ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος... από τα Chemtrails 6 Τόνοι από νανοσωματίδια αλουμινίου ψεκάζονται καθημερινά πάνω από τους ουρανούς μας. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια επάγουν έντονη φλεγμονή σε έναν αριθμό ιστών, ειδικά στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Τα νανοσωματίδια του αλουμινίου δεν είναι μόνο απείρως φλεγμονώδη , μπορούν επίσης να διεισδύσουν εύκολα στον εγκέφαλο από ένα αριθμό οδών, που οδηγούν στη νόσο του Alzheimer. Χημικοί αεροψεκασμοί, Νανοαλουμίνιο, νευροεκφυλιστικά....Βήματα πρέπει να ληφθούν τώρα για να αποφευχθεί η επικείμενη καταστροφή της υγείας του τεράστιες διαστάσεις, αν αυτό το έργο δεν σταματά αμέσως. Διαφορετικά, θα δούμε μια εκρηκτική αύξηση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών που εμφανίζονται σε ενήλικες και ηλικιωμένους σε πρωτοφανή ποσοστά, καθώς και νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά μας. Βλέπουμε ήδη μια δραματική αύξηση σε αυτές τις νευρολογικές διαταραχές και συμβαίνουν σε νεότερους ανθρώπους, περισσότερο από ποτέ πριν..


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος... από τα Chemtrails
 Τόνοι από νανοσωματίδια αλουμινίου ψεκάζονται καθημερινά πάνω από τους ουρανούς μας. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια επάγουν έντονη φλεγμονή σε έναν αριθμό ιστών, ειδικά στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

Τα νανοσωματίδια του αλουμινίου δεν είναι μόνο απείρως φλεγμονώδη , μπορούν επίσης να διεισδύσουν εύκολα στον εγκέφαλο από ένα αριθμό οδών, που οδηγούν στη νόσο του Alzheimer.

Χημικοί αεροψεκασμοί, Νανοαλουμίνιο, νευροεκφυλιστικά και Νευροαναπτυξιακές Επιδράσεις
 By Russell L. Blaylock, M.D.
Read more here: http://www.earth-heal.com/index.php/news/news/102-geoengineering/634-brain-chemtrails.html


Πηγή: http://www.awakengr.com/2013/03/chemtrails.html#ixzz2NQINFfjg
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike.


Το διαδίκτυο είναι γεμάτη με ιστορίες του «χημικές ουρές» και γεωμηχανικής για την καταπολέμηση της "υπερθέρμανσης του πλανήτη"? Και, μέχρι πρόσφατα, πήρα αυτές τις ιστορίες με ένα σπυρί αλατιού. Ένας από τους κύριους λόγους για τον σκεπτικισμό μου ήταν ότι είδα σπάνια αυτό που περιγράφει στον ουρανό.Όμως, τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ένα μεγάλο αριθμό από αυτές τις διαδρομές και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι σαν τα contrails Μεγάλωσα βλέποντας στον ουρανό. Είναι μεγάλη, αρκετά ευρύ, που είναι σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, και σιγά-σιγά να εξελιχθεί σε τεχνητά σύννεφα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν πλέον τόσα πολλά - δεκάδες κάθε μέρα τα σκουπίδια τους ουρανούς.
Η βασική μου ανησυχία είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ψεκασμός τόνους nanosized ενώσεις αλουμινίου. Έχει αποδειχθεί στην επιστημονική και ιατρική βιβλιογραφία ότι nanosized σωματίδια είναι απείρως περισσότερο δραστικές και επάγει έντονη φλεγμονή σε έναν αριθμό ιστών. Ειδικού ενδιαφέροντος είναι η επίδραση αυτών των νανοσωματιδίων στο καλώδιο εγκέφαλο και το νωτιαίο, ως μια αυξανόμενη λίστα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας του Alzheimer, νόσο του Parkinson, και η νόσος του Lou Gehrig (ALS) είναι έντονα συνδέονται με την έκθεση σε περιβαλλοντικούς αλουμίνιο.
Νανοσωματίδια του αλουμινίου δεν είναι μόνο απείρως φλεγμονώδεις, μπορούν επίσης να διεισδύσουν εύκολα στον εγκέφαλο με ένα αριθμό οδών, περιλαμβανομένων των νεύρων αίματος και οσφρητικά (τα νεύρα οσμής στη μύτη). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα σωματίδια αυτά περνούν κατά μήκος των οσφρητικών νευρικών οδών, οι οποίες συνδέονται απευθείας στην περιοχή του εγκεφάλου που δεν είναι μόνο που επηρεάζονται περισσότερο από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, αλλά επίσης και η παλαιότερη επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της νόσου. Επίσης έχει το υψηλότερο επίπεδο του αλουμινίου εγκεφάλου σε περιπτώσεις Alzheimer.
Η ενδορρινική οδός έκθεσης κάνει ψεκασμό τεράστιες ποσότητες nanoaluminum στον ουρανό ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς θα πρέπει να εισπνέονται από τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών και των μικρών παιδιών για πολλές ώρες. Γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι έχουν τη μεγαλύτερη αντίδραση σε αυτό αέρα από αλουμίνιο. Λόγω της nanosizing των σωματιδίων αλουμινίου που χρησιμοποιείται, το σπίτι-τα συστήματα φιλτραρίσματος δεν θα αφαιρέσει το αλουμίνιο, παρατείνοντας έτσι την έκθεση, ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους.
Εκτός από την εισπνοή nanoaluminum, όπως ο ψεκασμός θα κορεστεί το έδαφος, το νερό, και τη βλάστηση με υψηλά επίπεδα αλουμινίου. Κανονικά, το αλουμίνιο απορροφάται ελάχιστα από το γαστρεντερικό σωλήνα? Αλλά nanoaluminum απορροφάται σε πολύ υψηλότερες ποσότητες. Αυτό απορροφάται από αλουμίνιο έχει δειχθεί να διανεμηθεί σε έναν αριθμό οργάνων και ιστών, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η εισπνοή αυτό το περιβάλλον ανασταλεί nanoaluminum θα παράγουν επίσης τεράστια φλεγμονώδη αντίδραση στους πνεύμονες, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για παιδιά και ενήλικες με άσθμα και πνευμονικές παθήσεις.
Προσεύχομαι ότι οι πιλότοι που ψεκασμό αυτή την επικίνδυνη ουσία κατανοούν πλήρως ότι καταστρέφει τις ζωές και την υγεία των οικογενειών τους, καθώς και. Αυτό ισχύει επίσης και για τους πολιτικούς αξιωματούχους μας. Όταν το έδαφος, τα φυτά, και τις πηγές νερού είναι μολυσμένα σε μεγάλο βαθμό δεν θα υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί η ζημιά που έχει γίνει.
Βήματα πρέπει να ληφθούν τώρα για να αποφευχθεί η επικείμενη καταστροφή της υγείας του τεράστιες διαστάσεις, αν αυτό το έργο δεν σταματά αμέσως. Διαφορετικά, θα δούμε μια εκρηκτική αύξηση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών που εμφανίζονται σε ενήλικες και ηλικιωμένους σε πρωτοφανή ποσοστά, καθώς και νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά μας. Βλέπουμε ήδη μια δραματική αύξηση σε αυτές τις νευρολογικές διαταραχές και συμβαίνουν σε νεότερους ανθρώπους, περισσότερο από ποτέ πριν.
Σημειώσεις τέλους
1. Νίκη-Shwe TT, Fujimaki Η "Νανοσωματίδια και νευροτοξικότητα," Στην J Mol Sci 2011? 12:6267-6280.
2. Krewski D et αϊ., "Οι βιολογικές επιδράσεις των νανοσωματιδίων. Αξιολόγησης του κινδύνου για αργιλίου, οξείδιο του αργιλίου, και υδροξείδιο του αργιλίου, "J Toxicol Environ Β Υγείας Crit Rev 2007? 10 (suppl 1): 1-269.
3. Blaylock RL, "αλουμινίου που προκαλείται από immunoexcitotoxicity σε νευροαναπτυξιακές και των νευροεκφυλιστικών διαταραχών," Curr Inorg Chem 2012? 2:46-53.
4. Tomljenovic L, "Αλουμινίου και της νόσου του Alzheimer: μετά από έναν αιώνα, είναι ένα εύλογο σύνδεσμο εκεί," Νόσος Αλτσχάιμερ J του 2011? 23:567-598.
5. Perl DP, Good PF, "αλουμίνιο, τη νόσο του Alzheimer, και το οσφρητικό σύστημα," Αηη ΝΥ Acad Sci 1991? 640:8-13.
6. Shaw Καλιφόρνια, Petrik MS, «ενέσεις υδροξειδίου του αργιλίου οδηγούν σε ελλείμματα κινητήρα και εκφυλισμού κινητικού νευρώνα," J Inorg Biochem 2009?. 103:1555-1562
7. Braydich-Stolie LK et al., "Nanosized αλουμίνιο αλλάξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού," ACS Nano 2010:4:3661-3670.
8. . Li XB κ.ά., "ενεργοποίηση Glia επάγεται από περιφερική χορήγηση του οξειδίου του αργιλίου νανοσωματίδια σε εγκεφάλους αρουραίων," Νανοϊατρική 2009? 5:473-479.
9. Exley C, E Βουλή, "αλουμινίου στον ανθρώπινο εγκέφαλο," Monatsh Chem 2011? 142:357-363.
10.Nayak P, Chatterjee AK, «Επιπτώσεις της έκθεσης σε αλουμίνιο γλουταμινικού στον εγκέφαλο και GABA σύστημα: μια πειραματική μελέτη σε αρουραίους, "Food Chem Toxicol 2001? 39:1285-1289.
11. Tsunoda Μ, Sharma RP, "Διαμόρφωση των όγκων παράγοντα έκφρασης άλφα νέκρωσης σε εγκέφαλο ποντικού μετά από έκθεση σε αλουμίνιο στο πόσιμο νερό», Arch Toxicol 1999? 73:419-426.
12. Matyja Ε, "αλλαγές Αλουμινίου γλουταμικό μεσολαβούμενη νευροτοξικότητας σε οργανοτυπικές καλλιέργειες του ιπποκάμπου αρουραίου", Folia Neuropathol 2000? 38:47-53. 
13. Walton JR, "αλουμινίου σε νευρώνες ιππόκαμπου από ανθρώπους με νόσο του Alzheimer," Neurotoxicology 2006? 27:385-394.
Πηγή: Dprogram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου