ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Psychotronics είναι η ικανότητα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας (ELF) κύματα και άλλα μέσα για να χειριστείτε ένα πρόσωπο συναισθήματα, τις σκέψεις, τις σωματικές λειτουργίες, θα κτλ όλα από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία σε πρόσωπο ή, ενδεχομένως, ενός ολόκληρου πληθυσμού μπορεί κυριολεκτικά να ελέγχεται σαν ένα ρομπότ με τηλεχειριστήριο. ...πομποί του εγκεφάλου τόσο μικρό όσο το μισό ενός φίλτρο τσιγάρου τη δυνατότητα σε γιατρούς για να τους εμφυτεύματος σε ακούσια ασθενείς κατά τη διάρκεια εργασιών εύκολα και χωρίς χειρουργική επέμβαση μέσω των ρουθουνιών. Τα εμφυτεύματα είναι πλέον μικρότερο από το πλάτος μιας τρίχας και να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της γρίπης και τα πλάνα. Εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αυτό το κάνει εν αγνοία τους. Αυτοί οι "βιοτσίπ" κυκλοφορεί στην κυκλοφορία του αίματος και να υποβάλει στον εγκέφαλο, που επιτρέπει στα θύματα να ακούσει "φωνές" μέσω του μοσχεύματος.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2011

MASTER ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ ΕΛΕΝΧΟ

PSYCHOTRONICS - MASTER ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΜΑΖΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Psychotronic τεχνολογία έχει από καιρό ότι θα είναι αδύνατη με την πλειονότητα των ανθρώπων και έχουν υποβιβαστεί στην επιστημονική φαντασία. Το γεγονός είναι ότι οι επιστήμονες ανέπτυξε την τεχνολογία αυτή σε πράξη, τουλάχιστον πριν από τριάντα χρόνια και άρχισε να πειραματίζεται με αγνοία τους ανθρώπους. 

Psychotronics είναι η ικανότητα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας (ELF) κύματα και άλλα μέσα για να χειριστείτε ένα πρόσωπο συναισθήματα, τις σκέψεις, τις σωματικές λειτουργίες, θα κτλ όλα από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία σε πρόσωπο ή, ενδεχομένως, ενός ολόκληρου πληθυσμού μπορεί κυριολεκτικά να ελέγχεται σαν ένα ρομπότ με τηλεχειριστήριο. Πώς γίνεται αυτό; 

Γη είναι τυλιγμένο σε ένα ντόνατ σχήματος μαγνητικό πεδίο. Εγκύκλιος γραμμές ροής συνεχώς κατεβαίνει στο Βόρειο Πόλο και να εξέλθει από το Νότιο Πόλο. Η ιονόσφαιρα, αγωγό ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, 100 χιλιόμετρα πάνω από τη γη, αποτελείται από ένα στρώμα από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια που λειτουργούν ως ασπίδα από τους ηλιακούς ανέμους. Τα φυσικά κύματα που σχετίζονται με την ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα και πιστεύεται ότι προκαλούνται από τις πολλαπλές καταιγίδες. 
Συλλογικά, αυτά τα κύματα που ονομάζεται "The Schumann Resonance,« το σημερινό ισχυρότερο σε 7,8 Hz. .

Αυτά είναι σχεδόν στάσιμα κύματα ELF που φυσιολογικά υπάρχουν στο γήινη "ηλεκτρομαγνητική" κοιλότητα, ο χώρος μεταξύ του εδάφους και της ιονόσφαιρας. Αυτές οι "εμπνεύσεις γη» είναι ίδιοι με το φάσμα της brainwaves μας. (1hertz = 1 κύκλος ανά δευτερόλεπτο, 1 kHz = 1000, 1 MHz = 1 εκατομμύριο A 1 κύμα Hertz είναι 186.000 μίλια μακρά?... 10 Hz είναι 18.600 μίλια ραδιοκύματα κινούνται με την ταχύτητα του φωτός) 
Ο Δημιουργός σχεδιαστεί έμβια όντα να έχουν απήχηση σε αυτό το φυσικό παλμό συχνότητας, προκειμένου να εξελιχθεί αρμονικά. 
Αυτά τα φυσικά γήινο μαγνητικό κύμα που αντικαθίσταται από τεχνητή πολύ χαμηλά κύματα συχνότητας (VLF) λόγος που προέρχονται από GWEN Towers. 
Ο Δρ Αντρίγια Puharich (τη δεκαετία του 1950 & '60), διαπίστωσε ότι εγκεφαλικά κύματα ενός διορατικός στράφηκε έως 8 Hz κατά τις ψυχικές δυνάμεις τους ήταν λειτουργικά. Το 1956, παρατήρησε ένας Ινδός γιόγκι ελέγχει εμπνεύσεις του, σκόπιμα μετατοπίζοντας τη συνείδησή του από το ένα επίπεδο στο άλλο. Puharich εκπαιδευμένα άτομα μέσω της βιο-ανάδρασης να το κάνει αυτό συνειδητά, δηλαδή, τη δημιουργία 8 Hz κύματα με την τεχνική της βιο-ανάδρασης. Ένα μέντιουμ θεραπευτής δημιουργούνται 8 Hz κύματα μέσω ενός hands-on διαδικασία επούλωσης, πράγματι ανακούφιση προβλήματα με την καρδιά του ίδιου ασθενή? Εγκέφαλος του θεραπευτή που εκπέμπουν 8 Hz. 
Ένα άτομο, που εκπέμπουν μια ορισμένη συχνότητα, μπορεί να κάνει μια άλλη, επίσης, αντηχούν στην ίδια συχνότητα. Οι εγκέφαλοί μας είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε κάθε τεχνολογία που στέλνει κύματα ELF, επειδή αρχίσει αμέσως απήχηση στο εξωτερικό σήμα από ένα είδος αποτελέσματος tuning τραπέζι. 
Puharich περαιτέρω πειραματιστεί, ανακαλύπτουν ότι, 
* 7,83 Hz (συχνότητα των παλμών της γης), πραγματοποιήθηκε ένα πρόσωπο "νιώθω καλά", που παράγει μια αλλαγμένη κατάσταση * 10,80 Hz αιτίες στασιαστική συμπεριφορά * 6,6 Hz η κατάθλιψη προκαλεί. * 10 Hz βάζει τους ανθρώπους σε μια υπνωτική κατάσταση 
Ρώσοι και Βορειοκορεάτες χρησιμοποιήσετε αυτή τη συχνότητα 10 Hz σε φορητές μηχανές μυαλό-ελέγχου πίεσης για απόσπαση ομολογίας. (Το σύστημα μπορεί επίσης να βρεθεί σε μερικές αμερικανικές εκκλησίες για να βοηθήσουν το εκκλησίασμα πιστεύω!) 
Puharich ήταν κατά κάποιο τρόπο προκαλείται να εργαστεί για τη CIA, όπου αυτός και ο Δρ Robert Becker σχεδιασμένος εξοπλισμός για τη μέτρηση αυτών των κυμάτων και την επίδρασή τους στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Puharich ξεκίνησε τις εργασίες του με την τοποθέτηση σκυλιά στον ύπνο. 
Με το 1948/49, είχε αποφοιτήσει σε πιθήκους, σκόπιμα καταστρέφοντας αυτιά τους για να τους επιτρέψει να πάρει τους ήχους χωρίς το τύμπανο ανέπαφη. Ανακάλυψε ένα νεύρο από τη γλώσσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της ακοής. Δημιούργησε το εμφύτευμα δόντι που το μυαλό-ελέγχουν τα θύματά τώρα υποστηρίζουν τέθηκε σε εφαρμογή από τον οδοντίατρό τους, εν αγνοία τους, και προκαλώντας τους να ακούσουν "φωνές στο κεφάλι τους». Αυτά είχαν τεθεί υπό καλύμματα ή κατατίθενται στο σαγόνι. .

Το ανθρώπινο σώμα, σαν ένας υπολογιστής, περιέχει χιλιάδες επεξεργαστές δεδομένων. Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, η χημική-ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, της καρδιάς, καθώς και περιφερικό νευρικό σύστημα, τα σήματα αποστέλλονται από το φλοιό περιοχή του εγκεφάλου και σε άλλα μέρη του σώματός μας, τα μικροσκοπικά τριχωτά κύτταρα στο εσωτερικό αυτί ότι η διαδικασία Ηχητικά σήματα, και το φως ευαίσθητα αμφιβληστροειδή χιτώνα και του κερατοειδούς χιτώνα του ματιού αυτής της διαδικασίας οπτική δραστηριότητα. Ο οργανισμός είναι σε θέση όχι μόνο να εξαπατηθεί, χειρισμός, ή παραπληροφόρηση αλλά και έκλεισαν ή καταστράφηκαν - όπως και κάθε άλλο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων. Η «δεδομένα» το σώμα λαμβάνει από εξωτερικές πηγές - όπως ηλεκτρομαγνητικά, δίνη, ή ακουστικών κυμάτων ενέργειας - ή δημιουργεί μέσω των δικών ηλεκτρικό ή χημικά ερεθίσματα του μπορεί να αλλοιωθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με τα δεδομένα (στοιχεία) σε κάθε σύστημα υλικού μπορεί να να αλλάξει. 
Όταν λέμε λόγια στον εαυτό μας, σιωπηλά, ή να διαβάσετε ένα βιβλίο, μπορούμε να νιώθουμε πραγματικά την ελαφρά αισθήσεις αυτών των λέξεων σε φωνητικούς μύες μας - το μόνο που απουσιάζει είναι το πέρασμα του αέρα. Πιστεύεται ότι η ανάγνωση είναι μια βελτιωμένη έκδοση της αναγνώρισης ομιλίας υπολογιστή, με EEG κύματα με την αντικατάσταση του ηχητικά κύματα. Ο ευκολότερος «σκέψη» ανάγνωση είναι πραγματικά απομακρυσμένη μαζεύοντας των ηλεκτρομαγνητικών δραστηριότητα των μυών του ομιλία-ελέγχου. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις σκέψεις σε εντολές υπολογιστή από την αποκρυπτογράφηση ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. 
Ισχυρό ΚΠΑ και Τριμερής μυημένοι γνωρίζουν από καιρό πως τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για μισθολογικές πολιτικές πόλεμο εναντίον του πληθυσμού της Αμερικής. Επιστήμη Πρόεδρος Lyndon Johnson της σύμβουλο, ο Δρ Gordon JF MacDonald έγραψε το παγκοσμιοποίησης-προώθηση 1968 το βιβλίο, εκτός της ειρήνης έρχεται, μια επιστημονική δελτίο καιρού των νέων όπλων. 
MacDonald περιέγραψε πώς τεχνητές μεταβολές του ηλεκτρικού γη-ιονόσφαιρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μαζική έλεγχος της συμπεριφοράς. Είπε ότι χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά ταλαντώσεις μπορεί να επιτεθεί στους χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου στον άνθρωπο. 
Ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, ο ιδρυτικός διευθυντής του Τριμερούς David Rockefeller της Επιτροπής, επίσης διατελέσει Εθνικής Ασφαλείας πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ διευθυντή, όπου ίδρυσε την περίφημη FEMA που έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή της παγκόσμιας διακυβέρνησης δικτατορική κανόνες κατά τη διάρκεια των ΗΠΑ προέβλεψε αυτών ακριβώς των ηλεκτρομαγνητικών Psychotronic όπλων. .


Δήλωσε: «Είναι δυνατόν - και δελεαστικό - να εκμεταλλευτεί, για στρατηγικούς-πολιτικούς σκοπούς, οι καρποί της έρευνας στον εγκέφαλο και στην ανθρώπινη συμπεριφορά ... Ακρίβεια χρονομετρημένα, τεχνητά ενθουσιασμένος ηλεκτρονικών εγκεφαλικά επεισόδια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα μοτίβο των ταλαντώσεων που παράγουν τα σχετικά υψηλά επίπεδα ισχύος σε ορισμένες περιοχές της γης Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει ένα σύστημα που θα βλάψουν σοβαρά την απόδοση του εγκεφάλου ενός πολύ μεγάλου πληθυσμού σε επιλεγμένες περιοχές , για μεγάλο χρονικό διάστημα. " 
Χαμηλής συχνότητας ακτινοβολία επηρεάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα γρίπης και ναυτία. Άλλα έργα προσπάθησε να προκαλέσει ή να αποτρέψει τον ύπνο, ή να επηρεάσει το σήμα από το τμήμα κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, επιτακτικό εθελοντικές κινήσεις των μυών. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων ερευνών τηλεπάθειας στην ΕΣΣΔ ασχολήθηκε με τη μετάδοση της συναισθηματικής ή παθολογικών παρορμήσεων και η μελέτη των φυσιολογικών απάντηση PK ασκήσεις κλπ. .. Με CIA αρχές της δεκαετίας του 1970 μέσα στο πεδίο ανέφερε ότι οι Σοβιετικοί ήταν σε θέση να επηρεάσουν τηλεπαθητικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, να αλλάξει τα συναισθήματα ή την υγεία τους, ακόμη και να σκοτώνουν σε μεγάλη απόσταση. 
Κατά τη χρήση «Psychotronic Πόλεμος» μικροκύματα, μια πιο διαφοροποιημένη χρήση ELF κύματα, δεν θα ήταν πλέον αναγκαίο να σκοτώσει στρατιές ολόκληρες, διοχετεύοντας καρδιακή ή αναπνευστική παράτυπες σήματα. Ο εχθρός μπορεί απλά να αδρανοποιηθούν από την ενοχλητική τους κράτη της ισορροπίας ή συγχέοντας την ικανότητα να σκέφτονται λογικά. Η χειραγώγηση των ανθρώπων, μέσω της ELF κυμάτων είναι σχετικά εύκολη να γίνει. 
Το 1977, οι ΗΠΑ Defense Intelligence Agency (DIA) αποχαρακτηρισμένα έκθεση στην οποία περιγράφεται το πώς τεράστιες προόδους στην Σοβιετική Psychotronic τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει το απόλυτο κοινωνία του Μεγάλου Αδελφού, με τη χρήση ηλεκτρονικών ελέγχου του νου έναντι των πληθυσμών από την εμφύτευση ιδέες και σκέψεις στο κεφάλι των ανυποψίαστων θυμάτων: 
"Ήχους και δυνατή ακόμα και λέξεις, που φαίνεται να προέρχονται ενδοκρανιακά (μέσα στο κεφάλι του), μπορεί να προκληθεί από την τροποποίηση του σήματος σε πολύ χαμηλές μέσες πυκνότητες ισχύος" (VLF και ELF). 
Η έκθεση DIA είπε επίσης ότι οι Σοβιετικοί ανακάλυψαν ότι η μυστική μικροκυματική ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει στα ανυποψίαστα θύματα: 
"Πονοκέφαλος, κόπωση, εφίδρωση, ζάλη, διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, ευερεθιστότητα, διέγερση, ένταση, υπνηλία, αϋπνία, κατάθλιψη, άγχος, απώλεια μνήμης, και την έλλειψη συγκέντρωσης." 
Προβλέποντας τη χρήση των λεγόμενων «μη θανατηφόρα» Psychotronic όπλα για να υποστηρίξει την κατοχή των Ηνωμένων Εθνών της Αμερικής, 1988 δήλωσε άρθρο: 
"Αρχές κυβέρνηση και ο στρατός θα πρέπει να ξεπεράσουν όχι ανυπέρβλητες δυσκολίες για τη ρύθμιση της φέρουσας συχνότητας με ELF σήματα στις υπάρχουσες συνδέσεις εκατοστά radio-relay ... ένα στρατό κατοχής, στη συνέχεια, είναι δυνατό να χειρίζονται την ικανότητα μιας χώρας να λαμβάνει αποφάσεις." .

Σε μια συνεδρίαση του 1993 μεταξύ Κλίντον υπαλλήλων Διοίκησης και Σοβιετικούς εμπειρογνώμονες psychotronics, συμπεριλαμβανομένου του Δρ Igor Smirnov. 
Κλίντον υπαλλήλων Διοίκησης θέλησε να διαπιστώσει αν ψυχο-διόρθωση ... προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να αναληφθούν από την κυβέρνηση μας. Οι συσκευές αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν την κρίση ή opionion των φορέων λήψης αποφάσεων, κλειδί προσωπικά ή λαοί. 
Κλίντον αξιωματούχοι Άμυνας εξέφρασε ενδιαφέρον ότι η KGB Psychotronic συσκευές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν "σε μη βίαια" εκκαθάριση περιοχών από πιθανούς εχθρούς, ελεύθεροι σκοπευτές, κ.λπ. (δηλαδή των ΗΠΑ όπλο συλλεκτών και των πατριωτικών πολιτοφυλακών). 
Ο πρώην KGB στρατηγό Γεώργιο Kotov δήλωσε Αμερικανός επισκέπτες για την Ρωσική (KGB) έρευνα για τις «ακουστικές ψυχο-διόρθωση». Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διαβίβαση εντολών στο υποσυνείδητο των στοχευμένων θυμάτων μέσω της στατικής ή ζώνες λευκού θορύβου. 
Εκεί φάνηκε η τεχνική που άρχισαν με το ρωσικό Υπουργείο Ψυχο-Διόρθωση στη Μόσχα Ιατρική Ακαδημία. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μια τεχνική για την ανάλυση ηλεκτρονικά το ανθρώπινο μυαλό για να την επηρεάσουν. Οι εισόδου υποσυνείδητα μηνύματα εντολών, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που διαβιβάζονται σε "λευκό θόρυβο" ή μουσική. Χρησιμοποιώντας μια υπόηχους πολύ χαμηλή συχνότητα εκπομπής του τύπου, το ακουστικό μήνυμα ψυχο-διόρθωση μεταδίδεται μέσω των οστών αγωγή - ωτοασπίδες δεν θα περιορίσει το μήνυμα. 
Σύμφωνα με τους Ρώσους το υποσυνείδητο μηνύματα by-pass το συνειδητό επίπεδο και είναι αποτελεσματικά σχεδόν αμέσως. 
Οι συσκευές αυτές φαίνεται να εργαστούν στο πολύ χαμηλών συχνοτήτων (VLF) του φάσματος, το ίδιο φάσμα συχνοτήτων, όπως προκύπτουν από την καταστροφική αμερικανική Gwen (Ground Wave έκτακτης Δίκτυο) πομπών. 
Καινοτόμησε με την κρατικά χρηματοδοτούμενη Τμήμα Ψυχο-Διόρθωση στην Ιατρική Ακαδημία της Μόσχας, ακουστική ψυχο-διόρθωση συνεπάγεται τη διαβίβαση των συγκεκριμένων εντολών μέσω στατικών ή άσπρες ζώνες θορύβου στο ανθρώπινο υποσυνείδητο χωρίς να διαταραχθεί άλλων πνευματικών λειτουργιών. 
Οι εμπειρογνώμονες είπαν διαδηλώσεις εργαστήριο έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα μετά την έκθεση της λιγότερο από ένα λεπτό. Επιπλέον, δεκαετίες έρευνας KGB και των επενδύσεων των ανυπολόγιστα εκατομμύρια ρούβλια στη διαδικασία παρήγαγε τη δυνατότητα να αλλάξει συμπεριφορά πρόθυμη και απρόθυμη θέματα. 
Η ικανότητα να προκαλέσει το θάνατο μπορούν να μεταδοθούν σε αποστάσεις, με αποτέλεσμα πρόκληση ασθένειας ή θανάτου για μη εμφανή λόγο. Αυτά τα όπλα θα είναι σε θέση να προκαλέσει ασθένεια ή θάνατο σε μικρό ή δεν υπάρχει κίνδυνος για τον χειριστή. The Psychotronic όπλο θα είναι σιωπηλός και δύσκολο να ανιχνευθεί. 
Σκηνοθεσία-ενέργεια όπλα συνεχίζει την ανάπτυξή του περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένα όπλο μικροκυμάτων που κατασκευάζονται από την Lockheed-Sanders και χρησιμοποιείται για μια διαδικασία γνωστή ως «φωνή Σύνθεση», η οποία είναι απομακρυσμένη ακτινοβολούν του ήχου (δηλαδή, εξέφρασε ή άλλα ηχητικά σήματα) απευθείας σε ο εγκέφαλος του κάθε επιλεγμένο στόχο. 
Στις 21 Μαρτίου 1983, η Sydney Morning Herald δημοσίευσε αυτό το άρθρο από τον Δρ Nassim Abd El-Aziz Neweigy, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονίας, Moshtohor Tukh-Kalubia, Αίγυπτος. 
"Ρωσική δορυφόροι, που ελέγχεται από προηγμένο υπολογιστές, μπορεί να στείλει φωνές στη δική του γλώσσα, συνυφασμένη με το φυσικό σκέψεις. Μπορούν στόχο τον πληθυσμό της επιλογής με αυτό που διαχέεται τεχνητή διαδικασία της σκέψης. Η χημεία και της ηλεκτρικής ενέργειας του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορεί να χειραγωγηθεί από δορυφόρο και ακόμη και αυτοκτονία μπορεί να προκληθεί. 
Μέσω άγριος, αντι-ανθρωπιστικό τρόπο, οι εξτρεμιστικές ομάδες συνθετικά, τα προβλήματα και οι αιματηρές ταραχές που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών μέσων μέσω των ρωσικών δορυφόρων σε πολλές χώρες στην Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. 
Μια άλλη πηγή αναφέρει ότι οι εν λόγω υπολογιστές έχουν τραφεί με τις γλώσσες του κόσμου και των συνθετικών τηλεπάθεια θα φτάσουν στα κεφάλια των ανθρώπων κάνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ο Θεός τους μιλάει προσωπικά να θέσουν σε ισχύ τη Δευτέρα Παρουσία, μαζί με ολογράμματα! 
Σήμερα έχουμε πνευματική, φυσικούς και οικονομικούς πόρους να κυριαρχήσει τη δύναμη του εγκεφάλου η ίδια, και να αναπτύξει συστήματα για να αγγίξει το νου και ακόμη και τον έλεγχο ή να τα διαγράψει συνείδηση. 
Εμφυτεύματα 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, πομποί του εγκεφάλου τόσο μικρό όσο το μισό ενός φίλτρο τσιγάρου τη δυνατότητα σε γιατρούς για να τους εμφυτεύματος σε ακούσια ασθενείς κατά τη διάρκεια εργασιών εύκολα και χωρίς χειρουργική επέμβαση μέσω των ρουθουνιών. Τα εμφυτεύματα είναι πλέον μικρότερο από το πλάτος μιας τρίχας και να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της γρίπης και τα πλάνα. Εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αυτό το κάνει εν αγνοία τους. Αυτοί οι "βιοτσίπ" κυκλοφορεί στην κυκλοφορία του αίματος και να υποβάλει στον εγκέφαλο, που επιτρέπει στα θύματα να ακούσει "φωνές" μέσω του μοσχεύματος. 
Όπως και όλες αυτές τις συσκευές ραδιοφωνίας, αυτό το ηλεκτρόδιο μεταδίδει τα δεδομένα από την εσωτερική ζωή ενός ατόμου, ψυχικές λειτουργίες του, βιολογικές και νευρολογικές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για να αποφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή κάποιου ακόμα και από το πρόσωπο αυτό γνωρίζει για τον εαυτό του. Τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την "πλύση εγκεφάλου": να χειραγωγήσουν εσωτερικών διεργασιών, να τροποποιήσουν ή να καταστρέψουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του ελέγχου λεπτομερώς. 
Μέσω ασύρματης επικοινωνίας διπλής κατεύθυνσης, που ονομάζεται τηλεμετρία ή τηλεχειριστήριο, μπορεί κανείς να στείλει ένα μήκος κύματος ταξίδι μετ 'επιστροφής σε έναν πομπό εγκέφαλο στο κεφάλι ενός ατόμου. Το μήκος κύματος ρεύματα μέσω του εγκεφάλου και επιστρέφει σε έναν υπολογιστή, όπου όλες οι πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου είναι ακάλυπτο και να αναλυθούν. 
Με την ηλεκτρική διέγερση των συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών, οι κινήσεις μπορεί να προκαλέσουν από εντολή ραδιόφωνο, εχθρότητα, μπορεί να εμφανιστεί ή να εξαφανιστεί, η κοινωνική ιεραρχία μπορεί να τροποποιηθεί, τη σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει, και τη μνήμη, τα συναισθήματα, και η διαδικασία σκέψης μπορεί να επηρεαστεί από το τηλεχειριστήριο 
Πομποί δεν έχουν μπαταρίες, ενεργοποιούνται από το ραδιόφωνο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ζωή, έτσι ώστε ο εγκέφαλος μπορεί να τονωθεί επ 'αόριστον 
Στην εφημερίδα Delovoi Mir, "Mind Control" του Ιβάν Tsarev, 1992, θύμα έγραψε, "Θα ελέγχεται το γέλιο μου, τις σκέψεις μου, και να προκαλέσουν πόνο σε διάφορα μέρη του σώματός μου ... Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1985, αφού είχα επικρίνει ανοιχτά τον πρώτο γραμματέα του Δήμου Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. 
GWEN Πύργοι 
The Ground Wave έκτακτης Δικτύου (GWEN), άρχισε στη δεκαετία του 1980 από την αμερικανική κυβέρνηση. Το σύστημα φέρεται να έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διατήρηση αμυντικών επικοινωνιακών σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. 
GWEN πομπούς, διατίθενται 200 ​​μίλια διαφορετικές σε ολόκληρη την Ελλάδα, επιτρέπουμε συγκεκριμένες συχνότητες να είναι προσαρμοσμένοι στην αντοχή γεωμαγνητικό-πεδίο σε κάθε περιοχή, επιτρέποντας το μαγνητικό πεδίο που πρέπει να τροποποιηθούν. 
Οι πύργοι GWEN μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην περιοχή VLF μεταξύ 150 και 175 Khz. 
"Η σειρά VLF επιλέχθηκε επειδή τα σήματά της ταξίδι μέσω κύματος εδάφους - τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που αγκαλιάζουν το έδαφος - και όχι ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Τα σήματα αποκοιμιέμαι με την απόσταση, και τον ίδιο σταθμό GWEN μεταδίδει σε έναν κύκλο 360-βαθμού ακτινοβολεί έξω από αυτήν σε μια απόσταση περίπου 250 έως 300 μίλια. " 
Σε αντίθεση με τα χιλιάδες-of-μιλίων φάσμα ELF μακρά κύματα, την υψηλότερη συχνότητα VLF κύματα μεταδίδονται από το σύστημα GWEN έχουν ένα περιορισμένο φάσμα μόνο μερικές εκατοντάδες μίλια. 
Οι πύργοι GWEN θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στον ΟΗΕ για πράξεις ελέγχου του νου, επειδή έχουν την ικανότητα να κάνετε ζάπινγκ επιλεκτικά συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες, αφήνοντας άλλες περιοχές ανεπηρέαστη. 
Με τον τρόπο αυτό, ο πληθυσμός σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας μπορεί να είναι διανοητικά μαλακώσει-up. Αναμενόμενη αντίσταση σε δυνάμεις του ΟΗΕ κατοχής, από τις πολιτοφυλακές της πιστής Αμερικανών, μπορεί να μειωθεί σημαντικά από την κατοχή GWEN σύστημα σε στοχοθετημένες περιοχές διαβιβάσει συγκεκριμένες Psychotronic σήματα που ενθαρρύνουν την κατάθλιψη και την υποταγή. 
Σε crosscurrents, Δρ, Becker, δήλωσε: 
"GWEN είναι μια θαυμάσια συστημάτων, σε συνδυασμό με την απήχηση κυκλοτρονίου για την παραγωγή behaviorial αλλοίωση του άμαχου πληθυσμού. Η μέση δύναμη της σταθερής γεωμαγνητικού πεδίου διαφέρει από τόπο σε τόπο σε όλη την Ηνωμένες Πολιτείες. 
Επομένως, αν κάποιος ήθελε να αντηχήσει ένα συγκεκριμένο ιόν σε ζωντανούς οργανισμούς σε ένα συγκεκριμένο locailty, κάποιος θα απαιτήσει μια συγκεκριμένη συχνότητα για την εν λόγω θέση. Η απόσταση των πομπών GWEN 200 μίλια πέρα ​​στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψει τέτοιες συγκεκριμένες συχνότητες που πρέπει να «προσαρμοστεί στις γεωμαγνητική δύναμη δαίμονας σε κάθε περιοχή." 
Πριν από την κατασκευή του συστήματος GWEN, η κυβέρνηση διεξήγαγε πειράματα σχετικά με τη χρήση του GWEN τύπου Πολύ χαμηλές εκπομπές συχνοτήτων. 
Η παρούσα 58 πύργος GWEN σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να αποσυναρμολογηθούν χωρίς ειδική νομοθεσία από το Κογκρέσο. 
Τα συμπτώματα της Psychotronic βασανιστηρίων 
Εδώ είναι μια περιγραφή του συμπλέγματος των συμπτωμάτων που είναι κοινές στα περισσότερα θύματα. 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, για πολλά χρόνια, τα θύματα υφίστανται κάθε είδους παρενοχλήσεις και βασανιστήρια. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η τεχνολογία μπορεί μακρινά στόχο και τον έλεγχο κάθε νεύρο του σώματος. Καρδιακός ρυθμός μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει, οι κινήσεις του εντέρου μπορεί να ρυθμιστεί, οι ασθένειες μπορεί να γυρίσει και να σβήνουν σε μια στιγμή. Θύματα ακρόαση μικροκυμάτων έκθεση ή φωνές στο κεφάλι και στέρηση ύπνου. Οι σκέψεις μπορούν να διαβαστούν και να αναπαραχθούν στο θύμα, ακαριαία. 
Οι άνθρωποι γύρω το θύμα μπορεί να επαναλάβει επί λέξει άμεση σκέψεις του θύματος. 
όνειρα * χειραγωγείται * Συμπεριφορές ελέγχονται συναισθημάτων * κυριολεκτικά έπαιξε με και όλα τα είδη του πόνου μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει σε όλα τα μέρη του σώματος * Απομακρυσμένες σεξουαλικές πράξεις χειραγώγησης και κατάχρησης με την παιδοφιλία * Οι ομοφυλόφιλοι και εξευτελιστικές θέματα που αναφέρθηκαν συχνά * Τα εγκαύματα μικροκυμάτων αναφέρθηκαν συχνά, μαζί με όλους τους τύπους παράξενη και harassive χειραγώγηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, τηλεόραση και οι υπολογιστές αναφέρονται μαύρο τακτική ευφυΐα σακούλα slashings ελαστικών, ins διάλειμμα και του ταχυδρομείου * Ολόγραμμα προβάλλονται 
(Ο χρήστης youtube victimofrothschild εντοπίστηκαν πολλά από αυτά τα ίδια συμπτώματα μέσα.) 
Σύμφωνα με τα θύματα, είναι φαύλος, ανήθικη, σαδιστική και σκληρή. Most victims describe the experience as very debilitating and liken it to mental rape, prison or total destruction of the quality of one's life. Most are labeled mentally ill and live with financial ruin. loss of health, social life and career. All say the technology is very sophisticated and effective as a weapon. Some victims say they would use it on their torturers and feel vindication. It is like a slow death.
κανενας ανθρωπος που δε το χει νιωσει δε θα το καταλαβει να προσεχετε με ποιους εχετε να κανετε κυριος με ατομα που ειναι γεματοι κομπλεξ λογω ερωτικων ειτε οικογενειακων ειτε φιλικων σχεσεων και γινονται μισανθρωποι και σκοτωνουν.

1 σχόλιο: