντικό γεγονός, διότι εκείνοι που ελέγχουν τα Μέσα, διοχετεύουν απίστευτη δύναμη για να τυποποιήσουν τις κοινές γνώμες, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.
Πόσοι γνωρίζουν άραγε ώστε να υποψιασθούν έστω ότι και κάποια άλλα παίχτηκαν στη Σερβία, τη στιγμή για παράδειγμα που το 20% της κατεστραμμένης αυτοκινητοβιομηχανίας Zastava ανήκει σε πρώην Υπουργό Άμυνας των Η.Π.Α. ;
Εφημερίδα New York Times, διαφημιστική καταχώρηση της Mobil Oil το 1994: «Η Τουρκία είναι ένα θησαυροφυλάκιο λογοτεχνίας και πολιτισμού, ένας μικρόκοσμος της ιστορίας της ανθρωπότητας, ξεκινώντας από τον Ξέρξη, Μέγα Αλέξανδρο, τους καίσαρες… άρα, η τουρκική λογοτεχνία αναδύθηκε με ρίζες που ποικίλουν, συμπεριλαμβάνοντας τον Πλάτωνα, Περσικά Έπη αραβικούς στίχους και αργότερα Γάλλους και Ευρωπαίους συγγραφείς».
Εφημερίδα Daily Telegraph, 28 Σεπ. 1998. «Οι Νεοέλληνες έχουν μικρή έως καθόλου σχέση με τους αρχαίους Αθηναίους. Οι Νεοέλληνες στο μεγαλύτερο μέρος τους κατάγονται από τους Τούρκους, όπως αυτό φαίνεται από τα κοντά και μαλλιαρά τους πόδια και τα χαμηλά κρεμασμένα οπίσθιά τους. Το μεγάλο τους ενδιαφέρον για τα μάρμαρα του Ελγίνου [του Παρθενώνα εννοεί] είναι εμπορικό. Τα βλέπουν σαν μία τουριστική ατραξιόν που θα τους φέρει χρήματα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου