ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.

Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.

Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,

«....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (Κατά Ματθ. 21-24) 2)

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!

Δεν είστε θύμα, είστε θύτης. κ. Πρωθυπουργέ, !!!!
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ, Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΈ;

μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί

Ο Απόστολος Παύλος λέει «…μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. 11 και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.» (Α’ Κορ.6:9-11).

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ.ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ [ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΧΥΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ].Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΕ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ -ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες,

Όσο κι αν ψάξετε, σε οποιοδήποτε αρχείο των ελληνικών ληξιαρχείων, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που να έχει καταχωρηθεί με ημερομηνία γέννησης από 16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923! Αυτό αποκαλύπτει ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Όχι, φυσικά, γιατί δεν.... είχαμε ούτε μία γέννα σε μία ολόκληρη περίοδο 13 ημερών, αλλά γιατί απλούστατα το 1923 είχε μόνο 352 ημέρες"! Όπως εξηγεί ο κ. Σιμόπουλος, από τον Φεβρουάριο του 1923, έλειπαν 13 ολόκληρες ημέρες, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου, ο ήλιος αποκοιμήθηκε, καί ξύπνησε μετά από 13 μέρας..

ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Τολμηρό αυτό που μας λέγει ο απόστολος Παύλος! «ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ»!! Φαντάζεστε αυτούς που αρέσκονται εις τα θαύματα να έβλεπαν άγγελο να τους λέγει «ακολουθήστε το νέο ημερολόγιο των Παπών της Δύσεως»!!! Εως και αυτόν τον ίδιο τον Παύλο θα αναθεμάτιζαν!!!

Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις;

‎"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Γρηγόριος ο Θεολόγος «Εσύ σε ποια Εκκλησία ανήκεις; Σε αυτήν του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας ή της Ιερουσαλήμ;;;;; Τότε ο δίκαιος απάντησε σοφά: «Ο Κύριός μας Χριστός χαρακτήρισε Καθολική Εκκλησία εκείνη την Εκκλησία, η οποία διατηρεί την αληθινή και ομολογιακή παρακαταθήκη της πίστης.!!!!!! αγίου Μαξίμου Ομολογητού:

δύο μορφές ταπεινώσεως

«Υπάρχουν δε δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μη είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με τη κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί σιγά -σιγά φτάνει στην δεύτερη υπερηφάνεια και καταντά να υπερηφανεύεται απέναντι στον ίδιο τον Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στον Θεό. Πραγματικά αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεεινή αυτή κατάσταση. Στην αρχή αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι τον έφτυνε και έλεγε: ‘’Ποιος είναι αυτός; Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του’’. Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέει: ‘’Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος’’. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: ‘’Τι είναι ο Μακάριος; Τιποτένιος, μόνο ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν’’. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει λέγοντας: ‘’Τι είναι ο Βασίλειος και τι είναι ο Γρηγόριος; Τιποτένιοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν’’. Του λέω: ‘’Πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις’’. Πιστέψετε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: ‘’Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος; Τιποτένιοι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει’’. Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Για αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια».

(Αββά Δωρόθεου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, σελ. 129).

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!

Ἰδού τί γράφει εἰς τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» σελίς 4, ὁ κλεινός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος:

«Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγέννησεν ὁ ΙΣΤ’ αἰών: Τήν αἴρεσιν τοῦ Λουθήρου, τήν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τήν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτῶν, (Ἰησουιτῶν. Τάγμα θανάτου τοῦ Πάπα. Σκοπός του ἡ διάδοσις τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ ὑποταγή ὅλων ὑπό τόν Πάπα) καί τήν αἴρεσιν τοῦ Νέου Καλενδαρίου· (Σ.σ. ἡμερολογίου). … κατά δέ τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Καλενδαρίου ἀπεφάνθη ἡ ἐν Κων/πόλει μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος τῶ 1593».Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ Δοσίθεος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΘΗΡΙΟ !!!!.


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΙΕΡΟ..

.

Ο ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. Η ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ.

ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν

Βαδίζοντες δὲ τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα· μὴ τὸν αἰσθητόν, ἀλλὰ τὸν νοητόν· οἷον ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς. Λέγει:
«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328244863964089&set=o.425047610867614&type=1&theater.

διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Τί συμβαίνει στούς διῶκτες τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; ῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς .
Ρωτήστε τον διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο (Σαούλ), τί του συνέβη. «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίξειν» (Πράξεις 26, 14), του είπε ο Κύριος και ο Σαύλος βαπτίστηκε και έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος.
Τί συνέβη στον Ηρώδη, τον πρώτο διώκτη των χριστιανών; Τί συνέβη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη.; Πέθαναν και οι δύο με φρικτό θάνατο, ενώ οι θεοστυγείς δολοπλοκίες τους εναντίον του Χριστού διαλύθηκαν σαν καπνός.
Αλλά έτσι συνέβαινε πάντα στην ιστορία: κάποιοι διώκτες μεταστρέφονταν στον χριστιανισμό, ενώ άλλοι πέθαιναν με φρικτούς θανάτους. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός.
Όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να εκδικηθεί τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, διότι δεν ξεχώριζε τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο κι έκτισε έναν ειδωλολατρικό ναό στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος. Επίσης μετονόμασε την Ιερουσαλήμ «Αϊλία», με βάση το όνομα του «Αΐλιος» και απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να ονομάζει την πόλη αυτή Ιερουσαλήμ. Έκτισε ναό προς τιμήν του φαύλου Ερμή στον Γολγοθά, άλλον ναό για τον Δία πάνω από τον τάφο του Κυρίου κι έναν ναό προς τιμήν του Άδωνη, στη Βηθλεέμ.
Πράγματι πόσο τραγικό θα ήταν, για τους χριστιανούς εκείνης της εποχής, να βλέπουν τα ιερά τους προσκυνήματα να χλευάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο! Αλλά όμως στο τέλος τί συνέβη; Ο αυτοκράτορας Αδριανός βρήκε φρικτό θάνατο και όσο για τους ειδωλικούς ναούς του, αυτοί κατακρημνίστηκαν την εποχή των θεοστέπτων αγίων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, της αυτοκράτειρας μητέρας του. Στη θέση τους ανεγέρθηκαν περικαλλείς χριστιανικοί ναοί, που μέχρι σήμερα στέκουν ακλόνητοι!
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν». Ω, πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!
(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους (Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝΕ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ....Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. Ιγ’ 16 “ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὂνομα τοῦ θηρίου ἢ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου˙ ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς“ = 666........Χρονιά που οι ανέπαφες πληρωμές θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη δείχνει να είναι το 2013, με την Ελλάδα να «καθυστερεί» μεν αλλά να κινείται από την άλλη πλευρά και αυτή προς αυτή την κατεύθυνση. Mastercard και Visa, σε συνεργασία με πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, επιδιώκουν να δώσουν ώθηση στη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμών, η οποία εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας είναι πολύ πιθανό να υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση των μετρητών......


.

ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝΕ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ....Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. Ιγ’ 16 “ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὂνομα τοῦ θηρίου ἢ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου˙ ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς“ = 666........Χρονιά που οι ανέπαφες πληρωμές θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη δείχνει να είναι το 2013, με την Ελλάδα να «καθυστερεί» μεν αλλά να κινείται από την άλλη πλευρά και αυτή προς αυτή την κατεύθυνση. Mastercard και Visa, σε συνεργασία με πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, επιδιώκουν να δώσουν ώθηση στη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμών, η οποία εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας είναι πολύ πιθανό να υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση των μετρητών......

Χρονιά των «ανέπαφων συναλλαγών» το 2013 στην Ευρώπη

Χρονιά των «ανέπαφων συναλλαγών» το 2013 στην Ευρώπη
Του Δημήτρη Μαλλά
dmallas@pegasus.gr
Χρονιά που οι ανέπαφες πληρωμές θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη δείχνει να είναι το 2013, με την Ελλάδα να «καθυστερεί» μεν αλλά να κινείται από την άλλη πλευρά και αυτή προς αυτή την κατεύθυνση. Mastercard και Visa, σε συνεργασία με πολλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, επιδιώκουν να δώσουν ώθηση στη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμών, η οποία εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας είναι πολύ πιθανό να υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση των μετρητών.
Μία ανέπαφη συναλλαγή επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την κάρτα τους (η οποία φέρει ειδικό chip) χωρίς να την τοποθετούν εντός του τερματικού. Η συναλλαγή πραγματοποιείται πλησιάζοντας την κάρτα μπροστά από την οθόνη του ειδικού τερματικού και ολοκληρώνεται με ασφάλεια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το επόμενο -μετά την κάρτα- βήμα είναι η χρήση smartphones, τα οποία αρκεί να υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC (Near Field Communication).
Αισιόδοξες εκτιμήσεις
Τα smartphones αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών. Για παράδειγμα, η Visa Europe εκτιμά ότι το 2020 το 50% των συναλλαγών με κάρτες Visa θα πραγματοποιούνται μέσω φορητών συσκευών. Το 2012 ήταν ουσιαστικά η χρονιά που μπήκαν οι βάσεις με τη Visa Europe να αναφέρει πως ο αριθμός των καρτών ανέπαφων πληρωμών έφθασαν τα 50 εκατ., ενώ οι συναλλαγές τετραπλασιάστηκαν. Αντίστοιχα, είναι και τα νούμερα της Mastercard, η οποία στα μέσα του 2012 έκανε λόγο για 20 εκατ. κάρτες ανέπαφων πληρωμών στην Ευρώπη και 23 χώρες όπου γίνεται χρήση.
Για το 2013, η Visa Europe αναμένει πως οι κάρτες ανέπαφων συναλλαγών θα φθάσουν στα 70 εκατ., ο αριθμός των συναλλαγών με αυτές θα τετραπλασιαστεί εκ νέου. Επιπλέον, εντός της φετινής χρονιάς 40 εκδότες θα προσφέρουν υπηρεσίες ανέπαφων πληρωμών μέσω φορητών συσκευών σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και μέχρι το τέλος του 2013 περίπου 80 τύποι smartphones θα έχουν πιστοποιηθεί από τη Visa για ανέπαφες πληρωμές.
Ελλάδα
Στη χώρα μας, οι ανέπαφες συναλλαγές έχουν μείνει σχετικά πίσω. Τον Μάρτιο του 2012, η Visa Europe και η Alpha Bank ανακοίνωσαν την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος για τη χρήση ανέπαφων συναλλαγών, αλλά μέχρι στιγμής η τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει και την πλήρη εμπορική διάθεση τέτοιου είδους υπηρεσιών.
Η πρώτη ελληνική τράπεζα που άρχισε τη διανομή καρτών για ανέπαφες συναλλαγές ήταν η Eurobank το περασμένο Καλοκαίρι σε συνεργασία με τη Mastercard. Η αρχή έγινε με 250 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα και με πιστωτικές κάρτες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες καρτών. Το επόμενο βήμα είναι, βέβαια, η είσοδος και στο χώρο των smartphones κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει εντός του 2013.
Υπηρεσίες
Μέσα στη φετινή χρονιά, θα πρέπει να περιμένουμε την Alpha Bank, σε συνεργασία με τη Visa Europe, να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες στο ευρύ κοινό, ενώ τα στελέχη της τελευταίας ανέφεραν πρόσφατα ότι το 2013 συνολικά 2 - 3 ελληνικές τράπεζες θα προβούν σε αντίστοιχες κινήσεις. Επίσης, τα στελέχη της Mastercard σημείωναν πρόσφατα ότι τουλάχιστον μία ακόμη ελληνική τράπεζα θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους τεχνολογία όσον αφορά στις ανέπαφες πληρωμές..

   Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση.

.

.
1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.  2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· –  3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.  4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;  5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.  6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.  7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.  8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.  9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.  10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.  11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.  12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.  13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.  14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.  15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.  16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,  17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.  18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´. 

1 Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας. Και είδα από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που έχει δέκα κέρατα και εφτά κεφάλια, και πάνω στα κέρατά του δέκα διαδήματα και πάνω στα κεφάλια του βλάστημα ονόματα.  2 Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με λεοπάρδαλη και τα πόδια του σαν αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και του έδωσε ο δράκος τη δύναμή του και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη.  3 Και ένα από τα κεφάλια του ήταν σαν σφαγμένο για θάνατο, αλλά η θανάσιμη πληγή του θεραπεύτηκε. Και τότε θαύμασε όλη η γη και ακολούθησε πίσω από το θηρίο,  4 και προσκύνησαν το δράκο, γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας: «Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό;»  5 Και του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες, και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει σαράντα δύο μήνες.  6 Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημήσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό.  7 Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος.  8 Και όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν αυτόν, του οποίου δεν έχει γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου του σφαγμένου από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου.  9 Αν κάποιος έχει αυτί ας ακούσει:  10 Αν είναι κάποιος για αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία πηγαίνει. αν είναι κάποιος με μαχαίρι να σκοτωθεί, αυτός με μαχαίρι θα σκοτωθεί. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των αγίων.  11 Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα όμοια με αρνί, αλλά μιλούσε σαν δράκος.  12 Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του.  13 Και κάνει θαυματουργικά σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους.  14 Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, εξαιτίας των θαυματουργικών σημείων που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας σ’ αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε.  15 Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να σκοτωθούν.  16 Και κάνει σ’ όλους, στους μικρούς και στους μεγάλους, και στους πλούσιους και στους φτωχούς, και στους ελεύθερους και στους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους.  17 Και να μη δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.  18 Εδώ είναι η σοφία: όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι. 

"Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη": Δελτίο τύπου – οἱ πρῶτες τραπεζικὲς καρτες μὲ rfid chip -666  ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα

Ἡ Τράπεζα EUROBANK ἀνακοίνωσε ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὴν ἰστοσελίδα της  (ΕΔΩ) τὶς νέες πιστωτικὲς κάρτες τῆς τεχνολογίας PayPass ἢ στὰ ἑλληνικὰ «ἀνέπαφων συναλλαγῶν». Ἤδη τηλεοπτικὴ διαφήμιση μίας ἀπὸ τὶς ἐν λόγω κάρτες προβάλλεται καὶ στὴν τηλεόραση (ΕΔΩ). Πέραν τῆς τηλεοπτικῆς διαφημίσεως ἡ ἐν λόγω τράπεζα προωθεῖ τὶς συγκεκριμένες κάρτες της καὶ μὲ ἄλλες προωθητικὲς ἐνέργειες ὅπως μεταξὺ ἄλλων «ἕνα μεγάλο πὸπ κὸρν» δωρεὰν (ΕΔΩ). Ἐπίσης στὶς ἀνωτέρω ἰστοσελίδες δίδονται καὶ ἄλλες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν τεχνολογία Pay Pass καθὼς καὶ ἀπαντήσεις σὲ διάφορες ὑποθετικὲς ἐρωτήσεις.
Συμπληρωματικὰ σὲ ὅσες πληροφορίες ἀναφέρονται ἐκεῖ  θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε καὶ τὰ ἀκόλουθα: 
1) Ἡ τεχνολογία PayPass σημαίνει ὅτι οἱ κάρτες μὲ τὴν τεχνολογία αὐτὴ περιέχουν rfid chip. (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ  καὶ ἐδῶ
2) Οἱ κάρτες αὐτὲς εἶναι τοῦ τεχνολογικοῦ πρότυπου (στάνταρντ) ISO/IEC 14443 τῆς ἴδιας δηλαδὴ τεχνολογίας -μὲ chip rfid-666 ποὺ χρησιμοποιοῦν μεταξὺ ἄλλων τὰ βιομετρικὰ διαβατήρια καὶ ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ ὅτι στὰ Βρετανικὰ διαβατήρια  μὲ τὴν ἐν λόγω τεχνολογία οἱ κωδικοὶ ἀσφαλείας «ἔσπασαν» σὲ....
 λιγότερο ἀπὸ 48 ὧρες. (βλ. ἐδῶ)

Στὴν διπλανή φωτογραφία μίας Αὐστραλιανῆς ἡμιδιάφανης κάρτας paypass φαίνεται τὸ rfid chip καὶ ἡ κεραία του. 

3) Ἐπίσης οἱ κάρτες αὐτὲς εἶναι τῆς κατηγορίας EMV, γιὰ τὶς ὁποῖες ὅμως ἐγείρονται σοβαρὰ ζητήματα ἀσφαλείας.
Μεταξὺ ἄλλων νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ Steven Murdoch καὶ Saar Drimer ἔχουν καταδείξει τὰ προβλήματα τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά τους- «εἶναι τόσο ἁπλὴ ποὺ τοὺς σοκάρισε». Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις τους, αὐτοὶ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς ἀδυναμίες τοῦ συγκεκριμένου συστήματος ἀρκεῖ νὰ ἔχουν προπτυχιακὲς γνώσεις ἠλεκτρονικῶν – γνώσεις ποὺ ἀπὸ παλαιότερες ἐπιθέσεις ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς εἶναι κτῆμα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα. Τὸ θέμα ἀποτέλεσε καὶ ἀντικείμενο τῆς ἐκπομπῆς Newsnight τοῦ BBC τὴν ὁποία, ὅσοι γνωρίζουν ἀγγλικά, μποροῦν νὰ δοῦν ἐδῶ
Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἔχουν καταδείξει προβλήματα στὴ συγκεκριμένη τεχνολογία ὅπως οἱ Andrea Barisani, Daniele Bianco, Adam Laurie καὶ Zac Franken μὲ σχετικὲς ἀνακοινώσεις τους σὲ συνέδρια. Στὴν πράξη θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τῆς Shell ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴν ἐν λόγω τεχνολογία EMV ἀπὸ τὶς κάρτες τῆς ἀφοῦ εἶχαν κλαπεῖ περίπου 1.000.000 λίρες ἀπὸ πελάτες τῆς (βλ. ΕΔΩ ) ἀλλὰ καὶ τὴ μαζικὴ ἐπέμβαση ἀπὸ ἐγκληματίες (;) ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν καὶ τὴν Κίνα σὲ ἀναγνῶστες τέτοιων καρτῶν ποὺ διατέθηκαν σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀφαίρεσαν ἀπὸ χρῆστες τῶν καρτῶν συνολικὸ ποσὸ ἄνω τῶν 10 ἑκατομμυρίων λιρῶν. Τὸ τελευταῖο γεγονὸς ἀνάγκασε τὸν Ὑπεύθυνο Ἐθνικῆς Ἀντικατασκοπίας τῶν ΗΠΑ Joel Brenner, νὰ δηλώσει ὅτι «μέχρι προτινὸς μόνο κρατικὲς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν μποροῦσαν νὰ ἐκτελέσουν κάτι τέτοιο. Εἶναι τρομακτικὸ»
(βλ. http://www.theregister.co.uk/2008/1/10/organized_crime_doctors_chip_and_pin_machines/ )
Ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω θὰ θέλαμε ἡ Τράπεζα Eurobank νὰ μᾶς ἐνημερώσει:
1) Γιὰ ποιὸ λόγο ἀποφάσισε νὰ μὴν ἐνημερώσει τὸ καταναλωτικὸ κοινὸ ὅτι οἱ ἐν λόγω κάρτες τῆς περιέχουν rfid chip-666 καὶ τὴν ἐν λόγω τεχνολογία καὶ πῶς σκοπεύει νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς συγκεκριμένες ἀδυναμίες ποῦ προαναφέρθηκαν;
2) Δεδομένου ὅτι τὸ ἐν λόγω rfid chip 666 ἔχει μνήμη καὶ ὡς ἐκ τούτου βάση δεδομένων, τί εἴδους προσωπικὰ δεδομένα τοῦ χρήστη θὰ συλλέγει ἡ κάρτα ἀνέπαφων συναλλαγῶν, τί χρήση θὰ κάνει αὐτῶν καὶ ποιοὶ ἀσύρματοι ἀναγνῶστες δύνανται νὰ λαμβάνουν γνώση αὐτῶν τῶν δεδομένων;
3) Ἐὰν ἔχει ἐνημερώσει σχετικὰ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων.
Ζητᾶμε ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων νὰ μᾶς ἐνημερώσει πῶς ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῶν βάσεων δεδομένων τῶν τραπεζικῶν καρτῶν μὲ rfid chip 666  καὶ τῶν συσκευῶν ἀπομακρυσμένης ἀνάγνωσής τους. Νὰ ἐπισημάνουμε ἐδῶ ὅτι σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, τὸ 2013 ἔχει προγραμματιστεῖ ὡς ἡ χρονιὰ ἐφαρμογῆς τῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν στὶς τραπεζικὲς κάρτες. (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27200&subid=2&pubid=112991096)
Κλείνουμε μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι σύντομα θὰ ὑπάρξει μία ἀπάντηση στὰ ἀνωτέρω καὶ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ δέουσες ἐνέργειες τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων.
 Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση


οἱ πρῶτες τραπεζικὲς καρτες μὲ rfid chip -666 ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα Ἡ Τράπεζα EUROBANK ἀνακοίνωσε ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὴν ἰστοσελίδα της (ΕΔΩ) τὶς νέες πιστωτικὲς κάρτες τῆς τεχνολογίας PayPass ἢ στὰ ἑλληνικὰ «ἀνέπαφων συναλλαγῶν». Ἤδη τηλεοπτικὴ διαφήμιση μίας ἀπὸ τὶς ἐν λόγω κάρτες προβάλλεται καὶ στὴν τηλεόραση (ΕΔΩ). Πέραν τῆς τηλεοπτικῆς διαφημίσεως ἡ ἐν λόγω τράπεζα προωθεῖ τὶς συγκεκριμένες κάρτες της καὶ μὲ ἄλλες προωθητικὲς ἐνέργειες ὅπως μεταξὺ ἄλλων «ἕνα μεγάλο πὸπ κὸρν» δωρεὰν (ΕΔΩ). Ἐπίσης στὶς ἀνωτέρω ἰστοσελίδες δίδονται καὶ ἄλλες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν τεχνολογία Pay Pass καθὼς καὶ ἀπαντήσεις σὲ διάφορες ὑποθετικὲς ἐρωτήσεις. Συμπληρωματικὰ σὲ ὅσες πληροφορίες ἀναφέρονται ἐκεῖ θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε καὶ τὰ ἀκόλουθα: 1) Ἡ τεχνολογία PayPass σημαίνει ὅτι οἱ κάρτες μὲ τὴν τεχνολογία αὐτὴ περιέχουν rfid chip. (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ καὶ ἐδῶ) 2) Οἱ κάρτες αὐτὲς εἶναι τοῦ τεχνολογικοῦ πρότυπου (στάνταρντ) ISO/IEC 14443 τῆς ἴδιας δηλαδὴ τεχνολογίας -μὲ chip rfid-666 ποὺ χρησιμοποιοῦν μεταξὺ ἄλλων τὰ βιομετρικὰ διαβατήρια καὶ ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ ὅτι στὰ Βρετανικὰ διαβατήρια μὲ τὴν ἐν λόγω τεχνολογία οἱ κωδικοὶ ἀσφαλείας «ἔσπασαν» σὲ.... λιγότερο ἀπὸ 48 ὧρες. (βλ. ἐδῶ) Στὴν διπλανή φωτογραφία μίας Αὐστραλιανῆς ἡμιδιάφανης κάρτας paypass φαίνεται τὸ rfid chip καὶ ἡ κεραία του. 3) Ἐπίσης οἱ κάρτες αὐτὲς εἶναι τῆς κατηγορίας EMV, γιὰ τὶς ὁποῖες ὅμως ἐγείρονται σοβαρὰ ζητήματα ἀσφαλείας. Μεταξὺ ἄλλων νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ Steven Murdoch καὶ Saar Drimer ἔχουν καταδείξει τὰ προβλήματα τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά τους- «εἶναι τόσο ἁπλὴ ποὺ τοὺς σοκάρισε». Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις τους, αὐτοὶ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς ἀδυναμίες τοῦ συγκεκριμένου συστήματος ἀρκεῖ νὰ ἔχουν προπτυχιακὲς γνώσεις ἠλεκτρονικῶν – γνώσεις ποὺ ἀπὸ παλαιότερες ἐπιθέσεις ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς εἶναι κτῆμα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα. Τὸ θέμα ἀποτέλεσε καὶ ἀντικείμενο τῆς ἐκπομπῆς Newsnight τοῦ BBC τὴν ὁποία, ὅσοι γνωρίζουν ἀγγλικά, μποροῦν νὰ δοῦν ἐδῶ Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἔχουν καταδείξει προβλήματα στὴ συγκεκριμένη τεχνολογία ὅπως οἱ Andrea Barisani, Daniele Bianco, Adam Laurie καὶ Zac Franken μὲ σχετικὲς ἀνακοινώσεις τους σὲ συνέδρια. Στὴν πράξη θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τῆς Shell ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴν ἐν λόγω τεχνολογία EMV ἀπὸ τὶς κάρτες τῆς ἀφοῦ εἶχαν κλαπεῖ περίπου 1.000.000 λίρες ἀπὸ πελάτες τῆς (βλ. ΕΔΩ ) ἀλλὰ καὶ τὴ μαζικὴ ἐπέμβαση ἀπὸ ἐγκληματίες (;) ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν καὶ τὴν Κίνα σὲ ἀναγνῶστες τέτοιων καρτῶν ποὺ διατέθηκαν σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀφαίρεσαν ἀπὸ χρῆστες τῶν καρτῶν συνολικὸ ποσὸ ἄνω τῶν 10 ἑκατομμυρίων λιρῶν. Τὸ τελευταῖο γεγονὸς ἀνάγκασε τὸν Ὑπεύθυνο Ἐθνικῆς Ἀντικατασκοπίας τῶν ΗΠΑ Joel Brenner, νὰ δηλώσει ὅτι «μέχρι προτινὸς μόνο κρατικὲς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν μποροῦσαν νὰ ἐκτελέσουν κάτι τέτοιο. Εἶναι τρομακτικὸ» (βλ. http://www.theregister.co.uk/2008/1/10/organized_crime_doctors_chip_and_pin_machines/ ) Ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω θὰ θέλαμε ἡ Τράπεζα Eurobank νὰ μᾶς ἐνημερώσει: 1) Γιὰ ποιὸ λόγο ἀποφάσισε νὰ μὴν ἐνημερώσει τὸ καταναλωτικὸ κοινὸ ὅτι οἱ ἐν λόγω κάρτες τῆς περιέχουν rfid chip-666 καὶ τὴν ἐν λόγω τεχνολογία καὶ πῶς σκοπεύει νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς συγκεκριμένες ἀδυναμίες ποῦ προαναφέρθηκαν; 2) Δεδομένου ὅτι τὸ ἐν λόγω rfid chip 666 ἔχει μνήμη καὶ ὡς ἐκ τούτου βάση δεδομένων, τί εἴδους προσωπικὰ δεδομένα τοῦ χρήστη θὰ συλλέγει ἡ κάρτα ἀνέπαφων συναλλαγῶν, τί χρήση θὰ κάνει αὐτῶν καὶ ποιοὶ ἀσύρματοι ἀναγνῶστες δύνανται νὰ λαμβάνουν γνώση αὐτῶν τῶν δεδομένων; 3) Ἐὰν ἔχει ἐνημερώσει σχετικὰ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Ζητᾶμε ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων νὰ μᾶς ἐνημερώσει πῶς ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῶν βάσεων δεδομένων τῶν τραπεζικῶν καρτῶν μὲ rfid chip 666 καὶ τῶν συσκευῶν ἀπομακρυσμένης ἀνάγνωσής τους. Νὰ ἐπισημάνουμε ἐδῶ ὅτι σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, τὸ 2013 ἔχει προγραμματιστεῖ ὡς ἡ χρονιὰ ἐφαρμογῆς τῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν στὶς τραπεζικὲς κάρτες. (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27200&subid=2&pubid=112991096) Κλείνουμε μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι σύντομα θὰ ὑπάρξει μία ἀπάντηση στὰ ἀνωτέρω καὶ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ δέουσες ἐνέργειες τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου