ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΤΟ 1438 ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Η' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ,Η ΟΠΟΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΗΤΟ ΥΠΟΤΑΓΗ,ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΟΠΑΠΙΚΗ!Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΗΚΜΑΣΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ,ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΣΗΦ Β' ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΠΑΠΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞ' ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΤΙΣ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ!ΕΙΣ ΤΙΣ ΙΤΑΜΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΣΤΑΘΗ ΣΘΕΝΑΡΩΣ ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ ΘΕΟΥ ΗΤΟ Ο ''ΑΤΛΑΣ'' ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ,ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΦΕΣΣΟΥ,ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗΝΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΙΩΝΙΩΣ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΩΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!ΕΝ ΤΕΛΛΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΩΣΕΩΣ-ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΥΣΕΒΗΣ ΛΑΟΣ!ΟΜΩΣ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΗΤΟ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ!ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΟΜΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΘΕΤΑΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ....ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΘΟΣ ΗΤΟ ΔΙΕΣΠΑΣΜΕΝΟ ΕΙΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ''ΕΝΩΤΙΚΩΝ'',ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ''ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ'' ΣΗΜΕΡΑ,ΚΑΙ ΤΩΝ ''ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ'',ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΜΩ ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ''ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ''.....ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΜΕΓΑΛΟΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ-ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ- ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ....ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΧΕ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΩΣ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ ΕΛΕΓΧΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ!ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.....ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ,ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝΤΩΝ,ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΟΞΩΝ!ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!ΤΕΛΟΣ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΕΛΤΖΟΥΚΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ....ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΜΕΘΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ!ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΘΩΝ.....ΤΕΛΟΣ,ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ....ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ....Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟ 1453!ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ?ΤΑΠΕΙΝΑ....ΠΡΟΣΕΥΧΗ,ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ....''ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ,ΣΤΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΦΟΒΟΥ....''!Η ΠΙΟ ΤΡΑΝΗ ΑΞΙΑ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ!ΣΗΜΕΡΑ,ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΣΙΟΥΣ ΑΣΚΗΤΕΣ,ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΔΕΚΑΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΨΥΧΗ.ΣΑΦΩΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ,ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ,ΟΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ,ΙΔΙΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΡΗΣΗ....''ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΘΥΜΟ,Η ΔΕ ΣΑΡΞ ΑΔΥΝΑΜΗ.'',ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟ ΩΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!ΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΠΑΛΗ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΔΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΣΗΚΩΝΟΥΝ ΙΚΕΤΕΥΤΙΚΩΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥΣ,ΟΤΑΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ!ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΔΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΝΤΑΙ ΟΣΟ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ,ΟΜΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣΘΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΕΙ ΔΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ !            ..... 2] ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ,ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΙΜΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ,ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ.ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΖΑΣ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΙΜΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ!Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ,ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ!Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΤΟΗΤΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΝ ΤΟ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ.ΟΣΟ ΔΕ ΔΙΑ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ,ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΑΝΙΩΔΩΣ ΚΑΤΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΩΣ ΥΛΗ,Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΘΕΟ,ΑΠΛΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ....''Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ.''!.....ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ,ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΑΖΑΣ,ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ!Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΦΘΑΡΤΗ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΩΣ ''ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ'',ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΔΥΣΚΟΛΩΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΑΦΟΣΙΩΘΟΥΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ''ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ'', ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ,ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΩΣΘΕ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ ''ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ'' ΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ''ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ'' ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!ΑΣ ΕΧΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣΘΕ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΣΑ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ!      ..3]ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ,ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ.ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,ΕΝΑ ΕΞ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ,ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝ ΚΑΛΩΣΥΝΗ,ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ.ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΠΗΝΤΗΣΕ ΕΥΘΑΡΣΩΣ....''ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΟΥ....ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΝ ΥΒΡΙΣΩ?ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΩ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ?ΠΟΤΕ!''!ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΙΣΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΒΑΘΕΙΑ ΛΥΠΗ ,ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΤ' ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ?ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΑΣΕΒΗ,ΑΝΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟ,ΟΣΟ ΟΤΑΝ ΚΑΘΥΒΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΑ ΘΕΙΑ!ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ Η ΑΥΣΤΗΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ,ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ....''ΟΥΚ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΕΝ ΓΕΝΝΗΤΟΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΙΖΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ.''!Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ,ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥΣ,ΗΧΗΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ,ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΚΑΛΕΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ,ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΝΥΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΕ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣΕ,ΟΤΑΝ Η ΤΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΗ ΑΞΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΩΡΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ!...ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ....ΕΞ ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ!       Γεωργιος Υψιζωνευς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου