ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

“αντιρρησίες συνείδησης”ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΟΔΗΓΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΛΟΓΩ Α.Μ.Κ.Α.......ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ.. ΥΓ 3 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΕΞΕΡΕΣΗ ΑΠΟ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΗΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΛΗΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ [ΕΙΝΕ ΕΒΡΟΠΑ'ΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΤΕ ΟΛΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΑ !!!Η κατάντια του Ελληνικού Κράτους : 250 ευρώ στους “αντιρρησίες συνείδησης”, μέλη της Σκοπιάς, 10 ευρώ στον απλό στρατιώτη, κομμένα όλα τα επιδόματα για κάθε στρατεύσιμο νέο !!! Η απίθανη ξεφτίλα του Ελληνικού Κράτους ! Πληρώνει 25πλάσια τους “αντιρρησίες συνείδησης” ( 250 ευρώ μηνιαίως ), δηλαδή τα μέλη της εκδοτικής εταιρίας Σκοπιά που αυτοαποκαλούνται “μάρτυρες του Ιεχωβά”, ώστε να “εργάζονται” σε διάφορους οργανισμούς ( κάνοντας παράλληλα και προσηλυτισμό είτε στον οργανισμό που εργάζονται, είτε τις ελεύθερες ώρες τους, το απόγευμα, στις περιοχές που “υπηρετούν” την εναλλακτική τους “θητεία” ), ενώ στον κάθε απλό Έλληνα φαντάρο το Ελληνικό Κράτος δίνει το τεράστιο ποσό των 10 ευρώ μηνιαίως !!! Ταυτόχρονα, όμως, η κάθε Ελληνική Οικογένεια, μετά τα 23 έτη, χάνει τα επιδόματα των παιδιών που είναι στρατεύσιμα, την ίδια στιγμή που οι ελληνικές οικογένειες έχουν χάσει από 30 έως 50% των ετησίων εισοδημάτων τους ! Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές να μάθουμε, αν η “εναλλακτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης” σε διάφορες υπηρεσίες θεωρείται ως “προσόν” για τη μετέπειτα “πρόσληψή” τους στους οργανισμούς αυτούς, χωρίς κανένας να μας έχει απαντήσει (δηλαδή, σκεφτείτε να προηγούνται στις προσλήψεις οι “αντιρρησίες” από τους απλούς φαντάρους που “φτύνουν αίμα” στις παραμεθόριες περιοχές !!!) ! Την ίδια ώρα, προκλητικά μεγάλες είναι και οι μειώσεις σε όσους υπηρετούν μόνιμα ( ή βρίσκονται σε αποστρατεία ), στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ! Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Κράτος κόβει ή μειώνει τα πενιχρά επιδόματα των Τριτέκνων και Πολυτέκνων, καταργεί το αφορολόγητο για τα παιδιά και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση του Βυζαντινού Κράτους την παραμονή της μάχης του Ματζικέρτ και της άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους ( 1204 ) ! Η σάπια, παρηκμασμένη πολιτικο-οικονομική ελίτ της Ελλάδα οδηγεί το Ελληνορθόδοξο γένος των Ρωμιών σε εξαφάνιση ! ( This is a socialarticle on the economical crisis in Greece and not a religious article ) Διαβάστε το άρθρο : Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι απαλλάσσονται της στράτευσης, υποχρεούνται να υπηρετήσουν την εναλλακτική «θητεία» τους σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο υπηρετούν σε οργανισμούς εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής τους αλλά και για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο των υπόλοιπων στρατεύσιμων. Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο απλός στρατιώτης παίρνει μόλις 10 ευρώ για να «φυλάττει με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός του» την πατρίδα, οι αντιρρησίες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους επικαλούνται δήθεν ιδεολογικούς λόγους για να αποφύγουν τις δυσκολίες της θητείας, αμείβονται για την εναλλακτικές τους υπηρεσίες με μηναίο μισθό 250 ευρώ! Τα χρήματά αυτά δίνονται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», για τη σίτιση και τη στέγαση τους, αφού οι αντιρρησίες αρνούνται ακόμα και να διαμείνουν ή να φάνε σε στρατιωτικές μονάδες, όπως όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν καθιστά λιγότερο παράλογη την προνομιακή και ιδιαίτερη μεταχείρισή τους. Και αυτό γιατί: Πρώτον, γιατί το ωράριο δημοσίου που δουλεύουν οι αντιρρησίες δεν μπορεί να συγκριθεί με τις σκοπιές και τις αγγαρείες των στρατιωτών. Δεύτερον, γιατί οι ευθύνες που πέφτουν στους ώμους των στρατεύσιμων δεν είναι ανάλογες με τις ευθύνες που μπορεί κανείς να έχει ως προσωρινά εργαζόμενος σε μια υπηρεσία. Και τρίτον και κυριότερο, γιατί δεν μπορεί το κράτος, το οποίο ουσιαστικά οι αντιρρησίες απαρνούνται, να τους στηρίζει επειδή επέλεξαν να του γυρίσουν την πλάτη… Read more: http://www.newsbomb.gr/ Υ.Γ1. Το μοναδικό λάθος του άρθρου είναι το εξής : Η άρνηση στράτευσης γίνεται για λόγους “ιδεολογικούς-θρησκευτικούς” : Η εταιρία Σκοπιά αναγνωρίζει τον εαυτό της ( το Διοικητικό της Συμβούλιο,που ονομάζει “Κυβερνών Σώμα” ) ως τη μοναδική “νόμιμη κυβέρνηση του Ιεχωβά” στη γη ( από το 1914 ), στην οποία οφείλουν να υποτάσσονται τόσο τα μέλη της, όσο και όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη ! Αν δεν υποταχτούν, τότε θα “σφαγούν” στον Αρμαγεδώνα από τον Ιησού Χριστό και δεν θα μπορέσουν να ζήσουν την “επίγεια χιλιετή βασιλεία” και στον “επίγειο παράδεισο της Σκοπιάς” ( για τον Ουρανό προορίζονται μόνο οι 144.000 “άγιοι της Σκοπιάς”, οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται εν ζωή ) ! Η εταιρία Σκοπιά, γι’ αυτό δεν αναγνωρίζει κράτη, έθνη και τον στρατό ( ούτε καν για αμυντικό ή απελευθερωτικό πόλεμο ! ). Επιπλέον, η εταιρία Σκοπιά βρίσκει την “εναλλακτική θητεία” ως “ευκαιρία” για να προωθήσει το προπαγανδιστικό της σχέδιο σε διάφορους πολίτες και περιοχές, αφού έχει ταυτίσει το “προσηλυτιστικό έργο” με τη σωτηρία των μελών της ! Γι’ αυτό και δε μένουν “έγκλειστοι”, γιατί πρέπει να μοιράσουν τα έντυπα της εταιρίας Σκοπιά ή να πιάσουν “οικειότητα” με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ή με όσους εξυπηρετούν εκεί για να μπουν πιο εύκολα στα σπίτια τους και να τους οδηγήσουν στις συνάξεις της Σκοπιάς ! ‘Ολα όσα κάνουν τα μέλη της Σκοπιάς, στην εργασία τους ή όπου βρίσκονται, έχουν ένα και μοναδικό σκοπό : “να ψαρέψουν νέα μέλη για την “πυραμίδα της Σκοπιάς” και να τα μετατρέψουν σε ισόβιους “πλασιέ” της εκδοτικής εταιρίας Σκοπιά! ΥΓ2. Η είδηση αυτή δείχνει πως το σημερινό Ελληνικό Κράτος, αλωμένο από ανθρώπους της “Νέας Εποχής”, αδιαφορεί πλήρως για τη πλειοψηφία των Ελλήνων και τους έχει “προγραμμένους” ! Σήμερα, με ευθύνη των Ελληνικών κυβερνήσεων, συντελείται μια νέα ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ, μια “λευκή γενοκτονία” του Ελληνορθόδοξου Γένους των Ρωμιών, με πολλαπλές δράσεις ( είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είτε στο δημογραφικό, είτε με τη μετανάστευση ). Ταυτόχρονα, όμως, πλήττεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία ( Εκκλησία της Ελλάδας, Εκκλησία της Κρήτης, Μητροπόλεις Δωδεκανήσεων, Πατριαρχεία, Εκκλησία της Κύπρου, Ορθόδοξες Ιεραποστολές, Άγιον Όρος ) , η οποία θα στερηθεί νέου ανθρώπινου δυναμικού, λόγω της μεγάλης μείωσης των γεννήσεων και της μετανάστευσης, δηλαδή, ιερέων, μοναχών/μοναζουσών, κατηχητών κλπ. Ουσιαστικά, λοιπόν, η ελληνική πολιτική ηγεσία ελάχιστα ενδιαφέρεται τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λόγια παχιά, αλλά ανούσια, λόγια, λόγια, λόγια… Ορθόδοξη Ιεραποστολή

Η κατάντια του Ελληνικού Κράτους : 250 ευρώ στους “αντιρρησίες συνείδησης”, μέλη της Σκοπιάς, 10 ευρώ στον απλό στρατιώτη, κομμένα όλα τα επιδόματα για κάθε στρατεύσιμο νέο !!!

ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΟΔΗΓΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΛΟΓΩ Α.Μ.Κ.Α.......ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ..
Η απίθανη ξεφτίλα του Ελληνικού Κράτους ! Πληρώνει 25πλάσια τους “αντιρρησίες συνείδησης” ( 250 ευρώ μηνιαίως ), δηλαδή τα μέλη της εκδοτικής εταιρίας Σκοπιά που αυτοαποκαλούνται “μάρτυρες του Ιεχωβά”, ώστε να “εργάζονται” σε διάφορους οργανισμούς ( κάνοντας παράλληλα και προσηλυτισμό είτε στον οργανισμό που εργάζονται, είτε τις ελεύθερες ώρες τους, το απόγευμα, στις περιοχές που “υπηρετούν” την εναλλακτική τους “θητεία” ), ενώ στον κάθε απλό Έλληνα φαντάρο το Ελληνικό Κράτος δίνει το τεράστιο ποσό των 10 ευρώ μηνιαίως !!! Ταυτόχρονα, όμως, η κάθε Ελληνική Οικογένεια, μετά τα 23 έτη, χάνει τα επιδόματα των παιδιών που είναι στρατεύσιμα, την ίδια στιγμή που οι ελληνικές οικογένειες έχουν χάσει από 30 έως 50% των ετησίων εισοδημάτων τους ! Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές να μάθουμε, αν η “εναλλακτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης” σε διάφορες υπηρεσίες θεωρείται ως “προσόν” για τη μετέπειτα “πρόσληψή” τους στους οργανισμούς αυτούς, χωρίς κανένας να μας έχει απαντήσει (δηλαδή, σκεφτείτε να προηγούνται στις προσλήψεις οι “αντιρρησίες” από τους απλούς φαντάρους που “φτύνουν αίμα” στις παραμεθόριες περιοχές !!!) !

Την ίδια ώρα, προκλητικά μεγάλες είναι και οι μειώσεις σε όσους υπηρετούν μόνιμα ( ή βρίσκονται σε αποστρατεία ), στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ! Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Κράτος κόβει ή μειώνει τα πενιχρά επιδόματα των Τριτέκνων και Πολυτέκνων, καταργεί το αφορολόγητο για τα παιδιά και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση του Βυζαντινού Κράτους την παραμονή της μάχης του Ματζικέρτ και της άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους ( 1204 ) ! Η σάπια, παρηκμασμένη πολιτικο-οικονομική ελίτ της Ελλάδα οδηγεί το Ελληνορθόδοξο γένος των Ρωμιών σε εξαφάνιση ! ( This is a socialarticle on the economical crisis in Greece and not a religious article )
Διαβάστε το άρθρο :
Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι απαλλάσσονται της στράτευσης, υποχρεούνται να υπηρετήσουν την εναλλακτική «θητεία» τους σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο υπηρετούν σε οργανισμούς εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής τους αλλά και για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο των υπόλοιπων στρατεύσιμων.
Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο απλός στρατιώτης παίρνει μόλις 10 ευρώ για να «φυλάττει με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός του» την πατρίδα, οι αντιρρησίες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους επικαλούνται δήθεν ιδεολογικούς λόγους για να αποφύγουν τις δυσκολίες της θητείας, αμείβονται για την εναλλακτικές τους υπηρεσίες με μηναίο μισθό 250 ευρώ!
Τα χρήματά αυτά δίνονται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», για τη σίτιση και τη στέγαση τους, αφού οι αντιρρησίες αρνούνται ακόμα και να διαμείνουν ή να φάνε σε στρατιωτικές μονάδες, όπως όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες.
Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν καθιστά λιγότερο παράλογη την προνομιακή και ιδιαίτερη μεταχείρισή τους.
Και αυτό γιατί:
Πρώτον, γιατί το ωράριο δημοσίου που δουλεύουν οι αντιρρησίες δεν μπορεί να συγκριθεί με τις σκοπιές και τις αγγαρείες των στρατιωτών.
Δεύτερον, γιατί οι ευθύνες που πέφτουν στους ώμους των στρατεύσιμων δεν είναι ανάλογες με τις ευθύνες που μπορεί κανείς να έχει ως προσωρινά εργαζόμενος σε μια υπηρεσία.
Και τρίτον και κυριότερο, γιατί δεν μπορεί το κράτος, το οποίο ουσιαστικά οι αντιρρησίες απαρνούνται, να τους στηρίζει επειδή επέλεξαν να του γυρίσουν την πλάτη…
Read more: http://www.newsbomb.gr/
Υ.Γ1. Το μοναδικό λάθος του άρθρου είναι το εξής :
Η κατάντια του Ελληνικού Κράτους : 250 ευρώ στους “αντιρρησίες συνείδησης”, μέλη της Σκοπιάς, 10 ευρώ στον απλό στρατιώτη, κομμένα όλα τα επιδόματα για κάθε στρατεύσιμο νέο !!!


Η απίθανη ξεφτίλα του Ελληνικού Κράτους ! Πληρώνει 25πλάσια τους “αντιρρησίες συνείδησης” ( 250 ευρώ μηνιαίως ), δηλαδή τα μέλη της εκδοτικής εταιρίας Σκοπιά που αυτοαποκαλούνται “μάρτυρες του Ιεχωβά”, ώστε να “εργάζονται” σε διάφορους οργανισμούς ( κάνοντας παράλληλα και προσηλυτισμό είτε στον οργανισμό που εργάζονται, είτε τις ελεύθερες ώρες τους, το απόγευμα, στις περιοχές που “υπηρετούν” την εναλλακτική τους “θητεία” ), ενώ στον κάθε απλό Έλληνα φαντάρο το Ελληνικό Κράτος δίνει το τεράστιο ποσό των 10 ευρώ μηνιαίως !!! Ταυτόχρονα, όμως, η κάθε Ελληνική Οικογένεια, μετά τα 23 έτη, χάνει τα επιδόματα των παιδιών που είναι στρατεύσιμα, την ίδια στιγμή που οι ελληνικές οικογένειες έχουν χάσει από 30 έως 50% των ετησίων εισοδημάτων τους ! Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές να μάθουμε, αν η “εναλλακτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης” σε διάφορες υπηρεσίες θεωρείται ως “προσόν” για τη μετέπειτα “πρόσληψή” τους στους οργανισμούς αυτούς, χωρίς κανένας να μας έχει απαντήσει (δηλαδή, σκεφτείτε να προηγούνται στις προσλήψεις οι “αντιρρησίες” από τους απλούς φαντάρους που “φτύνουν αίμα” στις παραμεθόριες περιοχές !!!) !

Την ίδια ώρα, προκλητικά μεγάλες είναι και οι μειώσεις σε όσους υπηρετούν μόνιμα ( ή βρίσκονται σε αποστρατεία ), στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ! Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Κράτος κόβει ή μειώνει τα πενιχρά επιδόματα των Τριτέκνων και Πολυτέκνων, καταργεί το αφορολόγητο για τα παιδιά και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση του Βυζαντινού Κράτους την παραμονή της μάχης του Ματζικέρτ και της άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους ( 1204 ) ! Η σάπια, παρηκμασμένη πολιτικο-οικονομική ελίτ της Ελλάδα οδηγεί το Ελληνορθόδοξο γένος των Ρωμιών σε εξαφάνιση ! ( This is a socialarticle on the economical crisis in Greece and not a religious article )
Διαβάστε το άρθρο :
Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι απαλλάσσονται της στράτευσης, υποχρεούνται να υπηρετήσουν την εναλλακτική «θητεία» τους σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο υπηρετούν σε οργανισμούς εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής τους αλλά και για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο των υπόλοιπων στρατεύσιμων.
Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο απλός στρατιώτης παίρνει μόλις 10 ευρώ για να «φυλάττει με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός του» την πατρίδα, οι αντιρρησίες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους επικαλούνται δήθεν ιδεολογικούς λόγους για να αποφύγουν τις δυσκολίες της θητείας, αμείβονται για την εναλλακτικές τους υπηρεσίες με μηναίο μισθό 250 ευρώ!
Τα χρήματά αυτά δίνονται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», για τη σίτιση και τη στέγαση τους, αφού οι αντιρρησίες αρνούνται ακόμα και να διαμείνουν ή να φάνε σε στρατιωτικές μονάδες, όπως όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες.
Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν καθιστά λιγότερο παράλογη την προνομιακή και ιδιαίτερη μεταχείρισή τους.
Και αυτό γιατί:
Πρώτον, γιατί το ωράριο δημοσίου που δουλεύουν οι αντιρρησίες δεν μπορεί να συγκριθεί με τις σκοπιές και τις αγγαρείες των στρατιωτών.
Δεύτερον, γιατί οι ευθύνες που πέφτουν στους ώμους των στρατεύσιμων δεν είναι ανάλογες με τις ευθύνες που μπορεί κανείς να έχει ως προσωρινά εργαζόμενος σε μια υπηρεσία.
Και τρίτον και κυριότερο, γιατί δεν μπορεί το κράτος, το οποίο ουσιαστικά οι αντιρρησίες απαρνούνται, να τους στηρίζει επειδή επέλεξαν να του γυρίσουν την πλάτη…
Read more: http://www.newsbomb.gr/
Υ.Γ1. Το μοναδικό λάθος του άρθρου είναι το εξής :
Η άρνηση στράτευσης γίνεται για λόγους “ιδεολογικούς-θρησκευτικούς” :
Η εταιρία Σκοπιά αναγνωρίζει τον εαυτό της ( το Διοικητικό της Συμβούλιο,που ονομάζει “Κυβερνών Σώμα” ) ως τη μοναδική “νόμιμη κυβέρνηση του Ιεχωβά” στη γη ( από το 1914 ), στην οποία οφείλουν να υποτάσσονται τόσο τα μέλη της, όσο και όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη ! Αν δεν υποταχτούν, τότε θα “σφαγούν” στον Αρμαγεδώνα από τον Ιησού Χριστό και δεν θα μπορέσουν να ζήσουν την “επίγεια χιλιετή βασιλεία” και στον “επίγειο παράδεισο της Σκοπιάς” ( για τον Ουρανό προορίζονται μόνο οι 144.000 “άγιοι της Σκοπιάς”, οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται εν ζωή ) !
Η εταιρία Σκοπιά, γι’ αυτό δεν αναγνωρίζει κράτη, έθνη και τον στρατό ( ούτε καν για αμυντικό ή απελευθερωτικό πόλεμο ! ). Επιπλέον, η εταιρία Σκοπιά βρίσκει την “εναλλακτική θητεία” ως “ευκαιρία” για να προωθήσει το προπαγανδιστικό της σχέδιο σε διάφορους πολίτες και περιοχές, αφού έχει ταυτίσει το “προσηλυτιστικό έργο” με τη σωτηρία των μελών της ! Γι’ αυτό και δε μένουν “έγκλειστοι”, γιατί πρέπει να μοιράσουν τα έντυπα της εταιρίας Σκοπιά ή να πιάσουν “οικειότητα” με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ή με όσους εξυπηρετούν εκεί για να μπουν πιο εύκολα στα σπίτια τους και να τους οδηγήσουν στις συνάξεις της Σκοπιάς ! ‘Ολα όσα κάνουν τα μέλη της Σκοπιάς, στην εργασία τους ή όπου βρίσκονται, έχουν ένα και μοναδικό σκοπό : “να ψαρέψουν νέα μέλη για την “πυραμίδα της Σκοπιάς” και να τα μετατρέψουν σε ισόβιους “πλασιέ” της εκδοτικής εταιρίας Σκοπιά!
ΥΓ2. Η είδηση αυτή δείχνει πως το σημερινό Ελληνικό Κράτος, αλωμένο από ανθρώπους της “Νέας Εποχής”, αδιαφορεί πλήρως για τη πλειοψηφία των Ελλήνων και τους έχει “προγραμμένους” ! Σήμερα, με ευθύνη των Ελληνικών κυβερνήσεων, συντελείται μια νέα ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ, μια “λευκή γενοκτονία” του Ελληνορθόδοξου Γένους των Ρωμιών, με πολλαπλές δράσεις ( είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είτε στο δημογραφικό, είτε με τη μετανάστευση ). Ταυτόχρονα, όμως, πλήττεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία ( Εκκλησία της Ελλάδας, Εκκλησία της Κρήτης, Μητροπόλεις Δωδεκανήσεων, Πατριαρχεία, Εκκλησία της Κύπρου, Ορθόδοξες Ιεραποστολές, Άγιον Όρος ) , η οποία θα στερηθεί νέου ανθρώπινου δυναμικού, λόγω της μεγάλης μείωσης των γεννήσεων και της μετανάστευσης, δηλαδή, ιερέων, μοναχών/μοναζουσών, κατηχητών κλπ. Ουσιαστικά, λοιπόν, η ελληνική πολιτική ηγεσία ελάχιστα ενδιαφέρεται τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λόγια παχιά, αλλά ανούσια, λόγια, λόγια, λόγια…
Ορθόδοξη Ιεραποστολή
ΥΓ 3 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΕΞΕΡΕΣΗ ΑΠΟ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΗΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΛΗΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ [ΕΙΝΕ ΕΒΡΟΠΑ'ΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΤΕ ΟΛΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΑ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου