ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι: Δεν ευθύνονται οι Εβραίοι για τη σταύρωση του Ιησού!!! Κατόπιν αυτού αναρωτιόμαστε τελικά ποιοί ήταν αυτοί που οδήγησαν στο σταυρό τον Κύριό μας;Της θρησκείας όπου μπορεί ο κάθε άνθρωπος να απευθύνεται στο Θεό της αρεσκείας του είτε αυτός ονομάζεται Αλλάχ, είτε Βούδας είτε Δίας ανεξαρτήτως δόγματος και στο όνομα μίας ψευδεπίγραφης ιδιοτελούς ειρήνης και μίας φαρισαϊκής αγάπης! Τι σημασία λοιπόν έχει η αλήθεια που δίδαξε ο Υιός του Θεού μπροστά στην ιδιοτελή ισοπέδωση που επιχειρεί σήμερα ο Αντίδικος; Άλλωστε ο φαρισαϊσμός στην εποχή μας αποτελεί μόδα ακόμη και για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και Επισκόπους μας, οι οποίοι στην πράξη επιβεβαιώνουν τη ρήση του Αποστόλου Παύλου περί λύκων βαρέων… μη φειδόμενοι του ποιμνίου και όχι περί αληθινών ποιμένων! Επ’ ευκαιρίας όμως θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο εάν στην συνάντηση που είχε πριν μερικούς μήνες με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών στην Αρχιεπισκοπή του ζητήθηκε να ερευνήσει τη δυνατότητα υπογραφής ανάλογης διακήρυξης και επιπλέον αν ευθέως του ζητήθηκε να απομακρύνει από τη θέση τουΣ το Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ???? τοΥΣ οποίους λέγεται πως χαρακτήρισε επικίνδυνους και φονταμενταλιστες !!..


Και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:

by VALENTINA STRATAKI on 20 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013
koini+dilosi4ΣΧΟΛΙΟ: Ο ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ.ΠΑΙΖΕΙ ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΒΟΡΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ.
Και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:
Δεν ευθύνονται οι Εβραίοι για τη σταύρωση του Ιησού!!!
Τι αναφέρεται σε διακήρυξη που υπέγραψε με τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ στη Λευκωσία!
-Γιατί πανηγυρίζουν οι Εβραίοι;
 Του Διονύση Μακρή
 Μετά τον Πάπα Βενέδικτο και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος απήλλαξε τους Εβραίους από το στίγμα που αιωνίως θα φέρουν ως σταυρωτές του Θεού και Σωτήρος Χριστού!!! Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της πολιτικής προσέγγισης Κύπρου και Ισραήλ ο Ορθόδοξος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου -θέλουμε να πιστεύουμε πως πιέστηκε- υπέγραψε διακήρυξη με τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ στις 5 Δεκεμβρίου του 2011, ανάλογη μ’ αυτή που υπέγραψε ο Πάπας και το Βατικανό. Στην διακήρυξη λίγο πολύ αναφέρεται ότι δεν φέρουν ευθύνη για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού οι Ιουδαίοι σταυρωτές του!!! Κι αυτό το έπραξε προκειμένου να πάψει να τους κατηγορεί η ανθρωπότητα ως δολοφόνους και εγκληματίες του Υιού του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!
Κατόπιν αυτού αναρωτιόμαστε τελικά ποιοί ήταν αυτοί που οδήγησαν στο σταυρό τον Κύριό μας; Γιατί μετά τη διακήρυξη που πανηγυρικά παρουσιάζει ως ιστορική(!!!) το περιοδικό «Χρονικά» που εκδίδει το κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο της Ελλάδος (τευχ. Ιανουαρίου -Μαρτίου 2012 τομ. 35ος αρ. φύλλου 235) εύλογο είναι να αναρωτιέται κανείς για το ποιός σταύρωσε τον Ιησού Χριστό! Βέβαια τα ιερά Ευαγγέλια, τα κείμενα των Αγίων Πατέρων αλλά και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας με σαφήνεια και με τρόπο που δεν επιδέχεται καμιά αμφιβολία αναφέρουν ποιοί και πως οδήγησαν τον Χριστό μας στο Γολγοθά.
Τι σημασία όμως έχει αυτό, θα μου πείτε μπροστά στην παρούσα πολιτική σκοπιμότητα που αποβλέπει στην κοινή εκμετάλλευση Κύπρου και Ισραήλ των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου; Άλλωστε πέρασαν τόσα και τόσα χρόνια από τη σταύρωση του Κυρίου μας και τώρα ως φαίνεται ωρίμασε ο χρόνος να αθωώσουμε τους σταυρωτές στο όνομα της νέας θρησκείας που αναδύεται από τις στοές του σκότους και του μυστηρίου της ανομίας! Της θρησκείας όπου μπορεί ο κάθε άνθρωπος να απευθύνεται στο Θεό της αρεσκείας του είτε αυτός ονομάζεται Αλλάχ, είτε Βούδας είτε Δίας ανεξαρτήτως δόγματος και στο όνομα μίας ψευδεπίγραφης ιδιοτελούς ειρήνης και μίας φαρισαϊκής αγάπης! Τι σημασία λοιπόν έχει η αλήθεια που δίδαξε ο Υιός του Θεού μπροστά στην ιδιοτελή ισοπέδωση που επιχειρεί σήμερα ο Αντίδικος; Καμία ως διαπιστώνεται από τη διακήρυξη που υπέγραψε ο Ορθόδοξος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος!!!
Γιατί σημασία σήμερα έχει το ευ ζην στην εφήμερη τούτη ζωή και όχι η αιωνιότητα και η βασιλεία των ουρανών! Ως εκ τούτου είναι λογικό στην εποχή που διανύουμε στο όνομα της ευημερίας να ποδοπατούμε τα ιερά και όσια της Αγίας Ορθοδοξίας μας, να εθελοτυφλούμε μπροστά στις θυσίες και το αίμα των εκατομμυρίων χριστιανών και κυρίως των Αποστόλων που οδηγήθηκαν στο μαρτύριο από ανάλογες κατηγορίες των ιδίων Ιουδαίων σταυρωτών του Κυρίου (βλ. διωγμούς).
Είναι λογικό ακόμη να σταυρώνουμε και εμείς με τις πράξεις, ανοίκειες συμπεριφορές και αποφάσεις μας μιμούμενοι το παράδειγμα των Φαρισαίων και Γραμματέων υποκριτών πάλι και πάλι τον Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού και Σωτήρα μας. Άλλωστε ο φαρισαϊσμός στην εποχή μας αποτελεί μόδα ακόμη και για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και Επισκόπους μας, οι οποίοι στην πράξη επιβεβαιώνουν τη ρήση του Αποστόλου Παύλου περί λύκων βαρέων… μη φειδόμενοι του ποιμνίου και όχι περί αληθινών ποιμένων!
Έτσι αρκεί μία απλή διακήρυξη για να διαγράψουμε με μία μονοκονδυλιά το «άρον -άρον σταύρωσον αυτόν», να λησμονήσουμε την ανάληψη της συλλογικής ευθύνης εκ της τότε ηγεσίας των Εβραίων της σταύρωσης «το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών (Ματθ. 27,25)! Αρκεί μία απλή διακήρυξη για να κλείσουμε τα μάτια στην δισχιλιετή περιπλάνηση των εγκληματιών δολοφόνων του Μεσσία… Αρκεί μία μονοκονδυλιά για να παραβλέψουμε τον συνεχή πόλεμο κατά του Μεσσία που συνεχίζει να διεξάγει η ίδια αυτή φαρισαϊκή κάστα μέσα από ντοκιμαντέρ και κείμενα ψεύδους που αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια…
Μέσα άλλωστε στο πλαίσιο αυτό της γενικής ισοπέδωσης η αλήθεια είναι φυσικό να υποχωρεί μπροστά στην πολιτική, οικονομική, διπλωματική και γεωστρατηγική σκοπιμότητα… Είναι φυσικό όλοι και δυστυχώς μαζί και Ορθόδοξοι θρησκευτικοί ηγέτες να επικαλούνται ένα αδιευκρίνιστο-αόριστο Θεό. Ένα Θεό που ερμηνεύεται κατά το δοκούν ανάλογα με τις περιστάσεις!
Δεν υφίσταται κανένα απολύτως λοιπόν ζήτημα εάν με την λέξη Θεό οι Ιουδαίοι εννοούν τον Γιαχβέ, χωρίς να περιλαμβάνουν τον Ιησού και οι Ορθόδοξοι τον τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό. Ούτε φυσικά υπάρχει πρόβλημα αν οι Ιουδαίοι σταυρωτές του Κυρίου και Θεού Ιησού Χριστού εμμένουν να Τον χλευάζουν και να Τον απορρίπτουν και να Τον κατηγορούν ως λαοπλάνο… και ως νόθο υιό της Παναγίας μας με Ρωμαίο η Έλληνα στρατιώτη (Βλ. επίσημα θρησκευτικά βιβλία τους που κατά κόρον χρησιμοποιούν στις Συναγωγές τους)! Και δεν υπάρχει πρόβλημα στο να χρηματοδοτούν κινηματογραφικές ταινίες (Κώδικας Ντα Βίντσι) και ανάλογα καλοστημένα ντοκιμαντέρ που στηρίζονται στο ψεύδος και στη συκοφαντία, όπως αυτά που με το αζημίωτο ως φημολογείται διοχετεύει σε τηλεοπτικούς διαύλους, δυστυχώς και της χώρας μας το Μουσείο Ροκφέλερ του Τελ-Αβίβ!
Θα μου πείτε τι σημασία έχουν σήμερα οι θεολογικές αύτές λεπτομέρειες ενώπιον του πακτωλού χρήματος και της εξουσίας (Golman Sacs κ. α), ενώπιον του κυρίαρχου, όπως φαίνεται Μαμμωνά; Και τι σημασία έχει να μιμηθούν τον Ιούδα παρεκτρεπόμενοι συνεχιστές των Αποστόλων και υποτιθέμενοι μαθητές του Χριστού, που χωρίς την παραμικρή ντροπή διακηρύσσουν ότι χωρίς ρευστό χρήμα -οικονομικό υπόβαθρο δεν υφίσταται πνευματικό έργο!!! (Βλ. απαντήσεις Κύπρου Χρυσοστόμου αμέσως μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστόφια).
Πιθανόν υποκινούμενος από τα «τριάκοντα αργύρια» που θα εισρεύσουν από το φυσικό αέριο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, με μία και μόνο υπογραφή αθώωσε, ως μη όφειλε, τους τότε αλλά και τους νυν Φαρισαίους και Γραμματείς από το αιώνιο έγκλημά τους να θανατώσουν και να θανατώνουν με το πείσμα τους τον Υιό του Θεού!
Αυτοί τότε πίστευαν και ως φαίνεται και σήμερα πιστεύουν πως σκοτώνοντας τον Υιό του Θεού θα έμεναν οι μοναδικοί κληρονόμοι του Αμπελώνα του Κυρίου… Μήπως αυτό δεν συνεχίζουν να κάνουν μέχρι σήμερα με τη χρηματοδότηση των ντοκιμαντέρ και την δημιουργία λογιστικών οικονομικών κρίσεων που οδηγούν στο θάνατο χιλιάδες βιοπαλαιστές (βλ. οίκους αξιολόγησης, λέσχες); Μήπως αυτοί δεν βρίσκονται πίσω από τους αλλεπάλληλους κλυδωνισμούς των νομισμάτων σ’ ολόκληρο τον κόσμο (βλ. Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση, εκδόσεις «Αγαθός Λόγος»); Μήπως αυτοί δεν είναι οι ένθερμοι θιασώτες δημιουργίας μιας παγκόσμιας δικτατορίας για να τοποθετήσουν τον εκλεκτό τους γι’ αυτούς λογιζόμενο Μεσσία αλλά στην πραγματικότητα Αντίχριστο (Βλ. δηλώσεις Ν. Ροκφέλερ); Η διαφορά είναι ότι σήμερα ψάχνουν να βρουν συνενόχους και προδότες για να διαπράξουν από κοινού και πάλι το ίδιο έγκλημά τους… Και δυστυχώς βρίσκουν αναφανδόν όχι μόνο στην πολιτικό και επιχειρηματικό κονκλάβιο του αδιαλείπτως διολισθαίνοντος Βατικανού αλλά και στην ηγεσία των Ορθοδόξων θρησκευτικών λειτουργών.
Και αυτό ακριβώς το στοιχείο, ως διαπιστώνεται από το δημοσίευμα της εφημερίδος Ierusalem Post (8-12-2011) το οποίο αναπαράγει το περιοδικό του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος «Χρονικά» είναι γεγονός τεραστίας ιστορικής σημασίας!!! Και γιατί άλλωστε να μην είναι, αφού είναι ανάλογο αυτού, της προδοσίας του Ιούδα Ισκαριώτη;
Γιατί, όπως επισημαίνει «η διακήρυξη επισημοποιεί τη δέσμευση των δύο πλευρών στην ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων ενώ βεβαιώνει το αβάσιμο του δόγματος της συλλογικής ευθύνης του εβραϊκού λαού για τη σταύρωση του Ιησού (!!!). Είναι η πρώτη φορά που Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα αποδοκιμάζει αυτό, το οποίο από αιώνων υπήρξε ο θεμελιώδης παράγων ανάπτυξης του θρησκευτικού αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Η Διακήρυξη αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Εμείς, ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Γιόνα Μέτζκερ και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Χρυσόστομος ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογημένη ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και βεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ενδυνάμωση των άριστων σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ». Στη Διακήρυξη διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία της Κύπρου ουδέποτε συμμετείχε σε κατηγορίες περί συλλογικής ευθύνης, ούτε σε συστηματική άρνηση του Εβραϊσμού. «Συνεπώς βεβαιώνουμε την αποδοκιμασία παρόμοιων προκαταλήψεων ως ασυμβίβαστων με τα διδάγματα των Ιερών Γραφών» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε αποκηρύξει το δόγμα περί συλλογικής ευθύνης των Εβραίων, ήδη από το 1965 με τη Διακήρυξη Nostra Aetate που ψήφισε η Β’ Σύνοδος του Βατικανού.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στην Ierusalem Post ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ: «Σήμερα υπογράψαμε μία ιστορική διακήρυξη για τις σχέσεις μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέχρι τώρα οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν απρόθυμες ως προς την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών, ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου με τη σημερινή διακήρυξη ανέλαβε αυτή την ευθύνη… Ελπίζουμε ότι τώρα, σταδιακά, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ανάλογους δεσμούς σχέσεων και με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως την Ελληνική και τη Ρωσική».
Επίσης, η Διακήρυξη επιβεβαιώνει τα διδάγματα του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού σχετικά με την ιερότητα της ζωής και ως εκ τούτου αναφέρει: «Καταδικάζουμε κάθε πράξη που βεβηλώνει την ιερότητα αυτή, ιδιαίτερα πράξεις βίας και τρομοκρατίας κατά αθώων και ειδικότερα όταν αυτές εμπλέκουν κατάχρηση του ονόματος του Θεού και της θρησκείας»!
Στο περιοδικό «Χρονικά» σχολιάζεται το γεγονός τούτο και σημειώνεται μεταξύ άλλων : «… ΕΠΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ η κατευθυνόμενη απαιδευσιά, η υποταγή της νοητικής ικανότητας σε θρησκευτικές παραδοσιακές αγκυλώσεις θεωρούσε τους Εβραίους ως τους εγκληματίες «που σταύρωσαν το Χριστό». Με βάση τη συγκεκριμένη διδασκαλία καλύφτηκαν φοβερά εγκλήματα που αμαύρωσαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα δεισιδαιμονιών, άκριτων θεωρήσεων, ασύδοτων προπαγανδιστικών προσεγγίσεων βασανίστηκαν και θανατώθηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν πολιτισμοί, ξέσπασαν αιματηροί πόλεμοι. Δημιουργήθηκε τέτοιο κλίμα υποταγής στα ορμέμφυτα ώστε φόβιζε ακόμα και η διατύπωση αντίθετης γνώμης, απορριπτόταν a priori κάθε λογική προσέγγιση. Καταδικαζόταν ακόμα και σε θάνατο όποιος τολμούσε να εκφράσει διαφορετική τεκμηριωμένη αποτίμηση των γεγονότων, έστω κι αν αυτή στηριζόταν σε χριστιανικά θρησκευτικά κείμενα. Γι” αυτό όταν ο Νίτσε διακήρυξε ότι «ο Θεός πέθανε» εννοούσε ότι οι φονιάδες ήταν στη Δύση οι θεολόγοι, στο ιερατείο.
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ηγετικά αναστήματα, προσωπική κι ομαδική καλλιέργεια ώστε να μελετηθούν με καινοτόμο τόλμη, υψηλή ανθρώπινη ποιότητα, πνεύμα ανεξιθρησκείας τα θρησκευτικά κείμενα για να καταλήξουμε στην αναγνώριση των αντικειμενικών δεδομένων, της ιστορικής αλήθειας. Απαιτήθηκε η ελευθερία της κρίσης, η αξιοποίηση των ιδανικών της δικαιοσύνης, η εντιμότητα στις διαθρησκευτικές θέσεις, η γνησιότητα στις κοινωνικές αποδοχές για να εκφραστούν οι μεγάλες αλήθειες, να σφυρηλατηθούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού. Η ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ Εκκλησία, στον υψηλότερο μάλιστα ιεραρχικό βαθμό, (Πάπες Ιωάννης 23ος, Βενέδικτος 16ος), υπήρξε η πρώτη από ετών που με ευαισθησία προέβη σε παρόμοιες Διακηρύξεις. Γνωρίζουμε ότι στην Ορθοδοξία το πρόβλημα της υιοθέτησης κειμένων κι αποφάσεων με παρόμοιο ιστορικό περιεχόμενο είναι περισσότερο δύσκολο να επιτευχθεί. Το θετικό όμως είναι ότι έγινε έστω η αρχή, την οποία χαιρετίζουμε «επ” ελπίδι» από το βάθος της καρδιάς μας».
Κατόπιν αυτών τα δικά μας σχόλια περιττεύουν. Επ’ ευκαιρίας όμως θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο εάν στην συνάντηση που είχε πριν μερικούς μήνες με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών στην Αρχιεπισκοπή του ζητήθηκε να ερευνήσει τη δυνατότητα υπογραφής ανάλογης διακήρυξης και επιπλέον αν ευθέως του ζητήθηκε να απομακρύνει από τη θέση του το Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, τον οποίο λέγεται πως χαρακτήρισε επικίνδυνο και φονταμενταλιστή..
http://www.zougla.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου